Shaktism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaktism glossary, starting with the letter “s”, contains 140 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabijayoga
 2. Sadacara
 3. Sadahasa
 4. Sadhaki
 5. Sadhvi
 6. Sahasrara
 7. Sakarna
 8. Sama
 9. Samadhi
 10. Samagadhi
 11. Sambhoja
 12. Saṃdaṃśa
 13. Samskara
 14. Samuccaya
 15. Samuccayatantra
 16. Sanmohana
 17. Saptajihva
 18. Saptapadi
 19. Saptasvara
 20. Sarama
 21. Sarameyadana
 22. Sarasvati
 23. Sarvaklishta
 24. Satya
 25. Saumya
 26. Sauparni
 27. Savita
 28. Savitra
 29. Savitri
 30. Shabara
 31. Shabaratantra
 32. Shabdarashi
 33. Shadangavidhi
 34. Shailaputri
 35. Shaiva
 36. Shakra
 37. Shakri
 38. Shaktagama
 39. Shaktapitha
 40. Shakti
 41. Shaktisangamantra
 42. Shakuni
 43. Shala
 44. Shalmali
 45. Shalvaka
 46. Shankhini
 47. Shanti
 48. Shantika
 49. Shantyatita
 50. Sharadatilaka
 51. Sharva
 52. Shatananda
 53. Shatarupa
 54. Shati
 55. Shatrujit
 56. Shauri
 57. Shava
 58. Shesha
 59. Shikhamrita
 60. Shikhamritatantra
 61. Shikhasara
 62. Shikhasaratantra
 63. Shikhayoga
 64. Shikhayogatantra
 65. Shikhini
 66. Shikhni
 67. Shimshapa
 68. Shishya
 69. Shiva
 70. Shivaduti
 71. Shivarava
 72. Shivaravatantra
 73. Shobha
 74. Shobhana
 75. Shodashi
 76. Shraddha
 77. Shri
 78. Shrikrishna
 79. Shrividya
 80. Shubhadamshtra
 81. Shubhana
 82. Shuktika
 83. Shulaprota
 84. Shurpakarni
 85. Shushkarevati
 86. Shveta
 87. Shyama
 88. Siddhanityodaya
 89. Siddhanityodayatantra
 90. Siddhayogishvara
 91. Siddhayogishvaratantra
 92. Siddhi
 93. Siddhidatri
 94. Simantonnayana
 95. Simhala
 96. Sinjika
 97. Skanda
 98. Skandamata
 99. Smriti
 100. Soma
 101. Sthandila
 102. Sthanu
 103. Strirrajya
 104. Subala
 105. Subhadraka
 106. Subhaga
 107. Sucimukha
 108. Sudarshana
 109. Sudhasindhu
 110. Sugriva
 111. Sugrivatantra
 112. Sukaramukha
 113. Sukaramukhi
 114. Sukshmahridaya
 115. Sulata
 116. Sulocana
 117. Sulyabhedavinirnaya
 118. Sulyabhedavinirnayatantra
 119. Sumeru
 120. Sunanda
 121. Sundari
 122. Surabhi
 123. Surapujita
 124. Surupa
 125. Suryaloka
 126. Sushumna
 127. Sutrasa
 128. Sutrasatantra
 129. Suvarnarekha
 130. Suvarnarekhatantra
 131. Svacchandabhairava
 132. Svacchandabhairavatantra
 133. Svadha
 134. Svadhakara
 135. Svaha
 136. Svakambila
 137. Svalati
 138. Svara
 139. Svastikasana
 140. Svedaja
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: