Ayurveda glossary, starting with ‘g’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ayurveda glossary, starting with the letter “g”, contains 151 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Gahaṇa
 2. Gahvara
 3. Gairika
 4. Gaja
 5. Gajabhakshya
 6. Gajahva
 7. Gajapippali
 8. Gajeshta
 9. Gambhari
 10. Gana
 11. Ganda
 12. Gandaka
 13. Gandamala
 14. Gandashaila
 15. Gandha
 16. Gandhabadhu
 17. Gandhadhya
 18. Gandhali
 19. Gandhaphala
 20. Gandhaphali
 21. Gandhapushpaka
 22. Gandhara
 23. Gandharaja
 24. Gandharika
 25. Gandharvahastaka
 26. Gandhasara
 27. Gandhayaksha
 28. Gandholi
 29. Gandira
 30. Garagari
 31. Garaghna
 32. Gardabhashaka
 33. Gardabhashakhi
 34. Gardabhavalli
 35. Gardabhi
 36. Gardabhishaka
 37. Gargara
 38. Garmuti
 39. Garni
 40. Garudi
 41. Gatrasada
 42. Gau
 43. Gaura
 44. Gauri
 45. Gavadani
 46. Gavakshi
 47. Gavaya
 48. Gavedhuka
 49. Ghagarvel
 50. Ghana
 51. Ghanamula
 52. Ghanata
 53. Ghanavalli
 54. Ghantali
 55. Gholan-Ghote
 56. Ghora
 57. Ghosha
 58. Ghoshalata
 59. Ghrita
 60. Ghunghachi
 61. Ghunghaci
 62. Gilo
 63. Giloe
 64. Giri
 65. Girija
 66. Girikarnika
 67. Girimallika
 68. Girisha
 69. Girivartaka
 70. Girlata
 71. Gitanaram
 72. Go
 73. Gobhi
 74. Godha
 75. Godhani
 76. Godharasa
 77. Godhuma
 78. Gojihva
 79. Gojika
 80. Gokarna
 81. Gokarni
 82. Gokshura
 83. Gokshvedaka
 84. Golanca
 85. Gomatsya
 86. Gonarda
 87. Gonasphana
 88. Gopakarkatika
 89. Gopalakarkati
 90. Gopali
 91. Gopaputra
 92. Gopavalli
 93. Goshirsha
 94. Gotra
 95. Govandani
 96. Govindini
 97. Graha
 98. Grahaka
 99. Grahani
 100. Gramya
 101. Granthi
 102. Granthika
 103. Granthila
 104. Granthiparni
 105. Grava
 106. Gridhra
 107. Gridhrasi
 108. Grihakulinga
 109. Grishma
 110. Griva Vasti
 111. Guccha
 112. Gucchaka
 113. Gucchapatra
 114. Guchchha
 115. Guchchhaka
 116. Guchchhapatra
 117. Guda
 118. Gudaka
 119. Guduchi
 120. Guduchyadi
 121. Guduchyadivarga
 122. Guduci
 123. Guducyadi
 124. Guducyadivarga
 125. Guggulu
 126. Guha
 127. Guhashaya
 128. Gulma
 129. Gulmaghna
 130. Gulmamula
 131. Gulmavalli
 132. Gulmini
 133. Gulpha
 134. Guluccha
 135. Guluchchha
 136. Gulwel
 137. Guna
 138. Gunabodhaka
 139. Gunakarnika
 140. Gunavat
 141. Gundamani
 142. Gundra
 143. Gunja
 144. Gupta
 145. Gurc
 146. Guru
 147. Guruginia
 148. Gurukula
 149. Guruta
 150. Gurvadiguna
 151. Gutika
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: