India history glossary, starting with ‘l’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “l”, contains 185 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. La-sam
 2. Labdhi
 3. Labechu
 4. Labha
 5. Labhalika
 6. Labharika
 7. Labugamaka
 8. Labunakara
 9. Labunoruva
 10. Lada
 11. Laddagiri
 12. Ladisaka
 13. Ladol
 14. Lag
 15. Laga
 16. Laga-bhaga
 17. Laga-sambandha
 18. Lagada
 19. Lagana
 20. Laggavayitva
 21. Laghu-Adanika
 22. Laghvarahasya
 23. Lagi-drammah
 24. Lagna
 25. Lagna-devi
 26. Lahadi
 27. Lahore
 28. Lahugiprabhu
 29. Lakara
 30. Lakata
 31. Lakhumana Ghaisasa
 32. Lakkasetti
 33. Lakkhuyyana
 34. Laksha-dana
 35. Lakshahoma
 36. Lakshahomapaddhati
 37. Lakshana
 38. Lakshana-adhyaksha
 39. Lakshanasharman
 40. Lakshmana
 41. Lakshmanaiprabhu
 42. Lakshmanaiya
 43. Lakshmanaiyaprabhu
 44. Lakshmananayaka
 45. Lakshmanaprabhu
 46. Lakshmaneyaprabhu
 47. Lakshmeshvar
 48. Lakshmidhara
 49. Lakshmidharabhatta
 50. Lakshmikarna
 51. Lakshminarayana
 52. Lakula
 53. Lakuleshvara-agama
 54. Lala
 55. Laḻa-khandeya-ka
 56. Lalarattha
 57. Lalatika
 58. Laligonda
 59. Lalita
 60. Lalitakshara
 61. Lalitamadhava
 62. Lalitangi
 63. Lalitapattana
 64. Lalitapura
 65. Lalitapuravala
 66. Lalitaratnamala
 67. Lalitarcanapaddhati
 68. Lalitashtaka
 69. Lalitashuradeva
 70. Lalluka
 71. Lamba-pataha
 72. Lambadi
 73. Lambodara
 74. Lambusara
 75. Lamechu
 76. Lanchana
 77. Lanchita
 78. Landa-kkuṟam
 79. Langadi
 80. Langulya
 81. Lanjakasana
 82. Lanjanai-pperu
 83. Lanjinai-ppeṟu
 84. Lanka
 85. Lankadipa
 86. Lankatilaka
 87. Lapita
 88. Larike
 89. Lashana Vangaka
 90. Lashti
 91. Lata
 92. Latadeva
 93. Latarashtra
 94. Latavishaya
 95. Lathi Khela
 96. Lattalurapura-parameshvara
 97. Latthivana
 98. Lauhitya
 99. Lauki
 100. Laukika
 101. Lavalika
 102. Lavana
 103. Lavanaka
 104. Lavanakara
 105. Lavanetata
 106. Lavanga
 107. Lavangasika
 108. Lavani
 109. Lavanika
 110. Lavanyavati
 111. Lavapura
 112. Lavechu
 113. Lavodaya
 114. Layana
 115. Lekha
 116. Lekhadhikarin
 117. Lekhahara
 118. Lekhaharaka
 119. Lekhaka
 120. Lekhana-adhyaksha
 121. Lekhayitri
 122. Lekhita
 123. Lekhitri
 124. Lenka
 125. Lepakshi
 126. Lepyakara
 127. Lesser Himalaya
 128. Lhazo
 129. Licchavi
 130. Lidar
 131. Lidhaka
 132. Lig-myi-rhya
 133. Likhita
 134. Lilavati
 135. Linen
 136. Linga
 137. Lingadipratishthavidhi
 138. Lingayata
 139. Lingorana
 140. Lipi
 141. Lipikara
 142. Lipikrit-kula
 143. Lobha-vijayin
 144. Locana
 145. Loha
 146. Loha-carma-kara
 147. Loha-vanija
 148. Lohadiya
 149. Lohajam
 150. Lohanagara
 151. Lohara
 152. Loharasamena
 153. Lohargala
 154. Loharya
 155. Lohavaniya
 156. Lohika-karuka
 157. Lohita
 158. Lohitaka
 159. Lohitavahakhanda
 160. Loholuvila
 161. Loka
 162. Lokamahadevi
 163. Lokananayaka
 164. Lokapaiya
 165. Lokapala
 166. Lokaparya
 167. Lokaprakasha
 168. Lokapunya
 169. Lokapura
 170. Lokeshvara
 171. Lokhamurti
 172. Lokkai-shreshthin
 173. Lokki-gadyana
 174. Lokopakara
 175. Lokottaravihara
 176. Lonavataka
 177. Loni-kkadamai
 178. Lopsy-poma
 179. Lothal
 180. Lovara
 181. Lucknow
 182. Lugzo
 183. Lumbi
 184. Lumbinivana
 185. Lunar Month
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: