India history glossary, starting with ‘l’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The India history glossary, starting with the letter “l”, contains 179 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. La-sam
 2. Labdhi
 3. Labechu
 4. Labha
 5. Labhalika
 6. Labharika
 7. Labugamaka
 8. Labunakara
 9. Labunoruva
 10. Lada
 11. Laddagiri
 12. Ladisaka
 13. Ladol
 14. Lag
 15. Laga
 16. Laga-bhaga
 17. Laga-sambandha
 18. Lagada
 19. Lagana
 20. Laggavayitva
 21. Laghu-Adanika
 22. Laghvarahasya
 23. Lagi-drammah
 24. Lagna
 25. Lagna-devi
 26. Lahadi
 27. Lahore
 28. Lahugiprabhu
 29. Lakara
 30. Lakata
 31. Lakhumana Ghaisasa
 32. Lakkasetti
 33. Lakkhuyyana
 34. Laksha-dana
 35. Lakshahoma
 36. Lakshahomapaddhati
 37. Lakshana
 38. Lakshana-adhyaksha
 39. Lakshanasharman
 40. Lakshmana
 41. Lakshmanaiprabhu
 42. Lakshmanaiya
 43. Lakshmanaiyaprabhu
 44. Lakshmananayaka
 45. Lakshmanaprabhu
 46. Lakshmaneyaprabhu
 47. Lakshmeshvar
 48. Lakshmidhara
 49. Lakshmidharabhatta
 50. Lakshmikarna
 51. Lakshminarayana
 52. Lakula
 53. Lakuleshvara-agama
 54. Lala
 55. Laḻa-khandeya-ka
 56. Lalarattha
 57. Lalatika
 58. Laligonda
 59. Lalita
 60. Lalitakshara
 61. Lalitamadhava
 62. Lalitapattana
 63. Lalitapura
 64. Lalitapuravala
 65. Lalitaratnamala
 66. Lalitarcanapaddhati
 67. Lalitashtaka
 68. Lalitashuradeva
 69. Lalluka
 70. Lamba-pataha
 71. Lambadi
 72. Lambodara
 73. Lambusara
 74. Lamechu
 75. Lanchana
 76. Lanchita
 77. Landa-kkuṟam
 78. Langadi
 79. Langulya
 80. Lanjakasana
 81. Lanjanai-pperu
 82. Lanjinai-ppeṟu
 83. Lanka
 84. Lankadipa
 85. Lankatilaka
 86. Lapita
 87. Larike
 88. Lashana Vangaka
 89. Lashti
 90. Lata
 91. Latadeva
 92. Latarashtra
 93. Latavishaya
 94. Lathi Khela
 95. Lattalurapura-parameshvara
 96. Latthivana
 97. Lauhitya
 98. Lauki
 99. Laukika
 100. Lavalika
 101. Lavana
 102. Lavanaka
 103. Lavanakara
 104. Lavanetata
 105. Lavanga
 106. Lavangasika
 107. Lavani
 108. Lavanika
 109. Lavanyavati
 110. Lavapura
 111. Lavechu
 112. Lavodaya
 113. Layana
 114. Lekha
 115. Lekhadhikarin
 116. Lekhahara
 117. Lekhaharaka
 118. Lekhaka
 119. Lekhana-adhyaksha
 120. Lekhayitri
 121. Lekhita
 122. Lekhitri
 123. Lenka
 124. Lepakshi
 125. Lepyakara
 126. Lesser Himalaya
 127. Licchavi
 128. Lidar
 129. Lidhaka
 130. Lig-myi-rhya
 131. Likhita
 132. Lilavati
 133. Linen
 134. Linga
 135. Lingadipratishthavidhi
 136. Lingayata
 137. Lingorana
 138. Lipi
 139. Lipikara
 140. Lipikrit-kula
 141. Lobha-vijayin
 142. Locana
 143. Loha
 144. Loha-carma-kara
 145. Loha-vanija
 146. Lohadiya
 147. Lohanagara
 148. Lohara
 149. Loharasamena
 150. Lohargala
 151. Lohavaniya
 152. Lohika-karuka
 153. Lohita
 154. Lohitaka
 155. Lohitavahakhanda
 156. Loholuvila
 157. Loka
 158. Lokamahadevi
 159. Lokananayaka
 160. Lokapaiya
 161. Lokapala
 162. Lokaparya
 163. Lokaprakasha
 164. Lokapunya
 165. Lokapura
 166. Lokeshvara
 167. Lokhamurti
 168. Lokkai-shreshthin
 169. Lokki-gadyana
 170. Lokopakara
 171. Lokottaravihara
 172. Lonavataka
 173. Loni-kkadamai
 174. Lopsy-poma
 175. Lothal
 176. Lovara
 177. Lucknow
 178. Lumbinivana
 179. Lunar Month
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: