India history glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “s”, contains 1915 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S-adha-urdhva
 2. S-agama-nirama-pravesha
 3. S-amra-madhu-vana
 4. S-amra-madhu-vana-akirna
 5. S-amra-madhuka
 6. S-amra-panasa
 7. S-anupa-jangala
 8. S-ashtadasha-prakrity
 9. S-atavi-vitapa-samanvita
 10. S-oddesha
 11. S-odranga
 12. S-opajata-anya-vastuka
 13. S-opanidhi
 14. S-oparikara
 15. S-oparikara-danda
 16. S-ordhv-adhah
 17. S-ordhv-adhash
 18. S-oshara
 19. S-oshara-avaskara-sthana-nivata-lavana-akara
 20. S-otpadhyamana-vishti
 21. S-otpadhyamana-vishtika
 22. Sa-bahy-abhyantara-adaya
 23. Sa-bhuta-pata-pratyaya
 24. Sa-bhuta-upatta-pratyaya
 25. Sa-bhuta-vata-pratyaya
 26. Sa-caur-oddharana
 27. Sa-danda-dosha
 28. Sa-danda-nigraha
 29. Sa-dash-apacara
 30. Sa-dash-aparadha
 31. Sa-deya-meya
 32. Sa-dhanya-hirany-adeya
 33. Sa-garta-avaskara
 34. Sa-garta-ushara
 35. Sa-giri-gahana-nidhana
 36. Sa-gokula
 37. Sa-gopracara
 38. Sa-gulma-lata
 39. Sa-gulma-lataka
 40. Sa-guvaka-narikera
 41. Sa-hatta-ghatta-sa-tara
 42. Sa-hirany-adana
 43. Sa-hiranya-bhaga-bhog-oparikara-sarv-adaya-sameta
 44. Sa-hiranya-bhaga-bhoga
 45. Sa-jala-sthal-aranya
 46. Sa-jala-sthala
 47. Sa-jala-sthala-sahita
 48. Sa-jana-dhana
 49. Sa-jangal-anupa
 50. Sa-jhata-vitapa
 51. Sa-kar-otkara
 52. Sa-khalla-unnata
 53. Sa-khandapaliya
 54. Sa-khata-vitapa
 55. Sa-kheta-ghatta-naditara-sthana-adi-gulmaka
 56. Sa-kheta-vitapa
 57. Sa-khil-opakhila
 58. Sa-khila-nala
 59. Sa-khila-polacya
 60. Sa-klipta
 61. Sa-klipta-upakliptaka
 62. Sa-krita-pranta
 63. Sa-kshina-arambha
 64. Sa-lavana-akara
 65. Sa-loha-ady-akara
 66. Sa-loha-lavana-akara
 67. Sa-madhuka-amra-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 68. Sa-madhuka-cuta-vana-vatika-vitapa-trina-yuti-gocara-paryanta
 69. Sa-manca-mahakarana
 70. Sa-mandira-prakara
 71. Sa-matsy-akara
 72. Sa-matsya-kacchapa
 73. Sa-mina-toya
 74. Sa-nidhi
 75. Sa-nidhi-nidhana
 76. Sa-nidhi-nikshepa
 77. Sa-nidhy-upanidhi
 78. Sa-nimna-unnata
 79. Sa-nirgama-pravesha
 80. Sa-padra-aranya
 81. Sa-padra-aranyaka
 82. Sa-pallika
 83. Sa-parikara
 84. Sa-parna-akara
 85. Sa-pratihara
 86. Sa-saibara
 87. Sa-sarv-ashan-ekshu-karpasa-shana-amra-madhuka-adi-bhuruha
 88. Sa-sarva-pallika
 89. Sa-sata-vitapa
 90. Sa-sthavara-jangama
 91. Sa-tantalika
 92. Sa-tantuvaya-gokuta-shaundika-adi-prakritika
 93. Sa-til-odaka
 94. Sa-trina-kashth-odak-opeta
 95. Sa-vana-shvabhra-nidhana
 96. Sa-vanaspaty-udaka-asihara-kullaka-paniya-sameta
 97. Sa-vata-bhuta-pratyaya
 98. Sa-vitapa-aranya
 99. Sa-vitapa-lata
 100. Sa-vrikshamala-kula
 101. Sa-vrikshamala-nidhi-nikshepa-sahita
 102. Sabanayagar Street
 103. Sabha
 104. Sabha-madhyama
 105. Sabha-viniyoga
 106. Sabhamandapa
 107. Sabhasimha
 108. Sabhati
 109. Sabhattudesabhoga
 110. Sabhaviniyogam
 111. Sabhoga
 112. Sabrahmacarin
 113. Sacandalakapittha
 114. Sachag
 115. Sachaura
 116. Sachora
 117. Sachore
 118. Sacitta
 119. Saciva
 120. Sada-seva
 121. Sadacarasangraha
 122. Sadachi
 123. Sadag
 124. Sadaka
 125. Sadananda
 126. Sadaru
 127. Sadasukha
 128. Sadauiya
 129. Saddikudu
 130. Sadhacarya
 131. Sadhana
 132. Sadhanamala
 133. Sadhanika
 134. Sadhanin
 135. Sadhanu
 136. Sadhanvan
 137. Sadhara
 138. Sadharana
 139. Sadharmi-vatsalya
 140. Sadhryagviharin
 141. Sadhu
 142. Sadhvi
 143. Sadhya
 144. Sadhyapala
 145. Sadyaskra
 146. Sagala
 147. Sagama
 148. Sagar
 149. Sagara
 150. Sagaviya
 151. Saggaduvara
 152. Sagi
 153. Sagiri
 154. Sagnikasamskara
 155. Sagotra
 156. Sah
 157. Sahadesha
 158. Sahadeva
 159. Sahagamana
 160. Sahaja-kavi
 161. Sahajati
 162. Sahakaiya
 163. Sahamacandrika
 164. Sahamalla
 165. Sahani
 166. Sahania
 167. Sahanikati
 168. Sahaniya
 169. Sahasa
 170. Sahasadhipati
 171. Sahasamallanka
 172. Sahasra-ayatana
 173. Sahasrabhojanakhandatika
 174. Sahasramravana
 175. Sahasramshu
 176. Sahassadhara
 177. Sahavadina
 178. Sahelava
 179. Sahi
 180. Sahi-kari
 181. Sahijada
 182. Sahilya
 183. Sahini
 184. Sahiti-vidya
 185. Sahitya
 186. Sahityadarpana
 187. Sahiyada
 188. Sahni
 189. Sahodara
 190. Sahu
 191. Sahuji
 192. Sahya
 193. Sahya-dash-aparadha
 194. Saidapet
 195. Saika
 196. Sailo
 197. Saimhalaka
 198. Sainika-sangha-mukhya
 199. Sainy-adhikarin
 200. Sainyapati
 201. Saivira
 202. Sajayata
 203. Sajilakanda
 204. Sajjana
 205. Sajje
 206. Sakalaniti-sammatamu
 207. Sakalikarana
 208. Sakallakumda
 209. Sakanika
 210. Sakarukara
 211. Saketa
 212. Sakhanagara
 213. Sakharama
 214. Sakkara
 215. Sakkasenapati-parivena
 216. Sakshin
 217. Salaka
 218. Salalagara
 219. Salalavati
 220. Salanaka
 221. Salasama
 222. Salata
 223. Salavana
 224. Salavi
 225. Salige
 226. Salila-purvaka
 227. Salina
 228. Salinagar
 229. Salindiya
 230. Salivadi
 231. Saliveli
 232. Sallakshana
 233. Sallekhana
 234. Salohita
 235. Saluva
 236. Sam
 237. Sam-hi
 238. Sama
 239. Samacarya
 240. Samadhi
 241. Samadhigata-panca-mahashabda
 242. Samagama
 243. Samagrivada
 244. Samahartri
 245. Samaja
 246. Samajnapti
 247. Samaka
 248. Samakara-grama
 249. Samakara-kula
 250. Samakranta
 251. Samala
 252. Samam
 253. Samamtasiha
 254. Samanjasa
 255. Samanjita
 256. Samanta
 257. Samanta-adhikarin
 258. Samanta-adhipati
 259. Samanta-padira
 260. Samantabhadra
 261. Samantapai
 262. Samantasimha
 263. Samanthu
 264. Samanti
 265. Samantika
 266. Samanvava
 267. Samanya
 268. Samanyabirudavalilakshana
 269. Samanyaniruktikrodapatra
 270. Samapa
 271. Samaracana
 272. Samaraghanghala
 273. Samarana
 274. Samarapaniya
 275. Samarapya
 276. Samarasiha
 277. Samarasimha
 278. Samarcapana
 279. Samasadina
 280. Samasanvayatippana
 281. Samasiddha
 282. Samasta
 283. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adaya-sameta
 284. Samasta-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi-pratyaya-sameta
 285. Samasta-mahasamanta-adhipati
 286. Samasta-rajakiyanam
 287. Samasta-rajapratyadaya-sameta
 288. Samasta-sena-adhipati
 289. Samasta-suprashasty-upeta
 290. Samasta-utpatti-sahita
 291. Samasta-utpatti-shulk-otpatti-sahita
 292. Samasty-ety-adi
 293. Samasyapurana
 294. Samat
 295. Samata
 296. Samatata
 297. Samatta
 298. Samavada
 299. Samavajika
 300. Samavajin
 301. Samavasarana
 302. Samavayika
 303. Samaveta
 304. Samaya
 305. Samaya-patra
 306. Samayacara
 307. Samayacarya
 308. Samayadharma
 309. Samayamatrika
 310. Samayika
 311. Sambada
 312. Sambaddha
 313. Sambadhana
 314. Sambadra
 315. Sambal
 316. Sambapala
 317. Sambarapallika
 318. Sambhala
 319. Sambhara
 320. Sambharayuddha
 321. Sambhoga
 322. Sambina
 323. Sambiranippalan-gashu
 324. Sambive
 325. Sambodhita
 326. Sambuddha
 327. Same
 328. Samehaka
 329. Samgha
 330. Samghasena
 331. Samghasenapabbata
 332. Samghati
 333. Samghila
 334. Samghiladeva
 335. Samgitaraghava
 336. Samgohalika
 337. Samgohalikagrama
 338. Samgrahana
 339. Samhalalamaka-samanvita
 340. Samhalatamaka
 341. Samija
 342. Samijja
 343. Samini
 344. Samipa
 345. Samiti
 346. Samkacitaka
 347. Samkakshika
 348. Samkassa
 349. Samkhesara
 350. Samkshiptarudrapaddhati
 351. Sammat
 352. Sammavajin
 353. Sammeta
 354. Sammitavarna
 355. Sammukha-vara
 356. Sammvat
 357. Sampige
 358. Samprapti
 359. Samprati
 360. Sampratipatti
 361. Samrat
 362. Samsara
 363. Samsarana
 364. Samsarpokhri
 365. Samshayika
 366. Samskrita
 367. Samskritamanjari
 368. Samskritaratnakara
 369. Samstava
 370. Samstha
 371. Samstuta
 372. Samta
 373. Samten
 374. Samuchita-deya-bhaga-bhoga-kara-hirany-adi
 375. Samudaya
 376. Samudaya-bahya
 377. Samudaya-prapti
 378. Samudayabahy-adyastamba
 379. Samuddagiri-parivena
 380. Samudra
 381. Samudra-ghosha
 382. Samudragupta
 383. Samudrala
 384. Samudram
 385. Samugama
 386. Samuha
 387. Samula
 388. Samupagata
 389. Samuta
 390. Samutkrida
 391. Samva
 392. Samvadana
 393. Samvartakalpa
 394. Samvasa
 395. Samvat
 396. Samvatsara
 397. Samvatsara-shraddha
 398. Samvatsara-variya
 399. Samvatsara-vimoksha-shraddha
 400. Samvatsarapratipada
 401. Samvatsarika
 402. Samvatsarika-hiranya
 403. Samvatta
 404. Samvatu
 405. Samvatum
 406. Samvibhaga
 407. Samvid
 408. Samvinayika
 409. Samvyavaharin
 410. Samyakpradhana
 411. Samyana
 412. Sanagamayya
 413. Sanaka
 414. Sanakanika
 415. Sanaphulla
 416. Sanatha
 417. Sancakara
 418. Sancarantaka
 419. Sancaratka
 420. Sancarin
 421. Sancarita
 422. Sanchi
 423. Sanchor
 424. Sanchore
 425. Sandagama
 426. Sandala
 427. Sandera
 428. Sandhi
 429. Sandhi-dipa
 430. Sandhi-pata
 431. Sandhi-vigraha-karana
 432. Sandhi-viḻakku
 433. Sandhivigraha-adhikarana
 434. Sandhivigraha-adhikarana-adhikrita
 435. Sandhivigraha-adhikarana-kayastha
 436. Sandhivigraha-adhikrita
 437. Sandhivigraha-ppeṟu
 438. Sandhivigrahakarin
 439. Sandhivigrahi-pannu
 440. Sandhivigrahika
 441. Sandhivigrahin
 442. Sandhy-amsha
 443. Sandhya
 444. Sandoha
 445. Sandora
 446. Sandran
 447. Sandura
 448. Sang
 449. Sanga
 450. Sangadi-raksha-palaka
 451. Sangagama
 452. Sangai
 453. Sangalaiya
 454. Sangam
 455. Sangamapura
 456. Sangameshvara
 457. Sangamjagarlamudi
 458. Sangamu
 459. Sangamuvihara
 460. Sangapuri
 461. Sangaran
 462. Sangha Day
 463. Sangha-pati
 464. Sangha-prabhu
 465. Sangha-prakrita
 466. Sanghapura
 467. Sangharaja
 468. Sangharama
 469. Sanghasthavira
 470. Sanghata
 471. Sanghati
 472. Sanghavi
 473. Sanghol
 474. Sangiraya
 475. Sangitanirnaya
 476. Sangitapura
 477. Sangitavrittaratnakara
 478. Sangli
 479. Sangpo Bumtri
 480. Sangrahana
 481. Sangrahitri
 482. Sanimandapa
 483. Sanjati
 484. Sanjayanti
 485. Sanjayapura
 486. Sanjhaiya
 487. Sanjiva-raja
 488. Sankacitaka
 489. Sankalpa
 490. Sankaran Koil
 491. Sankati
 492. Sanketa
 493. Sankhu
 494. Sankissa
 495. Sankramana
 496. Sankranti
 497. Sanna Nallur
 498. Sannaha
 499. Sannathi
 500. Sannavroli
 501. Sannidhatri
 502. Sannidhi
 503. Sanniratittha
 504. Sanniyuktaka
 505. Sannu
 506. Sanskrit
 507. Santa
 508. Santai
 509. Santaka
 510. Santakika
 511. Santana
 512. Santana-shapa
 513. Santanika-shaiva
 514. Santati
 515. Santati-pravesham
 516. Santha
 517. Santhi
 518. Santirana
 519. Santosa
 520. Sanupabbata
 521. Sapadalaksha
 522. Sapindikarana-shraddha
 523. Sappasondika
 524. Sappasondikapabhara
 525. Sappini
 526. Sapta-amatya
 527. Sapta-ambhodhi
 528. Sapta-kshetra
 529. Sapta-santana
 530. Sapta-santati
 531. Sapta-vidhi
 532. Saptagodavari
 533. Saptama-cakravartin
 534. Saptamatri
 535. Saptanga
 536. Saptasagara
 537. Saptashatimantravibhaga
 538. Saptavarman
 539. Sapuga
 540. Sara
 541. Sarabhanga
 542. Sarabhu
 543. Saradiya
 544. Saradkel
 545. Sarahang
 546. Sarandadacetiya
 547. Sarang
 548. Sarangadeva
 549. Sarangha
 550. Sarapari
 551. Sarasa
 552. Sarasavahala
 553. Sarashipuri
 554. Sarasiddhantasangraha
 555. Sarassati
 556. Sarassatimandapa
 557. Sarasvata
 558. Sarasvatalankarasutra
 559. Sarasvati
 560. Sarasvati-bhandara
 561. Sarasvati-bhandarika
 562. Sarasvatisthana
 563. Sarasvatistotra
 564. Sarathia-poravara
 565. Sarau
 566. Saraviya
 567. Sarayitva
 568. Sarberia
 569. Sardar Museum
 570. Sardhamviharin
 571. Sardhancara
 572. Sardhancari
 573. Saredavala
 574. Sarhang
 575. Sarige
 576. Sarnath
 577. Sarobhanga
 578. Sarpa
 579. Sarpabali
 580. Sarpadalo
 581. Sarpadalograma
 582. Sarpapalita
 583. Sarshapa
 584. Sartha-vahitra
 585. Sarthavaha
 586. Sarthavahini
 587. Sarupya
 588. Sarupyasamrajya
 589. Sarv-abhyantara-siddhi
 590. Sarv-abhyantara-siddhya
 591. Sarv-adana-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 592. Sarv-adana-sangrahya
 593. Sarv-adana-vishti-pratibhedika-parihina
 594. Sarv-adaya-sameta
 595. Sarv-adeya-vishuddha
 596. Sarv-adhikara-adhikrita
 597. Sarv-adhikara-karana
 598. Sarv-adhikara-niyukta
 599. Sarv-adhikrita
 600. Sarv-agrahara
 601. Sarv-aya
 602. Sarv-aya-sahita
 603. Sarv-aya-vishuddha
 604. Sarv-eshti-parihara-parihrita
 605. Sarv-opadrava-varjita
 606. Sarv-oparikara-adana-sahita
 607. Sarv-oparikara-kara-adana-sameta
 608. Sarv-otpatti-sahita
 609. Sarva-badha-parihara
 610. Sarva-badha-vivarjita
 611. Sarva-danda-nayaka
 612. Sarva-desh-adhikarin
 613. Sarva-ditya-vishti-jemaka-kara-bhara-parihina
 614. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihina
 615. Sarva-ditya-vishti-pratibhedika-parihrita
 616. Sarva-jata
 617. Sarva-jata-bhoga
 618. Sarva-jata-bhoga-nirasta
 619. Sarva-jata-pariharika
 620. Sarva-kara-parihara
 621. Sarva-kara-sameta
 622. Sarva-namaskrita
 623. Sarva-namasya
 624. Sarva-niyoga
 625. Sarva-panga-parihrita
 626. Sarva-parihara-karudeya
 627. Sarva-pida-parihrita
 628. Sarva-pida-varjita
 629. Sarva-pida-vivarjita
 630. Sarva-rajakiyanam
 631. Sarva-sainy-adhikarin
 632. Sarva-tantra-adhikrita
 633. Sarva-vadha-vivarjita
 634. Sarva-vishti-parihara-parihrita
 635. Sarvabhauma
 636. Sarvadeva
 637. Sarvadevaiya
 638. Sarvadhikari
 639. Sarvadhikarin
 640. Sarvadhyaksha
 641. Sarvamanya
 642. Sarvamedha
 643. Sarvasena
 644. Sarvasiddhi
 645. Sarvasvaharana
 646. Sarvatobhadra
 647. Sarvatobhadrika
 648. Sarvavadinayaka
 649. Sarveshvara
 650. Sarviya
 651. Şashghani
 652. Sashthidasa
 653. Sashtiratra
 654. Sasin
 655. Satajuna
 656. Satala
 657. Satalaka
 658. Satavahana
 659. Satera
 660. Sateraka
 661. Sathirapatti
 662. Sathuragiri
 663. Sathya Gosila
 664. Satiana
 665. Satiyaputta
 666. Satkarman
 667. Satodika
 668. Satpurusha
 669. Satra
 670. Satra-agara
 671. Satra-agara-karana
 672. Satrap
 673. Satrig Ersang
 674. Satsen
 675. Sattabhu
 676. Sattambacetiya
 677. Sattapannaka-pasada
 678. Sattapanni
 679. Sattapanniguha
 680. Sattasaya
 681. Satti
 682. Sattra
 683. Sattrapati
 684. Satu
 685. Satuli
 686. Satuvanashramaka
 687. Satya-jnana-darishanigaḻ
 688. Satyadharma-sthita
 689. Satyapura
 690. Satyapuramahavirautsaha
 691. Satyapuravatara
 692. Satyashraya
 693. Satyashrya
 694. Satyavatimahatmya
 695. Satyayuga
 696. Sau
 697. Saubhagyabhaskara
 698. Saudapaiya
 699. Saudha
 700. Saugandhika
 701. Saugata-parivrajaka
 702. Sauharavala
 703. Sauhitavala
 704. Saujatavala
 705. Saumya
 706. Sauna
 707. Saunaiya
 708. Saundatti
 709. Sauni
 710. Saura
 711. Saurandiya
 712. Saurashtra
 713. Saurathavala
 714. Sauryapura
 715. Sautrika
 716. Sauvarna
 717. Sauvarnika
 718. Savadhavatti
 719. Savanadurga
 720. Savanti
 721. Savanur
 722. Savara
 723. Savarna-vritti
 724. Savatthi
 725. Savi
 726. Savu
 727. Saya
 728. Sayaka
 729. Sayana
 730. Sayaniya
 731. Sayara
 732. Sayyapali
 733. Sedambal
 734. Sedhar
 735. Segana
 736. Seia
 737. Seiga
 738. Sejalaka
 739. Seka
 740. Sekasantanya
 741. Sekyakara
 742. Selahasta
 743. Selapura
 744. Selavadhakin
 745. Seleng
 746. Seleyavada
 747. Semanda
 748. Sembanadu
 749. Sembanattu
 750. Sembiam
 751. Semiramis
 752. Semkye
 753. Semmati
 754. Sena
 755. Sena-adhikarika
 756. Sena-adhipa
 757. Sena-adi-bahattara-niyoga-adhishthayaka
 758. Sena-bhakta
 759. Sena-bhoga
 760. Sena-gana
 761. Senabhogika
 762. Senabova
 763. Senadhipati
 764. Senagalaguduru
 765. Senagapapu
 766. Senaggabodhi
 767. Senagopa
 768. Senai-mudaliyar
 769. Senaiy-aḻngadika
 770. Senakapat
 771. Senanga
 772. Senani-netra
 773. Senapati
 774. Senapati-pperuvilai
 775. Senapatigama
 776. Senapatiy-a
 777. Senasenapati-parivena
 778. Senavarman
 779. Senaya
 780. Sengalipuram
 781. Senkŏdi-kkanam
 782. Sennimalai
 783. Senthuriai
 784. Sepannipuppha-pasada
 785. Ser
 786. Serahiya
 787. Serang
 788. Seri
 789. Serisaya
 790. Seriyaputa
 791. Serkem
 792. Sernga
 793. Sertip
 794. Sesai
 795. Sesayi
 796. Seshai
 797. Sesi-biyyamu
 798. Sesostris
 799. Setagiri
 800. Setapabbata
 801. Setavala
 802. Setavara
 803. Setavya
 804. Setika
 805. Setu
 806. Setubandha
 807. Setuja
 808. Setupati
 809. Seva
 810. Sevaka
 811. Sevala
 812. Sevalur
 813. Sevyasevakopadesha
 814. Seya
 815. Seygiri
 816. Sha
 817. Shabara
 818. Shabda
 819. Shabdanirupana
 820. Shabdasagara
 821. Shabdika
 822. Shad-bhaga
 823. Shada
 824. Shada-kkadamai
 825. Shadaracakra
 826. Shadashiti
 827. Shadayatana
 828. Shadipur
 829. Shadpu
 830. Shadragacandrodaya
 831. Shagzo
 832. Shahanushahi
 833. Shahar
 834. Shaibara
 835. Shaila
 836. Shaila-devagriha
 837. Shaila-griha
 838. Shaila-karman
 839. Shaila-rupakarman
 840. Shaila-vardhakin
 841. Shailalaka
 842. Shailapura
 843. Shailendra
 844. Shainya
 845. Shaiv-acarya
 846. Shaiva-diksha
 847. Shaivacarya-kshetra
 848. Shaivara
 849. Shaivism
 850. Shaka
 851. Shaka-panika
 852. Shakambhari
 853. Shakambhari-vidya
 854. Shakha
 855. Shakkara-kkanikkai
 856. Shakra
 857. Shakra-yajna
 858. Shakradhvaja
 859. Shakrotthana
 860. Shakta
 861. Shakti
 862. Shakti-mukha
 863. Shaktism
 864. Shaktitraya
 865. Shaktivada
 866. Shaktivarman
 867. Shaky-opasika
 868. Shakya
 869. Shakyabhikshu
 870. Shakyashribhadra
 871. Shakyasimha
 872. Shal
 873. Shala
 874. Shala-bhoga
 875. Shalagai
 876. Shalaigramam
 877. Shalasthana-mukhya
 878. Shalem
 879. Shalima
 880. Shalishuka
 881. Shalivahana
 882. Shalmali
 883. Shalya-traya
 884. Shamadama
 885. Shamadhya
 886. Shambala
 887. Shambhumativilasa
 888. Shamipadraka
 889. Shamkaragiri
 890. Shams-ad-din
 891. Shamya
 892. Shan
 893. Shana
 894. Shanabhoga
 895. Shanapada
 896. Shancharambum
 897. Shanda
 898. Shanda-gula
 899. Shandaka
 900. Shandala-ppeṟu
 901. Shandili
 902. Shani
 903. Shanivara-mandapa
 904. Shankara
 905. Shankara-akshi
 906. Shankaracarya
 907. Shankaragiri
 908. Shankarapura
 909. Shankha
 910. Shankhacakrankanaprayashcitta
 911. Shankhadhara
 912. Shankhadharin
 913. Shankhakara
 914. Shankhika
 915. Shanmukha-bahu
 916. Shantanapura
 917. Shantarakshita
 918. Shanti
 919. Shanti-varika
 920. Shanticakrapuja
 921. Shantideva
 922. Shantika
 923. Shantikara
 924. Shantisharman
 925. Shantivira
 926. Shanty-agara
 927. Shantyagara-adhikrita
 928. Shantyagarika
 929. Shaonano-Shao
 930. Sharabha
 931. Sharabhapaddhati
 932. Sharabhapujapaddhati
 933. Sharabhapura
 934. Sharabharaja
 935. Sharada
 936. Sharadasharvari
 937. Sharanagata-vajrapanjara
 938. Sharayantra
 939. Sharayantraka
 940. Sharayantrin
 941. Sharira
 942. Sharmarya
 943. Sharvadasa
 944. Sharvanaga
 945. Sharvasharman
 946. Sharvavishnu
 947. Shasana
 948. Shasana-adhikarika
 949. Shasana-adhikarin
 950. Shasana-ardhika
 951. Shasana-baddha
 952. Shasana-bhandarin
 953. Shasana-maryada
 954. Shasana-pata
 955. Shasana-sancarin
 956. Shasana-sundari
 957. Shasanadevi
 958. Shasanika-kayastha
 959. Shasayitri
 960. Shashanka
 961. Shashinandin
 962. Shashivamshamahakavya
 963. Shashtha-adhikrita
 964. Shashthatapa
 965. Shashthi-amavasya
 966. Shashukani
 967. Shashukani-tanka
 968. Shashvatiya
 969. Shastra
 970. Shat-catushkika
 971. Shat-pana
 972. Shata
 973. Shatadru
 974. Shataghni
 975. Shatakarni
 976. Shatamana
 977. Shatanga
 978. Shatara
 979. Shatashila
 980. Shatashloki
 981. Shatavadhana
 982. Shatcakradisamgraha
 983. Shateka
 984. Shati
 985. Shatika
 986. Shatka
 987. Shatpancashat
 988. Shatrudamana
 989. Shatrunjayavatara
 990. Shatshashti
 991. Shatshashtivishaya
 992. Shattrimshad-danda-ayudha
 993. Shattrimshat
 994. Shattu-vari
 995. Shattvika-dana
 996. Shaulkika
 997. Shaundika
 998. Shaunika
 999. Shauripura
 1000. Shava
 1001. Shavadi
 1002. Shavai-kkadamai
 1003. Shayana-puja
 1004. Shayyagrahaka
 1005. Shayyapala
 1006. Shazam
 1007. Shekka-ayam
 1008. Shekkirai
 1009. Shekku-kadamai
 1010. Shekku-ma
 1011. Shel-chang
 1012. Shenapaka-kkuḻigai
 1013. Shengudikkanam
 1014. Shenlha Okar
 1015. Sherab
 1016. Shergarh
 1017. Shervai
 1018. Shesha-shirsha
 1019. Sheshacala
 1020. Sheshagiri
 1021. Shetti
 1022. Shetti-Pattanasvamin
 1023. Shettiy-iṟai
 1024. Shettiyar-magamai
 1025. Shevaka-kkashu
 1026. Shevidu
 1027. Shibara
 1028. Shibipura
 1029. Shighra-likhita
 1030. Shighrabodhininamamala
 1031. Shihab-ad-din
 1032. Shihara
 1033. Shikhara
 1034. Shikharasvamin
 1035. Shil-ayam
 1036. Shil-kudimai
 1037. Shila
 1038. Shila-guntha
 1039. Shila-karmanta
 1040. Shila-kutta
 1041. Shila-lashti
 1042. Shila-patra
 1043. Shila-shasana
 1044. Shiladitya
 1045. Shilagriha
 1046. Shilahara
 1047. Shilalekha
 1048. Shilama
 1049. Shilapravesha
 1050. Shilara
 1051. Shilavati
 1052. Shill-antara-ayam
 1053. Shill-iṟai
 1054. Shilotara
 1055. Shilotari
 1056. Shilotra
 1057. Shilotri
 1058. Shilottara
 1059. Shilpakara
 1060. Shilpin
 1061. Shilvari
 1062. Shimĕhabbaruva
 1063. Shimshapa
 1064. Shinabarataka
 1065. Shindre
 1066. Shingzo
 1067. Shiraguppi
 1068. Shirah-pradhanin
 1069. Shirah-sthayin
 1070. Shirgod
 1071. Shirisha
 1072. Shirkali
 1073. Shiro-rakshika
 1074. Shiro-varttana
 1075. Shiṟṟ-ayam
 1076. Shirshaka
 1077. Shiṟu-ppadi-kaval
 1078. Shiru-shungam
 1079. Shirupadu
 1080. Shishshinti
 1081. Shishupalagarh
 1082. Shishupalgarh
 1083. Shishya
 1084. Shitamshu
 1085. Shitarashmi
 1086. Shitari
 1087. Shitavana
 1088. Shithil-acarya
 1089. Shiva
 1090. Shiva-bhandarin
 1091. Shiva-mana
 1092. Shiva-sthala
 1093. Shiva-tithi
 1094. Shivabrahmana
 1095. Shivacarya
 1096. Shivadandaka
 1097. Shivadiksha
 1098. Shivadrohin
 1099. Shivaganga
 1100. Shivagiti
 1101. Shivagupta
 1102. Shivakanci
 1103. Shivakara
 1104. Shivakshetra
 1105. Shivakunda
 1106. Shivalingapratishthavidhi
 1107. Shivamandala-diksha
 1108. Shivanandin
 1109. Shivanmalai
 1110. Shivapancayatana
 1111. Shivaprasada
 1112. Shivapujaprakasha
 1113. Shivapura
 1114. Shivapuraka
 1115. Shivapurakagrama
 1116. Shivapuravishaya
 1117. Shivaratri
 1118. Shivasarman
 1119. Shivashataka
 1120. Shivashri
 1121. Shivashtottarashatanamastotravyakhya
 1122. Shivaskanda
 1123. Shivaskandavarman
 1124. Shivastava
 1125. Shivasvati
 1126. Shivatatvasaram
 1127. Shivayogin
 1128. Shivi
 1129. Shiyali
 1130. Shleshamanimanjusha
 1131. Shleshmatakavana
 1132. Shlo
 1133. Shlokashataka
 1134. Shlokastuti
 1135. Shlotra
 1136. Shmashana
 1137. Sho
 1138. Shobhavati
 1139. Shodashi
 1140. Shodashika
 1141. Shodashin
 1142. Shodi
 1143. Shoḻaga
 1144. Sholinghur
 1145. Shompeshvara
 1146. Shona
 1147. Shonabhadra
 1148. Shonacala
 1149. Shonitapura
 1150. Shopa
 1151. Shoti
 1152. Shra
 1153. Shraddha
 1154. Shraddha-anga
 1155. Shraddha-dana
 1156. Shraddha-kara
 1157. Shraddha-tithi
 1158. Shraddhacandrikasangraha
 1159. Shraddhanirnaya
 1160. Shrahe
 1161. Shrahi
 1162. Shraman-opasaka
 1163. Shramana
 1164. Shramana-shravika
 1165. Shramanika
 1166. Shramanoddesha
 1167. Shravaka
 1168. Shravana
 1169. Shravana-patra
 1170. Shravasti
 1171. Shravastibhukti
 1172. Shravika
 1173. Shravita
 1174. Shre
 1175. Shreni
 1176. Shreni-karana
 1177. Shreshthi-jirna-vishvamalla-priya
 1178. Shreshthin
 1179. Shri
 1180. Shri Janardana
 1181. Shri Rangam
 1182. Shri Yajna
 1183. Shri-bali
 1184. Shri-bali-bhoga
 1185. Shri-bhandara
 1186. Shri-carana
 1187. Shri-dvara
 1188. Shri-goshala
 1189. Shri-hasta
 1190. Shri-jnana
 1191. Shri-kanthamani
 1192. Shri-kataka
 1193. Shri-maheshvara
 1194. Shri-malaya
 1195. Shri-malika
 1196. Shri-mandira
 1197. Shri-nakshatra
 1198. Shri-naman
 1199. Shri-nayana
 1200. Shri-pashcima-mandira
 1201. Shri-patta
 1202. Shri-pattika
 1203. Shri-prithivi-vallabha
 1204. Shri-rudra
 1205. Shri-vijaya-shiva
 1206. Shri-vimana
 1207. Shri-Virupaksha
 1208. Shri-vithi-nayaka
 1209. Shri-yakki-paḻan-shalagai
 1210. Shribhadra
 1211. Shribhandara-variyam
 1212. Shricandana
 1213. Shridatta
 1214. Shrideva
 1215. Shridhara
 1216. Shrigauda
 1217. Shrighana
 1218. Shrigodha
 1219. Shrigohali
 1220. Shriguru
 1221. Shriharisha
 1222. Shriharsha
 1223. Shrikara
 1224. Shrikara-mudra-ankita
 1225. Shrikarana
 1226. Shrikarana-adhipa
 1227. Shrikarana-agrani
 1228. Shrikarana-prabhu
 1229. Shrikarana-viditam
 1230. Shrikaranin
 1231. Shrikarya
 1232. Shrikhanda
 1233. Shrikhanda-ghodu
 1234. Shrimad-adivaraha-dramma
 1235. Shrimada
 1236. Shrimadvacanabhusha
 1237. Shrimal
 1238. Shrimala
 1239. Shrimali
 1240. Shrimali Khetaya Thakura
 1241. Shrimata
 1242. Shrimukha
 1243. Shrimushnam
 1244. Shrinagara
 1245. Shrinatha
 1246. Shrinera
 1247. Shringa
 1248. Shringara-bhoga
 1249. Shringaracaturika
 1250. Shringararasamadhuri
 1251. Shringararatha
 1252. Shringaratarangini
 1253. Shringaravimshati
 1254. Shringavera
 1255. Shringaverapura
 1256. Shringeri
 1257. Shrinivasa
 1258. Shrinivasavilasa
 1259. Shripada
 1260. Shripadadikeshapancashika
 1261. Shripala
 1262. Shriparvata
 1263. Shripati Agnihotri
 1264. Shripatibhatta
 1265. Shriperumbudur
 1266. Shriphala
 1267. Shripura
 1268. Shripuri
 1269. Shrirama
 1270. Shriramamishra
 1271. Shriranga
 1272. Shrirangadandaka
 1273. Shrirangam
 1274. Shrirangarajacarita
 1275. Shrirangarajastava
 1276. Shrisailam
 1277. Shrisamanta
 1278. Shrishaila
 1279. Shrishrikarana-adi-samasta-mudra-vyapara
 1280. Shrishrimala
 1281. Shristhanaka
 1282. Shrisuktabhashya
 1283. Shritatni
 1284. Shrivaikuntha
 1285. Shrivallabha
 1286. Shrivatsa
 1287. Shrivatsavihara
 1288. Shrivijaya
 1289. Shrotaka
 1290. Shrotra
 1291. Shrotriya
 1292. Shruta-devata
 1293. Shrutabhakti
 1294. Shrutakirti Traividyadeva
 1295. Shrutaskandhapuja
 1296. Shruti
 1297. Shrutiman
 1298. Shry-ajna
 1299. Shry-amrita
 1300. Shu
 1301. Shubhatunga
 1302. Shubhra
 1303. Shuci
 1304. Shuddha
 1305. Shuddhavasa
 1306. Shuddhiviveka
 1307. Shudraka
 1308. Shudu-kattu-ppattam
 1309. Shukanasa
 1310. Shukra-netra
 1311. Shukrita
 1312. Shukti
 1313. Shuktiman
 1314. Shuktimat
 1315. Shuktimati
 1316. Shuktisahvaya
 1317. Shula
 1318. Shulaghata
 1319. Shulanadi
 1320. Shulapala
 1321. Shulavari
 1322. Shulin
 1323. Shulka
 1324. Shulka-adhikara
 1325. Shulka-atiyatrika
 1326. Shulka-mandapika
 1327. Shulkagraha
 1328. Shulkashala
 1329. Shulki
 1330. Shulkivamsha
 1331. Shumpeshvara
 1332. Shundaka
 1333. Shunya
 1334. Shunya-grama
 1335. Shurapura
 1336. Shurasena
 1337. Shurparaka
 1338. Shurparakashatshashti
 1339. Shuṟṟ-aya-kkashu
 1340. Shushrusha
 1341. Shuvastiyam
 1342. Shvabhra
 1343. Shvah-shvah
 1344. Shveta-atapatra
 1345. Shveta-cchatra
 1346. Shvetagarut
 1347. Shvetambara
 1348. Shvetapata
 1349. Shvetapatha
 1350. Shvetavala
 1351. Shyalasharman
 1352. Shyamakalpalatika
 1353. Sida
 1354. Sidavali
 1355. Sidaviya
 1356. Siddapur
 1357. Siddha
 1358. Siddha-bat
 1359. Siddha-pitha
 1360. Siddha-sthana
 1361. Siddhabhakti
 1362. Siddhacakra
 1363. Siddhacakrapuja
 1364. Siddhacakrarcanashtaka
 1365. Siddhacakrastotra
 1366. Siddhagunastotra
 1367. Siddhai-shreshthin
 1368. Siddhakshetra
 1369. Siddham
 1370. Siddhamatrika
 1371. Siddhananda
 1372. Siddhanna
 1373. Siddhanta
 1374. Siddhanta-darshana
 1375. Siddhapaiya
 1376. Siddhapura
 1377. Siddhapuram
 1378. Siddhar
 1379. Siddharkadu
 1380. Siddhartha
 1381. Siddhasadhya
 1382. Siddhastotra
 1383. Siddhaur
 1384. Siddhavatam
 1385. Siddhaya
 1386. Siddhayatana
 1387. Siddheshvar
 1388. Siddheshvaram
 1389. Siddheśvara-caritra
 1390. Siddheswar
 1391. Siddhi
 1392. Siglos
 1393. Sihadauni
 1394. Sihapaiya
 1395. Sihappapata
 1396. Sihapura
 1397. Sika
 1398. Sikalagama
 1399. Sikandra
 1400. Sikata
 1401. Sikavana
 1402. Sikhin
 1403. Sikili
 1404. Silacetiya
 1405. Silaicca
 1406. Silakuta
 1407. Silam
 1408. Silambam
 1409. Silamegha
 1410. Silameghapabbata
 1411. Silana
 1412. Silapokkharani
 1413. Silappadikaram
 1414. Silashri
 1415. Silk
 1416. Silnyen
 1417. Siluva
 1418. Sim-antargata-vastu-sahita
 1419. Sima
 1420. Simakarmakara
 1421. Siman
 1422. Simantonnayana
 1423. Simapura
 1424. Simaria
 1425. Simavivada
 1426. Simbali
 1427. Simha-stambha
 1428. Simha-sthana
 1429. Simhabahu
 1430. Simhachalam
 1431. Simhadatta
 1432. Simhahatta
 1433. Simhala
 1434. Simhanandin
 1435. Simhanika
 1436. Simhapada
 1437. Simhapura
 1438. Simhapuri
 1439. Simharaja
 1440. Simhasana
 1441. Simhasana-adhipati
 1442. Simhavarman
 1443. Similia
 1444. Simmakkal
 1445. Simraongarh
 1446. Simraungadh
 1447. Simroungarh
 1448. Simsapavana
 1449. Simuka
 1450. Simul
 1451. Sinadiyagala
 1452. Sindhu
 1453. Sindura
 1454. Sineru
 1455. Singampunari
 1456. Singara
 1457. Singaraura
 1458. Singaravimana
 1459. Singchang
 1460. Singhavarman
 1461. Singraur
 1462. Singur
 1463. Sinna
 1464. Sinnata
 1465. Sipa-khorlo
 1466. Sippikulama
 1467. Sira
 1468. Sira-kata
 1469. Sirakera
 1470. Siridika
 1471. Sirigiri
 1472. Siriguppa
 1473. Siriguppi
 1474. Sirimala
 1475. Siripavvaya
 1476. Siripitthi
 1477. Siripura
 1478. Siris
 1479. Sirisamghabodhi
 1480. Sirisamghabodhi-parivena
 1481. Sirivolala
 1482. Siriyamasetti
 1483. Siroha
 1484. Sirpur
 1485. Sirunamalli
 1486. Sisavi
 1487. Sissoo
 1488. Sisu-madhuka-tala-prabhriti-nana-vriksha-sameta
 1489. Sita
 1490. Sita-adhayaksha
 1491. Sita-camara
 1492. Sitadivyacarita
 1493. Sitakund
 1494. Sitakunda
 1495. Sitalekhya
 1496. Sitapincha
 1497. Sitaraghava
 1498. Sitasaviya
 1499. Sitka
 1500. Sitrama
 1501. Sittanavasal
 1502. Sittar
 1503. Sivavika
 1504. Sivayogasara
 1505. Sivilaviya
 1506. Siwalik
 1507. Sixty Years Cycle
 1508. Siyamahantakuddala
 1509. Skambha
 1510. Skandagupta
 1511. Skandaka
 1512. Skandakoti
 1513. Skandapala
 1514. Skandarya
 1515. Skandasharman
 1516. Skandashramam
 1517. Skandastambhi
 1518. Skandasvati
 1519. Skandha
 1520. Skandhaka
 1521. Skandhariddha
 1522. Skandhavara
 1523. Slavery
 1524. Sleemanabad
 1525. Smaranamangalastotra
 1526. Smarika
 1527. Smat
 1528. Smritisamskara
 1529. Smrititattva
 1530. Smrityarthanirnaya
 1531. Smrityupasthana
 1532. Snana-mahotsava
 1533. Snanayatra
 1534. Sobharampur
 1535. Socrates
 1536. Sodaranaga
 1537. Sodhala
 1538. Sodhalaiya Upadhyaya
 1539. Sodrangikritya
 1540. Sohora
 1541. Soladevanahalli
 1542. Solampur
 1543. Solanki
 1544. Solapur
 1545. Solar Month
 1546. Solar Year
 1547. Soma
 1548. Soma-grahana
 1549. Soma-parvan
 1550. Somaiya
 1551. Somanaiyaprabhu
 1552. Somanathpatan
 1553. Somanayaka
 1554. Somapala
 1555. Somapura
 1556. Somarama
 1557. Somarya
 1558. Somasharmarya
 1559. Somaskanda
 1560. Somavamshibogara
 1561. Somavati
 1562. Somavishnu
 1563. Somayaga
 1564. Somayajin
 1565. Someshvarabhatta
 1566. Someshvaraiya Upadhyapa
 1567. Somila
 1568. Sonachalam
 1569. Sonagiri
 1570. Sonakutikanna
 1571. Sonarekha
 1572. Sonargaon
 1573. Sonari
 1574. Sonasara
 1575. Sondre
 1576. Song Yun
 1577. Soniya
 1578. Sonkh
 1579. Sopana
 1580. Sopara
 1581. Sophocles
 1582. Sopur
 1583. Sorathiya
 1584. Soter
 1585. Sotthivati
 1586. Sotthiyakara
 1587. Sotthiyakara-vihara
 1588. South Indian Society
 1589. South Konkan
 1590. Southern India
 1591. Sovanasetti
 1592. Sovarasi Siddhantideva
 1593. Sovira
 1594. Sparha-viharata
 1595. Spashta
 1596. Sphotana
 1597. Sphujidhvaja
 1598. Sphuram
 1599. Sramanera
 1600. Sri Aurobindo
 1601. Srinagar
 1602. Srini
 1603. Srinpo
 1604. Srishti
 1605. Srivilliputhur
 1606. Srong-btsan-sgam-po
 1607. Stala
 1608. Stamana
 1609. Stambha
 1610. Stambhanakavatara
 1611. Stambhapura
 1612. Stambhatirtha
 1613. Stater
 1614. Stavamala
 1615. Stavapushpanjali
 1616. Stavi
 1617. Stha
 1618. Sthal
 1619. Sthala
 1620. Sthala-gauda
 1621. Sthala-karana
 1622. Sthala-karnam
 1623. Sthala-patha-karana
 1624. Sthala-vritti
 1625. Sthaladurga
 1626. Sthalaka
 1627. Sthalapurana
 1628. Sthali
 1629. Sthambheshvardasa
 1630. Sthamya
 1631. Sthana
 1632. Sthana-acarya
 1633. Sthana-adhikaranika
 1634. SThana-adhipati
 1635. Sthana-dana
 1636. Sthana-karana
 1637. Sthana-mahajana
 1638. Sthana-manya
 1639. Sthanabhumi
 1640. Sthanadhikara
 1641. Sthanadhikrita
 1642. Sthanaka
 1643. Sthanakiyapattana
 1644. Sthanalaka
 1645. Sthanantarika
 1646. Sthanapala
 1647. Sthanapati
 1648. Sthanattar
 1649. Sthaneshvara
 1650. Sthanika
 1651. Sthaniya
 1652. Sthanudatta
 1653. Sthanugudha
 1654. Sthanugudhapura
 1655. Sthanunandin
 1656. Sthapanacarya
 1657. Sthapati
 1658. Sthapati-samraj
 1659. Sthapayitva
 1660. Sthavara
 1661. Sthavaralinga
 1662. Sthavira
 1663. Sthavira-kalpin
 1664. Sthaviri
 1665. Sthaviriya
 1666. Sthayin
 1667. Sthira
 1668. Sthira-shibira
 1669. Sthiramati
 1670. Sthita
 1671. Sthitaka
 1672. Sthiti
 1673. Sthiti-patra
 1674. Sthiti-patraka
 1675. Sthiti-vyavastha
 1676. Sthitipatra-vyavastha
 1677. Sthridirgam
 1678. Sthulaksha
 1679. Sthuna
 1680. Stotratika
 1681. Strabo
 1682. Stratega
 1683. Strategos
 1684. Stratonos
 1685. Stridhana
 1686. Stryadhyaksha
 1687. Stryadhyaksha-mahamatra
 1688. Stupa
 1689. Stupavihara
 1690. Stupi
 1691. Stutivyuha
 1692. Su-chang
 1693. Su-divasa
 1694. Su-krishta
 1695. Su-pallika-apeta
 1696. Subandhu
 1697. Subhadda
 1698. Subhaddacetiya
 1699. Subhadra
 1700. Subharaja
 1701. Subhashita
 1702. Subhashitaratnamanjari
 1703. Subhiksha
 1704. Subhikshapura
 1705. Subramanya-swamy
 1706. Subramanyam
 1707. Sucetarama
 1708. Suchandra
 1709. Suda
 1710. Sudana Dikshita
 1711. Sudanaiya
 1712. Sudarshana
 1713. Sudarshanapura
 1714. Sudassana
 1715. Suddhadamti
 1716. Sudha
 1717. Sudha-karman
 1718. Sudhamshu
 1719. Sudharmendramahodaya
 1720. Sudi
 1721. Sugamavritti
 1722. Sugandha
 1723. Sugandhavartin
 1724. Sugurappa
 1725. Suguravva
 1726. Sukara-kavi
 1727. Sukaragama
 1728. Sukavihridayanandini
 1729. Sukha
 1730. Sukha-sankatha-vinoda
 1731. Sukhadi
 1732. Sukhana
 1733. Sukhasana
 1734. Sukka
 1735. Suktavali
 1736. Suktimuktavali
 1737. Sukulidesha
 1738. Sulabhasadhyavyakarana
 1739. Sulatana
 1740. Sulitana
 1741. Sulla
 1742. Suluvadenige
 1743. Sumagadha
 1744. Sumana
 1745. Sumanapabbata
 1746. Sumanavapi
 1747. Sumantra
 1748. Sumbal
 1749. Sumer Public Library
 1750. Sumeru
 1751. Sumitta
 1752. Sumsumaragiri
 1753. Sun-worship
 1754. Suna
 1755. Sunanda
 1756. Sundara
 1757. Sundarika
 1758. Sunhata-parivena
 1759. Sunka
 1760. Sunka-vĕrgadĕ
 1761. Sunkapannayadadhishthayaka
 1762. Sunuboldevagama
 1763. Sunyara
 1764. Supadmavyakarana
 1765. Supagamiya
 1766. Supakarapati
 1767. Suparṇa
 1768. Suppara
 1769. Suprabhata
 1770. Supradarya
 1771. Supraya
 1772. Suprayoga
 1773. Supreme Reality
 1774. Supreme Spirit
 1775. Sura
 1776. Sura-ambavana
 1777. Sura-karana
 1778. Surabhi
 1779. Surabhi-mada
 1780. Suracandrodaya
 1781. Surahi
 1782. Suralla
 1783. Surandra
 1784. Suraravala
 1785. Surasetti
 1786. Surashmicandra
 1787. Surashtra
 1788. Surat
 1789. Suratana
 1790. Suratrana
 1791. Surattha
 1792. Suravala
 1793. Surendra
 1794. Surendranath Dasgupta
 1795. Suri
 1796. Surinashīrampurnneka
 1797. Suritrana
 1798. Surleshvar
 1799. Surulu
 1800. Surundhana
 1801. Surya
 1802. Surya-bha
 1803. Suryagraha
 1804. Suryanayaka
 1805. Suryaparvan
 1806. Suryapura
 1807. Suryarunashataka
 1808. Suryashrama
 1809. Suryashtaka
 1810. Suryasiddhantarahasya
 1811. Suryyakshetra
 1812. Susharman
 1813. Susharmapura
 1814. Sushtavima
 1815. Suta
 1816. Suta-cela
 1817. Sutanu
 1818. Suti
 1819. Sutra
 1820. Sutrabhrit
 1821. Sutradhara
 1822. Sutradhara-pitamaha
 1823. Sutradharin
 1824. Sutradhrit
 1825. Sutrantika
 1826. Sutrantikini
 1827. Sutrarthamritalahari
 1828. Suttee
 1829. Suvanakara
 1830. Suvannabhumi
 1831. Suvannagiri
 1832. Suvannaguha
 1833. Suvannapabbata
 1834. Suvannareha
 1835. Suvannatissa
 1836. Suvarna
 1837. Suvarna-adaya
 1838. Suvarna-adhyaksha
 1839. Suvarna-aya
 1840. Suvarna-danda
 1841. Suvarna-gadyana
 1842. Suvarnadvipa
 1843. Suvarnagiri
 1844. Suvarnagrama
 1845. Suvarnakara
 1846. Suvarnamukhari
 1847. Suvarnamukhi
 1848. Suvarnanadi
 1849. Suvarnarekha
 1850. Suvarnasikata
 1851. Suvarnasikta
 1852. Suvarnavarsha
 1853. Suvarnavithy-adhikta
 1854. Sva-mukha-ajna
 1855. Sva-samaya
 1856. Sva-sim-avacchinna
 1857. Sva-sima-paryanta
 1858. Sva-sima-trina-gocara-goyuti-paryanta
 1859. Sva-sima-trina-goyuthi-gocara-paryanta
 1860. Sva-sima-trina-kashtha-yuti-gocara-paryanta
 1861. Sva-sima-trina-yuti-gocara-paryanta
 1862. Sva-sima-trinayuti-gocara-paryanta
 1863. Sva-tala
 1864. Svabhoganagara
 1865. Svacchanda-upabhogena
 1866. Svacchandapataka
 1867. Svadeshin
 1868. Svahasta
 1869. Svalpa
 1870. Svamacandra
 1871. Svami-bhoga
 1872. Svamidevarya
 1873. Svamikaraja
 1874. Svamimalai
 1875. Svamin
 1876. Svamini
 1877. Svamya
 1878. Svamyarya
 1879. Svaniyamadashaka
 1880. Svara
 1881. Svaratrana
 1882. Svarga
 1883. Svargigiri
 1884. Svargiri
 1885. Svarindra
 1886. Svarna
 1887. Svarna-adaya
 1888. Svarna-adayam
 1889. Svarna-bhandarin
 1890. Svarna-danda
 1891. Svarna-kshma
 1892. Svarna-meru
 1893. Svarnakara
 1894. Svarnapala
 1895. Svarupa
 1896. Svasti
 1897. Svastika
 1898. Svastika-patta
 1899. Svastimangalavidhana
 1900. Svastyayana
 1901. Svatantra
 1902. Svati
 1903. Svatisharmarya
 1904. Svatvavada
 1905. Svayambhu
 1906. Svayamvara
 1907. Svoli-pata
 1908. Svolika-pata
 1909. Swamithoppu
 1910. Swarabha
 1911. Syadishabdasamuccaya
 1912. Syadvada
 1913. Syaramallika
 1914. Sylhet
 1915. Syria
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: