India history glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “a”, contains 1429 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. A-bhata-cchatra-praveshya
 3. A-bhata-praveshya
 4. A-bhrita-praveshya
 5. A-candra-aditya-kaliya
 6. A-candra-arka
 7. A-candra-arka-arnava-kshiti-sarit-parvata-sama-kalina
 8. A-candra-arka-arnava-kshiti-sthiti-sama-kalina
 9. A-candra-arka-kshiti-sama-kalam
 10. A-candra-arkkam
 11. A-candra-tarakam
 12. A-cara-asana-carm-angara
 13. A-cara-siddhika
 14. A-carm-angaraka
 15. A-cata-bhata-gocara
 16. A-cata-bhata-pravesha
 17. A-cata-bhata-praveshya
 18. A-catta-bhatta-pravesha
 19. A-cullaka-kura-khatva-grahana
 20. A-dhyatam
 21. A-dugdha-dadhi-grahana
 22. A-harita-parna-shaka-pushpa-phala-dugdha-dadhi-ghrita-takra-grahana
 23. A-haritaka-shaka-pushpa-grahana
 24. A-hasta-prakshepaniya
 25. A-hiranya-dhanya-pranaya-pradeya
 26. A-kara-vata-uttara
 27. A-kara-vishti-konjalla
 28. A-karada
 29. A-karadayin
 30. A-khatva-cullaka-vainashika
 31. A-kincit-kara-grahya
 32. A-kincit-pragrahya
 33. A-kincit-pratikara
 34. A-kura-cullaka-vainashi-khatv-avasa
 35. A-lavana-guda-kshobha
 36. A-lavana-khataka
 37. A-lavana-klinna-khanaka
 38. A-lavana-klinna-khataka
 39. A-lavana-klinnna-kreni-khanaka
 40. A-lavana-klinva-kreni-khanaka
 41. A-lavana-kreni-khanaka
 42. A-lekhani-praveshataya
 43. A-parampara-balivarda
 44. A-parampara-balivarda-grahana
 45. A-parampara-go-balivarda
 46. A-pashu-medhya
 47. A-praveshya
 48. A-pushpa-kshira-grahana
 49. A-pushpa-kshira-grahaniya
 50. A-pushpa-kshira-sandoha
 51. A-rashtra-samvinayika
 52. A-shanmasika
 53. A-shuddha-paksha
 54. A-shukla
 55. A-trina-kashtha-grahana
 56. A-vara-siddhika
 57. Aadi Pooram
 58. Aam
 59. Aananta Vrata
 60. Ababhasa
 61. Abadha
 62. Abalava
 63. Abalavasaya
 64. Abamavipata
 65. Abamavipatagama
 66. Abatamala
 67. Abda-puja
 68. Abdapa
 69. Abdarkhanah
 70. Abdhi
 71. Abdika-shraddha
 72. Abedavaranaya
 73. Abedavaranaya-gama
 74. Abhavya
 75. Abhaya
 76. Abhaya-shasana
 77. Abhayagiri
 78. Abhayahasta
 79. Abhayakaragupta
 80. Abhayakumara
 81. Abhayamitra
 82. Abhayamudra
 83. Abhayapala
 84. Abhigamika-guna
 85. Abhighata
 86. Abhihara
 87. Abhijnana
 88. Abhikara
 89. Abhilekhitaka
 90. Abhinandadeva
 91. Abhinava
 92. Abhinava-marganaka
 93. Abhinayadarpana
 94. Abhinayanavanita
 95. Abhipreta
 96. Abhira
 97. Abhirakta
 98. Abhisara
 99. Abhisari
 100. Abhisheka
 101. Abhisheka-kkanikkai
 102. Abhisheka-mandapa
 103. Abhisheka-naman
 104. Abhishekapathavidhi
 105. Abhishikta
 106. Abhishtadevata
 107. Abhisthana
 108. Abhitvaramana
 109. Abhitvaramanaka
 110. Abhivaddhamanaka
 111. Abhoga
 112. Abhra
 113. Abhyanga
 114. Abhyantar-opasthayaka
 115. Abhyantara
 116. Abhyantara-adaya
 117. Abhyantara-bhandara-adhikarin
 118. Abhyantara-siddhi
 119. Abhyantara-siddhi-sahita
 120. Abhyantara-siddhika
 121. Abhyantara-siddhya
 122. Abhyantarashatshashti
 123. Abhyantarika
 124. Abhyasin
 125. Abhyavahara-mandapa
 126. Abhyupagama
 127. Abhyusha
 128. Abhyutsarpita
 129. Abhyutthita
 130. Abimukta
 131. Abivadunna
 132. Abja
 133. Abja-dala
 134. Ablur
 135. Aboti
 136. Aca
 137. Acala-pravritti
 138. Acalapura
 139. Acalavarman
 140. Acaleshvara
 141. Acara
 142. Acara-patra
 143. Acara-sthiti-patra
 144. Acaracandrika
 145. Acaramanjari
 146. Acararka
 147. Acaravitthi
 148. Acaravitthigama
 149. Acarollasa
 150. Acarya
 151. Acarya-pitha
 152. Acarya-pujana
 153. Acarya-pujanai
 154. Acaryakula
 155. Acaryaratnahara
 156. Acavivika
 157. Acchagallaka
 158. Acchanna
 159. Acchoda
 160. Accu
 161. Accu-pannaya
 162. Accu-taṟi
 163. Accu-ttaṟi
 164. Accupannayadadhishthayaka
 165. Accuvari
 166. Acesines
 167. Achitavala
 168. Achu
 169. Acinta
 170. Aciravati
 171. Acita
 172. Acyuta
 173. Acyutabhadra
 174. Acyutadasa
 175. Acyutanandin
 176. Ada
 177. Adabari
 178. Adage
 179. Adaliya
 180. Adana
 181. Adanaka
 182. Adarsavali
 183. Adasamandapa
 184. Adatalisa-gani
 185. Adatta
 186. Adaya
 187. Adbhuta
 188. Adbhutadharma
 189. Adbhutashanti
 190. Adda
 191. Adda-cinna
 192. Addaga
 193. Addaku
 194. Addanaka
 195. Addanki
 196. Adduga
 197. Adesha-naibandhika
 198. Adeshakarin
 199. Adeya
 200. Adhaka
 201. Adhana
 202. Adhananirnaya
 203. Adhanur
 204. Adharadheyabhavatattvapariksha
 205. Adhas
 206. Adhavapa
 207. Adhavaraji
 208. Adhi
 209. Adhi-patra
 210. Adhichatra
 211. Adhichhatra
 212. Adhika
 213. Adhika-akshara
 214. Adhika-padi
 215. Adhikara
 216. Adhikara-mel-eḻuttu
 217. Adhikara-ppeṟu
 218. Adhikara-varttana
 219. Adhikara-varttanai
 220. Adhikarana
 221. Adhikarana-danda
 222. Adhikaranalekhaka
 223. Adhikaranika
 224. Adhikari-mukhya
 225. Adhikarika
 226. Adhikarin
 227. Adhikrita
 228. Adhimaharaja
 229. Adhipati
 230. Adhiraja
 231. Adhirajaraja
 232. Adhirajya
 233. Adhishthana
 234. Adhishthanadhikarana
 235. Adhishthayaka
 236. Adhivasa
 237. Adhora
 238. Adhvapa
 239. Adhya
 240. Adhyaksha
 241. Adhyaksha-pracara
 242. Adhyapaka
 243. Adhyatmanavanita
 244. Adhyatmarahasya
 245. Adhyayana
 246. Adhyayana-anga
 247. Adhyayana-bhatta
 248. Adhyayanavritti
 249. Adhyetri
 250. Adi
 251. Adi Kumbeswarar
 252. Adi-kkashu
 253. Adi-ppaccai
 254. Adikal
 255. Adikara
 256. Adikaranadandam
 257. Adikartri
 258. Adikota
 259. Adimai-kkashu
 260. Adirai-ppattam
 261. Adiraja
 262. Aditya
 263. Aditya-kaca
 264. Adityabandhu
 265. Adityabhatta
 266. Adityavarman
 267. Adityavarna
 268. Adivaraha-dramma
 269. Adivare
 270. Adri
 271. Adu
 272. Adukala
 273. Adukkalai-ppuṟam
 274. Aduthuriai
 275. Advaitanavanita
 276. Advaitasutrarthapaddhati
 277. Advalisha
 278. Adya-masha
 279. Adyapatha
 280. Aeschylus
 281. Afghanistan
 282. Aga
 283. Agahara
 284. Agalassia
 285. Agama
 286. Agama-nigama-dana
 287. Agama-samaya
 288. Agamarga
 289. Agamin
 290. Agamudaiyan
 291. Aganagama
 292. Aganakola
 293. Agara
 294. Agara-brahmadeya
 295. Agara-ppa
 296. Agaravala
 297. Agariyapura
 298. Agartala
 299. Agasali
 300. Agasti
 301. Agastyar
 302. Agastyashrama
 303. Agathocles
 304. Agathokleas
 305. Aggahara
 306. Aggalava
 307. Aggalavacetiya
 308. Aggi
 309. Aggivaddhamanaka
 310. Aghapancashashti
 311. Aghapancavivecana
 312. Aghata
 313. Aghatana
 314. Aghatapura
 315. Aghati
 316. Aghosha
 317. Agilla
 318. Agisamaja
 319. Agivadamana
 320. Agni
 321. Agni-karya
 322. Agni-kula
 323. Agni-sthitika
 324. Agnicayana
 325. Agnicit
 326. Agnihotra
 327. Agnihotrin
 328. Agnikunda
 329. Agnila
 330. Agnipura
 331. Agnisharmarya
 332. Agnishtha
 333. Agnishtoma
 334. Agniskandha
 335. Agniveshya
 336. Agnyahita
 337. Agra
 338. Agra-bhriti
 339. Agra-dharmarajika
 340. Agra-mahadevi
 341. Agra-mahamahishi
 342. Agra-mandapa
 343. Agra-pra
 344. Agra-pratyamsha
 345. Agra-pratyaya
 346. Agra-shala
 347. Agrabhaga
 348. Agrabhaga-pratyamsha
 349. Agrahara
 350. Agrahara-pradey-amsha
 351. Agraharika
 352. Agraharin
 353. Agraharina
 354. Agraharina-mahattara
 355. Agrahayani
 356. Agraja
 357. Agrajanman
 358. Agramahishi
 359. Agrammes
 360. Agravala
 361. Agravana
 362. Agrayana
 363. Agrika
 364. Agrika-paya
 365. Agronomoi
 366. Ahada
 367. Ahalaviya
 368. Ahalyapalli
 369. Ahamvira
 370. Ahan
 371. Ahananuru
 372. Ahar
 373. Ahara
 374. Ahara-vishaya
 375. Aharani
 376. Ahavamalladeva
 377. Ahavaniya
 378. Ahi
 379. Ahi-danda
 380. Ahiari
 381. Ahicchatra
 382. Ahicchatta
 383. Ahichatra
 384. Ahikshatra
 385. Ahikshetra
 386. Ahipura
 387. Ahiroli
 388. Ahisharman
 389. Ahitagnimritadahavidhi
 390. Ahitagnipatnibhritavadhananirnaya
 391. Ahitagniprayoga
 392. Ahitagnisamskaravidhi
 393. Ahmednagar
 394. Ahnikavidhi
 395. Ahobilam
 396. Ahoganga
 397. Ahogangapabbata
 398. Aiduka
 399. Aihole
 400. Ailapatranaga
 401. Ainkurunuru
 402. Aippaci
 403. Airavata
 404. Airāvata-go-rājya
 405. Airikina
 406. Aishvary-ashtaka
 407. Aitada
 408. Aiyapa
 409. Ajamera
 410. Ajanta
 411. Ajapura
 412. Ajar
 413. Ajaudhiya
 414. Ajayapala
 415. Ajhar
 416. Ajirage
 417. Ajiragekholla
 418. Ajivaka-kasu
 419. Ajjahara
 420. Ajjunadeva
 421. Ajmer
 422. Ajna
 423. Ajna-bhogika
 424. Ajna-dapaka
 425. Ajna-paripalaka
 426. Ajna-sancarin
 427. Ajna-shata-prapayitri
 428. Ajnadharaka
 429. Ajnapti
 430. Ajnata
 431. Ajunahivita
 432. Ajurika
 433. Ajyapanayaka
 434. Akalavarsha
 435. Akalika
 436. Akana
 437. Akananuru
 438. Akara
 439. Akarshaka
 440. Akasacetiya
 441. Akasam
 442. Akash-otpatti
 443. Akasha
 444. Akasha-patal-otpatti
 445. Akasha-vasin
 446. Akashaganga
 447. Akashamukhin
 448. Akashavani
 449. Aketasetti
 450. Akhadada
 451. Akhanda-dipa
 452. Akhasali
 453. Akhili
 454. Akincid-grahya
 455. Akincitkara
 456. Akka-shala
 457. Akkam
 458. Akkarappakkam
 459. Akkasalavaru
 460. Akkasaliga
 461. Akkashalai-vari
 462. Akkathala
 463. Akkivalli
 464. Akola
 465. Akriti
 466. Aksha
 467. Akshapatal-adaya
 468. Akshapatal-adhipati
 469. Akshapatal-adhyaksha
 470. Akshapatala
 471. Akshapatala-prastha
 472. Akshapataladhikrita
 473. Akshapatalika
 474. Akshapatalin
 475. Akshara
 476. Aksharamalastotra
 477. Aksharapalli
 478. Aksharashila
 479. Akshashalika
 480. Akshashalin
 481. Akshata
 482. Akshatatritiya
 483. Akshauhini
 484. Akshavapa
 485. Akshaya-nivika
 486. Akshaya-purnamasi
 487. Akshayani
 488. Akshayanidhi-dharma
 489. Akshayanika
 490. Akshayanivi
 491. Akshayanivi-dharma
 492. Akshayatritiya
 493. Akshi
 494. Akshinin
 495. Akshipalanaga
 496. Akshota-bhanga
 497. Aksu
 498. Akvadunna
 499. Aḻ-amanji
 500. Aḻ-nĕl
 501. Aḻ-vari
 502. Ala-abagama
 503. Aladdin
 504. Aḻag-accu
 505. Alagarkoil
 506. Alageri
 507. Alagodaka
 508. Alagum
 509. Alahana
 510. Alahana-parivena
 511. Alakanuva
 512. Alakhiya
 513. Alakku
 514. Alalu
 515. Alam
 516. Alamadhi
 517. Alambana
 518. Alandur
 519. Alankarakalanidhi
 520. Alankaramanihara
 521. Alankaraprabodha
 522. Alankarasutra
 523. Alasanda
 524. Alathur
 525. Alavana
 526. Alavi
 527. Alaya
 528. Alder
 529. Alepana
 530. Algamiya
 531. Ali
 532. Alige
 533. Alikasudara
 534. Alini
 535. Alinjivakkam
 536. Alipaka
 537. Alisara
 538. Aḻiya
 539. Aliyaka
 540. Alla
 541. Allaka
 542. Allakappa
 543. Allalanatha
 544. Allalapura
 545. Allam
 546. Allashakti
 547. Allavadina
 548. Allavapura
 549. Allavata
 550. Aḻḻaya-manyam
 551. Allevava
 552. Alliya
 553. Alluvalu
 554. Aloka
 555. Alpa-bhandata
 556. Alpam-irai
 557. Alpamirai
 558. Alu
 559. Aḻugal-sharakku
 560. Alur
 561. Alutgal
 562. Alutvava
 563. Aluva
 564. Alvar Tirungari
 565. Alwar
 566. Alwarthirunagari
 567. Ama
 568. Amaca
 569. Amadevaiya
 570. Amalaka
 571. Amalasaraka
 572. Amaliman
 573. Amanta
 574. Amara
 575. Amara-magani
 576. Amara-nayaka
 577. Amaravati
 578. Amarda
 579. Amardaka
 580. Amareshvara
 581. Amari
 582. Amari-rudhi
 583. Amarpur
 584. Amatya
 585. Amatya-sabha
 586. Amavasya
 587. Amba-kapilika
 588. Ambada
 589. Ambagama
 590. Ambalatthika
 591. Ambalavapi
 592. Ambana
 593. Ambanganga
 594. Ambapali
 595. Ambapalivana
 596. Ambara
 597. Ambaranadishastotra
 598. Ambaranatha
 599. Ambarnath
 600. Ambasanda
 601. Ambataka
 602. Ambatakavana
 603. Ambatthala
 604. Ambattur
 605. Ambavana
 606. Ambavapi
 607. Ambejogai
 608. Ambevarika
 609. Ambhaya
 610. Ambhojashambhu
 611. Ambhonidhi
 612. Ambika-janika
 613. Ambilagrama
 614. Ambilahala
 615. Ambilahalavihara
 616. Ambilayagu
 617. Ambili-gadyana
 618. Ambivali
 619. Ambojala
 620. Amboka
 621. Ambudhi
 622. Ambujavallidandaka
 623. Ambujavallikalyana
 624. Ambujavalliparinaya
 625. Amburashi
 626. Amgam-kuliya
 627. Amhati
 628. Ami
 629. Amidanallur
 630. Amira
 631. Amma
 632. Ammalla
 633. Ammanagandhavarana
 634. Amminbhavi
 635. Amnata
 636. Amnaya
 637. Amoghavarsha
 638. Amol
 639. Amora
 640. Amra
 641. Amra-pipilika
 642. Amrakardava
 643. Amravati
 644. Amredana
 645. Amrita-gana
 646. Amrita-padi
 647. Amritadeva
 648. Amritatarangakavya
 649. Amritayoga
 650. Amritodaya
 651. Amsha
 652. Amsha-brihadbhogika
 653. Amsha-gana
 654. Amshapati
 655. Amshuka-bhandara-karana
 656. Amtikini
 657. Amtiyako
 658. Amudan-accu
 659. Amuka
 660. Amukaka-sakta
 661. Amyntas
 662. Anacchedya
 663. Anadeshya
 664. Anadora
 665. Anahara
 666. Anaharya
 667. Anahilapura
 668. Anai-accu
 669. Anaka
 670. Anala
 671. Ananatapala
 672. Ananda-nidhi
 673. Anandalahari
 674. Anandapura
 675. Anandapuravasaka
 676. Anandarasasagara
 677. Anandashramam
 678. Anandastotra
 679. Anandathu
 680. Anande
 681. Anandi
 682. Anangabhima
 683. Anangamangala
 684. Anangamangalabhana
 685. Ananguli-prakshepaniya
 686. Ananguli-prekshaniya
 687. Ananta
 688. Ananta-nidhi
 689. Anantadeva
 690. Anantadevi
 691. Anantanaga
 692. Anantapaiprabhu
 693. Anantapokkharani
 694. Anantaprabhu
 695. Anantarajupalle
 696. Anantarya
 697. Anantashaktivarman
 698. Anantugi
 699. Anaolandava
 700. Anapanasati Day
 701. Anartapura
 702. Anasedhya
 703. Anashu
 704. Anatha-samrakshana
 705. Anatti
 706. Anavamarshya
 707. Anavasha
 708. Anbutran
 709. Ancanavana
 710. Anchu
 711. Ancient Rome
 712. Ancient Tibet
 713. And-e
 714. Andalipuram
 715. Andaluja
 716. Andara
 717. Andaura
 718. Andhakavinda
 719. Andhapura
 720. Andharuva
 721. Andhavana
 722. Andhra-danda
 723. Andhra-mahabharatam
 724. Andhradesha
 725. Andhrapatha
 726. Andika
 727. Andimadam
 728. Andugama
 729. Ane
 730. Anekanta-mata
 731. Anĕl
 732. Aneravala
 733. Anĕsahini-vĕrgada
 734. Anevadi
 735. Anga
 736. Anga-mani
 737. Anga-niguhaka
 738. Anga-ranga-bhoga
 739. Anga-ranga-bhoga-vaibhava
 740. Anga-ranga-vaibhoga
 741. Anga-shala
 742. Anga-vaidya
 743. Angabhoga
 744. Angada
 745. Angada-siddhaya
 746. Angadevata
 747. Angadi-kkuli
 748. Angadi-ppattam
 749. Angagama
 750. Angaja
 751. Angamadilla
 752. Angamangalam
 753. Angamu
 754. Angara
 755. Angaracana
 756. Angaraka
 757. Angaraki
 758. Angaraksha
 759. Angarakshaka
 760. Angikaranika
 761. Angula
 762. Anguli
 763. Ani
 764. Anika
 765. Aniketŏs
 766. Animatism
 767. Animesha-anokaha
 768. Animism
 769. Aniruddhapura
 770. Anitapalla
 771. Anitapallavishaya
 772. Anivartaka-nivartayitri
 773. Anivritti
 774. Aniyankabhima
 775. Aniyata
 776. Aniyukta
 777. Anjana
 778. Anjanacala
 779. Anjanavana
 780. Anjashta-sabha
 781. Anjashta-shattu-sabhai
 782. Anjuvannam
 783. Anka
 784. Anka-danda-khandana
 785. Anka-gadyana
 786. Anka-shala
 787. Ankakara
 788. Ankalamma
 789. Ankulage
 790. Ankurarpanavidhi
 791. Anna
 792. Annamalai
 793. Annanasimha
 794. Annapaiya
 795. Annaprashana
 796. Annika
 797. Anniyaya-vava-danda-iṟai
 798. Anoma
 799. Anotatta
 800. Anotattavapi
 801. Anta
 802. Anta-mahamatra
 803. Antah-kara
 804. Antah-pratihara
 805. Antah-siddhika
 806. Antahpura
 807. Antahpura-mahamatra
 808. Antahpuradhyaksha
 809. Antahpurika
 810. Antal
 811. Antapala
 812. Antara
 813. Antara-adaya
 814. Antara-ayam
 815. Antara-viniyoga
 816. Antara-viniyogam
 817. Antarala
 818. Antarala-mandapa
 819. Antaranga
 820. Antarapata
 821. Antaravaddi
 822. Antaravasaka
 823. Antaraya
 824. Antaraya-kkashu
 825. Antaraya-ppattam
 826. Antargiri
 827. Antarika
 828. Antariksha
 829. Antaripa
 830. Antariyaka
 831. Antarvamshika
 832. Antevasin
 833. Antevasini
 834. Antialkidas
 835. Antiyoka
 836. Antyeshtipaddhati
 837. Anubandha
 838. Anubhavana
 839. Anubhoga-ppa
 840. Anucita
 841. Anudhyai
 842. Anudhyana
 843. Anudhyana-rata
 844. Anudhyata
 845. Anudhyeya
 846. Anudivasam
 847. Anudrish
 848. Anuga-jivita
 849. Anugraha
 850. Anugraha-sthiti-patra
 851. Anugrahya
 852. Anuja
 853. Anulapi
 854. Anulatissapabbata
 855. Anuloma
 856. Anumakonda
 857. Anumala
 858. Anumitiparamarshavada
 859. Anumollu
 860. Anunidhyapti
 861. Anupa
 862. Anupala
 863. Anupiya
 864. Anupratipatti
 865. Anupurvi
 866. Anuradhapura
 867. Anurupa
 868. Anusamyana
 869. Anusandhana
 870. Anusasana
 871. Anusenapati
 872. Anushas
 873. Anushasti
 874. Anushtubh
 875. Anutara
 876. Anutpanna-dana-samudgrahaka
 877. Anuttara
 878. Anuvah
 879. Anuvarttana
 880. Anuvarttanai
 881. Anuvidha
 882. Anuvritti
 883. Anvaya
 884. Anyajata
 885. Anyat
 886. Anyatha
 887. Anyatra
 888. Apabhara
 889. Apacara
 890. Apadana
 891. Apaga
 892. Apagratha
 893. Apakrishta
 894. Apana
 895. Apapa
 896. Aparadha
 897. Aparadhakshamapanastotra
 898. Aparaditya
 899. Aparagaya
 900. Aparajita
 901. Aparampara
 902. Aparantaka
 903. Aparapaksha
 904. Apararka
 905. Aparashiva
 906. Aparigodha
 907. Aparipanthya
 908. Apasaraka
 909. Apatya
 910. Apavaha
 911. Apavaraka
 912. Apavinch
 913. Apilaka
 914. Apohana
 915. Apollonius
 916. Appupillaiyur
 917. Appur
 918. Apracaraja
 919. Aprada
 920. Aprada-dharma
 921. Aprahartri
 922. Aprahata
 923. Apratihata
 924. Apratikara
 925. Apratishthapita
 926. Apratyagraja
 927. Aptakriya
 928. Apti
 929. Aptoryama
 930. Apuri
 931. Apurva
 932. Apurvin
 933. Aputra-dhana
 934. Aputra-dhanam-nasti
 935. Aputra-sahita
 936. Aputrika-dhana
 937. Aputrika-dravya
 938. Aradh
 939. Aradhya
 940. Araghatta
 941. Arakala
 942. Arakalapura
 943. Arakata
 944. Arakatapura
 945. Arakkal
 946. Arakshadhikrita
 947. Arakshika
 948. Arama
 949. Aramika
 950. Aramotsargavidhi
 951. Arandai
 952. Arangu
 953. Aranjara
 954. Aranmula
 955. Aranta
 956. Aranya
 957. Aranyaka
 958. Arashina
 959. Arashu-ppeṟu
 960. Arathi
 961. Arati
 962. Aratrika
 963. Aratta
 964. Araycci
 965. Arbuda
 966. Arca
 967. Arca-desha
 968. Arcana-bhoga
 969. Arcana-vibhava-kani
 970. Arcana-vritti
 971. Architavala
 972. Ardha-jama
 973. Ardha-kakini
 974. Ardha-namasya-vritti
 975. Ardha-nauvataka
 976. Ardha-purusharika
 977. Ardha-sirika
 978. Ardha-srotika
 979. Ardha-tritiya
 980. Ardhacandra
 981. Ardhad-ayatana
 982. Ardhanarishvara
 983. Ardhangi
 984. Ardhapura
 985. Ardhayama
 986. Ardhika
 987. Ardhodaya
 988. Ardhoruka
 989. Ardra
 990. Are
 991. Argala
 992. Argha-vancana
 993. Arhad-acarya
 994. Arhad-dasa
 995. Arhad-dasi
 996. Arhadbhakti
 997. Arhaddeva
 998. Arhanandi
 999. Arhat
 1000. Arhatstotra
 1001. Ari
 1002. Ari-shad-varga
 1003. Arigala
 1004. Ariimalam Village
 1005. Arika
 1006. Arikesarin
 1007. Ariko
 1008. Arikuli
 1009. Arimaddavijayaggama
 1010. Arimukkai
 1011. Arippadikkaval
 1012. Arisana
 1013. Arishi-kkanam
 1014. Arishtavadhadicarita
 1015. Aristotle
 1016. Arita
 1017. Aritagama
 1018. Aritapatti
 1019. Aritavihara
 1020. Arittapatti
 1021. Arittha-vihara
 1022. Aritthagiri
 1023. Aritthapura
 1024. Ariya
 1025. Arjuna
 1026. Arjuna-kara
 1027. Arjunapura
 1028. Arjunapuram
 1029. Arjunayana
 1030. Arka
 1031. Arkadasa
 1032. Arkashalika
 1033. Arkashalin
 1034. Arkavana
 1035. Arleshvar
 1036. Arma
 1037. Arnava
 1038. Arnika
 1039. Arogya-dakshina
 1040. Arogyasala
 1041. Arohaka
 1042. Aṟṟankarai-ttevai
 1043. Aṟṟu-kkulai
 1044. Aṟṟukkal-amanji
 1045. Arshtapura
 1046. Artha
 1047. Artha-abhiyukta
 1048. Arthadipika
 1049. Arthakarman
 1050. Arthalekhin
 1051. Artharuva
 1052. Arthasamgraha
 1053. Arti
 1054. Artiga
 1055. Arudra
 1056. Aruhana
 1057. Arunacala
 1058. Arunacaleshvara
 1059. Arunachalam
 1060. Arunachaleshvara
 1061. Arunagiri
 1062. Arunai
 1063. Aruntodu
 1064. Aruppukottai
 1065. Aruvana
 1066. Arya
 1067. Arya-guru
 1068. Aryabhata
 1069. Aryadeva
 1070. Aryaka
 1071. Aryan
 1072. Aryapura
 1073. Aryaputra
 1074. Aryasamgha
 1075. Aryasatya
 1076. Aryavarman
 1077. Aryavarta
 1078. Aryika
 1079. Asacchadi
 1080. Asala
 1081. Asalha Puja
 1082. Asamiya
 1083. Asampratipatti
 1084. Asan-nara-pravritti-vinivritta-acara
 1085. Asana
 1086. Asana-patta
 1087. Asana-pithika
 1088. Asanalokeshvaramahavihara
 1089. Asanapura
 1090. Asanavira
 1091. Asankitavarman
 1092. Asaraya
 1093. Asarayavihara
 1094. Asari
 1095. Asavalli
 1096. Asedhabhanga-adhikrita
 1097. Asha
 1098. Ashadashachandas
 1099. Ashapala
 1100. Ashapalli
 1101. Ashatana
 1102. Ashaucanirnaya
 1103. Ashesha-mahashabda
 1104. Ashesha-vidya
 1105. Ashmaka
 1106. Ashmakatantra
 1107. Ashmakiya
 1108. Ashoka
 1109. Ashradudhana
 1110. Ashrama
 1111. Ashramasthana
 1112. Ashraya
 1113. Ashta
 1114. Ashta-ahika
 1115. Ashta-bhagika
 1116. Ashta-bhuti
 1117. Ashta-kula
 1118. Ashta-paripalana
 1119. Ashta-pushpika
 1120. Ashta-vidha-arcana
 1121. Ashta-vidha-bhakti-kriya
 1122. Ashtabhoga
 1123. Ashtabhoga-tejahsvamya
 1124. Ashtabhoga-tejahsvamya-dandashulka-yukta
 1125. Ashtadasha
 1126. Ashtadasha-dosha
 1127. Ashtadasha-jati
 1128. Ashtadasha-jati-parihara
 1129. Ashtadasha-praja
 1130. Ashtadasha-prakriti
 1131. Ashtadhara
 1132. Ashtadiggaja
 1133. Ashtadvara
 1134. Ashtagariya
 1135. Ashtahnika
 1136. Ashtaka
 1137. Ashtakalasmarani
 1138. Ashtakalinavarnana
 1139. Ashtakaliyaseva
 1140. Ashtakaprayoganirupana
 1141. Ashtakavikritishraddhaprayoga
 1142. Ashtaki
 1143. Ashtamba
 1144. Ashtami-paksha
 1145. Ashtamika
 1146. Ashtanga
 1147. Ashtanga-bhakti-krama
 1148. Ashtanga-namaskara
 1149. Ashtapada
 1150. Ashtapadi
 1151. Ashtapraharika
 1152. Ashtapraharikya
 1153. Ashtasahasrivivarana
 1154. Ashtavadhana
 1155. Ashtavara
 1156. Ashtavargika
 1157. Ashtkalam
 1158. Ashu-kavi
 1159. Ashulopa
 1160. Ashuva-kkadamai
 1161. Ashuva-kkashu
 1162. Ashuvikaḻ-kasu
 1163. Ashv-addanaka-patra
 1164. Ashva
 1165. Ashva-ghasa-kayastha
 1166. Ashva-sadhanika
 1167. Ashva-samstha
 1168. Ashvadhyaksha
 1169. Ashvaka
 1170. Ashvalayanagrihyakarika
 1171. Ashvalayanapitrimedhaprayoga
 1172. Ashvalayanaprakarana
 1173. Ashvalayanaprayogaratna
 1174. Ashvamedha
 1175. Ashvapati
 1176. Ashvapati-Gajapati-Narapati-muvaru-rayara-ganda
 1177. Ashvapati-Gajapati-Narapati-raja-tray-adhipati
 1178. Ashvaroha
 1179. Ashvashala-karana
 1180. Ashvati
 1181. Ashvattha
 1182. Ashvatthanagara
 1183. Ashvavara
 1184. Ashvavaraka
 1185. Ashvavarika
 1186. Ashvin
 1187. Ashvina
 1188. Ashviya
 1189. Asi-danda-prahara
 1190. Asidharavrata
 1191. Asihara
 1192. Asikunda
 1193. Asina
 1194. Asinayara
 1195. Asitamasa
 1196. Asitanjana
 1197. Asitanjananagara
 1198. Asnava
 1199. Asoge
 1200. Asokarama
 1201. Asphotana
 1202. Assaka
 1203. Assam-lota
 1204. Assamese
 1205. Assapura
 1206. Astagiri
 1207. Asthanamandapa
 1208. Asthayika-purusha
 1209. Asthi
 1210. Asti
 1211. Asu
 1212. Asunpititeya
 1213. Asura-kriya
 1214. Asura-vijayin
 1215. Asvamika
 1216. Atanubukka
 1217. Atapika
 1218. Atapura
 1219. Atavi
 1220. Atavika
 1221. Ataviragollava
 1222. Atci-ppattam
 1223. Atghara
 1224. Atha-gani
 1225. Athanur
 1226. Atharvaveda
 1227. Athasamaya Paravara
 1228. Athavariya
 1229. Athikeshava
 1230. Athimur
 1231. Ati
 1232. Ati-brahmanya
 1233. Atidhriti
 1234. Atijagali
 1235. Atila-rajya
 1236. Atimanti
 1237. Atimukta
 1238. Atipara
 1239. Atiprasanga
 1240. Atirai
 1241. Atiratra
 1242. Atireka
 1243. Atisattra
 1244. Atisha
 1245. Atita
 1246. Atithi
 1247. Atithya
 1248. Ativahika
 1249. Atiyatra
 1250. Atiyatrika
 1251. Atiyuṟai
 1252. Atma-patika
 1253. Atmaka
 1254. Atman
 1255. Atmarama
 1256. Atodya
 1257. Atpura
 1258. Atranjikhera
 1259. Atri
 1260. Atrinayanaja
 1261. Attai-kanikkai
 1262. Attanaikkal
 1263. Attanatti
 1264. Attapati
 1265. Attapati-bhaga
 1266. Attavira
 1267. Atthai-mahotsava
 1268. Attili
 1269. Attilinandu
 1270. Attiṟai
 1271. Attiṟai-ppattam
 1272. Attukk-iṟai
 1273. Attukkiṟai
 1274. Atu
 1275. Atubadalena
 1276. Atubadalenavihara
 1277. Atukotpattu
 1278. Atula
 1279. Atula-vihara
 1280. Aturashala
 1281. Aturavaddi
 1282. Atyagnishtoma
 1283. Atyanta-bhagavad-bhakta
 1284. Atyanta-maheshvara
 1285. Atyanta-svami-mahabhairava-bhakta
 1286. Atyashti
 1287. Atyaya
 1288. Atyayika
 1289. Aucityavicaracarca
 1290. Audayantrika
 1291. Audrangika
 1292. Augustus
 1293. Aukapinda
 1294. Aulakiya
 1295. Aulikara
 1296. Auparika
 1297. Aupashatiko
 1298. Aupayanika
 1299. Aupayika
 1300. Auravala
 1301. Aurdhvadehikapaddhati
 1302. Aureus
 1303. Aurnasthanika
 1304. Auroville
 1305. Ausavala
 1306. Aushadha
 1307. Autkhetika
 1308. Auttaraha
 1309. Autthitasanika
 1310. Avabhritha
 1311. Avacatita
 1312. Avacchinna
 1313. Avadana
 1314. Avadara
 1315. Avadhanin
 1316. Avadharana
 1317. Avadhi
 1318. Avadhutatantra
 1319. Avadi
 1320. Avaha
 1321. Avakara
 1322. Avakasa
 1323. Avakathavala
 1324. Avalaga
 1325. Avalagaka
 1326. Avalagana
 1327. Avalambaka
 1328. Avalokana
 1329. Avalokya
 1330. Avalurpettai
 1331. Avamukta
 1332. Avana
 1333. Avanam
 1334. Avanda-aya
 1335. Avani
 1336. Avani Moola
 1337. Avani-randhra-nyaya
 1338. Avani-vetana
 1339. Avanimandala
 1340. Avanivarman
 1341. Avaniyapuram
 1342. Avanti
 1343. Avantinareshitri
 1344. Avantipati
 1345. Avantishitri
 1346. Avara
 1347. Avara-adhika
 1348. Avaraja
 1349. Avarana
 1350. Avarjaniya
 1351. Avarodha-jana
 1352. Avarodhana
 1353. Avarta
 1354. Avasa
 1355. Avasaka
 1356. Avasanika
 1357. Avasara
 1358. Avasara-varttana
 1359. Avasara-varttanai
 1360. Avasarasara
 1361. Avasatha
 1362. Avasathika
 1363. Avasathin
 1364. Avashtabdhi
 1365. Avaskara
 1366. Avastha
 1367. Avasthika
 1368. Avata
 1369. Avata-aya
 1370. Avatara
 1371. Avatarana
 1372. Avatari-amavasya
 1373. Avatrap
 1374. Avattaganga
 1375. Avayava
 1376. Avayavadidhitividyota
 1377. Avayavamanididhitivivarana
 1378. Avedana
 1379. Avedanaka
 1380. Avesani
 1381. Aveshanin
 1382. Avighnakara
 1383. Avimanas
 1384. Aviprahina
 1385. Avirodha
 1386. Avisha
 1387. Avriti
 1388. Avritti
 1389. Avu
 1390. Avudakagama
 1391. Avuka
 1392. Avukana
 1393. Avukanavihara
 1394. Avula
 1395. Avuruviti
 1396. Avuruvitigama
 1397. Aya
 1398. Aya-pada
 1399. Aya-shulka
 1400. Ayaga
 1401. Ayaga-sabha
 1402. Ayagapata
 1403. Ayagapatta
 1404. Ayaka
 1405. Ayakudi
 1406. Ayam
 1407. Ayamukha
 1408. Ayana
 1409. Ayanamsha
 1410. Ayananirnaya
 1411. Ayasharira
 1412. Ayata
 1413. Ayatana
 1414. Ayati
 1415. Ayodhya
 1416. Ayodhyaparva
 1417. Ayodhyavasaka
 1418. Ayojjha
 1419. Ayudhiya
 1420. Ayukta
 1421. Ayukta-purusha
 1422. Ayuktaka
 1423. Ayurveda
 1424. Ayusha
 1425. Ayushya
 1426. Ayutahomavidhi
 1427. Ayyanagandhavarana
 1428. Ayyanasimha
 1429. Ayyavole
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: