India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1403 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-bhata-praveshya
 4. A-bhrita-praveshya
 5. A-candra-aditya-kaliya
 6. A-candra-arka
 7. A-candra-arka-arnava-kshiti-sarit-parvata-sama-kalina
 8. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 9. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 10. A-candra-arkkam
 11. A-candra-tarakam
 12. A-cara-asana-carm-angara
 13. A-cara-siddhika
 14. A-carm-angaraka
 15. A-cata-bhata-gocara
 16. A-cata-bhata-pravesha
 17. A-cata-bhata-praveshya
 18. A-catta-bhatta-pravesha
 19. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 20. A-dhyatam
 21. A-dugdha-dadhi-grahana
 22. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 23. A-haritaka-shaka-pushpa-grahana
 24. A-hasta-prakshepaniya
 25. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 26. A-kara-vata-uttara
 27. A-kara-vishti-konjalla
 28. A-karada
 29. A-karadayin
 30. A-khatva-cullaka-vainashika
 31. A-kincit-kara-grahya
 32. A-kincit-pragrahya
 33. A-kincit-pratikara
 34. A-kura-cullaka-vainashi-khatv-avasa
 35. A-lavana-guda-kshobha
 36. A-lavana-khataka
 37. A-lavana-klinna-khanaka
 38. A-lavana-klinna-khataka
 39. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 40. A-lavana-klinva-kreni-khanaka
 41. A-lavana-kreni-khanaka
 42. A-lekhani-praveshataya
 43. A-parampara-balivarda
 44. A-parampara-balivarda-grahana
 45. A-parampara-go-balivarda
 46. A-pashu-medhya
 47. A-praveshya
 48. A-pushpa-kshira-grahana
 49. A-pushpa-kshira-grahaniya
 50. A-pushpa-kshira-sandoha
 51. A-rashtra-samvinayika
 52. A-shanmasika
 53. A-shuddha-paksha
 54. A-shukla
 55. A-trina-kashtha-grahana
 56. A-vara-siddhika
 57. Aadi Pooram
 58. Aam
 59. Aananta Vrata
 60. Ababhasa
 61. Abadha
 62. Abalava
 63. Abalavasaya
 64. Abamavipata
 65. Abamavipatagama
 66. Abatamala
 67. Abda-puja
 68. Abdapa
 69. Abdarkhanah
 70. Abdhi
 71. Abdika-shraddha
 72. Abedavaranaya
 73. Abedavaranaya-gama
 74. Abhavya
 75. Abhaya
 76. Abhaya-shasana
 77. Abhayagiri
 78. Abhayahasta
 79. Abhayakaragupta
 80. Abhayakumara
 81. Abhayamitra
 82. Abhayamudra
 83. Abhayapala
 84. Abhigamika-guna
 85. Abhighata
 86. Abhihara
 87. Abhijnana
 88. Abhikara
 89. Abhilekhitaka
 90. Abhinandadeva
 91. Abhinava
 92. Abhinava-marganaka
 93. Abhinayadarpana
 94. Abhinayanavanita
 95. Abhipreta
 96. Abhira
 97. Abhirakta
 98. Abhisara
 99. Abhisari
 100. Abhisheka
 101. Abhisheka-kkanikkai
 102. Abhisheka-mandapa
 103. Abhisheka-naman
 104. Abhishekapathavidhi
 105. Abhishikta
 106. Abhishtadevata
 107. Abhisthana
 108. Abhitvaramana
 109. Abhitvaramanaka
 110. Abhivaddhamanaka
 111. Abhoga
 112. Abhra
 113. Abhyanga
 114. Abhyantar-opasthayaka
 115. Abhyantara
 116. Abhyantara-adaya
 117. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 118. Abhyantara-siddhi
 119. Abhyantara-siddhi-sahita
 120. Abhyantara-siddhika
 121. Abhyantara-siddhya
 122. Abhyantarashatshashti
 123. Abhyantarika
 124. Abhyasin
 125. Abhyavahara-mandapa
 126. Abhyupagama
 127. Abhyusha
 128. Abhyutsarpita
 129. Abhyutthita
 130. Abimukta
 131. Abivadunna
 132. Abja
 133. Abja-dala
 134. Ablur
 135. Aboti
 136. Aca
 137. Acala-pravritti
 138. Acalapura
 139. Acalavarman
 140. Acara
 141. Acara-patra
 142. Acara-sthiti-patra
 143. Acaracandrika
 144. Acaramanjari
 145. Acararka
 146. Acaravitthi
 147. Acaravitthigama
 148. Acarollasa
 149. Acarya
 150. Acarya-pitha
 151. Acarya-pujana
 152. Acarya-pujanai
 153. Acaryakula
 154. Acaryaratnahara
 155. Acavivika
 156. Acchagallaka
 157. Acchanna
 158. Acchoda
 159. Accu
 160. Accu-pannaya
 161. Accu-taṟi
 162. Accu-ttaṟi
 163. Accupannayadadhishthayaka
 164. Accuvari
 165. Acesines
 166. Achitavala
 167. Achu
 168. Acinta
 169. Aciravati
 170. Acita
 171. Acyuta
 172. Acyutabhadra
 173. Acyutadasa
 174. Acyutanandin
 175. Ada
 176. Adabari
 177. Adage
 178. Adaliya
 179. Adana
 180. Adanaka
 181. Adarsavali
 182. Adasamandapa
 183. Adatalisa-gani
 184. Adatta
 185. Adaya
 186. Adbhuta
 187. Adbhutadharma
 188. Adbhutashanti
 189. Adda
 190. Adda-cinna
 191. Addaga
 192. Addaku
 193. Addanaka
 194. Addanki
 195. Adduga
 196. Adesha-naibandhika
 197. Adeshakarin
 198. Adeya
 199. Adhaka
 200. Adhana
 201. Adhananirnaya
 202. Adhanur
 203. Adharadheyabhavatattvapariksha
 204. Adhas
 205. Adhavapa
 206. Adhavaraji
 207. Adhi
 208. Adhi-patra
 209. Adhichatra
 210. Adhichhatra
 211. Adhika
 212. Adhika-akshara
 213. Adhika-padi
 214. Adhikara
 215. Adhikara-mel-eḻuttu
 216. Adhikara-ppeṟu
 217. Adhikara-varttana
 218. Adhikara-varttanai
 219. Adhikarana
 220. Adhikarana-danda
 221. Adhikaranalekhaka
 222. Adhikaranika
 223. Adhikari-mukhya
 224. Adhikarika
 225. Adhikarin
 226. Adhikrita
 227. Adhimaharaja
 228. Adhipati
 229. Adhiraja
 230. Adhirajaraja
 231. Adhirajya
 232. Adhishthana
 233. Adhishthanadhikarana
 234. Adhishthayaka
 235. Adhivasa
 236. Adhora
 237. Adhvapa
 238. Adhya
 239. Adhyaksha
 240. Adhyaksha-pracara
 241. Adhyapaka
 242. Adhyatmanavanita
 243. Adhyatmarahasya
 244. Adhyayana
 245. Adhyayana-anga
 246. Adhyayana-bhatta
 247. Adhyayanavritti
 248. Adhyetri
 249. Adi
 250. Adi Kumbeswarar
 251. Adi-kkashu
 252. Adi-ppaccai
 253. Adikal
 254. Adikara
 255. Adikaranadandam
 256. Adikartri
 257. Adikota
 258. Adimai-kkashu
 259. Adirai-ppattam
 260. Adiraja
 261. Aditya
 262. Aditya-kaca
 263. Adityabandhu
 264. Adityabhatta
 265. Adityavarman
 266. Adityavarna
 267. Adivaraha-dramma
 268. Adivare
 269. Adri
 270. Adu
 271. Adukala
 272. Adukkalai-ppuṟam
 273. Aduthuriai
 274. Advaitanavanita
 275. Advaitasutrarthapaddhati
 276. Advalisha
 277. Adya-masha
 278. Adyapatha
 279. Aeschylus
 280. Afghanistan
 281. Aga
 282. Agahara
 283. Agalassia
 284. Agama
 285. Agama-nigama-dana
 286. Agama-samaya
 287. Agamarga
 288. Agamin
 289. Agamudaiyan
 290. Aganagama
 291. Aganakola
 292. Agara
 293. Agara-brahmadeya
 294. Agara-ppa
 295. Agaravala
 296. Agariyapura
 297. Agartala
 298. Agasali
 299. Agasti
 300. Agastyar
 301. Agastyashrama
 302. Agathocles
 303. Agathokleas
 304. Aggahara
 305. Aggalava
 306. Aggalavacetiya
 307. Aggi
 308. Aggivaddhamanaka
 309. Aghapancashashti
 310. Aghapancavivecana
 311. Aghata
 312. Aghatana
 313. Aghatapura
 314. Aghati
 315. Aghosha
 316. Agilla
 317. Agisamaja
 318. Agivadamana
 319. Agni
 320. Agni-karya
 321. Agni-kula
 322. Agni-sthitika
 323. Agnicayana
 324. Agnicit
 325. Agnihotra
 326. Agnihotrin
 327. Agnikunda
 328. Agnila
 329. Agnipura
 330. Agnisharmarya
 331. Agnishtha
 332. Agnishtoma
 333. Agniskandha
 334. Agniveshya
 335. Agnyahita
 336. Agra
 337. Agra-bhriti
 338. Agra-dharmarajika
 339. Agra-mahadevi
 340. Agra-mahamahishi
 341. Agra-mandapa
 342. Agra-pra
 343. Agra-pratyamsha
 344. Agra-pratyaya
 345. Agra-shala
 346. Agrabhaga
 347. Agrabhaga-pratyamsha
 348. Agrahara
 349. Agrahara-pradey-amsha
 350. Agraharika
 351. Agraharin
 352. Agraharina
 353. Agraharina-mahattara
 354. Agrahayani
 355. Agraja
 356. Agrajanman
 357. Agramahishi
 358. Agrammes
 359. Agravala
 360. Agravana
 361. Agrayana
 362. Agrika
 363. Agrika-paya
 364. Agronomoi
 365. Ahada
 366. Ahalaviya
 367. Ahalyapalli
 368. Ahamvira
 369. Ahan
 370. Ahananuru
 371. Ahar
 372. Ahara
 373. Ahara-vishaya
 374. Aharani
 375. Ahavamalladeva
 376. Ahavaniya
 377. Ahi
 378. Ahi-danda
 379. Ahiari
 380. Ahicchatra
 381. Ahichatra
 382. Ahikshatra
 383. Ahikshetra
 384. Ahipura
 385. Ahiroli
 386. Ahisharman
 387. Ahitagnimritadahavidhi
 388. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 389. Ahitagniprayoga
 390. Ahitagnisamskaravidhi
 391. Ahmednagar
 392. Ahnikavidhi
 393. Ahobilam
 394. Ahoganga
 395. Ahogangapabbata
 396. Aiduka
 397. Aihole
 398. Ailapatranaga
 399. Ainkurunuru
 400. Aippaci
 401. Airavata
 402. Airāvata-go-rājya
 403. Airikina
 404. Aishvary-ashtaka
 405. Aitada
 406. Aiyapa
 407. Ajamera
 408. Ajanta
 409. Ajapura
 410. Ajar
 411. Ajaudhiya
 412. Ajhar
 413. Ajirage
 414. Ajiragekholla
 415. Ajivaka-kasu
 416. Ajmer
 417. Ajna
 418. Ajna-bhogika
 419. Ajna-dapaka
 420. Ajna-paripalaka
 421. Ajna-sancarin
 422. Ajna-shata-prapayitri
 423. Ajnadharaka
 424. Ajnapti
 425. Ajnata
 426. Ajunahivita
 427. Ajurika
 428. Ajyapanayaka
 429. Akalavarsha
 430. Akalika
 431. Akana
 432. Akananuru
 433. Akara
 434. Akarshaka
 435. Akasacetiya
 436. Akasam
 437. Akash-otpatti
 438. Akasha
 439. Akasha-patal-otpatti
 440. Akasha-vasin
 441. Akashaganga
 442. Akashamukhin
 443. Akashavani
 444. Aketasetti
 445. Akhadada
 446. Akhanda-dipa
 447. Akhasali
 448. Akhili
 449. Akincid-grahya
 450. Akincitkara
 451. Akka-shala
 452. Akkam
 453. Akkarappakkam
 454. Akkasalavaru
 455. Akkasaliga
 456. Akkashalai-vari
 457. Akkivalli
 458. Akola
 459. Akriti
 460. Aksha
 461. Akshapatal-adaya
 462. Akshapatal-adhipati
 463. Akshapatal-adhyaksha
 464. Akshapatala
 465. Akshapatala-prastha
 466. Akshapataladhikrita
 467. Akshapatalika
 468. Akshapatalin
 469. Akshara
 470. Aksharamalastotra
 471. Aksharapalli
 472. Akshashalika
 473. Akshashalin
 474. Akshata
 475. Akshata-tritiya
 476. Akshauhini
 477. Akshavapa
 478. Akshaya-nivika
 479. Akshaya-purnamasi
 480. Akshayani
 481. Akshayanidhi-dharma
 482. Akshayanika
 483. Akshayanivi
 484. Akshayanivi-dharma
 485. Akshayatritiya
 486. Akshi
 487. Akshinin
 488. Akshipalanaga
 489. Akshota-bhanga
 490. Aksu
 491. Akvadunna
 492. Aḻ-amanji
 493. Aḻ-nĕl
 494. Aḻ-vari
 495. Ala-abagama
 496. Aḻag-accu
 497. Alagarkoil
 498. Alageri
 499. Alagodaka
 500. Alagum
 501. Alahana
 502. Alahana-parivena
 503. Alakanuva
 504. Alakhiya
 505. Alakku
 506. Alalu
 507. Alam
 508. Alamadhi
 509. Alambana
 510. Alandur
 511. Alankarakalanidhi
 512. Alankaramanihara
 513. Alankaraprabodha
 514. Alankarasutra
 515. Alasanda
 516. Alathur
 517. Alavana
 518. Alavi
 519. Alaya
 520. Alder
 521. Alepana
 522. Algamiya
 523. Ali
 524. Alige
 525. Alikasudara
 526. Alini
 527. Alinjivakkam
 528. Alipaka
 529. Alisara
 530. Aḻiya
 531. Aliyaka
 532. Alla
 533. Allaka
 534. Allakappa
 535. Allalanatha
 536. Allalapura
 537. Allam
 538. Allashakti
 539. Allavata
 540. Aḻḻaya-manyam
 541. Allevava
 542. Alliya
 543. Alluvalu
 544. Aloka
 545. Alpa-bhandata
 546. Alpam-irai
 547. Alpamirai
 548. Alu
 549. Aḻugal-sharakku
 550. Alur
 551. Alutgal
 552. Alutvava
 553. Aluva
 554. Alvar Tirungari
 555. Alwar
 556. Alwarthirunagari
 557. Ama
 558. Amaca
 559. Amadevaiya
 560. Amalaka
 561. Amalasaraka
 562. Amaliman
 563. Amanta
 564. Amara
 565. Amara-magani
 566. Amara-nayaka
 567. Amaravati
 568. Amarda
 569. Amardaka
 570. Amareshvara
 571. Amari
 572. Amari-rudhi
 573. Amarpur
 574. Amatya
 575. Amatya-sabha
 576. Amavasya
 577. Amba-kapilika
 578. Ambada
 579. Ambagama
 580. Ambalatthika
 581. Ambalavapi
 582. Ambana
 583. Ambanganga
 584. Ambapali
 585. Ambapalivana
 586. Ambara
 587. Ambaranadishastotra
 588. Ambaranatha
 589. Ambarnath
 590. Ambasanda
 591. Ambataka
 592. Ambatakavana
 593. Ambatthala
 594. Ambattur
 595. Ambavana
 596. Ambavapi
 597. Ambejogai
 598. Ambevarika
 599. Ambhaya
 600. Ambhojashambhu
 601. Ambhonidhi
 602. Ambika-janika
 603. Ambilagrama
 604. Ambilahala
 605. Ambilahalavihara
 606. Ambilayagu
 607. Ambili-gadyana
 608. Ambivali
 609. Ambojala
 610. Amboka
 611. Ambudhi
 612. Ambujavallidandaka
 613. Ambujavallikalyana
 614. Ambujavalliparinaya
 615. Amburashi
 616. Amgam-kuliya
 617. Amhati
 618. Ami
 619. Amidanallur
 620. Amira
 621. Amma
 622. Ammalla
 623. Ammanagandhavarana
 624. Amminbhavi
 625. Amnata
 626. Amnaya
 627. Amoghavarsha
 628. Amol
 629. Amora
 630. Amra
 631. Amra-pipilika
 632. Amrakardava
 633. Amravati
 634. Amredana
 635. Amrita-gana
 636. Amrita-padi
 637. Amritadeva
 638. Amritatarangakavya
 639. Amritayoga
 640. Amritodaya
 641. Amsha
 642. Amsha-brihadbhogika
 643. Amsha-gana
 644. Amshapati
 645. Amshuka-bhandara-karana
 646. Amtikini
 647. Amtiyako
 648. Amudan-accu
 649. Amuka
 650. Amukaka-sakta
 651. Amyntas
 652. Anacchedya
 653. Anadeshya
 654. Anadora
 655. Anahara
 656. Anaharya
 657. Anahilapura
 658. Anai-accu
 659. Anaka
 660. Anala
 661. Ananatapala
 662. Ananda-nidhi
 663. Anandalahari
 664. Anandapura
 665. Anandapuravasaka
 666. Anandarasasagara
 667. Anandashramam
 668. Anandastotra
 669. Anandathu
 670. Anande
 671. Anandi
 672. Anangabhima
 673. Anangamangala
 674. Anangamangalabhana
 675. Ananguli-prakshepaniya
 676. Ananguli-prekshaniya
 677. Ananta
 678. Ananta-nidhi
 679. Anantadeva
 680. Anantadevi
 681. Anantanaga
 682. Anantapaiprabhu
 683. Anantapokkharani
 684. Anantaprabhu
 685. Anantarajupalle
 686. Anantarya
 687. Anantashaktivarman
 688. Anantugi
 689. Anaolandava
 690. Anapanasati Day
 691. Anartapura
 692. Anasedhya
 693. Anashu
 694. Anatha-samrakshana
 695. Anatti
 696. Anavamarshya
 697. Anavasha
 698. Anbutran
 699. Ancanavana
 700. Anchu
 701. Ancient Rome
 702. Ancient Tibet
 703. And-e
 704. Andalipuram
 705. Andaluja
 706. Andara
 707. Andaura
 708. Andhakavinda
 709. Andhapura
 710. Andharuva
 711. Andhavana
 712. Andhra-danda
 713. Andhra-mahabharatam
 714. Andhradesha
 715. Andhrapatha
 716. Andika
 717. Andimadam
 718. Andugama
 719. Ane
 720. Anekanta-mata
 721. Anĕl
 722. Aneravala
 723. Anĕsahini-vĕrgada
 724. Anevadi
 725. Anga
 726. Anga-mani
 727. Anga-niguhaka
 728. Anga-ranga-bhoga
 729. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 730. Anga-ranga-vaibhoga
 731. Anga-shala
 732. Anga-vaidya
 733. Angabhoga
 734. Angada
 735. Angada-siddhaya
 736. Angadevata
 737. Angadi-kkuli
 738. Angadi-ppattam
 739. Angagama
 740. Angaja
 741. Angamadilla
 742. Angamangalam
 743. Angamu
 744. Angara
 745. Angaracana
 746. Angaraka
 747. Angaraki
 748. Angaraksha
 749. Angarakshaka
 750. Angikaranika
 751. Angula
 752. Anguli
 753. Ani
 754. Anika
 755. Aniketŏs
 756. Animatism
 757. Animesha-anokaha
 758. Animism
 759. Aniruddhapura
 760. Anitapalla
 761. Anitapallavishaya
 762. Anivartaka-nivartayitri
 763. Anivritti
 764. Aniyankabhima
 765. Aniyata
 766. Aniyukta
 767. Anjana
 768. Anjanacala
 769. Anjanavana
 770. Anjashta-sabha
 771. Anjashta-shattu-sabhai
 772. Anjuvannam
 773. Anka
 774. Anka-danda-khandana
 775. Anka-gadyana
 776. Anka-shala
 777. Ankakara
 778. Ankalamma
 779. Ankulage
 780. Ankurarpanavidhi
 781. Anna
 782. Annamalai
 783. Annanasimha
 784. Annapaiya
 785. Annaprashana
 786. Annika
 787. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 788. Anoma
 789. Anotatta
 790. Anotattavapi
 791. Anta
 792. Anta-mahamatra
 793. Antah-kara
 794. Antah-pratihara
 795. Antah-siddhika
 796. Antahpura
 797. Antahpura-mahamatra
 798. Antahpuradhyaksha
 799. Antahpurika
 800. Antal
 801. Antapala
 802. Antara
 803. Antara-adaya
 804. Antara-ayam
 805. Antara-viniyoga
 806. Antara-viniyogam
 807. Antarala
 808. Antarala-mandapa
 809. Antaranga
 810. Antaravaddi
 811. Antaravasaka
 812. Antaraya
 813. Antaraya-kkashu
 814. Antaraya-ppattam
 815. Antargiri
 816. Antarika
 817. Antariksha
 818. Antaripa
 819. Antariyaka
 820. Antarvamshika
 821. Antevasin
 822. Antevasini
 823. Antialkidas
 824. Antiyoka
 825. Antyeshtipaddhati
 826. Anubandha
 827. Anubhavana
 828. Anubhoga-ppa
 829. Anucita
 830. Anudhyai
 831. Anudhyana
 832. Anudhyana-rata
 833. Anudhyata
 834. Anudhyeya
 835. Anudivasam
 836. Anudrish
 837. Anuga-jivita
 838. Anugraha
 839. Anugraha-sthiti-patra
 840. Anugrahya
 841. Anuja
 842. Anulapi
 843. Anulatissapabbata
 844. Anuloma
 845. Anumakonda
 846. Anumala
 847. Anumitiparamarshavada
 848. Anumollu
 849. Anunidhyapti
 850. Anupa
 851. Anupala
 852. Anupiya
 853. Anupratipatti
 854. Anupurvi
 855. Anuradhapura
 856. Anurupa
 857. Anusamyana
 858. Anusandhana
 859. Anusasana
 860. Anusenapati
 861. Anushas
 862. Anushasti
 863. Anushtubh
 864. Anutara
 865. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 866. Anuttara
 867. Anuvah
 868. Anuvarttana
 869. Anuvarttanai
 870. Anuvidha
 871. Anuvritti
 872. Anvaya
 873. Anyajata
 874. Anyat
 875. Anyatha
 876. Anyatra
 877. Apabhara
 878. Apacara
 879. Apadana
 880. Apaga
 881. Apagratha
 882. Apakrishta
 883. Apana
 884. Aparadha
 885. Aparadhakshamapanastotra
 886. Aparaditya
 887. Aparagaya
 888. Aparajita
 889. Aparampara
 890. Aparantaka
 891. Aparapaksha
 892. Apararka
 893. Aparashiva
 894. Aparigodha
 895. Aparipanthya
 896. Apasaraka
 897. Apatya
 898. Apavaha
 899. Apavaraka
 900. Apavinch
 901. Apilaka
 902. Apohana
 903. Apollonius
 904. Appupillaiyur
 905. Appur
 906. Apracaraja
 907. Aprada
 908. Aprada-dharma
 909. Aprahartri
 910. Aprahata
 911. Apratihata
 912. Apratikara
 913. Apratishthapita
 914. Apratyagraja
 915. Aptakriya
 916. Apti
 917. Aptoryama
 918. Apuri
 919. Apurva
 920. Apurvin
 921. Aputra-dhana
 922. Aputra-dhanam-nasti
 923. Aputra-sahita
 924. Aputrika-dhana
 925. Aputrika-dravya
 926. Aradh
 927. Aradhya
 928. Araghatta
 929. Arakala
 930. Arakalapura
 931. Arakata
 932. Arakatapura
 933. Arakkal
 934. Arakshadhikrita
 935. Arakshika
 936. Arama
 937. Aramika
 938. Aramotsargavidhi
 939. Arandai
 940. Arangu
 941. Aranjara
 942. Aranmula
 943. Aranta
 944. Aranya
 945. Aranyaka
 946. Arashina
 947. Arashu-ppeṟu
 948. Arathi
 949. Arati
 950. Aratrika
 951. Aratta
 952. Araycci
 953. Arbuda
 954. Arca
 955. Arca-desha
 956. Arcana-bhoga
 957. Arcana-vibhava-kani
 958. Arcana-vritti
 959. Architavala
 960. Ardha-jama
 961. Ardha-kakini
 962. Ardha-namasya-vritti
 963. Ardha-nauvataka
 964. Ardha-purusharika
 965. Ardha-sirika
 966. Ardha-srotika
 967. Ardha-tritiya
 968. Ardhacandra
 969. Ardhad-ayatana
 970. Ardhanarishvara
 971. Ardhangi
 972. Ardhapura
 973. Ardhayama
 974. Ardhika
 975. Ardhodaya
 976. Ardhoruka
 977. Ardra
 978. Are
 979. Argala
 980. Argha-vancana
 981. Arhad-acarya
 982. Arhad-dasa
 983. Arhad-dasi
 984. Arhadbhakti
 985. Arhaddeva
 986. Arhanandi
 987. Arhat
 988. Arhatstotra
 989. Ari
 990. Ari-shad-varga
 991. Arigala
 992. Ariimalam Village
 993. Arika
 994. Arikesarin
 995. Ariko
 996. Arikuli
 997. Arimaddavijayaggama
 998. Arimukkai
 999. Arippadikkaval
 1000. Arisana
 1001. Arishi-kkanam
 1002. Arishtavadhadicarita
 1003. Aristotle
 1004. Arita
 1005. Aritagama
 1006. Aritapatti
 1007. Aritavihara
 1008. Arittapatti
 1009. Arittha-vihara
 1010. Aritthagiri
 1011. Aritthapura
 1012. Ariya
 1013. Arjuna
 1014. Arjuna-kara
 1015. Arjunayana
 1016. Arka
 1017. Arkadasa
 1018. Arkashalika
 1019. Arkashalin
 1020. Arleshvar
 1021. Arma
 1022. Arnava
 1023. Arnika
 1024. Arogya-dakshina
 1025. Arogyasala
 1026. Arohaka
 1027. Aṟṟankarai-ttevai
 1028. Aṟṟu-kkulai
 1029. Aṟṟukkal-amanji
 1030. Arshtapura
 1031. Artha
 1032. Artha-abhiyukta
 1033. Arthadipika
 1034. Arthakarman
 1035. Arthalekhin
 1036. Artharuva
 1037. Arthasamgraha
 1038. Arti
 1039. Artiga
 1040. Arudra
 1041. Aruhana
 1042. Arunacala
 1043. Arunacaleshvara
 1044. Arunachalam
 1045. Arunachaleshvara
 1046. Arunagiri
 1047. Arunai
 1048. Aruntodu
 1049. Aruppukottai
 1050. Aruvana
 1051. Arya
 1052. Arya-guru
 1053. Aryabhata
 1054. Aryadeva
 1055. Aryaka
 1056. Aryan
 1057. Aryapura
 1058. Aryaputra
 1059. Aryasamgha
 1060. Aryasatya
 1061. Aryavarman
 1062. Aryavarta
 1063. Aryika
 1064. Asacchadi
 1065. Asala
 1066. Asalha Puja
 1067. Asamiya
 1068. Asampratipatti
 1069. Asan-nara-pravritti-vinivritta-acara
 1070. Asana
 1071. Asana-patta
 1072. Asana-pithika
 1073. Asanalokeshvaramahavihara
 1074. Asanapura
 1075. Asanavira
 1076. Asankitavarman
 1077. Asari
 1078. Asedhabhanga-adhikrita
 1079. Asha
 1080. Ashadashachandas
 1081. Ashapala
 1082. Ashapalli
 1083. Ashatana
 1084. Ashaucanirnaya
 1085. Ashesha-mahashabda
 1086. Ashesha-vidya
 1087. Ashmaka
 1088. Ashmakatantra
 1089. Ashmakiya
 1090. Ashoka
 1091. Ashradudhana
 1092. Ashrama
 1093. Ashramasthana
 1094. Ashraya
 1095. Ashta
 1096. Ashta-ahika
 1097. Ashta-bhagika
 1098. Ashta-bhuti
 1099. Ashta-kula
 1100. Ashta-paripalana
 1101. Ashta-pushpika
 1102. Ashta-vidha-arcana
 1103. Ashta-vidha-bhakti-kriya
 1104. Ashtabhoga
 1105. Ashtabhoga-tejahsvamya
 1106. Ashtabhoga-tejahsvamya-dandashulka-yukta
 1107. Ashtadasha
 1108. Ashtadasha-dosha
 1109. Ashtadasha-jati
 1110. Ashtadasha-jati-parihara
 1111. Ashtadasha-praja
 1112. Ashtadasha-prakriti
 1113. Ashtadhara
 1114. Ashtadiggaja
 1115. Ashtadvara
 1116. Ashtagariya
 1117. Ashtahnika
 1118. Ashtaka
 1119. Ashtakalasmarani
 1120. Ashtakalinavarnana
 1121. Ashtakaliyaseva
 1122. Ashtakaprayoganirupana
 1123. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 1124. Ashtaki
 1125. Ashtamba
 1126. Ashtami-paksha
 1127. Ashtamika
 1128. Ashtanga
 1129. Ashtanga-bhakti-krama
 1130. Ashtanga-namaskara
 1131. Ashtapada
 1132. Ashtapadi
 1133. Ashtapraharika
 1134. Ashtapraharikya
 1135. Ashtasahasrivivarana
 1136. Ashtavadhana
 1137. Ashtavara
 1138. Ashtavargika
 1139. Ashtkalam
 1140. Ashu-kavi
 1141. Ashulopa
 1142. Ashuva-kkadamai
 1143. Ashuva-kkashu
 1144. Ashuvikaḻ-kasu
 1145. Ashv-addanaka-patra
 1146. Ashva
 1147. Ashva-ghasa-kayastha
 1148. Ashva-sadhanika
 1149. Ashva-samstha
 1150. Ashvadhyaksha
 1151. Ashvaka
 1152. Ashvalayanagrihyakarika
 1153. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 1154. Ashvalayanaprakarana
 1155. Ashvalayanaprayogaratna
 1156. Ashvamedha
 1157. Ashvapati
 1158. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 1159. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 1160. Ashvaroha
 1161. Ashvashala-karana
 1162. Ashvati
 1163. Ashvattha
 1164. Ashvatthanagara
 1165. Ashvavara
 1166. Ashvavaraka
 1167. Ashvavarika
 1168. Ashvin
 1169. Ashvina
 1170. Ashviya
 1171. Asi-danda-prahara
 1172. Asidharavrata
 1173. Asihara
 1174. Asina
 1175. Asitamasa
 1176. Asitanjana
 1177. Asitanjananagara
 1178. Asnava
 1179. Asoge
 1180. Asokarama
 1181. Asphotana
 1182. Assaka
 1183. Assam-lota
 1184. Assamese
 1185. Assapura
 1186. Astagiri
 1187. Asthanamandapa
 1188. Asthayika-purusha
 1189. Asthi
 1190. Asti
 1191. Asu
 1192. Asunpititeya
 1193. Asura-kriya
 1194. Asura-vijayin
 1195. Asvamika
 1196. Atapika
 1197. Atapura
 1198. Atavi
 1199. Atavika
 1200. Ataviragollava
 1201. Atci-ppattam
 1202. Atghara
 1203. Atha-gani
 1204. Athanur
 1205. Atharvaveda
 1206. Athasamaya Paravara
 1207. Athavariya
 1208. Athikeshava
 1209. Athimur
 1210. Ati
 1211. Ati-brahmanya
 1212. Atidhriti
 1213. Atijagali
 1214. Atila-rajya
 1215. Atimanti
 1216. Atimukta
 1217. Atipara
 1218. Atiprasanga
 1219. Atirai
 1220. Atiratra
 1221. Atireka
 1222. Atisattra
 1223. Atisha
 1224. Atita
 1225. Atithi
 1226. Atithya
 1227. Ativahika
 1228. Atiyatra
 1229. Atiyatrika
 1230. Atiyuṟai
 1231. Atma-patika
 1232. Atmaka
 1233. Atman
 1234. Atmarama
 1235. Atodya
 1236. Atpura
 1237. Atranjikhera
 1238. Atri
 1239. Atrinayanaja
 1240. Attai-kanikkai
 1241. Attanaikkal
 1242. Attanatti
 1243. Attapati
 1244. Attapati-bhaga
 1245. Attavira
 1246. Atthai-mahotsava
 1247. Attili
 1248. Attilinandu
 1249. Attiṟai
 1250. Attiṟai-ppattam
 1251. Attukk-iṟai
 1252. Attukkiṟai
 1253. Atu
 1254. Atubadalena
 1255. Atubadalenavihara
 1256. Atukotpattu
 1257. Atula
 1258. Atula-vihara
 1259. Aturashala
 1260. Aturavaddi
 1261. Atyagnishtoma
 1262. Atyanta-bhagavad-bhakta
 1263. Atyanta-maheshvara
 1264. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 1265. Atyashti
 1266. Atyaya
 1267. Atyayika
 1268. Aucityavicaracarca
 1269. Audayantrika
 1270. Audrangika
 1271. Augustus
 1272. Aukapinda
 1273. Aulakiya
 1274. Aulikara
 1275. Auparika
 1276. Aupashatiko
 1277. Aupayanika
 1278. Aupayika
 1279. Auravala
 1280. Aurdhvadehikapaddhati
 1281. Aureus
 1282. Aurnasthanika
 1283. Auroville
 1284. Ausavala
 1285. Aushadha
 1286. Autkhetika
 1287. Auttaraha
 1288. Autthitasanika
 1289. Avabhritha
 1290. Avacatita
 1291. Avacchinna
 1292. Avadana
 1293. Avadara
 1294. Avadhanin
 1295. Avadharana
 1296. Avadhi
 1297. Avadhutatantra
 1298. Avadi
 1299. Avaha
 1300. Avakara
 1301. Avakasa
 1302. Avakathavala
 1303. Avalaga
 1304. Avalagaka
 1305. Avalagana
 1306. Avalambaka
 1307. Avalokya
 1308. Avalurpettai
 1309. Avamukta
 1310. Avana
 1311. Avanam
 1312. Avanda-aya
 1313. Avani
 1314. Avani Moola
 1315. Avani-randhra-nyaya
 1316. Avani-vetana
 1317. Avanimandala
 1318. Avaniyapuram
 1319. Avanti
 1320. Avara
 1321. Avara-adhika
 1322. Avaraja
 1323. Avarana
 1324. Avarjaniya
 1325. Avarodha-jana
 1326. Avarodhana
 1327. Avarta
 1328. Avasa
 1329. Avasaka
 1330. Avasanika
 1331. Avasara
 1332. Avasara-varttana
 1333. Avasara-varttanai
 1334. Avasarasara
 1335. Avasatha
 1336. Avasathika
 1337. Avasathin
 1338. Avashtabdhi
 1339. Avaskara
 1340. Avastha
 1341. Avasthika
 1342. Avata
 1343. Avata-aya
 1344. Avatara
 1345. Avatarana
 1346. Avatari-amavasya
 1347. Avatrap
 1348. Avattaganga
 1349. Avayava
 1350. Avayavadidhitividyota
 1351. Avayavamanididhitivivarana
 1352. Avedana
 1353. Avedanaka
 1354. Avesani
 1355. Aveshanin
 1356. Avighnakara
 1357. Avimanas
 1358. Aviprahina
 1359. Avirodha
 1360. Avisha
 1361. Avriti
 1362. Avritti
 1363. Avu
 1364. Avudakagama
 1365. Avuka
 1366. Avukana
 1367. Avukanavihara
 1368. Avula
 1369. Avuruviti
 1370. Avuruvitigama
 1371. Aya
 1372. Aya-pada
 1373. Aya-shulka
 1374. Ayaga
 1375. Ayaga-sabha
 1376. Ayagapata
 1377. Ayagapatta
 1378. Ayaka
 1379. Ayakudi
 1380. Ayam
 1381. Ayamukha
 1382. Ayana
 1383. Ayanamsha
 1384. Ayananirnaya
 1385. Ayasharira
 1386. Ayata
 1387. Ayatana
 1388. Ayati
 1389. Ayodhya
 1390. Ayodhyaparva
 1391. Ayodhyavasaka
 1392. Ayojjha
 1393. Ayudhiya
 1394. Ayukta
 1395. Ayukta-purusha
 1396. Ayuktaka
 1397. Ayurveda
 1398. Ayusha
 1399. Ayushya
 1400. Ayutahomavidhi
 1401. Ayyanagandhavarana
 1402. Ayyanasimha
 1403. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: