India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1852 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabha
 103. Sabha-madhyama
 104. Sabha-viniyoga
 105. Sabhamandapa
 106. Sabhasimha
 107. Sabhati
 108. Sabhattudesabhoga
 109. Sabhaviniyogam
 110. Sabhoga
 111. Sabrahmacarin
 112. Sabrahmacharin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachandalakapittha
 115. Sachaura
 116. Sachitta
 117. Sachiva
 118. Sachora
 119. Sachore
 120. Sacitta
 121. Saciva
 122. Sada-seva
 123. Sadacarasangraha
 124. Sadacharasangraha
 125. Sadachi
 126. Sadaka
 127. Sadananda
 128. Sadaru
 129. Sadasukha
 130. Sadauiya
 131. Saddikudu
 132. Sadhacarya
 133. Sadhana
 134. Sadhanamala
 135. Sadhanika
 136. Sadhanin
 137. Sadhanu
 138. Sadhara
 139. Sadharana
 140. Sadharmi-vatsalya
 141. Sadhryagviharin
 142. Sadhu
 143. Sadhvi
 144. Sadhya
 145. Sadhyapala
 146. Sadyaskra
 147. Sagala
 148. Sagama
 149. Sagar
 150. Sagara
 151. Sagaviya
 152. Sagi
 153. Sagiri
 154. Sagnikasamskara
 155. Sagotra
 156. Sah
 157. Sahadesha
 158. Sahadeva
 159. Sahagamana
 160. Sahaja-kavi
 161. Sahajati
 162. Sahakaiya
 163. Sahamacandrika
 164. Sahamachandrika
 165. Sahamalla
 166. Sahani
 167. Sahania
 168. Sahanikati
 169. Sahaniya
 170. Sahasa
 171. Sahasadhipati
 172. Sahasamallanka
 173. Sahasra-ayatana
 174. Sahasrabhojanakhandatika
 175. Sahasramshu
 176. Sahelava
 177. Sahi
 178. Sahi-kari
 179. Sahijada
 180. Sahilya
 181. Sahini
 182. Sahiti-vidya
 183. Sahitya
 184. Sahityadarpana
 185. Sahiyada
 186. Sahni
 187. Sahodara
 188. Sahu
 189. Sahuji
 190. Sahya
 191. Sahya-dash-aparadha
 192. Saika
 193. Sailo
 194. Saimhalaka
 195. Sainika-sangha-mukhya
 196. Sainy-adhikarin
 197. Sainyapati
 198. Saivira
 199. Sajayata
 200. Sajilakanda
 201. Sajje
 202. Sakalaniti-sammatamu
 203. Sakalikarana
 204. Sakanika
 205. Sakarukara
 206. Saketa
 207. Sakhanagara
 208. Sakharama
 209. Sakkara
 210. Sakkasenapati-parivena
 211. Sakshin
 212. Salaka
 213. Salalagara
 214. Salalavati
 215. Salanaka
 216. Salasama
 217. Salata
 218. Salavana
 219. Salavi
 220. Salige
 221. Salila-purvaka
 222. Salina
 223. Salinagar
 224. Salindiya
 225. Salivadi
 226. Saliveli
 227. Sallakshana
 228. Sallekhana
 229. Salohita
 230. Saluva
 231. Sam
 232. Sam-hi
 233. Sama
 234. Samacarya
 235. Samadhi
 236. Samadhigata-panca-mahashabda
 237. Samagama
 238. Samagrivada
 239. Samahartri
 240. Samaja
 241. Samajnapti
 242. Samaka
 243. Samakara-grama
 244. Samakara-kula
 245. Samakranta
 246. Samala
 247. Samam
 248. Samanjasa
 249. Samanjita
 250. Samanta
 251. Samanta-adhikarin
 252. Samanta-adhipati
 253. Samanta-padira
 254. Samantabhadra
 255. Samantapai
 256. Samanthu
 257. Samanti
 258. Samantika
 259. Samanvava
 260. Samanya
 261. Samanyabirudavalilakshana
 262. Samanyaniruktikrodapatra
 263. Samapa
 264. Samaracana
 265. Samaraghanghala
 266. Samarana
 267. Samarapaniya
 268. Samarapya
 269. Samarasimha
 270. Samarcapana
 271. Samasanvayatippana
 272. Samasiddha
 273. Samasta
 274. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 275. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 276. Samasta-mahasamanta-adhipati
 277. Samasta-rajakiyanam
 278. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 279. Samasta-sena-adhipati
 280. Samasta-suprashasty-upeta
 281. Samasta-utpatti-sahita
 282. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 283. Samasty-ety-adi
 284. Samasyapurana
 285. Samat
 286. Samata
 287. Samatata
 288. Samatta
 289. Samavada
 290. Samavajika
 291. Samavajin
 292. Samavasarana
 293. Samavayika
 294. Samaveta
 295. Samaya
 296. Samaya-patra
 297. Samayacara
 298. Samayacarya
 299. Samayachara
 300. Samayadharma
 301. Samayamatrika
 302. Samayika
 303. Sambada
 304. Sambaddha
 305. Sambadhana
 306. Sambal
 307. Sambapala
 308. Sambarapallika
 309. Sambhala
 310. Sambhara
 311. Sambharayuddha
 312. Sambhoga
 313. Sambina
 314. Sambiranippalan-gashu
 315. Sambive
 316. Sambodhita
 317. Sambuddha
 318. Same
 319. Samehaka
 320. Samgha
 321. Samghasena
 322. Samghasenapabbata
 323. Samghati
 324. Samghila
 325. Samghiladeva
 326. Samgitaraghava
 327. Samgohalika
 328. Samgohalikagrama
 329. Samgrahana
 330. Samhalalamaka-samanvita
 331. Samhalatamaka
 332. Samija
 333. Samijja
 334. Samipa
 335. Samiti
 336. Samkacitaka
 337. Samkakshika
 338. Samkassa
 339. Samkshiptarudrapaddhati
 340. Sammat
 341. Sammavajin
 342. Sammitavarna
 343. Sammukha-vara
 344. Sammvat
 345. Sampige
 346. Samprapti
 347. Samprati
 348. Sampratipatti
 349. Samrat
 350. Samsara
 351. Samsarana
 352. Samsarpokhri
 353. Samshayika
 354. Samskrita
 355. Samskritamanjari
 356. Samskritaratnakara
 357. Samstava
 358. Samstha
 359. Samstuta
 360. Samta
 361. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 362. Samudaya
 363. Samudaya-bahya
 364. Samudaya-prapti
 365. Samudayabahy-adyastamba
 366. Samuddagiri-parivena
 367. Samudra
 368. Samudra-ghosha
 369. Samudragupta
 370. Samudrala
 371. Samudram
 372. Samugama
 373. Samuha
 374. Samula
 375. Samupagata
 376. Samuta
 377. Samutkrida
 378. Samva
 379. Samvadana
 380. Samvartakalpa
 381. Samvasa
 382. Samvat
 383. Samvatsara
 384. Samvatsara-shraddha
 385. Samvatsara-variya
 386. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 387. Samvatsarapratipada
 388. Samvatsarika
 389. Samvatsarika-hiranya
 390. Samvatta
 391. Samvatu
 392. Samvatum
 393. Samvibhaga
 394. Samvid
 395. Samvinayika
 396. Samvyavaharin
 397. Samyakpradhana
 398. Samyana
 399. Sanagamayya
 400. Sanaka
 401. Sanakanika
 402. Sanaphulla
 403. Sanatha
 404. Sancakara
 405. Sancarantaka
 406. Sancaratka
 407. Sancarin
 408. Sancarita
 409. Sancharin
 410. Sancharita
 411. Sanchi
 412. Sanchor
 413. Sanchore
 414. Sandagama
 415. Sandala
 416. Sandera
 417. Sandhi
 418. Sandhi-dipa
 419. Sandhi-pata
 420. Sandhi-vigraha-karana
 421. Sandhi-viḻakku
 422. Sandhivigraha-adhikarana
 423. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 424. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 425. Sandhivigraha-adhikrita
 426. Sandhivigraha-ppeṟu
 427. Sandhivigrahakarin
 428. Sandhivigrahi-pannu
 429. Sandhivigrahika
 430. Sandhivigrahin
 431. Sandhy-amsha
 432. Sandhya
 433. Sandoha
 434. Sandora
 435. Sandran
 436. Sandura
 437. Sangadi-raksha-palaka
 438. Sangagama
 439. Sangai
 440. Sangalaiya
 441. Sangam
 442. Sangamapura
 443. Sangameshvara
 444. Sangamjagarlamudi
 445. Sangamu
 446. Sangamuvihara
 447. Sangapuri
 448. Sangaran
 449. Sangha Day
 450. Sangha-pati
 451. Sangha-prabhu
 452. Sangha-prakrita
 453. Sangha-sthavira
 454. Sangharaja
 455. Sangharama
 456. Sanghata
 457. Sanghati
 458. Sanghavi
 459. Sanghol
 460. Sangiraya
 461. Sangitanirnaya
 462. Sangitapura
 463. Sangitavrittaratnakara
 464. Sangli
 465. Sangpo Bumtri
 466. Sangrahana
 467. Sangrahitri
 468. Sanimandapa
 469. Sanjati
 470. Sanjayanti
 471. Sanjayapura
 472. Sanjhaiya
 473. Sanjiva-raja
 474. Sankacitaka
 475. Sankalpa
 476. Sankati
 477. Sanketa
 478. Sankhu
 479. Sankissa
 480. Sankramana
 481. Sankranti
 482. Sannaha
 483. Sannavroli
 484. Sannidhatri
 485. Sannidhi
 486. Sanniratittha
 487. Sanniyuktaka
 488. Sannu
 489. Sanskrit
 490. Santa
 491. Santai
 492. Santaka
 493. Santakika
 494. Santana
 495. Santana-shapa
 496. Santanika-shaiva
 497. Santati
 498. Santati-pravesham
 499. Santha
 500. Santhi
 501. Santirana
 502. Santosa
 503. Sanupabbata
 504. Sapadalaksha
 505. Sapindikarana-shraddha
 506. Sappasondika
 507. Sappasondikapabhara
 508. Sappini
 509. Sapta-amatya
 510. Sapta-ambhodhi
 511. Sapta-kshetra
 512. Sapta-santana
 513. Sapta-santati
 514. Sapta-vidhi
 515. Saptagodavari
 516. Saptama-cakravartin
 517. Saptamatri
 518. Saptanga
 519. Saptasagara
 520. Saptashatimantravibhaga
 521. Saptavarman
 522. Sapuga
 523. Sara
 524. Sarabhanga
 525. Sarabhu
 526. Saradiya
 527. Saradkel
 528. Sarahang
 529. Sarandadacetiya
 530. Sarang
 531. Sarangha
 532. Sarapari
 533. Sarasa
 534. Sarasavahala
 535. Sarashipuri
 536. Sarasiddhantasangraha
 537. Sarassati
 538. Sarassatimandapa
 539. Sarasvata
 540. Sarasvatalankarasutra
 541. Sarasvati
 542. Sarasvati-bhandara
 543. Sarasvati-bhandarika
 544. Sarasvatistotra
 545. Sarathia-poravara
 546. Saraviya
 547. Sarayitva
 548. Sarberia
 549. Sardar Museum
 550. Sardhamviharin
 551. Sardhancara
 552. Sardhancari
 553. Saredavala
 554. Sarhang
 555. Sarige
 556. Sarnath
 557. Sarobhanga
 558. Sarpa
 559. Sarpabali
 560. Sarpadalo
 561. Sarpadalograma
 562. Sarpapalita
 563. Sarshapa
 564. Sartha-vahitra
 565. Sarthavaha
 566. Sarthavahini
 567. Sarupya
 568. Sarupyasamrajya
 569. Sarv-abhyantara-siddhi
 570. Sarv-abhyantara-siddhya
 571. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 572. Sarv-adana-sangrahya
 573. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 574. Sarv-adaya-sameta
 575. Sarv-adeya-vishuddha
 576. Sarv-adhikara-adhikrita
 577. Sarv-adhikara-karana
 578. Sarv-adhikara-niyukta
 579. Sarv-adhikrita
 580. Sarv-agrahara
 581. Sarv-aya
 582. Sarv-aya-sahita
 583. Sarv-aya-vishuddha
 584. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 585. Sarv-opadrava-varjita
 586. Sarv-oparikara-adana-sahita
 587. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 588. Sarv-otpatti-sahita
 589. Sarva-badha-parihara
 590. Sarva-badha-vivarjita
 591. Sarva-danda-nayaka
 592. Sarva-desh-adhikarin
 593. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 594. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 595. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 596. Sarva-jata
 597. Sarva-jata-bhoga
 598. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 599. Sarva-jata-pariharika
 600. Sarva-kara-parihara
 601. Sarva-kara-sameta
 602. Sarva-namaskrita
 603. Sarva-namasya
 604. Sarva-niyoga
 605. Sarva-panga-parihrita
 606. Sarva-parihara-karudeya
 607. Sarva-pida-parihrita
 608. Sarva-pida-varjita
 609. Sarva-pida-vivarjita
 610. Sarva-rajakiyanam
 611. Sarva-sainy-adhikarin
 612. Sarva-tantra-adhikrita
 613. Sarva-vadha-vivarjita
 614. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 615. Sarvabhauma
 616. Sarvadeva
 617. Sarvadevaiya
 618. Sarvadhikari
 619. Sarvadhikarin
 620. Sarvadhyaksha
 621. Sarvamanya
 622. Sarvamedha
 623. Sarvasena
 624. Sarvasiddhi
 625. Sarvasvaharana
 626. Sarvatobhadra
 627. Sarvatobhadrika
 628. Sarvavadinayaka
 629. Sarveshvara
 630. Sarviya
 631. Şashghani
 632. Sashthidasa
 633. Sashtiratra
 634. Sasin
 635. Satala
 636. Satalaka
 637. Satavahana
 638. Satera
 639. Sateraka
 640. Sathuragiri
 641. Sathya Gosila
 642. Satiana
 643. Satiyaputta
 644. Satkarman
 645. Satodika
 646. Satpurusha
 647. Satra
 648. Satra-agara
 649. Satra-agara-karana
 650. Satrap
 651. Satrig Ersang
 652. Satsen
 653. Sattabhu
 654. Sattambacetiya
 655. Sattapannaka-pasada
 656. Sattapanni
 657. Sattapanniguha
 658. Satti
 659. Sattra
 660. Sattrapati
 661. Satu
 662. Satuli
 663. Satuvanashramaka
 664. Satya-jnana-darishanigaḻ
 665. Satyadharma-sthita
 666. Satyapura
 667. Satyapuramahavirautsaha
 668. Satyashraya
 669. Satyashrya
 670. Satyavatimahatmya
 671. Satyayuga
 672. Sau
 673. Saubhagyabhaskara
 674. Saudapaiya
 675. Saudha
 676. Saugandhika
 677. Saugata-parivrajaka
 678. Sauharavala
 679. Sauhitavala
 680. Saujatavala
 681. Saumya
 682. Sauna
 683. Saunaiya
 684. Saundatti
 685. Sauni
 686. Saura
 687. Saurandiya
 688. Saurashtra
 689. Saurathavala
 690. Sauryapura
 691. Sautrika
 692. Sauvarna
 693. Sauvarnika
 694. Savadhavatti
 695. Savanadurga
 696. Savanti
 697. Savanur
 698. Savara
 699. Savarna-vritti
 700. Savatthi
 701. Savi
 702. Savu
 703. Saya
 704. Sayaka
 705. Sayana
 706. Sayaniya
 707. Sayara
 708. Sayyapali
 709. Sedambal
 710. Sedhar
 711. Segana
 712. Seia
 713. Seiga
 714. Sejalaka
 715. Seka
 716. Sekasantanya
 717. Sekyakara
 718. Selahasta
 719. Selapura
 720. Selavadhakin
 721. Seleng
 722. Seleyavada
 723. Semanda
 724. Sembanadu
 725. Sembanattu
 726. Semiramis
 727. Semmati
 728. Sena
 729. Sena-adhikarika
 730. Sena-adhipa
 731. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 732. Sena-bhakta
 733. Sena-bhoga
 734. Sena-gana
 735. Senabhogika
 736. Senabova
 737. Senadhipati
 738. Senagalaguduru
 739. Senagapapu
 740. Senaggabodhi
 741. Senagopa
 742. Senai-mudaliyar
 743. Senaiy-aḻngadika
 744. Senakapat
 745. Senanga
 746. Senani-netra
 747. Senapati
 748. Senapati-pperuvilai
 749. Senapatigama
 750. Senapatiy-a
 751. Senasenapati-parivena
 752. Senavarman
 753. Senaya
 754. Senkŏdi-kkanam
 755. Sepannipuppha-pasada
 756. Ser
 757. Serahiya
 758. Serang
 759. Seri
 760. Seriyaputa
 761. Sertip
 762. Sesai
 763. Sesayi
 764. Seshai
 765. Sesi-biyyamu
 766. Sesostris
 767. Setagiri
 768. Setapabbata
 769. Setavala
 770. Setavara
 771. Setavya
 772. Setika
 773. Setu
 774. Setubandha
 775. Setuja
 776. Seva
 777. Sevaka
 778. Sevala
 779. Sevalur
 780. Sevyasevakopadesha
 781. Seya
 782. Seygiri
 783. Sha
 784. Shabara
 785. Shabda
 786. Shabdanirupana
 787. Shabdasagara
 788. Shabdika
 789. Shad-bhaga
 790. Shada
 791. Shada-kkadamai
 792. Shadaracakra
 793. Shadarachakra
 794. Shadashiti
 795. Shadayatana
 796. Shadipur
 797. Shadragacandrodaya
 798. Shadragachandrodaya
 799. Shahanushahi
 800. Shahar
 801. Shahi
 802. Shaibara
 803. Shaila
 804. Shaila-devagriha
 805. Shaila-griha
 806. Shaila-karman
 807. Shaila-rupakarman
 808. Shaila-vardhakin
 809. Shailalaka
 810. Shailapura
 811. Shailendra
 812. Shainya
 813. Shaiv-acarya
 814. Shaiva-diksha
 815. Shaivacarya-kshetra
 816. Shaivara
 817. Shaivism
 818. Shaka
 819. Shaka-panika
 820. Shakambhari
 821. Shakambhari-vidya
 822. Shakha
 823. Shakkara-kkanikkai
 824. Shakra
 825. Shakra-yajna
 826. Shakradhvaja
 827. Shakrotthana
 828. Shakta
 829. Shakti
 830. Shakti-mukha
 831. Shaktism
 832. Shaktitraya
 833. Shaktivada
 834. Shaktivarman
 835. Shaky-opasika
 836. Shakya
 837. Shakyabhikshu
 838. Shakyashribhadra
 839. Shakyasimha
 840. Shal
 841. Shala
 842. Shala-bhoga
 843. Shalagai
 844. Shalaigramam
 845. Shalasthana-mukhya
 846. Shalima
 847. Shalishuka
 848. Shalivahana
 849. Shalmali
 850. Shalya-traya
 851. Shamadhya
 852. Shambala
 853. Shambhumativilasa
 854. Shamipadraka
 855. Shamkaragiri
 856. Shamya
 857. Shan
 858. Shana
 859. Shanabhoga
 860. Shanapada
 861. Shancharambum
 862. Shanda
 863. Shanda-gula
 864. Shandaka
 865. Shandala-ppeṟu
 866. Shandili
 867. Shani
 868. Shanivara-mandapa
 869. Shankara
 870. Shankara-akshi
 871. Shankaracarya
 872. Shankaracharya
 873. Shankaragiri
 874. Shankha
 875. Shankhacakrankanaprayashcitta
 876. Shankhachakrankanaprayashchitta
 877. Shankhadhara
 878. Shankhadharin
 879. Shankhakara
 880. Shankhika
 881. Shanmukha-bahu
 882. Shantanapura
 883. Shantarakshita
 884. Shanti
 885. Shanti-varika
 886. Shanticakrapuja
 887. Shantichakrapuja
 888. Shantideva
 889. Shantika
 890. Shantikara
 891. Shantisharman
 892. Shantivira
 893. Shanty-agara
 894. Shantyagara-adhikrita
 895. Shantyagarika
 896. Shaonano-Shao
 897. Sharabha
 898. Sharabhapaddhati
 899. Sharabhapujapaddhati
 900. Sharabhapura
 901. Sharabharaja
 902. Sharada
 903. Sharadasharvari
 904. Sharanagata-vajrapanjara
 905. Sharayantra
 906. Sharayantraka
 907. Sharayantrin
 908. Sharira
 909. Sharmarya
 910. Sharvadasa
 911. Sharvanaga
 912. Sharvasharman
 913. Sharvavishnu
 914. Shasana
 915. Shasana-adhikarika
 916. Shasana-adhikarin
 917. Shasana-ardhika
 918. Shasana-baddha
 919. Shasana-bhandarin
 920. Shasana-maryada
 921. Shasana-pata
 922. Shasana-sancarin
 923. Shasana-sundari
 924. Shasanadevi
 925. Shasanika-kayastha
 926. Shasayitri
 927. Shashanka
 928. Shashinandin
 929. Shashivamshamahakavya
 930. Shashtha-adhikrita
 931. Shashthatapa
 932. Shashthi-amavasya
 933. Shashukani
 934. Shashukani-tanka
 935. Shashvatiya
 936. Shastra
 937. Shat-catushkika
 938. Shat-pana
 939. Shata
 940. Shatadru
 941. Shataghni
 942. Shatakarni
 943. Shatamana
 944. Shatanga
 945. Shatara
 946. Shatashila
 947. Shatashloki
 948. Shatavadhana
 949. Shatcakradisamgraha
 950. Shatchakradisamgraha
 951. Shateka
 952. Shati
 953. Shatika
 954. Shatka
 955. Shatpancashat
 956. Shatpanchashat
 957. Shatrudamana
 958. Shatshashti
 959. Shatshashtivishaya
 960. Shattrimshad-danda-ayudha
 961. Shattrimshat
 962. Shattu-vari
 963. Shattvika-dana
 964. Shaulkika
 965. Shaundika
 966. Shaunika
 967. Shauripura
 968. Shava
 969. Shavadi
 970. Shavai-kkadamai
 971. Shayana-puja
 972. Shayyagrahaka
 973. Shayyapala
 974. Shekka-ayam
 975. Shekkirai
 976. Shekku-kadamai
 977. Shekku-ma
 978. Shenapaka-kkuḻigai
 979. Shengudikkanam
 980. Shenlha Okar
 981. Shergarh
 982. Shervai
 983. Shesha-shirsha
 984. Sheshacala
 985. Sheshachala
 986. Sheshagiri
 987. Shetti
 988. Shetti-Pattanasvamin
 989. Shettiy-iṟai
 990. Shettiyar-magamai
 991. Shevaka-kkashu
 992. Shevidu
 993. Shibara
 994. Shibipura
 995. Shighra-likhita
 996. Shighrabodhininamamala
 997. Shihara
 998. Shikhara
 999. Shikharasvamin
 1000. Shil-ayam
 1001. Shil-kudimai
 1002. Shila
 1003. Shila-guntha
 1004. Shila-karmanta
 1005. Shila-kutta
 1006. Shila-lashti
 1007. Shila-patra
 1008. Shila-shasana
 1009. Shilagriha
 1010. Shilahara
 1011. Shilalekha
 1012. Shilama
 1013. Shilapravesha
 1014. Shilara
 1015. Shilavati
 1016. Shill-antara-ayam
 1017. Shill-iṟai
 1018. Shilotara
 1019. Shilotari
 1020. Shilotra
 1021. Shilotri
 1022. Shilottara
 1023. Shilpakara
 1024. Shilpin
 1025. Shilvari
 1026. Shimĕhabbaruva
 1027. Shimshapa
 1028. Shinabarataka
 1029. Shiraguppi
 1030. Shirah-pradhanin
 1031. Shirah-sthayin
 1032. Shirgod
 1033. Shirisha
 1034. Shiro-rakshika
 1035. Shiro-varttana
 1036. Shiṟṟ-ayam
 1037. Shirshaka
 1038. Shiṟu-ppadi-kaval
 1039. Shiru-shungam
 1040. Shirupadu
 1041. Shishshinti
 1042. Shishupalagarh
 1043. Shishupalgarh
 1044. Shishya
 1045. Shitamshu
 1046. Shitarashmi
 1047. Shitari
 1048. Shitavana
 1049. Shithil-acarya
 1050. Shiva
 1051. Shiva-bhandarin
 1052. Shiva-drohin
 1053. Shiva-mana
 1054. Shiva-sthala
 1055. Shiva-tithi
 1056. Shivabrahmana
 1057. Shivacarya
 1058. Shivacharya
 1059. Shivadandaka
 1060. Shivadiksha
 1061. Shivaganga
 1062. Shivagiti
 1063. Shivagupta
 1064. Shivakanchi
 1065. Shivakanci
 1066. Shivakara
 1067. Shivakshetra
 1068. Shivakunda
 1069. Shivalingapratishthavidhi
 1070. Shivamandala-diksha
 1071. Shivanandin
 1072. Shivapancayatana
 1073. Shivapanchayatana
 1074. Shivaprasada
 1075. Shivapujaprakasha
 1076. Shivapura
 1077. Shivapuraka
 1078. Shivapurakagrama
 1079. Shivapuravishaya
 1080. Shivaratri
 1081. Shivasarman
 1082. Shivashataka
 1083. Shivashri
 1084. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1085. Shivaskanda
 1086. Shivaskandavarman
 1087. Shivastava
 1088. Shivasvati
 1089. Shivatatvasaram
 1090. Shivayogin
 1091. Shivi
 1092. Shiyali
 1093. Shleshamanimanjusha
 1094. Shleshmatakavana
 1095. Shlo
 1096. Shlokashataka
 1097. Shlokastuti
 1098. Shlotra
 1099. Sho
 1100. Shobhavati
 1101. Shodashi
 1102. Shodashika
 1103. Shodashin
 1104. Shodi
 1105. Shoḻaga
 1106. Sholinghur
 1107. Shompeshvara
 1108. Shona
 1109. Shonabhadra
 1110. Shonacala
 1111. Shonitapura
 1112. Shopa
 1113. Shoti
 1114. Shra
 1115. Shraddha
 1116. Shraddha-anga
 1117. Shraddha-dana
 1118. Shraddha-kara
 1119. Shraddha-tithi
 1120. Shraddhacandrikasangraha
 1121. Shraddhachandrikasangraha
 1122. Shraddhanirnaya
 1123. Shrahe
 1124. Shrahi
 1125. Shraman-opasaka
 1126. Shramana
 1127. Shramana-shravika
 1128. Shramanika
 1129. Shramanoddesha
 1130. Shravaka
 1131. Shravana
 1132. Shravana-patra
 1133. Shravasti
 1134. Shravastibhukti
 1135. Shravika
 1136. Shravita
 1137. Shre
 1138. Shreni
 1139. Shreni-karana
 1140. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1141. Shreshthin
 1142. Shri
 1143. Shri Janardana
 1144. Shri Yajna
 1145. Shri-bali
 1146. Shri-bali-bhoga
 1147. Shri-bhandara
 1148. Shri-carana
 1149. Shri-dvara
 1150. Shri-goshala
 1151. Shri-hasta
 1152. Shri-jnana
 1153. Shri-kanthamani
 1154. Shri-kataka
 1155. Shri-maheshvara
 1156. Shri-malaya
 1157. Shri-malika
 1158. Shri-mandira
 1159. Shri-nakshatra
 1160. Shri-naman
 1161. Shri-nayana
 1162. Shri-pashcima-mandira
 1163. Shri-patta
 1164. Shri-pattika
 1165. Shri-prithivi-vallabha
 1166. Shri-rudra
 1167. Shri-vijaya-shiva
 1168. Shri-vimana
 1169. Shri-Virupaksha
 1170. Shri-vithi-nayaka
 1171. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1172. Shribhadra
 1173. Shribhandara-variyam
 1174. Shricandana
 1175. Shrichandana
 1176. Shridatta
 1177. Shrideva
 1178. Shridhara
 1179. Shrigauda
 1180. Shrighana
 1181. Shrigodha
 1182. Shrigohali
 1183. Shriguru
 1184. Shriharisha
 1185. Shriharsha
 1186. Shrikara
 1187. Shrikara-mudra-ankita
 1188. Shrikarana
 1189. Shrikarana-adhipa
 1190. Shrikarana-agrani
 1191. Shrikarana-prabhu
 1192. Shrikarana-viditam
 1193. Shrikaranin
 1194. Shrikarya
 1195. Shrikhanda
 1196. Shrikhanda-ghodu
 1197. Shrimad-adivaraha-dramma
 1198. Shrimada
 1199. Shrimadvacanabhusha
 1200. Shrimadvachanabhusha
 1201. Shrimal
 1202. Shrimala
 1203. Shrimali
 1204. Shrimali Khetaya Thakura
 1205. Shrimukha
 1206. Shrinagara
 1207. Shrinatha
 1208. Shrinera
 1209. Shringa
 1210. Shringara-bhoga
 1211. Shringararasamadhuri
 1212. Shringararatha
 1213. Shringaratarangini
 1214. Shringaravimshati
 1215. Shringavera
 1216. Shringaverapura
 1217. Shringeri
 1218. Shrinivasa
 1219. Shrinivasavilasa
 1220. Shripada
 1221. Shripadadikeshapancashika
 1222. Shripadadikeshapanchashika
 1223. Shripala
 1224. Shriparvata
 1225. Shripati Agnihotri
 1226. Shripatibhatta
 1227. Shriphala
 1228. Shripura
 1229. Shripuri
 1230. Shrirama
 1231. Shriramamishra
 1232. Shriranga
 1233. Shrirangadandaka
 1234. Shrirangam
 1235. Shrirangarajacarita
 1236. Shrirangarajacharita
 1237. Shrirangarajastava
 1238. Shrisailam
 1239. Shrisamanta
 1240. Shrishaila
 1241. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1242. Shrishrimala
 1243. Shristhanaka
 1244. Shrisuktabhashya
 1245. Shritatni
 1246. Shrivaikuntha
 1247. Shrivallabha
 1248. Shrivatsa
 1249. Shrivatsavihara
 1250. Shrivijaya
 1251. Shrotaka
 1252. Shrotra
 1253. Shrotriya
 1254. Shruta-devata
 1255. Shrutabhakti
 1256. Shrutakirti Traividyadeva
 1257. Shrutaskandhapuja
 1258. Shruti
 1259. Shrutiman
 1260. Shry-ajna
 1261. Shry-amrita
 1262. Shu
 1263. Shubhatunga
 1264. Shubhra
 1265. Shuchi
 1266. Shuci
 1267. Shuddha
 1268. Shuddhavasa
 1269. Shuddhiviveka
 1270. Shudraka
 1271. Shudu-kattu-ppattam
 1272. Shukanasa
 1273. Shukra-netra
 1274. Shukrita
 1275. Shukti
 1276. Shuktiman
 1277. Shuktimat
 1278. Shuktimati
 1279. Shuktisahvaya
 1280. Shula
 1281. Shulaghata
 1282. Shulanadi
 1283. Shulapala
 1284. Shulavari
 1285. Shulin
 1286. Shulka
 1287. Shulka-adhikara
 1288. Shulka-atiyatrika
 1289. Shulka-mandapika
 1290. Shulkagraha
 1291. Shulkashala
 1292. Shumpeshvara
 1293. Shundaka
 1294. Shunya
 1295. Shunya-grama
 1296. Shurapura
 1297. Shurasena
 1298. Shurparaka
 1299. Shurparakashatshashti
 1300. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1301. Shushrusha
 1302. Shuvastiyam
 1303. Shvabhra
 1304. Shvah-shvah
 1305. Shveta-atapatra
 1306. Shveta-cchatra
 1307. Shvetagarut
 1308. Shvetambara
 1309. Shvetapata
 1310. Shvetapatha
 1311. Shvetavala
 1312. Shyalasharman
 1313. Shyamakalpalatika
 1314. Sida
 1315. Sidavali
 1316. Sidaviya
 1317. Siddha
 1318. Siddha-bat
 1319. Siddha-pitha
 1320. Siddha-sthana
 1321. Siddhabhakti
 1322. Siddhacakra
 1323. Siddhacakrapuja
 1324. Siddhacakrarcanashtaka
 1325. Siddhacakrastotra
 1326. Siddhachakra
 1327. Siddhachakrapuja
 1328. Siddhachakrarchanashtaka
 1329. Siddhachakrastotra
 1330. Siddhagunastotra
 1331. Siddhai-shreshthin
 1332. Siddhakshetra
 1333. Siddham
 1334. Siddhamatrika
 1335. Siddhananda
 1336. Siddhanna
 1337. Siddhanta
 1338. Siddhanta-darshana
 1339. Siddhapaiya
 1340. Siddhapura
 1341. Siddhar
 1342. Siddhasadhya
 1343. Siddhastotra
 1344. Siddhaur
 1345. Siddhaya
 1346. Siddhayatana
 1347. Siddheshvar
 1348. Siddheśvara-caritra
 1349. Siddheswar
 1350. Siddhi
 1351. Siglos
 1352. Sihadauni
 1353. Sihapaiya
 1354. Sihappapata
 1355. Sihapura
 1356. Sika
 1357. Sikalagama
 1358. Sikandra
 1359. Sikata
 1360. Sikavana
 1361. Sikhin
 1362. Sikili
 1363. Silacetiya
 1364. Silakuta
 1365. Silam
 1366. Silambam
 1367. Silamegha
 1368. Silameghapabbata
 1369. Silana
 1370. Silapokkharani
 1371. Silappadikaram
 1372. Silashri
 1373. Silk
 1374. Siluva
 1375. Sim-antargata-vastu-sahita
 1376. Sima
 1377. Simakarmakara
 1378. Siman
 1379. Simantonnayana
 1380. Simapura
 1381. Simaria
 1382. Simavivada
 1383. Simbali
 1384. Simha-stambha
 1385. Simha-sthana
 1386. Simhabahu
 1387. Simhachalam
 1388. Simhadatta
 1389. Simhahatta
 1390. Simhala
 1391. Simhanandin
 1392. Simhanika
 1393. Simhapada
 1394. Simhapura
 1395. Simhapuri
 1396. Simharaja
 1397. Simhasana
 1398. Simhasana-adhipati
 1399. Similia
 1400. Simraongarh
 1401. Simraungadh
 1402. Simroungarh
 1403. Simsapavana
 1404. Simuka
 1405. Simul
 1406. Sinadiyagala
 1407. Sindhu
 1408. Sindura
 1409. Sineru
 1410. Singara
 1411. Singaraura
 1412. Singaravimana
 1413. Singhavarman
 1414. Singraur
 1415. Singur
 1416. Sinna
 1417. Sinnata
 1418. Sippikulama
 1419. Sira
 1420. Sira-kata
 1421. Sirakera
 1422. Siridika
 1423. Sirigiri
 1424. Siriguppa
 1425. Siriguppi
 1426. Siripitthi
 1427. Siris
 1428. Sirisamghabodhi
 1429. Sirisamghabodhi-parivena
 1430. Sirivolala
 1431. Siriyamasetti
 1432. Sirpur
 1433. Sisavi
 1434. Sissoo
 1435. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1436. Sita
 1437. Sita-adhayaksha
 1438. Sita-camara
 1439. Sitadivyacarita
 1440. Sitadivyacharita
 1441. Sitakund
 1442. Sitalekhya
 1443. Sitapincha
 1444. Sitaraghava
 1445. Sitasaviya
 1446. Sitka
 1447. Sitrama
 1448. Sittanavasal
 1449. Sittar
 1450. Sivavika
 1451. Sivayogasara
 1452. Sivilaviya
 1453. Siwalik
 1454. Sixty Years Cycle
 1455. Siyamahantakuddala
 1456. Skambha
 1457. Skandagupta
 1458. Skandaka
 1459. Skandakoti
 1460. Skandapala
 1461. Skandarya
 1462. Skandasharman
 1463. Skandastambhi
 1464. Skandasvati
 1465. Skandha
 1466. Skandhaka
 1467. Skandhariddha
 1468. Skandhavara
 1469. Sleemanabad
 1470. Smaranamangalastotra
 1471. Smarika
 1472. Smat
 1473. Smritisamskara
 1474. Smrititattva
 1475. Smrityarthanirnaya
 1476. Smrityupasthana
 1477. Snana-mahotsava
 1478. Snanayatra
 1479. Sobharampur
 1480. Sodaranaga
 1481. Sodhala
 1482. Sodhalaiya Upadhyaya
 1483. Sodrangikritya
 1484. Sohora
 1485. Solampur
 1486. Solanki
 1487. Solapur
 1488. Solar Month
 1489. Solar Year
 1490. Soma
 1491. Soma-grahana
 1492. Soma-parvan
 1493. Somaiya
 1494. Somanaiyaprabhu
 1495. Somanathpatan
 1496. Somanayaka
 1497. Somapala
 1498. Somapura
 1499. Somarama
 1500. Somarya
 1501. Somasharmarya
 1502. Somaskanda
 1503. Somavamshibogara
 1504. Somavati
 1505. Somavishnu
 1506. Somayaga
 1507. Somayajin
 1508. Someshvarabhatta
 1509. Someshvaraiya Upadhyapa
 1510. Somila
 1511. Sonachala
 1512. Sonachalam
 1513. Sonagiri
 1514. Sonakutikanna
 1515. Sonarekha
 1516. Sonargaon
 1517. Sonari
 1518. Sonasara
 1519. Song Yun
 1520. Soniya
 1521. Sonkh
 1522. Sopana
 1523. Sopara
 1524. Sopur
 1525. Sorathiya
 1526. Soter
 1527. Sotthivati
 1528. Sotthiyakara
 1529. Sotthiyakara-vihara
 1530. South Konkan
 1531. Southern India
 1532. Sovanasetti
 1533. Sovarasi Siddhantideva
 1534. Sovira
 1535. Sparha-viharata
 1536. Spashta
 1537. Sphotana
 1538. Sphujidhvaja
 1539. Sphuram
 1540. Sramanera
 1541. Sri Aurobindo
 1542. Srini
 1543. Srishti
 1544. Srivilliputtur
 1545. Srong-btsan-sgam-po
 1546. Stala
 1547. Stamana
 1548. Stambha
 1549. Stambhapura
 1550. Stambhatirtha
 1551. Stater
 1552. Stavamala
 1553. Stavapushpanjali
 1554. Stavi
 1555. Stha
 1556. Sthal
 1557. Sthala
 1558. Sthala-gauda
 1559. Sthala-karana
 1560. Sthala-karnam
 1561. Sthala-patha-karana
 1562. Sthala-vritti
 1563. Sthaladurga
 1564. Sthalaka
 1565. Sthalapurana
 1566. Sthali
 1567. Sthambheshvardasa
 1568. Sthamya
 1569. Sthana
 1570. Sthana-acarya
 1571. Sthana-adhikaranika
 1572. SThana-adhipati
 1573. Sthana-dana
 1574. Sthana-karana
 1575. Sthana-mahajana
 1576. Sthana-manya
 1577. Sthanabhumi
 1578. Sthanadhikara
 1579. Sthanadhikrita
 1580. Sthanaka
 1581. Sthanakiyapattana
 1582. Sthanalaka
 1583. Sthanantarika
 1584. Sthanapala
 1585. Sthanapati
 1586. Sthanattar
 1587. Sthaneshvara
 1588. Sthanika
 1589. Sthaniya
 1590. Sthanudatta
 1591. Sthanugudha
 1592. Sthanugudhapura
 1593. Sthanunandin
 1594. Sthapanacarya
 1595. Sthapanacharya
 1596. Sthapati
 1597. Sthapati-samraj
 1598. Sthapayitva
 1599. Sthavara
 1600. Sthavaralinga
 1601. Sthavira
 1602. Sthavira-kalpin
 1603. Sthaviri
 1604. Sthaviriya
 1605. Sthayin
 1606. Sthira
 1607. Sthira-shibira
 1608. Sthiramati
 1609. Sthita
 1610. Sthitaka
 1611. Sthiti
 1612. Sthiti-patra
 1613. Sthiti-patraka
 1614. Sthiti-vyavastha
 1615. Sthitipatra-vyavastha
 1616. Sthridirgam
 1617. Sthulaksha
 1618. Sthuna
 1619. Stotratika
 1620. Strabo
 1621. Stratega
 1622. Strategos
 1623. Stratonos
 1624. Stridhana
 1625. Stryadhyaksha
 1626. Stryadhyaksha-mahamatra
 1627. Stupa
 1628. Stupavihara
 1629. Stupi
 1630. Stutivyuha
 1631. Su-divasa
 1632. Su-krishta
 1633. Su-pallika-apeta
 1634. Subandhu
 1635. Subhadda
 1636. Subhaddacetiya
 1637. Subhadra
 1638. Subharaja
 1639. Subhashita
 1640. Subhashitaratnamanjari
 1641. Subhiksha
 1642. Subhikshapura
 1643. Subramanya-swamy
 1644. Sucetarama
 1645. Suchandra
 1646. Suchetarama
 1647. Suda
 1648. Sudana Dikshita
 1649. Sudanaiya
 1650. Sudarshana
 1651. Sudarshanapura
 1652. Sudassana
 1653. Sudha
 1654. Sudha-karman
 1655. Sudhamshu
 1656. Sudharmendramahodaya
 1657. Sudi
 1658. Sugamavritti
 1659. Sugandha
 1660. Sugandhavartin
 1661. Sugurappa
 1662. Suguravva
 1663. Sukara-kavi
 1664. Sukaragama
 1665. Sukavihridayanandini
 1666. Sukha
 1667. Sukha-sankatha-vinoda
 1668. Sukhadi
 1669. Sukhana
 1670. Sukhasana
 1671. Sukka
 1672. Suktavali
 1673. Suktimuktavali
 1674. Sukulidesha
 1675. Sulabhasadhyavyakarana
 1676. Sulatana
 1677. Sulitana
 1678. Sulla
 1679. Suluvadenige
 1680. Sumagadha
 1681. Sumana
 1682. Sumanapabbata
 1683. Sumanavapi
 1684. Sumantra
 1685. Sumbal
 1686. Sumer Public Library
 1687. Sumeru
 1688. Sumitta
 1689. Sumsumaragiri
 1690. Suna
 1691. Sundara
 1692. Sundarika
 1693. Sunhata-parivena
 1694. Sunka
 1695. Sunka-vĕrgadĕ
 1696. Sunkapannayadadhishthayaka
 1697. Sunuboldevagama
 1698. Sunyara
 1699. Supadmavyakarana
 1700. Supagamiya
 1701. Supakarapati
 1702. Suparṇa
 1703. Suppara
 1704. Suprabhata
 1705. Supradarya
 1706. Supraya
 1707. Suprayoga
 1708. Sura
 1709. Sura-ambavana
 1710. Sura-karana
 1711. Surabhi
 1712. Surabhi-mada
 1713. Suracandrodaya
 1714. Surachandrodaya
 1715. Surahi
 1716. Suralla
 1717. Surandra
 1718. Suraravala
 1719. Surasetti
 1720. Surashmicandra
 1721. Surashmichandra
 1722. Surashtra
 1723. Surat
 1724. Suratana
 1725. Suratrana
 1726. Surattha
 1727. Suravala
 1728. Surendra
 1729. Surendranath Dasgupta
 1730. Suri
 1731. Surinashīrampurnneka
 1732. Suritrana
 1733. Surleshvar
 1734. Surulu
 1735. Surundhana
 1736. Surya
 1737. Surya-bha
 1738. Suryagraha
 1739. Suryanayaka
 1740. Suryaparvan
 1741. Suryapura
 1742. Suryarunashataka
 1743. Suryashrama
 1744. Suryashtaka
 1745. Suryasiddhantarahasya
 1746. Suryyakshetra
 1747. Susharman
 1748. Susharmapura
 1749. Sushtavima
 1750. Suta
 1751. Suta-cela
 1752. Sutanu
 1753. Suti
 1754. Sutra
 1755. Sutrabhrit
 1756. Sutradhara
 1757. Sutradhara-pitamaha
 1758. Sutradharin
 1759. Sutradhrit
 1760. Sutrantika
 1761. Sutrantikini
 1762. Sutrarthamritalahari
 1763. Suttee
 1764. Suvanakara
 1765. Suvannabhumi
 1766. Suvannagiri
 1767. Suvannaguha
 1768. Suvannapabbata
 1769. Suvannareha
 1770. Suvannatissa
 1771. Suvarna
 1772. Suvarna-adaya
 1773. Suvarna-adhyaksha
 1774. Suvarna-aya
 1775. Suvarna-danda
 1776. Suvarna-gadyana
 1777. Suvarnadvipa
 1778. Suvarnagiri
 1779. Suvarnagrama
 1780. Suvarnakara
 1781. Suvarnamukhari
 1782. Suvarnamukhi
 1783. Suvarnanadi
 1784. Suvarnarekha
 1785. Suvarnasikata
 1786. Suvarnasikta
 1787. Suvarnavarsha
 1788. Suvarnavithy-adhikta
 1789. Sva-mukha-ajna
 1790. Sva-samaya
 1791. Sva-sim-avacchinna
 1792. Sva-sima-paryanta
 1793. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1794. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1795. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1796. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1797. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1798. Sva-tala
 1799. Svabhoganagara
 1800. Svacchanda-upabhogena
 1801. Svacchandapataka
 1802. Svachchhandapataka
 1803. Svadeshin
 1804. Svahasta
 1805. Svalpa
 1806. Svamacandra
 1807. Svamachandra
 1808. Svami-bhoga
 1809. Svamidevarya
 1810. Svamikaraja
 1811. Svamimalai
 1812. Svamin
 1813. Svamini
 1814. Svamya
 1815. Svamyarya
 1816. Svaniyamadashaka
 1817. Svara
 1818. Svaratrana
 1819. Svarga
 1820. Svargigiri
 1821. Svargiri
 1822. Svarindra
 1823. Svarna
 1824. Svarna-adaya
 1825. Svarna-adayam
 1826. Svarna-bhandarin
 1827. Svarna-danda
 1828. Svarna-kshma
 1829. Svarna-meru
 1830. Svarnakara
 1831. Svarnapala
 1832. Svarupa
 1833. Svasti
 1834. Svastika
 1835. Svastika-patta
 1836. Svastimangalavidhana
 1837. Svastyayana
 1838. Svatantra
 1839. Svati
 1840. Svatisharmarya
 1841. Svatvavada
 1842. Svayambhu
 1843. Svayamvara
 1844. Svoli-pata
 1845. Svolika-pata
 1846. Swarabha
 1847. Syadishabdasamuccaya
 1848. Syadishabdasamuchchaya
 1849. Syadvada
 1850. Syaramallika
 1851. Sylhet
 1852. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: