India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1819 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabha
 103. Sabha-madhyama
 104. Sabha-viniyoga
 105. Sabhamandapa
 106. Sabhasimha
 107. Sabhati
 108. Sabhattudesabhoga
 109. Sabhaviniyogam
 110. Sabhoga
 111. Sabrahmacarin
 112. Sacandalakapittha
 113. Sachaura
 114. Sachora
 115. Sachore
 116. Sacitta
 117. Saciva
 118. Sada-seva
 119. Sadacarasangraha
 120. Sadachi
 121. Sadaka
 122. Sadananda
 123. Sadaru
 124. Sadasukha
 125. Sadauiya
 126. Saddikudu
 127. Sadhacarya
 128. Sadhana
 129. Sadhanamala
 130. Sadhanika
 131. Sadhanin
 132. Sadhanu
 133. Sadhara
 134. Sadharana
 135. Sadharmi-vatsalya
 136. Sadhryagviharin
 137. Sadhu
 138. Sadhvi
 139. Sadhya
 140. Sadhyapala
 141. Sadyaskra
 142. Sagala
 143. Sagama
 144. Sagar
 145. Sagara
 146. Sagaviya
 147. Sagi
 148. Sagiri
 149. Sagnikasamskara
 150. Sagotra
 151. Sah
 152. Sahadesha
 153. Sahadeva
 154. Sahagamana
 155. Sahaja-kavi
 156. Sahajati
 157. Sahakaiya
 158. Sahamacandrika
 159. Sahamalla
 160. Sahani
 161. Sahania
 162. Sahanikati
 163. Sahaniya
 164. Sahasa
 165. Sahasadhipati
 166. Sahasamallanka
 167. Sahasra-ayatana
 168. Sahasrabhojanakhandatika
 169. Sahasramshu
 170. Sahelava
 171. Sahi
 172. Sahi-kari
 173. Sahijada
 174. Sahilya
 175. Sahini
 176. Sahiti-vidya
 177. Sahitya
 178. Sahityadarpana
 179. Sahiyada
 180. Sahni
 181. Sahodara
 182. Sahu
 183. Sahuji
 184. Sahya
 185. Sahya-dash-aparadha
 186. Saika
 187. Sailo
 188. Saimhalaka
 189. Sainika-sangha-mukhya
 190. Sainy-adhikarin
 191. Sainyapati
 192. Saivira
 193. Sajayata
 194. Sajilakanda
 195. Sajje
 196. Sakalaniti-sammatamu
 197. Sakalikarana
 198. Sakanika
 199. Sakarukara
 200. Saketa
 201. Sakhanagara
 202. Sakharama
 203. Sakkara
 204. Sakkasenapati-parivena
 205. Sakshin
 206. Salaka
 207. Salalagara
 208. Salalavati
 209. Salanaka
 210. Salasama
 211. Salata
 212. Salavana
 213. Salavi
 214. Salige
 215. Salila-purvaka
 216. Salina
 217. Salinagar
 218. Salindiya
 219. Salivadi
 220. Saliveli
 221. Sallakshana
 222. Sallekhana
 223. Salohita
 224. Saluva
 225. Sam
 226. Sam-hi
 227. Sama
 228. Samacarya
 229. Samadhi
 230. Samadhigata-panca-mahashabda
 231. Samagama
 232. Samagrivada
 233. Samahartri
 234. Samaja
 235. Samajnapti
 236. Samaka
 237. Samakara-grama
 238. Samakara-kula
 239. Samakranta
 240. Samala
 241. Samam
 242. Samanjasa
 243. Samanjita
 244. Samanta
 245. Samanta-adhikarin
 246. Samanta-adhipati
 247. Samanta-padira
 248. Samantabhadra
 249. Samantapai
 250. Samanthu
 251. Samanti
 252. Samantika
 253. Samanvava
 254. Samanya
 255. Samanyabirudavalilakshana
 256. Samanyaniruktikrodapatra
 257. Samapa
 258. Samaracana
 259. Samaraghanghala
 260. Samarana
 261. Samarapaniya
 262. Samarapya
 263. Samarasimha
 264. Samarcapana
 265. Samasanvayatippana
 266. Samasiddha
 267. Samasta
 268. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 269. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 270. Samasta-mahasamanta-adhipati
 271. Samasta-rajakiyanam
 272. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 273. Samasta-sena-adhipati
 274. Samasta-suprashasty-upeta
 275. Samasta-utpatti-sahita
 276. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 277. Samasty-ety-adi
 278. Samasyapurana
 279. Samat
 280. Samata
 281. Samatata
 282. Samatta
 283. Samavada
 284. Samavajika
 285. Samavajin
 286. Samavasarana
 287. Samavayika
 288. Samaveta
 289. Samaya
 290. Samaya-patra
 291. Samayacara
 292. Samayacarya
 293. Samayadharma
 294. Samayamatrika
 295. Samayika
 296. Sambada
 297. Sambaddha
 298. Sambadhana
 299. Sambal
 300. Sambapala
 301. Sambarapallika
 302. Sambhala
 303. Sambhara
 304. Sambharayuddha
 305. Sambhoga
 306. Sambina
 307. Sambiranippalan-gashu
 308. Sambive
 309. Sambodhita
 310. Sambuddha
 311. Same
 312. Samehaka
 313. Samgha
 314. Samghasena
 315. Samghasenapabbata
 316. Samghati
 317. Samghila
 318. Samghiladeva
 319. Samgitaraghava
 320. Samgohalika
 321. Samgohalikagrama
 322. Samgrahana
 323. Samhalalamaka-samanvita
 324. Samhalatamaka
 325. Samija
 326. Samijja
 327. Samipa
 328. Samiti
 329. Samkacitaka
 330. Samkakshika
 331. Samkassa
 332. Samkshiptarudrapaddhati
 333. Sammat
 334. Sammavajin
 335. Sammitavarna
 336. Sammukha-vara
 337. Sammvat
 338. Sampige
 339. Samprapti
 340. Samprati
 341. Sampratipatti
 342. Samrat
 343. Samsara
 344. Samsarana
 345. Samsarpokhri
 346. Samshayika
 347. Samskrita
 348. Samskritamanjari
 349. Samskritaratnakara
 350. Samstava
 351. Samstha
 352. Samstuta
 353. Samta
 354. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 355. Samudaya
 356. Samudaya-bahya
 357. Samudaya-prapti
 358. Samudayabahy-adyastamba
 359. Samuddagiri-parivena
 360. Samudra
 361. Samudra-ghosha
 362. Samudragupta
 363. Samudrala
 364. Samudram
 365. Samugama
 366. Samuha
 367. Samula
 368. Samupagata
 369. Samuta
 370. Samutkrida
 371. Samva
 372. Samvadana
 373. Samvartakalpa
 374. Samvasa
 375. Samvat
 376. Samvatsara
 377. Samvatsara-shraddha
 378. Samvatsara-variya
 379. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 380. Samvatsarapratipada
 381. Samvatsarika
 382. Samvatsarika-hiranya
 383. Samvatta
 384. Samvatu
 385. Samvatum
 386. Samvibhaga
 387. Samvid
 388. Samvinayika
 389. Samvyavaharin
 390. Samyakpradhana
 391. Samyana
 392. Sanagamayya
 393. Sanaka
 394. Sanakanika
 395. Sanaphulla
 396. Sanatha
 397. Sancakara
 398. Sancarantaka
 399. Sancaratka
 400. Sancarin
 401. Sancarita
 402. Sanchi
 403. Sanchor
 404. Sanchore
 405. Sandagama
 406. Sandala
 407. Sandera
 408. Sandhi
 409. Sandhi-dipa
 410. Sandhi-pata
 411. Sandhi-vigraha-karana
 412. Sandhi-viḻakku
 413. Sandhivigraha-adhikarana
 414. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 415. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 416. Sandhivigraha-adhikrita
 417. Sandhivigraha-ppeṟu
 418. Sandhivigrahakarin
 419. Sandhivigrahi-pannu
 420. Sandhivigrahika
 421. Sandhivigrahin
 422. Sandhy-amsha
 423. Sandhya
 424. Sandoha
 425. Sandora
 426. Sandran
 427. Sandura
 428. Sangadi-raksha-palaka
 429. Sangagama
 430. Sangai
 431. Sangalaiya
 432. Sangam
 433. Sangamapura
 434. Sangameshvara
 435. Sangamjagarlamudi
 436. Sangamu
 437. Sangamuvihara
 438. Sangapuri
 439. Sangaran
 440. Sangha Day
 441. Sangha-pati
 442. Sangha-prabhu
 443. Sangha-prakrita
 444. Sangha-sthavira
 445. Sangharaja
 446. Sangharama
 447. Sanghata
 448. Sanghati
 449. Sanghavi
 450. Sanghol
 451. Sangiraya
 452. Sangitanirnaya
 453. Sangitapura
 454. Sangitavrittaratnakara
 455. Sangli
 456. Sangpo Bumtri
 457. Sangrahana
 458. Sangrahitri
 459. Sanimandapa
 460. Sanjati
 461. Sanjayanti
 462. Sanjayapura
 463. Sanjhaiya
 464. Sanjiva-raja
 465. Sankacitaka
 466. Sankalpa
 467. Sankati
 468. Sanketa
 469. Sankhu
 470. Sankissa
 471. Sankramana
 472. Sankranti
 473. Sannaha
 474. Sannavroli
 475. Sannidhatri
 476. Sannidhi
 477. Sanniratittha
 478. Sanniyuktaka
 479. Sannu
 480. Sanskrit
 481. Santa
 482. Santai
 483. Santaka
 484. Santakika
 485. Santana
 486. Santana-shapa
 487. Santanika-shaiva
 488. Santati
 489. Santati-pravesham
 490. Santha
 491. Santhi
 492. Santirana
 493. Santosa
 494. Sanupabbata
 495. Sapadalaksha
 496. Sapindikarana-shraddha
 497. Sappasondika
 498. Sappasondikapabhara
 499. Sappini
 500. Sapta-amatya
 501. Sapta-ambhodhi
 502. Sapta-kshetra
 503. Sapta-santana
 504. Sapta-santati
 505. Sapta-vidhi
 506. Saptagodavari
 507. Saptama-cakravartin
 508. Saptamatri
 509. Saptanga
 510. Saptasagara
 511. Saptashatimantravibhaga
 512. Saptavarman
 513. Sapuga
 514. Sara
 515. Sarabhanga
 516. Sarabhu
 517. Saradiya
 518. Saradkel
 519. Sarahang
 520. Sarandadacetiya
 521. Sarang
 522. Sarangha
 523. Sarapari
 524. Sarasa
 525. Sarasavahala
 526. Sarashipuri
 527. Sarasiddhantasangraha
 528. Sarassati
 529. Sarassatimandapa
 530. Sarasvata
 531. Sarasvatalankarasutra
 532. Sarasvati
 533. Sarasvati-bhandara
 534. Sarasvati-bhandarika
 535. Sarasvatisthana
 536. Sarasvatistotra
 537. Sarathia-poravara
 538. Saraviya
 539. Sarayitva
 540. Sarberia
 541. Sardar Museum
 542. Sardhamviharin
 543. Sardhancara
 544. Sardhancari
 545. Saredavala
 546. Sarhang
 547. Sarige
 548. Sarnath
 549. Sarobhanga
 550. Sarpa
 551. Sarpabali
 552. Sarpadalo
 553. Sarpadalograma
 554. Sarpapalita
 555. Sarshapa
 556. Sartha-vahitra
 557. Sarthavaha
 558. Sarthavahini
 559. Sarupya
 560. Sarupyasamrajya
 561. Sarv-abhyantara-siddhi
 562. Sarv-abhyantara-siddhya
 563. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 564. Sarv-adana-sangrahya
 565. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 566. Sarv-adaya-sameta
 567. Sarv-adeya-vishuddha
 568. Sarv-adhikara-adhikrita
 569. Sarv-adhikara-karana
 570. Sarv-adhikara-niyukta
 571. Sarv-adhikrita
 572. Sarv-agrahara
 573. Sarv-aya
 574. Sarv-aya-sahita
 575. Sarv-aya-vishuddha
 576. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 577. Sarv-opadrava-varjita
 578. Sarv-oparikara-adana-sahita
 579. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 580. Sarv-otpatti-sahita
 581. Sarva-badha-parihara
 582. Sarva-badha-vivarjita
 583. Sarva-danda-nayaka
 584. Sarva-desh-adhikarin
 585. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 586. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 587. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 588. Sarva-jata
 589. Sarva-jata-bhoga
 590. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 591. Sarva-jata-pariharika
 592. Sarva-kara-parihara
 593. Sarva-kara-sameta
 594. Sarva-namaskrita
 595. Sarva-namasya
 596. Sarva-niyoga
 597. Sarva-panga-parihrita
 598. Sarva-parihara-karudeya
 599. Sarva-pida-parihrita
 600. Sarva-pida-varjita
 601. Sarva-pida-vivarjita
 602. Sarva-rajakiyanam
 603. Sarva-sainy-adhikarin
 604. Sarva-tantra-adhikrita
 605. Sarva-vadha-vivarjita
 606. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 607. Sarvabhauma
 608. Sarvadeva
 609. Sarvadevaiya
 610. Sarvadhikari
 611. Sarvadhikarin
 612. Sarvadhyaksha
 613. Sarvamanya
 614. Sarvamedha
 615. Sarvasena
 616. Sarvasiddhi
 617. Sarvasvaharana
 618. Sarvatobhadra
 619. Sarvatobhadrika
 620. Sarvavadinayaka
 621. Sarveshvara
 622. Sarviya
 623. Şashghani
 624. Sashthidasa
 625. Sashtiratra
 626. Sasin
 627. Satajuna
 628. Satala
 629. Satalaka
 630. Satavahana
 631. Satera
 632. Sateraka
 633. Sathuragiri
 634. Sathya Gosila
 635. Satiana
 636. Satiyaputta
 637. Satkarman
 638. Satodika
 639. Satpurusha
 640. Satra
 641. Satra-agara
 642. Satra-agara-karana
 643. Satrap
 644. Satrig Ersang
 645. Satsen
 646. Sattabhu
 647. Sattambacetiya
 648. Sattapannaka-pasada
 649. Sattapanni
 650. Sattapanniguha
 651. Satti
 652. Sattra
 653. Sattrapati
 654. Satu
 655. Satuli
 656. Satuvanashramaka
 657. Satya-jnana-darishanigaḻ
 658. Satyadharma-sthita
 659. Satyapura
 660. Satyapuramahavirautsaha
 661. Satyashraya
 662. Satyashrya
 663. Satyavatimahatmya
 664. Satyayuga
 665. Sau
 666. Saubhagyabhaskara
 667. Saudapaiya
 668. Saudha
 669. Saugandhika
 670. Saugata-parivrajaka
 671. Sauharavala
 672. Sauhitavala
 673. Saujatavala
 674. Saumya
 675. Sauna
 676. Saunaiya
 677. Saundatti
 678. Sauni
 679. Saura
 680. Saurandiya
 681. Saurashtra
 682. Saurathavala
 683. Sauryapura
 684. Sautrika
 685. Sauvarna
 686. Sauvarnika
 687. Savadhavatti
 688. Savanadurga
 689. Savanti
 690. Savanur
 691. Savara
 692. Savarna-vritti
 693. Savatthi
 694. Savi
 695. Savu
 696. Saya
 697. Sayaka
 698. Sayana
 699. Sayaniya
 700. Sayara
 701. Sayyapali
 702. Sedambal
 703. Sedhar
 704. Segana
 705. Seia
 706. Seiga
 707. Sejalaka
 708. Seka
 709. Sekasantanya
 710. Sekyakara
 711. Selahasta
 712. Selapura
 713. Selavadhakin
 714. Seleng
 715. Seleyavada
 716. Semanda
 717. Sembanadu
 718. Sembanattu
 719. Semiramis
 720. Semmati
 721. Sena
 722. Sena-adhikarika
 723. Sena-adhipa
 724. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 725. Sena-bhakta
 726. Sena-bhoga
 727. Sena-gana
 728. Senabhogika
 729. Senabova
 730. Senadhipati
 731. Senagalaguduru
 732. Senagapapu
 733. Senaggabodhi
 734. Senagopa
 735. Senai-mudaliyar
 736. Senaiy-aḻngadika
 737. Senakapat
 738. Senanga
 739. Senani-netra
 740. Senapati
 741. Senapati-pperuvilai
 742. Senapatigama
 743. Senapatiy-a
 744. Senasenapati-parivena
 745. Senavarman
 746. Senaya
 747. Senkŏdi-kkanam
 748. Sepannipuppha-pasada
 749. Ser
 750. Serahiya
 751. Serang
 752. Seri
 753. Seriyaputa
 754. Sertip
 755. Sesai
 756. Sesayi
 757. Seshai
 758. Sesi-biyyamu
 759. Sesostris
 760. Setagiri
 761. Setapabbata
 762. Setavala
 763. Setavara
 764. Setavya
 765. Setika
 766. Setu
 767. Setubandha
 768. Setuja
 769. Seva
 770. Sevaka
 771. Sevala
 772. Sevalur
 773. Sevyasevakopadesha
 774. Seya
 775. Seygiri
 776. Sha
 777. Shabara
 778. Shabda
 779. Shabdanirupana
 780. Shabdasagara
 781. Shabdika
 782. Shad-bhaga
 783. Shada
 784. Shada-kkadamai
 785. Shadaracakra
 786. Shadashiti
 787. Shadayatana
 788. Shadipur
 789. Shadragacandrodaya
 790. Shahanushahi
 791. Shahar
 792. Shahi
 793. Shaibara
 794. Shaila
 795. Shaila-devagriha
 796. Shaila-griha
 797. Shaila-karman
 798. Shaila-rupakarman
 799. Shaila-vardhakin
 800. Shailalaka
 801. Shailapura
 802. Shailendra
 803. Shainya
 804. Shaiv-acarya
 805. Shaiva-diksha
 806. Shaivacarya-kshetra
 807. Shaivara
 808. Shaivism
 809. Shaka
 810. Shaka-panika
 811. Shakambhari
 812. Shakambhari-vidya
 813. Shakha
 814. Shakkara-kkanikkai
 815. Shakra
 816. Shakra-yajna
 817. Shakradhvaja
 818. Shakrotthana
 819. Shakta
 820. Shakti
 821. Shakti-mukha
 822. Shaktism
 823. Shaktitraya
 824. Shaktivada
 825. Shaktivarman
 826. Shaky-opasika
 827. Shakya
 828. Shakyabhikshu
 829. Shakyashribhadra
 830. Shakyasimha
 831. Shal
 832. Shala
 833. Shala-bhoga
 834. Shalagai
 835. Shalaigramam
 836. Shalasthana-mukhya
 837. Shalima
 838. Shalishuka
 839. Shalivahana
 840. Shalmali
 841. Shalya-traya
 842. Shamadhya
 843. Shambala
 844. Shambhumativilasa
 845. Shamipadraka
 846. Shamkaragiri
 847. Shamya
 848. Shan
 849. Shana
 850. Shanabhoga
 851. Shanapada
 852. Shancharambum
 853. Shanda
 854. Shanda-gula
 855. Shandaka
 856. Shandala-ppeṟu
 857. Shandili
 858. Shani
 859. Shanivara-mandapa
 860. Shankara
 861. Shankara-akshi
 862. Shankaracarya
 863. Shankaragiri
 864. Shankha
 865. Shankhacakrankanaprayashcitta
 866. Shankhadhara
 867. Shankhadharin
 868. Shankhakara
 869. Shankhika
 870. Shanmukha-bahu
 871. Shantanapura
 872. Shantarakshita
 873. Shanti
 874. Shanti-varika
 875. Shanticakrapuja
 876. Shantideva
 877. Shantika
 878. Shantikara
 879. Shantisharman
 880. Shantivira
 881. Shanty-agara
 882. Shantyagara-adhikrita
 883. Shantyagarika
 884. Shaonano-Shao
 885. Sharabha
 886. Sharabhapaddhati
 887. Sharabhapujapaddhati
 888. Sharabhapura
 889. Sharabharaja
 890. Sharada
 891. Sharadasharvari
 892. Sharanagata-vajrapanjara
 893. Sharayantra
 894. Sharayantraka
 895. Sharayantrin
 896. Sharira
 897. Sharmarya
 898. Sharvadasa
 899. Sharvanaga
 900. Sharvasharman
 901. Sharvavishnu
 902. Shasana
 903. Shasana-adhikarika
 904. Shasana-adhikarin
 905. Shasana-ardhika
 906. Shasana-baddha
 907. Shasana-bhandarin
 908. Shasana-maryada
 909. Shasana-pata
 910. Shasana-sancarin
 911. Shasana-sundari
 912. Shasanadevi
 913. Shasanika-kayastha
 914. Shasayitri
 915. Shashanka
 916. Shashinandin
 917. Shashivamshamahakavya
 918. Shashtha-adhikrita
 919. Shashthatapa
 920. Shashthi-amavasya
 921. Shashukani
 922. Shashukani-tanka
 923. Shashvatiya
 924. Shastra
 925. Shat-catushkika
 926. Shat-pana
 927. Shata
 928. Shatadru
 929. Shataghni
 930. Shatakarni
 931. Shatamana
 932. Shatanga
 933. Shatara
 934. Shatashila
 935. Shatashloki
 936. Shatavadhana
 937. Shatcakradisamgraha
 938. Shateka
 939. Shati
 940. Shatika
 941. Shatka
 942. Shatpancashat
 943. Shatrudamana
 944. Shatshashti
 945. Shatshashtivishaya
 946. Shattrimshad-danda-ayudha
 947. Shattrimshat
 948. Shattu-vari
 949. Shattvika-dana
 950. Shaulkika
 951. Shaundika
 952. Shaunika
 953. Shauripura
 954. Shava
 955. Shavadi
 956. Shavai-kkadamai
 957. Shayana-puja
 958. Shayyagrahaka
 959. Shayyapala
 960. Shekka-ayam
 961. Shekkirai
 962. Shekku-kadamai
 963. Shekku-ma
 964. Shenapaka-kkuḻigai
 965. Shengudikkanam
 966. Shenlha Okar
 967. Shergarh
 968. Shervai
 969. Shesha-shirsha
 970. Sheshacala
 971. Sheshagiri
 972. Shetti
 973. Shetti-Pattanasvamin
 974. Shettiy-iṟai
 975. Shettiyar-magamai
 976. Shevaka-kkashu
 977. Shevidu
 978. Shibara
 979. Shibipura
 980. Shighra-likhita
 981. Shighrabodhininamamala
 982. Shihara
 983. Shikhara
 984. Shikharasvamin
 985. Shil-ayam
 986. Shil-kudimai
 987. Shila
 988. Shila-guntha
 989. Shila-karmanta
 990. Shila-kutta
 991. Shila-lashti
 992. Shila-patra
 993. Shila-shasana
 994. Shilagriha
 995. Shilahara
 996. Shilalekha
 997. Shilama
 998. Shilapravesha
 999. Shilara
 1000. Shilavati
 1001. Shill-antara-ayam
 1002. Shill-iṟai
 1003. Shilotara
 1004. Shilotari
 1005. Shilotra
 1006. Shilotri
 1007. Shilottara
 1008. Shilpakara
 1009. Shilpin
 1010. Shilvari
 1011. Shimĕhabbaruva
 1012. Shimshapa
 1013. Shinabarataka
 1014. Shiraguppi
 1015. Shirah-pradhanin
 1016. Shirah-sthayin
 1017. Shirgod
 1018. Shirisha
 1019. Shiro-rakshika
 1020. Shiro-varttana
 1021. Shiṟṟ-ayam
 1022. Shirshaka
 1023. Shiṟu-ppadi-kaval
 1024. Shiru-shungam
 1025. Shirupadu
 1026. Shishshinti
 1027. Shishupalagarh
 1028. Shishupalgarh
 1029. Shishya
 1030. Shitamshu
 1031. Shitarashmi
 1032. Shitari
 1033. Shitavana
 1034. Shithil-acarya
 1035. Shiva
 1036. Shiva-bhandarin
 1037. Shiva-drohin
 1038. Shiva-mana
 1039. Shiva-sthala
 1040. Shiva-tithi
 1041. Shivabrahmana
 1042. Shivacarya
 1043. Shivadandaka
 1044. Shivadiksha
 1045. Shivaganga
 1046. Shivagiti
 1047. Shivagupta
 1048. Shivakanci
 1049. Shivakara
 1050. Shivakshetra
 1051. Shivakunda
 1052. Shivalingapratishthavidhi
 1053. Shivamandala-diksha
 1054. Shivanandin
 1055. Shivapancayatana
 1056. Shivaprasada
 1057. Shivapujaprakasha
 1058. Shivapura
 1059. Shivapuraka
 1060. Shivapurakagrama
 1061. Shivapuravishaya
 1062. Shivaratri
 1063. Shivasarman
 1064. Shivashataka
 1065. Shivashri
 1066. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1067. Shivaskanda
 1068. Shivaskandavarman
 1069. Shivastava
 1070. Shivasvati
 1071. Shivatatvasaram
 1072. Shivayogin
 1073. Shivi
 1074. Shiyali
 1075. Shleshamanimanjusha
 1076. Shleshmatakavana
 1077. Shlo
 1078. Shlokashataka
 1079. Shlokastuti
 1080. Shlotra
 1081. Shmashana
 1082. Sho
 1083. Shobhavati
 1084. Shodashi
 1085. Shodashika
 1086. Shodashin
 1087. Shodi
 1088. Shoḻaga
 1089. Sholinghur
 1090. Shompeshvara
 1091. Shona
 1092. Shonabhadra
 1093. Shonacala
 1094. Shonitapura
 1095. Shopa
 1096. Shoti
 1097. Shra
 1098. Shraddha
 1099. Shraddha-anga
 1100. Shraddha-dana
 1101. Shraddha-kara
 1102. Shraddha-tithi
 1103. Shraddhacandrikasangraha
 1104. Shraddhanirnaya
 1105. Shrahe
 1106. Shrahi
 1107. Shraman-opasaka
 1108. Shramana
 1109. Shramana-shravika
 1110. Shramanika
 1111. Shramanoddesha
 1112. Shravaka
 1113. Shravana
 1114. Shravana-patra
 1115. Shravasti
 1116. Shravastibhukti
 1117. Shravika
 1118. Shravita
 1119. Shre
 1120. Shreni
 1121. Shreni-karana
 1122. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1123. Shreshthin
 1124. Shri
 1125. Shri Janardana
 1126. Shri Yajna
 1127. Shri-bali
 1128. Shri-bali-bhoga
 1129. Shri-bhandara
 1130. Shri-carana
 1131. Shri-dvara
 1132. Shri-goshala
 1133. Shri-hasta
 1134. Shri-jnana
 1135. Shri-kanthamani
 1136. Shri-kataka
 1137. Shri-maheshvara
 1138. Shri-malaya
 1139. Shri-malika
 1140. Shri-mandira
 1141. Shri-nakshatra
 1142. Shri-naman
 1143. Shri-nayana
 1144. Shri-pashcima-mandira
 1145. Shri-patta
 1146. Shri-pattika
 1147. Shri-prithivi-vallabha
 1148. Shri-rudra
 1149. Shri-vijaya-shiva
 1150. Shri-vimana
 1151. Shri-Virupaksha
 1152. Shri-vithi-nayaka
 1153. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1154. Shribhadra
 1155. Shribhandara-variyam
 1156. Shricandana
 1157. Shridatta
 1158. Shrideva
 1159. Shridhara
 1160. Shrigauda
 1161. Shrighana
 1162. Shrigodha
 1163. Shrigohali
 1164. Shriguru
 1165. Shriharisha
 1166. Shriharsha
 1167. Shrikara
 1168. Shrikara-mudra-ankita
 1169. Shrikarana
 1170. Shrikarana-adhipa
 1171. Shrikarana-agrani
 1172. Shrikarana-prabhu
 1173. Shrikarana-viditam
 1174. Shrikaranin
 1175. Shrikarya
 1176. Shrikhanda
 1177. Shrikhanda-ghodu
 1178. Shrimad-adivaraha-dramma
 1179. Shrimada
 1180. Shrimadvacanabhusha
 1181. Shrimal
 1182. Shrimala
 1183. Shrimali
 1184. Shrimali Khetaya Thakura
 1185. Shrimukha
 1186. Shrinagara
 1187. Shrinatha
 1188. Shrinera
 1189. Shringa
 1190. Shringara-bhoga
 1191. Shringararasamadhuri
 1192. Shringararatha
 1193. Shringaratarangini
 1194. Shringaravimshati
 1195. Shringavera
 1196. Shringaverapura
 1197. Shringeri
 1198. Shrinivasa
 1199. Shrinivasavilasa
 1200. Shripada
 1201. Shripadadikeshapancashika
 1202. Shripala
 1203. Shriparvata
 1204. Shripati Agnihotri
 1205. Shripatibhatta
 1206. Shriphala
 1207. Shripura
 1208. Shripuri
 1209. Shrirama
 1210. Shriramamishra
 1211. Shriranga
 1212. Shrirangadandaka
 1213. Shrirangam
 1214. Shrirangarajacarita
 1215. Shrirangarajastava
 1216. Shrisailam
 1217. Shrisamanta
 1218. Shrishaila
 1219. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1220. Shrishrimala
 1221. Shristhanaka
 1222. Shrisuktabhashya
 1223. Shritatni
 1224. Shrivaikuntha
 1225. Shrivallabha
 1226. Shrivatsa
 1227. Shrivatsavihara
 1228. Shrivijaya
 1229. Shrotaka
 1230. Shrotra
 1231. Shrotriya
 1232. Shruta-devata
 1233. Shrutabhakti
 1234. Shrutakirti Traividyadeva
 1235. Shrutaskandhapuja
 1236. Shruti
 1237. Shrutiman
 1238. Shry-ajna
 1239. Shry-amrita
 1240. Shu
 1241. Shubhatunga
 1242. Shubhra
 1243. Shuci
 1244. Shuddha
 1245. Shuddhavasa
 1246. Shuddhiviveka
 1247. Shudraka
 1248. Shudu-kattu-ppattam
 1249. Shukanasa
 1250. Shukra-netra
 1251. Shukrita
 1252. Shukti
 1253. Shuktiman
 1254. Shuktimat
 1255. Shuktimati
 1256. Shuktisahvaya
 1257. Shula
 1258. Shulaghata
 1259. Shulanadi
 1260. Shulapala
 1261. Shulavari
 1262. Shulin
 1263. Shulka
 1264. Shulka-adhikara
 1265. Shulka-atiyatrika
 1266. Shulka-mandapika
 1267. Shulkagraha
 1268. Shulkashala
 1269. Shumpeshvara
 1270. Shundaka
 1271. Shunya
 1272. Shunya-grama
 1273. Shurapura
 1274. Shurasena
 1275. Shurparaka
 1276. Shurparakashatshashti
 1277. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1278. Shushrusha
 1279. Shuvastiyam
 1280. Shvabhra
 1281. Shvah-shvah
 1282. Shveta-atapatra
 1283. Shveta-cchatra
 1284. Shvetagarut
 1285. Shvetambara
 1286. Shvetapata
 1287. Shvetapatha
 1288. Shvetavala
 1289. Shyalasharman
 1290. Shyamakalpalatika
 1291. Sida
 1292. Sidavali
 1293. Sidaviya
 1294. Siddha
 1295. Siddha-bat
 1296. Siddha-pitha
 1297. Siddha-sthana
 1298. Siddhabhakti
 1299. Siddhacakra
 1300. Siddhacakrapuja
 1301. Siddhacakrarcanashtaka
 1302. Siddhacakrastotra
 1303. Siddhagunastotra
 1304. Siddhai-shreshthin
 1305. Siddhakshetra
 1306. Siddham
 1307. Siddhamatrika
 1308. Siddhananda
 1309. Siddhanna
 1310. Siddhanta
 1311. Siddhanta-darshana
 1312. Siddhapaiya
 1313. Siddhapura
 1314. Siddhar
 1315. Siddhasadhya
 1316. Siddhastotra
 1317. Siddhaur
 1318. Siddhaya
 1319. Siddhayatana
 1320. Siddheshvar
 1321. Siddheśvara-caritra
 1322. Siddheswar
 1323. Siddhi
 1324. Siglos
 1325. Sihadauni
 1326. Sihapaiya
 1327. Sihappapata
 1328. Sihapura
 1329. Sika
 1330. Sikalagama
 1331. Sikandra
 1332. Sikata
 1333. Sikavana
 1334. Sikhin
 1335. Sikili
 1336. Silacetiya
 1337. Silakuta
 1338. Silam
 1339. Silambam
 1340. Silamegha
 1341. Silameghapabbata
 1342. Silana
 1343. Silapokkharani
 1344. Silappadikaram
 1345. Silashri
 1346. Silk
 1347. Siluva
 1348. Sim-antargata-vastu-sahita
 1349. Sima
 1350. Simakarmakara
 1351. Siman
 1352. Simantonnayana
 1353. Simapura
 1354. Simaria
 1355. Simavivada
 1356. Simbali
 1357. Simha-stambha
 1358. Simha-sthana
 1359. Simhabahu
 1360. Simhachalam
 1361. Simhadatta
 1362. Simhahatta
 1363. Simhala
 1364. Simhanandin
 1365. Simhanika
 1366. Simhapada
 1367. Simhapura
 1368. Simhapuri
 1369. Simharaja
 1370. Simhasana
 1371. Simhasana-adhipati
 1372. Similia
 1373. Simraongarh
 1374. Simraungadh
 1375. Simroungarh
 1376. Simsapavana
 1377. Simuka
 1378. Simul
 1379. Sinadiyagala
 1380. Sindhu
 1381. Sindura
 1382. Sineru
 1383. Singara
 1384. Singaraura
 1385. Singaravimana
 1386. Singhavarman
 1387. Singraur
 1388. Singur
 1389. Sinna
 1390. Sinnata
 1391. Sippikulama
 1392. Sira
 1393. Sira-kata
 1394. Sirakera
 1395. Siridika
 1396. Sirigiri
 1397. Siriguppa
 1398. Siriguppi
 1399. Siripitthi
 1400. Siris
 1401. Sirisamghabodhi
 1402. Sirisamghabodhi-parivena
 1403. Sirivolala
 1404. Siriyamasetti
 1405. Sirpur
 1406. Sisavi
 1407. Sissoo
 1408. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1409. Sita
 1410. Sita-adhayaksha
 1411. Sita-camara
 1412. Sitadivyacarita
 1413. Sitakund
 1414. Sitalekhya
 1415. Sitapincha
 1416. Sitaraghava
 1417. Sitasaviya
 1418. Sitka
 1419. Sitrama
 1420. Sittanavasal
 1421. Sittar
 1422. Sivavika
 1423. Sivayogasara
 1424. Sivilaviya
 1425. Siwalik
 1426. Sixty Years Cycle
 1427. Siyamahantakuddala
 1428. Skambha
 1429. Skandagupta
 1430. Skandaka
 1431. Skandakoti
 1432. Skandapala
 1433. Skandarya
 1434. Skandasharman
 1435. Skandastambhi
 1436. Skandasvati
 1437. Skandha
 1438. Skandhaka
 1439. Skandhariddha
 1440. Skandhavara
 1441. Sleemanabad
 1442. Smaranamangalastotra
 1443. Smarika
 1444. Smat
 1445. Smritisamskara
 1446. Smrititattva
 1447. Smrityarthanirnaya
 1448. Smrityupasthana
 1449. Snana-mahotsava
 1450. Snanayatra
 1451. Sobharampur
 1452. Socrates
 1453. Sodaranaga
 1454. Sodhala
 1455. Sodhalaiya Upadhyaya
 1456. Sodrangikritya
 1457. Sohora
 1458. Solampur
 1459. Solanki
 1460. Solapur
 1461. Solar Month
 1462. Solar Year
 1463. Soma
 1464. Soma-grahana
 1465. Soma-parvan
 1466. Somaiya
 1467. Somanaiyaprabhu
 1468. Somanathpatan
 1469. Somanayaka
 1470. Somapala
 1471. Somapura
 1472. Somarama
 1473. Somarya
 1474. Somasharmarya
 1475. Somaskanda
 1476. Somavamshibogara
 1477. Somavati
 1478. Somavishnu
 1479. Somayaga
 1480. Somayajin
 1481. Someshvarabhatta
 1482. Someshvaraiya Upadhyapa
 1483. Somila
 1484. Sonachalam
 1485. Sonagiri
 1486. Sonakutikanna
 1487. Sonarekha
 1488. Sonargaon
 1489. Sonari
 1490. Sonasara
 1491. Song Yun
 1492. Soniya
 1493. Sonkh
 1494. Sopana
 1495. Sopara
 1496. Sophocles
 1497. Sopur
 1498. Sorathiya
 1499. Soter
 1500. Sotthivati
 1501. Sotthiyakara
 1502. Sotthiyakara-vihara
 1503. South Indian Society
 1504. South Konkan
 1505. Southern India
 1506. Sovanasetti
 1507. Sovarasi Siddhantideva
 1508. Sovira
 1509. Sparha-viharata
 1510. Spashta
 1511. Sphotana
 1512. Sphujidhvaja
 1513. Sphuram
 1514. Sramanera
 1515. Sri Aurobindo
 1516. Srini
 1517. Srishti
 1518. Srivilliputhur
 1519. Srong-btsan-sgam-po
 1520. Stala
 1521. Stamana
 1522. Stambha
 1523. Stambhapura
 1524. Stambhatirtha
 1525. Stater
 1526. Stavamala
 1527. Stavapushpanjali
 1528. Stavi
 1529. Stha
 1530. Sthal
 1531. Sthala
 1532. Sthala-gauda
 1533. Sthala-karana
 1534. Sthala-karnam
 1535. Sthala-patha-karana
 1536. Sthala-vritti
 1537. Sthaladurga
 1538. Sthalaka
 1539. Sthalapurana
 1540. Sthali
 1541. Sthambheshvardasa
 1542. Sthamya
 1543. Sthana
 1544. Sthana-acarya
 1545. Sthana-adhikaranika
 1546. SThana-adhipati
 1547. Sthana-dana
 1548. Sthana-karana
 1549. Sthana-mahajana
 1550. Sthana-manya
 1551. Sthanabhumi
 1552. Sthanadhikara
 1553. Sthanadhikrita
 1554. Sthanaka
 1555. Sthanakiyapattana
 1556. Sthanalaka
 1557. Sthanantarika
 1558. Sthanapala
 1559. Sthanapati
 1560. Sthanattar
 1561. Sthaneshvara
 1562. Sthanika
 1563. Sthaniya
 1564. Sthanudatta
 1565. Sthanugudha
 1566. Sthanugudhapura
 1567. Sthanunandin
 1568. Sthapanacarya
 1569. Sthapati
 1570. Sthapati-samraj
 1571. Sthapayitva
 1572. Sthavara
 1573. Sthavaralinga
 1574. Sthavira
 1575. Sthavira-kalpin
 1576. Sthaviri
 1577. Sthaviriya
 1578. Sthayin
 1579. Sthira
 1580. Sthira-shibira
 1581. Sthiramati
 1582. Sthita
 1583. Sthitaka
 1584. Sthiti
 1585. Sthiti-patra
 1586. Sthiti-patraka
 1587. Sthiti-vyavastha
 1588. Sthitipatra-vyavastha
 1589. Sthridirgam
 1590. Sthulaksha
 1591. Sthuna
 1592. Stotratika
 1593. Strabo
 1594. Stratega
 1595. Strategos
 1596. Stratonos
 1597. Stridhana
 1598. Stryadhyaksha
 1599. Stryadhyaksha-mahamatra
 1600. Stupa
 1601. Stupavihara
 1602. Stupi
 1603. Stutivyuha
 1604. Su-divasa
 1605. Su-krishta
 1606. Su-pallika-apeta
 1607. Subandhu
 1608. Subhadda
 1609. Subhaddacetiya
 1610. Subhadra
 1611. Subharaja
 1612. Subhashita
 1613. Subhashitaratnamanjari
 1614. Subhiksha
 1615. Subhikshapura
 1616. Subramanya-swamy
 1617. Sucetarama
 1618. Suchandra
 1619. Suda
 1620. Sudana Dikshita
 1621. Sudanaiya
 1622. Sudarshana
 1623. Sudarshanapura
 1624. Sudassana
 1625. Sudha
 1626. Sudha-karman
 1627. Sudhamshu
 1628. Sudharmendramahodaya
 1629. Sudi
 1630. Sugamavritti
 1631. Sugandha
 1632. Sugandhavartin
 1633. Sugurappa
 1634. Suguravva
 1635. Sukara-kavi
 1636. Sukaragama
 1637. Sukavihridayanandini
 1638. Sukha
 1639. Sukha-sankatha-vinoda
 1640. Sukhadi
 1641. Sukhana
 1642. Sukhasana
 1643. Sukka
 1644. Suktavali
 1645. Suktimuktavali
 1646. Sukulidesha
 1647. Sulabhasadhyavyakarana
 1648. Sulatana
 1649. Sulitana
 1650. Sulla
 1651. Suluvadenige
 1652. Sumagadha
 1653. Sumana
 1654. Sumanapabbata
 1655. Sumanavapi
 1656. Sumantra
 1657. Sumbal
 1658. Sumer Public Library
 1659. Sumeru
 1660. Sumitta
 1661. Sumsumaragiri
 1662. Suna
 1663. Sundara
 1664. Sundarika
 1665. Sunhata-parivena
 1666. Sunka
 1667. Sunka-vĕrgadĕ
 1668. Sunkapannayadadhishthayaka
 1669. Sunuboldevagama
 1670. Sunyara
 1671. Supadmavyakarana
 1672. Supagamiya
 1673. Supakarapati
 1674. Suparṇa
 1675. Suppara
 1676. Suprabhata
 1677. Supradarya
 1678. Supraya
 1679. Suprayoga
 1680. Sura
 1681. Sura-ambavana
 1682. Sura-karana
 1683. Surabhi
 1684. Surabhi-mada
 1685. Suracandrodaya
 1686. Surahi
 1687. Suralla
 1688. Surandra
 1689. Suraravala
 1690. Surasetti
 1691. Surashmicandra
 1692. Surashtra
 1693. Surat
 1694. Suratana
 1695. Suratrana
 1696. Surattha
 1697. Suravala
 1698. Surendra
 1699. Surendranath Dasgupta
 1700. Suri
 1701. Surinashīrampurnneka
 1702. Suritrana
 1703. Surleshvar
 1704. Surulu
 1705. Surundhana
 1706. Surya
 1707. Surya-bha
 1708. Suryagraha
 1709. Suryanayaka
 1710. Suryaparvan
 1711. Suryapura
 1712. Suryarunashataka
 1713. Suryashrama
 1714. Suryashtaka
 1715. Suryasiddhantarahasya
 1716. Suryyakshetra
 1717. Susharman
 1718. Susharmapura
 1719. Sushtavima
 1720. Suta
 1721. Suta-cela
 1722. Sutanu
 1723. Suti
 1724. Sutra
 1725. Sutrabhrit
 1726. Sutradhara
 1727. Sutradhara-pitamaha
 1728. Sutradharin
 1729. Sutradhrit
 1730. Sutrantika
 1731. Sutrantikini
 1732. Sutrarthamritalahari
 1733. Suttee
 1734. Suvanakara
 1735. Suvannabhumi
 1736. Suvannagiri
 1737. Suvannaguha
 1738. Suvannapabbata
 1739. Suvannareha
 1740. Suvannatissa
 1741. Suvarna
 1742. Suvarna-adaya
 1743. Suvarna-adhyaksha
 1744. Suvarna-aya
 1745. Suvarna-danda
 1746. Suvarna-gadyana
 1747. Suvarnadvipa
 1748. Suvarnagiri
 1749. Suvarnagrama
 1750. Suvarnakara
 1751. Suvarnamukhari
 1752. Suvarnamukhi
 1753. Suvarnanadi
 1754. Suvarnarekha
 1755. Suvarnasikata
 1756. Suvarnasikta
 1757. Suvarnavarsha
 1758. Suvarnavithy-adhikta
 1759. Sva-mukha-ajna
 1760. Sva-samaya
 1761. Sva-sim-avacchinna
 1762. Sva-sima-paryanta
 1763. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1764. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1765. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1766. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1767. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1768. Sva-tala
 1769. Svabhoganagara
 1770. Svacchanda-upabhogena
 1771. Svacchandapataka
 1772. Svadeshin
 1773. Svahasta
 1774. Svalpa
 1775. Svamacandra
 1776. Svami-bhoga
 1777. Svamidevarya
 1778. Svamikaraja
 1779. Svamimalai
 1780. Svamin
 1781. Svamini
 1782. Svamya
 1783. Svamyarya
 1784. Svaniyamadashaka
 1785. Svara
 1786. Svaratrana
 1787. Svarga
 1788. Svargigiri
 1789. Svargiri
 1790. Svarindra
 1791. Svarna
 1792. Svarna-adaya
 1793. Svarna-adayam
 1794. Svarna-bhandarin
 1795. Svarna-danda
 1796. Svarna-kshma
 1797. Svarna-meru
 1798. Svarnakara
 1799. Svarnapala
 1800. Svarupa
 1801. Svasti
 1802. Svastika
 1803. Svastika-patta
 1804. Svastimangalavidhana
 1805. Svastyayana
 1806. Svatantra
 1807. Svati
 1808. Svatisharmarya
 1809. Svatvavada
 1810. Svayambhu
 1811. Svayamvara
 1812. Svoli-pata
 1813. Svolika-pata
 1814. Swarabha
 1815. Syadishabdasamuccaya
 1816. Syadvada
 1817. Syaramallika
 1818. Sylhet
 1819. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: