Ayurveda glossary, starting with ‘g’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “g”, contains 155 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Gahaṇa
 2. Gahvara
 3. Gairika
 4. Gaja
 5. Gajabhakshya
 6. Gajahva
 7. Gajapippali
 8. Gajeshta
 9. Gambhari
 10. Gana
 11. Ganda
 12. Gandaka
 13. Gandamala
 14. Gandashaila
 15. Gandha
 16. Gandhabadhu
 17. Gandhadhya
 18. Gandhali
 19. Gandhaphala
 20. Gandhaphali
 21. Gandhapushpaka
 22. Gandhara
 23. Gandharaja
 24. Gandharika
 25. Gandharvahastaka
 26. Gandhasara
 27. Gandhayaksha
 28. Gandholi
 29. Gandira
 30. Garagari
 31. Garaghna
 32. Gardabhashaka
 33. Gardabhashakhi
 34. Gardabhavalli
 35. Gardabhi
 36. Gardabhishaka
 37. Gargara
 38. Garmuti
 39. Garni
 40. Garudi
 41. Gatrasada
 42. Gau
 43. Gaura
 44. Gauri
 45. Gavadani
 46. Gavakshi
 47. Gavaya
 48. Gavedhuka
 49. Ghagarvel
 50. Ghana
 51. Ghanamula
 52. Ghanata
 53. Ghanavalli
 54. Ghantali
 55. Gholan-Ghote
 56. Ghora
 57. Ghosha
 58. Ghoshalata
 59. Ghrita
 60. Ghunghachi
 61. Ghunghaci
 62. Gilo
 63. Giloe
 64. Giri
 65. Girija
 66. Girikarnika
 67. Girimallika
 68. Girisha
 69. Girivartaka
 70. Girlata
 71. Gitanaram
 72. Go
 73. Gobhi
 74. Godha
 75. Godhani
 76. Godharasa
 77. Godhuma
 78. Gojihva
 79. Gojika
 80. Gokantaka
 81. Gokarna
 82. Gokarni
 83. Gokharu
 84. Gokhuria
 85. Gokshura
 86. Gokshuraka
 87. Gokshvedaka
 88. Golanca
 89. Gomatsya
 90. Gonarda
 91. Gonasphana
 92. Gopakarkatika
 93. Gopalakarkati
 94. Gopali
 95. Gopaputra
 96. Gopavalli
 97. Goshirsha
 98. Gotra
 99. Govandani
 100. Govindini
 101. Graha
 102. Grahaka
 103. Grahani
 104. Gramya
 105. Granthi
 106. Granthika
 107. Granthila
 108. Granthiparni
 109. Grava
 110. Gridhra
 111. Gridhrasi
 112. Grihakulinga
 113. Grishma
 114. Griva Vasti
 115. Guccha
 116. Gucchaka
 117. Gucchapatra
 118. Guchchha
 119. Guchchhaka
 120. Guchchhapatra
 121. Guda
 122. Gudaka
 123. Guduchi
 124. Guduchyadi
 125. Guduchyadivarga
 126. Guduci
 127. Guducyadi
 128. Guducyadivarga
 129. Guggulu
 130. Guha
 131. Guhashaya
 132. Gulma
 133. Gulmaghna
 134. Gulmamula
 135. Gulmavalli
 136. Gulmini
 137. Gulpha
 138. Guluccha
 139. Guluchchha
 140. Gulwel
 141. Guna
 142. Gunabodhaka
 143. Gunakarnika
 144. Gunavat
 145. Gundamani
 146. Gundra
 147. Gunja
 148. Gupta
 149. Gurc
 150. Guru
 151. Guruginia
 152. Gurukula
 153. Guruta
 154. Gurvadiguna
 155. Gutika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: