India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1702 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-panasa
 6. S-anupa-jangala
 7. S-ashtadasha-prakrity
 8. S-atavi-vitapa-samanvita
 9. S-oddesha
 10. S-odranga
 11. S-opajata-anya-vastuka
 12. S-opanidhi
 13. S-oparikara
 14. S-oparikara-danda
 15. S-ordhv-adhah
 16. S-oshara
 17. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 18. S-otpadhyamana-vishti
 19. S-otpadhyamana-vishtika
 20. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 21. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 22. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 23. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 24. Sa-caur-oddharana
 25. Sa-danda-dosha
 26. Sa-danda-nigraha
 27. Sa-dash-apacara
 28. Sa-dash-aparadha
 29. Sa-deya-meya
 30. Sa-garta-avaskara
 31. Sa-garta-ushara
 32. Sa-giri-gahana-nidhana
 33. Sa-gokula
 34. Sa-gopracara
 35. Sa-gulma-lata
 36. Sa-gulma-lataka
 37. Sa-guvaka-narikera
 38. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 39. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 40. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 41. Sa-jala-sthal-aranya
 42. Sa-jala-sthala
 43. Sa-jala-sthala-sahita
 44. Sa-jana-dhana
 45. Sa-jangal-anupa
 46. Sa-jhata-vitapa
 47. Sa-kar-otkara
 48. Sa-khalla-unnata
 49. Sa-khandapaliya
 50. Sa-khata-vitapa
 51. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 52. Sa-kheta-vitapa
 53. Sa-khila-nala
 54. Sa-khila-polacya
 55. Sa-klipta
 56. Sa-klipta-upakliptaka
 57. Sa-krita-pranta
 58. Sa-kshina-arambha
 59. Sa-lavana-akara
 60. Sa-loha-ady-akara
 61. Sa-loha-lavana-akara
 62. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 63. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 64. Sa-manca-mahakarana
 65. Sa-mandira-prakara
 66. Sa-matsy-akara
 67. Sa-matsya-kacchapa
 68. Sa-mina-toya
 69. Sa-nidhi
 70. Sa-nidhi-nidhana
 71. Sa-nidhi-nikshepa
 72. Sa-padra-aranya
 73. Sa-padra-aranyaka
 74. Sa-parna-akara
 75. Sa-pratihara
 76. Sa-saibara
 77. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 78. Sa-sarva-pallika
 79. Sa-sata-vitapa
 80. Sa-sthavara-jangama
 81. Sa-tantalika
 82. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 83. Sa-til-odaka
 84. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 85. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 86. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 87. Sa-vitapa-aranya
 88. Sa-vitapa-lata
 89. Sa-vrikshamala-kula
 90. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 91. Sabha
 92. Sabha-madhyama
 93. Sabha-viniyoga
 94. Sabhamandapa
 95. Sabhasimha
 96. Sabhati
 97. Sabhattudesabhoga
 98. Sabhoga
 99. Sacandalakapittha
 100. Sachandalakapittha
 101. Sachaura
 102. Sachitta
 103. Sachiva
 104. Sachora
 105. Sachore
 106. Sacitta
 107. Saciva
 108. Sada-seva
 109. Sadacarasangraha
 110. Sadacharasangraha
 111. Sadachi
 112. Sadananda
 113. Sadaru
 114. Sadasukha
 115. Sadauiya
 116. Saddikudu
 117. Sadhacarya
 118. Sadhana
 119. Sadhanika
 120. Sadhanin
 121. Sadhanu
 122. Sadhara
 123. Sadharana
 124. Sadharmi-vatsalya
 125. Sadhryagviharin
 126. Sadhu
 127. Sadhvi
 128. Sadhya
 129. Sadhyapala
 130. Sadyaskra
 131. Sagala
 132. Sagama
 133. Sagar
 134. Sagara
 135. Sagaviya
 136. Sagi
 137. Sagiri
 138. Sagnikasamskara
 139. Sah
 140. Sahadesha
 141. Sahadeva
 142. Sahagamana
 143. Sahaja-kavi
 144. Sahajati
 145. Sahakaiya
 146. Sahamacandrika
 147. Sahamachandrika
 148. Sahamalla
 149. Sahani
 150. Sahania
 151. Sahanikati
 152. Sahaniya
 153. Sahasa
 154. Sahasadhipati
 155. Sahasamallanka
 156. Sahasra-ayatana
 157. Sahasrabhojanakhandatika
 158. Sahelava
 159. Sahi
 160. Sahi-kari
 161. Sahijada
 162. Sahilya
 163. Sahini
 164. Sahityadarpana
 165. Sahiyada
 166. Sahni
 167. Sahodara
 168. Sahu
 169. Sahuji
 170. Sahya
 171. Sahya-dash-aparadha
 172. Saika
 173. Sailo
 174. Saimhalaka
 175. Sainika-sangha-mukhya
 176. Sainy-adhikarin
 177. Saivira
 178. Sajayata
 179. Sajilakanda
 180. Sajje
 181. Sakalaniti-sammatamu
 182. Sakalikarana
 183. Sakanika
 184. Sakarukara
 185. Saketa
 186. Sakhanagara
 187. Sakharama
 188. Sakkara
 189. Sakkasenapati-parivena
 190. Salaka
 191. Salalagara
 192. Salalavati
 193. Salanaka
 194. Salasama
 195. Salata
 196. Salavana
 197. Salavi
 198. Salige
 199. Salila-purvaka
 200. Salina
 201. Salinagar
 202. Salindiya
 203. Salivadi
 204. Saliveli
 205. Sallakshana
 206. Sallekhana
 207. Salohita
 208. Saluva
 209. Sam
 210. Sam-hi
 211. Sama
 212. Samacarya
 213. Samadhigata-panca-mahashabda
 214. Samagama
 215. Samagrivada
 216. Samahartri
 217. Samaja
 218. Samajnapti
 219. Samaka
 220. Samakara-grama
 221. Samakara-kula
 222. Samakranta
 223. Samala
 224. Samanjasa
 225. Samanjita
 226. Samanta
 227. Samanta-adhikarin
 228. Samanta-adhipati
 229. Samanta-padira
 230. Samantabhadra
 231. Samantapai
 232. Samanthu
 233. Samanti
 234. Samantika
 235. Samanvava
 236. Samanya
 237. Samanyabirudavalilakshana
 238. Samanyaniruktikrodapatra
 239. Samapa
 240. Samaraghanghala
 241. Samarana
 242. Samarapaniya
 243. Samarapya
 244. Samarasimha
 245. Samarcapana
 246. Samasanvayatippana
 247. Samasiddha
 248. Samasta
 249. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 250. Samasta-mahasamanta-adhipati
 251. Samasta-rajakiyanam
 252. Samasta-sena-adhipati
 253. Samasta-suprashasty-upeta
 254. Samasta-utpatti-sahita
 255. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 256. Samasty-ety-adi
 257. Samasyapurana
 258. Samat
 259. Samata
 260. Samatata
 261. Samatta
 262. Samavada
 263. Samavajika
 264. Samavajin
 265. Samavasarana
 266. Samaveta
 267. Samaya
 268. Samaya-patra
 269. Samayacara
 270. Samayacarya
 271. Samayachara
 272. Samayadharma
 273. Samayamatrika
 274. Samayika
 275. Sambada
 276. Sambaddha
 277. Sambadhana
 278. Sambal
 279. Sambapala
 280. Sambarapallika
 281. Sambhala
 282. Sambhara
 283. Sambharayuddha
 284. Sambhoga
 285. Sambina
 286. Sambiranippalan-gashu
 287. Sambive
 288. Sambodhita
 289. Sambuddha
 290. Same
 291. Samehaka
 292. Samgha
 293. Samghasena
 294. Samghasenapabbata
 295. Samghati
 296. Samghila
 297. Samghiladeva
 298. Samgitaraghava
 299. Samgohalika
 300. Samgohalikagrama
 301. Samgrahana
 302. Samhalatamaka
 303. Samija
 304. Samijja
 305. Samipa
 306. Samiti
 307. Samkacitaka
 308. Samkakshika
 309. Samkassa
 310. Samkshiptarudrapaddhati
 311. Sammat
 312. Sammavajin
 313. Sammitavarna
 314. Sammvat
 315. Sampige
 316. Samprapti
 317. Samprati
 318. Sampratipatti
 319. Samrat
 320. Samsara
 321. Samsarana
 322. Samsarpokhri
 323. Samshayika
 324. Samskrita
 325. Samskritamanjari
 326. Samskritaratnakara
 327. Samstava
 328. Samstha
 329. Samstuta
 330. Samta
 331. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 332. Samudaya
 333. Samudaya-bahya
 334. Samudaya-prapti
 335. Samudayabahy-adyastamba
 336. Samuddagiri-parivena
 337. Samudra
 338. Samudra-ghosha
 339. Samudragupta
 340. Samudrala
 341. Samudram
 342. Samugama
 343. Samuha
 344. Samula
 345. Samupagata
 346. Samuta
 347. Samutkrida
 348. Samva
 349. Samvartakalpa
 350. Samvasa
 351. Samvatsara
 352. Samvatsara-shraddha
 353. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 354. Samvatsarapratipada
 355. Samvatsarika
 356. Samvatu
 357. Samvatum
 358. Samvibhaga
 359. Samvid
 360. Samvinayika
 361. Samvyavaharin
 362. Samyakpradhana
 363. Samyana
 364. Sanagamayya
 365. Sanaka
 366. Sanakanika
 367. Sanaphulla
 368. Sanatha
 369. Sancakara
 370. Sancarantaka
 371. Sancaratka
 372. Sancarin
 373. Sancarita
 374. Sancharin
 375. Sancharita
 376. Sanchi
 377. Sanchor
 378. Sanchore
 379. Sandagama
 380. Sandala
 381. Sandera
 382. Sandhi-dipa
 383. Sandhi-pata
 384. Sandhi-vigraha-karana
 385. Sandhi-viḻakku
 386. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 387. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 388. Sandhivigraha-adhikrita
 389. Sandhivigraha-ppeṟu
 390. Sandhivigrahakarin
 391. Sandhivigrahi-pannu
 392. Sandhivigrahika
 393. Sandhya
 394. Sandoha
 395. Sandora
 396. Sandran
 397. Sandura
 398. Sangadi-raksha-palaka
 399. Sangagama
 400. Sangai
 401. Sangalaiya
 402. Sangam
 403. Sangamapura
 404. Sangameshvara
 405. Sangamjagarlamudi
 406. Sangamu
 407. Sangamuvihara
 408. Sangapuri
 409. Sangaran
 410. Sangha Day
 411. Sangha-pati
 412. Sangha-prakrita
 413. Sangha-sthavira
 414. Sangharama
 415. Sanghata
 416. Sanghati
 417. Sanghavi
 418. Sanghol
 419. Sangiraya
 420. Sangitanirnaya
 421. Sangitapura
 422. Sangitavrittaratnakara
 423. Sangli
 424. Sangpo Bumtri
 425. Sangrahana
 426. Sangrahitri
 427. Sanimandapa
 428. Sanjati
 429. Sanjayanti
 430. Sanjayapura
 431. Sanjhaiya
 432. Sanjiva-raja
 433. Sankacitaka
 434. Sankati
 435. Sanketa
 436. Sankhu
 437. Sankissa
 438. Sankramana
 439. Sankranti
 440. Sannavroli
 441. Sannidhatri
 442. Sannidhi
 443. Sanniratittha
 444. Sanniyuktaka
 445. Sannu
 446. Sanskrit
 447. Santa
 448. Santai
 449. Santaka
 450. Santakika
 451. Santana
 452. Santana-shapa
 453. Santati
 454. Santha
 455. Santhi
 456. Santirana
 457. Santosa
 458. Sanupabbata
 459. Sapadalaksha
 460. Sapindikarana-shraddha
 461. Sappasondika
 462. Sappasondikapabhara
 463. Sappini
 464. Sapta-amatya
 465. Sapta-ambhodhi
 466. Sapta-kshetra
 467. Sapta-santana
 468. Sapta-vidhi
 469. Saptagodavari
 470. Saptama-cakravartin
 471. Saptanga
 472. Saptashatimantravibhaga
 473. Saptavarman
 474. Sapuga
 475. Sara
 476. Sarabhanga
 477. Sarabhu
 478. Saradiya
 479. Saradkel
 480. Sarandadacetiya
 481. Sarang
 482. Sarangha
 483. Sarapari
 484. Sarasa
 485. Sarasavahala
 486. Sarashipuri
 487. Sarasiddhantasangraha
 488. Sarassati
 489. Sarassatimandapa
 490. Sarasvata
 491. Sarasvatalankarasutra
 492. Sarasvati
 493. Sarasvati-bhandara
 494. Sarasvati-bhandarika
 495. Sarasvatistotra
 496. Sarathia-poravara
 497. Saraviya
 498. Sarayitva
 499. Sarberia
 500. Sardar Museum
 501. Sardhancara
 502. Sardhancari
 503. Saredavala
 504. Sarhang
 505. Sarige
 506. Sarnath
 507. Sarobhanga
 508. Sarpa
 509. Sarpabali
 510. Sarpadalo
 511. Sarpadalograma
 512. Sarpapalita
 513. Sarshapa
 514. Sartha-vahitra
 515. Sarthavaha
 516. Sarthavahini
 517. Sarupya
 518. Sarupyasamrajya
 519. Sarv-abhyantara-siddhi
 520. Sarv-abhyantara-siddhya
 521. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 522. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 523. Sarv-adaya-sameta
 524. Sarv-adeya-vishuddha
 525. Sarv-adhikara-adhikrita
 526. Sarv-adhikara-karana
 527. Sarv-adhikara-niyukta
 528. Sarv-adhikrita
 529. Sarv-agrahara
 530. Sarv-aya
 531. Sarv-aya-sahita
 532. Sarv-aya-vishuddha
 533. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 534. Sarv-opadrava-varjita
 535. Sarv-oparikara-adana-sahita
 536. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 537. Sarv-otpatti-sahita
 538. Sarva-badha-parihara
 539. Sarva-badha-vivarjita
 540. Sarva-danda-nayaka
 541. Sarva-desh-adhikarin
 542. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 543. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 544. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 545. Sarva-jata
 546. Sarva-jata-bhoga
 547. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 548. Sarva-jata-pariharika
 549. Sarva-kara-parihara
 550. Sarva-kara-sameta
 551. Sarva-namaskrita
 552. Sarva-namasya
 553. Sarva-niyoga
 554. Sarva-panga-parihrita
 555. Sarva-parihara-karudeya
 556. Sarva-pida-parihrita
 557. Sarva-pida-varjita
 558. Sarva-rajakiyanam
 559. Sarva-sainy-adhikarin
 560. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 561. Sarvabhauma
 562. Sarvadeva
 563. Sarvadevaiya
 564. Sarvadhikari
 565. Sarvadhikarin
 566. Sarvadhyaksha
 567. Sarvamanya
 568. Sarvamedha
 569. Sarvasena
 570. Sarvasiddhi
 571. Sarvasvaharana
 572. Sarvatobhadra
 573. Sarvatobhadrika
 574. Sarvavadinayaka
 575. Sarveshvara
 576. Sarviya
 577. Şashghani
 578. Sashthidasa
 579. Sashtiratra
 580. Sasin
 581. Satala
 582. Satalaka
 583. Satavahana
 584. Satera
 585. Sateraka
 586. Sathuragiri
 587. Sathya Gosila
 588. Satiyaputta
 589. Satkarman
 590. Satodika
 591. Satpurusha
 592. Satra
 593. Satra-agara
 594. Satra-agara-karana
 595. Satrap
 596. Satrig Ersang
 597. Satsen
 598. Sattabhu
 599. Sattambacetiya
 600. Sattapannaka-pasada
 601. Sattapanni
 602. Sattapanniguha
 603. Satti
 604. Sattra
 605. Sattrapati
 606. Satu
 607. Satuli
 608. Satuvanashramaka
 609. Satyadharma-sthita
 610. Satyapura
 611. Satyapuramahavirautsaha
 612. Satyashraya
 613. Satyashrya
 614. Satyavatimahatmya
 615. Satyayuga
 616. Sau
 617. Saubhagyabhaskara
 618. Saudapaiya
 619. Saudha
 620. Saugandhika
 621. Saugata-parivrajaka
 622. Sauharavala
 623. Sauhitavala
 624. Saujatavala
 625. Saumya
 626. Sauna
 627. Saunaiya
 628. Saundatti
 629. Sauni
 630. Saura
 631. Saurandiya
 632. Saurashtra
 633. Saurathavala
 634. Sauryapura
 635. Sautrika
 636. Sauvarna
 637. Sauvarnika
 638. Savadhavatti
 639. Savanadurga
 640. Savanti
 641. Savanur
 642. Savara
 643. Savarna-vritti
 644. Savatthi
 645. Savi
 646. Savu
 647. Saya
 648. Sayaka
 649. Sayana
 650. Sayaniya
 651. Sayara
 652. Sayyapali
 653. Sedambal
 654. Sedhar
 655. Segana
 656. Seia
 657. Seiga
 658. Sejalaka
 659. Seka
 660. Sekasantanya
 661. Sekyakara
 662. Selahasta
 663. Selapura
 664. Selavadhakin
 665. Seleyavada
 666. Semanda
 667. Sembanadu
 668. Sembanattu
 669. Semiramis
 670. Semmati
 671. Sena
 672. Sena-adhikarika
 673. Sena-adhipa
 674. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 675. Sena-bhakta
 676. Sena-bhoga
 677. Sena-gana
 678. Senabova
 679. Senadhipati
 680. Senagalaguduru
 681. Senagapapu
 682. Senaggabodhi
 683. Senagopa
 684. Senai-mudaliyar
 685. Senaiy-aḻngadika
 686. Senakapat
 687. Senanga
 688. Senani-netra
 689. Senapati
 690. Senapati-pperuvilai
 691. Senapatigama
 692. Senapatiy-a
 693. Senasenapati-parivena
 694. Senavarman
 695. Senaya
 696. Senkŏdi-kkanam
 697. Sepannipuppha-pasada
 698. Ser
 699. Serahiya
 700. Seri
 701. Seriyaputa
 702. Sertip
 703. Sesai
 704. Sesayi
 705. Seshai
 706. Sesi-biyyamu
 707. Sesostris
 708. Setagiri
 709. Setapabbata
 710. Setavala
 711. Setavara
 712. Setavya
 713. Setika
 714. Setu
 715. Setubandha
 716. Setuja
 717. Seva
 718. Sevaka
 719. Sevala
 720. Sevalur
 721. Sevyasevakopadesha
 722. Seya
 723. Seygiri
 724. Sha
 725. Shabara
 726. Shabda
 727. Shabdanirupana
 728. Shabdasagara
 729. Shad-bhaga
 730. Shada
 731. Shada-kkadamai
 732. Shadaracakra
 733. Shadarachakra
 734. Shadashiti
 735. Shadipur
 736. Shadragacandrodaya
 737. Shadragachandrodaya
 738. Shahanushahi
 739. Shahar
 740. Shahi
 741. Shaibara
 742. Shaila
 743. Shaila-devagriha
 744. Shaila-griha
 745. Shaila-karman
 746. Shaila-rupakarman
 747. Shailalaka
 748. Shailapura
 749. Shailendra
 750. Shainya
 751. Shaiva-diksha
 752. Shaivacarya-kshetra
 753. Shaivism
 754. Shaka
 755. Shaka-panika
 756. Shakambhari
 757. Shakambhari-vidya
 758. Shakha
 759. Shakra
 760. Shakra-yajna
 761. Shakradhvaja
 762. Shakrotthana
 763. Shakta
 764. Shakti
 765. Shaktism
 766. Shaktitraya
 767. Shaktivada
 768. Shaktivarman
 769. Shaky-opasika
 770. Shakya
 771. Shakyashribhadra
 772. Shakyasimha
 773. Shala
 774. Shala-bhoga
 775. Shalagai
 776. Shalaigramam
 777. Shalasthana-mukhya
 778. Shalima
 779. Shalishuka
 780. Shalivahana
 781. Shalmali
 782. Shalya-traya
 783. Shamadhya
 784. Shambala
 785. Shambhumativilasa
 786. Shamipadraka
 787. Shamkaragiri
 788. Shamya
 789. Shan
 790. Shana
 791. Shanabhoga
 792. Shanapada
 793. Shancharambum
 794. Shanda-gula
 795. Shandaka
 796. Shandili
 797. Shani
 798. Shanivara-mandapa
 799. Shankara
 800. Shankaracarya
 801. Shankaracharya
 802. Shankaragiri
 803. Shankha
 804. Shankhacakrankanaprayashcitta
 805. Shankhachakrankanaprayashchitta
 806. Shankhadhara
 807. Shankhadharin
 808. Shankhakara
 809. Shankhika
 810. Shanmukha-bahu
 811. Shantanapura
 812. Shantarakshita
 813. Shanti-varika
 814. Shanticakrapuja
 815. Shantichakrapuja
 816. Shantideva
 817. Shantika
 818. Shantikara
 819. Shantisharman
 820. Shantivira
 821. Shanty-agara
 822. Shantyagara-adhikrita
 823. Shantyagarika
 824. Shaonano-Shao
 825. Sharabha
 826. Sharabhapaddhati
 827. Sharabhapujapaddhati
 828. Sharabhapura
 829. Sharabharaja
 830. Sharada
 831. Sharadasharvari
 832. Sharanagata-vajrapanjara
 833. Sharayantra
 834. Sharayantraka
 835. Sharayantrin
 836. Sharira
 837. Sharmarya
 838. Sharvadasa
 839. Sharvanaga
 840. Sharvasharman
 841. Sharvavishnu
 842. Shasana-adhikarika
 843. Shasana-adhikarin
 844. Shasana-ardhika
 845. Shasana-baddha
 846. Shasana-maryada
 847. Shasana-sancarin
 848. Shasana-sundari
 849. Shasanadevi
 850. Shasanika-kayastha
 851. Shasayitri
 852. Shashanka
 853. Shashinandin
 854. Shashivamshamahakavya
 855. Shashtha-adhikrita
 856. Shashthatapa
 857. Shashthi-amavasya
 858. Shashukani
 859. Shashukani-tanka
 860. Shashvatiya
 861. Shat-catushkika
 862. Shat-pana
 863. Shata
 864. Shatadru
 865. Shataghni
 866. Shatakarni
 867. Shatamana
 868. Shatanga
 869. Shatara
 870. Shatashila
 871. Shatashloki
 872. Shatavadhana
 873. Shatcakradisamgraha
 874. Shatchakradisamgraha
 875. Shateka
 876. Shati
 877. Shatika
 878. Shatka
 879. Shatrudamana
 880. Shatshashti
 881. Shatshashtivishaya
 882. Shattrimshad-danda-ayudha
 883. Shattrimshat
 884. Shattu-vari
 885. Shattvika-dana
 886. Shaulkika
 887. Shaundika
 888. Shauripura
 889. Shava
 890. Shavadi
 891. Shavai-kkadamai
 892. Shayana-puja
 893. Shayyagrahaka
 894. Shayyapala
 895. Shekka-ayam
 896. Shekku-kadamai
 897. Shekku-ma
 898. Shenapaka-kkuḻigai
 899. Shenlha Okar
 900. Shergarh
 901. Shervai
 902. Shesha-shirsha
 903. Sheshagiri
 904. Shetti
 905. Shetti-Pattanasvamin
 906. Shettiy-iṟai
 907. Shettiyar-magamai
 908. Shevaka-kkashu
 909. Shevidu
 910. Shibara
 911. Shibipura
 912. Shighra-likhita
 913. Shighrabodhininamamala
 914. Shihara
 915. Shikhara
 916. Shikharasvamin
 917. Shil-kudimai
 918. Shila
 919. Shila-guntha
 920. Shila-karmanta
 921. Shila-kutta
 922. Shila-patra
 923. Shila-shasana
 924. Shilagriha
 925. Shilahara
 926. Shilama
 927. Shilapravesha
 928. Shilara
 929. Shilavati
 930. Shill-antara-ayam
 931. Shill-iṟai
 932. Shilotara
 933. Shilotari
 934. Shilotra
 935. Shilotri
 936. Shilottara
 937. Shilpakara
 938. Shilpin
 939. Shilvari
 940. Shimshapa
 941. Shinabarataka
 942. Shiraguppi
 943. Shirah-pradhanin
 944. Shirah-sthayin
 945. Shirgod
 946. Shirisha
 947. Shiro-rakshika
 948. Shiro-varttana
 949. Shiṟṟ-ayam
 950. Shirshaka
 951. Shiru-shungam
 952. Shishupalagarh
 953. Shishupalgarh
 954. Shitamshu
 955. Shitarashmi
 956. Shitari
 957. Shitavana
 958. Shithil-acarya
 959. Shiva
 960. Shiva-drohin
 961. Shiva-mana
 962. Shiva-sthala
 963. Shiva-tithi
 964. Shivabrahmana
 965. Shivacarya
 966. Shivacharya
 967. Shivadandaka
 968. Shivadiksha
 969. Shivaganga
 970. Shivagiti
 971. Shivagupta
 972. Shivakanchi
 973. Shivakanci
 974. Shivakara
 975. Shivakshetra
 976. Shivakunda
 977. Shivalingapratishthavidhi
 978. Shivanandin
 979. Shivapancayatana
 980. Shivapanchayatana
 981. Shivaprasada
 982. Shivapujaprakasha
 983. Shivapura
 984. Shivapuraka
 985. Shivapurakagrama
 986. Shivapuravishaya
 987. Shivaratri
 988. Shivasarman
 989. Shivashataka
 990. Shivashri
 991. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 992. Shivaskanda
 993. Shivaskandavarman
 994. Shivastava
 995. Shivasvati
 996. Shivatatvasaram
 997. Shivayogin
 998. Shivi
 999. Shiyali
 1000. Shleshamanimanjusha
 1001. Shleshmatakavana
 1002. Shlo
 1003. Shlokashataka
 1004. Shlokastuti
 1005. Shlotra
 1006. Sho
 1007. Shobhavati
 1008. Shodashi
 1009. Shodashika
 1010. Shodashin
 1011. Shodi
 1012. Shoḻaga
 1013. Sholinghur
 1014. Shompeshvara
 1015. Shona
 1016. Shonabhadra
 1017. Shonitapura
 1018. Shoti
 1019. Shraddha
 1020. Shraddha-anga
 1021. Shraddha-dana
 1022. Shraddha-kara
 1023. Shraddha-tithi
 1024. Shraddhacandrikasangraha
 1025. Shraddhachandrikasangraha
 1026. Shraddhanirnaya
 1027. Shrahe
 1028. Shrahi
 1029. Shraman-opasaka
 1030. Shramana
 1031. Shramana-shravika
 1032. Shramanika
 1033. Shramanoddesha
 1034. Shravaka
 1035. Shravana-patra
 1036. Shravasti
 1037. Shravastibhukti
 1038. Shravika
 1039. Shravita
 1040. Shre
 1041. Shreni
 1042. Shreni-karana
 1043. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1044. Shreshthin
 1045. Shri Janardana
 1046. Shri Yajna
 1047. Shri-bali
 1048. Shri-bali-bhoga
 1049. Shri-carana
 1050. Shri-dvara
 1051. Shri-goshala
 1052. Shri-hasta
 1053. Shri-jnana
 1054. Shri-kanthamani
 1055. Shri-kataka
 1056. Shri-maheshvara
 1057. Shri-malaya
 1058. Shri-malika
 1059. Shri-mandira
 1060. Shri-nakshatra
 1061. Shri-nayana
 1062. Shri-pashcima-mandira
 1063. Shri-patta
 1064. Shri-pattika
 1065. Shri-prithivi-vallabha
 1066. Shri-rudra
 1067. Shri-vijaya-shiva
 1068. Shri-vimana
 1069. Shri-Virupaksha
 1070. Shri-vithi-nayaka
 1071. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1072. Shribhadra
 1073. Shridatta
 1074. Shrideva
 1075. Shridhara
 1076. Shrigauda
 1077. Shrighana
 1078. Shrigodha
 1079. Shrigohali
 1080. Shriguru
 1081. Shriharisha
 1082. Shriharsha
 1083. Shrikara
 1084. Shrikarana
 1085. Shrikarana-adhipa
 1086. Shrikarana-agrani
 1087. Shrikarana-prabhu
 1088. Shrikarana-viditam
 1089. Shrikaranin
 1090. Shrikarya
 1091. Shrikhanda
 1092. Shrikhanda-ghodu
 1093. Shrimad-adivaraha-dramma
 1094. Shrimadvacanabhusha
 1095. Shrimadvachanabhusha
 1096. Shrimala
 1097. Shrimali
 1098. Shrimali Khetaya Thakura
 1099. Shrimukha
 1100. Shrinagara
 1101. Shrinatha
 1102. Shrinera
 1103. Shringara-bhoga
 1104. Shringararasamadhuri
 1105. Shringararatha
 1106. Shringaratarangini
 1107. Shringaravimshati
 1108. Shringavera
 1109. Shringaverapura
 1110. Shringeri
 1111. Shrinivasa
 1112. Shrinivasavilasa
 1113. Shripadadikeshapancashika
 1114. Shripadadikeshapanchashika
 1115. Shripala
 1116. Shriparvata
 1117. Shripati Agnihotri
 1118. Shripatibhatta
 1119. Shriphala
 1120. Shripura
 1121. Shripuri
 1122. Shrirama
 1123. Shriramamishra
 1124. Shriranga
 1125. Shrirangadandaka
 1126. Shrirangam
 1127. Shrirangarajacarita
 1128. Shrirangarajacharita
 1129. Shrirangarajastava
 1130. Shrisailam
 1131. Shrisamanta
 1132. Shrishaila
 1133. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1134. Shrishrimala
 1135. Shristhanaka
 1136. Shrisuktabhashya
 1137. Shritatni
 1138. Shrivaikuntha
 1139. Shrivallabha
 1140. Shrivatsa
 1141. Shrivatsavihara
 1142. Shrivijaya
 1143. Shrotra
 1144. Shrotriya
 1145. Shruta-devata
 1146. Shrutabhakti
 1147. Shrutakirti Traividyadeva
 1148. Shrutaskandhapuja
 1149. Shruti
 1150. Shrutiman
 1151. Shu
 1152. Shubhatunga
 1153. Shuchi
 1154. Shuci
 1155. Shuddha
 1156. Shuddhavasa
 1157. Shuddhiviveka
 1158. Shudraka
 1159. Shudu-kattu-ppattam
 1160. Shukanasa
 1161. Shukra-netra
 1162. Shukrita
 1163. Shukti
 1164. Shuktiman
 1165. Shuktimat
 1166. Shuktimati
 1167. Shuktisahvaya
 1168. Shula
 1169. Shulaghata
 1170. Shulanadi
 1171. Shulapala
 1172. Shulavari
 1173. Shulin
 1174. Shulka
 1175. Shulka-adhikara
 1176. Shulka-atiyatrika
 1177. Shulka-mandapika
 1178. Shulkagraha
 1179. Shulkashala
 1180. Shumpeshvara
 1181. Shundaka
 1182. Shunya
 1183. Shunya-grama
 1184. Shurapura
 1185. Shurasena
 1186. Shurparaka
 1187. Shurparakashatshashti
 1188. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1189. Shushrusha
 1190. Shuvastiyam
 1191. Shveta-atapatra
 1192. Shveta-cchatra
 1193. Shvetagarut
 1194. Shvetambara
 1195. Shvetapata
 1196. Shvetapatha
 1197. Shvetavala
 1198. Shyalasharman
 1199. Shyamakalpalatika
 1200. Sidavali
 1201. Sidaviya
 1202. Siddha
 1203. Siddha-bat
 1204. Siddha-pitha
 1205. Siddhabhakti
 1206. Siddhacakrapuja
 1207. Siddhacakrarcanashtaka
 1208. Siddhacakrastotra
 1209. Siddhachakrapuja
 1210. Siddhachakrarchanashtaka
 1211. Siddhachakrastotra
 1212. Siddhagunastotra
 1213. Siddhai-shreshthin
 1214. Siddhakshetra
 1215. Siddham
 1216. Siddhamatrika
 1217. Siddhananda
 1218. Siddhanna
 1219. Siddhanta
 1220. Siddhanta-darshana
 1221. Siddhapaiya
 1222. Siddhapura
 1223. Siddhar
 1224. Siddhasadhya
 1225. Siddhastotra
 1226. Siddhaur
 1227. Siddhaya
 1228. Siddhayatana
 1229. Siddheshvar
 1230. Siddheśvara-caritra
 1231. Siddheswar
 1232. Siddhi
 1233. Siglos
 1234. Sihadauni
 1235. Sihapaiya
 1236. Sihappapata
 1237. Sihapura
 1238. Sika
 1239. Sikalagama
 1240. Sikandra
 1241. Sikata
 1242. Sikavana
 1243. Sikhin
 1244. Sikili
 1245. Silacetiya
 1246. Silakuta
 1247. Silam
 1248. Silambam
 1249. Silamegha
 1250. Silameghapabbata
 1251. Silana
 1252. Silapokkharani
 1253. Silappadikaram
 1254. Silashri
 1255. Silk
 1256. Siluva
 1257. Sim-antargata-vastu-sahita
 1258. Sima
 1259. Simakarmakara
 1260. Simantonnayana
 1261. Simapura
 1262. Simaria
 1263. Simavivada
 1264. Simbali
 1265. Simha-stambha
 1266. Simha-sthana
 1267. Simhabahu
 1268. Simhachalam
 1269. Simhadatta
 1270. Simhahatta
 1271. Simhala
 1272. Simhanandin
 1273. Simhanika
 1274. Simhapada
 1275. Simhapura
 1276. Simhapuri
 1277. Simharaja
 1278. Simhasana
 1279. Simhasana-adhipati
 1280. Similia
 1281. Simsapavana
 1282. Simuka
 1283. Sinadiyagala
 1284. Sindhu
 1285. Sindura
 1286. Sineru
 1287. Singara
 1288. Singaraura
 1289. Singaravimana
 1290. Singhavarman
 1291. Singraur
 1292. Singur
 1293. Sinna
 1294. Sinnata
 1295. Sippikulama
 1296. Sira
 1297. Sirakera
 1298. Siridika
 1299. Sirigiri
 1300. Siriguppa
 1301. Siriguppi
 1302. Siripitthi
 1303. Sirisamghabodhi
 1304. Sirisamghabodhi-parivena
 1305. Sirivolala
 1306. Siriyamasetti
 1307. Sirpur
 1308. Sisavi
 1309. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1310. Sita
 1311. Sita-adhayaksha
 1312. Sita-camara
 1313. Sitadivyacarita
 1314. Sitadivyacharita
 1315. Sitakund
 1316. Sitalekhya
 1317. Sitapincha
 1318. Sitaraghava
 1319. Sitasaviya
 1320. Sitka
 1321. Sitrama
 1322. Sittanavasal
 1323. Sittar
 1324. Sivavika
 1325. Sivayogasara
 1326. Sivilaviya
 1327. Siwalik
 1328. Sixty Years Cycle
 1329. Siyamahantakuddala
 1330. Skambha
 1331. Skandagupta
 1332. Skandaka
 1333. Skandakoti
 1334. Skandapala
 1335. Skandarya
 1336. Skandasharman
 1337. Skandastambhi
 1338. Skandasvati
 1339. Skandhaka
 1340. Skandhariddha
 1341. Skandhavara
 1342. Sleemanabad
 1343. Smaranamangalastotra
 1344. Smarika
 1345. Smritisamskara
 1346. Smrititattva
 1347. Smrityarthanirnaya
 1348. Smrityupasthana
 1349. Snana-mahotsava
 1350. Snanayatra
 1351. Sobharampur
 1352. Sodaranaga
 1353. Sodhala
 1354. Sodhalaiya Upadhyaya
 1355. Sohora
 1356. Solampur
 1357. Solanki
 1358. Solapur
 1359. Solar Month
 1360. Solar Year
 1361. Soma
 1362. Soma-grahana
 1363. Soma-parvan
 1364. Somaiya
 1365. Somanaiyaprabhu
 1366. Somanathpatan
 1367. Somanayaka
 1368. Somapala
 1369. Somapura
 1370. Somarama
 1371. Somarya
 1372. Somasharmarya
 1373. Somaskanda
 1374. Somavamshibogara
 1375. Somavati
 1376. Somavishnu
 1377. Somayaga
 1378. Somayajin
 1379. Someshvarabhatta
 1380. Someshvaraiya Upadhyapa
 1381. Somila
 1382. Sonacala
 1383. Sonachala
 1384. Sonachalam
 1385. Sonagiri
 1386. Sonakutikanna
 1387. Sonarekha
 1388. Sonargaon
 1389. Sonasara
 1390. Song Yun
 1391. Soniya
 1392. Sonkh
 1393. Sopana
 1394. Sopara
 1395. Sopur
 1396. Sorathiya
 1397. Soter
 1398. Sotthivati
 1399. Sotthiyakara
 1400. Sotthiyakara-vihara
 1401. South Konkan
 1402. Southern India
 1403. Sovanasetti
 1404. Sovarasi Siddhantideva
 1405. Sovira
 1406. Sparha-viharata
 1407. Spashta
 1408. Sphotana
 1409. Sphujidhvaja
 1410. Sphuram
 1411. Sramanera
 1412. Sri Aurobindo
 1413. Srini
 1414. Srishti
 1415. Srivilliputtur
 1416. Srong-btsan-sgam-po
 1417. Stala
 1418. Stamana
 1419. Stambha
 1420. Stambhapura
 1421. Stambhatirtha
 1422. Stater
 1423. Stavamala
 1424. Stavapushpanjali
 1425. Stavi
 1426. Sthal
 1427. Sthala
 1428. Sthala-gauda
 1429. Sthala-karana
 1430. Sthala-karnam
 1431. Sthala-patha-karana
 1432. Sthala-vritti
 1433. Sthaladurga
 1434. Sthalaka
 1435. Sthalapurana
 1436. Sthali
 1437. Sthambheshvardasa
 1438. Sthamya
 1439. Sthana
 1440. Sthana-acarya
 1441. Sthana-adhikaranika
 1442. SThana-adhipati
 1443. Sthana-dana
 1444. Sthana-karana
 1445. Sthana-mahajana
 1446. Sthanabhumi
 1447. Sthanadhikara
 1448. Sthanadhikrita
 1449. Sthanaka
 1450. Sthanakiyapattana
 1451. Sthanalaka
 1452. Sthanapala
 1453. Sthanapati
 1454. Sthanattar
 1455. Sthaneshvara
 1456. Sthaniya
 1457. Sthanudatta
 1458. Sthanugudha
 1459. Sthanugudhapura
 1460. Sthanunandin
 1461. Sthapanacarya
 1462. Sthapanacharya
 1463. Sthapati
 1464. Sthapati-samraj
 1465. Sthapayitva
 1466. Sthavara
 1467. Sthavaralinga
 1468. Sthavira
 1469. Sthavira-kalpin
 1470. Sthaviri
 1471. Sthaviriya
 1472. Sthira
 1473. Sthira-shibira
 1474. Sthiramati
 1475. Sthita
 1476. Sthitaka
 1477. Sthiti
 1478. Sthiti-patra
 1479. Sthitipatra-vyavastha
 1480. Sthridirgam
 1481. Sthulaksha
 1482. Sthuna
 1483. Stotratika
 1484. Strabo
 1485. Stratega
 1486. Strategos
 1487. Stratonos
 1488. Stridhana
 1489. Stryadhyaksha
 1490. Stryadhyaksha-mahamatra
 1491. Stupa
 1492. Stupavihara
 1493. Stutivyuha
 1494. Su-divasa
 1495. Su-krishta
 1496. Su-pallika-apeta
 1497. Subandhu
 1498. Subhadda
 1499. Subhaddacetiya
 1500. Subhadra
 1501. Subharaja
 1502. Subhashita
 1503. Subhashitaratnamanjari
 1504. Subhiksha
 1505. Subhikshapura
 1506. Subramanya-swamy
 1507. Sucetarama
 1508. Suchandra
 1509. Suchetarama
 1510. Suda
 1511. Sudana Dikshita
 1512. Sudanaiya
 1513. Sudarshana
 1514. Sudarshanapura
 1515. Sudassana
 1516. Sudha
 1517. Sudha-karman
 1518. Sudhamshu
 1519. Sudharmendramahodaya
 1520. Sudi
 1521. Sugamavritti
 1522. Sugandha
 1523. Sugandhavartin
 1524. Sugurappa
 1525. Suguravva
 1526. Sukara-kavi
 1527. Sukaragama
 1528. Sukavihridayanandini
 1529. Sukha
 1530. Sukha-sankatha-vinoda
 1531. Sukhadi
 1532. Sukhana
 1533. Sukhasana
 1534. Sukka
 1535. Suktavali
 1536. Suktimuktavali
 1537. Sukulidesha
 1538. Sulabhasadhyavyakarana
 1539. Sulatana
 1540. Sulitana
 1541. Sulla
 1542. Suluvadenige
 1543. Sumagadha
 1544. Sumana
 1545. Sumanapabbata
 1546. Sumanavapi
 1547. Sumantra
 1548. Sumbal
 1549. Sumer Public Library
 1550. Sumeru
 1551. Sumitta
 1552. Sumsumaragiri
 1553. Suna
 1554. Sundara
 1555. Sundarika
 1556. Sunhata-parivena
 1557. Sunka
 1558. Sunka-vĕrgadĕ
 1559. Sunkapannayadadhishthayaka
 1560. Sunuboldevagama
 1561. Supadmavyakarana
 1562. Supagamiya
 1563. Supakarapati
 1564. Suparṇa
 1565. Suppara
 1566. Suprabhata
 1567. Supradarya
 1568. Supraya
 1569. Suprayoga
 1570. Sura
 1571. Sura-ambavana
 1572. Sura-karana
 1573. Surabhi
 1574. Surabhi-mada
 1575. Suracandrodaya
 1576. Surachandrodaya
 1577. Surahi
 1578. Suralla
 1579. Surandra
 1580. Suraravala
 1581. Surasetti
 1582. Surashmicandra
 1583. Surashmichandra
 1584. Surashtra
 1585. Surat
 1586. Suratrana
 1587. Surattha
 1588. Suravala
 1589. Surendra
 1590. Surendranath Dasgupta
 1591. Suri
 1592. Surinashīrampurnneka
 1593. Surleshvar
 1594. Surulu
 1595. Surundhana
 1596. Surya
 1597. Suryanayaka
 1598. Suryaparvan
 1599. Suryapura
 1600. Suryarunashataka
 1601. Suryashrama
 1602. Suryashtaka
 1603. Suryasiddhantarahasya
 1604. Suryyakshetra
 1605. Susharman
 1606. Susharmapura
 1607. Sushtavima
 1608. Suta
 1609. Suta-cela
 1610. Sutanu
 1611. Suti
 1612. Sutra
 1613. Sutradhara
 1614. Sutradhara-pitamaha
 1615. Sutradharin
 1616. Sutradhrit
 1617. Sutrantika
 1618. Sutrarthamritalahari
 1619. Suttee
 1620. Suvanakara
 1621. Suvannabhumi
 1622. Suvannagiri
 1623. Suvannaguha
 1624. Suvannapabbata
 1625. Suvannareha
 1626. Suvannatissa
 1627. Suvarna
 1628. Suvarna-adaya
 1629. Suvarna-adhyaksha
 1630. Suvarna-aya
 1631. Suvarna-danda
 1632. Suvarna-gadyana
 1633. Suvarnadvipa
 1634. Suvarnagiri
 1635. Suvarnagrama
 1636. Suvarnakara
 1637. Suvarnamukhari
 1638. Suvarnamukhi
 1639. Suvarnanadi
 1640. Suvarnarekha
 1641. Suvarnasikata
 1642. Suvarnasikta
 1643. Suvarnavarsha
 1644. Suvarnavithy-adhikta
 1645. Sva-mukha-ajna
 1646. Sva-samaya
 1647. Sva-sim-avacchinna
 1648. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1649. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1650. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1651. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1652. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1653. Sva-tala
 1654. Svabhoganagara
 1655. Svacchanda-upabhogena
 1656. Svacchandapataka
 1657. Svachchhandapataka
 1658. Svadeshin
 1659. Svahasta
 1660. Svalpa
 1661. Svamacandra
 1662. Svamachandra
 1663. Svami-bhoga
 1664. Svamidevarya
 1665. Svamikaraja
 1666. Svamimalai
 1667. Svamin
 1668. Svamini
 1669. Svamya
 1670. Svamyarya
 1671. Svaniyamadashaka
 1672. Svara
 1673. Svaratrana
 1674. Svarga
 1675. Svargigiri
 1676. Svargiri
 1677. Svarindra
 1678. Svarna-adaya
 1679. Svarna-bhandarin
 1680. Svarna-danda
 1681. Svarna-meru
 1682. Svarnakara
 1683. Svarnapala
 1684. Svarupa
 1685. Svasti
 1686. Svastika-patta
 1687. Svastimangalavidhana
 1688. Svastyayana
 1689. Svatantra
 1690. Svati
 1691. Svatisharmarya
 1692. Svatvavada
 1693. Svayambhu
 1694. Svayamvara
 1695. Svoli-pata
 1696. Svolika-pata
 1697. Swarabha
 1698. Syadishabdasamuccaya
 1699. Syadishabdasamuchchaya
 1700. Syaramallika
 1701. Sylhet
 1702. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: