India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1852 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachaura
 115. Sachora
 116. Sachore
 117. Sacitta
 118. Saciva
 119. Sada-seva
 120. Sadacarasangraha
 121. Sadachi
 122. Sadaka
 123. Sadananda
 124. Sadaru
 125. Sadasukha
 126. Sadauiya
 127. Saddikudu
 128. Sadhacarya
 129. Sadhana
 130. Sadhanamala
 131. Sadhanika
 132. Sadhanin
 133. Sadhanu
 134. Sadhara
 135. Sadharana
 136. Sadharmi-vatsalya
 137. Sadhryagviharin
 138. Sadhu
 139. Sadhvi
 140. Sadhya
 141. Sadhyapala
 142. Sadyaskra
 143. Sagala
 144. Sagama
 145. Sagar
 146. Sagara
 147. Sagaviya
 148. Sagi
 149. Sagiri
 150. Sagnikasamskara
 151. Sagotra
 152. Sah
 153. Sahadesha
 154. Sahadeva
 155. Sahagamana
 156. Sahaja-kavi
 157. Sahajati
 158. Sahakaiya
 159. Sahamacandrika
 160. Sahamalla
 161. Sahani
 162. Sahania
 163. Sahanikati
 164. Sahaniya
 165. Sahasa
 166. Sahasadhipati
 167. Sahasamallanka
 168. Sahasra-ayatana
 169. Sahasrabhojanakhandatika
 170. Sahasramshu
 171. Sahelava
 172. Sahi
 173. Sahi-kari
 174. Sahijada
 175. Sahilya
 176. Sahini
 177. Sahiti-vidya
 178. Sahitya
 179. Sahityadarpana
 180. Sahiyada
 181. Sahni
 182. Sahodara
 183. Sahu
 184. Sahuji
 185. Sahya
 186. Sahya-dash-aparadha
 187. Saidapet
 188. Saika
 189. Sailo
 190. Saimhalaka
 191. Sainika-sangha-mukhya
 192. Sainy-adhikarin
 193. Sainyapati
 194. Saivira
 195. Sajayata
 196. Sajilakanda
 197. Sajje
 198. Sakalaniti-sammatamu
 199. Sakalikarana
 200. Sakanika
 201. Sakarukara
 202. Saketa
 203. Sakhanagara
 204. Sakharama
 205. Sakkara
 206. Sakkasenapati-parivena
 207. Sakshin
 208. Salaka
 209. Salalagara
 210. Salalavati
 211. Salanaka
 212. Salasama
 213. Salata
 214. Salavana
 215. Salavi
 216. Salige
 217. Salila-purvaka
 218. Salina
 219. Salinagar
 220. Salindiya
 221. Salivadi
 222. Saliveli
 223. Sallakshana
 224. Sallekhana
 225. Salohita
 226. Saluva
 227. Sam
 228. Sam-hi
 229. Sama
 230. Samacarya
 231. Samadhi
 232. Samadhigata-panca-mahashabda
 233. Samagama
 234. Samagrivada
 235. Samahartri
 236. Samaja
 237. Samajnapti
 238. Samaka
 239. Samakara-grama
 240. Samakara-kula
 241. Samakranta
 242. Samala
 243. Samam
 244. Samanjasa
 245. Samanjita
 246. Samanta
 247. Samanta-adhikarin
 248. Samanta-adhipati
 249. Samanta-padira
 250. Samantabhadra
 251. Samantapai
 252. Samanthu
 253. Samanti
 254. Samantika
 255. Samanvava
 256. Samanya
 257. Samanyabirudavalilakshana
 258. Samanyaniruktikrodapatra
 259. Samapa
 260. Samaracana
 261. Samaraghanghala
 262. Samarana
 263. Samarapaniya
 264. Samarapya
 265. Samarasimha
 266. Samarcapana
 267. Samasanvayatippana
 268. Samasiddha
 269. Samasta
 270. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 271. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 272. Samasta-mahasamanta-adhipati
 273. Samasta-rajakiyanam
 274. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 275. Samasta-sena-adhipati
 276. Samasta-suprashasty-upeta
 277. Samasta-utpatti-sahita
 278. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 279. Samasty-ety-adi
 280. Samasyapurana
 281. Samat
 282. Samata
 283. Samatata
 284. Samatta
 285. Samavada
 286. Samavajika
 287. Samavajin
 288. Samavasarana
 289. Samavayika
 290. Samaveta
 291. Samaya
 292. Samaya-patra
 293. Samayacara
 294. Samayacarya
 295. Samayadharma
 296. Samayamatrika
 297. Samayika
 298. Sambada
 299. Sambaddha
 300. Sambadhana
 301. Sambal
 302. Sambapala
 303. Sambarapallika
 304. Sambhala
 305. Sambhara
 306. Sambharayuddha
 307. Sambhoga
 308. Sambina
 309. Sambiranippalan-gashu
 310. Sambive
 311. Sambodhita
 312. Sambuddha
 313. Same
 314. Samehaka
 315. Samgha
 316. Samghasena
 317. Samghasenapabbata
 318. Samghati
 319. Samghila
 320. Samghiladeva
 321. Samgitaraghava
 322. Samgohalika
 323. Samgohalikagrama
 324. Samgrahana
 325. Samhalalamaka-samanvita
 326. Samhalatamaka
 327. Samija
 328. Samijja
 329. Samipa
 330. Samiti
 331. Samkacitaka
 332. Samkakshika
 333. Samkassa
 334. Samkshiptarudrapaddhati
 335. Sammat
 336. Sammavajin
 337. Sammitavarna
 338. Sammukha-vara
 339. Sammvat
 340. Sampige
 341. Samprapti
 342. Samprati
 343. Sampratipatti
 344. Samrat
 345. Samsara
 346. Samsarana
 347. Samsarpokhri
 348. Samshayika
 349. Samskrita
 350. Samskritamanjari
 351. Samskritaratnakara
 352. Samstava
 353. Samstha
 354. Samstuta
 355. Samta
 356. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 357. Samudaya
 358. Samudaya-bahya
 359. Samudaya-prapti
 360. Samudayabahy-adyastamba
 361. Samuddagiri-parivena
 362. Samudra
 363. Samudra-ghosha
 364. Samudragupta
 365. Samudrala
 366. Samudram
 367. Samugama
 368. Samuha
 369. Samula
 370. Samupagata
 371. Samuta
 372. Samutkrida
 373. Samva
 374. Samvadana
 375. Samvartakalpa
 376. Samvasa
 377. Samvat
 378. Samvatsara
 379. Samvatsara-shraddha
 380. Samvatsara-variya
 381. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 382. Samvatsarapratipada
 383. Samvatsarika
 384. Samvatsarika-hiranya
 385. Samvatta
 386. Samvatu
 387. Samvatum
 388. Samvibhaga
 389. Samvid
 390. Samvinayika
 391. Samvyavaharin
 392. Samyakpradhana
 393. Samyana
 394. Sanagamayya
 395. Sanaka
 396. Sanakanika
 397. Sanaphulla
 398. Sanatha
 399. Sancakara
 400. Sancarantaka
 401. Sancaratka
 402. Sancarin
 403. Sancarita
 404. Sanchi
 405. Sanchor
 406. Sanchore
 407. Sandagama
 408. Sandala
 409. Sandera
 410. Sandhi
 411. Sandhi-dipa
 412. Sandhi-pata
 413. Sandhi-vigraha-karana
 414. Sandhi-viḻakku
 415. Sandhivigraha-adhikarana
 416. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 417. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 418. Sandhivigraha-adhikrita
 419. Sandhivigraha-ppeṟu
 420. Sandhivigrahakarin
 421. Sandhivigrahi-pannu
 422. Sandhivigrahika
 423. Sandhivigrahin
 424. Sandhy-amsha
 425. Sandhya
 426. Sandoha
 427. Sandora
 428. Sandran
 429. Sandura
 430. Sanga
 431. Sangadi-raksha-palaka
 432. Sangagama
 433. Sangai
 434. Sangalaiya
 435. Sangam
 436. Sangamapura
 437. Sangameshvara
 438. Sangamjagarlamudi
 439. Sangamu
 440. Sangamuvihara
 441. Sangapuri
 442. Sangaran
 443. Sangha Day
 444. Sangha-pati
 445. Sangha-prabhu
 446. Sangha-prakrita
 447. Sangha-sthavira
 448. Sangharaja
 449. Sangharama
 450. Sanghata
 451. Sanghati
 452. Sanghavi
 453. Sanghol
 454. Sangiraya
 455. Sangitanirnaya
 456. Sangitapura
 457. Sangitavrittaratnakara
 458. Sangli
 459. Sangpo Bumtri
 460. Sangrahana
 461. Sangrahitri
 462. Sanimandapa
 463. Sanjati
 464. Sanjayanti
 465. Sanjayapura
 466. Sanjhaiya
 467. Sanjiva-raja
 468. Sankacitaka
 469. Sankalpa
 470. Sankaran Koil
 471. Sankati
 472. Sanketa
 473. Sankhu
 474. Sankissa
 475. Sankramana
 476. Sankranti
 477. Sanna Nallur
 478. Sannaha
 479. Sannavroli
 480. Sannidhatri
 481. Sannidhi
 482. Sanniratittha
 483. Sanniyuktaka
 484. Sannu
 485. Sanskrit
 486. Santa
 487. Santai
 488. Santaka
 489. Santakika
 490. Santana
 491. Santana-shapa
 492. Santanika-shaiva
 493. Santati
 494. Santati-pravesham
 495. Santha
 496. Santhi
 497. Santirana
 498. Santosa
 499. Sanupabbata
 500. Sapadalaksha
 501. Sapindikarana-shraddha
 502. Sappasondika
 503. Sappasondikapabhara
 504. Sappini
 505. Sapta-amatya
 506. Sapta-ambhodhi
 507. Sapta-kshetra
 508. Sapta-santana
 509. Sapta-santati
 510. Sapta-vidhi
 511. Saptagodavari
 512. Saptama-cakravartin
 513. Saptamatri
 514. Saptanga
 515. Saptasagara
 516. Saptashatimantravibhaga
 517. Saptavarman
 518. Sapuga
 519. Sara
 520. Sarabhanga
 521. Sarabhu
 522. Saradiya
 523. Saradkel
 524. Sarahang
 525. Sarandadacetiya
 526. Sarang
 527. Sarangha
 528. Sarapari
 529. Sarasa
 530. Sarasavahala
 531. Sarashipuri
 532. Sarasiddhantasangraha
 533. Sarassati
 534. Sarassatimandapa
 535. Sarasvata
 536. Sarasvatalankarasutra
 537. Sarasvati
 538. Sarasvati-bhandara
 539. Sarasvati-bhandarika
 540. Sarasvatisthana
 541. Sarasvatistotra
 542. Sarathia-poravara
 543. Saraviya
 544. Sarayitva
 545. Sarberia
 546. Sardar Museum
 547. Sardhamviharin
 548. Sardhancara
 549. Sardhancari
 550. Saredavala
 551. Sarhang
 552. Sarige
 553. Sarnath
 554. Sarobhanga
 555. Sarpa
 556. Sarpabali
 557. Sarpadalo
 558. Sarpadalograma
 559. Sarpapalita
 560. Sarshapa
 561. Sartha-vahitra
 562. Sarthavaha
 563. Sarthavahini
 564. Sarupya
 565. Sarupyasamrajya
 566. Sarv-abhyantara-siddhi
 567. Sarv-abhyantara-siddhya
 568. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 569. Sarv-adana-sangrahya
 570. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 571. Sarv-adaya-sameta
 572. Sarv-adeya-vishuddha
 573. Sarv-adhikara-adhikrita
 574. Sarv-adhikara-karana
 575. Sarv-adhikara-niyukta
 576. Sarv-adhikrita
 577. Sarv-agrahara
 578. Sarv-aya
 579. Sarv-aya-sahita
 580. Sarv-aya-vishuddha
 581. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 582. Sarv-opadrava-varjita
 583. Sarv-oparikara-adana-sahita
 584. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 585. Sarv-otpatti-sahita
 586. Sarva-badha-parihara
 587. Sarva-badha-vivarjita
 588. Sarva-danda-nayaka
 589. Sarva-desh-adhikarin
 590. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 591. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 592. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 593. Sarva-jata
 594. Sarva-jata-bhoga
 595. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 596. Sarva-jata-pariharika
 597. Sarva-kara-parihara
 598. Sarva-kara-sameta
 599. Sarva-namaskrita
 600. Sarva-namasya
 601. Sarva-niyoga
 602. Sarva-panga-parihrita
 603. Sarva-parihara-karudeya
 604. Sarva-pida-parihrita
 605. Sarva-pida-varjita
 606. Sarva-pida-vivarjita
 607. Sarva-rajakiyanam
 608. Sarva-sainy-adhikarin
 609. Sarva-tantra-adhikrita
 610. Sarva-vadha-vivarjita
 611. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 612. Sarvabhauma
 613. Sarvadeva
 614. Sarvadevaiya
 615. Sarvadhikari
 616. Sarvadhikarin
 617. Sarvadhyaksha
 618. Sarvamanya
 619. Sarvamedha
 620. Sarvasena
 621. Sarvasiddhi
 622. Sarvasvaharana
 623. Sarvatobhadra
 624. Sarvatobhadrika
 625. Sarvavadinayaka
 626. Sarveshvara
 627. Sarviya
 628. Şashghani
 629. Sashthidasa
 630. Sashtiratra
 631. Sasin
 632. Satajuna
 633. Satala
 634. Satalaka
 635. Satavahana
 636. Satera
 637. Sateraka
 638. Sathirapatti
 639. Sathuragiri
 640. Sathya Gosila
 641. Satiana
 642. Satiyaputta
 643. Satkarman
 644. Satodika
 645. Satpurusha
 646. Satra
 647. Satra-agara
 648. Satra-agara-karana
 649. Satrap
 650. Satrig Ersang
 651. Satsen
 652. Sattabhu
 653. Sattambacetiya
 654. Sattapannaka-pasada
 655. Sattapanni
 656. Sattapanniguha
 657. Satti
 658. Sattra
 659. Sattrapati
 660. Satu
 661. Satuli
 662. Satuvanashramaka
 663. Satya-jnana-darishanigaḻ
 664. Satyadharma-sthita
 665. Satyapura
 666. Satyapuramahavirautsaha
 667. Satyashraya
 668. Satyashrya
 669. Satyavatimahatmya
 670. Satyayuga
 671. Sau
 672. Saubhagyabhaskara
 673. Saudapaiya
 674. Saudha
 675. Saugandhika
 676. Saugata-parivrajaka
 677. Sauharavala
 678. Sauhitavala
 679. Saujatavala
 680. Saumya
 681. Sauna
 682. Saunaiya
 683. Saundatti
 684. Sauni
 685. Saura
 686. Saurandiya
 687. Saurashtra
 688. Saurathavala
 689. Sauryapura
 690. Sautrika
 691. Sauvarna
 692. Sauvarnika
 693. Savadhavatti
 694. Savanadurga
 695. Savanti
 696. Savanur
 697. Savara
 698. Savarna-vritti
 699. Savatthi
 700. Savi
 701. Savu
 702. Saya
 703. Sayaka
 704. Sayana
 705. Sayaniya
 706. Sayara
 707. Sayyapali
 708. Sedambal
 709. Sedhar
 710. Segana
 711. Seia
 712. Seiga
 713. Sejalaka
 714. Seka
 715. Sekasantanya
 716. Sekyakara
 717. Selahasta
 718. Selapura
 719. Selavadhakin
 720. Seleng
 721. Seleyavada
 722. Semanda
 723. Sembanadu
 724. Sembanattu
 725. Sembiam
 726. Semiramis
 727. Semmati
 728. Sena
 729. Sena-adhikarika
 730. Sena-adhipa
 731. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 732. Sena-bhakta
 733. Sena-bhoga
 734. Sena-gana
 735. Senabhogika
 736. Senabova
 737. Senadhipati
 738. Senagalaguduru
 739. Senagapapu
 740. Senaggabodhi
 741. Senagopa
 742. Senai-mudaliyar
 743. Senaiy-aḻngadika
 744. Senakapat
 745. Senanga
 746. Senani-netra
 747. Senapati
 748. Senapati-pperuvilai
 749. Senapatigama
 750. Senapatiy-a
 751. Senasenapati-parivena
 752. Senavarman
 753. Senaya
 754. Sengalipuram
 755. Senkŏdi-kkanam
 756. Sennimalai
 757. Senthuriai
 758. Sepannipuppha-pasada
 759. Ser
 760. Serahiya
 761. Serang
 762. Seri
 763. Seriyaputa
 764. Sertip
 765. Sesai
 766. Sesayi
 767. Seshai
 768. Sesi-biyyamu
 769. Sesostris
 770. Setagiri
 771. Setapabbata
 772. Setavala
 773. Setavara
 774. Setavya
 775. Setika
 776. Setu
 777. Setubandha
 778. Setuja
 779. Seva
 780. Sevaka
 781. Sevala
 782. Sevalur
 783. Sevyasevakopadesha
 784. Seya
 785. Seygiri
 786. Sha
 787. Shabara
 788. Shabda
 789. Shabdanirupana
 790. Shabdasagara
 791. Shabdika
 792. Shad-bhaga
 793. Shada
 794. Shada-kkadamai
 795. Shadaracakra
 796. Shadashiti
 797. Shadayatana
 798. Shadipur
 799. Shadpu
 800. Shadragacandrodaya
 801. Shahanushahi
 802. Shahar
 803. Shahi
 804. Shaibara
 805. Shaila
 806. Shaila-devagriha
 807. Shaila-griha
 808. Shaila-karman
 809. Shaila-rupakarman
 810. Shaila-vardhakin
 811. Shailalaka
 812. Shailapura
 813. Shailendra
 814. Shainya
 815. Shaiv-acarya
 816. Shaiva-diksha
 817. Shaivacarya-kshetra
 818. Shaivara
 819. Shaivism
 820. Shaka
 821. Shaka-panika
 822. Shakambhari
 823. Shakambhari-vidya
 824. Shakha
 825. Shakkara-kkanikkai
 826. Shakra
 827. Shakra-yajna
 828. Shakradhvaja
 829. Shakrotthana
 830. Shakta
 831. Shakti
 832. Shakti-mukha
 833. Shaktism
 834. Shaktitraya
 835. Shaktivada
 836. Shaktivarman
 837. Shaky-opasika
 838. Shakya
 839. Shakyabhikshu
 840. Shakyashribhadra
 841. Shakyasimha
 842. Shal
 843. Shala
 844. Shala-bhoga
 845. Shalagai
 846. Shalaigramam
 847. Shalasthana-mukhya
 848. Shalem
 849. Shalima
 850. Shalishuka
 851. Shalivahana
 852. Shalmali
 853. Shalya-traya
 854. Shamadhya
 855. Shambala
 856. Shambhumativilasa
 857. Shamipadraka
 858. Shamkaragiri
 859. Shamya
 860. Shan
 861. Shana
 862. Shanabhoga
 863. Shanapada
 864. Shancharambum
 865. Shanda
 866. Shanda-gula
 867. Shandaka
 868. Shandala-ppeṟu
 869. Shandili
 870. Shani
 871. Shanivara-mandapa
 872. Shankara
 873. Shankara-akshi
 874. Shankaracarya
 875. Shankaragiri
 876. Shankha
 877. Shankhacakrankanaprayashcitta
 878. Shankhadhara
 879. Shankhadharin
 880. Shankhakara
 881. Shankhika
 882. Shanmukha-bahu
 883. Shantanapura
 884. Shantarakshita
 885. Shanti
 886. Shanti-varika
 887. Shanticakrapuja
 888. Shantideva
 889. Shantika
 890. Shantikara
 891. Shantisharman
 892. Shantivira
 893. Shanty-agara
 894. Shantyagara-adhikrita
 895. Shantyagarika
 896. Shaonano-Shao
 897. Sharabha
 898. Sharabhapaddhati
 899. Sharabhapujapaddhati
 900. Sharabhapura
 901. Sharabharaja
 902. Sharada
 903. Sharadasharvari
 904. Sharanagata-vajrapanjara
 905. Sharayantra
 906. Sharayantraka
 907. Sharayantrin
 908. Sharira
 909. Sharmarya
 910. Sharvadasa
 911. Sharvanaga
 912. Sharvasharman
 913. Sharvavishnu
 914. Shasana
 915. Shasana-adhikarika
 916. Shasana-adhikarin
 917. Shasana-ardhika
 918. Shasana-baddha
 919. Shasana-bhandarin
 920. Shasana-maryada
 921. Shasana-pata
 922. Shasana-sancarin
 923. Shasana-sundari
 924. Shasanadevi
 925. Shasanika-kayastha
 926. Shasayitri
 927. Shashanka
 928. Shashinandin
 929. Shashivamshamahakavya
 930. Shashtha-adhikrita
 931. Shashthatapa
 932. Shashthi-amavasya
 933. Shashukani
 934. Shashukani-tanka
 935. Shashvatiya
 936. Shastra
 937. Shat-catushkika
 938. Shat-pana
 939. Shata
 940. Shatadru
 941. Shataghni
 942. Shatakarni
 943. Shatamana
 944. Shatanga
 945. Shatara
 946. Shatashila
 947. Shatashloki
 948. Shatavadhana
 949. Shatcakradisamgraha
 950. Shateka
 951. Shati
 952. Shatika
 953. Shatka
 954. Shatpancashat
 955. Shatrudamana
 956. Shatshashti
 957. Shatshashtivishaya
 958. Shattrimshad-danda-ayudha
 959. Shattrimshat
 960. Shattu-vari
 961. Shattvika-dana
 962. Shaulkika
 963. Shaundika
 964. Shaunika
 965. Shauripura
 966. Shava
 967. Shavadi
 968. Shavai-kkadamai
 969. Shayana-puja
 970. Shayyagrahaka
 971. Shayyapala
 972. Shekka-ayam
 973. Shekkirai
 974. Shekku-kadamai
 975. Shekku-ma
 976. Shenapaka-kkuḻigai
 977. Shengudikkanam
 978. Shenlha Okar
 979. Shergarh
 980. Shervai
 981. Shesha-shirsha
 982. Sheshacala
 983. Sheshagiri
 984. Shetti
 985. Shetti-Pattanasvamin
 986. Shettiy-iṟai
 987. Shettiyar-magamai
 988. Shevaka-kkashu
 989. Shevidu
 990. Shibara
 991. Shibipura
 992. Shighra-likhita
 993. Shighrabodhininamamala
 994. Shihara
 995. Shikhara
 996. Shikharasvamin
 997. Shil-ayam
 998. Shil-kudimai
 999. Shila
 1000. Shila-guntha
 1001. Shila-karmanta
 1002. Shila-kutta
 1003. Shila-lashti
 1004. Shila-patra
 1005. Shila-shasana
 1006. Shilagriha
 1007. Shilahara
 1008. Shilalekha
 1009. Shilama
 1010. Shilapravesha
 1011. Shilara
 1012. Shilavati
 1013. Shill-antara-ayam
 1014. Shill-iṟai
 1015. Shilotara
 1016. Shilotari
 1017. Shilotra
 1018. Shilotri
 1019. Shilottara
 1020. Shilpakara
 1021. Shilpin
 1022. Shilvari
 1023. Shimĕhabbaruva
 1024. Shimshapa
 1025. Shinabarataka
 1026. Shiraguppi
 1027. Shirah-pradhanin
 1028. Shirah-sthayin
 1029. Shirgod
 1030. Shirisha
 1031. Shirkali
 1032. Shiro-rakshika
 1033. Shiro-varttana
 1034. Shiṟṟ-ayam
 1035. Shirshaka
 1036. Shiṟu-ppadi-kaval
 1037. Shiru-shungam
 1038. Shirupadu
 1039. Shishshinti
 1040. Shishupalagarh
 1041. Shishupalgarh
 1042. Shishya
 1043. Shitamshu
 1044. Shitarashmi
 1045. Shitari
 1046. Shitavana
 1047. Shithil-acarya
 1048. Shiva
 1049. Shiva-bhandarin
 1050. Shiva-drohin
 1051. Shiva-mana
 1052. Shiva-sthala
 1053. Shiva-tithi
 1054. Shivabrahmana
 1055. Shivacarya
 1056. Shivadandaka
 1057. Shivadiksha
 1058. Shivaganga
 1059. Shivagiti
 1060. Shivagupta
 1061. Shivakanci
 1062. Shivakara
 1063. Shivakshetra
 1064. Shivakunda
 1065. Shivalingapratishthavidhi
 1066. Shivamandala-diksha
 1067. Shivanandin
 1068. Shivanmalai
 1069. Shivapancayatana
 1070. Shivaprasada
 1071. Shivapujaprakasha
 1072. Shivapura
 1073. Shivapuraka
 1074. Shivapurakagrama
 1075. Shivapuravishaya
 1076. Shivaratri
 1077. Shivasarman
 1078. Shivashataka
 1079. Shivashri
 1080. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1081. Shivaskanda
 1082. Shivaskandavarman
 1083. Shivastava
 1084. Shivasvati
 1085. Shivatatvasaram
 1086. Shivayogin
 1087. Shivi
 1088. Shiyali
 1089. Shleshamanimanjusha
 1090. Shleshmatakavana
 1091. Shlo
 1092. Shlokashataka
 1093. Shlokastuti
 1094. Shlotra
 1095. Shmashana
 1096. Sho
 1097. Shobhavati
 1098. Shodashi
 1099. Shodashika
 1100. Shodashin
 1101. Shodi
 1102. Shoḻaga
 1103. Sholinghur
 1104. Shompeshvara
 1105. Shona
 1106. Shonabhadra
 1107. Shonacala
 1108. Shonitapura
 1109. Shopa
 1110. Shoti
 1111. Shra
 1112. Shraddha
 1113. Shraddha-anga
 1114. Shraddha-dana
 1115. Shraddha-kara
 1116. Shraddha-tithi
 1117. Shraddhacandrikasangraha
 1118. Shraddhanirnaya
 1119. Shrahe
 1120. Shrahi
 1121. Shraman-opasaka
 1122. Shramana
 1123. Shramana-shravika
 1124. Shramanika
 1125. Shramanoddesha
 1126. Shravaka
 1127. Shravana
 1128. Shravana-patra
 1129. Shravasti
 1130. Shravastibhukti
 1131. Shravika
 1132. Shravita
 1133. Shre
 1134. Shreni
 1135. Shreni-karana
 1136. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1137. Shreshthin
 1138. Shri
 1139. Shri Janardana
 1140. Shri Rangam
 1141. Shri Yajna
 1142. Shri-bali
 1143. Shri-bali-bhoga
 1144. Shri-bhandara
 1145. Shri-carana
 1146. Shri-dvara
 1147. Shri-goshala
 1148. Shri-hasta
 1149. Shri-jnana
 1150. Shri-kanthamani
 1151. Shri-kataka
 1152. Shri-maheshvara
 1153. Shri-malaya
 1154. Shri-malika
 1155. Shri-mandira
 1156. Shri-nakshatra
 1157. Shri-naman
 1158. Shri-nayana
 1159. Shri-pashcima-mandira
 1160. Shri-patta
 1161. Shri-pattika
 1162. Shri-prithivi-vallabha
 1163. Shri-rudra
 1164. Shri-vijaya-shiva
 1165. Shri-vimana
 1166. Shri-Virupaksha
 1167. Shri-vithi-nayaka
 1168. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1169. Shribhadra
 1170. Shribhandara-variyam
 1171. Shricandana
 1172. Shridatta
 1173. Shrideva
 1174. Shridhara
 1175. Shrigauda
 1176. Shrighana
 1177. Shrigodha
 1178. Shrigohali
 1179. Shriguru
 1180. Shriharisha
 1181. Shriharsha
 1182. Shrikara
 1183. Shrikara-mudra-ankita
 1184. Shrikarana
 1185. Shrikarana-adhipa
 1186. Shrikarana-agrani
 1187. Shrikarana-prabhu
 1188. Shrikarana-viditam
 1189. Shrikaranin
 1190. Shrikarya
 1191. Shrikhanda
 1192. Shrikhanda-ghodu
 1193. Shrimad-adivaraha-dramma
 1194. Shrimada
 1195. Shrimadvacanabhusha
 1196. Shrimal
 1197. Shrimala
 1198. Shrimali
 1199. Shrimali Khetaya Thakura
 1200. Shrimukha
 1201. Shrimushnam
 1202. Shrinagara
 1203. Shrinatha
 1204. Shrinera
 1205. Shringa
 1206. Shringara-bhoga
 1207. Shringararasamadhuri
 1208. Shringararatha
 1209. Shringaratarangini
 1210. Shringaravimshati
 1211. Shringavera
 1212. Shringaverapura
 1213. Shringeri
 1214. Shrinivasa
 1215. Shrinivasavilasa
 1216. Shripada
 1217. Shripadadikeshapancashika
 1218. Shripala
 1219. Shriparvata
 1220. Shripati Agnihotri
 1221. Shripatibhatta
 1222. Shriperumbudur
 1223. Shriphala
 1224. Shripura
 1225. Shripuri
 1226. Shrirama
 1227. Shriramamishra
 1228. Shriranga
 1229. Shrirangadandaka
 1230. Shrirangam
 1231. Shrirangarajacarita
 1232. Shrirangarajastava
 1233. Shrisailam
 1234. Shrisamanta
 1235. Shrishaila
 1236. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1237. Shrishrimala
 1238. Shristhanaka
 1239. Shrisuktabhashya
 1240. Shritatni
 1241. Shrivaikuntha
 1242. Shrivallabha
 1243. Shrivatsa
 1244. Shrivatsavihara
 1245. Shrivijaya
 1246. Shrotaka
 1247. Shrotra
 1248. Shrotriya
 1249. Shruta-devata
 1250. Shrutabhakti
 1251. Shrutakirti Traividyadeva
 1252. Shrutaskandhapuja
 1253. Shruti
 1254. Shrutiman
 1255. Shry-ajna
 1256. Shry-amrita
 1257. Shu
 1258. Shubhatunga
 1259. Shubhra
 1260. Shuci
 1261. Shuddha
 1262. Shuddhavasa
 1263. Shuddhiviveka
 1264. Shudraka
 1265. Shudu-kattu-ppattam
 1266. Shukanasa
 1267. Shukra-netra
 1268. Shukrita
 1269. Shukti
 1270. Shuktiman
 1271. Shuktimat
 1272. Shuktimati
 1273. Shuktisahvaya
 1274. Shula
 1275. Shulaghata
 1276. Shulanadi
 1277. Shulapala
 1278. Shulavari
 1279. Shulin
 1280. Shulka
 1281. Shulka-adhikara
 1282. Shulka-atiyatrika
 1283. Shulka-mandapika
 1284. Shulkagraha
 1285. Shulkashala
 1286. Shumpeshvara
 1287. Shundaka
 1288. Shunya
 1289. Shunya-grama
 1290. Shurapura
 1291. Shurasena
 1292. Shurparaka
 1293. Shurparakashatshashti
 1294. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1295. Shushrusha
 1296. Shuvastiyam
 1297. Shvabhra
 1298. Shvah-shvah
 1299. Shveta-atapatra
 1300. Shveta-cchatra
 1301. Shvetagarut
 1302. Shvetambara
 1303. Shvetapata
 1304. Shvetapatha
 1305. Shvetavala
 1306. Shyalasharman
 1307. Shyamakalpalatika
 1308. Sida
 1309. Sidavali
 1310. Sidaviya
 1311. Siddha
 1312. Siddha-bat
 1313. Siddha-pitha
 1314. Siddha-sthana
 1315. Siddhabhakti
 1316. Siddhacakra
 1317. Siddhacakrapuja
 1318. Siddhacakrarcanashtaka
 1319. Siddhacakrastotra
 1320. Siddhagunastotra
 1321. Siddhai-shreshthin
 1322. Siddhakshetra
 1323. Siddham
 1324. Siddhamatrika
 1325. Siddhananda
 1326. Siddhanna
 1327. Siddhanta
 1328. Siddhanta-darshana
 1329. Siddhapaiya
 1330. Siddhapura
 1331. Siddhapuram
 1332. Siddhar
 1333. Siddharkadu
 1334. Siddhasadhya
 1335. Siddhastotra
 1336. Siddhaur
 1337. Siddhavatam
 1338. Siddhaya
 1339. Siddhayatana
 1340. Siddheshvar
 1341. Siddheshvaram
 1342. Siddheśvara-caritra
 1343. Siddheswar
 1344. Siddhi
 1345. Siglos
 1346. Sihadauni
 1347. Sihapaiya
 1348. Sihappapata
 1349. Sihapura
 1350. Sika
 1351. Sikalagama
 1352. Sikandra
 1353. Sikata
 1354. Sikavana
 1355. Sikhin
 1356. Sikili
 1357. Silacetiya
 1358. Silakuta
 1359. Silam
 1360. Silambam
 1361. Silamegha
 1362. Silameghapabbata
 1363. Silana
 1364. Silapokkharani
 1365. Silappadikaram
 1366. Silashri
 1367. Silk
 1368. Siluva
 1369. Sim-antargata-vastu-sahita
 1370. Sima
 1371. Simakarmakara
 1372. Siman
 1373. Simantonnayana
 1374. Simapura
 1375. Simaria
 1376. Simavivada
 1377. Simbali
 1378. Simha-stambha
 1379. Simha-sthana
 1380. Simhabahu
 1381. Simhachalam
 1382. Simhadatta
 1383. Simhahatta
 1384. Simhala
 1385. Simhanandin
 1386. Simhanika
 1387. Simhapada
 1388. Simhapura
 1389. Simhapuri
 1390. Simharaja
 1391. Simhasana
 1392. Simhasana-adhipati
 1393. Similia
 1394. Simmakkal
 1395. Simraongarh
 1396. Simraungadh
 1397. Simroungarh
 1398. Simsapavana
 1399. Simuka
 1400. Simul
 1401. Sinadiyagala
 1402. Sindhu
 1403. Sindura
 1404. Sineru
 1405. Singampunari
 1406. Singara
 1407. Singaraura
 1408. Singaravimana
 1409. Singhavarman
 1410. Singraur
 1411. Singur
 1412. Sinna
 1413. Sinnata
 1414. Sippikulama
 1415. Sira
 1416. Sira-kata
 1417. Sirakera
 1418. Siridika
 1419. Sirigiri
 1420. Siriguppa
 1421. Siriguppi
 1422. Siripitthi
 1423. Siris
 1424. Sirisamghabodhi
 1425. Sirisamghabodhi-parivena
 1426. Sirivolala
 1427. Siriyamasetti
 1428. Sirpur
 1429. Sirunamalli
 1430. Sisavi
 1431. Sissoo
 1432. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1433. Sita
 1434. Sita-adhayaksha
 1435. Sita-camara
 1436. Sitadivyacarita
 1437. Sitakund
 1438. Sitalekhya
 1439. Sitapincha
 1440. Sitaraghava
 1441. Sitasaviya
 1442. Sitka
 1443. Sitrama
 1444. Sittanavasal
 1445. Sittar
 1446. Sivavika
 1447. Sivayogasara
 1448. Sivilaviya
 1449. Siwalik
 1450. Sixty Years Cycle
 1451. Siyamahantakuddala
 1452. Skambha
 1453. Skandagupta
 1454. Skandaka
 1455. Skandakoti
 1456. Skandapala
 1457. Skandarya
 1458. Skandasharman
 1459. Skandashramam
 1460. Skandastambhi
 1461. Skandasvati
 1462. Skandha
 1463. Skandhaka
 1464. Skandhariddha
 1465. Skandhavara
 1466. Slavery
 1467. Sleemanabad
 1468. Smaranamangalastotra
 1469. Smarika
 1470. Smat
 1471. Smritisamskara
 1472. Smrititattva
 1473. Smrityarthanirnaya
 1474. Smrityupasthana
 1475. Snana-mahotsava
 1476. Snanayatra
 1477. Sobharampur
 1478. Socrates
 1479. Sodaranaga
 1480. Sodhala
 1481. Sodhalaiya Upadhyaya
 1482. Sodrangikritya
 1483. Sohora
 1484. Soladevanahalli
 1485. Solampur
 1486. Solanki
 1487. Solapur
 1488. Solar Month
 1489. Solar Year
 1490. Soma
 1491. Soma-grahana
 1492. Soma-parvan
 1493. Somaiya
 1494. Somanaiyaprabhu
 1495. Somanathpatan
 1496. Somanayaka
 1497. Somapala
 1498. Somapura
 1499. Somarama
 1500. Somarya
 1501. Somasharmarya
 1502. Somaskanda
 1503. Somavamshibogara
 1504. Somavati
 1505. Somavishnu
 1506. Somayaga
 1507. Somayajin
 1508. Someshvarabhatta
 1509. Someshvaraiya Upadhyapa
 1510. Somila
 1511. Sonachalam
 1512. Sonagiri
 1513. Sonakutikanna
 1514. Sonarekha
 1515. Sonargaon
 1516. Sonari
 1517. Sonasara
 1518. Song Yun
 1519. Soniya
 1520. Sonkh
 1521. Sopana
 1522. Sopara
 1523. Sophocles
 1524. Sopur
 1525. Sorathiya
 1526. Soter
 1527. Sotthivati
 1528. Sotthiyakara
 1529. Sotthiyakara-vihara
 1530. South Indian Society
 1531. South Konkan
 1532. Southern India
 1533. Sovanasetti
 1534. Sovarasi Siddhantideva
 1535. Sovira
 1536. Sparha-viharata
 1537. Spashta
 1538. Sphotana
 1539. Sphujidhvaja
 1540. Sphuram
 1541. Sramanera
 1542. Sri Aurobindo
 1543. Srinagar
 1544. Srini
 1545. Srishti
 1546. Srivilliputhur
 1547. Srong-btsan-sgam-po
 1548. Stala
 1549. Stamana
 1550. Stambha
 1551. Stambhapura
 1552. Stambhatirtha
 1553. Stater
 1554. Stavamala
 1555. Stavapushpanjali
 1556. Stavi
 1557. Stha
 1558. Sthal
 1559. Sthala
 1560. Sthala-gauda
 1561. Sthala-karana
 1562. Sthala-karnam
 1563. Sthala-patha-karana
 1564. Sthala-vritti
 1565. Sthaladurga
 1566. Sthalaka
 1567. Sthalapurana
 1568. Sthali
 1569. Sthambheshvardasa
 1570. Sthamya
 1571. Sthana
 1572. Sthana-acarya
 1573. Sthana-adhikaranika
 1574. SThana-adhipati
 1575. Sthana-dana
 1576. Sthana-karana
 1577. Sthana-mahajana
 1578. Sthana-manya
 1579. Sthanabhumi
 1580. Sthanadhikara
 1581. Sthanadhikrita
 1582. Sthanaka
 1583. Sthanakiyapattana
 1584. Sthanalaka
 1585. Sthanantarika
 1586. Sthanapala
 1587. Sthanapati
 1588. Sthanattar
 1589. Sthaneshvara
 1590. Sthanika
 1591. Sthaniya
 1592. Sthanudatta
 1593. Sthanugudha
 1594. Sthanugudhapura
 1595. Sthanunandin
 1596. Sthapanacarya
 1597. Sthapati
 1598. Sthapati-samraj
 1599. Sthapayitva
 1600. Sthavara
 1601. Sthavaralinga
 1602. Sthavira
 1603. Sthavira-kalpin
 1604. Sthaviri
 1605. Sthaviriya
 1606. Sthayin
 1607. Sthira
 1608. Sthira-shibira
 1609. Sthiramati
 1610. Sthita
 1611. Sthitaka
 1612. Sthiti
 1613. Sthiti-patra
 1614. Sthiti-patraka
 1615. Sthiti-vyavastha
 1616. Sthitipatra-vyavastha
 1617. Sthridirgam
 1618. Sthulaksha
 1619. Sthuna
 1620. Stotratika
 1621. Strabo
 1622. Stratega
 1623. Strategos
 1624. Stratonos
 1625. Stridhana
 1626. Stryadhyaksha
 1627. Stryadhyaksha-mahamatra
 1628. Stupa
 1629. Stupavihara
 1630. Stupi
 1631. Stutivyuha
 1632. Su-divasa
 1633. Su-krishta
 1634. Su-pallika-apeta
 1635. Subandhu
 1636. Subhadda
 1637. Subhaddacetiya
 1638. Subhadra
 1639. Subharaja
 1640. Subhashita
 1641. Subhashitaratnamanjari
 1642. Subhiksha
 1643. Subhikshapura
 1644. Subramanya-swamy
 1645. Subramanyam
 1646. Sucetarama
 1647. Suchandra
 1648. Suda
 1649. Sudana Dikshita
 1650. Sudanaiya
 1651. Sudarshana
 1652. Sudarshanapura
 1653. Sudassana
 1654. Sudha
 1655. Sudha-karman
 1656. Sudhamshu
 1657. Sudharmendramahodaya
 1658. Sudi
 1659. Sugamavritti
 1660. Sugandha
 1661. Sugandhavartin
 1662. Sugurappa
 1663. Suguravva
 1664. Sukara-kavi
 1665. Sukaragama
 1666. Sukavihridayanandini
 1667. Sukha
 1668. Sukha-sankatha-vinoda
 1669. Sukhadi
 1670. Sukhana
 1671. Sukhasana
 1672. Sukka
 1673. Suktavali
 1674. Suktimuktavali
 1675. Sukulidesha
 1676. Sulabhasadhyavyakarana
 1677. Sulatana
 1678. Sulitana
 1679. Sulla
 1680. Suluvadenige
 1681. Sumagadha
 1682. Sumana
 1683. Sumanapabbata
 1684. Sumanavapi
 1685. Sumantra
 1686. Sumbal
 1687. Sumer Public Library
 1688. Sumeru
 1689. Sumitta
 1690. Sumsumaragiri
 1691. Sun-worship
 1692. Suna
 1693. Sundara
 1694. Sundarika
 1695. Sunhata-parivena
 1696. Sunka
 1697. Sunka-vĕrgadĕ
 1698. Sunkapannayadadhishthayaka
 1699. Sunuboldevagama
 1700. Sunyara
 1701. Supadmavyakarana
 1702. Supagamiya
 1703. Supakarapati
 1704. Suparṇa
 1705. Suppara
 1706. Suprabhata
 1707. Supradarya
 1708. Supraya
 1709. Suprayoga
 1710. Supreme Reality
 1711. Supreme Spirit
 1712. Sura
 1713. Sura-ambavana
 1714. Sura-karana
 1715. Surabhi
 1716. Surabhi-mada
 1717. Suracandrodaya
 1718. Surahi
 1719. Suralla
 1720. Surandra
 1721. Suraravala
 1722. Surasetti
 1723. Surashmicandra
 1724. Surashtra
 1725. Surat
 1726. Suratana
 1727. Suratrana
 1728. Surattha
 1729. Suravala
 1730. Surendra
 1731. Surendranath Dasgupta
 1732. Suri
 1733. Surinashīrampurnneka
 1734. Suritrana
 1735. Surleshvar
 1736. Surulu
 1737. Surundhana
 1738. Surya
 1739. Surya-bha
 1740. Suryagraha
 1741. Suryanayaka
 1742. Suryaparvan
 1743. Suryapura
 1744. Suryarunashataka
 1745. Suryashrama
 1746. Suryashtaka
 1747. Suryasiddhantarahasya
 1748. Suryyakshetra
 1749. Susharman
 1750. Susharmapura
 1751. Sushtavima
 1752. Suta
 1753. Suta-cela
 1754. Sutanu
 1755. Suti
 1756. Sutra
 1757. Sutrabhrit
 1758. Sutradhara
 1759. Sutradhara-pitamaha
 1760. Sutradharin
 1761. Sutradhrit
 1762. Sutrantika
 1763. Sutrantikini
 1764. Sutrarthamritalahari
 1765. Suttee
 1766. Suvanakara
 1767. Suvannabhumi
 1768. Suvannagiri
 1769. Suvannaguha
 1770. Suvannapabbata
 1771. Suvannareha
 1772. Suvannatissa
 1773. Suvarna
 1774. Suvarna-adaya
 1775. Suvarna-adhyaksha
 1776. Suvarna-aya
 1777. Suvarna-danda
 1778. Suvarna-gadyana
 1779. Suvarnadvipa
 1780. Suvarnagiri
 1781. Suvarnagrama
 1782. Suvarnakara
 1783. Suvarnamukhari
 1784. Suvarnamukhi
 1785. Suvarnanadi
 1786. Suvarnarekha
 1787. Suvarnasikata
 1788. Suvarnasikta
 1789. Suvarnavarsha
 1790. Suvarnavithy-adhikta
 1791. Sva-mukha-ajna
 1792. Sva-samaya
 1793. Sva-sim-avacchinna
 1794. Sva-sima-paryanta
 1795. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1796. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1797. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1798. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1799. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1800. Sva-tala
 1801. Svabhoganagara
 1802. Svacchanda-upabhogena
 1803. Svacchandapataka
 1804. Svadeshin
 1805. Svahasta
 1806. Svalpa
 1807. Svamacandra
 1808. Svami-bhoga
 1809. Svamidevarya
 1810. Svamikaraja
 1811. Svamimalai
 1812. Svamin
 1813. Svamini
 1814. Svamya
 1815. Svamyarya
 1816. Svaniyamadashaka
 1817. Svara
 1818. Svaratrana
 1819. Svarga
 1820. Svargigiri
 1821. Svargiri
 1822. Svarindra
 1823. Svarna
 1824. Svarna-adaya
 1825. Svarna-adayam
 1826. Svarna-bhandarin
 1827. Svarna-danda
 1828. Svarna-kshma
 1829. Svarna-meru
 1830. Svarnakara
 1831. Svarnapala
 1832. Svarupa
 1833. Svasti
 1834. Svastika
 1835. Svastika-patta
 1836. Svastimangalavidhana
 1837. Svastyayana
 1838. Svatantra
 1839. Svati
 1840. Svatisharmarya
 1841. Svatvavada
 1842. Svayambhu
 1843. Svayamvara
 1844. Svoli-pata
 1845. Svolika-pata
 1846. Swamithoppu
 1847. Swarabha
 1848. Syadishabdasamuccaya
 1849. Syadvada
 1850. Syaramallika
 1851. Sylhet
 1852. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: