India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1406 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-bhata-praveshya
 4. A-bhrita-praveshya
 5. A-candra-aditya-kaliya
 6. A-candra-arka
 7. A-candra-arka-arnava-kshiti-sarit-parvata-sama-kalina
 8. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 9. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 10. A-candra-arkkam
 11. A-candra-tarakam
 12. A-cara-asana-carm-angara
 13. A-cara-siddhika
 14. A-carm-angaraka
 15. A-cata-bhata-gocara
 16. A-cata-bhata-pravesha
 17. A-cata-bhata-praveshya
 18. A-catta-bhatta-pravesha
 19. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 20. A-dhyatam
 21. A-dugdha-dadhi-grahana
 22. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 23. A-haritaka-shaka-pushpa-grahana
 24. A-hasta-prakshepaniya
 25. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 26. A-kara-vata-uttara
 27. A-kara-vishti-konjalla
 28. A-karada
 29. A-karadayin
 30. A-khatva-cullaka-vainashika
 31. A-kincit-kara-grahya
 32. A-kincit-pragrahya
 33. A-kincit-pratikara
 34. A-kura-cullaka-vainashi-khatv-avasa
 35. A-lavana-guda-kshobha
 36. A-lavana-khataka
 37. A-lavana-klinna-khanaka
 38. A-lavana-klinna-khataka
 39. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 40. A-lavana-klinva-kreni-khanaka
 41. A-lavana-kreni-khanaka
 42. A-lekhani-praveshataya
 43. A-parampara-balivarda
 44. A-parampara-balivarda-grahana
 45. A-parampara-go-balivarda
 46. A-pashu-medhya
 47. A-praveshya
 48. A-pushpa-kshira-grahana
 49. A-pushpa-kshira-grahaniya
 50. A-pushpa-kshira-sandoha
 51. A-rashtra-samvinayika
 52. A-shanmasika
 53. A-shuddha-paksha
 54. A-shukla
 55. A-trina-kashtha-grahana
 56. A-vara-siddhika
 57. Aadi Pooram
 58. Aam
 59. Aananta Vrata
 60. Ababhasa
 61. Abadha
 62. Abalava
 63. Abalavasaya
 64. Abamavipata
 65. Abamavipatagama
 66. Abatamala
 67. Abda-puja
 68. Abdapa
 69. Abdarkhanah
 70. Abdhi
 71. Abdika-shraddha
 72. Abedavaranaya
 73. Abedavaranaya-gama
 74. Abhavya
 75. Abhaya
 76. Abhaya-shasana
 77. Abhayagiri
 78. Abhayahasta
 79. Abhayakaragupta
 80. Abhayakumara
 81. Abhayamitra
 82. Abhayamudra
 83. Abhayapala
 84. Abhigamika-guna
 85. Abhighata
 86. Abhihara
 87. Abhijnana
 88. Abhikara
 89. Abhilekhitaka
 90. Abhinandadeva
 91. Abhinava
 92. Abhinava-marganaka
 93. Abhinayadarpana
 94. Abhinayanavanita
 95. Abhipreta
 96. Abhira
 97. Abhirakta
 98. Abhisara
 99. Abhisari
 100. Abhisheka
 101. Abhisheka-kkanikkai
 102. Abhisheka-mandapa
 103. Abhisheka-naman
 104. Abhishekapathavidhi
 105. Abhishikta
 106. Abhishtadevata
 107. Abhisthana
 108. Abhitvaramana
 109. Abhitvaramanaka
 110. Abhivaddhamanaka
 111. Abhoga
 112. Abhra
 113. Abhyanga
 114. Abhyantar-opasthayaka
 115. Abhyantara
 116. Abhyantara-adaya
 117. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 118. Abhyantara-siddhi
 119. Abhyantara-siddhi-sahita
 120. Abhyantara-siddhika
 121. Abhyantara-siddhya
 122. Abhyantarashatshashti
 123. Abhyantarika
 124. Abhyasin
 125. Abhyavahara-mandapa
 126. Abhyupagama
 127. Abhyusha
 128. Abhyutthita
 129. Abimukta
 130. Abivadunna
 131. Abja
 132. Abja-dala
 133. Ablur
 134. Aboti
 135. Aca
 136. Acala-pravritti
 137. Acalapura
 138. Acalavarman
 139. Acara
 140. Acara-patra
 141. Acara-sthiti-patra
 142. Acaracandrika
 143. Acaramanjari
 144. Acararka
 145. Acaravitthi
 146. Acaravitthigama
 147. Acarollasa
 148. Acarya
 149. Acarya-pitha
 150. Acarya-pujana
 151. Acarya-pujanai
 152. Acaryakula
 153. Acaryaratnahara
 154. Acavivika
 155. Acchagallaka
 156. Acchanna
 157. Acchoda
 158. Accu
 159. Accu-pannaya
 160. Accu-taṟi
 161. Accu-ttaṟi
 162. Accupannayadadhishthayaka
 163. Accuvari
 164. Acesines
 165. Acha
 166. Achalapura
 167. Achalavarman
 168. Achara
 169. Acharachandrika
 170. Acharamanjari
 171. Achararka
 172. Acharollasa
 173. Acharya
 174. Acharyaratnahara
 175. Achchhanna
 176. Achchhoda
 177. Achinta
 178. Achita
 179. Achitavala
 180. Achu
 181. Achyuta
 182. Achyutabhadra
 183. Achyutadasa
 184. Achyutanandin
 185. Acinta
 186. Aciravati
 187. Acita
 188. Acyuta
 189. Acyutabhadra
 190. Acyutadasa
 191. Acyutanandin
 192. Ada
 193. Adabari
 194. Adage
 195. Adaliya
 196. Adana
 197. Adanaka
 198. Adarsavali
 199. Adasamandapa
 200. Adatalisa-gani
 201. Adatta
 202. Adaya
 203. Adbhuta
 204. Adbhutadharma
 205. Adbhutashanti
 206. Adda
 207. Adda-cinna
 208. Addaga
 209. Addaku
 210. Addanaka
 211. Addanki
 212. Adduga
 213. Adesha-naibandhika
 214. Adeshakarin
 215. Adeya
 216. Adhaka
 217. Adhana
 218. Adhananirnaya
 219. Adhanur
 220. Adharadheyabhavatattvapariksha
 221. Adhas
 222. Adhavapa
 223. Adhavaraji
 224. Adhi
 225. Adhi-patra
 226. Adhichatra
 227. Adhichhatra
 228. Adhichhhatra
 229. Adhika
 230. Adhika-akshara
 231. Adhika-padi
 232. Adhikara
 233. Adhikara-mel-eḻuttu
 234. Adhikara-ppeṟu
 235. Adhikara-varttana
 236. Adhikara-varttanai
 237. Adhikarana
 238. Adhikarana-danda
 239. Adhikaranalekhaka
 240. Adhikaranika
 241. Adhikari-mukhya
 242. Adhikarika
 243. Adhikarin
 244. Adhikrita
 245. Adhimaharaja
 246. Adhipati
 247. Adhiraja
 248. Adhirajaraja
 249. Adhirajya
 250. Adhishthana
 251. Adhishthanadhikarana
 252. Adhishthayaka
 253. Adhivasa
 254. Adhora
 255. Adhvapa
 256. Adhya
 257. Adhyaksha
 258. Adhyaksha-pracara
 259. Adhyapaka
 260. Adhyatmanavanita
 261. Adhyatmarahasya
 262. Adhyayana
 263. Adhyayana-anga
 264. Adhyayana-bhatta
 265. Adhyayanavritti
 266. Adhyetri
 267. Adi
 268. Adi Kumbeswarar
 269. Adi-kkashu
 270. Adi-ppaccai
 271. Adikal
 272. Adikara
 273. Adikaranadandam
 274. Adikartri
 275. Adikota
 276. Adimai-kkashu
 277. Adirai-ppattam
 278. Adiraja
 279. Aditya
 280. Aditya-kaca
 281. Adityabandhu
 282. Adityabhatta
 283. Adityavarman
 284. Adityavarna
 285. Adivaraha-dramma
 286. Adivare
 287. Adri
 288. Adu
 289. Adukala
 290. Adukkalai-ppuṟam
 291. Advaitanavanita
 292. Advaitasutrarthapaddhati
 293. Advalisha
 294. Adya-masha
 295. Adyapatha
 296. Afghanistan
 297. Aga
 298. Agahara
 299. Agalassia
 300. Agama
 301. Agama-nigama-dana
 302. Agama-samaya
 303. Agamarga
 304. Agamin
 305. Agamudaiyan
 306. Aganagama
 307. Aganakola
 308. Agara
 309. Agara-brahmadeya
 310. Agara-ppa
 311. Agaravala
 312. Agariyapura
 313. Agartala
 314. Agasali
 315. Agasti
 316. Agastyar
 317. Agastyashrama
 318. Agathocles
 319. Agathokleas
 320. Aggahara
 321. Aggalava
 322. Aggalavacetiya
 323. Aggi
 324. Aggivaddhamanaka
 325. Aghapancashashti
 326. Aghapancavivecana
 327. Aghapanchashashti
 328. Aghapanchavivechana
 329. Aghata
 330. Aghatana
 331. Aghatapura
 332. Aghati
 333. Aghosha
 334. Agilla
 335. Agisamaja
 336. Agivadamana
 337. Agni
 338. Agni-karya
 339. Agni-kula
 340. Agni-skandha
 341. Agni-sthitika
 342. Agnicayana
 343. Agnichayana
 344. Agnichit
 345. Agnicit
 346. Agnihotra
 347. Agnihotrin
 348. Agnikunda
 349. Agnila
 350. Agnipura
 351. Agnisharmarya
 352. Agnishtha
 353. Agnishtoma
 354. Agniveshya
 355. Agnyahita
 356. Agra
 357. Agra-bhriti
 358. Agra-dharmarajika
 359. Agra-mahadevi
 360. Agra-mahamahishi
 361. Agra-mandapa
 362. Agra-pra
 363. Agra-pratyamsha
 364. Agra-pratyaya
 365. Agra-shala
 366. Agrabhaga
 367. Agrabhaga-pratyamsha
 368. Agrahara
 369. Agrahara-pradey-amsha
 370. Agraharika
 371. Agraharin
 372. Agraharina
 373. Agraharina-mahattara
 374. Agrahayani
 375. Agraja
 376. Agrajanman
 377. Agramahishi
 378. Agrammes
 379. Agravala
 380. Agravana
 381. Agrayana
 382. Agrika
 383. Agrika-paya
 384. Agronomoi
 385. Ahada
 386. Ahalaviya
 387. Ahalyapalli
 388. Ahamvira
 389. Ahan
 390. Ahananuru
 391. Ahar
 392. Ahara
 393. Ahara-vishaya
 394. Aharani
 395. Ahavamalladeva
 396. Ahavaniya
 397. Ahi
 398. Ahi-danda
 399. Ahiari
 400. Ahicchatra
 401. Ahichatra
 402. Ahichchhatra
 403. Ahikshatra
 404. Ahikshetra
 405. Ahipura
 406. Ahiroli
 407. Ahisharman
 408. Ahitagnimritadahavidhi
 409. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 410. Ahitagniprayoga
 411. Ahitagnisamskaravidhi
 412. Ahmednagar
 413. Ahnikavidhi
 414. Ahobilam
 415. Ahoganga
 416. Ahogangapabbata
 417. Aiduka
 418. Aihole
 419. Ailapatranaga
 420. Ainkurunuru
 421. Airāvata-go-rājya
 422. Airikina
 423. Aishvary-ashtaka
 424. Aitada
 425. Aiyapa
 426. Ajamera
 427. Ajanta
 428. Ajapura
 429. Ajar
 430. Ajaudhiya
 431. Ajhar
 432. Ajirage
 433. Ajiragekholla
 434. Ajivaka-kasu
 435. Ajmer
 436. Ajna
 437. Ajna-bhogika
 438. Ajna-dapaka
 439. Ajna-paripalaka
 440. Ajna-sancarin
 441. Ajna-shata-prapayitri
 442. Ajnadharaka
 443. Ajnapti
 444. Ajnata
 445. Ajunahivita
 446. Ajurika
 447. Ajyapanayaka
 448. Akalavarsha
 449. Akalika
 450. Akana
 451. Akananuru
 452. Akara
 453. Akarshaka
 454. Akasacetiya
 455. Akasam
 456. Akash-otpatti
 457. Akasha
 458. Akasha-patal-otpatti
 459. Akasha-vasin
 460. Akashaganga
 461. Akashamukhin
 462. Akashavani
 463. Aketasetti
 464. Akhadada
 465. Akhanda-dipa
 466. Akhasali
 467. Akhili
 468. Akincid-grahya
 469. Akincitkara
 470. Akka-shala
 471. Akkam
 472. Akkarappakkam
 473. Akkasalavaru
 474. Akkasaliga
 475. Akkashalai-vari
 476. Akkivalli
 477. Akola
 478. Akriti
 479. Aksha
 480. Akshapatal-adaya
 481. Akshapatal-adhipati
 482. Akshapatal-adhyaksha
 483. Akshapatala
 484. Akshapatala-prastha
 485. Akshapataladhikrita
 486. Akshapatalika
 487. Akshapatalin
 488. Akshara
 489. Aksharamalastotra
 490. Aksharapalli
 491. Akshashalika
 492. Akshashalin
 493. Akshata
 494. Akshata-tritiya
 495. Akshauhini
 496. Akshavapa
 497. Akshaya-nivika
 498. Akshaya-purnamasi
 499. Akshayani
 500. Akshayanidhi-dharma
 501. Akshayanika
 502. Akshayanivi
 503. Akshayanivi-dharma
 504. Akshayatritiya
 505. Akshi
 506. Akshinin
 507. Akshipalanaga
 508. Akshota-bhanga
 509. Aksu
 510. Akvadunna
 511. Aḻ-amanji
 512. Aḻ-nĕl
 513. Aḻ-vari
 514. Ala-abagama
 515. Aḻag-accu
 516. Alageri
 517. Alagodaka
 518. Alagum
 519. Alahana
 520. Alahana-parivena
 521. Alakanuva
 522. Alakhiya
 523. Alakku
 524. Alalu
 525. Alam
 526. Alambana
 527. Alankarakalanidhi
 528. Alankaramanihara
 529. Alankaraprabodha
 530. Alankarasutra
 531. Alasanda
 532. Alavana
 533. Alavi
 534. Alaya
 535. Alder
 536. Alepana
 537. Algamiya
 538. Ali
 539. Alige
 540. Alikasudara
 541. Alini
 542. Alipaka
 543. Alisara
 544. Aḻiya
 545. Aliyaka
 546. Alla
 547. Allaka
 548. Allakappa
 549. Allalanatha
 550. Allalapura
 551. Allam
 552. Allashakti
 553. Allavata
 554. Aḻḻaya-manyam
 555. Allevava
 556. Alliya
 557. Alluvalu
 558. Aloka
 559. Alpa-bhandata
 560. Alpam-irai
 561. Alpamirai
 562. Alu
 563. Aḻugal-sharakku
 564. Alur
 565. Alutgal
 566. Alutvava
 567. Alwar
 568. Alwarthirunagari
 569. Ama
 570. Amaca
 571. Amadevaiya
 572. Amalaka
 573. Amalasaraka
 574. Amaliman
 575. Amanta
 576. Amara
 577. Amara-magani
 578. Amara-nayaka
 579. Amaravati
 580. Amarda
 581. Amardaka
 582. Amareshvara
 583. Amari
 584. Amari-rudhi
 585. Amarpur
 586. Amatya
 587. Amatya-sabha
 588. Amavasya
 589. Amba-kapilika
 590. Ambada
 591. Ambagama
 592. Ambalatthika
 593. Ambalavapi
 594. Ambana
 595. Ambanganga
 596. Ambapali
 597. Ambapalivana
 598. Ambara
 599. Ambaranadishastotra
 600. Ambaranatha
 601. Ambarnath
 602. Ambasanda
 603. Ambataka
 604. Ambatakavana
 605. Ambatthala
 606. Ambavana
 607. Ambavapi
 608. Ambejogai
 609. Ambevarika
 610. Ambhaya
 611. Ambhojashambhu
 612. Ambhonidhi
 613. Ambika-janika
 614. Ambilagrama
 615. Ambilahala
 616. Ambilahalavihara
 617. Ambilayagu
 618. Ambili-gadyana
 619. Ambivali
 620. Ambojala
 621. Amboka
 622. Ambudhi
 623. Ambujavallidandaka
 624. Ambujavallikalyana
 625. Ambujavalliparinaya
 626. Amburashi
 627. Amgam-kuliya
 628. Amhati
 629. Ami
 630. Amidanallur
 631. Amira
 632. Amma
 633. Ammalla
 634. Ammanagandhavarana
 635. Amminbhavi
 636. Amnata
 637. Amnaya
 638. Amoghavarsha
 639. Amora
 640. Amra
 641. Amra-pipilika
 642. Amrakardava
 643. Amravati
 644. Amredana
 645. Amrita-gana
 646. Amrita-padi
 647. Amritadeva
 648. Amritatarangakavya
 649. Amritayoga
 650. Amritodaya
 651. Amsha
 652. Amsha-brihadbhogika
 653. Amsha-gana
 654. Amshapati
 655. Amshuka-bhandara-karana
 656. Amtikini
 657. Amtiyako
 658. Amudan-accu
 659. Amuka
 660. Amukaka-sakta
 661. Amyntas
 662. Anacchedya
 663. Anadeshya
 664. Anadora
 665. Anahara
 666. Anaharya
 667. Anahilapura
 668. Anai-accu
 669. Anaka
 670. Anala
 671. Ananatapala
 672. Ananda-nidhi
 673. Anandalahari
 674. Anandapura
 675. Anandapuravasaka
 676. Anandarasasagara
 677. Anandastotra
 678. Anandathu
 679. Anande
 680. Anandi
 681. Anangabhima
 682. Anangamangala
 683. Anangamangalabhana
 684. Ananguli-prakshepaniya
 685. Ananguli-prekshaniya
 686. Ananta
 687. Ananta-nidhi
 688. Anantadeva
 689. Anantadevi
 690. Anantanaga
 691. Anantapaiprabhu
 692. Anantapokkharani
 693. Anantaprabhu
 694. Anantarajupalle
 695. Anantarya
 696. Anantashaktivarman
 697. Anantugi
 698. Anaolandava
 699. Anapanasati Day
 700. Anartapura
 701. Anasedhya
 702. Anashu
 703. Anatha-samrakshana
 704. Anatti
 705. Anavamarshya
 706. Anavasha
 707. Anbutran
 708. Ancanavana
 709. Anchanavana
 710. Anchu
 711. Ancient Tibet
 712. And-e
 713. Andaluja
 714. Andara
 715. Andaura
 716. Andhakavinda
 717. Andhapura
 718. Andharuva
 719. Andhavana
 720. Andhra-danda
 721. Andhra-mahabharatam
 722. Andhradesha
 723. Andhrapatha
 724. Andika
 725. Andugama
 726. Ane
 727. Anekanta-mata
 728. Anĕl
 729. Aneravala
 730. Anĕsahini-vĕrgada
 731. Anevadi
 732. Anga
 733. Anga-mani
 734. Anga-niguhaka
 735. Anga-ranga-bhoga
 736. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 737. Anga-ranga-vaibhoga
 738. Anga-shala
 739. Anga-vaidya
 740. Angabhoga
 741. Angada
 742. Angada-siddhaya
 743. Angadevata
 744. Angadi-kkuli
 745. Angadi-ppattam
 746. Angagama
 747. Angaja
 748. Angamadilla
 749. Angamangalam
 750. Angamu
 751. Angara
 752. Angaracana
 753. Angarachana
 754. Angaraka
 755. Angaraki
 756. Angaraksha
 757. Angarakshaka
 758. Angikaranika
 759. Angula
 760. Anguli
 761. Anika
 762. Aniketŏs
 763. Animatism
 764. Animesha-anokaha
 765. Animism
 766. Aniruddhapura
 767. Anitapalla
 768. Anitapallavishaya
 769. Anivartaka-nivartayitri
 770. Anivritti
 771. Aniyankabhima
 772. Aniyata
 773. Aniyukta
 774. Anjana
 775. Anjanacala
 776. Anjanachala
 777. Anjanavana
 778. Anjashta-sabha
 779. Anjashta-shattu-sabhai
 780. Anjuvannam
 781. Anka
 782. Anka-danda-khandana
 783. Anka-gadyana
 784. Anka-shala
 785. Ankakara
 786. Ankalamma
 787. Ankulage
 788. Ankurarpanavidhi
 789. Anna
 790. Annamalai
 791. Annanasimha
 792. Annapaiya
 793. Annaprashana
 794. Annika
 795. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 796. Anoma
 797. Anotatta
 798. Anotattavapi
 799. Anta
 800. Anta-mahamatra
 801. Antah-kara
 802. Antah-pratihara
 803. Antah-siddhika
 804. Antahpura
 805. Antahpura-mahamatra
 806. Antahpuradhyaksha
 807. Antahpurika
 808. Antal
 809. Antapala
 810. Antara
 811. Antara-adaya
 812. Antara-ayam
 813. Antara-viniyoga
 814. Antara-viniyogam
 815. Antarala
 816. Antarala-mandapa
 817. Antaranga
 818. Antaravaddi
 819. Antaravasaka
 820. Antaraya
 821. Antaraya-kkashu
 822. Antaraya-ppattam
 823. Antargiri
 824. Antarika
 825. Antariksha
 826. Antaripa
 827. Antariyaka
 828. Antarvamshika
 829. Antevasin
 830. Antevasini
 831. Antialkidas
 832. Antiyoka
 833. Antyeshtipaddhati
 834. Anubandha
 835. Anubhavana
 836. Anubhoga-ppa
 837. Anuchita
 838. Anucita
 839. Anudhyai
 840. Anudhyana
 841. Anudhyana-rata
 842. Anudhyata
 843. Anudhyeya
 844. Anudivasam
 845. Anudrish
 846. Anuga-jivita
 847. Anugraha
 848. Anugraha-sthiti-patra
 849. Anugrahya
 850. Anuja
 851. Anulapi
 852. Anulatissapabbata
 853. Anuloma
 854. Anumakonda
 855. Anumala
 856. Anumitiparamarshavada
 857. Anumollu
 858. Anunidhyapti
 859. Anupa
 860. Anupala
 861. Anupiya
 862. Anupratipatti
 863. Anupurvi
 864. Anuradhapura
 865. Anurupa
 866. Anusamyana
 867. Anusandhana
 868. Anusasana
 869. Anusenapati
 870. Anushas
 871. Anushasti
 872. Anushtubh
 873. Anutara
 874. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 875. Anuttara
 876. Anuvah
 877. Anuvarttana
 878. Anuvarttanai
 879. Anuvidha
 880. Anuvritti
 881. Anvaya
 882. Anyajata
 883. Anyat
 884. Anyatha
 885. Anyatra
 886. Apabhara
 887. Apacara
 888. Apachara
 889. Apadana
 890. Apaga
 891. Apagratha
 892. Apakrishta
 893. Apana
 894. Aparadha
 895. Aparadhakshamapanastotra
 896. Aparaditya
 897. Aparagaya
 898. Aparajita
 899. Aparampara
 900. Aparantaka
 901. Aparapaksha
 902. Apararka
 903. Aparashiva
 904. Aparigodha
 905. Aparipanthya
 906. Apasaraka
 907. Apatya
 908. Apavaha
 909. Apavaraka
 910. Apavinch
 911. Apilaka
 912. Apohana
 913. Apollonius
 914. Appupillaiyur
 915. Apracaraja
 916. Aprada
 917. Aprada-dharma
 918. Aprahartri
 919. Aprahata
 920. Apratihata
 921. Apratikara
 922. Apratishthapita
 923. Apratyagraja
 924. Aptakriya
 925. Apti
 926. Aptoryama
 927. Apuri
 928. Apurva
 929. Apurvin
 930. Aputra-dhana
 931. Aputra-dhanam-nasti
 932. Aputra-sahita
 933. Aputrika-dhana
 934. Aputrika-dravya
 935. Aradh
 936. Aradhya
 937. Araghatta
 938. Arakala
 939. Arakalapura
 940. Arakata
 941. Arakatapura
 942. Arakkal
 943. Arakshadhikrita
 944. Arakshika
 945. Arama
 946. Aramika
 947. Aramotsargavidhi
 948. Arandai
 949. Arangu
 950. Aranjara
 951. Aranta
 952. Aranya
 953. Aranyaka
 954. Arashina
 955. Arashu-ppeṟu
 956. Arathi
 957. Arati
 958. Aratrika
 959. Aratta
 960. Araycci
 961. Arbuda
 962. Arca
 963. Arca-desha
 964. Arcana-bhoga
 965. Arcana-vibhava-kani
 966. Arcana-vritti
 967. Archa
 968. Architavala
 969. Ardha-jama
 970. Ardha-kakini
 971. Ardha-namasya-vritti
 972. Ardha-nauvataka
 973. Ardha-purusharika
 974. Ardha-sirika
 975. Ardha-srotika
 976. Ardha-tritiya
 977. Ardhacandra
 978. Ardhachandra
 979. Ardhad-ayatana
 980. Ardhanarishvara
 981. Ardhangi
 982. Ardhapura
 983. Ardhayama
 984. Ardhika
 985. Ardhodaya
 986. Ardhoruka
 987. Ardra
 988. Are
 989. Argala
 990. Argha-vancana
 991. Arhad-acarya
 992. Arhad-dasa
 993. Arhad-dasi
 994. Arhadbhakti
 995. Arhaddeva
 996. Arhanandi
 997. Arhat
 998. Arhatstotra
 999. Ari
 1000. Ari-shad-varga
 1001. Arigala
 1002. Arika
 1003. Arikesarin
 1004. Ariko
 1005. Arikuli
 1006. Arimaddavijayaggama
 1007. Arimukkai
 1008. Arippadikkaval
 1009. Arisana
 1010. Arishi-kkanam
 1011. Arishtavadhadicarita
 1012. Arishtavadhadicharita
 1013. Arita
 1014. Aritagama
 1015. Aritavihara
 1016. Arittha-vihara
 1017. Aritthagiri
 1018. Aritthapura
 1019. Ariya
 1020. Arjuna
 1021. Arjuna-kara
 1022. Arjunayana
 1023. Arka
 1024. Arkadasa
 1025. Arkashalika
 1026. Arkashalin
 1027. Arleshvar
 1028. Arma
 1029. Arnava
 1030. Arnika
 1031. Arogya-dakshina
 1032. Arogyasala
 1033. Arohaka
 1034. Aṟṟankarai-ttevai
 1035. Aṟṟu-kkulai
 1036. Aṟṟukkal-amanji
 1037. Arshtapura
 1038. Artha
 1039. Artha-abhiyukta
 1040. Arthadipika
 1041. Arthakarman
 1042. Arthalekhin
 1043. Artharuva
 1044. Arthasamgraha
 1045. Arti
 1046. Artiga
 1047. Arudra
 1048. Aruhana
 1049. Arunacala
 1050. Arunacaleshvara
 1051. Arunachala
 1052. Arunachalam
 1053. Arunachaleshvara
 1054. Arunagiri
 1055. Arunai
 1056. Aruntodu
 1057. Aruvana
 1058. Arya
 1059. Arya-guru
 1060. Aryabhata
 1061. Aryadeva
 1062. Aryaka
 1063. Aryapura
 1064. Aryaputra
 1065. Aryasamgha
 1066. Aryasatya
 1067. Aryavarman
 1068. Aryavarta
 1069. Aryika
 1070. Asacchadi
 1071. Asachchhadi
 1072. Asala
 1073. Asalha Puja
 1074. Asamiya
 1075. Asampratipatti
 1076. Asan-nara-pravritti-vinivritta-acara
 1077. Asana
 1078. Asana-patta
 1079. Asana-pithika
 1080. Asanalokeshvaramahavihara
 1081. Asanapura
 1082. Asanavira
 1083. Asankitavarman
 1084. Asari
 1085. Asedhabhanga-adhikrita
 1086. Asha
 1087. Ashadashachandas
 1088. Ashapala
 1089. Ashapalli
 1090. Ashatana
 1091. Ashaucanirnaya
 1092. Ashauchanirnaya
 1093. Ashesha-mahashabda
 1094. Ashesha-vidya
 1095. Ashmaka
 1096. Ashmakatantra
 1097. Ashmakiya
 1098. Ashoka
 1099. Ashradudhana
 1100. Ashrama
 1101. Ashraya
 1102. Ashta
 1103. Ashta-ahika
 1104. Ashta-bhagika
 1105. Ashta-bhuti
 1106. Ashta-kula
 1107. Ashta-paripalana
 1108. Ashta-pushpika
 1109. Ashta-vidha-arcana
 1110. Ashta-vidha-bhakti-kriya
 1111. Ashtabhoga
 1112. Ashtabhoga-tejahsvamya
 1113. Ashtabhoga-tejahsvamya-dandashulka-yukta
 1114. Ashtadasha
 1115. Ashtadasha-dosha
 1116. Ashtadasha-jati
 1117. Ashtadasha-jati-parihara
 1118. Ashtadasha-praja
 1119. Ashtadasha-prakriti
 1120. Ashtadashachhandas
 1121. Ashtadhara
 1122. Ashtadiggaja
 1123. Ashtadvara
 1124. Ashtagariya
 1125. Ashtahnika
 1126. Ashtaka
 1127. Ashtakalasmarani
 1128. Ashtakalinavarnana
 1129. Ashtakaliyaseva
 1130. Ashtakaprayoganirupana
 1131. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 1132. Ashtaki
 1133. Ashtamba
 1134. Ashtami-paksha
 1135. Ashtamika
 1136. Ashtanga
 1137. Ashtanga-bhakti-krama
 1138. Ashtanga-namaskara
 1139. Ashtapada
 1140. Ashtapadi
 1141. Ashtapraharika
 1142. Ashtapraharikya
 1143. Ashtasahasrivivarana
 1144. Ashtavadhana
 1145. Ashtavara
 1146. Ashtavargika
 1147. Ashtkalam
 1148. Ashu-kavi
 1149. Ashulopa
 1150. Ashuva-kkadamai
 1151. Ashuva-kkashu
 1152. Ashuvikaḻ-kasu
 1153. Ashv-addanaka-patra
 1154. Ashva
 1155. Ashva-ghasa-kayastha
 1156. Ashva-sadhanika
 1157. Ashva-samstha
 1158. Ashvadhyaksha
 1159. Ashvaka
 1160. Ashvalayanagrihyakarika
 1161. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 1162. Ashvalayanaprakarana
 1163. Ashvalayanaprayogaratna
 1164. Ashvamedha
 1165. Ashvapati
 1166. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 1167. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 1168. Ashvaroha
 1169. Ashvashala-karana
 1170. Ashvati
 1171. Ashvattha
 1172. Ashvatthanagara
 1173. Ashvavara
 1174. Ashvavaraka
 1175. Ashvavarika
 1176. Ashvin
 1177. Ashvina
 1178. Ashviya
 1179. Asi-danda-prahara
 1180. Asidharavrata
 1181. Asihara
 1182. Asina
 1183. Asitamasa
 1184. Asitanjana
 1185. Asitanjananagara
 1186. Asnava
 1187. Asoge
 1188. Asokarama
 1189. Asphotana
 1190. Assaka
 1191. Assam-lota
 1192. Assamese
 1193. Assapura
 1194. Astagiri
 1195. Asthanamandapa
 1196. Asthayika-purusha
 1197. Asthi
 1198. Asti
 1199. Asu
 1200. Asunpititeya
 1201. Asura-kriya
 1202. Asura-vijayin
 1203. Asvamika
 1204. Atapika
 1205. Atapura
 1206. Atavi
 1207. Atavika
 1208. Ataviragollava
 1209. Atci-ppattam
 1210. Atghara
 1211. Atha-gani
 1212. Atharvaveda
 1213. Athasamaya Paravara
 1214. Athavariya
 1215. Athikeshava
 1216. Ati-brahmanya
 1217. Atidhriti
 1218. Atijagali
 1219. Atila-rajya
 1220. Atimanti
 1221. Atimukta
 1222. Atipara
 1223. Atiprasanga
 1224. Atirai
 1225. Atiratra
 1226. Atireka
 1227. Atisattra
 1228. Atisha
 1229. Atita
 1230. Atithi
 1231. Atithya
 1232. Ativahika
 1233. Atiyatra
 1234. Atiyatrika
 1235. Atiyuṟai
 1236. Atma-patika
 1237. Atmaka
 1238. Atman
 1239. Atmarama
 1240. Atodya
 1241. Atpura
 1242. Atranjikhera
 1243. Atri
 1244. Atrinayanaja
 1245. Attai-kanikkai
 1246. Attanaikkal
 1247. Attanatti
 1248. Attapati
 1249. Attapati-bhaga
 1250. Attavira
 1251. Atthai-mahotsava
 1252. Attili
 1253. Attilinandu
 1254. Attiṟai
 1255. Attiṟai-ppattam
 1256. Attukk-iṟai
 1257. Attukkiṟai
 1258. Atu
 1259. Atubadalena
 1260. Atubadalenavihara
 1261. Atukotpattu
 1262. Atula
 1263. Atula-vihara
 1264. Aturashala
 1265. Aturavaddi
 1266. Atyagnishtoma
 1267. Atyanta-bhagavad-bhakta
 1268. Atyanta-maheshvara
 1269. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 1270. Atyashti
 1271. Atyaya
 1272. Atyayika
 1273. Auchityavicharacharcha
 1274. Aucityavicaracarca
 1275. Audayantrika
 1276. Audrangika
 1277. Augustus
 1278. Aukapinda
 1279. Aulakiya
 1280. Aulikara
 1281. Auparika
 1282. Aupashatiko
 1283. Aupayanika
 1284. Aupayika
 1285. Auravala
 1286. Aurdhvadehikapaddhati
 1287. Aureus
 1288. Aurnasthanika
 1289. Ausavala
 1290. Aushadha
 1291. Autkhetika
 1292. Auttaraha
 1293. Autthitasanika
 1294. Avabhritha
 1295. Avacatita
 1296. Avacchinna
 1297. Avachchhinna
 1298. Avadana
 1299. Avadara
 1300. Avadhanin
 1301. Avadharana
 1302. Avadhi
 1303. Avadhutatantra
 1304. Avadi
 1305. Avaha
 1306. Avakara
 1307. Avakasa
 1308. Avakathavala
 1309. Avalaga
 1310. Avalagaka
 1311. Avalagana
 1312. Avalambaka
 1313. Avalokya
 1314. Avamukta
 1315. Avana
 1316. Avanam
 1317. Avanda-aya
 1318. Avani
 1319. Avani Moola
 1320. Avani-randhra-nyaya
 1321. Avani-vetana
 1322. Avanimandala
 1323. Avanti
 1324. Avara
 1325. Avara-adhika
 1326. Avaraja
 1327. Avarana
 1328. Avarjaniya
 1329. Avarodha-jana
 1330. Avarodhana
 1331. Avarta
 1332. Avasa
 1333. Avasaka
 1334. Avasanika
 1335. Avasara
 1336. Avasara-varttana
 1337. Avasara-varttanai
 1338. Avasarasara
 1339. Avasatha
 1340. Avasathika
 1341. Avasathin
 1342. Avashtabdhi
 1343. Avaskara
 1344. Avastha
 1345. Avasthika
 1346. Avata
 1347. Avata-aya
 1348. Avatara
 1349. Avatarana
 1350. Avatari-amavasya
 1351. Avatrap
 1352. Avattaganga
 1353. Avayava
 1354. Avayavadidhitividyota
 1355. Avayavamanididhitivivarana
 1356. Avedana
 1357. Avedanaka
 1358. Avesani
 1359. Aveshanin
 1360. Avighnakara
 1361. Avimanas
 1362. Aviprahina
 1363. Avirodha
 1364. Avisha
 1365. Avriti
 1366. Avritti
 1367. Avu
 1368. Avudakagama
 1369. Avuka
 1370. Avukana
 1371. Avukanavihara
 1372. Avula
 1373. Avuruviti
 1374. Avuruvitigama
 1375. Aya
 1376. Aya-pada
 1377. Aya-shulka
 1378. Ayaga
 1379. Ayaga-sabha
 1380. Ayagapata
 1381. Ayagapatta
 1382. Ayaka
 1383. Ayam
 1384. Ayamukha
 1385. Ayana
 1386. Ayanamsha
 1387. Ayananirnaya
 1388. Ayasharira
 1389. Ayata
 1390. Ayatana
 1391. Ayati
 1392. Ayodhya
 1393. Ayodhyaparva
 1394. Ayodhyavasaka
 1395. Ayojjha
 1396. Ayudhiya
 1397. Ayukta
 1398. Ayukta-purusha
 1399. Ayuktaka
 1400. Ayurveda
 1401. Ayusha
 1402. Ayushya
 1403. Ayutahomavidhi
 1404. Ayyanagandhavarana
 1405. Ayyanasimha
 1406. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: