Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 108 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sadacara
 3. Sadhaki
 4. Sadhvi
 5. Sahasrara
 6. Sakarna
 7. Samadhi
 8. Sambhoja
 9. Saṃdaṃśa
 10. Samskara
 11. Samuccaya
 12. Samuccayatantra
 13. Sanmohana
 14. Saptajihva
 15. Saptapadi
 16. Saptasvara
 17. Sarameyadana
 18. Sarasvati
 19. Satya
 20. Savita
 21. Savitra
 22. Savitri
 23. Shabara
 24. Shabaratantra
 25. Shabdarashi
 26. Shadangavidhi
 27. Shailaputri
 28. Shakra
 29. Shakri
 30. Shaktagama
 31. Shaktapitha
 32. Shakti
 33. Shaktisangamantra
 34. Shala
 35. Shalmali
 36. Shalvaka
 37. Shanti
 38. Shantyatita
 39. Sharadatilaka
 40. Sharva
 41. Shatarupa
 42. Shati
 43. Shatrujit
 44. Shava
 45. Shesha
 46. Shikhamrita
 47. Shikhamritatantra
 48. Shikhasara
 49. Shikhasaratantra
 50. Shikhayoga
 51. Shikhayogatantra
 52. Shimshapa
 53. Shishya
 54. Shiva
 55. Shivaduti
 56. Shivarava
 57. Shivaravatantra
 58. Shobha
 59. Shodashi
 60. Shraddha
 61. Shri
 62. Shrikrishna
 63. Shrividya
 64. Shubhadamshtra
 65. Shulaprota
 66. Shveta
 67. Siddhanityodaya
 68. Siddhanityodayatantra
 69. Siddhayogishvara
 70. Siddhayogishvaratantra
 71. Siddhi
 72. Siddhidatri
 73. Simantonnayana
 74. Simhala
 75. Skanda
 76. Skandamata
 77. Smriti
 78. Soma
 79. Sthandila
 80. Sthanu
 81. Strirrajya
 82. Subhadraka
 83. Subhaga
 84. Sucimukha
 85. Sudarshana
 86. Sudhasindhu
 87. Sugriva
 88. Sugrivatantra
 89. Sukaramukha
 90. Sulyabhedavinirnaya
 91. Sulyabhedavinirnayatantra
 92. Sumeru
 93. Sunanda
 94. Sundari
 95. Surapujita
 96. Surupa
 97. Sushumna
 98. Sutrasa
 99. Sutrasatantra
 100. Suvarnarekha
 101. Suvarnarekhatantra
 102. Svacchandabhairava
 103. Svacchandabhairavatantra
 104. Svadha
 105. Svaha
 106. Svara
 107. Svastikasana
 108. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: