India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1042 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-candra-aditya-kaliya
 4. A-candra-arka
 5. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 6. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 7. A-candra-arkkam
 8. A-candra-tarakam
 9. A-cara-siddhika
 10. A-carm-angaraka
 11. A-cata-bhata-gocara
 12. A-cata-bhata-pravesha
 13. A-cata-bhata-praveshya
 14. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 15. A-dhyatam
 16. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 17. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 18. A-kara-vata-uttara
 19. A-kara-vishti-konjalla
 20. A-karadayin
 21. A-kincit-kara-grahya
 22. A-kincit-pragrahya
 23. A-kincit-pratikara
 24. A-lavana-guda-kshobha
 25. A-lavana-khataka
 26. A-lavana-klinna-khanaka
 27. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 28. A-parampara-balivarda
 29. A-parampara-balivarda-grahana
 30. A-parampara-go-balivarda
 31. A-pashu-medhya
 32. A-pushpa-kshira-grahaniya
 33. A-shanmasika
 34. A-shukla
 35. A-trina-kashtha-grahana
 36. A-vara-siddhika
 37. Aadi Pooram
 38. Aananta Vrata
 39. Ababhasa
 40. Abadha
 41. Abalava
 42. Abalavasaya
 43. Abatamala
 44. Abda-puja
 45. Abdarkhanah
 46. Abdhi
 47. Abdika-shraddha
 48. Abedavaranaya
 49. Abedavaranaya-gama
 50. Abhavya
 51. Abhaya
 52. Abhaya-shasana
 53. Abhayagiri
 54. Abhayahasta
 55. Abhayakaragupta
 56. Abhayakumara
 57. Abhayamitra
 58. Abhayamudra
 59. Abhayapala
 60. Abhighata
 61. Abhihara
 62. Abhijnana
 63. Abhilekhitaka
 64. Abhinandadeva
 65. Abhinava-marganaka
 66. Abhinayadarpana
 67. Abhinayanavanita
 68. Abhipreta
 69. Abhira
 70. Abhisara
 71. Abhisari
 72. Abhisheka
 73. Abhisheka-kkanikkai
 74. Abhisheka-mandapa
 75. Abhishekapathavidhi
 76. Abhitvaramana
 77. Abhitvaramanaka
 78. Abhra
 79. Abhyanga
 80. Abhyantara
 81. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 82. Abhyantara-siddhi-sahita
 83. Abhyantara-siddhika
 84. Abhyantarashatshashti
 85. Abhyantarika
 86. Abhyusha
 87. Abhyutthita
 88. Abimukta
 89. Abja
 90. Abja-dala
 91. Ablur
 92. Aca
 93. Acala-pravritti
 94. Acalapura
 95. Acalavarman
 96. Acara
 97. Acara-patra
 98. Acara-sthiti-patra
 99. Acaracandrika
 100. Acaramanjari
 101. Acararka
 102. Acaravitthi
 103. Acaravitthigama
 104. Acarollasa
 105. Acarya-pitha
 106. Acarya-pujanai
 107. Acaryaratnahara
 108. Acchagallaka
 109. Acchanna
 110. Acchoda
 111. Accu
 112. Accu-taṟi
 113. Accu-ttaṟi
 114. Accupannayadadhishthayaka
 115. Accuvari
 116. Acesines
 117. Acha
 118. Achalapura
 119. Achalavarman
 120. Achara
 121. Acharachandrika
 122. Acharamanjari
 123. Achararka
 124. Acharollasa
 125. Acharyaratnahara
 126. Achchhanna
 127. Achchhoda
 128. Achinta
 129. Achita
 130. Achitavala
 131. Achyuta
 132. Achyutabhadra
 133. Achyutadasa
 134. Achyutanandin
 135. Acinta
 136. Aciravati
 137. Acita
 138. Acyuta
 139. Acyutabhadra
 140. Acyutadasa
 141. Acyutanandin
 142. Adabari
 143. Adage
 144. Adaliya
 145. Adana
 146. Adarsavali
 147. Adatta
 148. Adbhuta
 149. Adda
 150. Addaga
 151. Addaku
 152. Addanaka
 153. Addanki
 154. Adduga
 155. Adesha-naibandhika
 156. Adeshakarin
 157. Adhah
 158. Adhana
 159. Adhananirnaya
 160. Adhanur
 161. Adharadheyabhavatattvapariksha
 162. Adhavapa
 163. Adhavaraji
 164. Adhi
 165. Adhi-patra
 166. Adhichatra
 167. Adhichhatra
 168. Adhichhhatra
 169. Adhika
 170. Adhika-padi
 171. Adhikara-mel-eḻuttu
 172. Adhikara-varttana
 173. Adhikara-varttanai
 174. Adhikarana
 175. Adhikaranalekhaka
 176. Adhikaranika
 177. Adhikarin
 178. Adhimaharaja
 179. Adhipati
 180. Adhiraja
 181. Adhirajya
 182. Adhishthana
 183. Adhishthanadhikarana
 184. Adhishthayaka
 185. Adhora
 186. Adhya
 187. Adhyaksha
 188. Adhyaksha-pracara
 189. Adhyatmanavanita
 190. Adhyatmarahasya
 191. Adhyayana-anga
 192. Adhyetri
 193. Adi Kumbeswarar
 194. Adi-kkashu
 195. Adi-ppaccai
 196. Adikal
 197. Adikara
 198. Adikota
 199. Adirai-ppattam
 200. Aditya
 201. Aditya-kaca
 202. Adityabandhu
 203. Adityabhatta
 204. Adityavarman
 205. Adityavarna
 206. Adivaraha-dramma
 207. Adivare
 208. Adri
 209. Adu
 210. Adukala
 211. Advaitanavanita
 212. Advaitasutrarthapaddhati
 213. Advalisha
 214. Adya-masha
 215. Adyapatha
 216. Afghanistan
 217. Agahara
 218. Agalassia
 219. Agama
 220. Agama-samaya
 221. Agamarga
 222. Agamin
 223. Agamudaiyan
 224. Aganagama
 225. Aganakola
 226. Agara
 227. Agara-brahmadeya
 228. Agara-ppa
 229. Agaravala
 230. Agariyapura
 231. Agartala
 232. Agasali
 233. Agasti
 234. Agastyar
 235. Agastyashrama
 236. Agathocles
 237. Agathokleas
 238. Aggahara
 239. Aggalava
 240. Aggalavacetiya
 241. Aggi
 242. Aghapancashashti
 243. Aghapancavivecana
 244. Aghapanchashashti
 245. Aghapanchavivechana
 246. Aghatana
 247. Aghatapura
 248. Aghati
 249. Aghosha
 250. Agilla
 251. Agisamaja
 252. Agni
 253. Agni-skandha
 254. Agni-sthitika
 255. Agnicayana
 256. Agnichayana
 257. Agnichit
 258. Agnicit
 259. Agnihotra
 260. Agnihotrin
 261. Agnila
 262. Agnipura
 263. Agnisharmarya
 264. Agnishtoma
 265. Agniveshya
 266. Agnyahita
 267. Agra
 268. Agra-dharmarajika
 269. Agra-mahadevi
 270. Agra-mahamahishi
 271. Agra-pratyamsha
 272. Agrahara
 273. Agraharika
 274. Agraharin
 275. Agraharina
 276. Agraharina-mahattara
 277. Agraja
 278. Agrajanman
 279. Agramahishi
 280. Agrammes
 281. Agravala
 282. Agravana
 283. Agrayana
 284. Agronomoi
 285. Ahada
 286. Ahalaviya
 287. Ahalyapalli
 288. Ahan
 289. Ahananuru
 290. Ahar
 291. Ahara
 292. Ahara-vishaya
 293. Aharani
 294. Ahavamalladeva
 295. Ahi
 296. Ahi-danda
 297. Ahiari
 298. Ahicchatra
 299. Ahichatra
 300. Ahichchhatra
 301. Ahikshatra
 302. Ahikshetra
 303. Ahipura
 304. Ahiroli
 305. Ahisharman
 306. Ahitagnimritadahavidhi
 307. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 308. Ahitagniprayoga
 309. Ahitagnisamskaravidhi
 310. Ahmednagar
 311. Ahnikavidhi
 312. Ahobilam
 313. Ahoganga
 314. Ahogangapabbata
 315. Aihole
 316. Ailapatranaga
 317. Ainkurunuru
 318. Airāvata-go-rājya
 319. Airikina
 320. Aishvary-ashtaka
 321. Aitada
 322. Aiyapa
 323. Ajamera
 324. Ajanta
 325. Ajapura
 326. Ajaudhiya
 327. Ajirage
 328. Ajiragekholla
 329. Ajivaka-kasu
 330. Ajmer
 331. Ajna
 332. Ajna-bhogika
 333. Ajna-dapaka
 334. Ajna-paripalaka
 335. Ajna-sancarin
 336. Ajna-shata-prapayitri
 337. Ajnapti
 338. Ajunahivita
 339. Ajurika
 340. Ajyapanayaka
 341. Akalavarsha
 342. Akalika
 343. Akana
 344. Akananuru
 345. Akara
 346. Akarshaka
 347. Akasacetiya
 348. Akasam
 349. Akasha-patal-otpatti
 350. Akashamukhin
 351. Aketasetti
 352. Akhadada
 353. Akhanda-dipa
 354. Akhili
 355. Akkam
 356. Akkarappakkam
 357. Akkivalli
 358. Akola
 359. Akriti
 360. Aksha
 361. Akshapatala
 362. Akshapatala-prastha
 363. Akshapataladhikrita
 364. Akshapatalin
 365. Akshara
 366. Aksharamalastotra
 367. Aksharapalli
 368. Akshashalika
 369. Akshauhini
 370. Akshaya-nivika
 371. Akshaya-purnamasi
 372. Akshayanivi-dharma
 373. Akshayatritiya
 374. Akshi
 375. Akshinin
 376. Akshipalanaga
 377. Aksu
 378. Aḻ-amanji
 379. Aḻ-vari
 380. Alageri
 381. Alagodaka
 382. Alagum
 383. Alakanuva
 384. Alakhiya
 385. Alalu
 386. Alambana
 387. Alankarakalanidhi
 388. Alankaramanihara
 389. Alankaraprabodha
 390. Alankarasutra
 391. Alasanda
 392. Alavi
 393. Alaya
 394. Alexander
 395. Algamiya
 396. Ali
 397. Alige
 398. Alikasudara
 399. Alini
 400. Aḻiya
 401. Aliyaka
 402. Alla
 403. Allaka
 404. Allakappa
 405. Allalanatha
 406. Allalapura
 407. Allam
 408. Allashakti
 409. Allavata
 410. Allevava
 411. Alliya
 412. Alluvalu
 413. Aloka
 414. Alpamirai
 415. Alur
 416. Alutgal
 417. Alutvava
 418. Alwar
 419. Alwarthirunagari
 420. Ama
 421. Amadevaiya
 422. Amalaka
 423. Amaliman
 424. Amara
 425. Amara-nayaka
 426. Amaravati
 427. Amarda
 428. Amardaka
 429. Amareshvara
 430. Amarpur
 431. Amatya
 432. Amatya-sabha
 433. Amavasya
 434. Amba-kapilika
 435. Ambada
 436. Ambagama
 437. Ambalatthika
 438. Ambapali
 439. Ambapalivana
 440. Ambaranadishastotra
 441. Ambaranatha
 442. Ambarnath
 443. Ambasanda
 444. Ambataka
 445. Ambatakavana
 446. Ambatthala
 447. Ambavana
 448. Ambejogai
 449. Ambevarika
 450. Ambhaya
 451. Ambhojashambhu
 452. Ambhonidhi
 453. Ambilagrama
 454. Ambilahala
 455. Ambilahalavihara
 456. Ambilayagu
 457. Ambili-gadyana
 458. Ambivali
 459. Ambojala
 460. Amboka
 461. Ambujavallidandaka
 462. Ambujavallikalyana
 463. Ambujavalliparinaya
 464. Amburashi
 465. Amgam-kuliya
 466. Amidanallur
 467. Amma
 468. Ammalla
 469. Ammanagandhavarana
 470. Amminbhavi
 471. Amoghavarsha
 472. Amra
 473. Amrakardava
 474. Amravati
 475. Amrita-gana
 476. Amrita-padi
 477. Amritadeva
 478. Amritatarangakavya
 479. Amritodaya
 480. Amsha-gana
 481. Amshapati
 482. Amshuka-bhandara-karana
 483. Amtikini
 484. Amtiyako
 485. Amuka
 486. Amukaka-sakta
 487. Amyntas
 488. Anadeshya
 489. Anadora
 490. Anahilapura
 491. Ananatapala
 492. Ananda-nidhi
 493. Anandalahari
 494. Anandapura
 495. Anandapuravasaka
 496. Anandarasasagara
 497. Anandastotra
 498. Anandathu
 499. Anande
 500. Anandi
 501. Anangabhima
 502. Anangamangala
 503. Anangamangalabhana
 504. Ananguli-prakshepaniya
 505. Ananguli-prekshaniya
 506. Ananta
 507. Ananta-nidhi
 508. Anantadeva
 509. Anantadevi
 510. Anantanaga
 511. Anantapaiprabhu
 512. Anantaprabhu
 513. Anantarajupalle
 514. Anantarya
 515. Anantashaktivarman
 516. Anantugi
 517. Anapanasati Day
 518. Anartapura
 519. Anashu
 520. Anatha-samrakshana
 521. Anatti
 522. Anavamarshya
 523. Anavasha
 524. Anbutran
 525. Ancanavana
 526. Anchanavana
 527. Anchu
 528. Ancient Tibet
 529. And-e
 530. Andaluja
 531. Andara
 532. Andaura
 533. Andhakavinda
 534. Andhapura
 535. Andhavana
 536. Andhra-mahabharatam
 537. Andhradesha
 538. Andhrapatha
 539. Andika
 540. Ane
 541. Anekanta-mata
 542. Anĕl
 543. Aneravala
 544. Anĕsahini-vĕrgada
 545. Anevadi
 546. Anga
 547. Anga-niguhaka
 548. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 549. Anga-shala
 550. Angada-siddhaya
 551. Angadi-kkuli
 552. Angadi-ppattam
 553. Angagama
 554. Angaja
 555. Angamangalam
 556. Angamu
 557. Angaracana
 558. Angarachana
 559. Angaraka
 560. Angaraki
 561. Angaraksha
 562. Angarakshaka
 563. Anguli
 564. Animatism
 565. Animism
 566. Aniruddhapura
 567. Anitapalla
 568. Anitapallavishaya
 569. Anivartaka-nivartayitri
 570. Anivritti
 571. Aniyankabhima
 572. Aniyata
 573. Anjana
 574. Anjanavana
 575. Anjashta-sabha
 576. Anjuvannam
 577. Anka-danda-khandana
 578. Anka-gadyana
 579. Anka-shala
 580. Ankakara
 581. Ankalamma
 582. Ankulage
 583. Ankurarpanavidhi
 584. Annamalai
 585. Annapaiya
 586. Annaprashana
 587. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 588. Anoma
 589. Anotatta
 590. Anta-mahamatra
 591. Antah-kara
 592. Antah-pratihara
 593. Antah-siddhika
 594. Antahpura
 595. Antahpura-mahamatra
 596. Antahpurika
 597. Antal
 598. Antara
 599. Antara-adaya
 600. Antara-ayam
 601. Antara-viniyogam
 602. Antarala
 603. Antarala-mandapa
 604. Antaranga
 605. Antaravaddi
 606. Antaraya
 607. Antaraya-kkashu
 608. Antaraya-ppattam
 609. Antargiri
 610. Antarika
 611. Antaripa
 612. Antarvamshika
 613. Antialkidas
 614. Antiyoka
 615. Antyeshtipaddhati
 616. Anubandha
 617. Anudhyai
 618. Anudhyana
 619. Anudhyana-rata
 620. Anudhyata
 621. Anudhyeya
 622. Anudivasam
 623. Anudrish
 624. Anuga-jivita
 625. Anugraha
 626. Anugraha-sthiti-patra
 627. Anulapi
 628. Anulatissapabbata
 629. Anuloma
 630. Anumakonda
 631. Anumala
 632. Anumitiparamarshavada
 633. Anumollu
 634. Anupa
 635. Anupala
 636. Anupiya
 637. Anuradhapura
 638. Anurupa
 639. Anusamyana
 640. Anusenapati
 641. Anushas
 642. Anushasti
 643. Anushtubh
 644. Anutara
 645. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 646. Anuvah
 647. Anuvarttanai
 648. Anyajata
 649. Anyat
 650. Anyatha
 651. Anyatra
 652. Apabhara
 653. Apadana
 654. Apaga
 655. Apagratha
 656. Apana
 657. Aparadha
 658. Aparadhakshamapanastotra
 659. Aparaditya
 660. Aparagaya
 661. Aparajita
 662. Aparantaka
 663. Apararka
 664. Aparashiva
 665. Aparigodha
 666. Apasaraka
 667. Apavaraka
 668. Apavinch
 669. Apilaka
 670. Apohana
 671. Apollonius
 672. Appupillaiyur
 673. Apracaraja
 674. Aprada
 675. Aprahartri
 676. Apratihata
 677. Apratyagraja
 678. Aptakriya
 679. Apti
 680. Apuri
 681. Apurva
 682. Apurvin
 683. Aputra-dhana
 684. Aputra-dhanam-nasti
 685. Aputra-sahita
 686. Aputrika-dhana
 687. Aradhya
 688. Araghatta
 689. Arakala
 690. Arakalapura
 691. Arakata
 692. Arakatapura
 693. Arakkal
 694. Arakshadhikrita
 695. Arama
 696. Aramika
 697. Aramotsargavidhi
 698. Arangu
 699. Aranjara
 700. Aranta
 701. Aranyaka
 702. Arashina
 703. Arashu-ppeṟu
 704. Arathi
 705. Arati
 706. Aratta
 707. Araycci
 708. Arca
 709. Arca-desha
 710. Arcana-bhoga
 711. Arcana-vibhava-kani
 712. Archa
 713. Architavala
 714. Ardha-jama
 715. Ardha-kakini
 716. Ardha-namasya-vritti
 717. Ardha-purusharika
 718. Ardha-sirika
 719. Ardhacandra
 720. Ardhachandra
 721. Ardhad-ayatana
 722. Ardhanarishvara
 723. Ardhangi
 724. Ardhapura
 725. Ardhodaya
 726. Ardra
 727. Are
 728. Argala
 729. Arhad-acarya
 730. Arhad-dasa
 731. Arhad-dasi
 732. Arhadbhakti
 733. Arhaddeva
 734. Arhanandi
 735. Arhat
 736. Arhatstotra
 737. Ari
 738. Ari-shad-varga
 739. Arigala
 740. Arika
 741. Arikesarin
 742. Ariko
 743. Arikuli
 744. Arippadikkaval
 745. Arisana
 746. Arishi-kkanam
 747. Arishtavadhadicarita
 748. Arishtavadhadicharita
 749. Aritagama
 750. Aritthapura
 751. Ariya
 752. Arjuna
 753. Arjuna-kara
 754. Arjunayana
 755. Arka
 756. Arkadasa
 757. Arkashalika
 758. Arkashalin
 759. Arleshvar
 760. Arma
 761. Arnava
 762. Arogyasala
 763. Arohaka
 764. Aṟṟu-kkulai
 765. Aṟṟukkal-amanji
 766. Arshtapura
 767. Artha
 768. Arthadipika
 769. Arthakarman
 770. Artharuva
 771. Arthasamgraha
 772. Arti
 773. Arudra
 774. Arunacala
 775. Arunacaleshvara
 776. Arunachala
 777. Arunachalam
 778. Arunachaleshvara
 779. Arunagiri
 780. Arunai
 781. Aruvana
 782. Arya
 783. Arya-guru
 784. Aryabhata
 785. Aryadeva
 786. Aryaka
 787. Aryapura
 788. Aryasamgha
 789. Aryasatya
 790. Aryavarman
 791. Aryavarta
 792. Aryika
 793. Asacchadi
 794. Asachchhadi
 795. Asala
 796. Asalha Puja
 797. Asampratipatti
 798. Asana
 799. Asana-patta
 800. Asana-pithika
 801. Asanalokeshvaramahavihara
 802. Asanapura
 803. Asanavira
 804. Asankitavarman
 805. Asari
 806. Asedhabhanga-adhikrita
 807. Asha
 808. Ashadashachandas
 809. Ashapalli
 810. Ashatana
 811. Ashaucanirnaya
 812. Ashauchanirnaya
 813. Ashesha-mahashabda
 814. Ashmaka
 815. Ashmakatantra
 816. Ashmakiya
 817. Ashoka
 818. Ashradudhana
 819. Ashrama
 820. Ashraya
 821. Ashta
 822. Ashta-ahika
 823. Ashta-bhagika
 824. Ashta-bhuti
 825. Ashta-kula
 826. Ashta-paripalana
 827. Ashta-pushpika
 828. Ashtabhoga
 829. Ashtabhoga-tejahsvamya
 830. Ashtadasha
 831. Ashtadasha-praja
 832. Ashtadasha-prakriti
 833. Ashtadashachhandas
 834. Ashtadhara
 835. Ashtadvara
 836. Ashtagariya
 837. Ashtahnika
 838. Ashtaka
 839. Ashtakalasmarani
 840. Ashtakalinavarnana
 841. Ashtakaliyaseva
 842. Ashtakaprayoganirupana
 843. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 844. Ashtaki
 845. Ashtamba
 846. Ashtami-paksha
 847. Ashtanga-bhakti-krama
 848. Ashtapada
 849. Ashtapadi
 850. Ashtapraharika
 851. Ashtapraharikya
 852. Ashtasahasrivivarana
 853. Ashtavadhana
 854. Ashtavara
 855. Ashtavargika
 856. Ashtkalam
 857. Ashulopa
 858. Ashuvikaḻ-kasu
 859. Ashv-addanaka-patra
 860. Ashva-sadhanika
 861. Ashva-samstha
 862. Ashvadhyaksha
 863. Ashvaka
 864. Ashvalayanagrihyakarika
 865. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 866. Ashvalayanaprakarana
 867. Ashvalayanaprayogaratna
 868. Ashvamedha
 869. Ashvapati
 870. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 871. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 872. Ashvaroha
 873. Ashvashala-karana
 874. Ashvati
 875. Ashvattha
 876. Ashvatthanagara
 877. Ashvavara
 878. Ashvavaraka
 879. Ashvavarika
 880. Ashvin
 881. Asihara
 882. Asitamasa
 883. Asitanjana
 884. Asitanjananagara
 885. Asoge
 886. Asokarama
 887. Asphotana
 888. Assaka
 889. Assamese
 890. Assapura
 891. Astagiri
 892. Asthanamandapa
 893. Asthi
 894. Asti
 895. Asunpititeya
 896. Asura-kriya
 897. Asura-vijayin
 898. Asvamika
 899. Atapika
 900. Atapura
 901. Atavi
 902. Atavika
 903. Ataviragollava
 904. Atghara
 905. Atha-gani
 906. Athasamaya Paravara
 907. Athavariya
 908. Athikeshava
 909. Ati-brahmanya
 910. Atila-rajya
 911. Atimanti
 912. Atimukta
 913. Atipara
 914. Atiprasanga
 915. Atirai
 916. Atiratra
 917. Atireka
 918. Atisha
 919. Atita
 920. Atithi
 921. Atithya
 922. Atiyatra
 923. Atiyatrika
 924. Atiyuṟai
 925. Atmaka
 926. Atman
 927. Atmarama
 928. Atodya
 929. Atpura
 930. Atranjikhera
 931. Atri
 932. Atrinayanaja
 933. Attanatti
 934. Attavira
 935. Atthai-mahotsava
 936. Attili
 937. Attilinandu
 938. Attukk-iṟai
 939. Attukkiṟai
 940. Atukotpattu
 941. Atula
 942. Atula-vihara
 943. Aturashala
 944. Aturavaddi
 945. Atyagnishtoma
 946. Atyanta-maheshvara
 947. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 948. Atyashti
 949. Auchityavicharacharcha
 950. Aucityavicaracarca
 951. Audayantrika
 952. Audrangika
 953. Augustus
 954. Aukapinda
 955. Aulakiya
 956. Aulikara
 957. Aupashatiko
 958. Aupayika
 959. Auravala
 960. Aurdhvadehikapaddhati
 961. Aureus
 962. Aurnasthanika
 963. Ausavala
 964. Auttaraha
 965. Avabhritha
 966. Avacatita
 967. Avacchinna
 968. Avachchhinna
 969. Avadana
 970. Avadara
 971. Avadharana
 972. Avadhi
 973. Avadhutatantra
 974. Avadi
 975. Avakasa
 976. Avakathavala
 977. Avalagana
 978. Avalambaka
 979. Avamukta
 980. Avana
 981. Avanam
 982. Avanda-aya
 983. Avani
 984. Avani Moola
 985. Avani-randhra-nyaya
 986. Avani-vetana
 987. Avanti
 988. Avaraja
 989. Avarana
 990. Avarjaniya
 991. Avarodhana
 992. Avasa
 993. Avasaka
 994. Avasara
 995. Avasara-varttana
 996. Avasarasara
 997. Avastha
 998. Avasthika
 999. Avata
 1000. Avata-aya
 1001. Avatara
 1002. Avatarana
 1003. Avatari-amavasya
 1004. Avatrap
 1005. Avayava
 1006. Avayavadidhitividyota
 1007. Avayavamanididhitivivarana
 1008. Avedana
 1009. Avesani
 1010. Aveshanin
 1011. Avighnakara
 1012. Avimanas
 1013. Avirodha
 1014. Avisha
 1015. Avriti
 1016. Avritti
 1017. Avu
 1018. Avudakagama
 1019. Avuka
 1020. Avukana
 1021. Avukanavihara
 1022. Avula
 1023. Avuruviti
 1024. Avuruvitigama
 1025. Aya-pada
 1026. Aya-shulka
 1027. Ayaga-sabha
 1028. Ayana
 1029. Ayananirnaya
 1030. Ayata
 1031. Ayatana
 1032. Ayati
 1033. Ayodhya
 1034. Ayodhyaparva
 1035. Ayodhyavasaka
 1036. Ayojjha
 1037. Ayuktaka
 1038. Ayurveda
 1039. Ayusha
 1040. Ayutahomavidhi
 1041. Ayyanasimha
 1042. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: