India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1859 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachaura
 115. Sachora
 116. Sachore
 117. Sacitta
 118. Saciva
 119. Sada-seva
 120. Sadacarasangraha
 121. Sadachi
 122. Sadaka
 123. Sadananda
 124. Sadaru
 125. Sadasukha
 126. Sadauiya
 127. Saddikudu
 128. Sadhacarya
 129. Sadhana
 130. Sadhanamala
 131. Sadhanika
 132. Sadhanin
 133. Sadhanu
 134. Sadhara
 135. Sadharana
 136. Sadharmi-vatsalya
 137. Sadhryagviharin
 138. Sadhu
 139. Sadhvi
 140. Sadhya
 141. Sadhyapala
 142. Sadyaskra
 143. Sagala
 144. Sagama
 145. Sagar
 146. Sagara
 147. Sagaviya
 148. Sagi
 149. Sagiri
 150. Sagnikasamskara
 151. Sagotra
 152. Sah
 153. Sahadesha
 154. Sahadeva
 155. Sahagamana
 156. Sahaja-kavi
 157. Sahajati
 158. Sahakaiya
 159. Sahamacandrika
 160. Sahamalla
 161. Sahani
 162. Sahania
 163. Sahanikati
 164. Sahaniya
 165. Sahasa
 166. Sahasadhipati
 167. Sahasamallanka
 168. Sahasra-ayatana
 169. Sahasrabhojanakhandatika
 170. Sahasramshu
 171. Sahelava
 172. Sahi
 173. Sahi-kari
 174. Sahijada
 175. Sahilya
 176. Sahini
 177. Sahiti-vidya
 178. Sahitya
 179. Sahityadarpana
 180. Sahiyada
 181. Sahni
 182. Sahodara
 183. Sahu
 184. Sahuji
 185. Sahya
 186. Sahya-dash-aparadha
 187. Saidapet
 188. Saika
 189. Sailo
 190. Saimhalaka
 191. Sainika-sangha-mukhya
 192. Sainy-adhikarin
 193. Sainyapati
 194. Saivira
 195. Sajayata
 196. Sajilakanda
 197. Sajje
 198. Sakalaniti-sammatamu
 199. Sakalikarana
 200. Sakanika
 201. Sakarukara
 202. Saketa
 203. Sakhanagara
 204. Sakharama
 205. Sakkara
 206. Sakkasenapati-parivena
 207. Sakshin
 208. Salaka
 209. Salalagara
 210. Salalavati
 211. Salanaka
 212. Salasama
 213. Salata
 214. Salavana
 215. Salavi
 216. Salige
 217. Salila-purvaka
 218. Salina
 219. Salinagar
 220. Salindiya
 221. Salivadi
 222. Saliveli
 223. Sallakshana
 224. Sallekhana
 225. Salohita
 226. Saluva
 227. Sam
 228. Sam-hi
 229. Sama
 230. Samacarya
 231. Samadhi
 232. Samadhigata-panca-mahashabda
 233. Samagama
 234. Samagrivada
 235. Samahartri
 236. Samaja
 237. Samajnapti
 238. Samaka
 239. Samakara-grama
 240. Samakara-kula
 241. Samakranta
 242. Samala
 243. Samam
 244. Samanjasa
 245. Samanjita
 246. Samanta
 247. Samanta-adhikarin
 248. Samanta-adhipati
 249. Samanta-padira
 250. Samantabhadra
 251. Samantapai
 252. Samanthu
 253. Samanti
 254. Samantika
 255. Samanvava
 256. Samanya
 257. Samanyabirudavalilakshana
 258. Samanyaniruktikrodapatra
 259. Samapa
 260. Samaracana
 261. Samaraghanghala
 262. Samarana
 263. Samarapaniya
 264. Samarapya
 265. Samarasimha
 266. Samarcapana
 267. Samasanvayatippana
 268. Samasiddha
 269. Samasta
 270. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 271. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 272. Samasta-mahasamanta-adhipati
 273. Samasta-rajakiyanam
 274. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 275. Samasta-sena-adhipati
 276. Samasta-suprashasty-upeta
 277. Samasta-utpatti-sahita
 278. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 279. Samasty-ety-adi
 280. Samasyapurana
 281. Samat
 282. Samata
 283. Samatata
 284. Samatta
 285. Samavada
 286. Samavajika
 287. Samavajin
 288. Samavasarana
 289. Samavayika
 290. Samaveta
 291. Samaya
 292. Samaya-patra
 293. Samayacara
 294. Samayacarya
 295. Samayadharma
 296. Samayamatrika
 297. Samayika
 298. Sambada
 299. Sambaddha
 300. Sambadhana
 301. Sambal
 302. Sambapala
 303. Sambarapallika
 304. Sambhala
 305. Sambhara
 306. Sambharayuddha
 307. Sambhoga
 308. Sambina
 309. Sambiranippalan-gashu
 310. Sambive
 311. Sambodhita
 312. Sambuddha
 313. Same
 314. Samehaka
 315. Samgha
 316. Samghasena
 317. Samghasenapabbata
 318. Samghati
 319. Samghila
 320. Samghiladeva
 321. Samgitaraghava
 322. Samgohalika
 323. Samgohalikagrama
 324. Samgrahana
 325. Samhalalamaka-samanvita
 326. Samhalatamaka
 327. Samija
 328. Samijja
 329. Samipa
 330. Samiti
 331. Samkacitaka
 332. Samkakshika
 333. Samkassa
 334. Samkshiptarudrapaddhati
 335. Sammat
 336. Sammavajin
 337. Sammitavarna
 338. Sammukha-vara
 339. Sammvat
 340. Sampige
 341. Samprapti
 342. Samprati
 343. Sampratipatti
 344. Samrat
 345. Samsara
 346. Samsarana
 347. Samsarpokhri
 348. Samshayika
 349. Samskrita
 350. Samskritamanjari
 351. Samskritaratnakara
 352. Samstava
 353. Samstha
 354. Samstuta
 355. Samta
 356. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 357. Samudaya
 358. Samudaya-bahya
 359. Samudaya-prapti
 360. Samudayabahy-adyastamba
 361. Samuddagiri-parivena
 362. Samudra
 363. Samudra-ghosha
 364. Samudragupta
 365. Samudrala
 366. Samudram
 367. Samugama
 368. Samuha
 369. Samula
 370. Samupagata
 371. Samuta
 372. Samutkrida
 373. Samva
 374. Samvadana
 375. Samvartakalpa
 376. Samvasa
 377. Samvat
 378. Samvatsara
 379. Samvatsara-shraddha
 380. Samvatsara-variya
 381. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 382. Samvatsarapratipada
 383. Samvatsarika
 384. Samvatsarika-hiranya
 385. Samvatta
 386. Samvatu
 387. Samvatum
 388. Samvibhaga
 389. Samvid
 390. Samvinayika
 391. Samvyavaharin
 392. Samyakpradhana
 393. Samyana
 394. Sanagamayya
 395. Sanaka
 396. Sanakanika
 397. Sanaphulla
 398. Sanatha
 399. Sancakara
 400. Sancarantaka
 401. Sancaratka
 402. Sancarin
 403. Sancarita
 404. Sanchi
 405. Sanchor
 406. Sanchore
 407. Sandagama
 408. Sandala
 409. Sandera
 410. Sandhi
 411. Sandhi-dipa
 412. Sandhi-pata
 413. Sandhi-vigraha-karana
 414. Sandhi-viḻakku
 415. Sandhivigraha-adhikarana
 416. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 417. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 418. Sandhivigraha-adhikrita
 419. Sandhivigraha-ppeṟu
 420. Sandhivigrahakarin
 421. Sandhivigrahi-pannu
 422. Sandhivigrahika
 423. Sandhivigrahin
 424. Sandhy-amsha
 425. Sandhya
 426. Sandoha
 427. Sandora
 428. Sandran
 429. Sandura
 430. Sanga
 431. Sangadi-raksha-palaka
 432. Sangagama
 433. Sangai
 434. Sangalaiya
 435. Sangam
 436. Sangamapura
 437. Sangameshvara
 438. Sangamjagarlamudi
 439. Sangamu
 440. Sangamuvihara
 441. Sangapuri
 442. Sangaran
 443. Sangha Day
 444. Sangha-pati
 445. Sangha-prabhu
 446. Sangha-prakrita
 447. Sangha-sthavira
 448. Sangharaja
 449. Sangharama
 450. Sanghata
 451. Sanghati
 452. Sanghavi
 453. Sanghol
 454. Sangiraya
 455. Sangitanirnaya
 456. Sangitapura
 457. Sangitavrittaratnakara
 458. Sangli
 459. Sangpo Bumtri
 460. Sangrahana
 461. Sangrahitri
 462. Sanimandapa
 463. Sanjati
 464. Sanjayanti
 465. Sanjayapura
 466. Sanjhaiya
 467. Sanjiva-raja
 468. Sankacitaka
 469. Sankalpa
 470. Sankaran Koil
 471. Sankati
 472. Sanketa
 473. Sankhu
 474. Sankissa
 475. Sankramana
 476. Sankranti
 477. Sanna Nallur
 478. Sannaha
 479. Sannathi
 480. Sannavroli
 481. Sannidhatri
 482. Sannidhi
 483. Sanniratittha
 484. Sanniyuktaka
 485. Sannu
 486. Sanskrit
 487. Santa
 488. Santai
 489. Santaka
 490. Santakika
 491. Santana
 492. Santana-shapa
 493. Santanika-shaiva
 494. Santati
 495. Santati-pravesham
 496. Santha
 497. Santhi
 498. Santirana
 499. Santosa
 500. Sanupabbata
 501. Sapadalaksha
 502. Sapindikarana-shraddha
 503. Sappasondika
 504. Sappasondikapabhara
 505. Sappini
 506. Sapta-amatya
 507. Sapta-ambhodhi
 508. Sapta-kshetra
 509. Sapta-santana
 510. Sapta-santati
 511. Sapta-vidhi
 512. Saptagodavari
 513. Saptama-cakravartin
 514. Saptamatri
 515. Saptanga
 516. Saptasagara
 517. Saptashatimantravibhaga
 518. Saptavarman
 519. Sapuga
 520. Sara
 521. Sarabhanga
 522. Sarabhu
 523. Saradiya
 524. Saradkel
 525. Sarahang
 526. Sarandadacetiya
 527. Sarang
 528. Sarangha
 529. Sarapari
 530. Sarasa
 531. Sarasavahala
 532. Sarashipuri
 533. Sarasiddhantasangraha
 534. Sarassati
 535. Sarassatimandapa
 536. Sarasvata
 537. Sarasvatalankarasutra
 538. Sarasvati
 539. Sarasvati-bhandara
 540. Sarasvati-bhandarika
 541. Sarasvatisthana
 542. Sarasvatistotra
 543. Sarathia-poravara
 544. Saraviya
 545. Sarayitva
 546. Sarberia
 547. Sardar Museum
 548. Sardhamviharin
 549. Sardhancara
 550. Sardhancari
 551. Saredavala
 552. Sarhang
 553. Sarige
 554. Sarnath
 555. Sarobhanga
 556. Sarpa
 557. Sarpabali
 558. Sarpadalo
 559. Sarpadalograma
 560. Sarpapalita
 561. Sarshapa
 562. Sartha-vahitra
 563. Sarthavaha
 564. Sarthavahini
 565. Sarupya
 566. Sarupyasamrajya
 567. Sarv-abhyantara-siddhi
 568. Sarv-abhyantara-siddhya
 569. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 570. Sarv-adana-sangrahya
 571. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 572. Sarv-adaya-sameta
 573. Sarv-adeya-vishuddha
 574. Sarv-adhikara-adhikrita
 575. Sarv-adhikara-karana
 576. Sarv-adhikara-niyukta
 577. Sarv-adhikrita
 578. Sarv-agrahara
 579. Sarv-aya
 580. Sarv-aya-sahita
 581. Sarv-aya-vishuddha
 582. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 583. Sarv-opadrava-varjita
 584. Sarv-oparikara-adana-sahita
 585. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 586. Sarv-otpatti-sahita
 587. Sarva-badha-parihara
 588. Sarva-badha-vivarjita
 589. Sarva-danda-nayaka
 590. Sarva-desh-adhikarin
 591. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 592. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 593. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 594. Sarva-jata
 595. Sarva-jata-bhoga
 596. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 597. Sarva-jata-pariharika
 598. Sarva-kara-parihara
 599. Sarva-kara-sameta
 600. Sarva-namaskrita
 601. Sarva-namasya
 602. Sarva-niyoga
 603. Sarva-panga-parihrita
 604. Sarva-parihara-karudeya
 605. Sarva-pida-parihrita
 606. Sarva-pida-varjita
 607. Sarva-pida-vivarjita
 608. Sarva-rajakiyanam
 609. Sarva-sainy-adhikarin
 610. Sarva-tantra-adhikrita
 611. Sarva-vadha-vivarjita
 612. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 613. Sarvabhauma
 614. Sarvadeva
 615. Sarvadevaiya
 616. Sarvadhikari
 617. Sarvadhikarin
 618. Sarvadhyaksha
 619. Sarvamanya
 620. Sarvamedha
 621. Sarvasena
 622. Sarvasiddhi
 623. Sarvasvaharana
 624. Sarvatobhadra
 625. Sarvatobhadrika
 626. Sarvavadinayaka
 627. Sarveshvara
 628. Sarviya
 629. Şashghani
 630. Sashthidasa
 631. Sashtiratra
 632. Sasin
 633. Satajuna
 634. Satala
 635. Satalaka
 636. Satavahana
 637. Satera
 638. Sateraka
 639. Sathirapatti
 640. Sathuragiri
 641. Sathya Gosila
 642. Satiana
 643. Satiyaputta
 644. Satkarman
 645. Satodika
 646. Satpurusha
 647. Satra
 648. Satra-agara
 649. Satra-agara-karana
 650. Satrap
 651. Satrig Ersang
 652. Satsen
 653. Sattabhu
 654. Sattambacetiya
 655. Sattapannaka-pasada
 656. Sattapanni
 657. Sattapanniguha
 658. Satti
 659. Sattra
 660. Sattrapati
 661. Satu
 662. Satuli
 663. Satuvanashramaka
 664. Satya-jnana-darishanigaḻ
 665. Satyadharma-sthita
 666. Satyapura
 667. Satyapuramahavirautsaha
 668. Satyashraya
 669. Satyashrya
 670. Satyavatimahatmya
 671. Satyayuga
 672. Sau
 673. Saubhagyabhaskara
 674. Saudapaiya
 675. Saudha
 676. Saugandhika
 677. Saugata-parivrajaka
 678. Sauharavala
 679. Sauhitavala
 680. Saujatavala
 681. Saumya
 682. Sauna
 683. Saunaiya
 684. Saundatti
 685. Sauni
 686. Saura
 687. Saurandiya
 688. Saurashtra
 689. Saurathavala
 690. Sauryapura
 691. Sautrika
 692. Sauvarna
 693. Sauvarnika
 694. Savadhavatti
 695. Savanadurga
 696. Savanti
 697. Savanur
 698. Savara
 699. Savarna-vritti
 700. Savatthi
 701. Savi
 702. Savu
 703. Saya
 704. Sayaka
 705. Sayana
 706. Sayaniya
 707. Sayara
 708. Sayyapali
 709. Sedambal
 710. Sedhar
 711. Segana
 712. Seia
 713. Seiga
 714. Sejalaka
 715. Seka
 716. Sekasantanya
 717. Sekyakara
 718. Selahasta
 719. Selapura
 720. Selavadhakin
 721. Seleng
 722. Seleyavada
 723. Semanda
 724. Sembanadu
 725. Sembanattu
 726. Sembiam
 727. Semiramis
 728. Semmati
 729. Sena
 730. Sena-adhikarika
 731. Sena-adhipa
 732. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 733. Sena-bhakta
 734. Sena-bhoga
 735. Sena-gana
 736. Senabhogika
 737. Senabova
 738. Senadhipati
 739. Senagalaguduru
 740. Senagapapu
 741. Senaggabodhi
 742. Senagopa
 743. Senai-mudaliyar
 744. Senaiy-aḻngadika
 745. Senakapat
 746. Senanga
 747. Senani-netra
 748. Senapati
 749. Senapati-pperuvilai
 750. Senapatigama
 751. Senapatiy-a
 752. Senasenapati-parivena
 753. Senavarman
 754. Senaya
 755. Sengalipuram
 756. Senkŏdi-kkanam
 757. Sennimalai
 758. Senthuriai
 759. Sepannipuppha-pasada
 760. Ser
 761. Serahiya
 762. Serang
 763. Seri
 764. Seriyaputa
 765. Sertip
 766. Sesai
 767. Sesayi
 768. Seshai
 769. Sesi-biyyamu
 770. Sesostris
 771. Setagiri
 772. Setapabbata
 773. Setavala
 774. Setavara
 775. Setavya
 776. Setika
 777. Setu
 778. Setubandha
 779. Setuja
 780. Seva
 781. Sevaka
 782. Sevala
 783. Sevalur
 784. Sevyasevakopadesha
 785. Seya
 786. Seygiri
 787. Sha
 788. Shabara
 789. Shabda
 790. Shabdanirupana
 791. Shabdasagara
 792. Shabdika
 793. Shad-bhaga
 794. Shada
 795. Shada-kkadamai
 796. Shadaracakra
 797. Shadashiti
 798. Shadayatana
 799. Shadipur
 800. Shadpu
 801. Shadragacandrodaya
 802. Shagzo
 803. Shahanushahi
 804. Shahar
 805. Shahi
 806. Shaibara
 807. Shaila
 808. Shaila-devagriha
 809. Shaila-griha
 810. Shaila-karman
 811. Shaila-rupakarman
 812. Shaila-vardhakin
 813. Shailalaka
 814. Shailapura
 815. Shailendra
 816. Shainya
 817. Shaiv-acarya
 818. Shaiva-diksha
 819. Shaivacarya-kshetra
 820. Shaivara
 821. Shaivism
 822. Shaka
 823. Shaka-panika
 824. Shakambhari
 825. Shakambhari-vidya
 826. Shakha
 827. Shakkara-kkanikkai
 828. Shakra
 829. Shakra-yajna
 830. Shakradhvaja
 831. Shakrotthana
 832. Shakta
 833. Shakti
 834. Shakti-mukha
 835. Shaktism
 836. Shaktitraya
 837. Shaktivada
 838. Shaktivarman
 839. Shaky-opasika
 840. Shakya
 841. Shakyabhikshu
 842. Shakyashribhadra
 843. Shakyasimha
 844. Shal
 845. Shala
 846. Shala-bhoga
 847. Shalagai
 848. Shalaigramam
 849. Shalasthana-mukhya
 850. Shalem
 851. Shalima
 852. Shalishuka
 853. Shalivahana
 854. Shalmali
 855. Shalya-traya
 856. Shamadama
 857. Shamadhya
 858. Shambala
 859. Shambhumativilasa
 860. Shamipadraka
 861. Shamkaragiri
 862. Shamya
 863. Shan
 864. Shana
 865. Shanabhoga
 866. Shanapada
 867. Shancharambum
 868. Shanda
 869. Shanda-gula
 870. Shandaka
 871. Shandala-ppeṟu
 872. Shandili
 873. Shani
 874. Shanivara-mandapa
 875. Shankara
 876. Shankara-akshi
 877. Shankaracarya
 878. Shankaragiri
 879. Shankha
 880. Shankhacakrankanaprayashcitta
 881. Shankhadhara
 882. Shankhadharin
 883. Shankhakara
 884. Shankhika
 885. Shanmukha-bahu
 886. Shantanapura
 887. Shantarakshita
 888. Shanti
 889. Shanti-varika
 890. Shanticakrapuja
 891. Shantideva
 892. Shantika
 893. Shantikara
 894. Shantisharman
 895. Shantivira
 896. Shanty-agara
 897. Shantyagara-adhikrita
 898. Shantyagarika
 899. Shaonano-Shao
 900. Sharabha
 901. Sharabhapaddhati
 902. Sharabhapujapaddhati
 903. Sharabhapura
 904. Sharabharaja
 905. Sharada
 906. Sharadasharvari
 907. Sharanagata-vajrapanjara
 908. Sharayantra
 909. Sharayantraka
 910. Sharayantrin
 911. Sharira
 912. Sharmarya
 913. Sharvadasa
 914. Sharvanaga
 915. Sharvasharman
 916. Sharvavishnu
 917. Shasana
 918. Shasana-adhikarika
 919. Shasana-adhikarin
 920. Shasana-ardhika
 921. Shasana-baddha
 922. Shasana-bhandarin
 923. Shasana-maryada
 924. Shasana-pata
 925. Shasana-sancarin
 926. Shasana-sundari
 927. Shasanadevi
 928. Shasanika-kayastha
 929. Shasayitri
 930. Shashanka
 931. Shashinandin
 932. Shashivamshamahakavya
 933. Shashtha-adhikrita
 934. Shashthatapa
 935. Shashthi-amavasya
 936. Shashukani
 937. Shashukani-tanka
 938. Shashvatiya
 939. Shastra
 940. Shat-catushkika
 941. Shat-pana
 942. Shata
 943. Shatadru
 944. Shataghni
 945. Shatakarni
 946. Shatamana
 947. Shatanga
 948. Shatara
 949. Shatashila
 950. Shatashloki
 951. Shatavadhana
 952. Shatcakradisamgraha
 953. Shateka
 954. Shati
 955. Shatika
 956. Shatka
 957. Shatpancashat
 958. Shatrudamana
 959. Shatshashti
 960. Shatshashtivishaya
 961. Shattrimshad-danda-ayudha
 962. Shattrimshat
 963. Shattu-vari
 964. Shattvika-dana
 965. Shaulkika
 966. Shaundika
 967. Shaunika
 968. Shauripura
 969. Shava
 970. Shavadi
 971. Shavai-kkadamai
 972. Shayana-puja
 973. Shayyagrahaka
 974. Shayyapala
 975. Shekka-ayam
 976. Shekkirai
 977. Shekku-kadamai
 978. Shekku-ma
 979. Shenapaka-kkuḻigai
 980. Shengudikkanam
 981. Shenlha Okar
 982. Shergarh
 983. Shervai
 984. Shesha-shirsha
 985. Sheshacala
 986. Sheshagiri
 987. Shetti
 988. Shetti-Pattanasvamin
 989. Shettiy-iṟai
 990. Shettiyar-magamai
 991. Shevaka-kkashu
 992. Shevidu
 993. Shibara
 994. Shibipura
 995. Shighra-likhita
 996. Shighrabodhininamamala
 997. Shihara
 998. Shikhara
 999. Shikharasvamin
 1000. Shil-ayam
 1001. Shil-kudimai
 1002. Shila
 1003. Shila-guntha
 1004. Shila-karmanta
 1005. Shila-kutta
 1006. Shila-lashti
 1007. Shila-patra
 1008. Shila-shasana
 1009. Shilagriha
 1010. Shilahara
 1011. Shilalekha
 1012. Shilama
 1013. Shilapravesha
 1014. Shilara
 1015. Shilavati
 1016. Shill-antara-ayam
 1017. Shill-iṟai
 1018. Shilotara
 1019. Shilotari
 1020. Shilotra
 1021. Shilotri
 1022. Shilottara
 1023. Shilpakara
 1024. Shilpin
 1025. Shilvari
 1026. Shimĕhabbaruva
 1027. Shimshapa
 1028. Shinabarataka
 1029. Shingzo
 1030. Shiraguppi
 1031. Shirah-pradhanin
 1032. Shirah-sthayin
 1033. Shirgod
 1034. Shirisha
 1035. Shirkali
 1036. Shiro-rakshika
 1037. Shiro-varttana
 1038. Shiṟṟ-ayam
 1039. Shirshaka
 1040. Shiṟu-ppadi-kaval
 1041. Shiru-shungam
 1042. Shirupadu
 1043. Shishshinti
 1044. Shishupalagarh
 1045. Shishupalgarh
 1046. Shishya
 1047. Shitamshu
 1048. Shitarashmi
 1049. Shitari
 1050. Shitavana
 1051. Shithil-acarya
 1052. Shiva
 1053. Shiva-bhandarin
 1054. Shiva-mana
 1055. Shiva-sthala
 1056. Shiva-tithi
 1057. Shivabrahmana
 1058. Shivacarya
 1059. Shivadandaka
 1060. Shivadiksha
 1061. Shivadrohin
 1062. Shivaganga
 1063. Shivagiti
 1064. Shivagupta
 1065. Shivakanci
 1066. Shivakara
 1067. Shivakshetra
 1068. Shivakunda
 1069. Shivalingapratishthavidhi
 1070. Shivamandala-diksha
 1071. Shivanandin
 1072. Shivanmalai
 1073. Shivapancayatana
 1074. Shivaprasada
 1075. Shivapujaprakasha
 1076. Shivapura
 1077. Shivapuraka
 1078. Shivapurakagrama
 1079. Shivapuravishaya
 1080. Shivaratri
 1081. Shivasarman
 1082. Shivashataka
 1083. Shivashri
 1084. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1085. Shivaskanda
 1086. Shivaskandavarman
 1087. Shivastava
 1088. Shivasvati
 1089. Shivatatvasaram
 1090. Shivayogin
 1091. Shivi
 1092. Shiyali
 1093. Shleshamanimanjusha
 1094. Shleshmatakavana
 1095. Shlo
 1096. Shlokashataka
 1097. Shlokastuti
 1098. Shlotra
 1099. Shmashana
 1100. Sho
 1101. Shobhavati
 1102. Shodashi
 1103. Shodashika
 1104. Shodashin
 1105. Shodi
 1106. Shoḻaga
 1107. Sholinghur
 1108. Shompeshvara
 1109. Shona
 1110. Shonabhadra
 1111. Shonacala
 1112. Shonitapura
 1113. Shopa
 1114. Shoti
 1115. Shra
 1116. Shraddha
 1117. Shraddha-anga
 1118. Shraddha-dana
 1119. Shraddha-kara
 1120. Shraddha-tithi
 1121. Shraddhacandrikasangraha
 1122. Shraddhanirnaya
 1123. Shrahe
 1124. Shrahi
 1125. Shraman-opasaka
 1126. Shramana
 1127. Shramana-shravika
 1128. Shramanika
 1129. Shramanoddesha
 1130. Shravaka
 1131. Shravana
 1132. Shravana-patra
 1133. Shravasti
 1134. Shravastibhukti
 1135. Shravika
 1136. Shravita
 1137. Shre
 1138. Shreni
 1139. Shreni-karana
 1140. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1141. Shreshthin
 1142. Shri
 1143. Shri Janardana
 1144. Shri Rangam
 1145. Shri Yajna
 1146. Shri-bali
 1147. Shri-bali-bhoga
 1148. Shri-bhandara
 1149. Shri-carana
 1150. Shri-dvara
 1151. Shri-goshala
 1152. Shri-hasta
 1153. Shri-jnana
 1154. Shri-kanthamani
 1155. Shri-kataka
 1156. Shri-maheshvara
 1157. Shri-malaya
 1158. Shri-malika
 1159. Shri-mandira
 1160. Shri-nakshatra
 1161. Shri-naman
 1162. Shri-nayana
 1163. Shri-pashcima-mandira
 1164. Shri-patta
 1165. Shri-pattika
 1166. Shri-prithivi-vallabha
 1167. Shri-rudra
 1168. Shri-vijaya-shiva
 1169. Shri-vimana
 1170. Shri-Virupaksha
 1171. Shri-vithi-nayaka
 1172. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1173. Shribhadra
 1174. Shribhandara-variyam
 1175. Shricandana
 1176. Shridatta
 1177. Shrideva
 1178. Shridhara
 1179. Shrigauda
 1180. Shrighana
 1181. Shrigodha
 1182. Shrigohali
 1183. Shriguru
 1184. Shriharisha
 1185. Shriharsha
 1186. Shrikara
 1187. Shrikara-mudra-ankita
 1188. Shrikarana
 1189. Shrikarana-adhipa
 1190. Shrikarana-agrani
 1191. Shrikarana-prabhu
 1192. Shrikarana-viditam
 1193. Shrikaranin
 1194. Shrikarya
 1195. Shrikhanda
 1196. Shrikhanda-ghodu
 1197. Shrimad-adivaraha-dramma
 1198. Shrimada
 1199. Shrimadvacanabhusha
 1200. Shrimal
 1201. Shrimala
 1202. Shrimali
 1203. Shrimali Khetaya Thakura
 1204. Shrimukha
 1205. Shrimushnam
 1206. Shrinagara
 1207. Shrinatha
 1208. Shrinera
 1209. Shringa
 1210. Shringara-bhoga
 1211. Shringararasamadhuri
 1212. Shringararatha
 1213. Shringaratarangini
 1214. Shringaravimshati
 1215. Shringavera
 1216. Shringaverapura
 1217. Shringeri
 1218. Shrinivasa
 1219. Shrinivasavilasa
 1220. Shripada
 1221. Shripadadikeshapancashika
 1222. Shripala
 1223. Shriparvata
 1224. Shripati Agnihotri
 1225. Shripatibhatta
 1226. Shriperumbudur
 1227. Shriphala
 1228. Shripura
 1229. Shripuri
 1230. Shrirama
 1231. Shriramamishra
 1232. Shriranga
 1233. Shrirangadandaka
 1234. Shrirangam
 1235. Shrirangarajacarita
 1236. Shrirangarajastava
 1237. Shrisailam
 1238. Shrisamanta
 1239. Shrishaila
 1240. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1241. Shrishrimala
 1242. Shristhanaka
 1243. Shrisuktabhashya
 1244. Shritatni
 1245. Shrivaikuntha
 1246. Shrivallabha
 1247. Shrivatsa
 1248. Shrivatsavihara
 1249. Shrivijaya
 1250. Shrotaka
 1251. Shrotra
 1252. Shrotriya
 1253. Shruta-devata
 1254. Shrutabhakti
 1255. Shrutakirti Traividyadeva
 1256. Shrutaskandhapuja
 1257. Shruti
 1258. Shrutiman
 1259. Shry-ajna
 1260. Shry-amrita
 1261. Shu
 1262. Shubhatunga
 1263. Shubhra
 1264. Shuci
 1265. Shuddha
 1266. Shuddhavasa
 1267. Shuddhiviveka
 1268. Shudraka
 1269. Shudu-kattu-ppattam
 1270. Shukanasa
 1271. Shukra-netra
 1272. Shukrita
 1273. Shukti
 1274. Shuktiman
 1275. Shuktimat
 1276. Shuktimati
 1277. Shuktisahvaya
 1278. Shula
 1279. Shulaghata
 1280. Shulanadi
 1281. Shulapala
 1282. Shulavari
 1283. Shulin
 1284. Shulka
 1285. Shulka-adhikara
 1286. Shulka-atiyatrika
 1287. Shulka-mandapika
 1288. Shulkagraha
 1289. Shulkashala
 1290. Shumpeshvara
 1291. Shundaka
 1292. Shunya
 1293. Shunya-grama
 1294. Shurapura
 1295. Shurasena
 1296. Shurparaka
 1297. Shurparakashatshashti
 1298. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1299. Shushrusha
 1300. Shuvastiyam
 1301. Shvabhra
 1302. Shvah-shvah
 1303. Shveta-atapatra
 1304. Shveta-cchatra
 1305. Shvetagarut
 1306. Shvetambara
 1307. Shvetapata
 1308. Shvetapatha
 1309. Shvetavala
 1310. Shyalasharman
 1311. Shyamakalpalatika
 1312. Sida
 1313. Sidavali
 1314. Sidaviya
 1315. Siddapur
 1316. Siddha
 1317. Siddha-bat
 1318. Siddha-pitha
 1319. Siddha-sthana
 1320. Siddhabhakti
 1321. Siddhacakra
 1322. Siddhacakrapuja
 1323. Siddhacakrarcanashtaka
 1324. Siddhacakrastotra
 1325. Siddhagunastotra
 1326. Siddhai-shreshthin
 1327. Siddhakshetra
 1328. Siddham
 1329. Siddhamatrika
 1330. Siddhananda
 1331. Siddhanna
 1332. Siddhanta
 1333. Siddhanta-darshana
 1334. Siddhapaiya
 1335. Siddhapura
 1336. Siddhapuram
 1337. Siddhar
 1338. Siddharkadu
 1339. Siddhartha
 1340. Siddhasadhya
 1341. Siddhastotra
 1342. Siddhaur
 1343. Siddhavatam
 1344. Siddhaya
 1345. Siddhayatana
 1346. Siddheshvar
 1347. Siddheshvaram
 1348. Siddheśvara-caritra
 1349. Siddheswar
 1350. Siddhi
 1351. Siglos
 1352. Sihadauni
 1353. Sihapaiya
 1354. Sihappapata
 1355. Sihapura
 1356. Sika
 1357. Sikalagama
 1358. Sikandra
 1359. Sikata
 1360. Sikavana
 1361. Sikhin
 1362. Sikili
 1363. Silacetiya
 1364. Silakuta
 1365. Silam
 1366. Silambam
 1367. Silamegha
 1368. Silameghapabbata
 1369. Silana
 1370. Silapokkharani
 1371. Silappadikaram
 1372. Silashri
 1373. Silk
 1374. Siluva
 1375. Sim-antargata-vastu-sahita
 1376. Sima
 1377. Simakarmakara
 1378. Siman
 1379. Simantonnayana
 1380. Simapura
 1381. Simaria
 1382. Simavivada
 1383. Simbali
 1384. Simha-stambha
 1385. Simha-sthana
 1386. Simhabahu
 1387. Simhachalam
 1388. Simhadatta
 1389. Simhahatta
 1390. Simhala
 1391. Simhanandin
 1392. Simhanika
 1393. Simhapada
 1394. Simhapura
 1395. Simhapuri
 1396. Simharaja
 1397. Simhasana
 1398. Simhasana-adhipati
 1399. Similia
 1400. Simmakkal
 1401. Simraongarh
 1402. Simraungadh
 1403. Simroungarh
 1404. Simsapavana
 1405. Simuka
 1406. Simul
 1407. Sinadiyagala
 1408. Sindhu
 1409. Sindura
 1410. Sineru
 1411. Singampunari
 1412. Singara
 1413. Singaraura
 1414. Singaravimana
 1415. Singhavarman
 1416. Singraur
 1417. Singur
 1418. Sinna
 1419. Sinnata
 1420. Sippikulama
 1421. Sira
 1422. Sira-kata
 1423. Sirakera
 1424. Siridika
 1425. Sirigiri
 1426. Siriguppa
 1427. Siriguppi
 1428. Siripitthi
 1429. Siris
 1430. Sirisamghabodhi
 1431. Sirisamghabodhi-parivena
 1432. Sirivolala
 1433. Siriyamasetti
 1434. Sirpur
 1435. Sirunamalli
 1436. Sisavi
 1437. Sissoo
 1438. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1439. Sita
 1440. Sita-adhayaksha
 1441. Sita-camara
 1442. Sitadivyacarita
 1443. Sitakund
 1444. Sitalekhya
 1445. Sitapincha
 1446. Sitaraghava
 1447. Sitasaviya
 1448. Sitka
 1449. Sitrama
 1450. Sittanavasal
 1451. Sittar
 1452. Sivavika
 1453. Sivayogasara
 1454. Sivilaviya
 1455. Siwalik
 1456. Sixty Years Cycle
 1457. Siyamahantakuddala
 1458. Skambha
 1459. Skandagupta
 1460. Skandaka
 1461. Skandakoti
 1462. Skandapala
 1463. Skandarya
 1464. Skandasharman
 1465. Skandashramam
 1466. Skandastambhi
 1467. Skandasvati
 1468. Skandha
 1469. Skandhaka
 1470. Skandhariddha
 1471. Skandhavara
 1472. Slavery
 1473. Sleemanabad
 1474. Smaranamangalastotra
 1475. Smarika
 1476. Smat
 1477. Smritisamskara
 1478. Smrititattva
 1479. Smrityarthanirnaya
 1480. Smrityupasthana
 1481. Snana-mahotsava
 1482. Snanayatra
 1483. Sobharampur
 1484. Socrates
 1485. Sodaranaga
 1486. Sodhala
 1487. Sodhalaiya Upadhyaya
 1488. Sodrangikritya
 1489. Sohora
 1490. Soladevanahalli
 1491. Solampur
 1492. Solanki
 1493. Solapur
 1494. Solar Month
 1495. Solar Year
 1496. Soma
 1497. Soma-grahana
 1498. Soma-parvan
 1499. Somaiya
 1500. Somanaiyaprabhu
 1501. Somanathpatan
 1502. Somanayaka
 1503. Somapala
 1504. Somapura
 1505. Somarama
 1506. Somarya
 1507. Somasharmarya
 1508. Somaskanda
 1509. Somavamshibogara
 1510. Somavati
 1511. Somavishnu
 1512. Somayaga
 1513. Somayajin
 1514. Someshvarabhatta
 1515. Someshvaraiya Upadhyapa
 1516. Somila
 1517. Sonachalam
 1518. Sonagiri
 1519. Sonakutikanna
 1520. Sonarekha
 1521. Sonargaon
 1522. Sonari
 1523. Sonasara
 1524. Song Yun
 1525. Soniya
 1526. Sonkh
 1527. Sopana
 1528. Sopara
 1529. Sophocles
 1530. Sopur
 1531. Sorathiya
 1532. Soter
 1533. Sotthivati
 1534. Sotthiyakara
 1535. Sotthiyakara-vihara
 1536. South Indian Society
 1537. South Konkan
 1538. Southern India
 1539. Sovanasetti
 1540. Sovarasi Siddhantideva
 1541. Sovira
 1542. Sparha-viharata
 1543. Spashta
 1544. Sphotana
 1545. Sphujidhvaja
 1546. Sphuram
 1547. Sramanera
 1548. Sri Aurobindo
 1549. Srinagar
 1550. Srini
 1551. Srishti
 1552. Srivilliputhur
 1553. Srong-btsan-sgam-po
 1554. Stala
 1555. Stamana
 1556. Stambha
 1557. Stambhapura
 1558. Stambhatirtha
 1559. Stater
 1560. Stavamala
 1561. Stavapushpanjali
 1562. Stavi
 1563. Stha
 1564. Sthal
 1565. Sthala
 1566. Sthala-gauda
 1567. Sthala-karana
 1568. Sthala-karnam
 1569. Sthala-patha-karana
 1570. Sthala-vritti
 1571. Sthaladurga
 1572. Sthalaka
 1573. Sthalapurana
 1574. Sthali
 1575. Sthambheshvardasa
 1576. Sthamya
 1577. Sthana
 1578. Sthana-acarya
 1579. Sthana-adhikaranika
 1580. SThana-adhipati
 1581. Sthana-dana
 1582. Sthana-karana
 1583. Sthana-mahajana
 1584. Sthana-manya
 1585. Sthanabhumi
 1586. Sthanadhikara
 1587. Sthanadhikrita
 1588. Sthanaka
 1589. Sthanakiyapattana
 1590. Sthanalaka
 1591. Sthanantarika
 1592. Sthanapala
 1593. Sthanapati
 1594. Sthanattar
 1595. Sthaneshvara
 1596. Sthanika
 1597. Sthaniya
 1598. Sthanudatta
 1599. Sthanugudha
 1600. Sthanugudhapura
 1601. Sthanunandin
 1602. Sthapanacarya
 1603. Sthapati
 1604. Sthapati-samraj
 1605. Sthapayitva
 1606. Sthavara
 1607. Sthavaralinga
 1608. Sthavira
 1609. Sthavira-kalpin
 1610. Sthaviri
 1611. Sthaviriya
 1612. Sthayin
 1613. Sthira
 1614. Sthira-shibira
 1615. Sthiramati
 1616. Sthita
 1617. Sthitaka
 1618. Sthiti
 1619. Sthiti-patra
 1620. Sthiti-patraka
 1621. Sthiti-vyavastha
 1622. Sthitipatra-vyavastha
 1623. Sthridirgam
 1624. Sthulaksha
 1625. Sthuna
 1626. Stotratika
 1627. Strabo
 1628. Stratega
 1629. Strategos
 1630. Stratonos
 1631. Stridhana
 1632. Stryadhyaksha
 1633. Stryadhyaksha-mahamatra
 1634. Stupa
 1635. Stupavihara
 1636. Stupi
 1637. Stutivyuha
 1638. Su-divasa
 1639. Su-krishta
 1640. Su-pallika-apeta
 1641. Subandhu
 1642. Subhadda
 1643. Subhaddacetiya
 1644. Subhadra
 1645. Subharaja
 1646. Subhashita
 1647. Subhashitaratnamanjari
 1648. Subhiksha
 1649. Subhikshapura
 1650. Subramanya-swamy
 1651. Subramanyam
 1652. Sucetarama
 1653. Suchandra
 1654. Suda
 1655. Sudana Dikshita
 1656. Sudanaiya
 1657. Sudarshana
 1658. Sudarshanapura
 1659. Sudassana
 1660. Sudha
 1661. Sudha-karman
 1662. Sudhamshu
 1663. Sudharmendramahodaya
 1664. Sudi
 1665. Sugamavritti
 1666. Sugandha
 1667. Sugandhavartin
 1668. Sugurappa
 1669. Suguravva
 1670. Sukara-kavi
 1671. Sukaragama
 1672. Sukavihridayanandini
 1673. Sukha
 1674. Sukha-sankatha-vinoda
 1675. Sukhadi
 1676. Sukhana
 1677. Sukhasana
 1678. Sukka
 1679. Suktavali
 1680. Suktimuktavali
 1681. Sukulidesha
 1682. Sulabhasadhyavyakarana
 1683. Sulatana
 1684. Sulitana
 1685. Sulla
 1686. Suluvadenige
 1687. Sumagadha
 1688. Sumana
 1689. Sumanapabbata
 1690. Sumanavapi
 1691. Sumantra
 1692. Sumbal
 1693. Sumer Public Library
 1694. Sumeru
 1695. Sumitta
 1696. Sumsumaragiri
 1697. Sun-worship
 1698. Suna
 1699. Sunanda
 1700. Sundara
 1701. Sundarika
 1702. Sunhata-parivena
 1703. Sunka
 1704. Sunka-vĕrgadĕ
 1705. Sunkapannayadadhishthayaka
 1706. Sunuboldevagama
 1707. Sunyara
 1708. Supadmavyakarana
 1709. Supagamiya
 1710. Supakarapati
 1711. Suparṇa
 1712. Suppara
 1713. Suprabhata
 1714. Supradarya
 1715. Supraya
 1716. Suprayoga
 1717. Supreme Reality
 1718. Supreme Spirit
 1719. Sura
 1720. Sura-ambavana
 1721. Sura-karana
 1722. Surabhi
 1723. Surabhi-mada
 1724. Suracandrodaya
 1725. Surahi
 1726. Suralla
 1727. Surandra
 1728. Suraravala
 1729. Surasetti
 1730. Surashmicandra
 1731. Surashtra
 1732. Surat
 1733. Suratana
 1734. Suratrana
 1735. Surattha
 1736. Suravala
 1737. Surendra
 1738. Surendranath Dasgupta
 1739. Suri
 1740. Surinashīrampurnneka
 1741. Suritrana
 1742. Surleshvar
 1743. Surulu
 1744. Surundhana
 1745. Surya
 1746. Surya-bha
 1747. Suryagraha
 1748. Suryanayaka
 1749. Suryaparvan
 1750. Suryapura
 1751. Suryarunashataka
 1752. Suryashrama
 1753. Suryashtaka
 1754. Suryasiddhantarahasya
 1755. Suryyakshetra
 1756. Susharman
 1757. Susharmapura
 1758. Sushtavima
 1759. Suta
 1760. Suta-cela
 1761. Sutanu
 1762. Suti
 1763. Sutra
 1764. Sutrabhrit
 1765. Sutradhara
 1766. Sutradhara-pitamaha
 1767. Sutradharin
 1768. Sutradhrit
 1769. Sutrantika
 1770. Sutrantikini
 1771. Sutrarthamritalahari
 1772. Suttee
 1773. Suvanakara
 1774. Suvannabhumi
 1775. Suvannagiri
 1776. Suvannaguha
 1777. Suvannapabbata
 1778. Suvannareha
 1779. Suvannatissa
 1780. Suvarna
 1781. Suvarna-adaya
 1782. Suvarna-adhyaksha
 1783. Suvarna-aya
 1784. Suvarna-danda
 1785. Suvarna-gadyana
 1786. Suvarnadvipa
 1787. Suvarnagiri
 1788. Suvarnagrama
 1789. Suvarnakara
 1790. Suvarnamukhari
 1791. Suvarnamukhi
 1792. Suvarnanadi
 1793. Suvarnarekha
 1794. Suvarnasikata
 1795. Suvarnasikta
 1796. Suvarnavarsha
 1797. Suvarnavithy-adhikta
 1798. Sva-mukha-ajna
 1799. Sva-samaya
 1800. Sva-sim-avacchinna
 1801. Sva-sima-paryanta
 1802. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1803. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1804. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1805. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1806. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1807. Sva-tala
 1808. Svabhoganagara
 1809. Svacchanda-upabhogena
 1810. Svacchandapataka
 1811. Svadeshin
 1812. Svahasta
 1813. Svalpa
 1814. Svamacandra
 1815. Svami-bhoga
 1816. Svamidevarya
 1817. Svamikaraja
 1818. Svamimalai
 1819. Svamin
 1820. Svamini
 1821. Svamya
 1822. Svamyarya
 1823. Svaniyamadashaka
 1824. Svara
 1825. Svaratrana
 1826. Svarga
 1827. Svargigiri
 1828. Svargiri
 1829. Svarindra
 1830. Svarna
 1831. Svarna-adaya
 1832. Svarna-adayam
 1833. Svarna-bhandarin
 1834. Svarna-danda
 1835. Svarna-kshma
 1836. Svarna-meru
 1837. Svarnakara
 1838. Svarnapala
 1839. Svarupa
 1840. Svasti
 1841. Svastika
 1842. Svastika-patta
 1843. Svastimangalavidhana
 1844. Svastyayana
 1845. Svatantra
 1846. Svati
 1847. Svatisharmarya
 1848. Svatvavada
 1849. Svayambhu
 1850. Svayamvara
 1851. Svoli-pata
 1852. Svolika-pata
 1853. Swamithoppu
 1854. Swarabha
 1855. Syadishabdasamuccaya
 1856. Syadvada
 1857. Syaramallika
 1858. Sylhet
 1859. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: