Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 113 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sadacara
 3. Sadachara
 4. Sadhaki
 5. Sadhvi
 6. Sahasrara
 7. Sakarna
 8. Samadhi
 9. Sambhoja
 10. Saṃdaṃśa
 11. Samskara
 12. Samuccaya
 13. Samuccayatantra
 14. Samuchchaya
 15. Samuchchayatantra
 16. Sanmohana
 17. Saptajihva
 18. Saptapadi
 19. Saptasvara
 20. Sarameyadana
 21. Sarasvati
 22. Satya
 23. Savita
 24. Savitra
 25. Savitri
 26. Shabara
 27. Shabaratantra
 28. Shabdarashi
 29. Shadangavidhi
 30. Shailaputri
 31. Shakra
 32. Shakri
 33. Shaktagama
 34. Shaktapitha
 35. Shakti
 36. Shaktisangamantra
 37. Shala
 38. Shalmali
 39. Shalvaka
 40. Shanti
 41. Shantyatita
 42. Sharadatilaka
 43. Sharva
 44. Shatarupa
 45. Shati
 46. Shatrujit
 47. Shava
 48. Shesha
 49. Shikhamrita
 50. Shikhamritatantra
 51. Shikhasara
 52. Shikhasaratantra
 53. Shikhayoga
 54. Shikhayogatantra
 55. Shimshapa
 56. Shiva
 57. Shivaduti
 58. Shivarava
 59. Shivaravatantra
 60. Shobha
 61. Shodashi
 62. Shraddha
 63. Shri
 64. Shrikrishna
 65. Shrividya
 66. Shubhadamshtra
 67. Shulaprota
 68. Shveta
 69. Siddhanityodaya
 70. Siddhanityodayatantra
 71. Siddhayogishvara
 72. Siddhayogishvaratantra
 73. Siddhi
 74. Siddhidatri
 75. Simantonnayana
 76. Simhala
 77. Skanda
 78. Skandamata
 79. Smriti
 80. Soma
 81. Sthandila
 82. Sthanu
 83. Strirrajya
 84. Subhadraka
 85. Subhaga
 86. Suchimukha
 87. Sucimukha
 88. Sudarshana
 89. Sudhasindhu
 90. Sugriva
 91. Sugrivatantra
 92. Sukaramukha
 93. Sulyabhedavinirnaya
 94. Sulyabhedavinirnayatantra
 95. Sumeru
 96. Sunanda
 97. Sundari
 98. Surapujita
 99. Surupa
 100. Sushumna
 101. Sutrasa
 102. Sutrasatantra
 103. Suvarnarekha
 104. Suvarnarekhatantra
 105. Svacchandabhairava
 106. Svacchandabhairavatantra
 107. Svachchhandabhairava
 108. Svachchhandabhairavatantra
 109. Svadha
 110. Svaha
 111. Svara
 112. Svastikasana
 113. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: