India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1378 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-bhata-praveshya
 4. A-bhrita-praveshya
 5. A-candra-aditya-kaliya
 6. A-candra-arka
 7. A-candra-arka-arnava-kshiti-sarit-parvata-sama-kalina
 8. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 9. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 10. A-candra-arkkam
 11. A-candra-tarakam
 12. A-cara-asana-carm-angara
 13. A-cara-siddhika
 14. A-carm-angaraka
 15. A-cata-bhata-gocara
 16. A-cata-bhata-pravesha
 17. A-cata-bhata-praveshya
 18. A-catta-bhatta-pravesha
 19. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 20. A-dhyatam
 21. A-dugdha-dadhi-grahana
 22. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 23. A-haritaka-shaka-pushpa-grahana
 24. A-hasta-prakshepaniya
 25. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 26. A-kara-vata-uttara
 27. A-kara-vishti-konjalla
 28. A-karada
 29. A-karadayin
 30. A-khatva-cullaka-vainashika
 31. A-kincit-kara-grahya
 32. A-kincit-pragrahya
 33. A-kincit-pratikara
 34. A-kura-cullaka-vainashi-khatv-avasa
 35. A-lavana-guda-kshobha
 36. A-lavana-khataka
 37. A-lavana-klinna-khanaka
 38. A-lavana-klinna-khataka
 39. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 40. A-lavana-klinva-kreni-khanaka
 41. A-lavana-kreni-khanaka
 42. A-lekhani-praveshataya
 43. A-parampara-balivarda
 44. A-parampara-balivarda-grahana
 45. A-parampara-go-balivarda
 46. A-pashu-medhya
 47. A-praveshya
 48. A-pushpa-kshira-grahana
 49. A-pushpa-kshira-grahaniya
 50. A-pushpa-kshira-sandoha
 51. A-rashtra-samvinayika
 52. A-shanmasika
 53. A-shuddha-paksha
 54. A-shukla
 55. A-trina-kashtha-grahana
 56. A-vara-siddhika
 57. Aadi Pooram
 58. Aam
 59. Aananta Vrata
 60. Ababhasa
 61. Abadha
 62. Abalava
 63. Abalavasaya
 64. Abamavipata
 65. Abamavipatagama
 66. Abatamala
 67. Abda-puja
 68. Abdapa
 69. Abdarkhanah
 70. Abdhi
 71. Abdika-shraddha
 72. Abedavaranaya
 73. Abedavaranaya-gama
 74. Abhavya
 75. Abhaya
 76. Abhaya-shasana
 77. Abhayagiri
 78. Abhayahasta
 79. Abhayakaragupta
 80. Abhayakumara
 81. Abhayamitra
 82. Abhayamudra
 83. Abhayapala
 84. Abhigamika-guna
 85. Abhighata
 86. Abhihara
 87. Abhijnana
 88. Abhikara
 89. Abhilekhitaka
 90. Abhinandadeva
 91. Abhinava
 92. Abhinava-marganaka
 93. Abhinayadarpana
 94. Abhinayanavanita
 95. Abhipreta
 96. Abhira
 97. Abhirakta
 98. Abhisara
 99. Abhisari
 100. Abhisheka
 101. Abhisheka-kkanikkai
 102. Abhisheka-mandapa
 103. Abhisheka-naman
 104. Abhishekapathavidhi
 105. Abhishikta
 106. Abhishtadevata
 107. Abhisthana
 108. Abhitvaramana
 109. Abhitvaramanaka
 110. Abhivaddhamanaka
 111. Abhoga
 112. Abhra
 113. Abhyanga
 114. Abhyantar-opasthayaka
 115. Abhyantara
 116. Abhyantara-adaya
 117. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 118. Abhyantara-siddhi
 119. Abhyantara-siddhi-sahita
 120. Abhyantara-siddhika
 121. Abhyantara-siddhya
 122. Abhyantarashatshashti
 123. Abhyantarika
 124. Abhyasin
 125. Abhyavahara-mandapa
 126. Abhyupagama
 127. Abhyusha
 128. Abhyutsarpita
 129. Abhyutthita
 130. Abimukta
 131. Abivadunna
 132. Abja
 133. Abja-dala
 134. Ablur
 135. Aboti
 136. Aca
 137. Acala-pravritti
 138. Acalapura
 139. Acalavarman
 140. Acara
 141. Acara-patra
 142. Acara-sthiti-patra
 143. Acaracandrika
 144. Acaramanjari
 145. Acararka
 146. Acaravitthi
 147. Acaravitthigama
 148. Acarollasa
 149. Acarya
 150. Acarya-pitha
 151. Acarya-pujana
 152. Acarya-pujanai
 153. Acaryakula
 154. Acaryaratnahara
 155. Acavivika
 156. Acchagallaka
 157. Acchanna
 158. Acchoda
 159. Accu
 160. Accu-pannaya
 161. Accu-taṟi
 162. Accu-ttaṟi
 163. Accupannayadadhishthayaka
 164. Accuvari
 165. Acesines
 166. Achitavala
 167. Achu
 168. Acinta
 169. Aciravati
 170. Acita
 171. Acyuta
 172. Acyutabhadra
 173. Acyutadasa
 174. Acyutanandin
 175. Ada
 176. Adabari
 177. Adage
 178. Adaliya
 179. Adana
 180. Adanaka
 181. Adarsavali
 182. Adasamandapa
 183. Adatalisa-gani
 184. Adatta
 185. Adaya
 186. Adbhuta
 187. Adbhutadharma
 188. Adbhutashanti
 189. Adda
 190. Adda-cinna
 191. Addaga
 192. Addaku
 193. Addanaka
 194. Addanki
 195. Adduga
 196. Adesha-naibandhika
 197. Adeshakarin
 198. Adeya
 199. Adhaka
 200. Adhana
 201. Adhananirnaya
 202. Adhanur
 203. Adharadheyabhavatattvapariksha
 204. Adhas
 205. Adhavapa
 206. Adhavaraji
 207. Adhi
 208. Adhi-patra
 209. Adhichatra
 210. Adhichhatra
 211. Adhika
 212. Adhika-akshara
 213. Adhika-padi
 214. Adhikara
 215. Adhikara-mel-eḻuttu
 216. Adhikara-ppeṟu
 217. Adhikara-varttana
 218. Adhikara-varttanai
 219. Adhikarana
 220. Adhikarana-danda
 221. Adhikaranalekhaka
 222. Adhikaranika
 223. Adhikari-mukhya
 224. Adhikarika
 225. Adhikarin
 226. Adhikrita
 227. Adhimaharaja
 228. Adhipati
 229. Adhiraja
 230. Adhirajaraja
 231. Adhirajya
 232. Adhishthana
 233. Adhishthanadhikarana
 234. Adhishthayaka
 235. Adhivasa
 236. Adhora
 237. Adhvapa
 238. Adhya
 239. Adhyaksha
 240. Adhyaksha-pracara
 241. Adhyapaka
 242. Adhyatmanavanita
 243. Adhyatmarahasya
 244. Adhyayana
 245. Adhyayana-anga
 246. Adhyayana-bhatta
 247. Adhyayanavritti
 248. Adhyetri
 249. Adi
 250. Adi Kumbeswarar
 251. Adi-kkashu
 252. Adi-ppaccai
 253. Adikal
 254. Adikara
 255. Adikaranadandam
 256. Adikartri
 257. Adikota
 258. Adimai-kkashu
 259. Adirai-ppattam
 260. Adiraja
 261. Aditya
 262. Aditya-kaca
 263. Adityabandhu
 264. Adityabhatta
 265. Adityavarman
 266. Adityavarna
 267. Adivaraha-dramma
 268. Adivare
 269. Adri
 270. Adu
 271. Adukala
 272. Adukkalai-ppuṟam
 273. Advaitanavanita
 274. Advaitasutrarthapaddhati
 275. Advalisha
 276. Adya-masha
 277. Adyapatha
 278. Aeschylus
 279. Afghanistan
 280. Aga
 281. Agahara
 282. Agalassia
 283. Agama
 284. Agama-nigama-dana
 285. Agama-samaya
 286. Agamarga
 287. Agamin
 288. Agamudaiyan
 289. Aganagama
 290. Aganakola
 291. Agara
 292. Agara-brahmadeya
 293. Agara-ppa
 294. Agaravala
 295. Agariyapura
 296. Agartala
 297. Agasali
 298. Agasti
 299. Agastyar
 300. Agastyashrama
 301. Agathocles
 302. Agathokleas
 303. Aggahara
 304. Aggalava
 305. Aggalavacetiya
 306. Aggi
 307. Aggivaddhamanaka
 308. Aghapancashashti
 309. Aghapancavivecana
 310. Aghata
 311. Aghatana
 312. Aghatapura
 313. Aghati
 314. Aghosha
 315. Agilla
 316. Agisamaja
 317. Agivadamana
 318. Agni
 319. Agni-karya
 320. Agni-kula
 321. Agni-skandha
 322. Agni-sthitika
 323. Agnicayana
 324. Agnicit
 325. Agnihotra
 326. Agnihotrin
 327. Agnikunda
 328. Agnila
 329. Agnipura
 330. Agnisharmarya
 331. Agnishtha
 332. Agnishtoma
 333. Agniveshya
 334. Agnyahita
 335. Agra
 336. Agra-bhriti
 337. Agra-dharmarajika
 338. Agra-mahadevi
 339. Agra-mahamahishi
 340. Agra-mandapa
 341. Agra-pra
 342. Agra-pratyamsha
 343. Agra-pratyaya
 344. Agra-shala
 345. Agrabhaga
 346. Agrabhaga-pratyamsha
 347. Agrahara
 348. Agrahara-pradey-amsha
 349. Agraharika
 350. Agraharin
 351. Agraharina
 352. Agraharina-mahattara
 353. Agrahayani
 354. Agraja
 355. Agrajanman
 356. Agramahishi
 357. Agrammes
 358. Agravala
 359. Agravana
 360. Agrayana
 361. Agrika
 362. Agrika-paya
 363. Agronomoi
 364. Ahada
 365. Ahalaviya
 366. Ahalyapalli
 367. Ahamvira
 368. Ahan
 369. Ahananuru
 370. Ahar
 371. Ahara
 372. Ahara-vishaya
 373. Aharani
 374. Ahavamalladeva
 375. Ahavaniya
 376. Ahi
 377. Ahi-danda
 378. Ahiari
 379. Ahicchatra
 380. Ahichatra
 381. Ahikshatra
 382. Ahikshetra
 383. Ahipura
 384. Ahiroli
 385. Ahisharman
 386. Ahitagnimritadahavidhi
 387. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 388. Ahitagniprayoga
 389. Ahitagnisamskaravidhi
 390. Ahmednagar
 391. Ahnikavidhi
 392. Ahobilam
 393. Ahoganga
 394. Ahogangapabbata
 395. Aiduka
 396. Aihole
 397. Ailapatranaga
 398. Ainkurunuru
 399. Aippaci
 400. Airavata
 401. Airāvata-go-rājya
 402. Airikina
 403. Aishvary-ashtaka
 404. Aitada
 405. Aiyapa
 406. Ajamera
 407. Ajanta
 408. Ajapura
 409. Ajar
 410. Ajaudhiya
 411. Ajhar
 412. Ajirage
 413. Ajiragekholla
 414. Ajivaka-kasu
 415. Ajmer
 416. Ajna
 417. Ajna-bhogika
 418. Ajna-dapaka
 419. Ajna-paripalaka
 420. Ajna-sancarin
 421. Ajna-shata-prapayitri
 422. Ajnadharaka
 423. Ajnapti
 424. Ajnata
 425. Ajunahivita
 426. Ajurika
 427. Ajyapanayaka
 428. Akalavarsha
 429. Akalika
 430. Akana
 431. Akananuru
 432. Akara
 433. Akarshaka
 434. Akasacetiya
 435. Akasam
 436. Akash-otpatti
 437. Akasha
 438. Akasha-patal-otpatti
 439. Akasha-vasin
 440. Akashaganga
 441. Akashamukhin
 442. Akashavani
 443. Aketasetti
 444. Akhadada
 445. Akhanda-dipa
 446. Akhasali
 447. Akhili
 448. Akincid-grahya
 449. Akincitkara
 450. Akka-shala
 451. Akkam
 452. Akkarappakkam
 453. Akkasalavaru
 454. Akkasaliga
 455. Akkashalai-vari
 456. Akkivalli
 457. Akola
 458. Akriti
 459. Aksha
 460. Akshapatal-adaya
 461. Akshapatal-adhipati
 462. Akshapatal-adhyaksha
 463. Akshapatala
 464. Akshapatala-prastha
 465. Akshapataladhikrita
 466. Akshapatalika
 467. Akshapatalin
 468. Akshara
 469. Aksharamalastotra
 470. Aksharapalli
 471. Akshashalika
 472. Akshashalin
 473. Akshata
 474. Akshata-tritiya
 475. Akshauhini
 476. Akshavapa
 477. Akshaya-nivika
 478. Akshaya-purnamasi
 479. Akshayani
 480. Akshayanidhi-dharma
 481. Akshayanika
 482. Akshayanivi
 483. Akshayanivi-dharma
 484. Akshayatritiya
 485. Akshi
 486. Akshinin
 487. Akshipalanaga
 488. Akshota-bhanga
 489. Aksu
 490. Akvadunna
 491. Aḻ-amanji
 492. Aḻ-nĕl
 493. Aḻ-vari
 494. Ala-abagama
 495. Aḻag-accu
 496. Alageri
 497. Alagodaka
 498. Alagum
 499. Alahana
 500. Alahana-parivena
 501. Alakanuva
 502. Alakhiya
 503. Alakku
 504. Alalu
 505. Alam
 506. Alambana
 507. Alankarakalanidhi
 508. Alankaramanihara
 509. Alankaraprabodha
 510. Alankarasutra
 511. Alasanda
 512. Alavana
 513. Alavi
 514. Alaya
 515. Alder
 516. Alepana
 517. Algamiya
 518. Ali
 519. Alige
 520. Alikasudara
 521. Alini
 522. Alipaka
 523. Alisara
 524. Aḻiya
 525. Aliyaka
 526. Alla
 527. Allaka
 528. Allakappa
 529. Allalanatha
 530. Allalapura
 531. Allam
 532. Allashakti
 533. Allavata
 534. Aḻḻaya-manyam
 535. Allevava
 536. Alliya
 537. Alluvalu
 538. Aloka
 539. Alpa-bhandata
 540. Alpam-irai
 541. Alpamirai
 542. Alu
 543. Aḻugal-sharakku
 544. Alur
 545. Alutgal
 546. Alutvava
 547. Alwar
 548. Alwarthirunagari
 549. Ama
 550. Amaca
 551. Amadevaiya
 552. Amalaka
 553. Amalasaraka
 554. Amaliman
 555. Amanta
 556. Amara
 557. Amara-magani
 558. Amara-nayaka
 559. Amaravati
 560. Amarda
 561. Amardaka
 562. Amareshvara
 563. Amari
 564. Amari-rudhi
 565. Amarpur
 566. Amatya
 567. Amatya-sabha
 568. Amavasya
 569. Amba-kapilika
 570. Ambada
 571. Ambagama
 572. Ambalatthika
 573. Ambalavapi
 574. Ambana
 575. Ambanganga
 576. Ambapali
 577. Ambapalivana
 578. Ambara
 579. Ambaranadishastotra
 580. Ambaranatha
 581. Ambarnath
 582. Ambasanda
 583. Ambataka
 584. Ambatakavana
 585. Ambatthala
 586. Ambavana
 587. Ambavapi
 588. Ambejogai
 589. Ambevarika
 590. Ambhaya
 591. Ambhojashambhu
 592. Ambhonidhi
 593. Ambika-janika
 594. Ambilagrama
 595. Ambilahala
 596. Ambilahalavihara
 597. Ambilayagu
 598. Ambili-gadyana
 599. Ambivali
 600. Ambojala
 601. Amboka
 602. Ambudhi
 603. Ambujavallidandaka
 604. Ambujavallikalyana
 605. Ambujavalliparinaya
 606. Amburashi
 607. Amgam-kuliya
 608. Amhati
 609. Ami
 610. Amidanallur
 611. Amira
 612. Amma
 613. Ammalla
 614. Ammanagandhavarana
 615. Amminbhavi
 616. Amnata
 617. Amnaya
 618. Amoghavarsha
 619. Amol
 620. Amora
 621. Amra
 622. Amra-pipilika
 623. Amrakardava
 624. Amravati
 625. Amredana
 626. Amrita-gana
 627. Amrita-padi
 628. Amritadeva
 629. Amritatarangakavya
 630. Amritayoga
 631. Amritodaya
 632. Amsha
 633. Amsha-brihadbhogika
 634. Amsha-gana
 635. Amshapati
 636. Amshuka-bhandara-karana
 637. Amtikini
 638. Amtiyako
 639. Amudan-accu
 640. Amuka
 641. Amukaka-sakta
 642. Amyntas
 643. Anacchedya
 644. Anadeshya
 645. Anadora
 646. Anahara
 647. Anaharya
 648. Anahilapura
 649. Anai-accu
 650. Anaka
 651. Anala
 652. Ananatapala
 653. Ananda-nidhi
 654. Anandalahari
 655. Anandapura
 656. Anandapuravasaka
 657. Anandarasasagara
 658. Anandastotra
 659. Anandathu
 660. Anande
 661. Anandi
 662. Anangabhima
 663. Anangamangala
 664. Anangamangalabhana
 665. Ananguli-prakshepaniya
 666. Ananguli-prekshaniya
 667. Ananta
 668. Ananta-nidhi
 669. Anantadeva
 670. Anantadevi
 671. Anantanaga
 672. Anantapaiprabhu
 673. Anantapokkharani
 674. Anantaprabhu
 675. Anantarajupalle
 676. Anantarya
 677. Anantashaktivarman
 678. Anantugi
 679. Anaolandava
 680. Anapanasati Day
 681. Anartapura
 682. Anasedhya
 683. Anashu
 684. Anatha-samrakshana
 685. Anatti
 686. Anavamarshya
 687. Anavasha
 688. Anbutran
 689. Ancanavana
 690. Anchu
 691. Ancient Rome
 692. Ancient Tibet
 693. And-e
 694. Andaluja
 695. Andara
 696. Andaura
 697. Andhakavinda
 698. Andhapura
 699. Andharuva
 700. Andhavana
 701. Andhra-danda
 702. Andhra-mahabharatam
 703. Andhradesha
 704. Andhrapatha
 705. Andika
 706. Andugama
 707. Ane
 708. Anekanta-mata
 709. Anĕl
 710. Aneravala
 711. Anĕsahini-vĕrgada
 712. Anevadi
 713. Anga
 714. Anga-mani
 715. Anga-niguhaka
 716. Anga-ranga-bhoga
 717. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 718. Anga-ranga-vaibhoga
 719. Anga-shala
 720. Anga-vaidya
 721. Angabhoga
 722. Angada
 723. Angada-siddhaya
 724. Angadevata
 725. Angadi-kkuli
 726. Angadi-ppattam
 727. Angagama
 728. Angaja
 729. Angamadilla
 730. Angamangalam
 731. Angamu
 732. Angara
 733. Angaracana
 734. Angaraka
 735. Angaraki
 736. Angaraksha
 737. Angarakshaka
 738. Angikaranika
 739. Angula
 740. Anguli
 741. Ani
 742. Anika
 743. Aniketŏs
 744. Animatism
 745. Animesha-anokaha
 746. Animism
 747. Aniruddhapura
 748. Anitapalla
 749. Anitapallavishaya
 750. Anivartaka-nivartayitri
 751. Anivritti
 752. Aniyankabhima
 753. Aniyata
 754. Aniyukta
 755. Anjana
 756. Anjanacala
 757. Anjanavana
 758. Anjashta-sabha
 759. Anjashta-shattu-sabhai
 760. Anjuvannam
 761. Anka
 762. Anka-danda-khandana
 763. Anka-gadyana
 764. Anka-shala
 765. Ankakara
 766. Ankalamma
 767. Ankulage
 768. Ankurarpanavidhi
 769. Anna
 770. Annamalai
 771. Annanasimha
 772. Annapaiya
 773. Annaprashana
 774. Annika
 775. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 776. Anoma
 777. Anotatta
 778. Anotattavapi
 779. Anta
 780. Anta-mahamatra
 781. Antah-kara
 782. Antah-pratihara
 783. Antah-siddhika
 784. Antahpura
 785. Antahpura-mahamatra
 786. Antahpuradhyaksha
 787. Antahpurika
 788. Antal
 789. Antapala
 790. Antara
 791. Antara-adaya
 792. Antara-ayam
 793. Antara-viniyoga
 794. Antara-viniyogam
 795. Antarala
 796. Antarala-mandapa
 797. Antaranga
 798. Antaravaddi
 799. Antaravasaka
 800. Antaraya
 801. Antaraya-kkashu
 802. Antaraya-ppattam
 803. Antargiri
 804. Antarika
 805. Antariksha
 806. Antaripa
 807. Antariyaka
 808. Antarvamshika
 809. Antevasin
 810. Antevasini
 811. Antialkidas
 812. Antiyoka
 813. Antyeshtipaddhati
 814. Anubandha
 815. Anubhavana
 816. Anubhoga-ppa
 817. Anucita
 818. Anudhyai
 819. Anudhyana
 820. Anudhyana-rata
 821. Anudhyata
 822. Anudhyeya
 823. Anudivasam
 824. Anudrish
 825. Anuga-jivita
 826. Anugraha
 827. Anugraha-sthiti-patra
 828. Anugrahya
 829. Anuja
 830. Anulapi
 831. Anulatissapabbata
 832. Anuloma
 833. Anumakonda
 834. Anumala
 835. Anumitiparamarshavada
 836. Anumollu
 837. Anunidhyapti
 838. Anupa
 839. Anupala
 840. Anupiya
 841. Anupratipatti
 842. Anupurvi
 843. Anuradhapura
 844. Anurupa
 845. Anusamyana
 846. Anusandhana
 847. Anusasana
 848. Anusenapati
 849. Anushas
 850. Anushasti
 851. Anushtubh
 852. Anutara
 853. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 854. Anuttara
 855. Anuvah
 856. Anuvarttana
 857. Anuvarttanai
 858. Anuvidha
 859. Anuvritti
 860. Anvaya
 861. Anyajata
 862. Anyat
 863. Anyatha
 864. Anyatra
 865. Apabhara
 866. Apacara
 867. Apadana
 868. Apaga
 869. Apagratha
 870. Apakrishta
 871. Apana
 872. Aparadha
 873. Aparadhakshamapanastotra
 874. Aparaditya
 875. Aparagaya
 876. Aparajita
 877. Aparampara
 878. Aparantaka
 879. Aparapaksha
 880. Apararka
 881. Aparashiva
 882. Aparigodha
 883. Aparipanthya
 884. Apasaraka
 885. Apatya
 886. Apavaha
 887. Apavaraka
 888. Apavinch
 889. Apilaka
 890. Apohana
 891. Apollonius
 892. Appupillaiyur
 893. Apracaraja
 894. Aprada
 895. Aprada-dharma
 896. Aprahartri
 897. Aprahata
 898. Apratihata
 899. Apratikara
 900. Apratishthapita
 901. Apratyagraja
 902. Aptakriya
 903. Apti
 904. Aptoryama
 905. Apuri
 906. Apurva
 907. Apurvin
 908. Aputra-dhana
 909. Aputra-dhanam-nasti
 910. Aputra-sahita
 911. Aputrika-dhana
 912. Aputrika-dravya
 913. Aradh
 914. Aradhya
 915. Araghatta
 916. Arakala
 917. Arakalapura
 918. Arakata
 919. Arakatapura
 920. Arakkal
 921. Arakshadhikrita
 922. Arakshika
 923. Arama
 924. Aramika
 925. Aramotsargavidhi
 926. Arandai
 927. Arangu
 928. Aranjara
 929. Aranta
 930. Aranya
 931. Aranyaka
 932. Arashina
 933. Arashu-ppeṟu
 934. Arathi
 935. Arati
 936. Aratrika
 937. Aratta
 938. Araycci
 939. Arbuda
 940. Arca
 941. Arca-desha
 942. Arcana-bhoga
 943. Arcana-vibhava-kani
 944. Arcana-vritti
 945. Architavala
 946. Ardha-jama
 947. Ardha-kakini
 948. Ardha-namasya-vritti
 949. Ardha-nauvataka
 950. Ardha-purusharika
 951. Ardha-sirika
 952. Ardha-srotika
 953. Ardha-tritiya
 954. Ardhacandra
 955. Ardhad-ayatana
 956. Ardhanarishvara
 957. Ardhangi
 958. Ardhapura
 959. Ardhayama
 960. Ardhika
 961. Ardhodaya
 962. Ardhoruka
 963. Ardra
 964. Are
 965. Argala
 966. Argha-vancana
 967. Arhad-acarya
 968. Arhad-dasa
 969. Arhad-dasi
 970. Arhadbhakti
 971. Arhaddeva
 972. Arhanandi
 973. Arhat
 974. Arhatstotra
 975. Ari
 976. Ari-shad-varga
 977. Arigala
 978. Arika
 979. Arikesarin
 980. Ariko
 981. Arikuli
 982. Arimaddavijayaggama
 983. Arimukkai
 984. Arippadikkaval
 985. Arisana
 986. Arishi-kkanam
 987. Arishtavadhadicarita
 988. Aristotle
 989. Arita
 990. Aritagama
 991. Aritavihara
 992. Arittha-vihara
 993. Aritthagiri
 994. Aritthapura
 995. Ariya
 996. Arjuna
 997. Arjuna-kara
 998. Arjunayana
 999. Arka
 1000. Arkadasa
 1001. Arkashalika
 1002. Arkashalin
 1003. Arleshvar
 1004. Arma
 1005. Arnava
 1006. Arnika
 1007. Arogya-dakshina
 1008. Arogyasala
 1009. Arohaka
 1010. Aṟṟankarai-ttevai
 1011. Aṟṟu-kkulai
 1012. Aṟṟukkal-amanji
 1013. Arshtapura
 1014. Artha
 1015. Artha-abhiyukta
 1016. Arthadipika
 1017. Arthakarman
 1018. Arthalekhin
 1019. Artharuva
 1020. Arthasamgraha
 1021. Arti
 1022. Artiga
 1023. Arudra
 1024. Aruhana
 1025. Arunacala
 1026. Arunacaleshvara
 1027. Arunachalam
 1028. Arunachaleshvara
 1029. Arunagiri
 1030. Arunai
 1031. Aruntodu
 1032. Aruvana
 1033. Arya
 1034. Arya-guru
 1035. Aryabhata
 1036. Aryadeva
 1037. Aryaka
 1038. Aryapura
 1039. Aryaputra
 1040. Aryasamgha
 1041. Aryasatya
 1042. Aryavarman
 1043. Aryavarta
 1044. Aryika
 1045. Asacchadi
 1046. Asala
 1047. Asalha Puja
 1048. Asamiya
 1049. Asampratipatti
 1050. Asan-nara-pravritti-vinivritta-acara
 1051. Asana
 1052. Asana-patta
 1053. Asana-pithika
 1054. Asanalokeshvaramahavihara
 1055. Asanapura
 1056. Asanavira
 1057. Asankitavarman
 1058. Asari
 1059. Asedhabhanga-adhikrita
 1060. Asha
 1061. Ashadashachandas
 1062. Ashapala
 1063. Ashapalli
 1064. Ashatana
 1065. Ashaucanirnaya
 1066. Ashesha-mahashabda
 1067. Ashesha-vidya
 1068. Ashmaka
 1069. Ashmakatantra
 1070. Ashmakiya
 1071. Ashoka
 1072. Ashradudhana
 1073. Ashrama
 1074. Ashramasthana
 1075. Ashraya
 1076. Ashta
 1077. Ashta-ahika
 1078. Ashta-bhagika
 1079. Ashta-bhuti
 1080. Ashta-kula
 1081. Ashta-paripalana
 1082. Ashta-pushpika
 1083. Ashta-vidha-arcana
 1084. Ashta-vidha-bhakti-kriya
 1085. Ashtabhoga
 1086. Ashtabhoga-tejahsvamya
 1087. Ashtabhoga-tejahsvamya-dandashulka-yukta
 1088. Ashtadasha
 1089. Ashtadasha-dosha
 1090. Ashtadasha-jati
 1091. Ashtadasha-jati-parihara
 1092. Ashtadasha-praja
 1093. Ashtadasha-prakriti
 1094. Ashtadhara
 1095. Ashtadiggaja
 1096. Ashtadvara
 1097. Ashtagariya
 1098. Ashtahnika
 1099. Ashtaka
 1100. Ashtakalasmarani
 1101. Ashtakalinavarnana
 1102. Ashtakaliyaseva
 1103. Ashtakaprayoganirupana
 1104. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 1105. Ashtaki
 1106. Ashtamba
 1107. Ashtami-paksha
 1108. Ashtamika
 1109. Ashtanga
 1110. Ashtanga-bhakti-krama
 1111. Ashtanga-namaskara
 1112. Ashtapada
 1113. Ashtapadi
 1114. Ashtapraharika
 1115. Ashtapraharikya
 1116. Ashtasahasrivivarana
 1117. Ashtavadhana
 1118. Ashtavara
 1119. Ashtavargika
 1120. Ashtkalam
 1121. Ashu-kavi
 1122. Ashulopa
 1123. Ashuva-kkadamai
 1124. Ashuva-kkashu
 1125. Ashuvikaḻ-kasu
 1126. Ashv-addanaka-patra
 1127. Ashva
 1128. Ashva-ghasa-kayastha
 1129. Ashva-sadhanika
 1130. Ashva-samstha
 1131. Ashvadhyaksha
 1132. Ashvaka
 1133. Ashvalayanagrihyakarika
 1134. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 1135. Ashvalayanaprakarana
 1136. Ashvalayanaprayogaratna
 1137. Ashvamedha
 1138. Ashvapati
 1139. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 1140. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 1141. Ashvaroha
 1142. Ashvashala-karana
 1143. Ashvati
 1144. Ashvattha
 1145. Ashvatthanagara
 1146. Ashvavara
 1147. Ashvavaraka
 1148. Ashvavarika
 1149. Ashvin
 1150. Ashvina
 1151. Ashviya
 1152. Asi-danda-prahara
 1153. Asidharavrata
 1154. Asihara
 1155. Asina
 1156. Asitamasa
 1157. Asitanjana
 1158. Asitanjananagara
 1159. Asnava
 1160. Asoge
 1161. Asokarama
 1162. Asphotana
 1163. Assaka
 1164. Assam-lota
 1165. Assamese
 1166. Assapura
 1167. Astagiri
 1168. Asthanamandapa
 1169. Asthayika-purusha
 1170. Asthi
 1171. Asti
 1172. Asu
 1173. Asunpititeya
 1174. Asura-kriya
 1175. Asura-vijayin
 1176. Asvamika
 1177. Atapika
 1178. Atapura
 1179. Atavi
 1180. Atavika
 1181. Ataviragollava
 1182. Atci-ppattam
 1183. Atghara
 1184. Atha-gani
 1185. Atharvaveda
 1186. Athasamaya Paravara
 1187. Athavariya
 1188. Athikeshava
 1189. Ati
 1190. Ati-brahmanya
 1191. Atidhriti
 1192. Atijagali
 1193. Atila-rajya
 1194. Atimanti
 1195. Atimukta
 1196. Atipara
 1197. Atiprasanga
 1198. Atirai
 1199. Atiratra
 1200. Atireka
 1201. Atisattra
 1202. Atisha
 1203. Atita
 1204. Atithi
 1205. Atithya
 1206. Ativahika
 1207. Atiyatra
 1208. Atiyatrika
 1209. Atiyuṟai
 1210. Atma-patika
 1211. Atmaka
 1212. Atman
 1213. Atmarama
 1214. Atodya
 1215. Atpura
 1216. Atranjikhera
 1217. Atri
 1218. Atrinayanaja
 1219. Attai-kanikkai
 1220. Attanaikkal
 1221. Attanatti
 1222. Attapati
 1223. Attapati-bhaga
 1224. Attavira
 1225. Atthai-mahotsava
 1226. Attili
 1227. Attilinandu
 1228. Attiṟai
 1229. Attiṟai-ppattam
 1230. Attukk-iṟai
 1231. Attukkiṟai
 1232. Atu
 1233. Atubadalena
 1234. Atubadalenavihara
 1235. Atukotpattu
 1236. Atula
 1237. Atula-vihara
 1238. Aturashala
 1239. Aturavaddi
 1240. Atyagnishtoma
 1241. Atyanta-bhagavad-bhakta
 1242. Atyanta-maheshvara
 1243. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 1244. Atyashti
 1245. Atyaya
 1246. Atyayika
 1247. Aucityavicaracarca
 1248. Audayantrika
 1249. Audrangika
 1250. Augustus
 1251. Aukapinda
 1252. Aulakiya
 1253. Aulikara
 1254. Auparika
 1255. Aupashatiko
 1256. Aupayanika
 1257. Aupayika
 1258. Auravala
 1259. Aurdhvadehikapaddhati
 1260. Aureus
 1261. Aurnasthanika
 1262. Ausavala
 1263. Aushadha
 1264. Autkhetika
 1265. Auttaraha
 1266. Autthitasanika
 1267. Avabhritha
 1268. Avacatita
 1269. Avacchinna
 1270. Avadana
 1271. Avadara
 1272. Avadhanin
 1273. Avadharana
 1274. Avadhi
 1275. Avadhutatantra
 1276. Avadi
 1277. Avaha
 1278. Avakara
 1279. Avakasa
 1280. Avakathavala
 1281. Avalaga
 1282. Avalagaka
 1283. Avalagana
 1284. Avalambaka
 1285. Avalokya
 1286. Avamukta
 1287. Avana
 1288. Avanam
 1289. Avanda-aya
 1290. Avani
 1291. Avani Moola
 1292. Avani-randhra-nyaya
 1293. Avani-vetana
 1294. Avanimandala
 1295. Avanti
 1296. Avara
 1297. Avara-adhika
 1298. Avaraja
 1299. Avarana
 1300. Avarjaniya
 1301. Avarodha-jana
 1302. Avarodhana
 1303. Avarta
 1304. Avasa
 1305. Avasaka
 1306. Avasanika
 1307. Avasara
 1308. Avasara-varttana
 1309. Avasara-varttanai
 1310. Avasarasara
 1311. Avasatha
 1312. Avasathika
 1313. Avasathin
 1314. Avashtabdhi
 1315. Avaskara
 1316. Avastha
 1317. Avasthika
 1318. Avata
 1319. Avata-aya
 1320. Avatara
 1321. Avatarana
 1322. Avatari-amavasya
 1323. Avatrap
 1324. Avattaganga
 1325. Avayava
 1326. Avayavadidhitividyota
 1327. Avayavamanididhitivivarana
 1328. Avedana
 1329. Avedanaka
 1330. Avesani
 1331. Aveshanin
 1332. Avighnakara
 1333. Avimanas
 1334. Aviprahina
 1335. Avirodha
 1336. Avisha
 1337. Avriti
 1338. Avritti
 1339. Avu
 1340. Avudakagama
 1341. Avuka
 1342. Avukana
 1343. Avukanavihara
 1344. Avula
 1345. Avuruviti
 1346. Avuruvitigama
 1347. Aya
 1348. Aya-pada
 1349. Aya-shulka
 1350. Ayaga
 1351. Ayaga-sabha
 1352. Ayagapata
 1353. Ayagapatta
 1354. Ayaka
 1355. Ayam
 1356. Ayamukha
 1357. Ayana
 1358. Ayanamsha
 1359. Ayananirnaya
 1360. Ayasharira
 1361. Ayata
 1362. Ayatana
 1363. Ayati
 1364. Ayodhya
 1365. Ayodhyaparva
 1366. Ayodhyavasaka
 1367. Ayojjha
 1368. Ayudhiya
 1369. Ayukta
 1370. Ayukta-purusha
 1371. Ayuktaka
 1372. Ayurveda
 1373. Ayusha
 1374. Ayushya
 1375. Ayutahomavidhi
 1376. Ayyanagandhavarana
 1377. Ayyanasimha
 1378. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: