India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1914 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachag
 115. Sachaura
 116. Sachora
 117. Sachore
 118. Sacitta
 119. Saciva
 120. Sada-seva
 121. Sadacarasangraha
 122. Sadachi
 123. Sadag
 124. Sadaka
 125. Sadananda
 126. Sadaru
 127. Sadasukha
 128. Sadauiya
 129. Saddikudu
 130. Sadhacarya
 131. Sadhana
 132. Sadhanamala
 133. Sadhanika
 134. Sadhanin
 135. Sadhanu
 136. Sadhanvan
 137. Sadhara
 138. Sadharana
 139. Sadharmi-vatsalya
 140. Sadhryagviharin
 141. Sadhu
 142. Sadhvi
 143. Sadhya
 144. Sadhyapala
 145. Sadyaskra
 146. Sagala
 147. Sagama
 148. Sagar
 149. Sagara
 150. Sagaviya
 151. Saggaduvara
 152. Sagi
 153. Sagiri
 154. Sagnikasamskara
 155. Sagotra
 156. Sah
 157. Sahadesha
 158. Sahadeva
 159. Sahagamana
 160. Sahaja-kavi
 161. Sahajati
 162. Sahakaiya
 163. Sahamacandrika
 164. Sahamalla
 165. Sahani
 166. Sahania
 167. Sahanikati
 168. Sahaniya
 169. Sahasa
 170. Sahasadhipati
 171. Sahasamallanka
 172. Sahasra-ayatana
 173. Sahasrabhojanakhandatika
 174. Sahasramravana
 175. Sahasramshu
 176. Sahassadhara
 177. Sahavadina
 178. Sahelava
 179. Sahi
 180. Sahi-kari
 181. Sahijada
 182. Sahilya
 183. Sahini
 184. Sahiti-vidya
 185. Sahitya
 186. Sahityadarpana
 187. Sahiyada
 188. Sahni
 189. Sahodara
 190. Sahu
 191. Sahuji
 192. Sahya
 193. Sahya-dash-aparadha
 194. Saidapet
 195. Saika
 196. Sailo
 197. Saimhalaka
 198. Sainika-sangha-mukhya
 199. Sainy-adhikarin
 200. Sainyapati
 201. Saivira
 202. Sajayata
 203. Sajilakanda
 204. Sajjana
 205. Sajje
 206. Sakalaniti-sammatamu
 207. Sakalikarana
 208. Sakallakumda
 209. Sakanika
 210. Sakarukara
 211. Saketa
 212. Sakhanagara
 213. Sakharama
 214. Sakkara
 215. Sakkasenapati-parivena
 216. Sakshin
 217. Salaka
 218. Salalagara
 219. Salalavati
 220. Salanaka
 221. Salasama
 222. Salata
 223. Salavana
 224. Salavi
 225. Salige
 226. Salila-purvaka
 227. Salina
 228. Salinagar
 229. Salindiya
 230. Salivadi
 231. Saliveli
 232. Sallakshana
 233. Sallekhana
 234. Salohita
 235. Saluva
 236. Sam
 237. Sam-hi
 238. Sama
 239. Samacarya
 240. Samadhi
 241. Samadhigata-panca-mahashabda
 242. Samagama
 243. Samagrivada
 244. Samahartri
 245. Samaja
 246. Samajnapti
 247. Samaka
 248. Samakara-grama
 249. Samakara-kula
 250. Samakranta
 251. Samala
 252. Samam
 253. Samamtasiha
 254. Samanjasa
 255. Samanjita
 256. Samanta
 257. Samanta-adhikarin
 258. Samanta-adhipati
 259. Samanta-padira
 260. Samantabhadra
 261. Samantapai
 262. Samantasimha
 263. Samanthu
 264. Samanti
 265. Samantika
 266. Samanvava
 267. Samanya
 268. Samanyabirudavalilakshana
 269. Samanyaniruktikrodapatra
 270. Samapa
 271. Samaracana
 272. Samaraghanghala
 273. Samarana
 274. Samarapaniya
 275. Samarapya
 276. Samarasiha
 277. Samarasimha
 278. Samarcapana
 279. Samasadina
 280. Samasanvayatippana
 281. Samasiddha
 282. Samasta
 283. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 284. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 285. Samasta-mahasamanta-adhipati
 286. Samasta-rajakiyanam
 287. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 288. Samasta-sena-adhipati
 289. Samasta-suprashasty-upeta
 290. Samasta-utpatti-sahita
 291. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 292. Samasty-ety-adi
 293. Samasyapurana
 294. Samat
 295. Samata
 296. Samatata
 297. Samatta
 298. Samavada
 299. Samavajika
 300. Samavajin
 301. Samavasarana
 302. Samavayika
 303. Samaveta
 304. Samaya
 305. Samaya-patra
 306. Samayacara
 307. Samayacarya
 308. Samayadharma
 309. Samayamatrika
 310. Samayika
 311. Sambada
 312. Sambaddha
 313. Sambadhana
 314. Sambadra
 315. Sambal
 316. Sambapala
 317. Sambarapallika
 318. Sambhala
 319. Sambhara
 320. Sambharayuddha
 321. Sambhoga
 322. Sambina
 323. Sambiranippalan-gashu
 324. Sambive
 325. Sambodhita
 326. Sambuddha
 327. Same
 328. Samehaka
 329. Samgha
 330. Samghasena
 331. Samghasenapabbata
 332. Samghati
 333. Samghila
 334. Samghiladeva
 335. Samgitaraghava
 336. Samgohalika
 337. Samgohalikagrama
 338. Samgrahana
 339. Samhalalamaka-samanvita
 340. Samhalatamaka
 341. Samija
 342. Samijja
 343. Samini
 344. Samipa
 345. Samiti
 346. Samkacitaka
 347. Samkakshika
 348. Samkassa
 349. Samkhesara
 350. Samkshiptarudrapaddhati
 351. Sammat
 352. Sammavajin
 353. Sammeta
 354. Sammitavarna
 355. Sammukha-vara
 356. Sammvat
 357. Sampige
 358. Samprapti
 359. Samprati
 360. Sampratipatti
 361. Samrat
 362. Samsara
 363. Samsarana
 364. Samsarpokhri
 365. Samshayika
 366. Samskrita
 367. Samskritamanjari
 368. Samskritaratnakara
 369. Samstava
 370. Samstha
 371. Samstuta
 372. Samta
 373. Samten
 374. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 375. Samudaya
 376. Samudaya-bahya
 377. Samudaya-prapti
 378. Samudayabahy-adyastamba
 379. Samuddagiri-parivena
 380. Samudra
 381. Samudra-ghosha
 382. Samudragupta
 383. Samudrala
 384. Samudram
 385. Samugama
 386. Samuha
 387. Samula
 388. Samupagata
 389. Samuta
 390. Samutkrida
 391. Samva
 392. Samvadana
 393. Samvartakalpa
 394. Samvasa
 395. Samvat
 396. Samvatsara
 397. Samvatsara-shraddha
 398. Samvatsara-variya
 399. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 400. Samvatsarapratipada
 401. Samvatsarika
 402. Samvatsarika-hiranya
 403. Samvatta
 404. Samvatu
 405. Samvatum
 406. Samvibhaga
 407. Samvid
 408. Samvinayika
 409. Samvyavaharin
 410. Samyakpradhana
 411. Samyana
 412. Sanagamayya
 413. Sanaka
 414. Sanakanika
 415. Sanaphulla
 416. Sanatha
 417. Sancakara
 418. Sancarantaka
 419. Sancaratka
 420. Sancarin
 421. Sancarita
 422. Sanchi
 423. Sanchor
 424. Sanchore
 425. Sandagama
 426. Sandala
 427. Sandera
 428. Sandhi
 429. Sandhi-dipa
 430. Sandhi-pata
 431. Sandhi-vigraha-karana
 432. Sandhi-viḻakku
 433. Sandhivigraha-adhikarana
 434. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 435. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 436. Sandhivigraha-adhikrita
 437. Sandhivigraha-ppeṟu
 438. Sandhivigrahakarin
 439. Sandhivigrahi-pannu
 440. Sandhivigrahika
 441. Sandhivigrahin
 442. Sandhy-amsha
 443. Sandhya
 444. Sandoha
 445. Sandora
 446. Sandran
 447. Sandura
 448. Sang
 449. Sanga
 450. Sangadi-raksha-palaka
 451. Sangagama
 452. Sangai
 453. Sangalaiya
 454. Sangam
 455. Sangamapura
 456. Sangameshvara
 457. Sangamjagarlamudi
 458. Sangamu
 459. Sangamuvihara
 460. Sangapuri
 461. Sangaran
 462. Sangha Day
 463. Sangha-pati
 464. Sangha-prabhu
 465. Sangha-prakrita
 466. Sangha-sthavira
 467. Sangharaja
 468. Sangharama
 469. Sanghata
 470. Sanghati
 471. Sanghavi
 472. Sanghol
 473. Sangiraya
 474. Sangitanirnaya
 475. Sangitapura
 476. Sangitavrittaratnakara
 477. Sangli
 478. Sangpo Bumtri
 479. Sangrahana
 480. Sangrahitri
 481. Sanimandapa
 482. Sanjati
 483. Sanjayanti
 484. Sanjayapura
 485. Sanjhaiya
 486. Sanjiva-raja
 487. Sankacitaka
 488. Sankalpa
 489. Sankaran Koil
 490. Sankati
 491. Sanketa
 492. Sankhu
 493. Sankissa
 494. Sankramana
 495. Sankranti
 496. Sanna Nallur
 497. Sannaha
 498. Sannathi
 499. Sannavroli
 500. Sannidhatri
 501. Sannidhi
 502. Sanniratittha
 503. Sanniyuktaka
 504. Sannu
 505. Sanskrit
 506. Santa
 507. Santai
 508. Santaka
 509. Santakika
 510. Santana
 511. Santana-shapa
 512. Santanika-shaiva
 513. Santati
 514. Santati-pravesham
 515. Santha
 516. Santhi
 517. Santirana
 518. Santosa
 519. Sanupabbata
 520. Sapadalaksha
 521. Sapindikarana-shraddha
 522. Sappasondika
 523. Sappasondikapabhara
 524. Sappini
 525. Sapta-amatya
 526. Sapta-ambhodhi
 527. Sapta-kshetra
 528. Sapta-santana
 529. Sapta-santati
 530. Sapta-vidhi
 531. Saptagodavari
 532. Saptama-cakravartin
 533. Saptamatri
 534. Saptanga
 535. Saptasagara
 536. Saptashatimantravibhaga
 537. Saptavarman
 538. Sapuga
 539. Sara
 540. Sarabhanga
 541. Sarabhu
 542. Saradiya
 543. Saradkel
 544. Sarahang
 545. Sarandadacetiya
 546. Sarang
 547. Sarangadeva
 548. Sarangha
 549. Sarapari
 550. Sarasa
 551. Sarasavahala
 552. Sarashipuri
 553. Sarasiddhantasangraha
 554. Sarassati
 555. Sarassatimandapa
 556. Sarasvata
 557. Sarasvatalankarasutra
 558. Sarasvati
 559. Sarasvati-bhandara
 560. Sarasvati-bhandarika
 561. Sarasvatisthana
 562. Sarasvatistotra
 563. Sarathia-poravara
 564. Sarau
 565. Saraviya
 566. Sarayitva
 567. Sarberia
 568. Sardar Museum
 569. Sardhamviharin
 570. Sardhancara
 571. Sardhancari
 572. Saredavala
 573. Sarhang
 574. Sarige
 575. Sarnath
 576. Sarobhanga
 577. Sarpa
 578. Sarpabali
 579. Sarpadalo
 580. Sarpadalograma
 581. Sarpapalita
 582. Sarshapa
 583. Sartha-vahitra
 584. Sarthavaha
 585. Sarthavahini
 586. Sarupya
 587. Sarupyasamrajya
 588. Sarv-abhyantara-siddhi
 589. Sarv-abhyantara-siddhya
 590. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 591. Sarv-adana-sangrahya
 592. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 593. Sarv-adaya-sameta
 594. Sarv-adeya-vishuddha
 595. Sarv-adhikara-adhikrita
 596. Sarv-adhikara-karana
 597. Sarv-adhikara-niyukta
 598. Sarv-adhikrita
 599. Sarv-agrahara
 600. Sarv-aya
 601. Sarv-aya-sahita
 602. Sarv-aya-vishuddha
 603. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 604. Sarv-opadrava-varjita
 605. Sarv-oparikara-adana-sahita
 606. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 607. Sarv-otpatti-sahita
 608. Sarva-badha-parihara
 609. Sarva-badha-vivarjita
 610. Sarva-danda-nayaka
 611. Sarva-desh-adhikarin
 612. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 613. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 614. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 615. Sarva-jata
 616. Sarva-jata-bhoga
 617. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 618. Sarva-jata-pariharika
 619. Sarva-kara-parihara
 620. Sarva-kara-sameta
 621. Sarva-namaskrita
 622. Sarva-namasya
 623. Sarva-niyoga
 624. Sarva-panga-parihrita
 625. Sarva-parihara-karudeya
 626. Sarva-pida-parihrita
 627. Sarva-pida-varjita
 628. Sarva-pida-vivarjita
 629. Sarva-rajakiyanam
 630. Sarva-sainy-adhikarin
 631. Sarva-tantra-adhikrita
 632. Sarva-vadha-vivarjita
 633. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 634. Sarvabhauma
 635. Sarvadeva
 636. Sarvadevaiya
 637. Sarvadhikari
 638. Sarvadhikarin
 639. Sarvadhyaksha
 640. Sarvamanya
 641. Sarvamedha
 642. Sarvasena
 643. Sarvasiddhi
 644. Sarvasvaharana
 645. Sarvatobhadra
 646. Sarvatobhadrika
 647. Sarvavadinayaka
 648. Sarveshvara
 649. Sarviya
 650. Şashghani
 651. Sashthidasa
 652. Sashtiratra
 653. Sasin
 654. Satajuna
 655. Satala
 656. Satalaka
 657. Satavahana
 658. Satera
 659. Sateraka
 660. Sathirapatti
 661. Sathuragiri
 662. Sathya Gosila
 663. Satiana
 664. Satiyaputta
 665. Satkarman
 666. Satodika
 667. Satpurusha
 668. Satra
 669. Satra-agara
 670. Satra-agara-karana
 671. Satrap
 672. Satrig Ersang
 673. Satsen
 674. Sattabhu
 675. Sattambacetiya
 676. Sattapannaka-pasada
 677. Sattapanni
 678. Sattapanniguha
 679. Sattasaya
 680. Satti
 681. Sattra
 682. Sattrapati
 683. Satu
 684. Satuli
 685. Satuvanashramaka
 686. Satya-jnana-darishanigaḻ
 687. Satyadharma-sthita
 688. Satyapura
 689. Satyapuramahavirautsaha
 690. Satyapuravatara
 691. Satyashraya
 692. Satyashrya
 693. Satyavatimahatmya
 694. Satyayuga
 695. Sau
 696. Saubhagyabhaskara
 697. Saudapaiya
 698. Saudha
 699. Saugandhika
 700. Saugata-parivrajaka
 701. Sauharavala
 702. Sauhitavala
 703. Saujatavala
 704. Saumya
 705. Sauna
 706. Saunaiya
 707. Saundatti
 708. Sauni
 709. Saura
 710. Saurandiya
 711. Saurashtra
 712. Saurathavala
 713. Sauryapura
 714. Sautrika
 715. Sauvarna
 716. Sauvarnika
 717. Savadhavatti
 718. Savanadurga
 719. Savanti
 720. Savanur
 721. Savara
 722. Savarna-vritti
 723. Savatthi
 724. Savi
 725. Savu
 726. Saya
 727. Sayaka
 728. Sayana
 729. Sayaniya
 730. Sayara
 731. Sayyapali
 732. Sedambal
 733. Sedhar
 734. Segana
 735. Seia
 736. Seiga
 737. Sejalaka
 738. Seka
 739. Sekasantanya
 740. Sekyakara
 741. Selahasta
 742. Selapura
 743. Selavadhakin
 744. Seleng
 745. Seleyavada
 746. Semanda
 747. Sembanadu
 748. Sembanattu
 749. Sembiam
 750. Semiramis
 751. Semkye
 752. Semmati
 753. Sena
 754. Sena-adhikarika
 755. Sena-adhipa
 756. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 757. Sena-bhakta
 758. Sena-bhoga
 759. Sena-gana
 760. Senabhogika
 761. Senabova
 762. Senadhipati
 763. Senagalaguduru
 764. Senagapapu
 765. Senaggabodhi
 766. Senagopa
 767. Senai-mudaliyar
 768. Senaiy-aḻngadika
 769. Senakapat
 770. Senanga
 771. Senani-netra
 772. Senapati
 773. Senapati-pperuvilai
 774. Senapatigama
 775. Senapatiy-a
 776. Senasenapati-parivena
 777. Senavarman
 778. Senaya
 779. Sengalipuram
 780. Senkŏdi-kkanam
 781. Sennimalai
 782. Senthuriai
 783. Sepannipuppha-pasada
 784. Ser
 785. Serahiya
 786. Serang
 787. Seri
 788. Serisaya
 789. Seriyaputa
 790. Serkem
 791. Sernga
 792. Sertip
 793. Sesai
 794. Sesayi
 795. Seshai
 796. Sesi-biyyamu
 797. Sesostris
 798. Setagiri
 799. Setapabbata
 800. Setavala
 801. Setavara
 802. Setavya
 803. Setika
 804. Setu
 805. Setubandha
 806. Setuja
 807. Setupati
 808. Seva
 809. Sevaka
 810. Sevala
 811. Sevalur
 812. Sevyasevakopadesha
 813. Seya
 814. Seygiri
 815. Sha
 816. Shabara
 817. Shabda
 818. Shabdanirupana
 819. Shabdasagara
 820. Shabdika
 821. Shad-bhaga
 822. Shada
 823. Shada-kkadamai
 824. Shadaracakra
 825. Shadashiti
 826. Shadayatana
 827. Shadipur
 828. Shadpu
 829. Shadragacandrodaya
 830. Shagzo
 831. Shahanushahi
 832. Shahar
 833. Shaibara
 834. Shaila
 835. Shaila-devagriha
 836. Shaila-griha
 837. Shaila-karman
 838. Shaila-rupakarman
 839. Shaila-vardhakin
 840. Shailalaka
 841. Shailapura
 842. Shailendra
 843. Shainya
 844. Shaiv-acarya
 845. Shaiva-diksha
 846. Shaivacarya-kshetra
 847. Shaivara
 848. Shaivism
 849. Shaka
 850. Shaka-panika
 851. Shakambhari
 852. Shakambhari-vidya
 853. Shakha
 854. Shakkara-kkanikkai
 855. Shakra
 856. Shakra-yajna
 857. Shakradhvaja
 858. Shakrotthana
 859. Shakta
 860. Shakti
 861. Shakti-mukha
 862. Shaktism
 863. Shaktitraya
 864. Shaktivada
 865. Shaktivarman
 866. Shaky-opasika
 867. Shakya
 868. Shakyabhikshu
 869. Shakyashribhadra
 870. Shakyasimha
 871. Shal
 872. Shala
 873. Shala-bhoga
 874. Shalagai
 875. Shalaigramam
 876. Shalasthana-mukhya
 877. Shalem
 878. Shalima
 879. Shalishuka
 880. Shalivahana
 881. Shalmali
 882. Shalya-traya
 883. Shamadama
 884. Shamadhya
 885. Shambala
 886. Shambhumativilasa
 887. Shamipadraka
 888. Shamkaragiri
 889. Shams-ad-din
 890. Shamya
 891. Shan
 892. Shana
 893. Shanabhoga
 894. Shanapada
 895. Shancharambum
 896. Shanda
 897. Shanda-gula
 898. Shandaka
 899. Shandala-ppeṟu
 900. Shandili
 901. Shani
 902. Shanivara-mandapa
 903. Shankara
 904. Shankara-akshi
 905. Shankaracarya
 906. Shankaragiri
 907. Shankarapura
 908. Shankha
 909. Shankhacakrankanaprayashcitta
 910. Shankhadhara
 911. Shankhadharin
 912. Shankhakara
 913. Shankhika
 914. Shanmukha-bahu
 915. Shantanapura
 916. Shantarakshita
 917. Shanti
 918. Shanti-varika
 919. Shanticakrapuja
 920. Shantideva
 921. Shantika
 922. Shantikara
 923. Shantisharman
 924. Shantivira
 925. Shanty-agara
 926. Shantyagara-adhikrita
 927. Shantyagarika
 928. Shaonano-Shao
 929. Sharabha
 930. Sharabhapaddhati
 931. Sharabhapujapaddhati
 932. Sharabhapura
 933. Sharabharaja
 934. Sharada
 935. Sharadasharvari
 936. Sharanagata-vajrapanjara
 937. Sharayantra
 938. Sharayantraka
 939. Sharayantrin
 940. Sharira
 941. Sharmarya
 942. Sharvadasa
 943. Sharvanaga
 944. Sharvasharman
 945. Sharvavishnu
 946. Shasana
 947. Shasana-adhikarika
 948. Shasana-adhikarin
 949. Shasana-ardhika
 950. Shasana-baddha
 951. Shasana-bhandarin
 952. Shasana-maryada
 953. Shasana-pata
 954. Shasana-sancarin
 955. Shasana-sundari
 956. Shasanadevi
 957. Shasanika-kayastha
 958. Shasayitri
 959. Shashanka
 960. Shashinandin
 961. Shashivamshamahakavya
 962. Shashtha-adhikrita
 963. Shashthatapa
 964. Shashthi-amavasya
 965. Shashukani
 966. Shashukani-tanka
 967. Shashvatiya
 968. Shastra
 969. Shat-catushkika
 970. Shat-pana
 971. Shata
 972. Shatadru
 973. Shataghni
 974. Shatakarni
 975. Shatamana
 976. Shatanga
 977. Shatara
 978. Shatashila
 979. Shatashloki
 980. Shatavadhana
 981. Shatcakradisamgraha
 982. Shateka
 983. Shati
 984. Shatika
 985. Shatka
 986. Shatpancashat
 987. Shatrudamana
 988. Shatrunjayavatara
 989. Shatshashti
 990. Shatshashtivishaya
 991. Shattrimshad-danda-ayudha
 992. Shattrimshat
 993. Shattu-vari
 994. Shattvika-dana
 995. Shaulkika
 996. Shaundika
 997. Shaunika
 998. Shauripura
 999. Shava
 1000. Shavadi
 1001. Shavai-kkadamai
 1002. Shayana-puja
 1003. Shayyagrahaka
 1004. Shayyapala
 1005. Shazam
 1006. Shekka-ayam
 1007. Shekkirai
 1008. Shekku-kadamai
 1009. Shekku-ma
 1010. Shel-chang
 1011. Shenapaka-kkuḻigai
 1012. Shengudikkanam
 1013. Shenlha Okar
 1014. Sherab
 1015. Shergarh
 1016. Shervai
 1017. Shesha-shirsha
 1018. Sheshacala
 1019. Sheshagiri
 1020. Shetti
 1021. Shetti-Pattanasvamin
 1022. Shettiy-iṟai
 1023. Shettiyar-magamai
 1024. Shevaka-kkashu
 1025. Shevidu
 1026. Shibara
 1027. Shibipura
 1028. Shighra-likhita
 1029. Shighrabodhininamamala
 1030. Shihab-ad-din
 1031. Shihara
 1032. Shikhara
 1033. Shikharasvamin
 1034. Shil-ayam
 1035. Shil-kudimai
 1036. Shila
 1037. Shila-guntha
 1038. Shila-karmanta
 1039. Shila-kutta
 1040. Shila-lashti
 1041. Shila-patra
 1042. Shila-shasana
 1043. Shiladitya
 1044. Shilagriha
 1045. Shilahara
 1046. Shilalekha
 1047. Shilama
 1048. Shilapravesha
 1049. Shilara
 1050. Shilavati
 1051. Shill-antara-ayam
 1052. Shill-iṟai
 1053. Shilotara
 1054. Shilotari
 1055. Shilotra
 1056. Shilotri
 1057. Shilottara
 1058. Shilpakara
 1059. Shilpin
 1060. Shilvari
 1061. Shimĕhabbaruva
 1062. Shimshapa
 1063. Shinabarataka
 1064. Shindre
 1065. Shingzo
 1066. Shiraguppi
 1067. Shirah-pradhanin
 1068. Shirah-sthayin
 1069. Shirgod
 1070. Shirisha
 1071. Shirkali
 1072. Shiro-rakshika
 1073. Shiro-varttana
 1074. Shiṟṟ-ayam
 1075. Shirshaka
 1076. Shiṟu-ppadi-kaval
 1077. Shiru-shungam
 1078. Shirupadu
 1079. Shishshinti
 1080. Shishupalagarh
 1081. Shishupalgarh
 1082. Shishya
 1083. Shitamshu
 1084. Shitarashmi
 1085. Shitari
 1086. Shitavana
 1087. Shithil-acarya
 1088. Shiva
 1089. Shiva-bhandarin
 1090. Shiva-mana
 1091. Shiva-sthala
 1092. Shiva-tithi
 1093. Shivabrahmana
 1094. Shivacarya
 1095. Shivadandaka
 1096. Shivadiksha
 1097. Shivadrohin
 1098. Shivaganga
 1099. Shivagiti
 1100. Shivagupta
 1101. Shivakanci
 1102. Shivakara
 1103. Shivakshetra
 1104. Shivakunda
 1105. Shivalingapratishthavidhi
 1106. Shivamandala-diksha
 1107. Shivanandin
 1108. Shivanmalai
 1109. Shivapancayatana
 1110. Shivaprasada
 1111. Shivapujaprakasha
 1112. Shivapura
 1113. Shivapuraka
 1114. Shivapurakagrama
 1115. Shivapuravishaya
 1116. Shivaratri
 1117. Shivasarman
 1118. Shivashataka
 1119. Shivashri
 1120. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1121. Shivaskanda
 1122. Shivaskandavarman
 1123. Shivastava
 1124. Shivasvati
 1125. Shivatatvasaram
 1126. Shivayogin
 1127. Shivi
 1128. Shiyali
 1129. Shleshamanimanjusha
 1130. Shleshmatakavana
 1131. Shlo
 1132. Shlokashataka
 1133. Shlokastuti
 1134. Shlotra
 1135. Shmashana
 1136. Sho
 1137. Shobhavati
 1138. Shodashi
 1139. Shodashika
 1140. Shodashin
 1141. Shodi
 1142. Shoḻaga
 1143. Sholinghur
 1144. Shompeshvara
 1145. Shona
 1146. Shonabhadra
 1147. Shonacala
 1148. Shonitapura
 1149. Shopa
 1150. Shoti
 1151. Shra
 1152. Shraddha
 1153. Shraddha-anga
 1154. Shraddha-dana
 1155. Shraddha-kara
 1156. Shraddha-tithi
 1157. Shraddhacandrikasangraha
 1158. Shraddhanirnaya
 1159. Shrahe
 1160. Shrahi
 1161. Shraman-opasaka
 1162. Shramana
 1163. Shramana-shravika
 1164. Shramanika
 1165. Shramanoddesha
 1166. Shravaka
 1167. Shravana
 1168. Shravana-patra
 1169. Shravasti
 1170. Shravastibhukti
 1171. Shravika
 1172. Shravita
 1173. Shre
 1174. Shreni
 1175. Shreni-karana
 1176. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1177. Shreshthin
 1178. Shri
 1179. Shri Janardana
 1180. Shri Rangam
 1181. Shri Yajna
 1182. Shri-bali
 1183. Shri-bali-bhoga
 1184. Shri-bhandara
 1185. Shri-carana
 1186. Shri-dvara
 1187. Shri-goshala
 1188. Shri-hasta
 1189. Shri-jnana
 1190. Shri-kanthamani
 1191. Shri-kataka
 1192. Shri-maheshvara
 1193. Shri-malaya
 1194. Shri-malika
 1195. Shri-mandira
 1196. Shri-nakshatra
 1197. Shri-naman
 1198. Shri-nayana
 1199. Shri-pashcima-mandira
 1200. Shri-patta
 1201. Shri-pattika
 1202. Shri-prithivi-vallabha
 1203. Shri-rudra
 1204. Shri-vijaya-shiva
 1205. Shri-vimana
 1206. Shri-Virupaksha
 1207. Shri-vithi-nayaka
 1208. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1209. Shribhadra
 1210. Shribhandara-variyam
 1211. Shricandana
 1212. Shridatta
 1213. Shrideva
 1214. Shridhara
 1215. Shrigauda
 1216. Shrighana
 1217. Shrigodha
 1218. Shrigohali
 1219. Shriguru
 1220. Shriharisha
 1221. Shriharsha
 1222. Shrikara
 1223. Shrikara-mudra-ankita
 1224. Shrikarana
 1225. Shrikarana-adhipa
 1226. Shrikarana-agrani
 1227. Shrikarana-prabhu
 1228. Shrikarana-viditam
 1229. Shrikaranin
 1230. Shrikarya
 1231. Shrikhanda
 1232. Shrikhanda-ghodu
 1233. Shrimad-adivaraha-dramma
 1234. Shrimada
 1235. Shrimadvacanabhusha
 1236. Shrimal
 1237. Shrimala
 1238. Shrimali
 1239. Shrimali Khetaya Thakura
 1240. Shrimata
 1241. Shrimukha
 1242. Shrimushnam
 1243. Shrinagara
 1244. Shrinatha
 1245. Shrinera
 1246. Shringa
 1247. Shringara-bhoga
 1248. Shringaracaturika
 1249. Shringararasamadhuri
 1250. Shringararatha
 1251. Shringaratarangini
 1252. Shringaravimshati
 1253. Shringavera
 1254. Shringaverapura
 1255. Shringeri
 1256. Shrinivasa
 1257. Shrinivasavilasa
 1258. Shripada
 1259. Shripadadikeshapancashika
 1260. Shripala
 1261. Shriparvata
 1262. Shripati Agnihotri
 1263. Shripatibhatta
 1264. Shriperumbudur
 1265. Shriphala
 1266. Shripura
 1267. Shripuri
 1268. Shrirama
 1269. Shriramamishra
 1270. Shriranga
 1271. Shrirangadandaka
 1272. Shrirangam
 1273. Shrirangarajacarita
 1274. Shrirangarajastava
 1275. Shrisailam
 1276. Shrisamanta
 1277. Shrishaila
 1278. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1279. Shrishrimala
 1280. Shristhanaka
 1281. Shrisuktabhashya
 1282. Shritatni
 1283. Shrivaikuntha
 1284. Shrivallabha
 1285. Shrivatsa
 1286. Shrivatsavihara
 1287. Shrivijaya
 1288. Shrotaka
 1289. Shrotra
 1290. Shrotriya
 1291. Shruta-devata
 1292. Shrutabhakti
 1293. Shrutakirti Traividyadeva
 1294. Shrutaskandhapuja
 1295. Shruti
 1296. Shrutiman
 1297. Shry-ajna
 1298. Shry-amrita
 1299. Shu
 1300. Shubhatunga
 1301. Shubhra
 1302. Shuci
 1303. Shuddha
 1304. Shuddhavasa
 1305. Shuddhiviveka
 1306. Shudraka
 1307. Shudu-kattu-ppattam
 1308. Shukanasa
 1309. Shukra-netra
 1310. Shukrita
 1311. Shukti
 1312. Shuktiman
 1313. Shuktimat
 1314. Shuktimati
 1315. Shuktisahvaya
 1316. Shula
 1317. Shulaghata
 1318. Shulanadi
 1319. Shulapala
 1320. Shulavari
 1321. Shulin
 1322. Shulka
 1323. Shulka-adhikara
 1324. Shulka-atiyatrika
 1325. Shulka-mandapika
 1326. Shulkagraha
 1327. Shulkashala
 1328. Shulki
 1329. Shulkivamsha
 1330. Shumpeshvara
 1331. Shundaka
 1332. Shunya
 1333. Shunya-grama
 1334. Shurapura
 1335. Shurasena
 1336. Shurparaka
 1337. Shurparakashatshashti
 1338. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1339. Shushrusha
 1340. Shuvastiyam
 1341. Shvabhra
 1342. Shvah-shvah
 1343. Shveta-atapatra
 1344. Shveta-cchatra
 1345. Shvetagarut
 1346. Shvetambara
 1347. Shvetapata
 1348. Shvetapatha
 1349. Shvetavala
 1350. Shyalasharman
 1351. Shyamakalpalatika
 1352. Sida
 1353. Sidavali
 1354. Sidaviya
 1355. Siddapur
 1356. Siddha
 1357. Siddha-bat
 1358. Siddha-pitha
 1359. Siddha-sthana
 1360. Siddhabhakti
 1361. Siddhacakra
 1362. Siddhacakrapuja
 1363. Siddhacakrarcanashtaka
 1364. Siddhacakrastotra
 1365. Siddhagunastotra
 1366. Siddhai-shreshthin
 1367. Siddhakshetra
 1368. Siddham
 1369. Siddhamatrika
 1370. Siddhananda
 1371. Siddhanna
 1372. Siddhanta
 1373. Siddhanta-darshana
 1374. Siddhapaiya
 1375. Siddhapura
 1376. Siddhapuram
 1377. Siddhar
 1378. Siddharkadu
 1379. Siddhartha
 1380. Siddhasadhya
 1381. Siddhastotra
 1382. Siddhaur
 1383. Siddhavatam
 1384. Siddhaya
 1385. Siddhayatana
 1386. Siddheshvar
 1387. Siddheshvaram
 1388. Siddheśvara-caritra
 1389. Siddheswar
 1390. Siddhi
 1391. Siglos
 1392. Sihadauni
 1393. Sihapaiya
 1394. Sihappapata
 1395. Sihapura
 1396. Sika
 1397. Sikalagama
 1398. Sikandra
 1399. Sikata
 1400. Sikavana
 1401. Sikhin
 1402. Sikili
 1403. Silacetiya
 1404. Silaicca
 1405. Silakuta
 1406. Silam
 1407. Silambam
 1408. Silamegha
 1409. Silameghapabbata
 1410. Silana
 1411. Silapokkharani
 1412. Silappadikaram
 1413. Silashri
 1414. Silk
 1415. Silnyen
 1416. Siluva
 1417. Sim-antargata-vastu-sahita
 1418. Sima
 1419. Simakarmakara
 1420. Siman
 1421. Simantonnayana
 1422. Simapura
 1423. Simaria
 1424. Simavivada
 1425. Simbali
 1426. Simha-stambha
 1427. Simha-sthana
 1428. Simhabahu
 1429. Simhachalam
 1430. Simhadatta
 1431. Simhahatta
 1432. Simhala
 1433. Simhanandin
 1434. Simhanika
 1435. Simhapada
 1436. Simhapura
 1437. Simhapuri
 1438. Simharaja
 1439. Simhasana
 1440. Simhasana-adhipati
 1441. Simhavarman
 1442. Similia
 1443. Simmakkal
 1444. Simraongarh
 1445. Simraungadh
 1446. Simroungarh
 1447. Simsapavana
 1448. Simuka
 1449. Simul
 1450. Sinadiyagala
 1451. Sindhu
 1452. Sindura
 1453. Sineru
 1454. Singampunari
 1455. Singara
 1456. Singaraura
 1457. Singaravimana
 1458. Singchang
 1459. Singhavarman
 1460. Singraur
 1461. Singur
 1462. Sinna
 1463. Sinnata
 1464. Sipa-khorlo
 1465. Sippikulama
 1466. Sira
 1467. Sira-kata
 1468. Sirakera
 1469. Siridika
 1470. Sirigiri
 1471. Siriguppa
 1472. Siriguppi
 1473. Sirimala
 1474. Siripavvaya
 1475. Siripitthi
 1476. Siripura
 1477. Siris
 1478. Sirisamghabodhi
 1479. Sirisamghabodhi-parivena
 1480. Sirivolala
 1481. Siriyamasetti
 1482. Siroha
 1483. Sirpur
 1484. Sirunamalli
 1485. Sisavi
 1486. Sissoo
 1487. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1488. Sita
 1489. Sita-adhayaksha
 1490. Sita-camara
 1491. Sitadivyacarita
 1492. Sitakund
 1493. Sitakunda
 1494. Sitalekhya
 1495. Sitapincha
 1496. Sitaraghava
 1497. Sitasaviya
 1498. Sitka
 1499. Sitrama
 1500. Sittanavasal
 1501. Sittar
 1502. Sivavika
 1503. Sivayogasara
 1504. Sivilaviya
 1505. Siwalik
 1506. Sixty Years Cycle
 1507. Siyamahantakuddala
 1508. Skambha
 1509. Skandagupta
 1510. Skandaka
 1511. Skandakoti
 1512. Skandapala
 1513. Skandarya
 1514. Skandasharman
 1515. Skandashramam
 1516. Skandastambhi
 1517. Skandasvati
 1518. Skandha
 1519. Skandhaka
 1520. Skandhariddha
 1521. Skandhavara
 1522. Slavery
 1523. Sleemanabad
 1524. Smaranamangalastotra
 1525. Smarika
 1526. Smat
 1527. Smritisamskara
 1528. Smrititattva
 1529. Smrityarthanirnaya
 1530. Smrityupasthana
 1531. Snana-mahotsava
 1532. Snanayatra
 1533. Sobharampur
 1534. Socrates
 1535. Sodaranaga
 1536. Sodhala
 1537. Sodhalaiya Upadhyaya
 1538. Sodrangikritya
 1539. Sohora
 1540. Soladevanahalli
 1541. Solampur
 1542. Solanki
 1543. Solapur
 1544. Solar Month
 1545. Solar Year
 1546. Soma
 1547. Soma-grahana
 1548. Soma-parvan
 1549. Somaiya
 1550. Somanaiyaprabhu
 1551. Somanathpatan
 1552. Somanayaka
 1553. Somapala
 1554. Somapura
 1555. Somarama
 1556. Somarya
 1557. Somasharmarya
 1558. Somaskanda
 1559. Somavamshibogara
 1560. Somavati
 1561. Somavishnu
 1562. Somayaga
 1563. Somayajin
 1564. Someshvarabhatta
 1565. Someshvaraiya Upadhyapa
 1566. Somila
 1567. Sonachalam
 1568. Sonagiri
 1569. Sonakutikanna
 1570. Sonarekha
 1571. Sonargaon
 1572. Sonari
 1573. Sonasara
 1574. Sondre
 1575. Song Yun
 1576. Soniya
 1577. Sonkh
 1578. Sopana
 1579. Sopara
 1580. Sophocles
 1581. Sopur
 1582. Sorathiya
 1583. Soter
 1584. Sotthivati
 1585. Sotthiyakara
 1586. Sotthiyakara-vihara
 1587. South Indian Society
 1588. South Konkan
 1589. Southern India
 1590. Sovanasetti
 1591. Sovarasi Siddhantideva
 1592. Sovira
 1593. Sparha-viharata
 1594. Spashta
 1595. Sphotana
 1596. Sphujidhvaja
 1597. Sphuram
 1598. Sramanera
 1599. Sri Aurobindo
 1600. Srinagar
 1601. Srini
 1602. Srinpo
 1603. Srishti
 1604. Srivilliputhur
 1605. Srong-btsan-sgam-po
 1606. Stala
 1607. Stamana
 1608. Stambha
 1609. Stambhanakavatara
 1610. Stambhapura
 1611. Stambhatirtha
 1612. Stater
 1613. Stavamala
 1614. Stavapushpanjali
 1615. Stavi
 1616. Stha
 1617. Sthal
 1618. Sthala
 1619. Sthala-gauda
 1620. Sthala-karana
 1621. Sthala-karnam
 1622. Sthala-patha-karana
 1623. Sthala-vritti
 1624. Sthaladurga
 1625. Sthalaka
 1626. Sthalapurana
 1627. Sthali
 1628. Sthambheshvardasa
 1629. Sthamya
 1630. Sthana
 1631. Sthana-acarya
 1632. Sthana-adhikaranika
 1633. SThana-adhipati
 1634. Sthana-dana
 1635. Sthana-karana
 1636. Sthana-mahajana
 1637. Sthana-manya
 1638. Sthanabhumi
 1639. Sthanadhikara
 1640. Sthanadhikrita
 1641. Sthanaka
 1642. Sthanakiyapattana
 1643. Sthanalaka
 1644. Sthanantarika
 1645. Sthanapala
 1646. Sthanapati
 1647. Sthanattar
 1648. Sthaneshvara
 1649. Sthanika
 1650. Sthaniya
 1651. Sthanudatta
 1652. Sthanugudha
 1653. Sthanugudhapura
 1654. Sthanunandin
 1655. Sthapanacarya
 1656. Sthapati
 1657. Sthapati-samraj
 1658. Sthapayitva
 1659. Sthavara
 1660. Sthavaralinga
 1661. Sthavira
 1662. Sthavira-kalpin
 1663. Sthaviri
 1664. Sthaviriya
 1665. Sthayin
 1666. Sthira
 1667. Sthira-shibira
 1668. Sthiramati
 1669. Sthita
 1670. Sthitaka
 1671. Sthiti
 1672. Sthiti-patra
 1673. Sthiti-patraka
 1674. Sthiti-vyavastha
 1675. Sthitipatra-vyavastha
 1676. Sthridirgam
 1677. Sthulaksha
 1678. Sthuna
 1679. Stotratika
 1680. Strabo
 1681. Stratega
 1682. Strategos
 1683. Stratonos
 1684. Stridhana
 1685. Stryadhyaksha
 1686. Stryadhyaksha-mahamatra
 1687. Stupa
 1688. Stupavihara
 1689. Stupi
 1690. Stutivyuha
 1691. Su-chang
 1692. Su-divasa
 1693. Su-krishta
 1694. Su-pallika-apeta
 1695. Subandhu
 1696. Subhadda
 1697. Subhaddacetiya
 1698. Subhadra
 1699. Subharaja
 1700. Subhashita
 1701. Subhashitaratnamanjari
 1702. Subhiksha
 1703. Subhikshapura
 1704. Subramanya-swamy
 1705. Subramanyam
 1706. Sucetarama
 1707. Suchandra
 1708. Suda
 1709. Sudana Dikshita
 1710. Sudanaiya
 1711. Sudarshana
 1712. Sudarshanapura
 1713. Sudassana
 1714. Suddhadamti
 1715. Sudha
 1716. Sudha-karman
 1717. Sudhamshu
 1718. Sudharmendramahodaya
 1719. Sudi
 1720. Sugamavritti
 1721. Sugandha
 1722. Sugandhavartin
 1723. Sugurappa
 1724. Suguravva
 1725. Sukara-kavi
 1726. Sukaragama
 1727. Sukavihridayanandini
 1728. Sukha
 1729. Sukha-sankatha-vinoda
 1730. Sukhadi
 1731. Sukhana
 1732. Sukhasana
 1733. Sukka
 1734. Suktavali
 1735. Suktimuktavali
 1736. Sukulidesha
 1737. Sulabhasadhyavyakarana
 1738. Sulatana
 1739. Sulitana
 1740. Sulla
 1741. Suluvadenige
 1742. Sumagadha
 1743. Sumana
 1744. Sumanapabbata
 1745. Sumanavapi
 1746. Sumantra
 1747. Sumbal
 1748. Sumer Public Library
 1749. Sumeru
 1750. Sumitta
 1751. Sumsumaragiri
 1752. Sun-worship
 1753. Suna
 1754. Sunanda
 1755. Sundara
 1756. Sundarika
 1757. Sunhata-parivena
 1758. Sunka
 1759. Sunka-vĕrgadĕ
 1760. Sunkapannayadadhishthayaka
 1761. Sunuboldevagama
 1762. Sunyara
 1763. Supadmavyakarana
 1764. Supagamiya
 1765. Supakarapati
 1766. Suparṇa
 1767. Suppara
 1768. Suprabhata
 1769. Supradarya
 1770. Supraya
 1771. Suprayoga
 1772. Supreme Reality
 1773. Supreme Spirit
 1774. Sura
 1775. Sura-ambavana
 1776. Sura-karana
 1777. Surabhi
 1778. Surabhi-mada
 1779. Suracandrodaya
 1780. Surahi
 1781. Suralla
 1782. Surandra
 1783. Suraravala
 1784. Surasetti
 1785. Surashmicandra
 1786. Surashtra
 1787. Surat
 1788. Suratana
 1789. Suratrana
 1790. Surattha
 1791. Suravala
 1792. Surendra
 1793. Surendranath Dasgupta
 1794. Suri
 1795. Surinashīrampurnneka
 1796. Suritrana
 1797. Surleshvar
 1798. Surulu
 1799. Surundhana
 1800. Surya
 1801. Surya-bha
 1802. Suryagraha
 1803. Suryanayaka
 1804. Suryaparvan
 1805. Suryapura
 1806. Suryarunashataka
 1807. Suryashrama
 1808. Suryashtaka
 1809. Suryasiddhantarahasya
 1810. Suryyakshetra
 1811. Susharman
 1812. Susharmapura
 1813. Sushtavima
 1814. Suta
 1815. Suta-cela
 1816. Sutanu
 1817. Suti
 1818. Sutra
 1819. Sutrabhrit
 1820. Sutradhara
 1821. Sutradhara-pitamaha
 1822. Sutradharin
 1823. Sutradhrit
 1824. Sutrantika
 1825. Sutrantikini
 1826. Sutrarthamritalahari
 1827. Suttee
 1828. Suvanakara
 1829. Suvannabhumi
 1830. Suvannagiri
 1831. Suvannaguha
 1832. Suvannapabbata
 1833. Suvannareha
 1834. Suvannatissa
 1835. Suvarna
 1836. Suvarna-adaya
 1837. Suvarna-adhyaksha
 1838. Suvarna-aya
 1839. Suvarna-danda
 1840. Suvarna-gadyana
 1841. Suvarnadvipa
 1842. Suvarnagiri
 1843. Suvarnagrama
 1844. Suvarnakara
 1845. Suvarnamukhari
 1846. Suvarnamukhi
 1847. Suvarnanadi
 1848. Suvarnarekha
 1849. Suvarnasikata
 1850. Suvarnasikta
 1851. Suvarnavarsha
 1852. Suvarnavithy-adhikta
 1853. Sva-mukha-ajna
 1854. Sva-samaya
 1855. Sva-sim-avacchinna
 1856. Sva-sima-paryanta
 1857. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1858. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1859. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1860. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1861. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1862. Sva-tala
 1863. Svabhoganagara
 1864. Svacchanda-upabhogena
 1865. Svacchandapataka
 1866. Svadeshin
 1867. Svahasta
 1868. Svalpa
 1869. Svamacandra
 1870. Svami-bhoga
 1871. Svamidevarya
 1872. Svamikaraja
 1873. Svamimalai
 1874. Svamin
 1875. Svamini
 1876. Svamya
 1877. Svamyarya
 1878. Svaniyamadashaka
 1879. Svara
 1880. Svaratrana
 1881. Svarga
 1882. Svargigiri
 1883. Svargiri
 1884. Svarindra
 1885. Svarna
 1886. Svarna-adaya
 1887. Svarna-adayam
 1888. Svarna-bhandarin
 1889. Svarna-danda
 1890. Svarna-kshma
 1891. Svarna-meru
 1892. Svarnakara
 1893. Svarnapala
 1894. Svarupa
 1895. Svasti
 1896. Svastika
 1897. Svastika-patta
 1898. Svastimangalavidhana
 1899. Svastyayana
 1900. Svatantra
 1901. Svati
 1902. Svatisharmarya
 1903. Svatvavada
 1904. Svayambhu
 1905. Svayamvara
 1906. Svoli-pata
 1907. Svolika-pata
 1908. Swamithoppu
 1909. Swarabha
 1910. Syadishabdasamuccaya
 1911. Syadvada
 1912. Syaramallika
 1913. Sylhet
 1914. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: