Ayurveda glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “s”, contains 1642 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhakta
 2. Sabja
 3. Sabu
 4. Sacchaka
 5. Sadacara
 6. Sadada
 7. Sadana
 8. Sadapushpa
 9. Sadayati
 10. Sadhaka
 11. Sadhakapitta
 12. Sadhana
 13. Sadharana
 14. Sadharanadesha
 15. Sadharanahetu
 16. Sadharanataila
 17. Sadhvi
 18. Sadodi
 19. Sadvritta
 20. Sadya
 21. Sadyahshuddha
 22. Sadyahshuddhi
 23. Sadyapranaharadhuma
 24. Sadyovrana
 25. Safed Toot
 26. Sagaragota
 27. Sagarambhas
 28. Sagrasa
 29. Saha
 30. Sahacara
 31. Sahacaradi
 32. Sahacari
 33. Sahadevi
 34. Sahadevyadi
 35. Sahajabala
 36. Sahakshatajamutra
 37. Sahanana
 38. Sahapana
 39. Sahasadanda
 40. Sahasarakta
 41. Sahaseccha
 42. Sahasrabhedikacurna
 43. Sahasradamshtra
 44. Sahasraksha
 45. Sahasrapatraghrita
 46. Sahasravedhi
 47. Sahasravirya
 48. Sahatvasahatva
 49. Sahdevi
 50. Sahishnuta
 51. Sahityakutuhala
 52. Sahtara
 53. Sahya
 54. Sahyadrikhanda
 55. Sahyaja
 56. Sai-dat
 57. Saikata
 58. Saikateshta
 59. Saindhava
 60. Saindhavadi
 61. Saindhavalavana
 62. Saitya
 63. Sajanakantha
 64. Sakalapriya
 65. Sakaphakasa
 66. Sakata
 67. Sakrita
 68. Sakrodhadarshana
 69. Sakshi
 70. Sakthi
 71. Saktu
 72. Salapani
 73. Salasaradi
 74. Salatu
 75. Salila
 76. Salilaplavi
 77. Salileccha
 78. Salin
 79. Salina
 80. Sallakshana
 81. Saluka
 82. Sama
 83. Samada
 84. Samadhi
 85. Samagni
 86. Samajvara
 87. Samamagatra
 88. Samana
 89. Samanavata
 90. Samanavayu
 91. Samandar-sosa
 92. Samanga
 93. Samantatas
 94. Samantraputambuprokshana
 95. Samanya
 96. Samanyaguna
 97. Samanyavisheshasiddhanta
 98. Samasana
 99. Samashthila
 100. Samatritraya
 101. Samavaya
 102. Samavayikarana
 103. Samayoga
 104. Sambaddhabaddhavak
 105. Sambaddhavak
 106. Sambhakshyamaneva
 107. Sambhālū
 108. Sambheda
 109. Sambhrishtaparushacchavi
 110. Sambuka
 111. Samcaravicaravatkarna
 112. Samcarini
 113. Samcaya
 114. Saṃdaṃśa
 115. Samdamshana
 116. Samdamshta
 117. Samdarshana
 118. Samdasi
 119. Samdhana
 120. Samdhaniya
 121. Samdratva
 122. Samghaguhya
 123. Samghagupta
 124. Samghata
 125. Samgiteccha
 126. Samgraha
 127. Samgrahin
 128. Samhanana
 129. Samhananahanu
 130. Samharika
 131. Samharshana
 132. Samharshiteva
 133. Samhata
 134. Samhatamamsa
 135. Samhita
 136. Samhitapushpika
 137. Samikshakari
 138. Samikshyakarin
 139. Samita
 140. Samitamodaka
 141. Samjivani
 142. Samjna
 143. Samjnadaurbalya
 144. Samjnahari
 145. Samjnamoha
 146. Samjnamoshana
 147. Samjnanasha
 148. Samjnapranasha
 149. Samjnasamstambha
 150. Samjnasamsthapana
 151. Samjnasthapana
 152. Samjrimbhika
 153. Samketamanjari
 154. Samkha
 155. Samkhya
 156. Samkledahridaya
 157. Samkoca
 158. Samkocani
 159. Samkramikaroga
 160. Samkshayauja
 161. Samkshepa
 162. Samkshobhamana
 163. Samkshya
 164. Samkucita
 165. Samlapeccha
 166. Samlayana
 167. Samloca
 168. Sammilana
 169. Sammilitadruma
 170. Sammoha
 171. Sammudha
 172. Sammurccha
 173. Sampadashi
 174. Sampadvirudda
 175. Sampaka
 176. Sampanna
 177. Samparivritanabhi
 178. Samphulla
 179. Samprahareccha
 180. Samprapti
 181. Sampraseka
 182. Samprasravakshi
 183. Samprasravamukha
 184. Samrabdha
 185. Samrabdhakshi
 186. Samrambha
 187. Samrodha
 188. Samsadana
 189. Samsakta
 190. Samsargaja
 191. Samshamana
 192. Samshaya
 193. Samshlesha
 194. Samshodhana
 195. Samshosha
 196. Samshuna
 197. Samshushka
 198. Samskara
 199. Samskaravahi
 200. Samskaravirudda
 201. Samskritavadi
 202. Samsravamukha
 203. Samstambha
 204. Samtapta
 205. Samuccaya
 206. Samudga
 207. Samudra
 208. Samudra-soka
 209. Samudra-sokha
 210. Samudrajala
 211. Samudralavana
 212. Samudramamthana
 213. Samudramatsya
 214. Samudranta
 215. Samudrapacchai
 216. Samudrapal
 217. Samudratilaka
 218. Samukshiptavak
 219. Samutpidavanmutra
 220. Samvahana
 221. Samvarana
 222. Samvejayet
 223. Samvrita
 224. Samvritalomakupasira
 225. Samvritaromakupasira
 226. Samvritasyatva
 227. Samyagdagdha
 228. Samyakdruta
 229. Samyakyoga
 230. Samyamaparshva
 231. Samyava
 232. Samyoga
 233. Samyogavirudda
 234. Samyogaviruddha
 235. Sanai
 236. Sancaya
 237. Sandha
 238. Sandhana
 239. Sandhaniya
 240. Sandhi
 241. Sandhi-mukta
 242. Sandhia-vel
 243. Sandhigata Vata
 244. Sandhimuktata
 245. Sandigdhavak
 246. Sandra
 247. Sanga
 248. Sanghatapatrika
 249. Sanidra
 250. Sanika
 251. Sannihitagada
 252. Sannipata
 253. Sannirodhadhovayu
 254. Santa
 255. Santalum Album
 256. Santanika
 257. Santapa
 258. Santarjana
 259. Santarpana
 260. Santata
 261. Santatakajvara
 262. Santvana
 263. Sanu
 264. Sanubadhana
 265. Sanuman
 266. Sanunasika
 267. Sanuni
 268. Sanyastasamjna
 269. Sapaka
 270. Sapanasa
 271. Sapheda-candana
 272. Sapheda-citraka
 273. Saphena
 274. Sapindika
 275. Saprasekamukha
 276. Saptacchada
 277. Saptachadadi
 278. Saptadhatu
 279. Saptala
 280. Saptamushti
 281. Saptaparṇa
 282. Saptaparni
 283. Saptaratra
 284. Sara
 285. Saragha
 286. Saraktachardi
 287. Saraktamutra
 288. Sarala
 289. Sarambu
 290. Saramushika
 291. Saranga
 292. Sarani
 293. Sarasa
 294. Sarasijamakarandadi
 295. Sarasvataghrita
 296. Sarasvati
 297. Saravidhamana
 298. Sarayu
 299. Sardi
 300. Sarfonkha
 301. Saridiccha
 302. Sarini
 303. Sariva
 304. Sarivadi
 305. Sarivan
 306. Sarja
 307. Sarjabija
 308. Sarjaniryasa
 309. Sarjaniryasacurna
 310. Sarjaniryasadi
 311. Sarjarasa
 312. Sarjikalavana
 313. Sarjja
 314. Saroja
 315. Sarpa
 316. Sarpachattra
 317. Sarpadamani
 318. Sarpadandi
 319. Sarpadanti
 320. Sarpakancuki
 321. Sarpakitahata
 322. Sarpamani
 323. Sarpangabhihata
 324. Sarpankho
 325. Sarpapushpi
 326. Sarpatanu
 327. Sarpavasa
 328. Sarpavisha
 329. Sarpis
 330. Sarpit
 331. Sarryan
 332. Sarshapa
 333. Sarshapadi
 334. Sarshapavijayadi
 335. Sarudhiramutra
 336. Sarvabhutahitaishina
 337. Sarvagraha
 338. Sarvakarmoparama
 339. Sarvangagraha
 340. Sarvangasundari
 341. Sarvangavata
 342. Sarvanukarini
 343. Sarvaroga
 344. Sarvasaha
 345. Sarvatikta
 346. Sarvatobhadra
 347. Sarvaushadhigana
 348. Sarvendriyatapana
 349. Sashabda
 350. Sashrikpratima
 351. Sashula
 352. Sasikta
 353. Sasita
 354. Sasmagarbhavaddhridaya
 355. Saspandana
 356. Sasrik
 357. Satala
 358. Satapa
 359. Satapadi
 360. Satata
 361. Satavina
 362. Satina
 363. Satkaryavada
 364. Satma
 365. Satmya
 366. Satmyasampat
 367. Satmyaviruddha
 368. Satra
 369. Satta
 370. Sattva
 371. Sattvika
 372. Satushara
 373. Satva
 374. Satvadi
 375. Satvadivarga
 376. Satvapariplava
 377. Satvapatana
 378. Satvapatanakoshthi
 379. Satvasampata
 380. Satyabuddhi
 381. Satyanamni
 382. Satyanasi
 383. Satyapara
 384. Satyavak
 385. Saudha
 386. Saudhadhavala
 387. Saudhaprishtha
 388. Saugandhik
 389. Sauhitya
 390. Saukumarya
 391. Saukumaryarthin
 392. Saumanasyajanana
 393. Saumya
 394. Saumyadarshana
 395. Sauparṇa
 396. Sauparni
 397. Saurabha
 398. Saurabhya
 399. Saurashtri
 400. Saurvacalalavana
 401. Saushirya
 402. Saushiryamasthi
 403. Saussurea Lappa
 404. Sauvarcala
 405. Sauvarni
 406. Sauvira
 407. Sauviraka
 408. Savidaha
 409. Savikalpaka
 410. Saviparyayasthanayojana
 411. Savyabhicara
 412. Sayakapunkha
 413. Seguḍitī
 414. Sehunda
 415. Sendurakam
 416. Sevece-ladu
 417. Sevika
 418. Sevya
 419. Sevyadi
 420. Shabala
 421. Shabara
 422. Shabaralodhra
 423. Shabda
 424. Shabdasahatva
 425. Shabdavaddanta
 426. Shabdavatpurisha
 427. Shabdayana
 428. Shad
 429. Shada
 430. Shadaba
 431. Shadanga
 432. Shadangapaniya
 433. Shadava
 434. Shadendriyaprasadana
 435. Shadgrantha
 436. Shadshodhanavriksha
 437. Shadushana
 438. Shadvala
 439. Shadvidha
 440. Shadvidhanna
 441. Shadvindughrita
 442. Shadvirecanashatani
 443. Shadvirecanashraya
 444. Shahatara
 445. Shaikharika
 446. Shaila
 447. Shailagarbhahva
 448. Shailamulakarodbhava
 449. Shailasuta
 450. Shailavalkala
 451. Shaileccha
 452. Shailodbhava
 453. Shaithilya
 454. Shaithilyalinga
 455. Shaithilyapurisha
 456. Shaivamallika
 457. Shaka
 458. Shakachadanaprakasha
 459. Shakacukrika
 460. Shakaguna
 461. Shakapatrakhara
 462. Shakaraja
 463. Shakasarataila
 464. Shakashakata
 465. Shakashakina
 466. Shakashreshtha
 467. Shakavarga
 468. Shakha
 469. Shakhadameda
 470. Shakhadashta
 471. Shakhavata
 472. Shakhi
 473. Shakhota
 474. Shakhotaka
 475. Shakra
 476. Shakrabija
 477. Shakracapagunadarshana
 478. Shakradhanushprabha
 479. Shakrashana
 480. Shakravalli
 481. Shakricchardi
 482. Shakrit
 483. Shakritsanga
 484. Shakuladani
 485. Shakuli
 486. Shakunahrita
 487. Shakunigandha
 488. Shala
 489. Shalakalyani
 490. Shalakyatantra
 491. Shalaparni
 492. Shaleya
 493. Shali
 494. Shalidala
 495. Shaliparni
 496. Shalipishta
 497. Shalisaktu
 498. Shalishushkabharajyakshi
 499. Shallaka
 500. Shallaki
 501. Shalmali
 502. Shalmalyadi
 503. Shalmalyadivarga
 504. Shalparni
 505. Shalvana
 506. Shalya
 507. Shalyada
 508. Shalyadi
 509. Shalyadivarga
 510. Shalyaka
 511. Shalyanna
 512. Shalyaparnika
 513. Shalyatantra
 514. Shambara
 515. Shambari
 516. Shambhava
 517. Shami
 518. Shamidhanya
 519. Shamidhanyavarga
 520. Shamipatra
 521. Shamkhapanduradrishtimandala
 522. Shamkhavabhasa
 523. Shamya
 524. Shamyaka
 525. Shamyakadi
 526. Shana
 527. Shanaghantika
 528. Shanais
 529. Shanapushpi
 530. Shanapushpika
 531. Shanda
 532. Shandaki
 533. Shandata
 534. Shankarasharman
 535. Shankavisha
 536. Shankha
 537. Shankhacurnadi
 538. Shankhahva
 539. Shankhakusuma
 540. Shankhamalini
 541. Shankhanaka
 542. Shankhapadmakadi
 543. Shankhapala
 544. Shankhapalaka
 545. Shankhapushpi
 546. Shankhapushpyadi
 547. Shankhavali
 548. Shankhini
 549. Shankhvel
 550. Shanmakshika
 551. Shanmalitaila
 552. Shantagni
 553. Shantangaraprakasha
 554. Shantatapa
 555. Shantatma
 556. Shaphaka
 557. Shaphari
 558. Sharabha
 559. Sharad
 560. Sharada
 561. Sharadi
 562. Sharapada
 563. Sharapunkha
 564. Sharapunkhadi
 565. Sharari
 566. Shararimukha
 567. Sharatpushpa
 568. Sharava
 569. Shari
 570. Shariba
 571. Sharibadi
 572. Sharika
 573. Sharira
 574. Shariracinta
 575. Shariraguna
 576. Sharirajadosha
 577. Sharirakaguna
 578. Sharirakarya
 579. Sharirasampat
 580. Sharirasatmya
 581. Sharirasthana
 582. Shariravrana
 583. Shariropakaraka
 584. Sharkara
 585. Sharkarasava
 586. Sharkaravati
 587. Sharkarila
 588. Sharkarodaka
 589. Sharman
 590. Sharnga
 591. Sharngeshta
 592. Sharngeshtha
 593. Shasana
 594. Shasha
 595. Shashagada
 596. Shashaghatin
 597. Shashaghni
 598. Shashankakirana
 599. Shashankarekhadi
 600. Shashashimbika
 601. Shashavashadi
 602. Shashilekha
 603. Shashivatika
 604. Shashkuli
 605. Shashpa
 606. Shashtika
 607. Shashtikashali
 608. Shashtikya
 609. Shashvata
 610. Shastra
 611. Shastraglapita
 612. Shastragni
 613. Shastragniglapita
 614. Shastranga
 615. Shastrapramanya
 616. Shasya
 617. Shata
 618. Shatabhiru
 619. Shatadhautaghrita
 620. Shatadru
 621. Shataghni
 622. Shatahva
 623. Shatahvadi
 624. Shatahvadivarga
 625. Shatahvaya
 626. Shatamula
 627. Shatana
 628. Shatanetrika
 629. Shatapadartha
 630. Shatapatra
 631. Shatapatraka
 632. Shatapatrika
 633. Shataprasuna
 634. Shatapushpa
 635. Shataru
 636. Shatavar
 637. Shatavari
 638. Shatavaricurna
 639. Shatavarigula
 640. Shatavaryadi
 641. Shatavirya
 642. Shathamba
 643. Shati
 644. Shaticorakadi
 645. Shatika
 646. Shatipalasha
 647. Shatishaka
 648. Shatmali
 649. Shatpada
 650. Shatru
 651. Shauca
 652. Shauklya
 653. Shaundikarinjirakadi
 654. Shauri
 655. Shaurya
 656. Shava
 657. Shavagandha
 658. Shayanagriha
 659. Shayaneccha
 660. Shayya
 661. Shayyavidhi
 662. Shayyeccha
 663. Shekhari
 664. Shephali
 665. Shephalika
 666. Sherala
 667. Sheru
 668. Shevaga
 669. Shevari
 670. Shibira
 671. Shighra
 672. Shighradrava
 673. Shighragamina
 674. Shighramita
 675. Shighravaha
 676. Shigru
 677. Shigrubija
 678. Shigrumayuradi
 679. Shigrusimhyadi
 680. Shigrutvagadi
 681. Shikara
 682. Shikha
 683. Shikhabala
 684. Shikhalu
 685. Shikhandi
 686. Shikhara
 687. Shikhari
 688. Shikharini
 689. Shikhi
 690. Shikhini
 691. Shikhipatrabhadarshana
 692. Shila
 693. Shilaja
 694. Shilajit
 695. Shilapatt
 696. Shilasaindhavadi
 697. Shilasandhi
 698. Shilatvak
 699. Shilavalka
 700. Shilavibhrama
 701. Shiligarbhaja
 702. Shiloccaya
 703. Shimai-sadavari
 704. Shimba
 705. Shimbi
 706. Shimbidhanya
 707. Shimbiphala
 708. Shimridi
 709. Shimshapa
 710. Shindaki
 711. Shinja
 712. Shipha
 713. Shirahseka
 714. Shiras
 715. Shirashshula
 716. Shirastoda
 717. Shirisha
 718. Shirishadi
 719. Shirishi
 720. Shirna
 721. Shirnaroma
 722. Shirnata
 723. Shirobhitapi
 724. Shirodhara
 725. Shirola
 726. Shirolepana
 727. Shiroroga
 728. Shirorti
 729. Shiroruj
 730. Shirovirecana
 731. Shirovirecanadravya
 732. Shirovirecanopaga
 733. Shirovyadhi
 734. Shirsha
 735. Shirshavyatha
 736. Shishira
 737. Shishiradvesha
 738. Shishirairnalomaharsho
 739. Shishireccha
 740. Shishna
 741. Shishnavriddhikara
 742. Shishumara
 743. Shitabhiru
 744. Shitadantika
 745. Shitadi
 746. Shitadvesha
 747. Shitagandha
 748. Shitagni
 749. Shitajalaja
 750. Shitakala
 751. Shitakashaya
 752. Shitala
 753. Shitalacchada
 754. Shitalata
 755. Shitamanjari
 756. Shitangaja
 757. Shitangi
 758. Shitapaki
 759. Shitapakini
 760. Shitaparni
 761. Shitaphala
 762. Shitapitta
 763. Shitaprashamana
 764. Shitapriya
 765. Shitapushpa
 766. Shitarasa
 767. Shitasaha
 768. Shitasahatva
 769. Shitashiva
 770. Shitasparsha
 771. Shitata
 772. Shitavara
 773. Shitavari
 774. Shitavarshanilairdagdha
 775. Shiteccha
 776. Shithilata
 777. Shitikavishamajvara
 778. Shitocchvasa
 779. Shiuli
 780. Shiva
 781. Shivadaru
 782. Shivadasasena
 783. Shivadipika
 784. Shivaja
 785. Shivalingi
 786. Shivani
 787. Shivarahasya
 788. Shivasarman
 789. Shivavalli
 790. Shlakshna
 791. Shlakshnata
 792. Shlatha
 793. Shlathalata
 794. Shlathana
 795. Shlathangata
 796. Shlathasandhita
 797. Shlathendriya
 798. Shleshaka
 799. Shleshakakapha
 800. Shleshma
 801. Shleshmachardi
 802. Shleshmaghni
 803. Shleshmakari
 804. Shleshmakrit
 805. Shleshmala
 806. Shleshman
 807. Shleshmapratipuranashira
 808. Shleshmataka
 809. Shleshmavritatvamukha
 810. Shlipada
 811. Shlishtta
 812. Shmashana
 813. Shmashaneccha
 814. Shmashru
 815. Shocamukhi
 816. Shodashanga
 817. Shodhana
 818. Shodhani
 819. Shoka
 820. Shona
 821. Shonabhadra
 822. Shonama
 823. Shonapatra
 824. Shonita
 825. Shonitadushti
 826. Shonitagandha
 827. Shonitaprabhaushtha
 828. Shonitapurnata
 829. Shonitashthivamukha
 830. Shonitasthapana
 831. Shonpat
 832. Shopha
 833. Shophaghni
 834. Shophakrit
 835. Shophalikadi
 836. Shosha
 837. Shoshana
 838. Shoshapaha
 839. Shoshin
 840. Shotha
 841. Shothaghna
 842. Shothahara
 843. Shotharoga
 844. Shotharogaghna
 845. Shothin
 846. Shraddha
 847. Shraddhakaravarman
 848. Shrama
 849. Shramahara
 850. Shramashvasa
 851. Shrana
 852. Shrathana
 853. Shrava
 854. Shravak
 855. Shravana
 856. Shravanashirshaka
 857. Shravanavarodha
 858. Shravanavibhrama
 859. Shravani
 860. Shravanopaghata
 861. Shravanoparodha
 862. Shreshtha
 863. Shreshthadhanyadi
 864. Shreyasi
 865. Shri
 866. Shridaru
 867. Shridarumaricadi
 868. Shridasapandita
 869. Shrigala
 870. Shrigalavinna
 871. Shrigali
 872. Shrigalika
 873. Shrighona
 874. Shrikanda
 875. Shrikantha
 876. Shrikhanda
 877. Shrim
 878. Shrimat
 879. Shrimga
 880. Shrimgareccha
 881. Shringa
 882. Shringahva
 883. Shringalaghanti
 884. Shringarapatra
 885. Shringataka
 886. Shringati
 887. Shringavera
 888. Shringaveraka
 889. Shringaverambu
 890. Shringaverarasa
 891. Shringi
 892. Shringibera
 893. Shringivera
 894. Shringiveradi
 895. Shrinivarana
 896. Shrinkhala
 897. Shrinkhalika
 898. Shriphala
 899. Shriphali
 900. Shriphalika
 901. Shrita
 902. Shritambhas
 903. Shrivaraka
 904. Shrivasaka
 905. Shriveshtaka
 906. Shroni
 907. Shrotra
 908. Shrotradaurbalya
 909. Shrotrakshaya
 910. Shrringivisha
 911. Shrutashreni
 912. Shrutasvapna
 913. Shruti
 914. Shrutihina
 915. Shrutijadya
 916. Shrutisphota
 917. Shrutivinasha
 918. Shthivana
 919. Shubha
 920. Shubhadi
 921. Shubhagandha
 922. Shubhapatrika
 923. Shubhavarna
 924. Shubhrapunkha
 925. Shuci
 926. Shucidesha
 927. Shucidvesha
 928. Shucimallika
 929. Shuddhagandhaka
 930. Shuddhamamsa
 931. Shuddhaparada
 932. Shuddhashunthikashaya
 933. Shuddhavarta
 934. Shuka
 935. Shukadhanya
 936. Shukadhanyavarga
 937. Shukadosha
 938. Shukadruma
 939. Shukanasa
 940. Shukanashana
 941. Shukapravardhana
 942. Shukapriya
 943. Shukapurnabhakantha
 944. Shukapurnabhanasika
 945. Shukapurnatamukha
 946. Shukapushpa
 947. Shukashimbi
 948. Shukataru
 949. Shukla
 950. Shukladarshana
 951. Shukladosha
 952. Shuklaksha
 953. Shuklamalyeccha
 954. Shuklambareccha
 955. Shuklangi
 956. Shuklapushpi
 957. Shuklasiraraji
 958. Shuklavarga
 959. Shuklavarna
 960. Shuklavastra
 961. Shuklavrihi
 962. Shukra
 963. Shukradhatu
 964. Shukragni
 965. Shukrajanana
 966. Shukrakara
 967. Shukrakrit
 968. Shukramargarakta
 969. Shukrashodhana
 970. Shukravisha
 971. Shukta
 972. Shuktapaka
 973. Shukti
 974. Shuktibhasma
 975. Shuktikadi
 976. Shuktisaradi
 977. Shula
 978. Shulaghna
 979. Shulagulmaghna
 980. Shulaharacurna
 981. Shulaprashamana
 982. Shulbanibha
 983. Shulihataghrita
 984. Shulva
 985. Shulyamamsa
 986. Shunakacuncuka
 987. Shundi
 988. Shunthaka
 989. Shunthi
 990. Shunthighrita
 991. Shunthikanadi
 992. Shunthipaka
 993. Shunthisauvarcaladi
 994. Shunthishatahvadi
 995. Shunthyadi
 996. Shunya
 997. Shunyabhava
 998. Shunyata
 999. Shunyatadravana
 1000. Shunyatashirasa
 1001. Shunyayatanasevi
 1002. Shunyeccha
 1003. Shurpa
 1004. Shusha
 1005. Shushka
 1006. Shushkacchardi
 1007. Shushkacchavi
 1008. Shushkagarbha
 1009. Shushkannopacareta
 1010. Shushkavartaka
 1011. Shva
 1012. Shvadamshavisha
 1013. Shvadamshtra
 1014. Shvadamshtraka
 1015. Shvaitya
 1016. Shvanavisha
 1017. Shvapuccha
 1018. Shvasa
 1019. Shvasaghna
 1020. Shvasahara
 1021. Shvasakashtata
 1022. Shvasaprada
 1023. Shvasaputita
 1024. Shvasaroga
 1025. Shvasarogaghna
 1026. Shvavidh
 1027. Shvavidha
 1028. Shvayatha
 1029. Shvayathu
 1030. Shveta
 1031. Shvetabhapratibhadarshana
 1032. Shvetabrihati
 1033. Shvetacandana
 1034. Shvetadesha
 1035. Shvetadhya
 1036. Shvetaghanta
 1037. Shvetagunja
 1038. Shvetairanda
 1039. Shvetajiraka
 1040. Shvetakakulimriga
 1041. Shvetakambhoji
 1042. Shvetakantakari
 1043. Shvetamahotika
 1044. Shvetamanjari
 1045. Shvetamarica
 1046. Shvetambara
 1047. Shvetamli
 1048. Shvetaphala
 1049. Shvetapunarnava
 1050. Shvetapunkha
 1051. Shvetapushpa
 1052. Shvetapushpika
 1053. Shvetasariva
 1054. Shvetasharapunkha
 1055. Shvetashila
 1056. Shvetashimbika
 1057. Shvetasimhi
 1058. Shvetasrava
 1059. Shvetasyanda
 1060. Shvetavarala
 1061. Shvetavarna
 1062. Shvetavartakini
 1063. Shvitra
 1064. Shyama
 1065. Shyamadi
 1066. Shyamaka
 1067. Shyamakakulimriga
 1068. Shyamala
 1069. Shyamalika
 1070. Shyamamli
 1071. Shyamavarna
 1072. Shyava
 1073. Shyavanana
 1074. Shyavaruna
 1075. Shyena
 1076. Shyonaka
 1077. Siddha
 1078. Siddhaka
 1079. Siddhamantra
 1080. Siddhanna
 1081. Siddhanta
 1082. Siddhartha
 1083. Siddharthaka
 1084. Siddhi
 1085. Siddhikhanda
 1086. Siddhisthana
 1087. Sidhma
 1088. Sidhu
 1089. Sikatanuviddhanmalan
 1090. Sikatila
 1091. Siktaakara
 1092. Siktanga
 1093. Silabheda
 1094. Simha
 1095. Simhadi
 1096. Simhadivarga
 1097. Simhagupta
 1098. Simhakakuli
 1099. Simhamukhi
 1100. Simhaparni
 1101. Simhapucchika
 1102. Simhi
 1103. Simhika
 1104. Sindhu
 1105. Sindhucarngeryadi
 1106. Sindhuja
 1107. Sindhupushpa
 1108. Sindhura
 1109. Sindhutthadi
 1110. Sindhuvara
 1111. Sinduka
 1112. Sindurabha
 1113. Sinduradi
 1114. Sinduvara
 1115. Sinduvaraka
 1116. Sira
 1117. Siradarshana
 1118. Siraharsha
 1119. Sirajala
 1120. Sirajalagavakshita
 1121. Sirajalasphurana
 1122. Siratanutva
 1123. Siratata
 1124. Siravanaddharajika
 1125. Siravrita
 1126. Siribalika
 1127. Sita
 1128. Sitabha
 1129. Sitadarshana
 1130. Sitairanda
 1131. Sitakanta
 1132. Sitakantakarika
 1133. Sitakhanda
 1134. Sitakshudra
 1135. Sitamasha
 1136. Sitamashniyat
 1137. Sitapunkha
 1138. Sitapushpi
 1139. Sitasarshapa
 1140. Sitasayaka
 1141. Sitasharkara
 1142. Sitasimhi
 1143. Sitavarna
 1144. Sitavarshabhu
 1145. Sithila
 1146. Siti
 1147. Sitibhuta
 1148. Sitodbhava
 1149. Sitopala
 1150. Skandha
 1151. Skandhirakta
 1152. Skanna
 1153. Skhaladgati
 1154. Skhaladvak
 1155. Skhaliteshta
 1156. Smarashastra
 1157. Smaravriddhi
 1158. Smita
 1159. Smriti
 1160. Smritibhaskara
 1161. Smritibhramsha
 1162. Smriticandrika
 1163. Smriticintamani
 1164. Smritidipika
 1165. Smritihani
 1166. Smritikshaya
 1167. Smritimanjari
 1168. Smritimoha
 1169. Smritinasha
 1170. Smritipramoha
 1171. Smritiratna
 1172. Smritiratnavali
 1173. Smritisamplava
 1174. Smritisangraha
 1175. Smritivibhrama
 1176. Smritivibhramsha
 1177. Smrityapadhvamsana
 1178. Smrityapaya
 1179. Smrityarthasara
 1180. Smrityupaghata
 1181. Snana
 1182. Snanabhu
 1183. Snanashila
 1184. Snapana
 1185. Snayu
 1186. Snayujalavat
 1187. Snayuroga
 1188. Sneha
 1189. Snehabasti
 1190. Snehadagdha
 1191. Snehagandhamukha
 1192. Snehana
 1193. Snehasveda
 1194. Snehavati
 1195. Snehopaga
 1196. Snehottama
 1197. Snigdha
 1198. Snigdhabhojana
 1199. Snigdhadarshana
 1200. Snigdhadaru
 1201. Snigdhanopacaret
 1202. Snigdhaparni
 1203. Snigdhashniyat
 1204. Snigdhata
 1205. Snigdhavarna
 1206. Snuhi
 1207. Snuhyadi
 1208. Snuhyarkadi
 1209. Snuhyarkataila
 1210. Snuk
 1211. Snukkandadi
 1212. Snukkshiradi
 1213. Snukshiraghrita
 1214. Sogragandhyasrik
 1215. Sohala
 1216. Soma
 1217. Somabhishava
 1218. Somaghna
 1219. Somakshira
 1220. Somalata
 1221. Somalatika
 1222. Somam
 1223. Somaraji
 1224. Somarasa
 1225. Somarha
 1226. Somaroga
 1227. Somarogaghna
 1228. Somavalli
 1229. Somraj
 1230. Sonatikali
 1231. Sovala
 1232. Soya
 1233. Spandana
 1234. Sparsha
 1235. Sparshadvesha
 1236. Sparshahani
 1237. Sparshajnana
 1238. Sparshalajja
 1239. Sparshana
 1240. Sparshanakshama
 1241. Sparshanasaha
 1242. Sparshanasha
 1243. Sparshanendriya
 1244. Sparsharuk
 1245. Sparshasahatva
 1246. Sparshasamkocin
 1247. Sparshavaigunya
 1248. Sparshodvigna
 1249. Spashtasira
 1250. Spashtasnayugana
 1251. Sphatika
 1252. Sphatikabha
 1253. Sphatikacchaya
 1254. Sphatikadi
 1255. Sphatikapatra
 1256. Sphatikasannibha
 1257. Sphik
 1258. Sphotalata
 1259. Sphotana
 1260. Sphotarahita
 1261. Sphotyabhujanga
 1262. Sphura
 1263. Sphurana
 1264. Sphurativa
 1265. Sphurja
 1266. Sphurjathu
 1267. Sphuta
 1268. Sphutananvitadanta
 1269. Sphutanaroma
 1270. Sphutativa
 1271. Sphutita
 1272. Sprikka
 1273. Sprukka
 1274. Sragiccha
 1275. Sraj
 1276. Sramsa
 1277. Sramsana
 1278. Sramsanaguda
 1279. Sramsanaroma
 1280. Srastanga
 1281. Srastangashca
 1282. Srastaushthakarnata
 1283. Sravakshi
 1284. Sravattoya
 1285. Srigalavisha
 1286. Srimara
 1287. Srishtamukshata
 1288. Srishtapurisha
 1289. Srishtiprada
 1290. Srotahshodhin
 1291. Srotas
 1292. Srotasamavabadhnati
 1293. Srotojakardamanibha
 1294. Stabdha
 1295. Stabdhadarshana
 1296. Stabdharomata
 1297. Staimitya
 1298. Stamba
 1299. Stambha
 1300. Stambhana
 1301. Stana
 1302. Stanana
 1303. Stanasamdamsha
 1304. Stanya
 1305. Stanyadvesha
 1306. Stanyajanana
 1307. Stanyakara
 1308. Stanyashodhana
 1309. Stavaka
 1310. Sthairya
 1311. Sthairyakrit
 1312. Sthala
 1313. Sthalajata
 1314. Sthalakanta
 1315. Sthalapadmi
 1316. Sthalashringataka
 1317. Sthaleruha
 1318. Sthaliyantra
 1319. Sthana
 1320. Sthanasamshraya
 1321. Sthapana
 1322. Sthapani
 1323. Sthaulya
 1324. Sthavara
 1325. Sthavaravisha
 1326. Sthavira
 1327. Sthira
 1328. Sthiraranga
 1329. Sthirata
 1330. Sthita
 1331. Sthiti
 1332. Sthula
 1333. Sthulacuncu
 1334. Sthuladala
 1335. Sthulairanda
 1336. Sthulaksha
 1337. Sthulapadmi
 1338. Sthulaphala
 1339. Sthularuha
 1340. Stimita
 1341. Stoka
 1342. Strak
 1343. Stridharma
 1344. Strilakshana
 1345. Strimalapaha
 1346. Striprakrita
 1347. Stripushpaharana
 1348. Striroga
 1349. Styana
 1350. Styanata
 1351. Subadhaka
 1352. Subhadra
 1353. Subhaga
 1354. Subija
 1355. Sucarita
 1356. Sucidala
 1357. Sucipatraka
 1358. Sucirata
 1359. Sucirotthitan
 1360. Sucuncu
 1361. Sucuncuka
 1362. Sucyahva
 1363. Sucyeva
 1364. Sudala
 1365. Sudandika
 1366. Sudarshana
 1367. Sudarshanaphanta
 1368. Sudha
 1369. Sudhapara
 1370. Sudhasrava
 1371. Sudina
 1372. Suduramula
 1373. Sugandha
 1374. Sugandhaka
 1375. Sugandhamalaka
 1376. Sugandhamula
 1377. Sugandhapatra
 1378. Sugandhapishtasutena
 1379. Sugandhi
 1380. Sugandhika
 1381. Sugandhitrina
 1382. Sugandhitriphala
 1383. Sugrihi
 1384. Suhata
 1385. Sujivanti
 1386. Sukama
 1387. Sukanda
 1388. Sukandaka
 1389. Sukantaka
 1390. Sukarna
 1391. Sukashtha
 1392. Sukha
 1393. Sukhaluka
 1394. Sukhanirmocyapatra
 1395. Sukhascakalayoga
 1396. Sukhayu
 1397. Sukhodaka
 1398. Sukhoshita
 1399. Sukkadi
 1400. Sukshma
 1401. Sukshmabija
 1402. Sukshmadala
 1403. Sukshmadamshtrapada
 1404. Sukshmadvaraguda
 1405. Sukshmaghantika
 1406. Sukshmaila
 1407. Sukshmakhacita
 1408. Sukshmamula
 1409. Sukshmaparni
 1410. Sukshmapatra
 1411. Sukshmapatrika
 1412. Sukshmapattra
 1413. Sukshmapushpa
 1414. Sukshmapushpi
 1415. Sukshmasharira
 1416. Sukshmatandula
 1417. Sukshmavalli
 1418. Sukumaraghrita
 1419. Sulabha
 1420. Suloma
 1421. Sulomasha
 1422. Sultani-booti
 1423. Sululitakshi
 1424. Suma
 1425. Sumana
 1426. Sumanagandha
 1427. Sumanas
 1428. Sumbal
 1429. Sumukha
 1430. Sumula
 1431. Sumushti
 1432. Suna
 1433. Sunasika
 1434. Sunata
 1435. Sundara
 1436. Sundari
 1437. Sundatrika
 1438. Sunetri
 1439. Sunishanna
 1440. Sunishannaka
 1441. Suntha
 1442. Sunu
 1443. Supa
 1444. Supadhupana
 1445. Supakva
 1446. Suparni
 1447. Suparnika
 1448. Supatra
 1449. Supatrika
 1450. Suphala
 1451. Supingala
 1452. Suprabha
 1453. Suprasara
 1454. Supta
 1455. Suptacchavi
 1456. Suptahjihva
 1457. Suptata
 1458. Suptavata
 1459. Supti
 1460. Suptikanduti
 1461. Supurnika
 1462. Supushkara
 1463. Supushpa
 1464. Supushpi
 1465. Supushpika
 1466. Supyaparni
 1467. Sura
 1468. Surabhi
 1469. Surabhigandha
 1470. Surabija
 1471. Suradaru
 1472. Suradruma
 1473. Suradundubhi
 1474. Surahva
 1475. Surahvaya
 1476. Surakrita
 1477. Suralata
 1478. Surameda
 1479. Surana
 1480. Suranadi
 1481. Suranavataka
 1482. Suranga
 1483. Surangi
 1484. Surapushpa
 1485. Surasa
 1486. Surasadhanaka
 1487. Surasadi
 1488. Surasava
 1489. Surashreshtha
 1490. Surasi
 1491. Surasura
 1492. Surataru
 1493. Suravikareccha
 1494. Suravikritidvesha
 1495. Sureccha
 1496. Surejya
 1497. Surpaparni
 1498. Surucira
 1499. Surukh-ghanyar
 1500. Surupa
 1501. Surusambhava
 1502. Surya
 1503. Suryabhakta
 1504. Suryalata
 1505. Suryaprabha
 1506. Suryavarta
 1507. Suryavartta
 1508. Suryendu
 1509. Sushaka
 1510. Sushakaka
 1511. Sushavi
 1512. Sushena
 1513. Sushikha
 1514. Sushiradanta
 1515. Sushita
 1516. Sushruta-samhita
 1517. Sushupti
 1518. Sushuyana
 1519. Susurabhi
 1520. Suta
 1521. Sutaila
 1522. Sutapaduka
 1523. Suteja
 1524. Sutikaroga
 1525. Sutikayadashta
 1526. Sutikta
 1527. Sutintidi
 1528. Sutra
 1529. Sutrasthana
 1530. Sutrena
 1531. Sutvaktva
 1532. Suvaha
 1533. Suvallari
 1534. Suvalli
 1535. Suvallika
 1536. Suvarcala
 1537. Suvarna
 1538. Suvarnacurna
 1539. Suvarnadi
 1540. Suvarnadivarga
 1541. Suvarnanakuli
 1542. Suvarnapurandhara
 1543. Suvarnara
 1544. Suvarnika
 1545. Suvega
 1546. Suvesha
 1547. Suvirya
 1548. Suvrata
 1549. Suyana
 1550. Svabhava
 1551. Svabhavasamsiddhi
 1552. Svabhavata
 1553. Svabhavoparamavada
 1554. Svadu
 1555. Svadubhakshanadvesha
 1556. Svaduka
 1557. Svadukanda
 1558. Svadukanta
 1559. Svadulata
 1560. Svadumamsi
 1561. Svadupaka
 1562. Svadurasa
 1563. Svadvamla
 1564. Svadvasyata
 1565. Svagandhasahatva
 1566. Svagupta
 1567. Svajatyavasthana
 1568. Svalpa
 1569. Svalpapancamula
 1570. Svalpaphala
 1571. Svalpatriphala
 1572. Svalpavaka
 1573. Svamgashita
 1574. Svanakarna
 1575. Svanitahvaya
 1576. Svapa
 1577. Svapanakati
 1578. Svapna
 1579. Svapnanasha
 1580. Svapnanityata
 1581. Svapnasukheccha
 1582. Svapvajanana
 1583. Svara
 1584. Svarabheda
 1585. Svaragada
 1586. Svaramaya
 1587. Svarapida
 1588. Svararthin
 1589. Svararuk
 1590. Svarasa
 1591. Svarasada
 1592. Svarjikakshara
 1593. Svarnabhringara
 1594. Svarnadugdha
 1595. Svarnahva
 1596. Svarnajiva
 1597. Svarnajivanti
 1598. Svarnajivantika
 1599. Svarnakshiri
 1600. Svarnalata
 1601. Svarnamakshika
 1602. Svarnaparni
 1603. Svarnapushpa
 1604. Svarnapushpadhvaja
 1605. Svarnapushpi
 1606. Svarnuli
 1607. Svaropaghata
 1608. Svarthabuddhi
 1609. Svarupabodhaka
 1610. Svasamjna
 1611. Svastha
 1612. Svasthahita
 1613. Svasthaturaparayana
 1614. Svasthavritta
 1615. Svasthya
 1616. Svasthyacatushka
 1617. Svastika
 1618. Svatahsushitama
 1619. Svatantra
 1620. Svatantrya
 1621. Svathavrittauhita
 1622. Svayambhu
 1623. Svayambhuva
 1624. Svayambhuvi
 1625. Svayamgupta
 1626. Svayamguptadi
 1627. Svayamkrita
 1628. Sveda
 1629. Svedadhikya
 1630. Svedaja
 1631. Svedana
 1632. Svedaniyantra
 1633. Svedapaitya
 1634. Svedapanayana
 1635. Svedavat
 1636. Svedopaga
 1637. Svinna
 1638. Svinnadagdhabija
 1639. Syandana
 1640. Syandanakshi
 1641. Syandanamukha
 1642. Symplocos Racemosa
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: