India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1958 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachag
 115. Sachaura
 116. Sachora
 117. Sachore
 118. Sacitta
 119. Saciva
 120. Sada-seva
 121. Sadacarasangraha
 122. Sadachi
 123. Sadag
 124. Sadaka
 125. Sadananda
 126. Sadaru
 127. Sadasukha
 128. Sadauiya
 129. Saddh Vadla
 130. Saddikudu
 131. Sadhacarya
 132. Sadhana
 133. Sadhanamala
 134. Sadhanika
 135. Sadhanin
 136. Sadhanu
 137. Sadhanvan
 138. Sadhara
 139. Sadharana
 140. Sadharmi-vatsalya
 141. Sadhryagviharin
 142. Sadhu
 143. Sadhvi
 144. Sadhya
 145. Sadhyapala
 146. Sadyaskra
 147. Sagala
 148. Sagama
 149. Sagar
 150. Sagara
 151. Sagaviya
 152. Saggaduvara
 153. Sagi
 154. Sagiri
 155. Sagnikasamskara
 156. Sagotra
 157. Sah
 158. Sahadesha
 159. Sahadeva
 160. Sahagamana
 161. Sahaja-kavi
 162. Sahajati
 163. Sahakaiya
 164. Sahamacandrika
 165. Sahamalla
 166. Sahani
 167. Sahania
 168. Sahanikati
 169. Sahaniya
 170. Sahasa
 171. Sahasadhipati
 172. Sahasamallanka
 173. Sahasra-ayatana
 174. Sahasrabhojanakhandatika
 175. Sahasramravana
 176. Sahasramshu
 177. Sahassadhara
 178. Sahavadina
 179. Sahelava
 180. Saheliyu
 181. Sahi
 182. Sahi-kari
 183. Sahijada
 184. Sahilya
 185. Sahini
 186. Sahiti-vidya
 187. Sahitya
 188. Sahityadarpana
 189. Sahiyada
 190. Sahni
 191. Sahodara
 192. Sahu
 193. Sahuji
 194. Sahya
 195. Sahya-dash-aparadha
 196. Saidapet
 197. Saika
 198. Sailo
 199. Saimhalaka
 200. Sainika-sangha-mukhya
 201. Sainy-adhikarin
 202. Sainyapati
 203. Saivira
 204. Sajayata
 205. Sajilakanda
 206. Sajjana
 207. Sajje
 208. Sakalaniti-sammatamu
 209. Sakalikarana
 210. Sakallakumda
 211. Sakanika
 212. Sakarpara
 213. Sakarukara
 214. Saketa
 215. Sakhanagara
 216. Sakharama
 217. Sakkara
 218. Sakkasenapati-parivena
 219. Sakshin
 220. Salaka
 221. Salalagara
 222. Salalavati
 223. Salanaka
 224. Salasama
 225. Salata
 226. Salavana
 227. Salavi
 228. Salige
 229. Salila-purvaka
 230. Salina
 231. Salinagar
 232. Salindiya
 233. Salivadi
 234. Saliveli
 235. Sallakshana
 236. Sallekhana
 237. Salohita
 238. Saluva
 239. Sam
 240. Sam-hi
 241. Sama
 242. Samacarya
 243. Samadhi
 244. Samadhigata-panca-mahashabda
 245. Samagama
 246. Samagrivada
 247. Samahartri
 248. Samaja
 249. Samajnapti
 250. Samaka
 251. Samakara-grama
 252. Samakara-kula
 253. Samakranta
 254. Samala
 255. Samam
 256. Samamtasiha
 257. Samanid
 258. Samanjasa
 259. Samanjita
 260. Samanta
 261. Samanta-adhikarin
 262. Samanta-adhipati
 263. Samanta-padira
 264. Samantabhadra
 265. Samantapai
 266. Samantasimha
 267. Samanthu
 268. Samanti
 269. Samantika
 270. Samanvava
 271. Samanya
 272. Samanyabirudavalilakshana
 273. Samanyaniruktikrodapatra
 274. Samapa
 275. Samaracana
 276. Samaraghanghala
 277. Samarana
 278. Samarapaniya
 279. Samarapya
 280. Samarasiha
 281. Samarasimha
 282. Samarcapana
 283. Samasadina
 284. Samasanvayatippana
 285. Samasiddha
 286. Samasta
 287. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 288. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 289. Samasta-mahasamanta-adhipati
 290. Samasta-rajakiyanam
 291. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 292. Samasta-sena-adhipati
 293. Samasta-suprashasty-upeta
 294. Samasta-utpatti-sahita
 295. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 296. Samasty-ety-adi
 297. Samasyapurana
 298. Samat
 299. Samata
 300. Samatata
 301. Samatta
 302. Samavada
 303. Samavajika
 304. Samavajin
 305. Samavasarana
 306. Samavayika
 307. Samaveta
 308. Samay Varte Savdhan
 309. Samaya
 310. Samaya-patra
 311. Samayacara
 312. Samayacarya
 313. Samayadharma
 314. Samayamatrika
 315. Samayika
 316. Sambada
 317. Sambaddha
 318. Sambadhana
 319. Sambadra
 320. Sambal
 321. Sambapala
 322. Sambarapallika
 323. Sambhala
 324. Sambhara
 325. Sambharayuddha
 326. Sambhoga
 327. Sambina
 328. Sambiranippalan-gashu
 329. Sambive
 330. Sambodhita
 331. Sambuddha
 332. Same
 333. Samehaka
 334. Samgha
 335. Samghasena
 336. Samghasenapabbata
 337. Samghati
 338. Samghila
 339. Samghiladeva
 340. Samgitaraghava
 341. Samgohalika
 342. Samgohalikagrama
 343. Samgrahana
 344. Samhalalamaka-samanvita
 345. Samhalatamaka
 346. Samija
 347. Samijja
 348. Samini
 349. Samipa
 350. Samiti
 351. Samkacitaka
 352. Samkakshika
 353. Samkassa
 354. Samkhesara
 355. Samkshiptarudrapaddhati
 356. Sammat
 357. Sammavajin
 358. Sammeta
 359. Sammitavarna
 360. Sammukha-vara
 361. Sammvat
 362. Sampige
 363. Samprapti
 364. Samprati
 365. Sampratipatti
 366. Samrat
 367. Samsara
 368. Samsarana
 369. Samsarpokhri
 370. Samshayika
 371. Samskrita
 372. Samskritamanjari
 373. Samskritaratnakara
 374. Samstava
 375. Samstha
 376. Samstuta
 377. Samta
 378. Samten
 379. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 380. Samudaya
 381. Samudaya-bahya
 382. Samudaya-prapti
 383. Samudayabahy-adyastamba
 384. Samuddagiri-parivena
 385. Samudra
 386. Samudra-ghosha
 387. Samudragupta
 388. Samudrala
 389. Samudram
 390. Samugama
 391. Samuha
 392. Samula
 393. Samupagata
 394. Samuta
 395. Samutkrida
 396. Samva
 397. Samvadana
 398. Samvartakalpa
 399. Samvasa
 400. Samvat
 401. Samvatsara
 402. Samvatsara-shraddha
 403. Samvatsara-variya
 404. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 405. Samvatsarapratipada
 406. Samvatsarika
 407. Samvatsarika-hiranya
 408. Samvatta
 409. Samvatu
 410. Samvatum
 411. Samvibhaga
 412. Samvid
 413. Samvinayika
 414. Samvyavaharin
 415. Samyakpradhana
 416. Samyana
 417. Sanagamayya
 418. Sanaka
 419. Sanakanika
 420. Sanaphulla
 421. Sanatha
 422. Sancakara
 423. Sancarantaka
 424. Sancaratka
 425. Sancarin
 426. Sancarita
 427. Sanchi
 428. Sanchor
 429. Sanchore
 430. Sandagama
 431. Sandala
 432. Sandera
 433. Sandhi
 434. Sandhi-dipa
 435. Sandhi-pata
 436. Sandhi-vigraha-karana
 437. Sandhi-viḻakku
 438. Sandhivigraha-adhikarana
 439. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 440. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 441. Sandhivigraha-adhikrita
 442. Sandhivigraha-ppeṟu
 443. Sandhivigrahakarin
 444. Sandhivigrahi-pannu
 445. Sandhivigrahika
 446. Sandhivigrahin
 447. Sandhy-amsha
 448. Sandhya
 449. Sandoha
 450. Sandora
 451. Sandran
 452. Sandura
 453. Sang
 454. Sanga
 455. Sangadi-raksha-palaka
 456. Sangagama
 457. Sangai
 458. Sangalaiya
 459. Sangam
 460. Sangamapura
 461. Sangameshvara
 462. Sangamjagarlamudi
 463. Sangamu
 464. Sangamuvihara
 465. Sangapuri
 466. Sangaran
 467. Sangha Day
 468. Sangha-pati
 469. Sangha-prabhu
 470. Sangha-prakrita
 471. Sanghapura
 472. Sangharaja
 473. Sangharama
 474. Sanghasthavira
 475. Sanghata
 476. Sanghati
 477. Sanghavi
 478. Sanghol
 479. Sangiraya
 480. Sangitanirnaya
 481. Sangitapura
 482. Sangitavrittaratnakara
 483. Sangli
 484. Sangpo Bumtri
 485. Sangrahana
 486. Sangrahitri
 487. Sanimandapa
 488. Sanjati
 489. Sanjayanti
 490. Sanjayapura
 491. Sanjhaiya
 492. Sanjiva-raja
 493. Sankacitaka
 494. Sankalpa
 495. Sankaran Koil
 496. Sankati
 497. Sanketa
 498. Sankhni Nar
 499. Sankhu
 500. Sankissa
 501. Sankramana
 502. Sankranti
 503. Sanna Nallur
 504. Sannaha
 505. Sannathi
 506. Sannavroli
 507. Sannidhatri
 508. Sannidhi
 509. Sanniratittha
 510. Sanniyuktaka
 511. Sannu
 512. Sanskrit
 513. Santa
 514. Santai
 515. Santaka
 516. Santakika
 517. Santana
 518. Santana-shapa
 519. Santanika-shaiva
 520. Santati
 521. Santati-pravesham
 522. Santha
 523. Santhi
 524. Santirana
 525. Santosa
 526. Sanupabbata
 527. Sapadalaksha
 528. Sapindikarana-shraddha
 529. Sappasondika
 530. Sappasondikapabhara
 531. Sappini
 532. Sapta-amatya
 533. Sapta-ambhodhi
 534. Sapta-kshetra
 535. Sapta-santana
 536. Sapta-santati
 537. Sapta-vidhi
 538. Saptagodavari
 539. Saptama-cakravartin
 540. Saptamatri
 541. Saptanga
 542. Saptasagara
 543. Saptashatimantravibhaga
 544. Saptavarman
 545. Sapuga
 546. Sara
 547. Sarabhanga
 548. Sarabhu
 549. Saradiya
 550. Saradkel
 551. Sarahang
 552. Sarandadacetiya
 553. Sarang
 554. Sarangadeva
 555. Sarangha
 556. Sarap Bando Karvo
 557. Sarapari
 558. Sarasa
 559. Sarasavahala
 560. Sarashipuri
 561. Sarasiddhantasangraha
 562. Sarassati
 563. Sarassatimandapa
 564. Sarasvata
 565. Sarasvatalankarasutra
 566. Sarasvati
 567. Sarasvati-bhandara
 568. Sarasvati-bhandarika
 569. Sarasvatisthana
 570. Sarasvatistotra
 571. Sarathia-poravara
 572. Sarau
 573. Saraviya
 574. Sarayitva
 575. Sarberia
 576. Sardar Museum
 577. Sardhamviharin
 578. Sardhancara
 579. Sardhancari
 580. Saredavala
 581. Saree
 582. Sarhang
 583. Sarige
 584. Sarnath
 585. Sarobhanga
 586. Sarpa
 587. Sarpabali
 588. Sarpadalo
 589. Sarpadalograma
 590. Sarpapalita
 591. Sarshapa
 592. Sartha-vahitra
 593. Sarthavaha
 594. Sarthavahini
 595. Sarupya
 596. Sarupyasamrajya
 597. Sarv-abhyantara-siddhi
 598. Sarv-abhyantara-siddhya
 599. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 600. Sarv-adana-sangrahya
 601. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 602. Sarv-adaya-sameta
 603. Sarv-adeya-vishuddha
 604. Sarv-adhikara-adhikrita
 605. Sarv-adhikara-karana
 606. Sarv-adhikara-niyukta
 607. Sarv-adhikrita
 608. Sarv-agrahara
 609. Sarv-aya
 610. Sarv-aya-sahita
 611. Sarv-aya-vishuddha
 612. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 613. Sarv-opadrava-varjita
 614. Sarv-oparikara-adana-sahita
 615. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 616. Sarv-otpatti-sahita
 617. Sarva-badha-parihara
 618. Sarva-badha-vivarjita
 619. Sarva-danda-nayaka
 620. Sarva-desh-adhikarin
 621. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 622. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 623. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 624. Sarva-jata
 625. Sarva-jata-bhoga
 626. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 627. Sarva-jata-pariharika
 628. Sarva-kara-parihara
 629. Sarva-kara-sameta
 630. Sarva-namaskrita
 631. Sarva-namasya
 632. Sarva-niyoga
 633. Sarva-panga-parihrita
 634. Sarva-parihara-karudeya
 635. Sarva-pida-parihrita
 636. Sarva-pida-varjita
 637. Sarva-pida-vivarjita
 638. Sarva-rajakiyanam
 639. Sarva-sainy-adhikarin
 640. Sarva-tantra-adhikrita
 641. Sarva-vadha-vivarjita
 642. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 643. Sarvabhauma
 644. Sarvadeva
 645. Sarvadevaiya
 646. Sarvadhikari
 647. Sarvadhikarin
 648. Sarvadhyaksha
 649. Sarvamanya
 650. Sarvamedha
 651. Sarvasena
 652. Sarvasiddhi
 653. Sarvasvaharana
 654. Sarvatobhadra
 655. Sarvatobhadrika
 656. Sarvavadinayaka
 657. Sarveshvara
 658. Sarviya
 659. Şashghani
 660. Sashthidasa
 661. Sashtiratra
 662. Sasin
 663. Satajuna
 664. Satala
 665. Satalaka
 666. Satam Ne Somvar
 667. Satavahana
 668. Satera
 669. Sateraka
 670. Sathirapatti
 671. Sathuragiri
 672. Sathya Gosila
 673. Satiana
 674. Satiyaputta
 675. Satkarman
 676. Satodika
 677. Satpurusha
 678. Satra
 679. Satra-agara
 680. Satra-agara-karana
 681. Satrap
 682. Satrig Ersang
 683. Satsen
 684. Sattabhu
 685. Sattambacetiya
 686. Sattapannaka-pasada
 687. Sattapanni
 688. Sattapanniguha
 689. Sattasaya
 690. Satti
 691. Sattra
 692. Sattrapati
 693. Satu
 694. Satuli
 695. Satuvanashramaka
 696. Satya-jnana-darishanigaḻ
 697. Satyadharma-sthita
 698. Satyapura
 699. Satyapuramahavirautsaha
 700. Satyapuravatara
 701. Satyashraya
 702. Satyashrya
 703. Satyavatimahatmya
 704. Satyayuga
 705. Sau
 706. Saubhagyabhaskara
 707. Saudapaiya
 708. Saudha
 709. Saugandhika
 710. Saugata-parivrajaka
 711. Sauharavala
 712. Sauhitavala
 713. Saujatavala
 714. Saumya
 715. Sauna
 716. Saunaiya
 717. Saundatti
 718. Sauni
 719. Saura
 720. Saurandiya
 721. Saurashtra
 722. Saurathavala
 723. Sauryapura
 724. Sautrika
 725. Sauvarna
 726. Sauvarnika
 727. Sava Mann
 728. Sava Sheer
 729. Savadhavatti
 730. Savanadurga
 731. Savanti
 732. Savanur
 733. Savara
 734. Savarna-vritti
 735. Savatthi
 736. Savi
 737. Savu
 738. Saya
 739. Sayaka
 740. Sayana
 741. Sayaniya
 742. Sayara
 743. Sayyapali
 744. Sedambal
 745. Sedhar
 746. Segana
 747. Seia
 748. Seiga
 749. Sejalaka
 750. Seka
 751. Sekasantanya
 752. Sekyakara
 753. Selahasta
 754. Selapura
 755. Selavadhakin
 756. Seleng
 757. Seleyavada
 758. Semanda
 759. Sembanadu
 760. Sembanattu
 761. Sembiam
 762. Semiramis
 763. Semkye
 764. Semmati
 765. Sena
 766. Sena-adhikarika
 767. Sena-adhipa
 768. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 769. Sena-bhakta
 770. Sena-bhoga
 771. Sena-gana
 772. Senabhogika
 773. Senabova
 774. Senadhipati
 775. Senagalaguduru
 776. Senagapapu
 777. Senaggabodhi
 778. Senagopa
 779. Senai-mudaliyar
 780. Senaiy-aḻngadika
 781. Senakapat
 782. Senanga
 783. Senani-netra
 784. Senapati
 785. Senapati-pperuvilai
 786. Senapatigama
 787. Senapatiy-a
 788. Senasenapati-parivena
 789. Senavarman
 790. Senaya
 791. Sengalipuram
 792. Senkŏdi-kkanam
 793. Sennimalai
 794. Senthuriai
 795. Sepannipuppha-pasada
 796. Ser
 797. Serahiya
 798. Serang
 799. Seri
 800. Serisaya
 801. Seriyaputa
 802. Serkem
 803. Sernga
 804. Sertip
 805. Sesai
 806. Sesayi
 807. Seshai
 808. Sesi-biyyamu
 809. Sesostris
 810. Setagiri
 811. Setapabbata
 812. Setavala
 813. Setavara
 814. Setavya
 815. Seth
 816. Sethji
 817. Setika
 818. Setu
 819. Setubandha
 820. Setuja
 821. Setupati
 822. Seva
 823. Sevaka
 824. Sevala
 825. Sevalur
 826. Sevyasevakopadesha
 827. Seya
 828. Seygiri
 829. Sha
 830. Shabara
 831. Shabda
 832. Shabdanirupana
 833. Shabdanushasana
 834. Shabdasagara
 835. Shabdika
 836. Shad-bhaga
 837. Shada
 838. Shada-kkadamai
 839. Shadaracakra
 840. Shadashiti
 841. Shadayatana
 842. Shadipur
 843. Shadpu
 844. Shadragacandrodaya
 845. Shagzo
 846. Shahanushahi
 847. Shahar
 848. Shai
 849. Shaibara
 850. Shaila
 851. Shaila-devagriha
 852. Shaila-griha
 853. Shaila-karman
 854. Shaila-rupakarman
 855. Shaila-vardhakin
 856. Shailalaka
 857. Shailapura
 858. Shailendra
 859. Shainya
 860. Shaiv-acarya
 861. Shaiva-diksha
 862. Shaivacarya-kshetra
 863. Shaivara
 864. Shaivism
 865. Shaka
 866. Shaka-panika
 867. Shakambhari
 868. Shakambhari-vidya
 869. Shakha
 870. Shakkara-kkanikkai
 871. Shakra
 872. Shakra-yajna
 873. Shakradhvaja
 874. Shakrotthana
 875. Shakta
 876. Shakti
 877. Shakti-mukha
 878. Shaktism
 879. Shaktitraya
 880. Shaktivada
 881. Shaktivarman
 882. Shaky-opasika
 883. Shakya
 884. Shakyabhikshu
 885. Shakyashribhadra
 886. Shakyasimha
 887. Shal
 888. Shala
 889. Shala-bhoga
 890. Shalagai
 891. Shalaigramam
 892. Shalasthana-mukhya
 893. Shalem
 894. Shalihotra
 895. Shalima
 896. Shalishuka
 897. Shalivahana
 898. Shalmali
 899. Shalya-traya
 900. Shamadama
 901. Shamadhya
 902. Shambala
 903. Shambhumativilasa
 904. Shamipadraka
 905. Shamkaragiri
 906. Shams-ad-din
 907. Shamya
 908. Shan
 909. Shana
 910. Shanabhoga
 911. Shanapada
 912. Shancharambum
 913. Shanda
 914. Shanda-gula
 915. Shandaka
 916. Shandala-ppeṟu
 917. Shandili
 918. Shani
 919. Shanivara-mandapa
 920. Shankara
 921. Shankara-akshi
 922. Shankaracarya
 923. Shankaragiri
 924. Shankarapura
 925. Shankha
 926. Shankhacakrankanaprayashcitta
 927. Shankhadhara
 928. Shankhadharin
 929. Shankhakara
 930. Shankhika
 931. Shanmukha-bahu
 932. Shantanapura
 933. Shantarakshita
 934. Shanti
 935. Shanti-varika
 936. Shanticakrapuja
 937. Shantideva
 938. Shantika
 939. Shantikara
 940. Shantisharman
 941. Shantivira
 942. Shanty-agara
 943. Shantyagara-adhikrita
 944. Shantyagarika
 945. Shaonano-Shao
 946. Sharabha
 947. Sharabhapaddhati
 948. Sharabhapujapaddhati
 949. Sharabhapura
 950. Sharabharaja
 951. Sharada
 952. Sharadasharvari
 953. Sharanagata-vajrapanjara
 954. Sharayantra
 955. Sharayantraka
 956. Sharayantrin
 957. Sharira
 958. Sharmarya
 959. Sharvadasa
 960. Sharvanaga
 961. Sharvasharman
 962. Sharvavishnu
 963. Shasana
 964. Shasana-adhikarika
 965. Shasana-adhikarin
 966. Shasana-ardhika
 967. Shasana-baddha
 968. Shasana-bhandarin
 969. Shasana-maryada
 970. Shasana-pata
 971. Shasana-sancarin
 972. Shasana-sundari
 973. Shasanadevi
 974. Shasanika-kayastha
 975. Shasayitri
 976. Shashanka
 977. Shashinandin
 978. Shashivamshamahakavya
 979. Shashtha-adhikrita
 980. Shashthatapa
 981. Shashthi-amavasya
 982. Shashukani
 983. Shashukani-tanka
 984. Shashvatiya
 985. Shastra
 986. Shat-catushkika
 987. Shat-pana
 988. Shata
 989. Shatadru
 990. Shataghni
 991. Shatakarni
 992. Shatamana
 993. Shatanga
 994. Shatara
 995. Shatashila
 996. Shatashloki
 997. Shatavadhana
 998. Shatcakradisamgraha
 999. Shateka
 1000. Shati
 1001. Shatika
 1002. Shatka
 1003. Shatpancashat
 1004. Shatrudamana
 1005. Shatrunjayavatara
 1006. Shatshashti
 1007. Shatshashtivishaya
 1008. Shattrimshad-danda-ayudha
 1009. Shattrimshat
 1010. Shattu-vari
 1011. Shattvika-dana
 1012. Shaulkika
 1013. Shaundika
 1014. Shaunika
 1015. Shauripura
 1016. Shava
 1017. Shavadi
 1018. Shavai-kkadamai
 1019. Shayana-puja
 1020. Shayyagrahaka
 1021. Shayyapala
 1022. Shazam
 1023. Sheetal
 1024. Shekka-ayam
 1025. Shekkirai
 1026. Shekku-kadamai
 1027. Shekku-ma
 1028. Shel-chang
 1029. Shenapaka-kkuḻigai
 1030. Shengudikkanam
 1031. Shenlha Okar
 1032. Sherab
 1033. Shergarh
 1034. Shervai
 1035. Shesha-shirsha
 1036. Sheshacala
 1037. Sheshagiri
 1038. Shethani
 1039. Shetti
 1040. Shetti-Pattanasvamin
 1041. Shettiy-iṟai
 1042. Shettiyar-magamai
 1043. Shevaka-kkashu
 1044. Shevidu
 1045. Shibara
 1046. Shibipura
 1047. Shighra-likhita
 1048. Shighrabodhininamamala
 1049. Shihab-ad-din
 1050. Shihara
 1051. Shikhara
 1052. Shikharasvamin
 1053. Shil-ayam
 1054. Shil-kudimai
 1055. Shila
 1056. Shila-guntha
 1057. Shila-karmanta
 1058. Shila-kutta
 1059. Shila-lashti
 1060. Shila-patra
 1061. Shila-shasana
 1062. Shiladitya
 1063. Shilagriha
 1064. Shilahara
 1065. Shilalekha
 1066. Shilama
 1067. Shilapravesha
 1068. Shilara
 1069. Shilavati
 1070. Shill-antara-ayam
 1071. Shill-iṟai
 1072. Shilotara
 1073. Shilotari
 1074. Shilotra
 1075. Shilotri
 1076. Shilottara
 1077. Shilpakara
 1078. Shilpin
 1079. Shilvari
 1080. Shimĕhabbaruva
 1081. Shimshapa
 1082. Shinabarataka
 1083. Shindhi
 1084. Shindre
 1085. Shingzo
 1086. Shiraguppi
 1087. Shirah-pradhanin
 1088. Shirah-sthayin
 1089. Shirgod
 1090. Shirisha
 1091. Shirkali
 1092. Shiro-rakshika
 1093. Shiro-varttana
 1094. Shiṟṟ-ayam
 1095. Shirshaka
 1096. Shiṟu-ppadi-kaval
 1097. Shiru-shungam
 1098. Shirupadu
 1099. Shishshinti
 1100. Shishupalagarh
 1101. Shishupalgarh
 1102. Shishya
 1103. Shitamshu
 1104. Shitarashmi
 1105. Shitari
 1106. Shitavana
 1107. Shithil-acarya
 1108. Shitla
 1109. Shiv Bhairav
 1110. Shiva
 1111. Shiva-bhandarin
 1112. Shiva-mana
 1113. Shiva-sthala
 1114. Shiva-tithi
 1115. Shivabrahmana
 1116. Shivacarya
 1117. Shivadandaka
 1118. Shivadiksha
 1119. Shivadrohin
 1120. Shivaganga
 1121. Shivagiti
 1122. Shivagupta
 1123. Shivakanci
 1124. Shivakara
 1125. Shivakshetra
 1126. Shivakunda
 1127. Shivalingapratishthavidhi
 1128. Shivamandala-diksha
 1129. Shivanandin
 1130. Shivanmalai
 1131. Shivapancayatana
 1132. Shivaprasada
 1133. Shivapujaprakasha
 1134. Shivapura
 1135. Shivapuraka
 1136. Shivapurakagrama
 1137. Shivapuravishaya
 1138. Shivaratri
 1139. Shivasarman
 1140. Shivashataka
 1141. Shivashri
 1142. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1143. Shivaskanda
 1144. Shivaskandavarman
 1145. Shivastava
 1146. Shivasvati
 1147. Shivatatvasaram
 1148. Shivayogin
 1149. Shivi
 1150. Shiyal Singhi
 1151. Shiyali
 1152. Shleshamanimanjusha
 1153. Shleshmatakavana
 1154. Shlo
 1155. Shlokashataka
 1156. Shlokastuti
 1157. Shlotra
 1158. Shmashana
 1159. Sho
 1160. Shobhavati
 1161. Shodashi
 1162. Shodashika
 1163. Shodashin
 1164. Shodi
 1165. Shoḻaga
 1166. Sholinghur
 1167. Shompeshvara
 1168. Shona
 1169. Shonabhadra
 1170. Shonacala
 1171. Shonitapura
 1172. Shopa
 1173. Shoti
 1174. Shra
 1175. Shraddha
 1176. Shraddha-anga
 1177. Shraddha-dana
 1178. Shraddha-kara
 1179. Shraddha-tithi
 1180. Shraddhacandrikasangraha
 1181. Shraddhanirnaya
 1182. Shrahe
 1183. Shrahi
 1184. Shraman-opasaka
 1185. Shramana
 1186. Shramana-shravika
 1187. Shramanika
 1188. Shramanoddesha
 1189. Shravaka
 1190. Shravan
 1191. Shravana
 1192. Shravana-patra
 1193. Shravasti
 1194. Shravastibhukti
 1195. Shravika
 1196. Shravita
 1197. Shre
 1198. Shree Ram Nam
 1199. Shreni
 1200. Shreni-karana
 1201. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1202. Shreshthin
 1203. Shri
 1204. Shri Janardana
 1205. Shri Rangam
 1206. Shri Yajna
 1207. Shri-bali
 1208. Shri-bali-bhoga
 1209. Shri-bhandara
 1210. Shri-carana
 1211. Shri-dvara
 1212. Shri-goshala
 1213. Shri-hasta
 1214. Shri-jnana
 1215. Shri-kanthamani
 1216. Shri-kataka
 1217. Shri-maheshvara
 1218. Shri-malaya
 1219. Shri-malika
 1220. Shri-mandira
 1221. Shri-nakshatra
 1222. Shri-naman
 1223. Shri-nayana
 1224. Shri-pashcima-mandira
 1225. Shri-patta
 1226. Shri-pattika
 1227. Shri-prithivi-vallabha
 1228. Shri-rudra
 1229. Shri-vijaya-shiva
 1230. Shri-vimana
 1231. Shri-Virupaksha
 1232. Shri-vithi-nayaka
 1233. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1234. Shribhadra
 1235. Shribhandara-variyam
 1236. Shricandana
 1237. Shridatta
 1238. Shrideva
 1239. Shridhara
 1240. Shrigauda
 1241. Shrighana
 1242. Shrigodha
 1243. Shrigohali
 1244. Shriguru
 1245. Shriharisha
 1246. Shriharsha
 1247. Shrikara
 1248. Shrikara-mudra-ankita
 1249. Shrikarana
 1250. Shrikarana-adhipa
 1251. Shrikarana-agrani
 1252. Shrikarana-prabhu
 1253. Shrikarana-viditam
 1254. Shrikaranin
 1255. Shrikarya
 1256. Shrikhanda
 1257. Shrikhanda-ghodu
 1258. Shrimad-adivaraha-dramma
 1259. Shrimada
 1260. Shrimadvacanabhusha
 1261. Shrimal
 1262. Shrimala
 1263. Shrimali
 1264. Shrimali Khetaya Thakura
 1265. Shrimata
 1266. Shrimukha
 1267. Shrimushnam
 1268. Shrinagara
 1269. Shrinatha
 1270. Shrinera
 1271. Shringa
 1272. Shringara-bhoga
 1273. Shringaracaturika
 1274. Shringararasamadhuri
 1275. Shringararatha
 1276. Shringaratarangini
 1277. Shringaravimshati
 1278. Shringavera
 1279. Shringaverapura
 1280. Shringeri
 1281. Shrinivasa
 1282. Shrinivasavilasa
 1283. Shripada
 1284. Shripadadikeshapancashika
 1285. Shripala
 1286. Shriparvata
 1287. Shripati Agnihotri
 1288. Shripatibhatta
 1289. Shriperumbudur
 1290. Shriphala
 1291. Shripura
 1292. Shripuri
 1293. Shrirama
 1294. Shriramamishra
 1295. Shriranga
 1296. Shrirangadandaka
 1297. Shrirangam
 1298. Shrirangarajacarita
 1299. Shrirangarajastava
 1300. Shrisailam
 1301. Shrisamanta
 1302. Shrishaila
 1303. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1304. Shrishrimala
 1305. Shristhanaka
 1306. Shrisuktabhashya
 1307. Shritatni
 1308. Shrivaikuntha
 1309. Shrivallabha
 1310. Shrivatsa
 1311. Shrivatsavihara
 1312. Shrivijaya
 1313. Shrotaka
 1314. Shrotra
 1315. Shrotriya
 1316. Shruta-devata
 1317. Shrutabhakti
 1318. Shrutakirti Traividyadeva
 1319. Shrutaskandhapuja
 1320. Shruti
 1321. Shrutiman
 1322. Shry-ajna
 1323. Shry-amrita
 1324. Shu
 1325. Shubhatunga
 1326. Shubhra
 1327. Shuci
 1328. Shuddha
 1329. Shuddhavasa
 1330. Shuddhiviveka
 1331. Shudra
 1332. Shudraka
 1333. Shudu-kattu-ppattam
 1334. Shukanasa
 1335. Shukla
 1336. Shuklani
 1337. Shukra-netra
 1338. Shukrita
 1339. Shukti
 1340. Shuktiman
 1341. Shuktimat
 1342. Shuktimati
 1343. Shuktisahvaya
 1344. Shula
 1345. Shulaghata
 1346. Shulanadi
 1347. Shulapala
 1348. Shulavari
 1349. Shulin
 1350. Shulka
 1351. Shulka-adhikara
 1352. Shulka-atiyatrika
 1353. Shulka-mandapika
 1354. Shulkagraha
 1355. Shulkashala
 1356. Shulki
 1357. Shulkivamsha
 1358. Shumpeshvara
 1359. Shundaka
 1360. Shunya
 1361. Shunya-grama
 1362. Shurapura
 1363. Shurasena
 1364. Shurparaka
 1365. Shurparakashatshashti
 1366. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1367. Shushrusha
 1368. Shuvastiyam
 1369. Shvabhra
 1370. Shvah-shvah
 1371. Shveta-atapatra
 1372. Shveta-cchatra
 1373. Shvetagarut
 1374. Shvetambara
 1375. Shvetapata
 1376. Shvetapatha
 1377. Shvetavala
 1378. Shyalasharman
 1379. Shyamakalpalatika
 1380. Sida
 1381. Sidavali
 1382. Sidaviya
 1383. Siddapur
 1384. Siddh Vadla
 1385. Siddha
 1386. Siddha-bat
 1387. Siddha-pitha
 1388. Siddha-sthana
 1389. Siddhabhakti
 1390. Siddhacakra
 1391. Siddhacakrapuja
 1392. Siddhacakrarcanashtaka
 1393. Siddhacakrastotra
 1394. Siddhagunastotra
 1395. Siddhai-shreshthin
 1396. Siddhakshetra
 1397. Siddham
 1398. Siddhamatrika
 1399. Siddhananda
 1400. Siddhanna
 1401. Siddhanta
 1402. Siddhanta-darshana
 1403. Siddhapaiya
 1404. Siddhapura
 1405. Siddhapuram
 1406. Siddhar
 1407. Siddharkadu
 1408. Siddhartha
 1409. Siddhasadhya
 1410. Siddhastotra
 1411. Siddhaur
 1412. Siddhavatam
 1413. Siddhaya
 1414. Siddhayatana
 1415. Siddheshvar
 1416. Siddheshvaram
 1417. Siddheśvara-caritra
 1418. Siddheswar
 1419. Siddhi
 1420. Siglos
 1421. Sihadauni
 1422. Sihapaiya
 1423. Sihappapata
 1424. Sihapura
 1425. Sika
 1426. Sikalagama
 1427. Sikandra
 1428. Sikata
 1429. Sikavana
 1430. Sikhin
 1431. Sikili
 1432. Silacetiya
 1433. Silaicca
 1434. Silakuta
 1435. Silam
 1436. Silambam
 1437. Silamegha
 1438. Silameghapabbata
 1439. Silana
 1440. Silapokkharani
 1441. Silappadikaram
 1442. Silashri
 1443. Silk
 1444. Silnyen
 1445. Siluva
 1446. Sim-antargata-vastu-sahita
 1447. Sima
 1448. Simakarmakara
 1449. Siman
 1450. Simantonnayana
 1451. Simapura
 1452. Simaria
 1453. Simavivada
 1454. Simbali
 1455. Simha-stambha
 1456. Simha-sthana
 1457. Simhabahu
 1458. Simhachalam
 1459. Simhadatta
 1460. Simhahatta
 1461. Simhala
 1462. Simhanandin
 1463. Simhanika
 1464. Simhapada
 1465. Simhapura
 1466. Simhapuri
 1467. Simharaja
 1468. Simhasana
 1469. Simhasana-adhipati
 1470. Simhavarman
 1471. Similia
 1472. Simmakkal
 1473. Simraongarh
 1474. Simraungadh
 1475. Simroungarh
 1476. Simsapavana
 1477. Simuka
 1478. Simul
 1479. Sinadiyagala
 1480. Sindhu
 1481. Sindura
 1482. Sinduriyo Nag
 1483. Sineru
 1484. Singampunari
 1485. Singara
 1486. Singaraura
 1487. Singaravimana
 1488. Singchang
 1489. Singhavarman
 1490. Singraur
 1491. Singur
 1492. Sinna
 1493. Sinnata
 1494. Sipa-khorlo
 1495. Sippikulama
 1496. Sira
 1497. Sira-kata
 1498. Sirakera
 1499. Siridika
 1500. Sirigiri
 1501. Siriguppa
 1502. Siriguppi
 1503. Sirimala
 1504. Siripavvaya
 1505. Siripitthi
 1506. Siripura
 1507. Siris
 1508. Sirisamghabodhi
 1509. Sirisamghabodhi-parivena
 1510. Sirivolala
 1511. Siriyamasetti
 1512. Siro
 1513. Siroha
 1514. Sirpur
 1515. Sirunamalli
 1516. Sisavi
 1517. Sissoo
 1518. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1519. Sita
 1520. Sita-adhayaksha
 1521. Sita-camara
 1522. Sitadivyacarita
 1523. Sitakund
 1524. Sitakunda
 1525. Sitalekhya
 1526. Sitapincha
 1527. Sitaraghava
 1528. Sitasaviya
 1529. Sitka
 1530. Sitrama
 1531. Sittanavasal
 1532. Sittar
 1533. Sivavika
 1534. Sivayogasara
 1535. Sivilaviya
 1536. Siwalik
 1537. Sixty Years Cycle
 1538. Siyamahantakuddala
 1539. Skambha
 1540. Skandagupta
 1541. Skandaka
 1542. Skandakoti
 1543. Skandapala
 1544. Skandarya
 1545. Skandasharman
 1546. Skandashramam
 1547. Skandastambhi
 1548. Skandasvati
 1549. Skandha
 1550. Skandhaka
 1551. Skandhariddha
 1552. Skandhavara
 1553. Slavery
 1554. Sleemanabad
 1555. Smaranamangalastotra
 1556. Smarika
 1557. Smat
 1558. Smritisamskara
 1559. Smrititattva
 1560. Smrityarthanirnaya
 1561. Smrityupasthana
 1562. Snana-mahotsava
 1563. Snanayatra
 1564. Sobharampur
 1565. Socrates
 1566. Sodaranaga
 1567. Sodhala
 1568. Sodhalaiya Upadhyaya
 1569. Sodrangikritya
 1570. Sohora
 1571. Soladevanahalli
 1572. Solampur
 1573. Solanki
 1574. Solapur
 1575. Solar Month
 1576. Solar Year
 1577. Soma
 1578. Soma-grahana
 1579. Soma-parvan
 1580. Somaiya
 1581. Somanaiyaprabhu
 1582. Somanathpatan
 1583. Somanayaka
 1584. Somapala
 1585. Somapura
 1586. Somarama
 1587. Somarya
 1588. Somasharmarya
 1589. Somaskanda
 1590. Somavamshibogara
 1591. Somavati
 1592. Somavishnu
 1593. Somayaga
 1594. Somayajin
 1595. Someshvarabhatta
 1596. Someshvaraiya Upadhyapa
 1597. Somila
 1598. Somvansi
 1599. Sonachalam
 1600. Sonagiri
 1601. Sonakutikanna
 1602. Sonarekha
 1603. Sonargaon
 1604. Sonari
 1605. Sonasara
 1606. Sondre
 1607. Song Yun
 1608. Soniya
 1609. Sonkh
 1610. Sood
 1611. Sopana
 1612. Sopara
 1613. Sopari
 1614. Sophocles
 1615. Sopur
 1616. Sorathi
 1617. Sorathiya
 1618. Soter
 1619. Sotthivati
 1620. Sotthiyakara
 1621. Sotthiyakara-vihara
 1622. South Indian Society
 1623. South Konkan
 1624. Southern India
 1625. Sovanasetti
 1626. Sovarasi Siddhantideva
 1627. Sovira
 1628. Sparha-viharata
 1629. Spashta
 1630. Sphotana
 1631. Sphujidhvaja
 1632. Sphuram
 1633. Sramanera
 1634. Sri Aurobindo
 1635. Srinagar
 1636. Srini
 1637. Srinpo
 1638. Srishti
 1639. Srivilliputhur
 1640. Srong-btsan-sgam-po
 1641. Stala
 1642. Stamana
 1643. Stambha
 1644. Stambhanakavatara
 1645. Stambhapura
 1646. Stambhatirtha
 1647. Stater
 1648. Stavamala
 1649. Stavapushpanjali
 1650. Stavi
 1651. Stha
 1652. Sthal
 1653. Sthala
 1654. Sthala-gauda
 1655. Sthala-karana
 1656. Sthala-karnam
 1657. Sthala-patha-karana
 1658. Sthala-vritti
 1659. Sthaladurga
 1660. Sthalaka
 1661. Sthalapurana
 1662. Sthali
 1663. Sthambheshvardasa
 1664. Sthamya
 1665. Sthana
 1666. Sthana-acarya
 1667. Sthana-adhikaranika
 1668. SThana-adhipati
 1669. Sthana-dana
 1670. Sthana-karana
 1671. Sthana-mahajana
 1672. Sthana-manya
 1673. Sthanabhumi
 1674. Sthanadhikara
 1675. Sthanadhikrita
 1676. Sthanaka
 1677. Sthanakiyapattana
 1678. Sthanalaka
 1679. Sthanantarika
 1680. Sthanapala
 1681. Sthanapati
 1682. Sthanattar
 1683. Sthaneshvara
 1684. Sthanika
 1685. Sthaniya
 1686. Sthanudatta
 1687. Sthanugudha
 1688. Sthanugudhapura
 1689. Sthanunandin
 1690. Sthapanacarya
 1691. Sthapati
 1692. Sthapati-samraj
 1693. Sthapayitva
 1694. Sthavara
 1695. Sthavaralinga
 1696. Sthavira
 1697. Sthavira-kalpin
 1698. Sthaviri
 1699. Sthaviriya
 1700. Sthayin
 1701. Sthira
 1702. Sthira-shibira
 1703. Sthiramati
 1704. Sthita
 1705. Sthitaka
 1706. Sthiti
 1707. Sthiti-patra
 1708. Sthiti-patraka
 1709. Sthiti-vyavastha
 1710. Sthitipatra-vyavastha
 1711. Sthridirgam
 1712. Sthulaksha
 1713. Sthuna
 1714. Stotratika
 1715. Strabo
 1716. Stratega
 1717. Strategos
 1718. Stratonos
 1719. Stridhana
 1720. Stryadhyaksha
 1721. Stryadhyaksha-mahamatra
 1722. Stupa
 1723. Stupavihara
 1724. Stupi
 1725. Stutivyuha
 1726. Su-chang
 1727. Su-divasa
 1728. Su-krishta
 1729. Su-pallika-apeta
 1730. Subandhu
 1731. Subhadda
 1732. Subhaddacetiya
 1733. Subhadra
 1734. Subharaja
 1735. Subhashita
 1736. Subhashitaprabandha
 1737. Subhashitaratnamanjari
 1738. Subhiksha
 1739. Subhikshapura
 1740. Subramanya-swamy
 1741. Subramanyam
 1742. Sucetarama
 1743. Suchandra
 1744. Suda
 1745. Sudana Dikshita
 1746. Sudanaiya
 1747. Sudarshana
 1748. Sudarshanapura
 1749. Sudassana
 1750. Suddhadamti
 1751. Sudha
 1752. Sudha-karman
 1753. Sudhamshu
 1754. Sudharmendramahodaya
 1755. Sudi
 1756. Sugamavritti
 1757. Sugandha
 1758. Sugandhavartin
 1759. Sugurappa
 1760. Suguravva
 1761. Sukara-kavi
 1762. Sukaragama
 1763. Sukavihridayanandini
 1764. Sukha
 1765. Sukha-sankatha-vinoda
 1766. Sukhadi
 1767. Sukhana
 1768. Sukhasana
 1769. Sukhdi
 1770. Sukka
 1771. Suktavali
 1772. Suktimuktavali
 1773. Sukulidesha
 1774. Sulabhasadhyavyakarana
 1775. Sulatana
 1776. Sulitana
 1777. Sulla
 1778. Suluvadenige
 1779. Sumagadha
 1780. Sumana
 1781. Sumanapabbata
 1782. Sumanavapi
 1783. Sumantra
 1784. Sumbal
 1785. Sumer Public Library
 1786. Sumeru
 1787. Sumitta
 1788. Sumsumaragiri
 1789. Sun-worship
 1790. Suna
 1791. Sunanda
 1792. Sundara
 1793. Sundarika
 1794. Sunhata-parivena
 1795. Sunka
 1796. Sunka-vĕrgadĕ
 1797. Sunkapannayadadhishthayaka
 1798. Sunuboldevagama
 1799. Sunyara
 1800. Supadmavyakarana
 1801. Supagamiya
 1802. Supakarapati
 1803. Suparṇa
 1804. Suppara
 1805. Suprabhata
 1806. Supradarya
 1807. Supraya
 1808. Suprayoga
 1809. Supreme Reality
 1810. Supreme Spirit
 1811. Sura
 1812. Sura-ambavana
 1813. Sura-karana
 1814. Surabhi
 1815. Surabhi-mada
 1816. Suracandrodaya
 1817. Surahi
 1818. Suralla
 1819. Surandra
 1820. Suraravala
 1821. Surasetti
 1822. Surashmicandra
 1823. Surashtra
 1824. Surat
 1825. Suratana
 1826. Suratrana
 1827. Surattha
 1828. Suravala
 1829. Surendra
 1830. Surendranath Dasgupta
 1831. Suri
 1832. Surinashīrampurnneka
 1833. Suritrana
 1834. Surleshvar
 1835. Surulu
 1836. Surundhana
 1837. Surya
 1838. Surya-bha
 1839. Suryagraha
 1840. Suryanarayan
 1841. Suryanayaka
 1842. Suryaparvan
 1843. Suryapura
 1844. Suryarunashataka
 1845. Suryashrama
 1846. Suryashtaka
 1847. Suryasiddhantarahasya
 1848. Suryyakshetra
 1849. Susharman
 1850. Susharmapura
 1851. Sushtavima
 1852. Suta
 1853. Suta-cela
 1854. Sutanu
 1855. Suthar
 1856. Suti
 1857. Sutra
 1858. Sutrabhrit
 1859. Sutradhara
 1860. Sutradhara-pitamaha
 1861. Sutradharin
 1862. Sutradhrit
 1863. Sutrantika
 1864. Sutrantikini
 1865. Sutrarthamritalahari
 1866. Suttee
 1867. Suvanakara
 1868. Suvannabhumi
 1869. Suvannagiri
 1870. Suvannaguha
 1871. Suvannapabbata
 1872. Suvannareha
 1873. Suvannatissa
 1874. Suvarna
 1875. Suvarna-adaya
 1876. Suvarna-adhyaksha
 1877. Suvarna-aya
 1878. Suvarna-danda
 1879. Suvarna-gadyana
 1880. Suvarnadvipa
 1881. Suvarnagiri
 1882. Suvarnagrama
 1883. Suvarnakara
 1884. Suvarnamukhari
 1885. Suvarnamukhi
 1886. Suvarnanadi
 1887. Suvarnarekha
 1888. Suvarnasikata
 1889. Suvarnasikta
 1890. Suvarnavarsha
 1891. Suvarnavithy-adhikta
 1892. Sva-mukha-ajna
 1893. Sva-samaya
 1894. Sva-sim-avacchinna
 1895. Sva-sima-paryanta
 1896. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1897. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1898. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1899. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1900. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1901. Sva-tala
 1902. Svabhoganagara
 1903. Svacchanda-upabhogena
 1904. Svacchandapataka
 1905. Svadeshin
 1906. Svahasta
 1907. Svalpa
 1908. Svamacandra
 1909. Svami-bhoga
 1910. Svamidevarya
 1911. Svamikaraja
 1912. Svamimalai
 1913. Svamin
 1914. Svamini
 1915. Svamya
 1916. Svamyarya
 1917. Svaniyamadashaka
 1918. Svara
 1919. Svaratrana
 1920. Svarga
 1921. Svargigiri
 1922. Svargiri
 1923. Svarindra
 1924. Svarna
 1925. Svarna-adaya
 1926. Svarna-adayam
 1927. Svarna-bhandarin
 1928. Svarna-danda
 1929. Svarna-kshma
 1930. Svarna-meru
 1931. Svarnakara
 1932. Svarnapala
 1933. Svarupa
 1934. Svasti
 1935. Svastika
 1936. Svastika-patta
 1937. Svastimangalavidhana
 1938. Svastyayana
 1939. Svatantra
 1940. Svati
 1941. Svatisharmarya
 1942. Svatvavada
 1943. Svayambhu
 1944. Svayamvara
 1945. Svoli-pata
 1946. Svolika-pata
 1947. Swaminath
 1948. Swamithoppu
 1949. Swarabha
 1950. Swasam
 1951. Swastik
 1952. Swat Valley
 1953. Swayamvar
 1954. Syadishabdasamuccaya
 1955. Syadvada
 1956. Syaramallika
 1957. Sylhet
 1958. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: