India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1318 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-bhata-praveshya
 4. A-bhrita-praveshya
 5. A-candra-aditya-kaliya
 6. A-candra-arka
 7. A-candra-arka-arnava-kshiti-sarit-parvata-sama-kalina
 8. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 9. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 10. A-candra-arkkam
 11. A-candra-tarakam
 12. A-cara-asana-carm-angara
 13. A-cara-siddhika
 14. A-carm-angaraka
 15. A-cata-bhata-gocara
 16. A-cata-bhata-pravesha
 17. A-cata-bhata-praveshya
 18. A-catta-bhatta-pravesha
 19. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 20. A-dhyatam
 21. A-dugdha-dadhi-grahana
 22. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 23. A-haritaka-shaka-pushpa-grahana
 24. A-hasta-prakshepaniya
 25. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 26. A-kara-vata-uttara
 27. A-kara-vishti-konjalla
 28. A-karada
 29. A-karadayin
 30. A-kincit-kara-grahya
 31. A-kincit-pragrahya
 32. A-kincit-pratikara
 33. A-kura-cullaka-vainashi-khatv-avasa
 34. A-lavana-guda-kshobha
 35. A-lavana-khataka
 36. A-lavana-klinna-khanaka
 37. A-lavana-klinna-khataka
 38. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 39. A-lavana-klinva-kreni-khanaka
 40. A-lavana-kreni-khanaka
 41. A-lekhani-praveshataya
 42. A-parampara-balivarda
 43. A-parampara-balivarda-grahana
 44. A-parampara-go-balivarda
 45. A-pashu-medhya
 46. A-pushpa-kshira-grahana
 47. A-pushpa-kshira-grahaniya
 48. A-pushpa-kshira-sandoha
 49. A-rashtra-samvinayika
 50. A-shanmasika
 51. A-shuddha-paksha
 52. A-shukla
 53. A-trina-kashtha-grahana
 54. A-vara-siddhika
 55. Aadi Pooram
 56. Aananta Vrata
 57. Ababhasa
 58. Abadha
 59. Abalava
 60. Abalavasaya
 61. Abamavipata
 62. Abamavipatagama
 63. Abatamala
 64. Abda-puja
 65. Abdapa
 66. Abdarkhanah
 67. Abdhi
 68. Abdika-shraddha
 69. Abedavaranaya
 70. Abedavaranaya-gama
 71. Abhavya
 72. Abhaya
 73. Abhaya-shasana
 74. Abhayagiri
 75. Abhayahasta
 76. Abhayakaragupta
 77. Abhayakumara
 78. Abhayamitra
 79. Abhayamudra
 80. Abhayapala
 81. Abhigamika-guna
 82. Abhighata
 83. Abhihara
 84. Abhijnana
 85. Abhikara
 86. Abhilekhitaka
 87. Abhinandadeva
 88. Abhinava
 89. Abhinava-marganaka
 90. Abhinayadarpana
 91. Abhinayanavanita
 92. Abhipreta
 93. Abhira
 94. Abhirakta
 95. Abhisara
 96. Abhisari
 97. Abhisheka
 98. Abhisheka-kkanikkai
 99. Abhisheka-mandapa
 100. Abhisheka-naman
 101. Abhishekapathavidhi
 102. Abhishikta
 103. Abhishtadevata
 104. Abhitvaramana
 105. Abhitvaramanaka
 106. Abhivaddhamanaka
 107. Abhoga
 108. Abhra
 109. Abhyanga
 110. Abhyantar-opasthayaka
 111. Abhyantara
 112. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 113. Abhyantara-siddhi
 114. Abhyantara-siddhi-sahita
 115. Abhyantara-siddhika
 116. Abhyantarashatshashti
 117. Abhyantarika
 118. Abhyasin
 119. Abhyusha
 120. Abhyutthita
 121. Abimukta
 122. Abivadunna
 123. Abja
 124. Abja-dala
 125. Ablur
 126. Aca
 127. Acala-pravritti
 128. Acalapura
 129. Acalavarman
 130. Acara
 131. Acara-patra
 132. Acara-sthiti-patra
 133. Acaracandrika
 134. Acaramanjari
 135. Acararka
 136. Acaravitthi
 137. Acaravitthigama
 138. Acarollasa
 139. Acarya
 140. Acarya-pitha
 141. Acarya-pujana
 142. Acarya-pujanai
 143. Acaryakula
 144. Acaryaratnahara
 145. Acavivika
 146. Acchagallaka
 147. Acchanna
 148. Acchoda
 149. Accu
 150. Accu-pannaya
 151. Accu-taṟi
 152. Accu-ttaṟi
 153. Accupannayadadhishthayaka
 154. Accuvari
 155. Acesines
 156. Acha
 157. Achalapura
 158. Achalavarman
 159. Achara
 160. Acharachandrika
 161. Acharamanjari
 162. Achararka
 163. Acharollasa
 164. Acharya
 165. Acharyaratnahara
 166. Achchhanna
 167. Achchhoda
 168. Achinta
 169. Achita
 170. Achitavala
 171. Achu
 172. Achyuta
 173. Achyutabhadra
 174. Achyutadasa
 175. Achyutanandin
 176. Acinta
 177. Aciravati
 178. Acita
 179. Acyuta
 180. Acyutabhadra
 181. Acyutadasa
 182. Acyutanandin
 183. Adabari
 184. Adage
 185. Adaliya
 186. Adana
 187. Adarsavali
 188. Adasamandapa
 189. Adatalisa-gani
 190. Adatta
 191. Adbhuta
 192. Adbhutadharma
 193. Adda
 194. Adda-cinna
 195. Addaga
 196. Addaku
 197. Addanaka
 198. Addanki
 199. Adduga
 200. Adesha-naibandhika
 201. Adeshakarin
 202. Adeya
 203. Adhah
 204. Adhana
 205. Adhananirnaya
 206. Adhanur
 207. Adharadheyabhavatattvapariksha
 208. Adhavapa
 209. Adhavaraji
 210. Adhi
 211. Adhi-patra
 212. Adhichatra
 213. Adhichhatra
 214. Adhichhhatra
 215. Adhika
 216. Adhika-akshara
 217. Adhika-padi
 218. Adhikara-mel-eḻuttu
 219. Adhikara-ppeṟu
 220. Adhikara-varttana
 221. Adhikara-varttanai
 222. Adhikarana
 223. Adhikarana-danda
 224. Adhikaranalekhaka
 225. Adhikaranika
 226. Adhikarika
 227. Adhikarin
 228. Adhikrita
 229. Adhimaharaja
 230. Adhipati
 231. Adhiraja
 232. Adhirajaraja
 233. Adhirajya
 234. Adhishthana
 235. Adhishthanadhikarana
 236. Adhishthayaka
 237. Adhivasa
 238. Adhora
 239. Adhya
 240. Adhyaksha
 241. Adhyaksha-pracara
 242. Adhyatmanavanita
 243. Adhyatmarahasya
 244. Adhyayana
 245. Adhyayana-anga
 246. Adhyayana-bhatta
 247. Adhyetri
 248. Adi
 249. Adi Kumbeswarar
 250. Adi-kkashu
 251. Adi-ppaccai
 252. Adikal
 253. Adikara
 254. Adikartri
 255. Adikota
 256. Adimai-kkashu
 257. Adirai-ppattam
 258. Adiraja
 259. Aditya
 260. Aditya-kaca
 261. Adityabandhu
 262. Adityabhatta
 263. Adityavarman
 264. Adityavarna
 265. Adivaraha-dramma
 266. Adivare
 267. Adri
 268. Adu
 269. Adukala
 270. Advaitanavanita
 271. Advaitasutrarthapaddhati
 272. Advalisha
 273. Adya-masha
 274. Adyapatha
 275. Afghanistan
 276. Agahara
 277. Agalassia
 278. Agama
 279. Agama-nigama-dana
 280. Agama-samaya
 281. Agamarga
 282. Agamin
 283. Agamudaiyan
 284. Aganagama
 285. Aganakola
 286. Agara
 287. Agara-brahmadeya
 288. Agara-ppa
 289. Agaravala
 290. Agariyapura
 291. Agartala
 292. Agasali
 293. Agasti
 294. Agastyar
 295. Agastyashrama
 296. Agathocles
 297. Agathokleas
 298. Aggahara
 299. Aggalava
 300. Aggalavacetiya
 301. Aggi
 302. Aggivaddhamanaka
 303. Aghapancashashti
 304. Aghapancavivecana
 305. Aghapanchashashti
 306. Aghapanchavivechana
 307. Aghata
 308. Aghatana
 309. Aghatapura
 310. Aghati
 311. Aghosha
 312. Agilla
 313. Agisamaja
 314. Agivadamana
 315. Agni
 316. Agni-karya
 317. Agni-kula
 318. Agni-skandha
 319. Agni-sthitika
 320. Agnicayana
 321. Agnichayana
 322. Agnichit
 323. Agnicit
 324. Agnihotra
 325. Agnihotrin
 326. Agnikunda
 327. Agnila
 328. Agnipura
 329. Agnisharmarya
 330. Agnishtoma
 331. Agniveshya
 332. Agnyahita
 333. Agra
 334. Agra-bhriti
 335. Agra-dharmarajika
 336. Agra-mahadevi
 337. Agra-mahamahishi
 338. Agra-mandapa
 339. Agra-pratyamsha
 340. Agra-pratyaya
 341. Agra-shala
 342. Agrabhaga-pratyamsha
 343. Agrahara
 344. Agrahara-pradey-amsha
 345. Agraharika
 346. Agraharin
 347. Agraharina
 348. Agraharina-mahattara
 349. Agraja
 350. Agrajanman
 351. Agramahishi
 352. Agrammes
 353. Agravala
 354. Agravana
 355. Agrayana
 356. Agrika
 357. Agronomoi
 358. Ahada
 359. Ahalaviya
 360. Ahalyapalli
 361. Ahamvira
 362. Ahan
 363. Ahananuru
 364. Ahar
 365. Ahara
 366. Ahara-vishaya
 367. Aharani
 368. Ahavamalladeva
 369. Ahavaniya
 370. Ahi
 371. Ahi-danda
 372. Ahiari
 373. Ahicchatra
 374. Ahichatra
 375. Ahichchhatra
 376. Ahikshatra
 377. Ahikshetra
 378. Ahipura
 379. Ahiroli
 380. Ahisharman
 381. Ahitagnimritadahavidhi
 382. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 383. Ahitagniprayoga
 384. Ahitagnisamskaravidhi
 385. Ahmednagar
 386. Ahnikavidhi
 387. Ahobilam
 388. Ahoganga
 389. Ahogangapabbata
 390. Aiduka
 391. Aihole
 392. Ailapatranaga
 393. Ainkurunuru
 394. Airāvata-go-rājya
 395. Airikina
 396. Aishvary-ashtaka
 397. Aitada
 398. Aiyapa
 399. Ajamera
 400. Ajanta
 401. Ajapura
 402. Ajaudhiya
 403. Ajirage
 404. Ajiragekholla
 405. Ajivaka-kasu
 406. Ajmer
 407. Ajna
 408. Ajna-bhogika
 409. Ajna-dapaka
 410. Ajna-paripalaka
 411. Ajna-sancarin
 412. Ajna-shata-prapayitri
 413. Ajnadharaka
 414. Ajnapti
 415. Ajnata
 416. Ajunahivita
 417. Ajurika
 418. Ajyapanayaka
 419. Akalavarsha
 420. Akalika
 421. Akana
 422. Akananuru
 423. Akara
 424. Akarshaka
 425. Akasacetiya
 426. Akasam
 427. Akash-otpatti
 428. Akasha-patal-otpatti
 429. Akasha-vasin
 430. Akashaganga
 431. Akashamukhin
 432. Akashavani
 433. Aketasetti
 434. Akhadada
 435. Akhanda-dipa
 436. Akhasali
 437. Akhili
 438. Akincid-grahya
 439. Akincitkara
 440. Akka-shala
 441. Akkam
 442. Akkarappakkam
 443. Akkasalavaru
 444. Akkasaliga
 445. Akkivalli
 446. Akola
 447. Akriti
 448. Aksha
 449. Akshapatal-adaya
 450. Akshapatal-adhipati
 451. Akshapatal-adhyaksha
 452. Akshapatala
 453. Akshapatala-prastha
 454. Akshapataladhikrita
 455. Akshapatalika
 456. Akshapatalin
 457. Akshara
 458. Aksharamalastotra
 459. Aksharapalli
 460. Akshashalika
 461. Akshashalin
 462. Akshata
 463. Akshata-tritiya
 464. Akshauhini
 465. Akshavapa
 466. Akshaya-nivika
 467. Akshaya-purnamasi
 468. Akshayanidhi-dharma
 469. Akshayanika
 470. Akshayanivi
 471. Akshayanivi-dharma
 472. Akshayatritiya
 473. Akshi
 474. Akshinin
 475. Akshipalanaga
 476. Akshota-bhanga
 477. Aksu
 478. Akvadunna
 479. Aḻ-amanji
 480. Aḻ-nĕl
 481. Aḻ-vari
 482. Ala-abagama
 483. Aḻag-accu
 484. Alageri
 485. Alagodaka
 486. Alagum
 487. Alahana
 488. Alahana-parivena
 489. Alakanuva
 490. Alakhiya
 491. Alalu
 492. Alam
 493. Alambana
 494. Alankarakalanidhi
 495. Alankaramanihara
 496. Alankaraprabodha
 497. Alankarasutra
 498. Alasanda
 499. Alavana
 500. Alavi
 501. Alaya
 502. Alepana
 503. Alexander
 504. Algamiya
 505. Ali
 506. Alige
 507. Alikasudara
 508. Alini
 509. Alipaka
 510. Alisara
 511. Aḻiya
 512. Aliyaka
 513. Alla
 514. Allaka
 515. Allakappa
 516. Allalanatha
 517. Allalapura
 518. Allam
 519. Allashakti
 520. Allavata
 521. Aḻḻaya-manyam
 522. Allevava
 523. Alliya
 524. Alluvalu
 525. Aloka
 526. Alpa-bhandata
 527. Alpam-irai
 528. Alpamirai
 529. Alur
 530. Alutgal
 531. Alutvava
 532. Alwar
 533. Alwarthirunagari
 534. Ama
 535. Amaca
 536. Amadevaiya
 537. Amalaka
 538. Amalasaraka
 539. Amaliman
 540. Amanta
 541. Amara
 542. Amara-magani
 543. Amara-nayaka
 544. Amaravati
 545. Amarda
 546. Amardaka
 547. Amareshvara
 548. Amari-rudhi
 549. Amarpur
 550. Amatya
 551. Amatya-sabha
 552. Amavasya
 553. Amba-kapilika
 554. Ambada
 555. Ambagama
 556. Ambalatthika
 557. Ambalavapi
 558. Ambana
 559. Ambanganga
 560. Ambapali
 561. Ambapalivana
 562. Ambara
 563. Ambaranadishastotra
 564. Ambaranatha
 565. Ambarnath
 566. Ambasanda
 567. Ambataka
 568. Ambatakavana
 569. Ambatthala
 570. Ambavana
 571. Ambavapi
 572. Ambejogai
 573. Ambevarika
 574. Ambhaya
 575. Ambhojashambhu
 576. Ambhonidhi
 577. Ambika-janika
 578. Ambilagrama
 579. Ambilahala
 580. Ambilahalavihara
 581. Ambilayagu
 582. Ambili-gadyana
 583. Ambivali
 584. Ambojala
 585. Amboka
 586. Ambudhi
 587. Ambujavallidandaka
 588. Ambujavallikalyana
 589. Ambujavalliparinaya
 590. Amburashi
 591. Amgam-kuliya
 592. Amhati
 593. Ami
 594. Amidanallur
 595. Amma
 596. Ammalla
 597. Ammanagandhavarana
 598. Amminbhavi
 599. Amnaya
 600. Amoghavarsha
 601. Amra
 602. Amra-pipilika
 603. Amrakardava
 604. Amravati
 605. Amredana
 606. Amrita-gana
 607. Amrita-padi
 608. Amritadeva
 609. Amritatarangakavya
 610. Amritayoga
 611. Amritodaya
 612. Amsha-gana
 613. Amshapati
 614. Amshuka-bhandara-karana
 615. Amtikini
 616. Amtiyako
 617. Amudan-accu
 618. Amuka
 619. Amukaka-sakta
 620. Amyntas
 621. Anacchedya
 622. Anadeshya
 623. Anadora
 624. Anahilapura
 625. Anai-accu
 626. Anaka
 627. Ananatapala
 628. Ananda-nidhi
 629. Anandalahari
 630. Anandapura
 631. Anandapuravasaka
 632. Anandarasasagara
 633. Anandastotra
 634. Anandathu
 635. Anande
 636. Anandi
 637. Anangabhima
 638. Anangamangala
 639. Anangamangalabhana
 640. Ananguli-prakshepaniya
 641. Ananguli-prekshaniya
 642. Ananta
 643. Ananta-nidhi
 644. Anantadeva
 645. Anantadevi
 646. Anantanaga
 647. Anantapaiprabhu
 648. Anantapokkharani
 649. Anantaprabhu
 650. Anantarajupalle
 651. Anantarya
 652. Anantashaktivarman
 653. Anantugi
 654. Anaolandava
 655. Anapanasati Day
 656. Anartapura
 657. Anasedhya
 658. Anashu
 659. Anatha-samrakshana
 660. Anatti
 661. Anavamarshya
 662. Anavasha
 663. Anbutran
 664. Ancanavana
 665. Anchanavana
 666. Anchu
 667. Ancient Tibet
 668. And-e
 669. Andaluja
 670. Andara
 671. Andaura
 672. Andhakavinda
 673. Andhapura
 674. Andhavana
 675. Andhra-danda
 676. Andhra-mahabharatam
 677. Andhradesha
 678. Andhrapatha
 679. Andika
 680. Andugama
 681. Ane
 682. Anekanta-mata
 683. Anĕl
 684. Aneravala
 685. Anĕsahini-vĕrgada
 686. Anevadi
 687. Anga
 688. Anga-mani
 689. Anga-niguhaka
 690. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 691. Anga-ranga-vaibhoga
 692. Anga-shala
 693. Anga-vaidya
 694. Angabhoga
 695. Angada
 696. Angada-siddhaya
 697. Angadevata
 698. Angadi-kkuli
 699. Angadi-ppattam
 700. Angagama
 701. Angaja
 702. Angamadilla
 703. Angamangalam
 704. Angamu
 705. Angaracana
 706. Angarachana
 707. Angaraka
 708. Angaraki
 709. Angaraksha
 710. Angarakshaka
 711. Angikaranika
 712. Angula
 713. Anguli
 714. Anika
 715. Animatism
 716. Animesha-anokaha
 717. Animism
 718. Aniruddhapura
 719. Anitapalla
 720. Anitapallavishaya
 721. Anivartaka-nivartayitri
 722. Anivritti
 723. Aniyankabhima
 724. Aniyata
 725. Anjana
 726. Anjanavana
 727. Anjashta-sabha
 728. Anjashta-shattu-sabhai
 729. Anjuvannam
 730. Anka-danda-khandana
 731. Anka-gadyana
 732. Anka-shala
 733. Ankakara
 734. Ankalamma
 735. Ankulage
 736. Ankurarpanavidhi
 737. Annamalai
 738. Annanasimha
 739. Annapaiya
 740. Annaprashana
 741. Annika
 742. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 743. Anoma
 744. Anotatta
 745. Anotattavapi
 746. Anta-mahamatra
 747. Antah-kara
 748. Antah-pratihara
 749. Antah-siddhika
 750. Antahpura
 751. Antahpura-mahamatra
 752. Antahpurika
 753. Antal
 754. Antapala
 755. Antara
 756. Antara-adaya
 757. Antara-ayam
 758. Antara-viniyogam
 759. Antarala
 760. Antarala-mandapa
 761. Antaranga
 762. Antaravaddi
 763. Antaravasaka
 764. Antaraya
 765. Antaraya-kkashu
 766. Antaraya-ppattam
 767. Antargiri
 768. Antarika
 769. Antaripa
 770. Antariyaka
 771. Antarvamshika
 772. Antevasin
 773. Antialkidas
 774. Antiyoka
 775. Antyeshtipaddhati
 776. Anubandha
 777. Anubhavana
 778. Anubhoga-ppa
 779. Anuchita
 780. Anucita
 781. Anudhyai
 782. Anudhyana
 783. Anudhyana-rata
 784. Anudhyata
 785. Anudhyeya
 786. Anudivasam
 787. Anudrish
 788. Anuga-jivita
 789. Anugraha
 790. Anugraha-sthiti-patra
 791. Anuja
 792. Anulapi
 793. Anulatissapabbata
 794. Anuloma
 795. Anumakonda
 796. Anumala
 797. Anumitiparamarshavada
 798. Anumollu
 799. Anunidhyapti
 800. Anupa
 801. Anupala
 802. Anupiya
 803. Anupratipatti
 804. Anupurvi
 805. Anuradhapura
 806. Anurupa
 807. Anusamyana
 808. Anusandhana
 809. Anusasana
 810. Anusenapati
 811. Anushas
 812. Anushasti
 813. Anushtubh
 814. Anutara
 815. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 816. Anuttara
 817. Anuvah
 818. Anuvarttana
 819. Anuvarttanai
 820. Anuvidha
 821. Anuvritti
 822. Anvaya
 823. Anyajata
 824. Anyat
 825. Anyatha
 826. Anyatra
 827. Apabhara
 828. Apacara
 829. Apachara
 830. Apadana
 831. Apaga
 832. Apagratha
 833. Apakrishta
 834. Apana
 835. Aparadha
 836. Aparadhakshamapanastotra
 837. Aparaditya
 838. Aparagaya
 839. Aparajita
 840. Aparampara
 841. Aparantaka
 842. Aparapaksha
 843. Apararka
 844. Aparashiva
 845. Aparigodha
 846. Aparipanthya
 847. Apasaraka
 848. Apatya
 849. Apavaha
 850. Apavaraka
 851. Apavinch
 852. Apilaka
 853. Apohana
 854. Apollonius
 855. Appupillaiyur
 856. Apracaraja
 857. Aprada
 858. Aprahartri
 859. Apratihata
 860. Apratikara
 861. Apratishthapita
 862. Apratyagraja
 863. Aptakriya
 864. Apti
 865. Aptoryama
 866. Apuri
 867. Apurva
 868. Apurvin
 869. Aputra-dhana
 870. Aputra-dhanam-nasti
 871. Aputra-sahita
 872. Aputrika-dhana
 873. Aputrika-dravya
 874. Aradh
 875. Aradhya
 876. Araghatta
 877. Arakala
 878. Arakalapura
 879. Arakata
 880. Arakatapura
 881. Arakkal
 882. Arakshadhikrita
 883. Arakshika
 884. Arama
 885. Aramika
 886. Aramotsargavidhi
 887. Arandai
 888. Arangu
 889. Aranjara
 890. Aranta
 891. Aranya
 892. Aranyaka
 893. Arashina
 894. Arashu-ppeṟu
 895. Arathi
 896. Arati
 897. Aratrika
 898. Aratta
 899. Araycci
 900. Arbuda
 901. Arca
 902. Arca-desha
 903. Arcana-bhoga
 904. Arcana-vibhava-kani
 905. Arcana-vritti
 906. Archa
 907. Architavala
 908. Ardha-jama
 909. Ardha-kakini
 910. Ardha-namasya-vritti
 911. Ardha-nauvataka
 912. Ardha-purusharika
 913. Ardha-sirika
 914. Ardha-srotika
 915. Ardha-tritiya
 916. Ardhacandra
 917. Ardhachandra
 918. Ardhad-ayatana
 919. Ardhanarishvara
 920. Ardhangi
 921. Ardhapura
 922. Ardhayama
 923. Ardhodaya
 924. Ardhoruka
 925. Ardra
 926. Are
 927. Argala
 928. Argha-vancana
 929. Arhad-acarya
 930. Arhad-dasa
 931. Arhad-dasi
 932. Arhadbhakti
 933. Arhaddeva
 934. Arhanandi
 935. Arhat
 936. Arhatstotra
 937. Ari
 938. Ari-shad-varga
 939. Arigala
 940. Arika
 941. Arikesarin
 942. Ariko
 943. Arikuli
 944. Arimaddavijayaggama
 945. Arimukkai
 946. Arippadikkaval
 947. Arisana
 948. Arishi-kkanam
 949. Arishtavadhadicarita
 950. Arishtavadhadicharita
 951. Arita
 952. Aritagama
 953. Aritavihara
 954. Arittha-vihara
 955. Aritthagiri
 956. Aritthapura
 957. Ariya
 958. Arjuna
 959. Arjuna-kara
 960. Arjunayana
 961. Arka
 962. Arkadasa
 963. Arkashalika
 964. Arkashalin
 965. Arleshvar
 966. Arma
 967. Arnava
 968. Arogyasala
 969. Arohaka
 970. Aṟṟu-kkulai
 971. Aṟṟukkal-amanji
 972. Arshtapura
 973. Artha
 974. Arthadipika
 975. Arthakarman
 976. Arthalekhin
 977. Artharuva
 978. Arthasamgraha
 979. Arti
 980. Artiga
 981. Arudra
 982. Aruhana
 983. Arunacala
 984. Arunacaleshvara
 985. Arunachala
 986. Arunachalam
 987. Arunachaleshvara
 988. Arunagiri
 989. Arunai
 990. Aruntodu
 991. Aruvana
 992. Arya
 993. Arya-guru
 994. Aryabhata
 995. Aryadeva
 996. Aryaka
 997. Aryapura
 998. Aryaputra
 999. Aryasamgha
 1000. Aryasatya
 1001. Aryavarman
 1002. Aryavarta
 1003. Aryika
 1004. Asacchadi
 1005. Asachchhadi
 1006. Asala
 1007. Asalha Puja
 1008. Asamiya
 1009. Asampratipatti
 1010. Asana
 1011. Asana-patta
 1012. Asana-pithika
 1013. Asanalokeshvaramahavihara
 1014. Asanapura
 1015. Asanavira
 1016. Asankitavarman
 1017. Asari
 1018. Asedhabhanga-adhikrita
 1019. Asha
 1020. Ashadashachandas
 1021. Ashapala
 1022. Ashapalli
 1023. Ashatana
 1024. Ashaucanirnaya
 1025. Ashauchanirnaya
 1026. Ashesha-mahashabda
 1027. Ashmaka
 1028. Ashmakatantra
 1029. Ashmakiya
 1030. Ashoka
 1031. Ashradudhana
 1032. Ashrama
 1033. Ashraya
 1034. Ashta
 1035. Ashta-ahika
 1036. Ashta-bhagika
 1037. Ashta-bhuti
 1038. Ashta-kula
 1039. Ashta-paripalana
 1040. Ashta-pushpika
 1041. Ashta-vidha-arcana
 1042. Ashta-vidha-bhakti-kriya
 1043. Ashtabhoga
 1044. Ashtabhoga-tejahsvamya
 1045. Ashtadasha
 1046. Ashtadasha-dosha
 1047. Ashtadasha-jati
 1048. Ashtadasha-jati-parihara
 1049. Ashtadasha-praja
 1050. Ashtadasha-prakriti
 1051. Ashtadashachhandas
 1052. Ashtadhara
 1053. Ashtadvara
 1054. Ashtagariya
 1055. Ashtahnika
 1056. Ashtaka
 1057. Ashtakalasmarani
 1058. Ashtakalinavarnana
 1059. Ashtakaliyaseva
 1060. Ashtakaprayoganirupana
 1061. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 1062. Ashtaki
 1063. Ashtamba
 1064. Ashtami-paksha
 1065. Ashtamika
 1066. Ashtanga-bhakti-krama
 1067. Ashtapada
 1068. Ashtapadi
 1069. Ashtapraharika
 1070. Ashtapraharikya
 1071. Ashtasahasrivivarana
 1072. Ashtavadhana
 1073. Ashtavara
 1074. Ashtavargika
 1075. Ashtkalam
 1076. Ashulopa
 1077. Ashuva-kkashu
 1078. Ashuvikaḻ-kasu
 1079. Ashv-addanaka-patra
 1080. Ashva
 1081. Ashva-ghasa-kayastha
 1082. Ashva-sadhanika
 1083. Ashva-samstha
 1084. Ashvadhyaksha
 1085. Ashvaka
 1086. Ashvalayanagrihyakarika
 1087. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 1088. Ashvalayanaprakarana
 1089. Ashvalayanaprayogaratna
 1090. Ashvamedha
 1091. Ashvapati
 1092. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 1093. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 1094. Ashvaroha
 1095. Ashvashala-karana
 1096. Ashvati
 1097. Ashvattha
 1098. Ashvatthanagara
 1099. Ashvavara
 1100. Ashvavaraka
 1101. Ashvavarika
 1102. Ashvin
 1103. Ashvina
 1104. Ashviya
 1105. Asi-danda-prahara
 1106. Asidharavrata
 1107. Asihara
 1108. Asitamasa
 1109. Asitanjana
 1110. Asitanjananagara
 1111. Asnava
 1112. Asoge
 1113. Asokarama
 1114. Asphotana
 1115. Assaka
 1116. Assamese
 1117. Assapura
 1118. Astagiri
 1119. Asthanamandapa
 1120. Asthayika-purusha
 1121. Asthi
 1122. Asti
 1123. Asu
 1124. Asunpititeya
 1125. Asura-kriya
 1126. Asura-vijayin
 1127. Asvamika
 1128. Atapika
 1129. Atapura
 1130. Atavi
 1131. Atavika
 1132. Ataviragollava
 1133. Atghara
 1134. Atha-gani
 1135. Atharvaveda
 1136. Athasamaya Paravara
 1137. Athavariya
 1138. Athikeshava
 1139. Ati-brahmanya
 1140. Atidhriti
 1141. Atila-rajya
 1142. Atimanti
 1143. Atimukta
 1144. Atipara
 1145. Atiprasanga
 1146. Atirai
 1147. Atiratra
 1148. Atireka
 1149. Atisattra
 1150. Atisha
 1151. Atita
 1152. Atithi
 1153. Atithya
 1154. Ativahika
 1155. Atiyatra
 1156. Atiyatrika
 1157. Atiyuṟai
 1158. Atmaka
 1159. Atman
 1160. Atmarama
 1161. Atodya
 1162. Atpura
 1163. Atranjikhera
 1164. Atri
 1165. Atrinayanaja
 1166. Attanaikkal
 1167. Attanatti
 1168. Attapati
 1169. Attapati-bhaga
 1170. Attavira
 1171. Atthai-mahotsava
 1172. Attili
 1173. Attilinandu
 1174. Attiṟai
 1175. Attiṟai-ppattam
 1176. Attukk-iṟai
 1177. Attukkiṟai
 1178. Atu
 1179. Atubadalena
 1180. Atubadalenavihara
 1181. Atukotpattu
 1182. Atula
 1183. Atula-vihara
 1184. Aturashala
 1185. Aturavaddi
 1186. Atyagnishtoma
 1187. Atyanta-bhagavad-bhakta
 1188. Atyanta-maheshvara
 1189. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 1190. Atyashti
 1191. Atyaya
 1192. Atyayika
 1193. Auchityavicharacharcha
 1194. Aucityavicaracarca
 1195. Audayantrika
 1196. Audrangika
 1197. Augustus
 1198. Aukapinda
 1199. Aulakiya
 1200. Aulikara
 1201. Aupashatiko
 1202. Aupayanika
 1203. Aupayika
 1204. Auravala
 1205. Aurdhvadehikapaddhati
 1206. Aureus
 1207. Aurnasthanika
 1208. Ausavala
 1209. Aushadha
 1210. Auttaraha
 1211. Autthitasanika
 1212. Avabhritha
 1213. Avacatita
 1214. Avacchinna
 1215. Avachchhinna
 1216. Avadana
 1217. Avadara
 1218. Avadhanin
 1219. Avadharana
 1220. Avadhi
 1221. Avadhutatantra
 1222. Avadi
 1223. Avaha
 1224. Avakasa
 1225. Avakathavala
 1226. Avalagaka
 1227. Avalagana
 1228. Avalambaka
 1229. Avalokya
 1230. Avamukta
 1231. Avana
 1232. Avanam
 1233. Avanda-aya
 1234. Avani
 1235. Avani Moola
 1236. Avani-randhra-nyaya
 1237. Avani-vetana
 1238. Avanimandala
 1239. Avanti
 1240. Avara
 1241. Avaraja
 1242. Avarana
 1243. Avarjaniya
 1244. Avarodhana
 1245. Avarta
 1246. Avasa
 1247. Avasaka
 1248. Avasara
 1249. Avasara-varttana
 1250. Avasara-varttanai
 1251. Avasarasara
 1252. Avasatha
 1253. Avasathika
 1254. Avasathin
 1255. Avashtabdhi
 1256. Avaskara
 1257. Avastha
 1258. Avasthika
 1259. Avata
 1260. Avata-aya
 1261. Avatara
 1262. Avatarana
 1263. Avatari-amavasya
 1264. Avatrap
 1265. Avattaganga
 1266. Avayava
 1267. Avayavadidhitividyota
 1268. Avayavamanididhitivivarana
 1269. Avedana
 1270. Avedanaka
 1271. Avesani
 1272. Aveshanin
 1273. Avighnakara
 1274. Avimanas
 1275. Aviprahina
 1276. Avirodha
 1277. Avisha
 1278. Avriti
 1279. Avritti
 1280. Avu
 1281. Avudakagama
 1282. Avuka
 1283. Avukana
 1284. Avukanavihara
 1285. Avula
 1286. Avuruviti
 1287. Avuruvitigama
 1288. Aya
 1289. Aya-pada
 1290. Aya-shulka
 1291. Ayaga
 1292. Ayaga-pata
 1293. Ayaga-patta
 1294. Ayaga-sabha
 1295. Ayaka
 1296. Ayam
 1297. Ayamukha
 1298. Ayana
 1299. Ayanamsha
 1300. Ayananirnaya
 1301. Ayasharira
 1302. Ayata
 1303. Ayatana
 1304. Ayati
 1305. Ayodhya
 1306. Ayodhyaparva
 1307. Ayodhyavasaka
 1308. Ayojjha
 1309. Ayudhiya
 1310. Ayukta
 1311. Ayuktaka
 1312. Ayurveda
 1313. Ayusha
 1314. Ayushya
 1315. Ayutahomavidhi
 1316. Ayyanagandhavarana
 1317. Ayyanasimha
 1318. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: