India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 2167 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachag
 115. Sachaura
 116. Sachora
 117. Sachore
 118. Sacitta
 119. Saciva
 120. Sada-seva
 121. Sadacarasangraha
 122. Sadachi
 123. Sadag
 124. Sadaka
 125. Sadananda
 126. Sadanguwe-pehinduma
 127. Sadaru
 128. Sadasukha
 129. Sadauiya
 130. Saddh Vadla
 131. Saddikudu
 132. Sadhacarya
 133. Sadhana
 134. Sadhanamala
 135. Sadhanika
 136. Sadhanin
 137. Sadhanu
 138. Sadhanvan
 139. Sadhara
 140. Sadharana
 141. Sadharmi-vatsalya
 142. Sadhryagviharin
 143. Sadhu
 144. Sadhusundara
 145. Sadhusundaragani
 146. Sadhvi
 147. Sadhya
 148. Sadhyapala
 149. Sadyaskra
 150. Sagala
 151. Sagama
 152. Sagar
 153. Sagara
 154. Sagaviya
 155. Saggaduvara
 156. Sagi
 157. Sagiri
 158. Sagnikasamskara
 159. Sagotra
 160. Sah
 161. Sahadesha
 162. Sahadeva
 163. Sahagamana
 164. Sahaja-kavi
 165. Sahajana
 166. Sahajati
 167. Sahakaiya
 168. Sahamacandrika
 169. Sahamalla
 170. Sahani
 171. Sahania
 172. Sahanikati
 173. Sahaniya
 174. Sahasa
 175. Sahasadhipati
 176. Sahasamallanka
 177. Sahasra-ayatana
 178. Sahasrabhojanakhandatika
 179. Sahasramravana
 180. Sahasramshu
 181. Sahasrasatra
 182. Sahassadhara
 183. Sahavadina
 184. Sahelava
 185. Saheliyu
 186. Sahi
 187. Sahi-kari
 188. Sahib Kaul
 189. Sahijada
 190. Sahilya
 191. Sahini
 192. Sahiti-vidya
 193. Sahitya
 194. Sahityadarpana
 195. Sahiyada
 196. Sahni
 197. Sahodara
 198. Sahu
 199. Sahuji
 200. Sahya
 201. Sahya-dash-aparadha
 202. Saidapet
 203. Saika
 204. Sail
 205. Sailo
 206. Sailor
 207. Saimhalaka
 208. Sainika-sangha-mukhya
 209. Sainy-adhikarin
 210. Sainyapati
 211. Saivira
 212. Sajayata
 213. Sajilakanda
 214. Sajjana
 215. Sajjanaprashamsa
 216. Sajje
 217. Sakalaniti-sammatamu
 218. Sakalikarana
 219. Sakallakumda
 220. Sakanika
 221. Sakarpara
 222. Sakarukara
 223. Sakashena
 224. Saketa
 225. Sakhanagara
 226. Sakharama
 227. Sakkara
 228. Sakkasenapati-parivena
 229. Sakshin
 230. Salahana
 231. Salai
 232. Salaka
 233. Salakhabari
 234. Salalagara
 235. Salalavati
 236. Salanaka
 237. Salasama
 238. Salata
 239. Salavana
 240. Salavi
 241. Salige
 242. Salila-purvaka
 243. Salina
 244. Salinagar
 245. Salindiya
 246. Salivadi
 247. Saliveli
 248. Sallakshana
 249. Sallekhana
 250. Salohita
 251. Saluva
 252. Salvation
 253. Sam
 254. Sam-hi
 255. Sama
 256. Samacarya
 257. Samadhi
 258. Samadhigata-panca-mahashabda
 259. Samagama
 260. Samagrivada
 261. Samahartri
 262. Samaja
 263. Samajnapti
 264. Samaka
 265. Samakara-grama
 266. Samakara-kula
 267. Samakranta
 268. Samala
 269. Samam
 270. Samamtasiha
 271. Saman-dewale
 272. Samanid
 273. Samanjasa
 274. Samanjita
 275. Samanta
 276. Samanta-adhikarin
 277. Samanta-adhipati
 278. Samanta-padira
 279. Samantabhadra
 280. Samantapai
 281. Samantasimha
 282. Samanthu
 283. Samanti
 284. Samantika
 285. Samanvava
 286. Samanya
 287. Samanyabirudavalilakshana
 288. Samanyaniruktikrodapatra
 289. Samapa
 290. Samaracana
 291. Samaraghanghala
 292. Samarana
 293. Samarapaniya
 294. Samarapya
 295. Samarasiha
 296. Samarasimha
 297. Samarcapana
 298. Samasadina
 299. Samasanvayatippana
 300. Samasiddha
 301. Samasta
 302. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 303. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 304. Samasta-mahasamanta-adhipati
 305. Samasta-rajakiyanam
 306. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 307. Samasta-sena-adhipati
 308. Samasta-suprashasty-upeta
 309. Samasta-utpatti-sahita
 310. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 311. Samasty-ety-adi
 312. Samasyapurana
 313. Samat
 314. Samata
 315. Samatata
 316. Samatta
 317. Samavada
 318. Samavajika
 319. Samavajin
 320. Samavasarana
 321. Samavayika
 322. Samaveta
 323. Samay Varte Savdhan
 324. Samaya
 325. Samaya-patra
 326. Samayacara
 327. Samayacarya
 328. Samayadharma
 329. Samayamatrika
 330. Samayika
 331. Sambada
 332. Sambaddha
 333. Sambadhana
 334. Sambadra
 335. Sambal
 336. Sambapala
 337. Sambarapallika
 338. Sambhala
 339. Sambhara
 340. Sambharayuddha
 341. Sambhoga
 342. Sambina
 343. Sambiranippalan-gashu
 344. Sambive
 345. Sambodhita
 346. Sambuddha
 347. Samcarin
 348. Samdoha
 349. Samehaka
 350. Samgha
 351. Samghasena
 352. Samghasenapabbata
 353. Samghata
 354. Samghati
 355. Samghila
 356. Samghiladeva
 357. Samgitaraghava
 358. Samgohalika
 359. Samgohalikagrama
 360. Samgrahana
 361. Samgramavarnana
 362. Samhalalamaka-samanvita
 363. Samhalatamaka
 364. Samija
 365. Samijja
 366. Samini
 367. Samipa
 368. Samiti
 369. Samkacitaka
 370. Samkakshika
 371. Samkalpa
 372. Samkassa
 373. Samkhesara
 374. Samkhya
 375. Samkramana
 376. Samkranti
 377. Samkshiptarudrapaddhati
 378. Sammat
 379. Sammavajin
 380. Sammeta
 381. Sammitavarna
 382. Sammukha-vara
 383. Sammvat
 384. Samnidhi
 385. Samokhan
 386. Samoshana
 387. Sampige
 388. Samprapti
 389. Samprati
 390. Sampratipatti
 391. Samraj
 392. Samsara
 393. Samsarana
 394. Samsarpokhri
 395. Samshayika
 396. Samskrita
 397. Samskritamanjari
 398. Samskritaratnakara
 399. Samstava
 400. Samstha
 401. Samstuta
 402. Samta
 403. Samtana
 404. Samten
 405. Samtosha
 406. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 407. Samudaya
 408. Samudaya-bahya
 409. Samudaya-prapti
 410. Samudayabahy-adyastamba
 411. Samudda
 412. Samuddagiri-parivena
 413. Samudra
 414. Samudra-ghosha
 415. Samudragupta
 416. Samudrala
 417. Samudram
 418. Samugama
 419. Samuha
 420. Samukkalaya
 421. Samula
 422. Samupagata
 423. Samuta
 424. Samutiri
 425. Samutkrida
 426. Samva
 427. Samvadana
 428. Samvartakalpa
 429. Samvasa
 430. Samvat
 431. Samvatsara
 432. Samvatsara-shraddha
 433. Samvatsara-variya
 434. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 435. Samvatsarapratipada
 436. Samvatsarika
 437. Samvatsarika-hiranya
 438. Samvatta
 439. Samvatu
 440. Samvatum
 441. Samvibhaga
 442. Samvid
 443. Samvinayika
 444. Samvyavaharin
 445. Samyakpradhana
 446. Samyana
 447. Sanagamayya
 448. Sanaka
 449. Sanakanika
 450. Sanaphulla
 451. Sanatha
 452. Sancakara
 453. Sancarantaka
 454. Sancaratka
 455. Sancarita
 456. Sanchi
 457. Sanchor
 458. Sanchore
 459. Sandagama
 460. Sandala
 461. Sandera
 462. Sandhi
 463. Sandhi-dipa
 464. Sandhi-pata
 465. Sandhi-vigraha-karana
 466. Sandhi-viḻakku
 467. Sandhivigraha-adhikarana
 468. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 469. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 470. Sandhivigraha-adhikrita
 471. Sandhivigraha-ppeṟu
 472. Sandhivigrahakarin
 473. Sandhivigrahi-pannu
 474. Sandhivigrahika
 475. Sandhivigrahin
 476. Sandhy-amsha
 477. Sandhya
 478. Sandora
 479. Sandran
 480. Sandun-kiripeni-ihima
 481. Sandura
 482. Sang
 483. Sanga
 484. Sangadi-raksha-palaka
 485. Sangagama
 486. Sangai
 487. Sangalaiya
 488. Sangam
 489. Sangamapura
 490. Sangameshvara
 491. Sangamjagarlamudi
 492. Sangamu
 493. Sangamuvihara
 494. Sangapuri
 495. Sangaran
 496. Sangha Day
 497. Sangha-pati
 498. Sangha-prabhu
 499. Sangha-prakrita
 500. Sanghapura
 501. Sangharaja
 502. Sangharama
 503. Sanghasthavira
 504. Sanghati
 505. Sanghavi
 506. Sanghol
 507. Sangiraya
 508. Sangitanirnaya
 509. Sangitapura
 510. Sangitavrittaratnakara
 511. Sangli
 512. Sangpo Bumtri
 513. Sangrahana
 514. Sangrahitri
 515. Sanimandapa
 516. Sanjati
 517. Sanjayanti
 518. Sanjayapura
 519. Sanjhaiya
 520. Sanjiva-raja
 521. Sankacitaka
 522. Sankalapura
 523. Sankaran Koil
 524. Sankati
 525. Sanketa
 526. Sankhni Nar
 527. Sankhu
 528. Sankissa
 529. Sanna Nallur
 530. Sannaha
 531. Sannathi
 532. Sannavroli
 533. Sanni-yakuma
 534. Sannidhatri
 535. Sanniratittha
 536. Sanniyuktaka
 537. Sannu
 538. Sanskrit
 539. Santa
 540. Santai
 541. Santaka
 542. Santakika
 543. Santana-shapa
 544. Santanika-shaiva
 545. Santati
 546. Santati-pravesham
 547. Santha
 548. Santhi
 549. Santirana
 550. Sanupabbata
 551. Sapadalaksha
 552. Sapan
 553. Sapindikarana-shraddha
 554. Sappasondika
 555. Sappasondikapabhara
 556. Sappini
 557. Sapta-amatya
 558. Sapta-ambhodhi
 559. Sapta-kshetra
 560. Sapta-santana
 561. Sapta-santati
 562. Sapta-vidhi
 563. Saptagodavari
 564. Saptama-cakravartin
 565. Saptamatri
 566. Saptamatrika
 567. Saptanga
 568. Saptasagara
 569. Saptashatimantravibhaga
 570. Saptavarman
 571. Sapuga
 572. Sara
 573. Sara-kami
 574. Sarabhanga
 575. Sarabhu
 576. Saradiya
 577. Saradkel
 578. Saraf-Eddin
 579. Sarahang
 580. Saramaru-mohottala
 581. Saran-kher
 582. Sarandadacetiya
 583. Sarang
 584. Sarangadeva
 585. Sarangha
 586. Sarap Bando Karvo
 587. Sarapari
 588. Sarasa
 589. Sarasana
 590. Sarasavahala
 591. Sarashipuri
 592. Sarasiddhantasangraha
 593. Sarassati
 594. Sarassatimandapa
 595. Sarasvata
 596. Sarasvatalankarasutra
 597. Sarasvati
 598. Sarasvati-bhandara
 599. Sarasvati-bhandarika
 600. Sarasvatisthana
 601. Sarasvatistotra
 602. Sarathia-poravara
 603. Sarau
 604. Saraviya
 605. Sarayitva
 606. Sarberia
 607. Sardar Museum
 608. Sardhamviharin
 609. Sardhancara
 610. Sardhancari
 611. Saredavala
 612. Saree
 613. Sarhang
 614. Sarige
 615. Sarnath
 616. Sarobhanga
 617. Sarouila-kher
 618. Sarpa
 619. Sarpabali
 620. Sarpadalo
 621. Sarpadalograma
 622. Sarpapalita
 623. Sarshapa
 624. Sartha-vahitra
 625. Sarthavaha
 626. Sarthavahini
 627. Sarupya
 628. Sarupyasamrajya
 629. Sarv-abhyantara-siddhi
 630. Sarv-abhyantara-siddhya
 631. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 632. Sarv-adana-sangrahya
 633. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 634. Sarv-adaya-sameta
 635. Sarv-adeya-vishuddha
 636. Sarv-adhikara-adhikrita
 637. Sarv-adhikara-karana
 638. Sarv-adhikara-niyukta
 639. Sarv-adhikrita
 640. Sarv-agrahara
 641. Sarv-aya
 642. Sarv-aya-sahita
 643. Sarv-aya-vishuddha
 644. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 645. Sarv-opadrava-varjita
 646. Sarv-oparikara-adana-sahita
 647. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 648. Sarv-otpatti-sahita
 649. Sarva-badha-parihara
 650. Sarva-badha-vivarjita
 651. Sarva-danda-nayaka
 652. Sarva-desh-adhikarin
 653. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 654. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 655. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 656. Sarva-jata
 657. Sarva-jata-bhoga
 658. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 659. Sarva-jata-pariharika
 660. Sarva-kara-parihara
 661. Sarva-kara-sameta
 662. Sarva-namaskrita
 663. Sarva-namasya
 664. Sarva-niyoga
 665. Sarva-panga-parihrita
 666. Sarva-parihara-karudeya
 667. Sarva-pida-parihrita
 668. Sarva-pida-varjita
 669. Sarva-pida-vivarjita
 670. Sarva-rajakiyanam
 671. Sarva-sainy-adhikarin
 672. Sarva-tantra-adhikrita
 673. Sarva-vadha-vivarjita
 674. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 675. Sarvabhauma
 676. Sarvadeva
 677. Sarvadevaiya
 678. Sarvadhikari
 679. Sarvadhikarin
 680. Sarvadhyaksha
 681. Sarvamanya
 682. Sarvamedha
 683. Sarvasena
 684. Sarvasiddhi
 685. Sarvasvaharana
 686. Sarvatobhadra
 687. Sarvatobhadrika
 688. Sarvavadinayaka
 689. Sarvavasara
 690. Sarveshvara
 691. Sarviya
 692. Şashghani
 693. Sashthidasa
 694. Sashtiratra
 695. Sasin
 696. Satajuna
 697. Satala
 698. Satalaka
 699. Satam Ne Somvar
 700. Satara-mangalyaya
 701. Satavahana
 702. Satche
 703. Satera
 704. Sateraka
 705. Sathirapatti
 706. Sathuragiri
 707. Sathya Gosila
 708. Satiana
 709. Satiyaputta
 710. Satkarman
 711. Satni-tamal
 712. Satodika
 713. Satpurusha
 714. Satra
 715. Satra-agara
 716. Satra-agara-karana
 717. Satrap
 718. Satrig Ersang
 719. Satsen
 720. Sattabhu
 721. Sattaliya
 722. Sattambacetiya
 723. Sattapannaka-pasada
 724. Sattapanni
 725. Sattapanniguha
 726. Sattasaya
 727. Satti
 728. Sattra
 729. Sattrapati
 730. Satu
 731. Satuli
 732. Satum-bare
 733. Satuvanashramaka
 734. Satya-jnana-darishanigaḻ
 735. Satyadharma-sthita
 736. Satyapura
 737. Satyapuramahavirautsaha
 738. Satyapuravatara
 739. Satyashraya
 740. Satyashrya
 741. Satyavatimahatmya
 742. Satyayuga
 743. Sau
 744. Saubhagyabhaskara
 745. Saudapaiya
 746. Saudha
 747. Saudharmasabha
 748. Saugandhika
 749. Saugata-parivrajaka
 750. Sauharavala
 751. Sauhitavala
 752. Saujatavala
 753. Saumya
 754. Sauna
 755. Saunaiya
 756. Saundatti
 757. Sauni
 758. Saura
 759. Saurandiya
 760. Saurashtra
 761. Saurathavala
 762. Sauryapura
 763. Sautrika
 764. Sauvarna
 765. Sauvarnika
 766. Sava Mann
 767. Sava Sheer
 768. Savadhavatti
 769. Savaiyau
 770. Savanadurga
 771. Savanti
 772. Savanur
 773. Savara
 774. Savarna-vritti
 775. Savatthi
 776. Savau
 777. Savi
 778. Savu
 779. Savvavasara
 780. Saxena
 781. Saya
 782. Sayaka
 783. Sayala
 784. Sayana
 785. Sayaniya
 786. Sayara
 787. Sayyapali
 788. Scented Water
 789. Science
 790. Scorching
 791. Scratching
 792. Scroll-design
 793. Sea
 794. Sea-monster
 795. Sea-voyage
 796. Seat
 797. Sebokht
 798. Sedambal
 799. Sedhar
 800. Seedling
 801. Seethimaraykkarakam
 802. Segana
 803. Seia
 804. Seiga
 805. Sejalaka
 806. Seka
 807. Sekasantanya
 808. Sekyakara
 809. Selahasta
 810. Selapura
 811. Selavadhakin
 812. Seleng
 813. Seleyavada
 814. Self-study
 815. Semanda
 816. Sembanadu
 817. Sembanattu
 818. Sembiam
 819. Sembuwa
 820. Semdhava
 821. Semennuma
 822. Semiramis
 823. Semkye
 824. Semmati
 825. Sena
 826. Sena-adhikarika
 827. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 828. Sena-bhakta
 829. Sena-bhoga
 830. Sena-gana
 831. Senabhogika
 832. Senabova
 833. Senadhipa
 834. Senadhipati
 835. Senagalaguduru
 836. Senagapapu
 837. Senaggabodhi
 838. Senagopa
 839. Senai-mudaliyar
 840. Senaiy-aḻngadika
 841. Senakapat
 842. Senanga
 843. Senani-netra
 844. Senapati
 845. Senapati-pperuvilai
 846. Senapatigama
 847. Senapatiy-a
 848. Senasenapati-parivena
 849. Senavarman
 850. Senaya
 851. Sengalipuram
 852. Senkŏdi-kkanam
 853. Sennimalai
 854. Senthuriai
 855. Sepannipuppha-pasada
 856. Ser
 857. Seraha
 858. Serahiya
 859. Serang
 860. Sere
 861. Seri
 862. Serisaya
 863. Seriyaputa
 864. Serkem
 865. Sernga
 866. Serpent
 867. Sertip
 868. Servant
 869. Sesai
 870. Sesayi
 871. Seshai
 872. Sesi-biyyamu
 873. Sesostris
 874. Setagiri
 875. Setapabbata
 876. Setavala
 877. Setavara
 878. Setavya
 879. Seth
 880. Sethji
 881. Setika
 882. Setting Fire
 883. Setu
 884. Setubandha
 885. Setuja
 886. Setupati
 887. Seuni-tamal
 888. Seuwni
 889. Seva
 890. Sevaka
 891. Sevala
 892. Sevalur
 893. Seven Buddhas
 894. Seventy-two Arts
 895. Sevyasevakopadesha
 896. Sewing
 897. Seya
 898. Seygiri
 899. Sha
 900. Shabara
 901. Shabaramantra
 902. Shabaravidya
 903. Shabda
 904. Shabdanirupana
 905. Shabdanushasana
 906. Shabdasagara
 907. Shabdika
 908. Shada
 909. Shada-kkadamai
 910. Shadaracakra
 911. Shadashiti
 912. Shadayatana
 913. Shadbhaga
 914. Shaddarshana
 915. Shadipur
 916. Shadpu
 917. Shadragacandrodaya
 918. Shagzo
 919. Shahanushahi
 920. Shahar
 921. Shai
 922. Shaibara
 923. Shaila
 924. Shaila-devagriha
 925. Shaila-griha
 926. Shaila-karman
 927. Shaila-rupakarman
 928. Shaila-vardhakin
 929. Shailalaka
 930. Shailapura
 931. Shailendra
 932. Shainya
 933. Shaiv-acarya
 934. Shaiva-diksha
 935. Shaivacarya-kshetra
 936. Shaivara
 937. Shaivism
 938. Shaka
 939. Shaka-panika
 940. Shakambhari
 941. Shakambhari-vidya
 942. Shakha
 943. Shakkara-kkanikkai
 944. Shakra
 945. Shakra-yajna
 946. Shakradhvaja
 947. Shakrotthana
 948. Shakta
 949. Shakti
 950. Shakti-mukha
 951. Shaktism
 952. Shaktitraya
 953. Shaktivada
 954. Shaktivarman
 955. Shaky-opasika
 956. Shakya
 957. Shakyabhikshu
 958. Shakyashribhadra
 959. Shakyasimha
 960. Shal
 961. Shala
 962. Shala-bhoga
 963. Shalagai
 964. Shalagrama
 965. Shalaigramam
 966. Shalasthana-mukhya
 967. Shalem
 968. Shalihotra
 969. Shalima
 970. Shalishuka
 971. Shalivahana
 972. Shalmali
 973. Shalya-traya
 974. Shamadama
 975. Shamadhya
 976. Shambala
 977. Shambhumativilasa
 978. Shame
 979. Shamipadraka
 980. Shamkaragiri
 981. Shams-ad-din
 982. Shamya
 983. Shan
 984. Shana
 985. Shanabhoga
 986. Shanapada
 987. Shancharambum
 988. Shanda
 989. Shanda-gula
 990. Shandaka
 991. Shandala-ppeṟu
 992. Shandili
 993. Shani
 994. Shanivara-mandapa
 995. Shankara
 996. Shankara-akshi
 997. Shankaracarya
 998. Shankaragiri
 999. Shankarapura
 1000. Shankha
 1001. Shankhacakrankanaprayashcitta
 1002. Shankhadhara
 1003. Shankhadharin
 1004. Shankhakara
 1005. Shankhatirtha
 1006. Shankhika
 1007. Shanku
 1008. Shankukavi
 1009. Shankumukha
 1010. Shanmukha-bahu
 1011. Shantanapura
 1012. Shantarakshita
 1013. Shanti
 1014. Shanti-varika
 1015. Shanticakrapuja
 1016. Shantideva
 1017. Shantika
 1018. Shantikara
 1019. Shantisharman
 1020. Shantivira
 1021. Shanty-agara
 1022. Shantyagara-adhikrita
 1023. Shantyagarika
 1024. Shaonano-Shao
 1025. Sharabha
 1026. Sharabhapaddhati
 1027. Sharabhapujapaddhati
 1028. Sharabhapura
 1029. Sharabharaja
 1030. Sharada
 1031. Sharadasharvari
 1032. Sharai
 1033. Sharanagata-vajrapanjara
 1034. Sharatpaurnima
 1035. Sharayantra
 1036. Sharayantraka
 1037. Sharayantrin
 1038. Sharira
 1039. Sharmarya
 1040. Sharvadasa
 1041. Sharvanaga
 1042. Sharvasharman
 1043. Sharvavishnu
 1044. Shasana
 1045. Shasana-adhikarika
 1046. Shasana-adhikarin
 1047. Shasana-ardhika
 1048. Shasana-baddha
 1049. Shasana-bhandarin
 1050. Shasana-maryada
 1051. Shasana-pata
 1052. Shasana-sancarin
 1053. Shasana-sundari
 1054. Shasanadevi
 1055. Shasanika-kayastha
 1056. Shasayitri
 1057. Shashanka
 1058. Shashinandin
 1059. Shashivamshamahakavya
 1060. Shashtha-adhikrita
 1061. Shashthatapa
 1062. Shashthi-amavasya
 1063. Shashtyabdapurti
 1064. Shashukani
 1065. Shashukani-tanka
 1066. Shashvatiya
 1067. Shastra
 1068. Shasyabhumi
 1069. Shat-catushkika
 1070. Shat-pana
 1071. Shata
 1072. Shatabhisheka
 1073. Shatadru
 1074. Shataghni
 1075. Shatakarni
 1076. Shatamana
 1077. Shatanga
 1078. Shatapatra
 1079. Shatara
 1080. Shatashila
 1081. Shatashloki
 1082. Shatavadhana
 1083. Shatcakradisamgraha
 1084. Shateka
 1085. Shati
 1086. Shatika
 1087. Shatka
 1088. Shatpancashat
 1089. Shatrudamana
 1090. Shatrunjayavatara
 1091. Shatshashti
 1092. Shatshashtivishaya
 1093. Shattrimshad-danda-ayudha
 1094. Shattrimshat
 1095. Shattu-vari
 1096. Shattvika-dana
 1097. Shaulkika
 1098. Shaundika
 1099. Shaunika
 1100. Shauripura
 1101. Shava
 1102. Shavadi
 1103. Shavai-kkadamai
 1104. Shavashayana
 1105. Shayana-puja
 1106. Shayyagrahaka
 1107. Shayyapala
 1108. Shazam
 1109. Sheetal
 1110. Shekka-ayam
 1111. Shekkirai
 1112. Shekku-kadamai
 1113. Shekku-ma
 1114. Shel-chang
 1115. Shenapaka-kkuḻigai
 1116. Shengudikkanam
 1117. Shenlha Okar
 1118. Sherab
 1119. Shergarh
 1120. Shervai
 1121. Shesha-shirsha
 1122. Sheshacala
 1123. Sheshagiri
 1124. Sheshasamuccaya
 1125. Sheshata
 1126. Shethani
 1127. Shetti
 1128. Shetti-Pattanasvamin
 1129. Shettiy-iṟai
 1130. Shettiyar-magamai
 1131. Shevaka-kkashu
 1132. Shevidu
 1133. Shibara
 1134. Shibipura
 1135. Shighra-likhita
 1136. Shighrabodhininamamala
 1137. Shihab-ad-din
 1138. Shihara
 1139. Shikhara
 1140. Shikharasvamin
 1141. Shil-ayam
 1142. Shil-kudimai
 1143. Shila
 1144. Shila-guntha
 1145. Shila-karmanta
 1146. Shila-kutta
 1147. Shila-lashti
 1148. Shila-shasana
 1149. Shiladitya
 1150. Shilagriha
 1151. Shilahara
 1152. Shilalekha
 1153. Shilama
 1154. Shilapatra
 1155. Shilapravesha
 1156. Shilara
 1157. Shilavati
 1158. Shill-antara-ayam
 1159. Shill-iṟai
 1160. Shilotara
 1161. Shilotari
 1162. Shilotra
 1163. Shilotri
 1164. Shilottara
 1165. Shilpakara
 1166. Shilparatna
 1167. Shilpin
 1168. Shilvari
 1169. Shimĕhabbaruva
 1170. Shimshapa
 1171. Shinabarataka
 1172. Shindha
 1173. Shindre
 1174. Shingzo
 1175. Ship
 1176. Shipwreck
 1177. Shiraguppi
 1178. Shirah-pradhanin
 1179. Shirah-sthayin
 1180. Shiras
 1181. Shirgod
 1182. Shirisha
 1183. Shirkali
 1184. Shiro-rakshika
 1185. Shiro-varttana
 1186. Shiṟṟ-ayam
 1187. Shirshaka
 1188. Shiṟu-ppadi-kaval
 1189. Shiru-shungam
 1190. Shirupadu
 1191. Shishshinti
 1192. Shishupalagarh
 1193. Shishupalgarh
 1194. Shishya
 1195. Shitali-chal
 1196. Shitamshu
 1197. Shitarashmi
 1198. Shitari
 1199. Shitavana
 1200. Shithil-acarya
 1201. Shitla
 1202. Shiv Bhairav
 1203. Shiva
 1204. Shiva-bhandarin
 1205. Shiva-mana
 1206. Shiva-sthala
 1207. Shiva-tithi
 1208. Shivabrahmana
 1209. Shivacarya
 1210. Shivadandaka
 1211. Shivadiksha
 1212. Shivadrohin
 1213. Shivaganga
 1214. Shivagiti
 1215. Shivagupta
 1216. Shivakanci
 1217. Shivakara
 1218. Shivakshetra
 1219. Shivakunda
 1220. Shivalingapratishthavidhi
 1221. Shivamandala-diksha
 1222. Shivanandin
 1223. Shivanmalai
 1224. Shivapancayatana
 1225. Shivaprasada
 1226. Shivapujaprakasha
 1227. Shivapura
 1228. Shivapuraka
 1229. Shivapurakagrama
 1230. Shivapuravishaya
 1231. Shivaratri
 1232. Shivasarman
 1233. Shivashataka
 1234. Shivashri
 1235. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1236. Shivaskanda
 1237. Shivaskandavarman
 1238. Shivastava
 1239. Shivasvati
 1240. Shivatatvasaram
 1241. Shivayogin
 1242. Shiveli
 1243. Shivi
 1244. Shiyal Singhi
 1245. Shiyali
 1246. Shiyaltati
 1247. Shleshamanimanjusha
 1248. Shleshmatakavana
 1249. Shlo
 1250. Shlokashataka
 1251. Shlokastuti
 1252. Shlotra
 1253. Shmashana
 1254. Sho
 1255. Shobhavati
 1256. Shodasha
 1257. Shodashavarna
 1258. Shodashavarnaka
 1259. Shodashika
 1260. Shodashin
 1261. Shodi
 1262. Shoḻaga
 1263. Sholinghur
 1264. Shompeshvara
 1265. Shon
 1266. Shona
 1267. Shonabhadra
 1268. Shonacala
 1269. Shonitapura
 1270. Shoogari
 1271. Shooting
 1272. Shop-keeper
 1273. Shopa
 1274. Shoti
 1275. Shra
 1276. Shraddha
 1277. Shraddha-anga
 1278. Shraddha-dana
 1279. Shraddha-kara
 1280. Shraddha-tithi
 1281. Shraddhacandrikasangraha
 1282. Shraddhanirnaya
 1283. Shrahe
 1284. Shrahi
 1285. Shraman-opasaka
 1286. Shramana
 1287. Shramana-shravika
 1288. Shramanika
 1289. Shramanoddesha
 1290. Shravaka
 1291. Shravan
 1292. Shravana
 1293. Shravana-patra
 1294. Shravasti
 1295. Shravastibhukti
 1296. Shravika
 1297. Shravita
 1298. Shre
 1299. Shree Ram Nam
 1300. Shreni
 1301. Shreni-karana
 1302. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1303. Shreshthin
 1304. Shri
 1305. Shri Janardana
 1306. Shri Rangam
 1307. Shri Yajna
 1308. Shri-bali
 1309. Shri-bali-bhoga
 1310. Shri-bhandara
 1311. Shri-carana
 1312. Shri-dvara
 1313. Shri-goshala
 1314. Shri-hasta
 1315. Shri-kanthamani
 1316. Shri-kataka
 1317. Shri-maheshvara
 1318. Shri-malaya
 1319. Shri-malika
 1320. Shri-mandira
 1321. Shri-nakshatra
 1322. Shri-naman
 1323. Shri-nayana
 1324. Shri-pashcima-mandira
 1325. Shri-patta
 1326. Shri-pattika
 1327. Shri-prithivi-vallabha
 1328. Shri-rudra
 1329. Shri-vijaya-shiva
 1330. Shri-vimana
 1331. Shri-Virupaksha
 1332. Shri-vithi-nayaka
 1333. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1334. Shribastabi
 1335. Shribhadra
 1336. Shribhandara-variyam
 1337. Shricandana
 1338. Shridatta
 1339. Shrideva
 1340. Shridevi
 1341. Shridhara
 1342. Shrigauda
 1343. Shrighana
 1344. Shrigodha
 1345. Shrigohali
 1346. Shriguru
 1347. Shriharisha
 1348. Shriharsha
 1349. Shrijnana
 1350. Shrikantha
 1351. Shrikara
 1352. Shrikara-mudra-ankita
 1353. Shrikarana
 1354. Shrikarana-adhipa
 1355. Shrikarana-agrani
 1356. Shrikarana-prabhu
 1357. Shrikarana-viditam
 1358. Shrikaranin
 1359. Shrikarya
 1360. Shrikhanda
 1361. Shrikhanda-ghodu
 1362. Shrikovil
 1363. Shrimad-adivaraha-dramma
 1364. Shrimada
 1365. Shrimadvacanabhusha
 1366. Shrimal
 1367. Shrimala
 1368. Shrimali
 1369. Shrimali Khetaya Thakura
 1370. Shrimata
 1371. Shrimukha
 1372. Shrimushnam
 1373. Shrinagara
 1374. Shrinatha
 1375. Shrine
 1376. Shrinera
 1377. Shringa
 1378. Shringara-bhoga
 1379. Shringaracaturika
 1380. Shringararasamadhuri
 1381. Shringararatha
 1382. Shringaratarangini
 1383. Shringaravimshati
 1384. Shringataka
 1385. Shringavera
 1386. Shringaverapura
 1387. Shringeri
 1388. Shringikanaka
 1389. Shrinivasa
 1390. Shrinivasavilasa
 1391. Shripada
 1392. Shripadadikeshapancashika
 1393. Shripala
 1394. Shriparvata
 1395. Shripati Agnihotri
 1396. Shripatibhatta
 1397. Shriperumbudur
 1398. Shriphala
 1399. Shripura
 1400. Shripuri
 1401. Shrirama
 1402. Shriramamishra
 1403. Shriranga
 1404. Shrirangadandaka
 1405. Shrirangam
 1406. Shrirangarajacarita
 1407. Shrirangarajastava
 1408. Shrisailam
 1409. Shrisamanta
 1410. Shrisetu
 1411. Shrishaila
 1412. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1413. Shrishrimala
 1414. Shristhanaka
 1415. Shrisuktabhashya
 1416. Shritatni
 1417. Shrivaikuntha
 1418. Shrivallabha
 1419. Shrivatsa
 1420. Shrivatsavihara
 1421. Shrivijaya
 1422. Shrotaka
 1423. Shrotra
 1424. Shrotriya
 1425. Shrutabhakti
 1426. Shrutadevata
 1427. Shrutakirti Traividyadeva
 1428. Shrutaskandhapuja
 1429. Shruti
 1430. Shrutiman
 1431. Shry-ajna
 1432. Shry-amrita
 1433. Shu
 1434. Shubhatunga
 1435. Shubhra
 1436. Shuci
 1437. Shuddha
 1438. Shuddhavasa
 1439. Shuddhiviveka
 1440. Shudra
 1441. Shudraka
 1442. Shudu-kattu-ppattam
 1443. Shukanasa
 1444. Shukasamdesha
 1445. Shukla
 1446. Shuklani
 1447. Shukra-netra
 1448. Shukrita
 1449. Shukti
 1450. Shuktiman
 1451. Shuktimat
 1452. Shuktimati
 1453. Shuktisahvaya
 1454. Shula
 1455. Shulaghata
 1456. Shulanadi
 1457. Shulapala
 1458. Shulavari
 1459. Shulin
 1460. Shulka
 1461. Shulka-adhikara
 1462. Shulka-atiyatrika
 1463. Shulka-mandapika
 1464. Shulkagraha
 1465. Shulkashala
 1466. Shulki
 1467. Shulkivamsha
 1468. Shumpeshvara
 1469. Shun
 1470. Shundaka
 1471. Shunga
 1472. Shunya
 1473. Shunyagrama
 1474. Shurapura
 1475. Shurasena
 1476. Shurparaka
 1477. Shurparakashatshashti
 1478. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1479. Shushrusha
 1480. Shuvastiyam
 1481. Shvabhra
 1482. Shvah-shvah
 1483. Shvetacchatra
 1484. Shvetagarut
 1485. Shvetambara
 1486. Shvetapata
 1487. Shvetapatha
 1488. Shvetatapatra
 1489. Shvetavala
 1490. Shyalasharman
 1491. Shyamakalpalatika
 1492. Sida
 1493. Sidavali
 1494. Sidaviya
 1495. Siddapur
 1496. Siddh Vadla
 1497. Siddha
 1498. Siddha-bat
 1499. Siddha-pitha
 1500. Siddha-sthana
 1501. Siddhabhakti
 1502. Siddhacakra
 1503. Siddhacakrapuja
 1504. Siddhacakrarcanashtaka
 1505. Siddhacakrastotra
 1506. Siddhagunastotra
 1507. Siddhai-shreshthin
 1508. Siddhakshetra
 1509. Siddham
 1510. Siddhamatrika
 1511. Siddhananda
 1512. Siddhanna
 1513. Siddhanta
 1514. Siddhanta-darshana
 1515. Siddhapaiya
 1516. Siddhapura
 1517. Siddhapuram
 1518. Siddhar
 1519. Siddharkadu
 1520. Siddhartha
 1521. Siddhasadhya
 1522. Siddhastotra
 1523. Siddhaur
 1524. Siddhavatam
 1525. Siddhaya
 1526. Siddhayatana
 1527. Siddhayatra
 1528. Siddheshvar
 1529. Siddheshvaram
 1530. Siddheśvara-caritra
 1531. Siddheswar
 1532. Siddhi
 1533. Sigiriya
 1534. Siglos
 1535. Sign
 1536. Sihadauni
 1537. Sihapaiya
 1538. Sihappapata
 1539. Sihapura
 1540. Sihildan
 1541. Siju
 1542. Sika
 1543. Sikalagama
 1544. Sikandra
 1545. Sikata
 1546. Sikavana
 1547. Sikhin
 1548. Sikili
 1549. Silacetiya
 1550. Silaicca
 1551. Silakuta
 1552. Silam
 1553. Silambam
 1554. Silamegha
 1555. Silameghapabbata
 1556. Silana
 1557. Silapokkharani
 1558. Silappadikaram
 1559. Silashri
 1560. Silinga
 1561. Silingi
 1562. Silk
 1563. Silnyen
 1564. Siluva
 1565. Silver
 1566. Sim-antargata-vastu-sahita
 1567. Sima
 1568. Simakarmakara
 1569. Siman
 1570. Simantonnayana
 1571. Simapura
 1572. Simaria
 1573. Simavivada
 1574. Simbali
 1575. Simghala
 1576. Simha-stambha
 1577. Simha-sthana
 1578. Simhabahu
 1579. Simhachalam
 1580. Simhadatta
 1581. Simhagiri
 1582. Simhahatta
 1583. Simhala
 1584. Simhanandin
 1585. Simhanika
 1586. Simhapada
 1587. Simhapura
 1588. Simhapuri
 1589. Simharaja
 1590. Simhasana
 1591. Simhasana-adhipati
 1592. Simhavahana
 1593. Simhavarman
 1594. Similia
 1595. Simmakkal
 1596. Simraongarh
 1597. Simraungadh
 1598. Simroungarh
 1599. Simsapavana
 1600. Simuka
 1601. Simul
 1602. Sinadiyagala
 1603. Sindhi
 1604. Sindhu
 1605. Sindura
 1606. Sinduriyo Nag
 1607. Sineha
 1608. Sineru
 1609. Sinful Nature
 1610. Singampunari
 1611. Singara
 1612. Singaraura
 1613. Singaravimana
 1614. Singchang
 1615. Singhapura
 1616. Singhavarman
 1617. Singi-muri-joa
 1618. Singing
 1619. Singraur
 1620. Singur
 1621. Sinharakkara-muhandirama
 1622. Sinhasanaya
 1623. Sinna
 1624. Sinnata
 1625. Sipa-khorlo
 1626. Sipere
 1627. Sippikulama
 1628. Sira
 1629. Sira-kata
 1630. Sirakera
 1631. Siridika
 1632. Sirigiri
 1633. Siriguppa
 1634. Siriguppi
 1635. Sirimala
 1636. Siripavvaya
 1637. Siripitthi
 1638. Siripura
 1639. Siris
 1640. Sirisamghabodhi
 1641. Sirisamghabodhi-parivena
 1642. Sirivolala
 1643. Siriyamasetti
 1644. Siroha
 1645. Sirpur
 1646. Sirunamalli
 1647. Sisa-baiglai
 1648. Sisavi
 1649. Sissoo
 1650. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1651. Sita
 1652. Sita-adhayaksha
 1653. Sita-camara
 1654. Sitadivyacarita
 1655. Sitakund
 1656. Sitakunda
 1657. Sitalekhya
 1658. Sitapincha
 1659. Sitaraghava
 1660. Sitasaviya
 1661. Sitka
 1662. Sitrama
 1663. Sittanavasal
 1664. Sittar
 1665. Sittara
 1666. Sivavika
 1667. Sivayogasara
 1668. Sivilaviya
 1669. Siwalik
 1670. Siwurukasi
 1671. Siwurumila
 1672. Six-headed
 1673. Sixty Years Cycle
 1674. Sixty-four Sciences
 1675. Siyakati
 1676. Siyamahantakuddala
 1677. Skambha
 1678. Skanda
 1679. Skandagupta
 1680. Skandaka
 1681. Skandakoti
 1682. Skandapala
 1683. Skandarya
 1684. Skandasharman
 1685. Skandashramam
 1686. Skandastambhi
 1687. Skandasvati
 1688. Skandha
 1689. Skandhaka
 1690. Skandhariddha
 1691. Skandhavara
 1692. Slavery
 1693. Sleemanabad
 1694. Sleeping Chamber
 1695. Sleeveless
 1696. Slothfulness
 1697. Smaranamangalastotra
 1698. Smarika
 1699. Smat
 1700. Smathi
 1701. Smritisamskara
 1702. Smrititattva
 1703. Smrityarthanirnaya
 1704. Smrityupasthana
 1705. Snake-bite
 1706. Snana-mahotsava
 1707. Snanayatra
 1708. Sobharampur
 1709. Soch
 1710. Socrates
 1711. Sodaranaga
 1712. Sodhala
 1713. Sodhalaiya Upadhyaya
 1714. Sodrangikritya
 1715. Sohora
 1716. Soja
 1717. Soladevanahalli
 1718. Solaha
 1719. Solahavani
 1720. Solampur
 1721. Solanki
 1722. Solapur
 1723. Solar Month
 1724. Solar Year
 1725. Soldier
 1726. Solen
 1727. Soma
 1728. Soma-grahana
 1729. Soma-parvan
 1730. Somaiya
 1731. Somanaiyaprabhu
 1732. Somanathpatan
 1733. Somanayaka
 1734. Somapala
 1735. Somapura
 1736. Somarama
 1737. Somarya
 1738. Somasharmarya
 1739. Somaskanda
 1740. Somatirtha
 1741. Somavamshibogara
 1742. Somavati
 1743. Somavishnu
 1744. Somayaga
 1745. Somayajin
 1746. Someshvarabhatta
 1747. Someshvaraiya Upadhyapa
 1748. Somila
 1749. Somvansi
 1750. Son-gui
 1751. Sonachalam
 1752. Sonagiri
 1753. Sonakutikanna
 1754. Sonarekha
 1755. Sonargaon
 1756. Sonari
 1757. Sonasara
 1758. Sondre
 1759. Song Yun
 1760. Songkho
 1761. Soniya
 1762. Sonkh
 1763. Sood
 1764. Soot
 1765. Sopana
 1766. Sopanasangitam
 1767. Sopara
 1768. Sopari
 1769. Sophocles
 1770. Sopur
 1771. Sorathi
 1772. Sorathiya
 1773. Soter
 1774. Sotthivati
 1775. Sotthiyakara
 1776. Sotthiyakara-vihara
 1777. Souka
 1778. Soura
 1779. South Indian Society
 1780. South Konkan
 1781. Southern India
 1782. Sovanasetti
 1783. Sovarasi Siddhantideva
 1784. Sovira
 1785. Sowing
 1786. Sparha-viharata
 1787. Spashta
 1788. Species
 1789. Sphotana
 1790. Sphujidhvaja
 1791. Sphuram
 1792. Spider
 1793. Spiritual Life
 1794. Splitter
 1795. Splitting
 1796. Sprinkling
 1797. Sradha
 1798. Sramanera
 1799. Sri Aurobindo
 1800. Srinagar
 1801. Srini
 1802. Srinpo
 1803. Sripadastane
 1804. Srishti
 1805. Srivastava
 1806. Srivilliputhur
 1807. Srong-btsan-sgam-po
 1808. Stala
 1809. Stamana
 1810. Stambha
 1811. Stambhanakavatara
 1812. Stambhapura
 1813. Stambhatirtha
 1814. Stater
 1815. Stavamala
 1816. Stavapushpanjali
 1817. Stavi
 1818. Stealing
 1819. Stencil Cutting
 1820. Stha
 1821. Sthal
 1822. Sthala
 1823. Sthala-gauda
 1824. Sthala-karana
 1825. Sthala-karnam
 1826. Sthala-patha-karana
 1827. Sthala-vritti
 1828. Sthaladurga
 1829. Sthalaka
 1830. Sthalapurana
 1831. Sthali
 1832. Sthambheshvardasa
 1833. Sthamya
 1834. Sthana
 1835. Sthana-acarya
 1836. Sthana-adhikaranika
 1837. Sthana-dana
 1838. Sthana-karana
 1839. Sthana-mahajana
 1840. Sthana-manya
 1841. Sthanabhumi
 1842. Sthanadhikara
 1843. Sthanadhikrita
 1844. Sthanadhipati
 1845. Sthanaka
 1846. Sthanakiyapattana
 1847. Sthanalaka
 1848. Sthanantarika
 1849. Sthanapala
 1850. Sthanapati
 1851. Sthanattar
 1852. Sthaneshvara
 1853. Sthanika
 1854. Sthaniya
 1855. Sthanudatta
 1856. Sthanugudha
 1857. Sthanugudhapura
 1858. Sthanunandin
 1859. Sthapanacarya
 1860. Sthapati
 1861. Sthapati-samraj
 1862. Sthapayitva
 1863. Sthavara
 1864. Sthavaralinga
 1865. Sthavira
 1866. Sthavira-kalpin
 1867. Sthaviri
 1868. Sthaviriya
 1869. Sthayin
 1870. Sthira
 1871. Sthira-shibira
 1872. Sthiramati
 1873. Sthita
 1874. Sthitaka
 1875. Sthiti
 1876. Sthiti-patra
 1877. Sthiti-patraka
 1878. Sthiti-vyavastha
 1879. Sthitipatra-vyavastha
 1880. Sthridirgam
 1881. Sthulaksha
 1882. Sthuna
 1883. Storm
 1884. Stotratika
 1885. Strabo
 1886. Stratega
 1887. Strategos
 1888. Stratonos
 1889. Street
 1890. Stricikitsa
 1891. Stridhana
 1892. Stripling
 1893. Stryadhyaksha
 1894. Stryadhyaksha-mahamatra
 1895. Study
 1896. Stupa
 1897. Stupavihara
 1898. Stupi
 1899. Stutivyuha
 1900. Su-chang
 1901. Su-divasa
 1902. Su-krishta
 1903. Su-pallika-apeta
 1904. Subandhu
 1905. Subbhanna Mangalam
 1906. Subechani
 1907. Subhadda
 1908. Subhaddacetiya
 1909. Subhadra
 1910. Subharaja
 1911. Subhashita
 1912. Subhashitaprabandha
 1913. Subhashitaratnamanjari
 1914. Subhiksha
 1915. Subhikshapura
 1916. Subramanya-swamy
 1917. Subramanyam
 1918. Sucetarama
 1919. Suchandra
 1920. Suda
 1921. Sudana Dikshita
 1922. Sudanaiya
 1923. Sudarshana
 1924. Sudarshanapura
 1925. Sudassana
 1926. Suddhadamti
 1927. Sudha
 1928. Sudha-karman
 1929. Sudhamshu
 1930. Sudharmendramahodaya
 1931. Sudi
 1932. Suduredi-toppiya
 1933. Suffering
 1934. Sugamavritti
 1935. Sugandha
 1936. Sugandhavartin
 1937. Sugurappa
 1938. Suguravva
 1939. Sukara-kavi
 1940. Sukaragama
 1941. Sukavihridayanandini
 1942. Sukha
 1943. Sukha-sankatha-vinoda
 1944. Sukhadi
 1945. Sukhana
 1946. Sukhasana
 1947. Sukhdi
 1948. Sukka
 1949. Suktavali
 1950. Suktimuktavali
 1951. Sukulidesha
 1952. Sulabhasadhyavyakarana
 1953. Sulatana
 1954. Sulitana
 1955. Sulla
 1956. Suluvadenige
 1957. Sumagadha
 1958. Sumana
 1959. Sumanapabbata
 1960. Sumanavapi
 1961. Sumantra
 1962. Sumbal
 1963. Sumer Public Library
 1964. Sumeru
 1965. Sumitta
 1966. Summer
 1967. Sumsumaragiri
 1968. Sun-kher
 1969. Sun-worship
 1970. Suna
 1971. Sunanda
 1972. Sundara
 1973. Sundarika
 1974. Sunhata-parivena
 1975. Sunka
 1976. Sunka-vĕrgadĕ
 1977. Sunkapannayadadhishthayaka
 1978. Sunuboldevagama
 1979. Sunyara
 1980. Supadmavyakarana
 1981. Supagamiya
 1982. Supakarapati
 1983. Suparṇa
 1984. Supernatural Birth
 1985. Suppara
 1986. Suprabhata
 1987. Supradarya
 1988. Supraya
 1989. Suprayoga
 1990. Supreme Reality
 1991. Supreme Spirit
 1992. Supurisacariya
 1993. Sura
 1994. Sura-ambavana
 1995. Sura-karana
 1996. Surabhi
 1997. Surabhi-mada
 1998. Suracandrodaya
 1999. Surahi
 2000. Surajadhvaja
 2001. Suralla
 2002. Surandra
 2003. Suraravala
 2004. Surasetti
 2005. Surashmicandra
 2006. Surashtra
 2007. Surat
 2008. Suratana
 2009. Suratrana
 2010. Surattha
 2011. Suravala
 2012. Surendra
 2013. Surendranath Dasgupta
 2014. Surface
 2015. Suri
 2016. Surijaduja
 2017. Surinashīrampurnneka
 2018. Suritrana
 2019. Surleshvar
 2020. Surrounding
 2021. Surulu
 2022. Surundhana
 2023. Surya
 2024. Surya-bha
 2025. Suryabimba
 2026. Suryadarshana
 2027. Suryagraha
 2028. Suryanarayan
 2029. Suryanayaka
 2030. Suryaparvan
 2031. Suryapura
 2032. Suryarunashataka
 2033. Suryashrama
 2034. Suryashtaka
 2035. Suryasiddhantarahasya
 2036. Suryavrata
 2037. Suryyakshetra
 2038. Susharman
 2039. Susharmapura
 2040. Sushi
 2041. Sushtavima
 2042. Sushumna
 2043. Suta
 2044. Suta-cela
 2045. Sutanu
 2046. Suthar
 2047. Suti
 2048. Sutra
 2049. Sutrabhrit
 2050. Sutradhara
 2051. Sutradhara-pitamaha
 2052. Sutradharin
 2053. Sutradhrit
 2054. Sutrantika
 2055. Sutrantikini
 2056. Sutrarthamritalahari
 2057. Suttee
 2058. Suvanakara
 2059. Suvanna
 2060. Suvannabhumi
 2061. Suvannagiri
 2062. Suvannaguha
 2063. Suvannapabbata
 2064. Suvannareha
 2065. Suvannatissa
 2066. Suvarna
 2067. Suvarna-adaya
 2068. Suvarna-adhyaksha
 2069. Suvarna-aya
 2070. Suvarna-danda
 2071. Suvarna-gadyana
 2072. Suvarnadvipa
 2073. Suvarnagiri
 2074. Suvarnagrama
 2075. Suvarnakara
 2076. Suvarnamukhari
 2077. Suvarnamukhi
 2078. Suvarnanadi
 2079. Suvarnapura
 2080. Suvarnarekha
 2081. Suvarnasikata
 2082. Suvarnasikta
 2083. Suvarnavarsha
 2084. Suvarnavithy-adhikta
 2085. Suwandirama
 2086. Sva-mukha-ajna
 2087. Sva-sim-avacchinna
 2088. Sva-sima-paryanta
 2089. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 2090. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 2091. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 2092. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 2093. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 2094. Sva-tala
 2095. Svabhoganagara
 2096. Svacchanda-upabhogena
 2097. Svacchandapataka
 2098. Svadeshin
 2099. Svahasta
 2100. Svalpa
 2101. Svamacandra
 2102. Svami-bhoga
 2103. Svamidevarya
 2104. Svamikaraja
 2105. Svamimalai
 2106. Svamin
 2107. Svamini
 2108. Svamya
 2109. Svamyarya
 2110. Svaniyamadashaka
 2111. Svara
 2112. Svaratrana
 2113. Svarga
 2114. Svargaloka
 2115. Svargigiri
 2116. Svargiri
 2117. Svarindra
 2118. Svarna
 2119. Svarna-adaya
 2120. Svarna-adayam
 2121. Svarna-bhandarin
 2122. Svarna-danda
 2123. Svarna-kshma
 2124. Svarna-meru
 2125. Svarnakara
 2126. Svarnapala
 2127. Svarupa
 2128. Svasamaya
 2129. Svasti
 2130. Svastika
 2131. Svastika-patta
 2132. Svastimangalavidhana
 2133. Svastyayana
 2134. Svatantra
 2135. Svati
 2136. Svati-tirunal‍
 2137. Svatisharmarya
 2138. Svatvavada
 2139. Svayambhu
 2140. Svayambhupurana
 2141. Svayamvara
 2142. Svoli-pata
 2143. Svolika-pata
 2144. Swallowed
 2145. Swallowing
 2146. Swaminath
 2147. Swamithoppu
 2148. Swanthi
 2149. Swarabha
 2150. Swasam
 2151. Swastik
 2152. Swat Valley
 2153. Swayamvar
 2154. Sweet Water
 2155. Swordsmanship
 2156. Syadishabdasamuccaya
 2157. Syadvada
 2158. Syanandura
 2159. Syanandurapura
 2160. Syanandurapurana
 2161. Syanandurapuranasamuccaya
 2162. Syanandurapuravarnana
 2163. Syanandurapuravarnanaprabandha
 2164. Syaramallika
 2165. Sylhet
 2166. Syria
 2167. Syuram
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: