Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 110 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sadacara
 3. Sadachara
 4. Sadhaki
 5. Sadhvi
 6. Sahasrara
 7. Sakarna
 8. Samadhi
 9. Sambhoja
 10. Saṃdaṃśa
 11. Samskara
 12. Samuccaya
 13. Samuccayatantra
 14. Samuchchaya
 15. Samuchchayatantra
 16. Sanmohana
 17. Saptajihva
 18. Saptapadi
 19. Saptasvara
 20. Sarameyadana
 21. Sarasvati
 22. Satya
 23. Savita
 24. Savitra
 25. Savitri
 26. Shabara
 27. Shabaratantra
 28. Shabdarashi
 29. Shadangavidhi
 30. Shakra
 31. Shakri
 32. Shaktagama
 33. Shaktapitha
 34. Shakti
 35. Shaktisangamantra
 36. Shala
 37. Shalmali
 38. Shalvaka
 39. Shanti
 40. Shantyatita
 41. Sharadatilaka
 42. Sharva
 43. Shatarupa
 44. Shati
 45. Shatrujit
 46. Shava
 47. Shesha
 48. Shikhamrita
 49. Shikhamritatantra
 50. Shikhasara
 51. Shikhasaratantra
 52. Shikhayoga
 53. Shikhayogatantra
 54. Shimshapa
 55. Shiva
 56. Shivaduti
 57. Shivarava
 58. Shivaravatantra
 59. Shobha
 60. Shodashi
 61. Shraddha
 62. Shri
 63. Shrikrishna
 64. Shrividya
 65. Shubhadamshtra
 66. Shulaprota
 67. Shveta
 68. Siddhanityodaya
 69. Siddhanityodayatantra
 70. Siddhayogishvara
 71. Siddhayogishvaratantra
 72. Siddhi
 73. Simantonnayana
 74. Simhala
 75. Skanda
 76. Smriti
 77. Soma
 78. Sthandila
 79. Sthanu
 80. Strirrajya
 81. Subhadraka
 82. Subhaga
 83. Suchimukha
 84. Sucimukha
 85. Sudarshana
 86. Sudhasindhu
 87. Sugriva
 88. Sugrivatantra
 89. Sukaramukha
 90. Sulyabhedavinirnaya
 91. Sulyabhedavinirnayatantra
 92. Sumeru
 93. Sunanda
 94. Sundari
 95. Surapujita
 96. Surupa
 97. Sushumna
 98. Sutrasa
 99. Sutrasatantra
 100. Suvarnarekha
 101. Suvarnarekhatantra
 102. Svacchandabhairava
 103. Svacchandabhairavatantra
 104. Svachchhandabhairava
 105. Svachchhandabhairavatantra
 106. Svadha
 107. Svaha
 108. Svara
 109. Svastikasana
 110. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: