India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 2107 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachag
 115. Sachaura
 116. Sachora
 117. Sachore
 118. Sacitta
 119. Saciva
 120. Sada-seva
 121. Sadacarasangraha
 122. Sadachi
 123. Sadag
 124. Sadaka
 125. Sadananda
 126. Sadaru
 127. Sadasukha
 128. Sadauiya
 129. Saddh Vadla
 130. Saddikudu
 131. Sadhacarya
 132. Sadhana
 133. Sadhanamala
 134. Sadhanika
 135. Sadhanin
 136. Sadhanu
 137. Sadhanvan
 138. Sadhara
 139. Sadharana
 140. Sadharmi-vatsalya
 141. Sadhryagviharin
 142. Sadhu
 143. Sadhusundara
 144. Sadhusundaragani
 145. Sadhvi
 146. Sadhya
 147. Sadhyapala
 148. Sadyaskra
 149. Sagala
 150. Sagama
 151. Sagar
 152. Sagara
 153. Sagaviya
 154. Saggaduvara
 155. Sagi
 156. Sagiri
 157. Sagnikasamskara
 158. Sagotra
 159. Sah
 160. Sahadesha
 161. Sahadeva
 162. Sahagamana
 163. Sahaja-kavi
 164. Sahajana
 165. Sahajati
 166. Sahakaiya
 167. Sahamacandrika
 168. Sahamalla
 169. Sahani
 170. Sahania
 171. Sahanikati
 172. Sahaniya
 173. Sahasa
 174. Sahasadhipati
 175. Sahasamallanka
 176. Sahasra-ayatana
 177. Sahasrabhojanakhandatika
 178. Sahasramravana
 179. Sahasramshu
 180. Sahassadhara
 181. Sahavadina
 182. Sahelava
 183. Saheliyu
 184. Sahi
 185. Sahi-kari
 186. Sahijada
 187. Sahilya
 188. Sahini
 189. Sahiti-vidya
 190. Sahitya
 191. Sahityadarpana
 192. Sahiyada
 193. Sahni
 194. Sahodara
 195. Sahu
 196. Sahuji
 197. Sahya
 198. Sahya-dash-aparadha
 199. Saidapet
 200. Saika
 201. Sail
 202. Sailo
 203. Sailor
 204. Saimhalaka
 205. Sainika-sangha-mukhya
 206. Sainy-adhikarin
 207. Sainyapati
 208. Saivira
 209. Sajayata
 210. Sajilakanda
 211. Sajjana
 212. Sajjanaprashamsa
 213. Sajje
 214. Sakalaniti-sammatamu
 215. Sakalikarana
 216. Sakallakumda
 217. Sakanika
 218. Sakarpara
 219. Sakarukara
 220. Sakashena
 221. Saketa
 222. Sakhanagara
 223. Sakharama
 224. Sakkara
 225. Sakkasenapati-parivena
 226. Sakshin
 227. Salahana
 228. Salaka
 229. Salakhabari
 230. Salalagara
 231. Salalavati
 232. Salanaka
 233. Salasama
 234. Salata
 235. Salavana
 236. Salavi
 237. Salige
 238. Salila-purvaka
 239. Salina
 240. Salinagar
 241. Salindiya
 242. Salivadi
 243. Saliveli
 244. Sallakshana
 245. Sallekhana
 246. Salohita
 247. Saluva
 248. Salvation
 249. Sam
 250. Sam-hi
 251. Sama
 252. Samacarya
 253. Samadhi
 254. Samadhigata-panca-mahashabda
 255. Samagama
 256. Samagrivada
 257. Samahartri
 258. Samaja
 259. Samajnapti
 260. Samaka
 261. Samakara-grama
 262. Samakara-kula
 263. Samakranta
 264. Samala
 265. Samam
 266. Samamtasiha
 267. Samanid
 268. Samanjasa
 269. Samanjita
 270. Samanta
 271. Samanta-adhikarin
 272. Samanta-adhipati
 273. Samanta-padira
 274. Samantabhadra
 275. Samantapai
 276. Samantasimha
 277. Samanthu
 278. Samanti
 279. Samantika
 280. Samanvava
 281. Samanya
 282. Samanyabirudavalilakshana
 283. Samanyaniruktikrodapatra
 284. Samapa
 285. Samaracana
 286. Samaraghanghala
 287. Samarana
 288. Samarapaniya
 289. Samarapya
 290. Samarasiha
 291. Samarasimha
 292. Samarcapana
 293. Samasadina
 294. Samasanvayatippana
 295. Samasiddha
 296. Samasta
 297. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 298. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 299. Samasta-mahasamanta-adhipati
 300. Samasta-rajakiyanam
 301. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 302. Samasta-sena-adhipati
 303. Samasta-suprashasty-upeta
 304. Samasta-utpatti-sahita
 305. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 306. Samasty-ety-adi
 307. Samasyapurana
 308. Samat
 309. Samata
 310. Samatata
 311. Samatta
 312. Samavada
 313. Samavajika
 314. Samavajin
 315. Samavasarana
 316. Samavayika
 317. Samaveta
 318. Samay Varte Savdhan
 319. Samaya
 320. Samaya-patra
 321. Samayacara
 322. Samayacarya
 323. Samayadharma
 324. Samayamatrika
 325. Samayika
 326. Sambada
 327. Sambaddha
 328. Sambadhana
 329. Sambadra
 330. Sambal
 331. Sambapala
 332. Sambarapallika
 333. Sambhala
 334. Sambhara
 335. Sambharayuddha
 336. Sambhoga
 337. Sambina
 338. Sambiranippalan-gashu
 339. Sambive
 340. Sambodhita
 341. Sambuddha
 342. Samdoha
 343. Same
 344. Samehaka
 345. Samgha
 346. Samghasena
 347. Samghasenapabbata
 348. Samghata
 349. Samghati
 350. Samghila
 351. Samghiladeva
 352. Samgitaraghava
 353. Samgohalika
 354. Samgohalikagrama
 355. Samgrahana
 356. Samgramavarnana
 357. Samhalalamaka-samanvita
 358. Samhalatamaka
 359. Samija
 360. Samijja
 361. Samini
 362. Samipa
 363. Samiti
 364. Samkacitaka
 365. Samkakshika
 366. Samkalpa
 367. Samkassa
 368. Samkhesara
 369. Samkhya
 370. Samkramana
 371. Samkranti
 372. Samkshiptarudrapaddhati
 373. Sammat
 374. Sammavajin
 375. Sammeta
 376. Sammitavarna
 377. Sammukha-vara
 378. Sammvat
 379. Samnidhi
 380. Samokhan
 381. Samoshana
 382. Sampige
 383. Samprapti
 384. Samprati
 385. Sampratipatti
 386. Samrat
 387. Samsara
 388. Samsarana
 389. Samsarpokhri
 390. Samshayika
 391. Samskrita
 392. Samskritamanjari
 393. Samskritaratnakara
 394. Samstava
 395. Samstha
 396. Samstuta
 397. Samta
 398. Samtana
 399. Samten
 400. Samtosha
 401. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 402. Samudaya
 403. Samudaya-bahya
 404. Samudaya-prapti
 405. Samudayabahy-adyastamba
 406. Samudda
 407. Samuddagiri-parivena
 408. Samudra
 409. Samudra-ghosha
 410. Samudragupta
 411. Samudrala
 412. Samudram
 413. Samugama
 414. Samuha
 415. Samula
 416. Samupagata
 417. Samuta
 418. Samutkrida
 419. Samva
 420. Samvadana
 421. Samvartakalpa
 422. Samvasa
 423. Samvat
 424. Samvatsara
 425. Samvatsara-shraddha
 426. Samvatsara-variya
 427. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 428. Samvatsarapratipada
 429. Samvatsarika
 430. Samvatsarika-hiranya
 431. Samvatta
 432. Samvatu
 433. Samvatum
 434. Samvibhaga
 435. Samvid
 436. Samvinayika
 437. Samvyavaharin
 438. Samyakpradhana
 439. Samyana
 440. Sanagamayya
 441. Sanaka
 442. Sanakanika
 443. Sanaphulla
 444. Sanatha
 445. Sancakara
 446. Sancarantaka
 447. Sancaratka
 448. Sancarin
 449. Sancarita
 450. Sanchi
 451. Sanchor
 452. Sanchore
 453. Sandagama
 454. Sandala
 455. Sandera
 456. Sandhi
 457. Sandhi-dipa
 458. Sandhi-pata
 459. Sandhi-vigraha-karana
 460. Sandhi-viḻakku
 461. Sandhivigraha-adhikarana
 462. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 463. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 464. Sandhivigraha-adhikrita
 465. Sandhivigraha-ppeṟu
 466. Sandhivigrahakarin
 467. Sandhivigrahi-pannu
 468. Sandhivigrahika
 469. Sandhivigrahin
 470. Sandhy-amsha
 471. Sandhya
 472. Sandora
 473. Sandran
 474. Sandura
 475. Sang
 476. Sanga
 477. Sangadi-raksha-palaka
 478. Sangagama
 479. Sangai
 480. Sangalaiya
 481. Sangam
 482. Sangamapura
 483. Sangameshvara
 484. Sangamjagarlamudi
 485. Sangamu
 486. Sangamuvihara
 487. Sangapuri
 488. Sangaran
 489. Sangha Day
 490. Sangha-pati
 491. Sangha-prabhu
 492. Sangha-prakrita
 493. Sanghapura
 494. Sangharaja
 495. Sangharama
 496. Sanghasthavira
 497. Sanghati
 498. Sanghavi
 499. Sanghol
 500. Sangiraya
 501. Sangitanirnaya
 502. Sangitapura
 503. Sangitavrittaratnakara
 504. Sangli
 505. Sangpo Bumtri
 506. Sangrahana
 507. Sangrahitri
 508. Sanimandapa
 509. Sanjati
 510. Sanjayanti
 511. Sanjayapura
 512. Sanjhaiya
 513. Sanjiva-raja
 514. Sankacitaka
 515. Sankaran Koil
 516. Sankati
 517. Sanketa
 518. Sankhni Nar
 519. Sankhu
 520. Sankissa
 521. Sanna Nallur
 522. Sannaha
 523. Sannathi
 524. Sannavroli
 525. Sannidhatri
 526. Sanniratittha
 527. Sanniyuktaka
 528. Sannu
 529. Sanskrit
 530. Santa
 531. Santai
 532. Santaka
 533. Santakika
 534. Santana-shapa
 535. Santanika-shaiva
 536. Santati
 537. Santati-pravesham
 538. Santha
 539. Santhi
 540. Santirana
 541. Sanupabbata
 542. Sapadalaksha
 543. Sapan
 544. Sapindikarana-shraddha
 545. Sappasondika
 546. Sappasondikapabhara
 547. Sappini
 548. Sapta-amatya
 549. Sapta-ambhodhi
 550. Sapta-kshetra
 551. Sapta-santana
 552. Sapta-santati
 553. Sapta-vidhi
 554. Saptagodavari
 555. Saptama-cakravartin
 556. Saptamatri
 557. Saptanga
 558. Saptasagara
 559. Saptashatimantravibhaga
 560. Saptavarman
 561. Sapuga
 562. Sara
 563. Sara-kami
 564. Sarabhanga
 565. Sarabhu
 566. Saradiya
 567. Saradkel
 568. Saraf-Eddin
 569. Sarahang
 570. Saran-kher
 571. Sarandadacetiya
 572. Sarang
 573. Sarangadeva
 574. Sarangha
 575. Sarap Bando Karvo
 576. Sarapari
 577. Sarasa
 578. Sarasana
 579. Sarasavahala
 580. Sarashipuri
 581. Sarasiddhantasangraha
 582. Sarassati
 583. Sarassatimandapa
 584. Sarasvata
 585. Sarasvatalankarasutra
 586. Sarasvati
 587. Sarasvati-bhandara
 588. Sarasvati-bhandarika
 589. Sarasvatisthana
 590. Sarasvatistotra
 591. Sarathia-poravara
 592. Sarau
 593. Saraviya
 594. Sarayitva
 595. Sarberia
 596. Sardar Museum
 597. Sardhamviharin
 598. Sardhancara
 599. Sardhancari
 600. Saredavala
 601. Saree
 602. Sarhang
 603. Sarige
 604. Sarnath
 605. Sarobhanga
 606. Sarouila-kher
 607. Sarpa
 608. Sarpabali
 609. Sarpadalo
 610. Sarpadalograma
 611. Sarpapalita
 612. Sarshapa
 613. Sartha-vahitra
 614. Sarthavaha
 615. Sarthavahini
 616. Sarupya
 617. Sarupyasamrajya
 618. Sarv-abhyantara-siddhi
 619. Sarv-abhyantara-siddhya
 620. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 621. Sarv-adana-sangrahya
 622. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 623. Sarv-adaya-sameta
 624. Sarv-adeya-vishuddha
 625. Sarv-adhikara-adhikrita
 626. Sarv-adhikara-karana
 627. Sarv-adhikara-niyukta
 628. Sarv-adhikrita
 629. Sarv-agrahara
 630. Sarv-aya
 631. Sarv-aya-sahita
 632. Sarv-aya-vishuddha
 633. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 634. Sarv-opadrava-varjita
 635. Sarv-oparikara-adana-sahita
 636. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 637. Sarv-otpatti-sahita
 638. Sarva-badha-parihara
 639. Sarva-badha-vivarjita
 640. Sarva-danda-nayaka
 641. Sarva-desh-adhikarin
 642. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 643. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 644. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 645. Sarva-jata
 646. Sarva-jata-bhoga
 647. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 648. Sarva-jata-pariharika
 649. Sarva-kara-parihara
 650. Sarva-kara-sameta
 651. Sarva-namaskrita
 652. Sarva-namasya
 653. Sarva-niyoga
 654. Sarva-panga-parihrita
 655. Sarva-parihara-karudeya
 656. Sarva-pida-parihrita
 657. Sarva-pida-varjita
 658. Sarva-pida-vivarjita
 659. Sarva-rajakiyanam
 660. Sarva-sainy-adhikarin
 661. Sarva-tantra-adhikrita
 662. Sarva-vadha-vivarjita
 663. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 664. Sarvabhauma
 665. Sarvadeva
 666. Sarvadevaiya
 667. Sarvadhikari
 668. Sarvadhikarin
 669. Sarvadhyaksha
 670. Sarvamanya
 671. Sarvamedha
 672. Sarvasena
 673. Sarvasiddhi
 674. Sarvasvaharana
 675. Sarvatobhadra
 676. Sarvatobhadrika
 677. Sarvavadinayaka
 678. Sarvavasara
 679. Sarveshvara
 680. Sarviya
 681. Şashghani
 682. Sashthidasa
 683. Sashtiratra
 684. Sasin
 685. Satajuna
 686. Satala
 687. Satalaka
 688. Satam Ne Somvar
 689. Satavahana
 690. Satche
 691. Satera
 692. Sateraka
 693. Sathirapatti
 694. Sathuragiri
 695. Sathya Gosila
 696. Satiana
 697. Satiyaputta
 698. Satkarman
 699. Satni-tamal
 700. Satodika
 701. Satpurusha
 702. Satra
 703. Satra-agara
 704. Satra-agara-karana
 705. Satrap
 706. Satrig Ersang
 707. Satsen
 708. Sattabhu
 709. Sattambacetiya
 710. Sattapannaka-pasada
 711. Sattapanni
 712. Sattapanniguha
 713. Sattasaya
 714. Satti
 715. Sattra
 716. Sattrapati
 717. Satu
 718. Satuli
 719. Satum-bare
 720. Satuvanashramaka
 721. Satya-jnana-darishanigaḻ
 722. Satyadharma-sthita
 723. Satyapura
 724. Satyapuramahavirautsaha
 725. Satyapuravatara
 726. Satyashraya
 727. Satyashrya
 728. Satyavatimahatmya
 729. Satyayuga
 730. Sau
 731. Saubhagyabhaskara
 732. Saudapaiya
 733. Saudha
 734. Saudharmasabha
 735. Saugandhika
 736. Saugata-parivrajaka
 737. Sauharavala
 738. Sauhitavala
 739. Saujatavala
 740. Saumya
 741. Sauna
 742. Saunaiya
 743. Saundatti
 744. Sauni
 745. Saura
 746. Saurandiya
 747. Saurashtra
 748. Saurathavala
 749. Sauryapura
 750. Sautrika
 751. Sauvarna
 752. Sauvarnika
 753. Sava Mann
 754. Sava Sheer
 755. Savadhavatti
 756. Savaiyau
 757. Savanadurga
 758. Savanti
 759. Savanur
 760. Savara
 761. Savarna-vritti
 762. Savatthi
 763. Savau
 764. Savi
 765. Savu
 766. Savvavasara
 767. Saxena
 768. Saya
 769. Sayaka
 770. Sayala
 771. Sayana
 772. Sayaniya
 773. Sayara
 774. Sayyapali
 775. Scented Water
 776. Science
 777. Scorching
 778. Scratching
 779. Scroll-design
 780. Sea
 781. Sea-monster
 782. Sea-voyage
 783. Seat
 784. Sebokht
 785. Sedambal
 786. Sedhar
 787. Seedling
 788. Seethimaraykkarakam
 789. Segana
 790. Seia
 791. Seiga
 792. Sejalaka
 793. Seka
 794. Sekasantanya
 795. Sekyakara
 796. Selahasta
 797. Selapura
 798. Selavadhakin
 799. Seleng
 800. Seleyavada
 801. Self-study
 802. Semanda
 803. Sembanadu
 804. Sembanattu
 805. Sembiam
 806. Semdhava
 807. Semiramis
 808. Semkye
 809. Semmati
 810. Sena
 811. Sena-adhikarika
 812. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 813. Sena-bhakta
 814. Sena-bhoga
 815. Sena-gana
 816. Senabhogika
 817. Senabova
 818. Senadhipa
 819. Senadhipati
 820. Senagalaguduru
 821. Senagapapu
 822. Senaggabodhi
 823. Senagopa
 824. Senai-mudaliyar
 825. Senaiy-aḻngadika
 826. Senakapat
 827. Senanga
 828. Senani-netra
 829. Senapati
 830. Senapati-pperuvilai
 831. Senapatigama
 832. Senapatiy-a
 833. Senasenapati-parivena
 834. Senavarman
 835. Senaya
 836. Sengalipuram
 837. Senkŏdi-kkanam
 838. Sennimalai
 839. Senthuriai
 840. Sepannipuppha-pasada
 841. Ser
 842. Seraha
 843. Serahiya
 844. Serang
 845. Sere
 846. Seri
 847. Serisaya
 848. Seriyaputa
 849. Serkem
 850. Sernga
 851. Serpent
 852. Sertip
 853. Servant
 854. Sesai
 855. Sesayi
 856. Seshai
 857. Sesi-biyyamu
 858. Sesostris
 859. Setagiri
 860. Setapabbata
 861. Setavala
 862. Setavara
 863. Setavya
 864. Seth
 865. Sethji
 866. Setika
 867. Setting Fire
 868. Setu
 869. Setubandha
 870. Setuja
 871. Setupati
 872. Seuni-tamal
 873. Seuwni
 874. Seva
 875. Sevaka
 876. Sevala
 877. Sevalur
 878. Seventy-two Arts
 879. Sevyasevakopadesha
 880. Sewing
 881. Seya
 882. Seygiri
 883. Sha
 884. Shabara
 885. Shabaramantra
 886. Shabaravidya
 887. Shabda
 888. Shabdanirupana
 889. Shabdanushasana
 890. Shabdasagara
 891. Shabdika
 892. Shada
 893. Shada-kkadamai
 894. Shadaracakra
 895. Shadashiti
 896. Shadayatana
 897. Shadbhaga
 898. Shaddarshana
 899. Shadipur
 900. Shadpu
 901. Shadragacandrodaya
 902. Shagzo
 903. Shahanushahi
 904. Shahar
 905. Shai
 906. Shaibara
 907. Shaila
 908. Shaila-devagriha
 909. Shaila-griha
 910. Shaila-karman
 911. Shaila-rupakarman
 912. Shaila-vardhakin
 913. Shailalaka
 914. Shailapura
 915. Shailendra
 916. Shainya
 917. Shaiv-acarya
 918. Shaiva-diksha
 919. Shaivacarya-kshetra
 920. Shaivara
 921. Shaivism
 922. Shaka
 923. Shaka-panika
 924. Shakambhari
 925. Shakambhari-vidya
 926. Shakha
 927. Shakkara-kkanikkai
 928. Shakra
 929. Shakra-yajna
 930. Shakradhvaja
 931. Shakrotthana
 932. Shakta
 933. Shakti
 934. Shakti-mukha
 935. Shaktism
 936. Shaktitraya
 937. Shaktivada
 938. Shaktivarman
 939. Shaky-opasika
 940. Shakya
 941. Shakyabhikshu
 942. Shakyashribhadra
 943. Shakyasimha
 944. Shal
 945. Shala
 946. Shala-bhoga
 947. Shalagai
 948. Shalaigramam
 949. Shalasthana-mukhya
 950. Shalem
 951. Shalihotra
 952. Shalima
 953. Shalishuka
 954. Shalivahana
 955. Shalmali
 956. Shalya-traya
 957. Shamadama
 958. Shamadhya
 959. Shambala
 960. Shambhumativilasa
 961. Shamipadraka
 962. Shamkaragiri
 963. Shams-ad-din
 964. Shamya
 965. Shan
 966. Shana
 967. Shanabhoga
 968. Shanapada
 969. Shancharambum
 970. Shanda
 971. Shanda-gula
 972. Shandaka
 973. Shandala-ppeṟu
 974. Shandili
 975. Shani
 976. Shanivara-mandapa
 977. Shankara
 978. Shankara-akshi
 979. Shankaracarya
 980. Shankaragiri
 981. Shankarapura
 982. Shankha
 983. Shankhacakrankanaprayashcitta
 984. Shankhadhara
 985. Shankhadharin
 986. Shankhakara
 987. Shankhika
 988. Shanmukha-bahu
 989. Shantanapura
 990. Shantarakshita
 991. Shanti
 992. Shanti-varika
 993. Shanticakrapuja
 994. Shantideva
 995. Shantika
 996. Shantikara
 997. Shantisharman
 998. Shantivira
 999. Shanty-agara
 1000. Shantyagara-adhikrita
 1001. Shantyagarika
 1002. Shaonano-Shao
 1003. Sharabha
 1004. Sharabhapaddhati
 1005. Sharabhapujapaddhati
 1006. Sharabhapura
 1007. Sharabharaja
 1008. Sharada
 1009. Sharadasharvari
 1010. Sharai
 1011. Sharanagata-vajrapanjara
 1012. Sharatpaurnima
 1013. Sharayantra
 1014. Sharayantraka
 1015. Sharayantrin
 1016. Sharira
 1017. Sharmarya
 1018. Sharvadasa
 1019. Sharvanaga
 1020. Sharvasharman
 1021. Sharvavishnu
 1022. Shasana
 1023. Shasana-adhikarika
 1024. Shasana-adhikarin
 1025. Shasana-ardhika
 1026. Shasana-baddha
 1027. Shasana-bhandarin
 1028. Shasana-maryada
 1029. Shasana-pata
 1030. Shasana-sancarin
 1031. Shasana-sundari
 1032. Shasanadevi
 1033. Shasanika-kayastha
 1034. Shasayitri
 1035. Shashanka
 1036. Shashinandin
 1037. Shashivamshamahakavya
 1038. Shashtha-adhikrita
 1039. Shashthatapa
 1040. Shashthi-amavasya
 1041. Shashukani
 1042. Shashukani-tanka
 1043. Shashvatiya
 1044. Shastra
 1045. Shasyabhumi
 1046. Shat-catushkika
 1047. Shat-pana
 1048. Shata
 1049. Shatadru
 1050. Shataghni
 1051. Shatakarni
 1052. Shatamana
 1053. Shatanga
 1054. Shatapatra
 1055. Shatara
 1056. Shatashila
 1057. Shatashloki
 1058. Shatavadhana
 1059. Shatcakradisamgraha
 1060. Shateka
 1061. Shati
 1062. Shatika
 1063. Shatka
 1064. Shatpancashat
 1065. Shatrudamana
 1066. Shatrunjayavatara
 1067. Shatshashti
 1068. Shatshashtivishaya
 1069. Shattrimshad-danda-ayudha
 1070. Shattrimshat
 1071. Shattu-vari
 1072. Shattvika-dana
 1073. Shaulkika
 1074. Shaundika
 1075. Shaunika
 1076. Shauripura
 1077. Shava
 1078. Shavadi
 1079. Shavai-kkadamai
 1080. Shavashayana
 1081. Shayana-puja
 1082. Shayyagrahaka
 1083. Shayyapala
 1084. Shazam
 1085. Sheetal
 1086. Shekka-ayam
 1087. Shekkirai
 1088. Shekku-kadamai
 1089. Shekku-ma
 1090. Shel-chang
 1091. Shenapaka-kkuḻigai
 1092. Shengudikkanam
 1093. Shenlha Okar
 1094. Sherab
 1095. Shergarh
 1096. Shervai
 1097. Shesha-shirsha
 1098. Sheshacala
 1099. Sheshagiri
 1100. Shethani
 1101. Shetti
 1102. Shetti-Pattanasvamin
 1103. Shettiy-iṟai
 1104. Shettiyar-magamai
 1105. Shevaka-kkashu
 1106. Shevidu
 1107. Shibara
 1108. Shibipura
 1109. Shighra-likhita
 1110. Shighrabodhininamamala
 1111. Shihab-ad-din
 1112. Shihara
 1113. Shikhara
 1114. Shikharasvamin
 1115. Shil-ayam
 1116. Shil-kudimai
 1117. Shila
 1118. Shila-guntha
 1119. Shila-karmanta
 1120. Shila-kutta
 1121. Shila-lashti
 1122. Shila-patra
 1123. Shila-shasana
 1124. Shiladitya
 1125. Shilagriha
 1126. Shilahara
 1127. Shilalekha
 1128. Shilama
 1129. Shilapravesha
 1130. Shilara
 1131. Shilavati
 1132. Shill-antara-ayam
 1133. Shill-iṟai
 1134. Shilotara
 1135. Shilotari
 1136. Shilotra
 1137. Shilotri
 1138. Shilottara
 1139. Shilpakara
 1140. Shilparatna
 1141. Shilpin
 1142. Shilvari
 1143. Shimĕhabbaruva
 1144. Shimshapa
 1145. Shinabarataka
 1146. Shindha
 1147. Shindhi
 1148. Shindre
 1149. Shingzo
 1150. Ship
 1151. Shipwreck
 1152. Shiraguppi
 1153. Shirah-pradhanin
 1154. Shirah-sthayin
 1155. Shiras
 1156. Shirgod
 1157. Shirisha
 1158. Shirkali
 1159. Shiro-rakshika
 1160. Shiro-varttana
 1161. Shiṟṟ-ayam
 1162. Shirshaka
 1163. Shiṟu-ppadi-kaval
 1164. Shiru-shungam
 1165. Shirupadu
 1166. Shishshinti
 1167. Shishupalagarh
 1168. Shishupalgarh
 1169. Shishya
 1170. Shitali-chal
 1171. Shitamshu
 1172. Shitarashmi
 1173. Shitari
 1174. Shitavana
 1175. Shithil-acarya
 1176. Shitla
 1177. Shiv Bhairav
 1178. Shiva
 1179. Shiva-bhandarin
 1180. Shiva-mana
 1181. Shiva-sthala
 1182. Shiva-tithi
 1183. Shivabrahmana
 1184. Shivacarya
 1185. Shivadandaka
 1186. Shivadiksha
 1187. Shivadrohin
 1188. Shivaganga
 1189. Shivagiti
 1190. Shivagupta
 1191. Shivakanci
 1192. Shivakara
 1193. Shivakshetra
 1194. Shivakunda
 1195. Shivalingapratishthavidhi
 1196. Shivamandala-diksha
 1197. Shivanandin
 1198. Shivanmalai
 1199. Shivapancayatana
 1200. Shivaprasada
 1201. Shivapujaprakasha
 1202. Shivapura
 1203. Shivapuraka
 1204. Shivapurakagrama
 1205. Shivapuravishaya
 1206. Shivaratri
 1207. Shivasarman
 1208. Shivashataka
 1209. Shivashri
 1210. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1211. Shivaskanda
 1212. Shivaskandavarman
 1213. Shivastava
 1214. Shivasvati
 1215. Shivatatvasaram
 1216. Shivayogin
 1217. Shivi
 1218. Shiyal Singhi
 1219. Shiyali
 1220. Shiyaltati
 1221. Shleshamanimanjusha
 1222. Shleshmatakavana
 1223. Shlo
 1224. Shlokashataka
 1225. Shlokastuti
 1226. Shlotra
 1227. Shmashana
 1228. Sho
 1229. Shobhavati
 1230. Shodasha
 1231. Shodashavarna
 1232. Shodashavarnaka
 1233. Shodashi
 1234. Shodashika
 1235. Shodashin
 1236. Shodi
 1237. Shoḻaga
 1238. Sholinghur
 1239. Shompeshvara
 1240. Shon
 1241. Shona
 1242. Shonabhadra
 1243. Shonacala
 1244. Shonitapura
 1245. Shoogari
 1246. Shooting
 1247. Shop-keeper
 1248. Shopa
 1249. Shoti
 1250. Shra
 1251. Shraddha
 1252. Shraddha-anga
 1253. Shraddha-dana
 1254. Shraddha-kara
 1255. Shraddha-tithi
 1256. Shraddhacandrikasangraha
 1257. Shraddhanirnaya
 1258. Shrahe
 1259. Shrahi
 1260. Shraman-opasaka
 1261. Shramana
 1262. Shramana-shravika
 1263. Shramanika
 1264. Shramanoddesha
 1265. Shravaka
 1266. Shravan
 1267. Shravana
 1268. Shravana-patra
 1269. Shravasti
 1270. Shravastibhukti
 1271. Shravika
 1272. Shravita
 1273. Shre
 1274. Shree Ram Nam
 1275. Shreni
 1276. Shreni-karana
 1277. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1278. Shreshthin
 1279. Shri
 1280. Shri Janardana
 1281. Shri Rangam
 1282. Shri Yajna
 1283. Shri-bali
 1284. Shri-bali-bhoga
 1285. Shri-bhandara
 1286. Shri-carana
 1287. Shri-dvara
 1288. Shri-goshala
 1289. Shri-hasta
 1290. Shri-kanthamani
 1291. Shri-kataka
 1292. Shri-maheshvara
 1293. Shri-malaya
 1294. Shri-malika
 1295. Shri-mandira
 1296. Shri-nakshatra
 1297. Shri-naman
 1298. Shri-nayana
 1299. Shri-pashcima-mandira
 1300. Shri-patta
 1301. Shri-pattika
 1302. Shri-prithivi-vallabha
 1303. Shri-rudra
 1304. Shri-vijaya-shiva
 1305. Shri-vimana
 1306. Shri-Virupaksha
 1307. Shri-vithi-nayaka
 1308. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1309. Shribastabi
 1310. Shribhadra
 1311. Shribhandara-variyam
 1312. Shricandana
 1313. Shridatta
 1314. Shrideva
 1315. Shridhara
 1316. Shrigauda
 1317. Shrighana
 1318. Shrigodha
 1319. Shrigohali
 1320. Shriguru
 1321. Shriharisha
 1322. Shriharsha
 1323. Shrijnana
 1324. Shrikantha
 1325. Shrikara
 1326. Shrikara-mudra-ankita
 1327. Shrikarana
 1328. Shrikarana-adhipa
 1329. Shrikarana-agrani
 1330. Shrikarana-prabhu
 1331. Shrikarana-viditam
 1332. Shrikaranin
 1333. Shrikarya
 1334. Shrikhanda
 1335. Shrikhanda-ghodu
 1336. Shrimad-adivaraha-dramma
 1337. Shrimada
 1338. Shrimadvacanabhusha
 1339. Shrimal
 1340. Shrimala
 1341. Shrimali
 1342. Shrimali Khetaya Thakura
 1343. Shrimata
 1344. Shrimukha
 1345. Shrimushnam
 1346. Shrinagara
 1347. Shrinatha
 1348. Shrine
 1349. Shrinera
 1350. Shringa
 1351. Shringara-bhoga
 1352. Shringaracaturika
 1353. Shringararasamadhuri
 1354. Shringararatha
 1355. Shringaratarangini
 1356. Shringaravimshati
 1357. Shringataka
 1358. Shringavera
 1359. Shringaverapura
 1360. Shringeri
 1361. Shringikanaka
 1362. Shrinivasa
 1363. Shrinivasavilasa
 1364. Shripada
 1365. Shripadadikeshapancashika
 1366. Shripala
 1367. Shriparvata
 1368. Shripati Agnihotri
 1369. Shripatibhatta
 1370. Shriperumbudur
 1371. Shriphala
 1372. Shripura
 1373. Shripuri
 1374. Shrirama
 1375. Shriramamishra
 1376. Shriranga
 1377. Shrirangadandaka
 1378. Shrirangam
 1379. Shrirangarajacarita
 1380. Shrirangarajastava
 1381. Shrisailam
 1382. Shrisamanta
 1383. Shrishaila
 1384. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1385. Shrishrimala
 1386. Shristhanaka
 1387. Shrisuktabhashya
 1388. Shritatni
 1389. Shrivaikuntha
 1390. Shrivallabha
 1391. Shrivatsa
 1392. Shrivatsavihara
 1393. Shrivijaya
 1394. Shrotaka
 1395. Shrotra
 1396. Shrotriya
 1397. Shruta-devata
 1398. Shrutabhakti
 1399. Shrutakirti Traividyadeva
 1400. Shrutaskandhapuja
 1401. Shruti
 1402. Shrutiman
 1403. Shry-ajna
 1404. Shry-amrita
 1405. Shu
 1406. Shubhatunga
 1407. Shubhra
 1408. Shuci
 1409. Shuddha
 1410. Shuddhavasa
 1411. Shuddhiviveka
 1412. Shudra
 1413. Shudraka
 1414. Shudu-kattu-ppattam
 1415. Shukanasa
 1416. Shukla
 1417. Shuklani
 1418. Shukra-netra
 1419. Shukrita
 1420. Shukti
 1421. Shuktiman
 1422. Shuktimat
 1423. Shuktimati
 1424. Shuktisahvaya
 1425. Shula
 1426. Shulaghata
 1427. Shulanadi
 1428. Shulapala
 1429. Shulavari
 1430. Shulin
 1431. Shulka
 1432. Shulka-adhikara
 1433. Shulka-atiyatrika
 1434. Shulka-mandapika
 1435. Shulkagraha
 1436. Shulkashala
 1437. Shulki
 1438. Shulkivamsha
 1439. Shumpeshvara
 1440. Shun
 1441. Shundaka
 1442. Shunga
 1443. Shunya
 1444. Shunyagrama
 1445. Shurapura
 1446. Shurasena
 1447. Shurparaka
 1448. Shurparakashatshashti
 1449. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1450. Shushrusha
 1451. Shuvastiyam
 1452. Shvabhra
 1453. Shvah-shvah
 1454. Shveta-cchatra
 1455. Shvetagarut
 1456. Shvetambara
 1457. Shvetapata
 1458. Shvetapatha
 1459. Shvetatapatra
 1460. Shvetavala
 1461. Shyalasharman
 1462. Shyamakalpalatika
 1463. Sida
 1464. Sidavali
 1465. Sidaviya
 1466. Siddapur
 1467. Siddh Vadla
 1468. Siddha
 1469. Siddha-bat
 1470. Siddha-pitha
 1471. Siddha-sthana
 1472. Siddhabhakti
 1473. Siddhacakra
 1474. Siddhacakrapuja
 1475. Siddhacakrarcanashtaka
 1476. Siddhacakrastotra
 1477. Siddhagunastotra
 1478. Siddhai-shreshthin
 1479. Siddhakshetra
 1480. Siddham
 1481. Siddhamatrika
 1482. Siddhananda
 1483. Siddhanna
 1484. Siddhanta
 1485. Siddhanta-darshana
 1486. Siddhapaiya
 1487. Siddhapura
 1488. Siddhapuram
 1489. Siddhar
 1490. Siddharkadu
 1491. Siddhartha
 1492. Siddhasadhya
 1493. Siddhastotra
 1494. Siddhaur
 1495. Siddhavatam
 1496. Siddhaya
 1497. Siddhayatana
 1498. Siddhayatra
 1499. Siddheshvar
 1500. Siddheshvaram
 1501. Siddheśvara-caritra
 1502. Siddheswar
 1503. Siddhi
 1504. Siglos
 1505. Sign
 1506. Sihadauni
 1507. Sihapaiya
 1508. Sihappapata
 1509. Sihapura
 1510. Siju
 1511. Sika
 1512. Sikalagama
 1513. Sikandra
 1514. Sikata
 1515. Sikavana
 1516. Sikhin
 1517. Sikili
 1518. Silacetiya
 1519. Silaicca
 1520. Silakuta
 1521. Silam
 1522. Silambam
 1523. Silamegha
 1524. Silameghapabbata
 1525. Silana
 1526. Silapokkharani
 1527. Silappadikaram
 1528. Silashri
 1529. Silinga
 1530. Silingi
 1531. Silk
 1532. Silnyen
 1533. Siluva
 1534. Silver
 1535. Sim-antargata-vastu-sahita
 1536. Sima
 1537. Simakarmakara
 1538. Siman
 1539. Simantonnayana
 1540. Simapura
 1541. Simaria
 1542. Simavivada
 1543. Simbali
 1544. Simghala
 1545. Simha-stambha
 1546. Simha-sthana
 1547. Simhabahu
 1548. Simhachalam
 1549. Simhadatta
 1550. Simhahatta
 1551. Simhala
 1552. Simhanandin
 1553. Simhanika
 1554. Simhapada
 1555. Simhapura
 1556. Simhapuri
 1557. Simharaja
 1558. Simhasana
 1559. Simhasana-adhipati
 1560. Simhavarman
 1561. Similia
 1562. Simmakkal
 1563. Simraongarh
 1564. Simraungadh
 1565. Simroungarh
 1566. Simsapavana
 1567. Simuka
 1568. Simul
 1569. Sinadiyagala
 1570. Sindhu
 1571. Sindura
 1572. Sinduriyo Nag
 1573. Sineha
 1574. Sineru
 1575. Sinful Nature
 1576. Singampunari
 1577. Singara
 1578. Singaraura
 1579. Singaravimana
 1580. Singchang
 1581. Singhavarman
 1582. Singi-muri-joa
 1583. Singing
 1584. Singraur
 1585. Singur
 1586. Sinna
 1587. Sinnata
 1588. Sipa-khorlo
 1589. Sipere
 1590. Sippikulama
 1591. Sira
 1592. Sira-kata
 1593. Sirakera
 1594. Siridika
 1595. Sirigiri
 1596. Siriguppa
 1597. Siriguppi
 1598. Sirimala
 1599. Siripavvaya
 1600. Siripitthi
 1601. Siripura
 1602. Siris
 1603. Sirisamghabodhi
 1604. Sirisamghabodhi-parivena
 1605. Sirivolala
 1606. Siriyamasetti
 1607. Siroha
 1608. Sirpur
 1609. Sirunamalli
 1610. Sisa-baiglai
 1611. Sisavi
 1612. Sissoo
 1613. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1614. Sita
 1615. Sita-adhayaksha
 1616. Sita-camara
 1617. Sitadivyacarita
 1618. Sitakund
 1619. Sitakunda
 1620. Sitalekhya
 1621. Sitapincha
 1622. Sitaraghava
 1623. Sitasaviya
 1624. Sitka
 1625. Sitrama
 1626. Sittanavasal
 1627. Sittar
 1628. Sivavika
 1629. Sivayogasara
 1630. Sivilaviya
 1631. Siwalik
 1632. Six-headed
 1633. Sixty Years Cycle
 1634. Sixty-four Sciences
 1635. Siyakati
 1636. Siyamahantakuddala
 1637. Skambha
 1638. Skanda
 1639. Skandagupta
 1640. Skandaka
 1641. Skandakoti
 1642. Skandapala
 1643. Skandarya
 1644. Skandasharman
 1645. Skandashramam
 1646. Skandastambhi
 1647. Skandasvati
 1648. Skandha
 1649. Skandhaka
 1650. Skandhariddha
 1651. Skandhavara
 1652. Slavery
 1653. Sleemanabad
 1654. Sleeping Chamber
 1655. Sleeveless
 1656. Slothfulness
 1657. Smaranamangalastotra
 1658. Smarika
 1659. Smat
 1660. Smathi
 1661. Smritisamskara
 1662. Smrititattva
 1663. Smrityarthanirnaya
 1664. Smrityupasthana
 1665. Snana-mahotsava
 1666. Snanayatra
 1667. Sobharampur
 1668. Soch
 1669. Socrates
 1670. Sodaranaga
 1671. Sodhala
 1672. Sodhalaiya Upadhyaya
 1673. Sodrangikritya
 1674. Sohora
 1675. Soja
 1676. Soladevanahalli
 1677. Solaha
 1678. Solahavani
 1679. Solampur
 1680. Solanki
 1681. Solapur
 1682. Solar Month
 1683. Solar Year
 1684. Soldier
 1685. Solen
 1686. Soma
 1687. Soma-grahana
 1688. Soma-parvan
 1689. Somaiya
 1690. Somanaiyaprabhu
 1691. Somanathpatan
 1692. Somanayaka
 1693. Somapala
 1694. Somapura
 1695. Somarama
 1696. Somarya
 1697. Somasharmarya
 1698. Somaskanda
 1699. Somavamshibogara
 1700. Somavati
 1701. Somavishnu
 1702. Somayaga
 1703. Somayajin
 1704. Someshvarabhatta
 1705. Someshvaraiya Upadhyapa
 1706. Somila
 1707. Somvansi
 1708. Son-gui
 1709. Sonachalam
 1710. Sonagiri
 1711. Sonakutikanna
 1712. Sonarekha
 1713. Sonargaon
 1714. Sonari
 1715. Sonasara
 1716. Sondre
 1717. Song Yun
 1718. Songkho
 1719. Soniya
 1720. Sonkh
 1721. Sood
 1722. Soot
 1723. Sopana
 1724. Sopara
 1725. Sopari
 1726. Sophocles
 1727. Sopur
 1728. Sorathi
 1729. Sorathiya
 1730. Soter
 1731. Sotthivati
 1732. Sotthiyakara
 1733. Sotthiyakara-vihara
 1734. Souka
 1735. Soura
 1736. South Indian Society
 1737. South Konkan
 1738. Southern India
 1739. Sovanasetti
 1740. Sovarasi Siddhantideva
 1741. Sovira
 1742. Sowing
 1743. Sparha-viharata
 1744. Spashta
 1745. Species
 1746. Sphotana
 1747. Sphujidhvaja
 1748. Sphuram
 1749. Spider
 1750. Spiritual Life
 1751. Splitter
 1752. Splitting
 1753. Sprinkling
 1754. Sradha
 1755. Sramanera
 1756. Sri Aurobindo
 1757. Srinagar
 1758. Srini
 1759. Srinpo
 1760. Srishti
 1761. Srivastava
 1762. Srivilliputhur
 1763. Srong-btsan-sgam-po
 1764. Stala
 1765. Stamana
 1766. Stambha
 1767. Stambhanakavatara
 1768. Stambhapura
 1769. Stambhatirtha
 1770. Stater
 1771. Stavamala
 1772. Stavapushpanjali
 1773. Stavi
 1774. Stealing
 1775. Stencil Cutting
 1776. Stha
 1777. Sthal
 1778. Sthala
 1779. Sthala-gauda
 1780. Sthala-karana
 1781. Sthala-karnam
 1782. Sthala-patha-karana
 1783. Sthala-vritti
 1784. Sthaladurga
 1785. Sthalaka
 1786. Sthalapurana
 1787. Sthali
 1788. Sthambheshvardasa
 1789. Sthamya
 1790. Sthana
 1791. Sthana-acarya
 1792. Sthana-adhikaranika
 1793. Sthana-dana
 1794. Sthana-karana
 1795. Sthana-mahajana
 1796. Sthana-manya
 1797. Sthanabhumi
 1798. Sthanadhikara
 1799. Sthanadhikrita
 1800. Sthanadhipati
 1801. Sthanaka
 1802. Sthanakiyapattana
 1803. Sthanalaka
 1804. Sthanantarika
 1805. Sthanapala
 1806. Sthanapati
 1807. Sthanattar
 1808. Sthaneshvara
 1809. Sthanika
 1810. Sthaniya
 1811. Sthanudatta
 1812. Sthanugudha
 1813. Sthanugudhapura
 1814. Sthanunandin
 1815. Sthapanacarya
 1816. Sthapati
 1817. Sthapati-samraj
 1818. Sthapayitva
 1819. Sthavara
 1820. Sthavaralinga
 1821. Sthavira
 1822. Sthavira-kalpin
 1823. Sthaviri
 1824. Sthaviriya
 1825. Sthayin
 1826. Sthira
 1827. Sthira-shibira
 1828. Sthiramati
 1829. Sthita
 1830. Sthitaka
 1831. Sthiti
 1832. Sthiti-patra
 1833. Sthiti-patraka
 1834. Sthiti-vyavastha
 1835. Sthitipatra-vyavastha
 1836. Sthridirgam
 1837. Sthulaksha
 1838. Sthuna
 1839. Storm
 1840. Stotratika
 1841. Strabo
 1842. Stratega
 1843. Strategos
 1844. Stratonos
 1845. Street
 1846. Stridhana
 1847. Stripling
 1848. Stryadhyaksha
 1849. Stryadhyaksha-mahamatra
 1850. Study
 1851. Stupa
 1852. Stupavihara
 1853. Stupi
 1854. Stutivyuha
 1855. Su-chang
 1856. Su-divasa
 1857. Su-krishta
 1858. Su-pallika-apeta
 1859. Subandhu
 1860. Subbhanna Mangalam
 1861. Subechani
 1862. Subhadda
 1863. Subhaddacetiya
 1864. Subhadra
 1865. Subharaja
 1866. Subhashita
 1867. Subhashitaprabandha
 1868. Subhashitaratnamanjari
 1869. Subhiksha
 1870. Subhikshapura
 1871. Subramanya-swamy
 1872. Subramanyam
 1873. Sucetarama
 1874. Suchandra
 1875. Suda
 1876. Sudana Dikshita
 1877. Sudanaiya
 1878. Sudarshana
 1879. Sudarshanapura
 1880. Sudassana
 1881. Suddhadamti
 1882. Sudha
 1883. Sudha-karman
 1884. Sudhamshu
 1885. Sudharmendramahodaya
 1886. Sudi
 1887. Suffering
 1888. Sugamavritti
 1889. Sugandha
 1890. Sugandhavartin
 1891. Sugurappa
 1892. Suguravva
 1893. Sukara-kavi
 1894. Sukaragama
 1895. Sukavihridayanandini
 1896. Sukha
 1897. Sukha-sankatha-vinoda
 1898. Sukhadi
 1899. Sukhana
 1900. Sukhasana
 1901. Sukhdi
 1902. Sukka
 1903. Suktavali
 1904. Suktimuktavali
 1905. Sukulidesha
 1906. Sulabhasadhyavyakarana
 1907. Sulatana
 1908. Sulitana
 1909. Sulla
 1910. Suluvadenige
 1911. Sumagadha
 1912. Sumana
 1913. Sumanapabbata
 1914. Sumanavapi
 1915. Sumantra
 1916. Sumbal
 1917. Sumer Public Library
 1918. Sumeru
 1919. Sumitta
 1920. Summer
 1921. Sumsumaragiri
 1922. Sun-kher
 1923. Sun-worship
 1924. Suna
 1925. Sunanda
 1926. Sundara
 1927. Sundarika
 1928. Sunhata-parivena
 1929. Sunka
 1930. Sunka-vĕrgadĕ
 1931. Sunkapannayadadhishthayaka
 1932. Sunuboldevagama
 1933. Sunyara
 1934. Supadmavyakarana
 1935. Supagamiya
 1936. Supakarapati
 1937. Suparṇa
 1938. Suppara
 1939. Suprabhata
 1940. Supradarya
 1941. Supraya
 1942. Suprayoga
 1943. Supreme Reality
 1944. Supreme Spirit
 1945. Supurisacariya
 1946. Sura
 1947. Sura-ambavana
 1948. Sura-karana
 1949. Surabhi
 1950. Surabhi-mada
 1951. Suracandrodaya
 1952. Surahi
 1953. Surajadhvaja
 1954. Suralla
 1955. Surandra
 1956. Suraravala
 1957. Surasetti
 1958. Surashmicandra
 1959. Surashtra
 1960. Surat
 1961. Suratana
 1962. Suratrana
 1963. Surattha
 1964. Suravala
 1965. Surendra
 1966. Surendranath Dasgupta
 1967. Surface
 1968. Suri
 1969. Surijaduja
 1970. Surinashīrampurnneka
 1971. Suritrana
 1972. Surleshvar
 1973. Surrounding
 1974. Surulu
 1975. Surundhana
 1976. Surya
 1977. Surya-bha
 1978. Suryagraha
 1979. Suryanarayan
 1980. Suryanayaka
 1981. Suryaparvan
 1982. Suryapura
 1983. Suryarunashataka
 1984. Suryashrama
 1985. Suryashtaka
 1986. Suryasiddhantarahasya
 1987. Suryyakshetra
 1988. Susharman
 1989. Susharmapura
 1990. Sushi
 1991. Sushtavima
 1992. Suta
 1993. Suta-cela
 1994. Sutanu
 1995. Suthar
 1996. Suti
 1997. Sutra
 1998. Sutrabhrit
 1999. Sutradhara
 2000. Sutradhara-pitamaha
 2001. Sutradharin
 2002. Sutradhrit
 2003. Sutrantika
 2004. Sutrantikini
 2005. Sutrarthamritalahari
 2006. Suttee
 2007. Suvanakara
 2008. Suvanna
 2009. Suvannabhumi
 2010. Suvannagiri
 2011. Suvannaguha
 2012. Suvannapabbata
 2013. Suvannareha
 2014. Suvannatissa
 2015. Suvarna
 2016. Suvarna-adaya
 2017. Suvarna-adhyaksha
 2018. Suvarna-aya
 2019. Suvarna-danda
 2020. Suvarna-gadyana
 2021. Suvarnadvipa
 2022. Suvarnagiri
 2023. Suvarnagrama
 2024. Suvarnakara
 2025. Suvarnamukhari
 2026. Suvarnamukhi
 2027. Suvarnanadi
 2028. Suvarnapura
 2029. Suvarnarekha
 2030. Suvarnasikata
 2031. Suvarnasikta
 2032. Suvarnavarsha
 2033. Suvarnavithy-adhikta
 2034. Sva-mukha-ajna
 2035. Sva-sim-avacchinna
 2036. Sva-sima-paryanta
 2037. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 2038. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 2039. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 2040. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 2041. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 2042. Sva-tala
 2043. Svabhoganagara
 2044. Svacchanda-upabhogena
 2045. Svacchandapataka
 2046. Svadeshin
 2047. Svahasta
 2048. Svalpa
 2049. Svamacandra
 2050. Svami-bhoga
 2051. Svamidevarya
 2052. Svamikaraja
 2053. Svamimalai
 2054. Svamin
 2055. Svamini
 2056. Svamya
 2057. Svamyarya
 2058. Svaniyamadashaka
 2059. Svara
 2060. Svaratrana
 2061. Svarga
 2062. Svargaloka
 2063. Svargigiri
 2064. Svargiri
 2065. Svarindra
 2066. Svarna
 2067. Svarna-adaya
 2068. Svarna-adayam
 2069. Svarna-bhandarin
 2070. Svarna-danda
 2071. Svarna-kshma
 2072. Svarna-meru
 2073. Svarnakara
 2074. Svarnapala
 2075. Svarupa
 2076. Svasamaya
 2077. Svasti
 2078. Svastika
 2079. Svastika-patta
 2080. Svastimangalavidhana
 2081. Svastyayana
 2082. Svatantra
 2083. Svati
 2084. Svatisharmarya
 2085. Svatvavada
 2086. Svayambhu
 2087. Svayamvara
 2088. Svoli-pata
 2089. Svolika-pata
 2090. Swallowed
 2091. Swallowing
 2092. Swaminath
 2093. Swamithoppu
 2094. Swanthi
 2095. Swarabha
 2096. Swasam
 2097. Swastik
 2098. Swat Valley
 2099. Swayamvar
 2100. Sweet Water
 2101. Swordsmanship
 2102. Syadishabdasamuccaya
 2103. Syadvada
 2104. Syaramallika
 2105. Sylhet
 2106. Syria
 2107. Syuram
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: