Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 1351 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sacava
 3. Sadacara
 4. Sadahasa
 5. Sadakhya
 6. Sadakhyagranthi
 7. Sadananda
 8. Sadara
 9. Sadasadbhava
 10. Sadasat
 11. Sadasya
 12. Sadatman
 13. Sadbhakta
 14. Sadbhakti
 15. Sadbhava
 16. Sadbuddhi
 17. Sadeva
 18. Sadguru
 19. Sadhaka
 20. Sadhakajna
 21. Sadhaki
 22. Sadhakottama
 23. Sadhana
 24. Sadhika
 25. Sadhini
 26. Sadhvi
 27. Sadhyasiddhasana
 28. Sadodita
 29. Sadvicara
 30. Sadyadi
 31. Sadyanatha
 32. Sadyarupa
 33. Sadyas
 34. Sadyovaktra
 35. Sagara
 36. Saguna
 37. Sahadharmin
 38. Sahaja
 39. Sahajavairagin
 40. Sahajayoga
 41. Sahasradala
 42. Sahasradha
 43. Sahasradhara
 44. Sahasrajanma
 45. Sahasrakara
 46. Sahasralinga
 47. Sahasraphani
 48. Sahasrara
 49. Sahasrashiras
 50. Sahasrasurya
 51. Sahib Kaul
 52. Sahita
 53. Sahya
 54. Sahyamahavana
 55. Sainika
 56. Sainyastambha
 57. Saivala
 58. Sakalishana
 59. Sakarna
 60. Sakini
 61. Sakshat
 62. Sakshita
 63. Salajja
 64. Salaka
 65. Sama
 66. Samacara
 67. Samadanta
 68. Samadharmini
 69. Samadhi
 70. Samadhyananda
 71. Samagadhi
 72. Samahitadhi
 73. Samakara
 74. Samakirna
 75. Samakula
 76. Samamsha
 77. Samana
 78. Samantatas
 79. Samanusha
 80. Samaprabha
 81. Samarasa
 82. Samarasya
 83. Samari
 84. Samarika
 85. Samarthajna
 86. Samarthya
 87. Samarudha
 88. Samashraya
 89. Samashrayin
 90. Samashrita
 91. Samashritya
 92. Samaskamdha
 93. Samasta
 94. Samastamurti
 95. Samata
 96. Samatva
 97. Samavesha
 98. Samavishta
 99. Samavrita
 100. Samaya
 101. Samayacarana
 102. Samayadiksha
 103. Samayadrohin
 104. Samayamala
 105. Samayamelaka
 106. Samayapurvaka
 107. Samayasamyukta
 108. Samayasthita
 109. Samayasukha
 110. Samayavidya
 111. Samayin
 112. Sambandhin
 113. Sambhinna
 114. Sambhogadeha
 115. Sambhoja
 116. Sambhuta
 117. Sambhuti
 118. Sambhutikarana
 119. Sambodhana
 120. Sambodhani
 121. Samcalana
 122. Samcchanna
 123. Samcintya
 124. Saṃdaṃśa
 125. Samdipta
 126. Samdoha
 127. Samdohaka
 128. Samghata
 129. Samghatta
 130. Samgraha
 131. Samgrahya
 132. Samhara
 133. Samharabhakshini
 134. Samharabija
 135. Samharacakra
 136. Samharaka
 137. Samharakarin
 138. Samharakarini
 139. Samharakrama
 140. Samharavilaya
 141. Samhata
 142. Samjivani
 143. Samjnabheda
 144. Samjnaka
 145. Samkalpa
 146. Samkarisana
 147. Samkarshana
 148. Samkasha
 149. Samketasthana
 150. Samkirtana
 151. Samkledani
 152. Samkledini
 153. Samkoca
 154. Samkocavritti
 155. Samkramana
 156. Samkranti
 157. Samlagna
 158. Samlina
 159. Sammukha
 160. Samniruddha
 161. Samopeta
 162. Sampad
 163. Sampada
 164. Sampanna
 165. Sampatti
 166. Samplavana
 167. Samprabha
 168. Sampradaya
 169. Sampraphulla
 170. Samprarthya
 171. Sampravarta
 172. Sampravartata
 173. Sampurna
 174. Samraga
 175. Samravini
 176. Samrudha
 177. Samsara
 178. Samsarabdhi
 179. Samsarabhaya
 180. Samsaramandala
 181. Samsaroccheda
 182. Samsaroddharana
 183. Samsiddhi
 184. Samsiddhika
 185. Samsikta
 186. Samskara
 187. Samsmarana
 188. Samsphura
 189. Samsphurajna
 190. Samsphurat
 191. Samsrashtri
 192. Samstha
 193. Samsthana
 194. Samsthita
 195. Samtana
 196. Samtapa
 197. Samtapin
 198. Samtosha
 199. Samtripta
 200. Samtushta
 201. Samtushtacitta
 202. Samtyakta
 203. Samuccaya
 204. Samuccayatantra
 205. Samudbhava
 206. Samudbhuta
 207. Samuddishta
 208. Samuha
 209. Samujjvala
 210. Samujjvalanta
 211. Samullasita
 212. Samunnata
 213. Samupasthita
 214. Samupeta
 215. Samutpanna
 216. Samutpatti
 217. Samvara
 218. Samvarta
 219. Samvartaka
 220. Samvartamandala
 221. Samvatsara
 222. Samvid
 223. Samvidatman
 224. Samvinmatra
 225. Samvitkrama
 226. Samvitti
 227. Samvittividhana
 228. Samvrita
 229. Samvritacara
 230. Samvritya
 231. Samyagbhakti
 232. Samyagjnana
 233. Samyakkriya
 234. Samyakprajna
 235. Samyoga
 236. Samyogakarana
 237. Samyojya
 238. Samyukta
 239. Samyuta
 240. Sananda
 241. Sancaya
 242. Sanchadita
 243. Sancita
 244. Sandhi
 245. Sandra
 246. Sangama
 247. Sangodbhava
 248. Sangrama
 249. Sanjata
 250. Sankarshani
 251. Sanketa
 252. Sanketakavarjita
 253. Sankula
 254. Sanmohana
 255. Sannaddha
 256. Sannibha
 257. Santa
 258. Santanabheda
 259. Santanabhuvana
 260. Santanapitha
 261. Santani
 262. Santati
 263. Santha
 264. Santoshita
 265. Sapatnika
 266. Sapta
 267. Saptadasha
 268. Saptadashakshara
 269. Saptadashin
 270. Saptajanman
 271. Saptajihva
 272. Saptamelaka
 273. Saptami
 274. Saptapadi
 275. Saptasvara
 276. Saptavarta
 277. Saptavimsha
 278. Saptavimshati
 279. Sara
 280. Sarala
 281. Sarama
 282. Sarameyadana
 283. Sararasa
 284. Saras
 285. Sarashtra
 286. Sarasvati
 287. Sarathi
 288. Sarit
 289. Sarita
 290. Sarpa
 291. Sarpacarcita
 292. Sarpakundala
 293. Sarpasthi
 294. Sarpastra
 295. Sarpita
 296. Sarshapa
 297. Sarvabharana
 298. Sarvabhava
 299. Sarvabhavata
 300. Sarvabhuta
 301. Sarvabija
 302. Sarvabodha
 303. Sarvadeva
 304. Sarvadeveshvari
 305. Sarvadharasvarupa
 306. Sarvadosha
 307. Sarvaduhkhavimocini
 308. Sarvadvandvakshayankari
 309. Sarvaga
 310. Sarvagamana
 311. Sarvagata
 312. Sarvagati
 313. Sarvagriha
 314. Sarvahladini
 315. Sarvaishvaryapradayini
 316. Sarvajagat
 317. Sarvajambhani
 318. Sarvajna
 319. Sarvajnakamala
 320. Sarvajnana
 321. Sarvajnanamaya
 322. Sarvajnanamayi
 323. Sarvajnata
 324. Sarvakamada
 325. Sarvakamaprada
 326. Sarvakarshini
 327. Sarvakartri
 328. Sarvaklishta
 329. Sarvakrit
 330. Sarvalakshana
 331. Sarvalamkara
 332. Sarvamangala
 333. Sarvamangalakarini
 334. Sarvamangalamatri
 335. Sarvamantramayi
 336. Sarvamantrasanasthita
 337. Sarvamrityuprashamani
 338. Sarvananda
 339. Sarvanandamaya
 340. Sarvanandamayi
 341. Sarvangasundari
 342. Sarvanugrahin
 343. Sarvanugrahini
 344. Sarvapapa
 345. Sarvapapahara
 346. Sarvapataka
 347. Sarvaprana
 348. Sarvapriyamkari
 349. Sarvarakshasvarupini
 350. Sarvaranjani
 351. Sarvaroga
 352. Sarvartha
 353. Sarvarthadiksha
 354. Sarvarthasadhani
 355. Sarvasadharana
 356. Sarvasamanya
 357. Sarvasamhara
 358. Sarvasamkshobhani
 359. Sarvasammohini
 360. Sarvasampatprada
 361. Sarvasampattipurani
 362. Sarvasaubhagyadayini
 363. Sarvashakti
 364. Sarvasiddha
 365. Sarvasiddhiprada
 366. Sarvasrishta
 367. Sarvastambha
 368. Sarvastambhani
 369. Sarvastha
 370. Sarvasva
 371. Sarvatas
 372. Sarvatattva
 373. Sarvatman
 374. Sarvatodita
 375. Sarvatomukha
 376. Sarvatomukhi
 377. Sarvatovashini
 378. Sarvavac
 379. Sarvavarna
 380. Sarvavashya
 381. Sarvavashyata
 382. Sarvavayava
 383. Sarvavedha
 384. Sarvavidravini
 385. Sarvavighnanivarini
 386. Sarvavikrama
 387. Sarvavishveshvari
 388. Sarvavyadhivinashini
 389. Sarvavyapin
 390. Sarvepsitaphalaprada
 391. Sarveshi
 392. Sarveshvara
 393. Sarveshvari
 394. Sarvonaccompamadini
 395. Sashakti
 396. Sashtha
 397. Sasin
 398. Sasphura
 399. Sasura
 400. Sasvara
 401. Satadha
 402. Satarka
 403. Satkara
 404. Satkula
 405. Satpatra
 406. Satphala
 407. Satsampada
 408. Satta
 409. Sattamatra
 410. Sattvaguna
 411. Sattvanuvartaka
 412. Satvika
 413. Satya
 414. Satyabhava
 415. Saubhagya
 416. Sauh
 417. Saumya
 418. Saumyamurti
 419. Saumyarupa
 420. Sauni
 421. Sauparni
 422. Saura
 423. Saushumna
 424. Saushumnavartman
 425. Sauvara
 426. Savadhi
 427. Savara
 428. Savari
 429. Savikara
 430. Savita
 431. Savitra
 432. Savitri
 433. Savrida
 434. Savya
 435. Savyamarga
 436. Savyapasavya
 437. Sekhara
 438. Self-identification
 439. Self-mortification
 440. Sena
 441. Setubheda
 442. Sevana
 443. Sevita
 444. Shabara
 445. Shabaratantra
 446. Shabarotsava
 447. Shabda
 448. Shabdabrahman
 449. Shabdagrama
 450. Shabdakarshini
 451. Shabdana
 452. Shabdanarupa
 453. Shabdanasvabhava
 454. Shabdarashi
 455. Shabdarupa
 456. Shabdasparsha
 457. Shadadhvan
 458. Shadanana
 459. Shadanga
 460. Shadangavidhi
 461. Shadardha
 462. Shadashiti
 463. Shadashra
 464. Shadbhuja
 465. Shaddarshana
 466. Shaddevi
 467. Shadgunita
 468. Shadnigraha
 469. Shadoli
 470. Shadrasa
 471. Shadvaktra
 472. Shadvariruha
 473. Shadvidha
 474. Shaila
 475. Shailaputri
 476. Shailaraja
 477. Shailarajasuta
 478. Shailendra
 479. Shailendravamsha
 480. Shainya
 481. Shaiva
 482. Shaivadhibhumi
 483. Shakalikrita
 484. Shakara
 485. Shakhi
 486. Shakra
 487. Shakravaruni
 488. Shakri
 489. Shakta
 490. Shaktagama
 491. Shaktajna
 492. Shaktakundalini
 493. Shaktapitha
 494. Shaktasharira
 495. Shaktavesha
 496. Shaktayogin
 497. Shaktayoni
 498. Shakti
 499. Shaktibija
 500. Shaktibimba
 501. Shakticakra
 502. Shaktiduti
 503. Shaktiguna
 504. Shaktihasta
 505. Shaktihina
 506. Shaktijala
 507. Shaktilakshana
 508. Shaktinipata
 509. Shaktipancaka
 510. Shaktipata
 511. Shaktipitha
 512. Shaktipurvaka
 513. Shaktisahita
 514. Shaktisamyukta
 515. Shaktisamyuta
 516. Shaktisangamantra
 517. Shaktishodasha
 518. Shaktishtha
 519. Shaktisthana
 520. Shaktitattva
 521. Shaktitraya
 522. Shaktitva
 523. Shaktityaga
 524. Shaktivaktra
 525. Shaktivedha
 526. Shaktividya
 527. Shaktiyuta
 528. Shaktoccara
 529. Shaktyacara
 530. Shaktyalaya
 531. Shaktyananda
 532. Shaktyanta
 533. Shaktyarnava
 534. Shaktyashraya
 535. Shaktyastra
 536. Shaktyatita
 537. Shaktyayudha
 538. Shaktyodara
 539. Shaktyudaya
 540. Shakuni
 541. Shala
 542. Shalabha
 543. Shali
 544. Shalmali
 545. Shalvaka
 546. Shamanism
 547. Shambhava
 548. Shambhavajna
 549. Shambhavamandala
 550. Shambhavapada
 551. Shambhavasamavesha
 552. Shambhavavastha
 553. Shambhavavedha
 554. Shambhavavesha
 555. Shambhavi
 556. Shambhavishakti
 557. Shambhavisrishti
 558. Shambhavyajna
 559. Shambhu
 560. Shambhupada
 561. Shambhupriya
 562. Shambhurandhra
 563. Shami
 564. Shamidruma
 565. Shandilya
 566. Shandilyamuni
 567. Shanka
 568. Shankara
 569. Shankari
 570. Shankha
 571. Shankhacakra
 572. Shankhanidhi
 573. Shankhankita
 574. Shankhapala
 575. Shankhapani
 576. Shankhasana
 577. Shankhini
 578. Shankukarna
 579. Shanmasa
 580. Shanmukha
 581. Shanmukhantaka
 582. Shannavati
 583. Shantavastha
 584. Shanthavarna
 585. Shanti
 586. Shantida
 587. Shantika
 588. Shantirupa
 589. Shantodaya
 590. Shantyatita
 591. Shapa
 592. Sharabilla
 593. Sharacapa
 594. Sharadatilaka
 595. Sharana
 596. Shareshu
 597. Sharika
 598. Sharikastrotra
 599. Sharira
 600. Sharirakarshini
 601. Shariramadhya
 602. Sharirastha
 603. Sharirin
 604. Sharmakarin
 605. Sharva
 606. Sharvadish
 607. Shasana
 608. Shash
 609. Shashanka
 610. Shashankagana
 611. Shashankarucira
 612. Shashankin
 613. Shashibhrit
 614. Shashiguha
 615. Shashikala
 616. Shashikirana
 617. Shashiravi
 618. Shashirekha
 619. Shashthadeva
 620. Shashthanatha
 621. Shashtheshana
 622. Shashthi
 623. Shashthisha
 624. Shashthishana
 625. Shashthishanatha
 626. Shashvata
 627. Shashvatashunya
 628. Shashvati
 629. Shastra
 630. Shastrabhyasa
 631. Shastradrishti
 632. Shastrahasta
 633. Shastrajna
 634. Shastrakrama
 635. Shastrapuja
 636. Shastrartha
 637. Shastrasamdoha
 638. Shastrasanghata
 639. Shastravarjita
 640. Shatakoti
 641. Shatakratu
 642. Shatananda
 643. Shatardha
 644. Shatarudra
 645. Shatarupa
 646. Shatashurya
 647. Shatcakra
 648. Shatha
 649. Shathya
 650. Shati
 651. Shatka
 652. Shatkadevata
 653. Shatkanirnaya
 654. Shatkarma
 655. Shatkona
 656. Shatkonacakra
 657. Shatkosha
 658. Shatkuta
 659. Shatpada
 660. Shatpitha
 661. Shatprakara
 662. Shatprakarika
 663. Shatpramana
 664. Shatru
 665. Shatrubali
 666. Shatrujit
 667. Shatruvigraha
 668. Shatruvinasha
 669. Shatsahasra-samhita
 670. Shatsamjna
 671. Shatsiddha
 672. Shauca
 673. Shaucatma
 674. Shaucya
 675. Shauri
 676. Shauryavat
 677. Shauryavrata
 678. Shauvala
 679. Shava
 680. Shavamandita
 681. Shesha
 682. Sheshasamuccaya
 683. Shikara
 684. Shikha
 685. Shikhacakra
 686. Shikhakuncita
 687. Shikhamani
 688. Shikhamrita
 689. Shikhamritatantra
 690. Shikhanatha
 691. Shikhandini
 692. Shikharaja
 693. Shikhasara
 694. Shikhasaratantra
 695. Shikhasvacchanda
 696. Shikhayoga
 697. Shikhayogatantra
 698. Shikhini
 699. Shikhni
 700. Shila
 701. Shiladevi
 702. Shilagama
 703. Shilarupa
 704. Shilashekhara
 705. Shilpini
 706. Shimshapa
 707. Shindha
 708. Shiras
 709. Shirourdhva
 710. Shishna
 711. Shishu
 712. Shishukarna
 713. Shishya
 714. Shishyakrama
 715. Shishyasambandha
 716. Shitoshna
 717. Shiva
 718. Shivabindu
 719. Shivacara
 720. Shivacinmaya
 721. Shivaduti
 722. Shivagama
 723. Shivajnanabodha
 724. Shivakala
 725. Shivakari
 726. Shivamandala
 727. Shivamasa
 728. Shivananda
 729. Shivani
 730. Shivanta
 731. Shivantastha
 732. Shivapitha
 733. Shivarava
 734. Shivaravatantra
 735. Shivasakala
 736. Shivasakalapura
 737. Shivasamaya
 738. Shivashakti
 739. Shivashtami
 740. Shivasthana
 741. Shivata
 742. Shivatattva
 743. Shivatva
 744. Shivavahini
 745. Shivavari
 746. Shivavirya
 747. Shivavyapti
 748. Shivayaga
 749. Shiveccha
 750. Shivottama
 751. Shleshma
 752. Shleshmaka
 753. Shmashana
 754. Shmashananilaya
 755. Shobha
 756. Shobhana
 757. Shodasha
 758. Shodashabheda
 759. Shodashagranthi
 760. Shodashajna
 761. Shodashakala
 762. Shodashakshara
 763. Shodashanta
 764. Shodashantika
 765. Shodashara
 766. Shodasharaka
 767. Shodashashakti
 768. Shodashasvara
 769. Shodashi
 770. Shodashikala
 771. Shodha
 772. Shodhana
 773. Shodhanyasa
 774. Shokadagdha
 775. Shona
 776. Shonabana
 777. Shonita
 778. Shonitaugha
 779. Shonitavarjita
 780. Shoshana
 781. Shoshayan
 782. Shraddha
 783. Shrauta
 784. Shravana
 785. Shreyasampada
 786. Shri
 787. Shribija
 788. Shribimba
 789. Shricakrancita
 790. Shridevi
 791. Shridhara
 792. Shrigiri
 793. Shrigriha
 794. Shrijalandhara
 795. Shrijayanti
 796. Shrijnana
 797. Shrijnanasagara
 798. Shrikailasa
 799. Shrikantha
 800. Shrikanthanatha
 801. Shrikhanjini
 802. Shrikrama
 803. Shrikramanvaya
 804. Shrikrishna
 805. Shrikuja
 806. Shrikujambika
 807. Shrikuleshvara
 808. Shrim
 809. Shrimadandhri
 810. Shrimadandhrsha
 811. Shrimadonkara
 812. Shrimakaradevi
 813. Shrimat
 814. Shrimatottara
 815. Shrimatottaratantra
 816. Shrinatha
 817. Shrinathabhairava
 818. Shrinathankita
 819. Shringa
 820. Shringala
 821. Shringalamuni
 822. Shringata
 823. Shringataka
 824. Shringatamandala
 825. Shringatapura
 826. Shringatraya
 827. Shripaduka
 828. Shriparvata
 829. Shripashcima
 830. Shripurna
 831. Shrishaila
 832. Shrisimha
 833. Shrisundari
 834. Shrividya
 835. Shrivriksha
 836. Shriya
 837. Shriyabija
 838. Shriyaga
 839. Shrota
 840. Shrotapanna
 841. Shruti
 842. Shrutva
 843. Shryoddiyana
 844. Shubha
 845. Shubhadamshtra
 846. Shubhadesha
 847. Shubhajati
 848. Shubhakshetra
 849. Shubhana
 850. Shubhapratima
 851. Shubhodaya
 852. Shucivrata
 853. Shuddha
 854. Shuddhabodha
 855. Shuddhahrid
 856. Shuddhasphatika
 857. Shuddhatman
 858. Shuddhatmaparacakra
 859. Shuddhavidya
 860. Shuddhisanketa
 861. Shukacancuka
 862. Shukatunda
 863. Shukradravini
 864. Shuktika
 865. Shula
 866. Shulabhinna
 867. Shuladharin
 868. Shuladharini
 869. Shulaprota
 870. Shundini
 871. Shunya
 872. Shunyagara
 873. Shunyamandala
 874. Shunyamukha
 875. Shunyanivasin
 876. Shunyanivasini
 877. Shunyarupa
 878. Shunyashunya
 879. Shunyavabhasa
 880. Shunyavyapini
 881. Shurpa
 882. Shurpakarni
 883. Shurpavata
 884. Shushka
 885. Shushkangi
 886. Shushkarevati
 887. Shushkarunda
 888. Shushkastana
 889. Shushma
 890. Shushuma
 891. Shvabhra
 892. Shvana
 893. Shvapada
 894. Shvasa
 895. Shveta
 896. Shvetaparvata
 897. Shvetarupa
 898. Shvetasimha
 899. Shvetasimhasana
 900. Shvetavarna
 901. Shvetavastra
 902. Shyama
 903. Shyamadanta
 904. Shyamalangi
 905. Shyamaruna
 906. Shyamavarna
 907. Siddha
 908. Siddha-sthana
 909. Siddhacarita
 910. Siddhadravya
 911. Siddhagocara
 912. Siddhaguhya
 913. Siddhajna
 914. Siddhakaundalin
 915. Siddhakhanda
 916. Siddhakrama
 917. Siddhalakshana
 918. Siddhalakshmi
 919. Siddhalinga
 920. Siddhamarga
 921. Siddhamelaka
 922. Siddhamnaya
 923. Siddhanatha
 924. Siddhanityodaya
 925. Siddhanityodayatantra
 926. Siddhanvaya
 927. Siddharaj
 928. Siddharatna
 929. Siddhasamjna
 930. Siddhasamketa
 931. Siddhasangha
 932. Siddhasantana
 933. Siddhasantata
 934. Siddhasevita
 935. Siddhashasana
 936. Siddhasutra
 937. Siddhatman
 938. Siddhaugha
 939. Siddhavarga
 940. Siddhavrinda
 941. Siddhayogeshvari
 942. Siddhayogin
 943. Siddhayogini
 944. Siddhayogishvara
 945. Siddhayogishvaratantra
 946. Siddhi
 947. Siddhibhajana
 948. Siddhida
 949. Siddhidatri
 950. Siddhidaya
 951. Siddhidayaka
 952. Siddhidvadasha
 953. Siddhilakshmi
 954. Siddhilinga
 955. Siddhimarga
 956. Siddhiprada
 957. Siddhipradayaka
 958. Siddhipradayaki
 959. Siddhisadhana
 960. Siddhisadhika
 961. Siddhisthana
 962. Siddhyashtaka
 963. Sikhin
 964. Simanta
 965. Simantonnayana
 966. Simha
 967. Simhacara
 968. Simhacarman
 969. Simhadarshana
 970. Simhagriha
 971. Simhaka
 972. Simhakadarshana
 973. Simhakakrama
 974. Simhakanvaya
 975. Simhakrama
 976. Simhakula
 977. Simhala
 978. Simhamnaya
 979. Simhanada
 980. Simharudha
 981. Simharupa
 982. Simhasamvartaka
 983. Simhasana
 984. Simhasanadhipa
 985. Simhashasana
 986. Simhashtaka
 987. Simhavalokana
 988. Simhavalokini
 989. Simhika
 990. Sindhumala
 991. Sindhutata
 992. Sindhuvara
 993. Sindura
 994. Sinduraruna
 995. Sinjika
 996. Sitakamala
 997. Sitapadma
 998. Sitaruna
 999. Sitavarna
 1000. Skanda
 1001. Skandamata
 1002. Skandha
 1003. Smarana
 1004. Smriti
 1005. Smritimat
 1006. Smrityakarshini
 1007. Snana
 1008. Snataka
 1009. Snayu
 1010. Snayvasthi
 1011. Sneha
 1012. Snigdha
 1013. Sobhita
 1014. Soma
 1015. Somacakra
 1016. Somada
 1017. Somagni
 1018. Somagranthi
 1019. Somamandala
 1020. Somananda
 1021. Somarka
 1022. Somasurya
 1023. Somavva
 1024. Someshvara
 1025. Sopara
 1026. Spanda
 1027. Spandamana
 1028. Spandana
 1029. Spandanananda
 1030. Spandatara
 1031. Sparshakarshini
 1032. Spashta
 1033. Spashtavaca
 1034. Sphalana
 1035. Sphara
 1036. Sphatika
 1037. Sphatikopama
 1038. Sphota
 1039. Sphura
 1040. Sphuradrashmi
 1041. Sphuradvaktra
 1042. Sphurajjvala
 1043. Sphurana
 1044. Sphuranti
 1045. Sphurat
 1046. Sphurita
 1047. Sphuta
 1048. Sphutadhyana
 1049. Sphutartha
 1050. Spriha
 1051. Sprihi
 1052. Sprishtva
 1053. Sragdaman
 1054. Sragdhara
 1055. Srashtri
 1056. Sravadrudhira
 1057. Sravanta
 1058. Sravanti
 1059. Sravat
 1060. Srij
 1061. Srini
 1062. Srishti
 1063. Srishtibija
 1064. Srishtikaraka
 1065. Srishtikartri
 1066. Srishtikrama
 1067. Srishtimarga
 1068. Srishtimaya
 1069. Srishtirupa
 1070. Srishtisamhara
 1071. Srishtisthitilaya
 1072. Srishtivirya
 1073. Srishtiyoga
 1074. Srishtyadambara
 1075. Stabdha
 1076. Stabdhadrishti
 1077. Stabdhakshi
 1078. Stambhakari
 1079. Stambhana
 1080. Stambhani
 1081. Stambhita
 1082. Stana
 1083. Stanin
 1084. Stavaraja
 1085. Steyin
 1086. Sthana
 1087. Sthanabhrashta
 1088. Sthanakalpana
 1089. Sthanantara
 1090. Sthanavikalpana
 1091. Sthandila
 1092. Sthanu
 1093. Sthapita
 1094. Sthavara
 1095. Sthavira
 1096. Sthiti
 1097. Sthitikrama
 1098. Sthitilaya
 1099. Sthitilayajanani
 1100. Sthitirupa
 1101. Sthula
 1102. Sthulakala
 1103. Sthularupa
 1104. Sthulasharira
 1105. Sthulasukshma
 1106. Stobha
 1107. Stotra
 1108. Stotrapatha
 1109. Stotravara
 1110. Stri
 1111. Strihantri
 1112. Strilinga
 1113. Stripums
 1114. Stripumyoga
 1115. Strirrajya
 1116. Striya
 1117. Striyamshu
 1118. Stuti
 1119. Stutistotra
 1120. Stutivara
 1121. Subahu
 1122. Subala
 1123. Subhadraka
 1124. Subhaga
 1125. Subhakta
 1126. Subhasha
 1127. Subhavita
 1128. Subhishana
 1129. Subhru
 1130. Subhuti
 1131. Sucana
 1132. Sucimukha
 1133. Sudamini
 1134. Sudarshana
 1135. Sudaruna
 1136. Suddhabuddhi
 1137. Sudhamshu
 1138. Sudhamshurasa
 1139. Sudhasindhu
 1140. Sudipta
 1141. Sudiptakirana
 1142. Sudivyacaru
 1143. Sudivyacaruka
 1144. Suduhsaha
 1145. Sudurjaya
 1146. Sudurlabha
 1147. Suganda
 1148. Sugandha
 1149. Sugandhadhya
 1150. Sugandhi
 1151. Sugati
 1152. Sugatipada
 1153. Sugopya
 1154. Sugriva
 1155. Sugrivatantra
 1156. Sugupta
 1157. Suhridaya
 1158. Sujangha
 1159. Sukalika
 1160. Sukalini
 1161. Sukantha
 1162. Sukara
 1163. Sukaramukha
 1164. Sukaramukhi
 1165. Sukarasana
 1166. Sukarna
 1167. Sukhabhogin
 1168. Sukhaduhkha
 1169. Sukhaduhkhasama
 1170. Sukharati
 1171. Sukhin
 1172. Sukhopaya
 1173. Sukrisha
 1174. Sukshma
 1175. Sukshmabhava
 1176. Sukshmadhvan
 1177. Sukshmahridaya
 1178. Sukshmakala
 1179. Sukshmanada
 1180. Sukshmarupa
 1181. Sukshmasharira
 1182. Sukshmisha
 1183. Sukumara
 1184. Sukumarajanu
 1185. Sukumarajanuka
 1186. Sukumaroru
 1187. Sulakshana
 1188. Sulata
 1189. Sulocana
 1190. Sulyabhedavinirnaya
 1191. Sulyabhedavinirnayatantra
 1192. Sumangala
 1193. Sumatta
 1194. Sumeru
 1195. Sumukha
 1196. Sumurti
 1197. Sumutra
 1198. Sunakha
 1199. Sunanda
 1200. Sunandini
 1201. Sunasa
 1202. Sundara
 1203. Sundaratanu
 1204. Sundari
 1205. Sunetra
 1206. Sunirmala
 1207. Sunishtura
 1208. Sunishturatva
 1209. Supani
 1210. Suprabha
 1211. Suprameya
 1212. Suprasiddha
 1213. Supta
 1214. Supushkala
 1215. Supushpa
 1216. Supushpita
 1217. Surabhi
 1218. Surakta
 1219. Suranuta
 1220. Surapujita
 1221. Surarcita
 1222. Surasa
 1223. Surasopavishta
 1224. Surasura
 1225. Suravin
 1226. Suravini
 1227. Sureshvari
 1228. Surupa
 1229. Surya
 1230. Suryabhuvana
 1231. Suryabimba
 1232. Suryagati
 1233. Suryagrahana
 1234. Suryagranthi
 1235. Suryakoti
 1236. Suryaloka
 1237. Suryamandala
 1238. Suryamaya
 1239. Suryasoma
 1240. Suryavahni
 1241. Suryavarta
 1242. Suryendu
 1243. Susamcita
 1244. Susamtushta
 1245. Sushama
 1246. Sushanta
 1247. Sushanti
 1248. Sushiragraga
 1249. Sushmashunya
 1250. Sushobha
 1251. Sushobhadhya
 1252. Sushobhana
 1253. Sushumna
 1254. Sushumnamarga
 1255. Sushushka
 1256. Susiddha
 1257. Susira
 1258. Sustana
 1259. Susukshma
 1260. Sutaka
 1261. Sutejas
 1262. Sutejasa
 1263. Sutirtha
 1264. Sutottama
 1265. Sutrardha
 1266. Sutrasa
 1267. Sutrasatantra
 1268. Suvarcas
 1269. Suvarnakhya
 1270. Suvarnarekha
 1271. Suvarnarekhatantra
 1272. Suvesha
 1273. Suviddha
 1274. Suvira
 1275. Suvistirna
 1276. Suvrata
 1277. Suvritti
 1278. Svabha
 1279. Svabhava
 1280. Svabhavabhavana
 1281. Svabhavata
 1282. Svabhumi
 1283. Svabodha
 1284. Svabodhabodha
 1285. Svacakra
 1286. Svaccha
 1287. Svacchanda
 1288. Svacchandabhairava
 1289. Svacchandabhairavatantra
 1290. Svacchandagati
 1291. Svadarshana
 1292. Svadeha
 1293. Svadha
 1294. Svadhakara
 1295. Svadharma
 1296. Svadhishthana
 1297. Svadhishthanacakra
 1298. Svadhishthita
 1299. Svagotra
 1300. Svagriha
 1301. Svaha
 1302. Svajnana
 1303. Svakala
 1304. Svakambila
 1305. Svakaya
 1306. Svakiya
 1307. Svakshetra
 1308. Svalati
 1309. Svalinga
 1310. Svananda
 1311. Svanandananda
 1312. Svanubhava
 1313. Svapatra
 1314. Svapitha
 1315. Svapna
 1316. Svapnakala
 1317. Svaprabodha
 1318. Svara
 1319. Svarahina
 1320. Svarajya
 1321. Svarakta
 1322. Svaramala
 1323. Svaranyasa
 1324. Svaravarjita
 1325. Svargadvara
 1326. Svarupa
 1327. Svarupavishranti
 1328. Svasakshita
 1329. Svasamjna
 1330. Svasamvitti
 1331. Svashakti
 1332. Svasharira
 1333. Svashiras
 1334. Svasthana
 1335. Svastikasana
 1336. Svasvabhava
 1337. Svatantra
 1338. Svatantrya
 1339. Svatanu
 1340. Svatmabhavin
 1341. Svatman
 1342. Svatmarama
 1343. Svavahana
 1344. Svayaga
 1345. Svayambhumurti
 1346. Svayambhuta
 1347. Svayambhuva
 1348. Svayamsthita
 1349. Sveccha
 1350. Svecchacarin
 1351. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: