Mahayana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “s”, contains 1351 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabhadra
 2. Sabhaga
 3. Sabhagahetu
 4. Sabhisamskaraparinirvayin
 5. Sacchidra
 6. Sacchidravahana
 7. Sadaprarudita
 8. Sadbhuta
 9. Saddharma
 10. Saddharmapundarika
 11. Sadeva
 12. Sadevaloka
 13. Sadgati
 14. Sadhaka
 15. Sadharana
 16. Sadharanabhumi
 17. Sadharanalakshana
 18. Sadhayitavya
 19. Sadhi
 20. Sadhukara
 21. Sadhumati
 22. Sadhuprabha
 23. Sadhurupa
 24. Sadosha
 25. Sadoshacitta
 26. Sadrisha
 27. Sagara
 28. Sagaradharapurusha
 29. Sagarajala
 30. Sagaramudra
 31. Sagaramudrasamadhi
 32. Sagaranagarajaduhita
 33. Sagaraphala
 34. Sagararaja
 35. Sagata
 36. Sagaurava
 37. Sagga
 38. Sagrama
 39. Sahabhu
 40. Sahabhuhetu
 41. Sahaloka
 42. Sahalokadhatu
 43. Sahasika
 44. Sahasracudika
 45. Sahasracudikalokadhatu
 46. Sahasradatri
 47. Sahasrajapta
 48. Sahasraloka
 49. Saindhava
 50. Saindhavalavana
 51. Saivala
 52. Sajjini
 53. Sakalabhavana
 54. Sakata
 55. Saketa
 56. Sakkodana
 57. Sakridagamin
 58. Sakshatkartavya
 59. Saktu
 60. Saktupadma
 61. Sakyamuni
 62. Salavana
 63. Salilagajagamin
 64. Salilagupta
 65. Sama
 66. Samabuddhi
 67. Samacarya
 68. Samacitta
 69. Samacittata
 70. Samadana
 71. Samadanasamadhi
 72. Samadhana
 73. Samadhi
 74. Samadhicitta
 75. Samadhimarga
 76. Samadhimukha
 77. Samadhindriya
 78. Samadhiparishuddhi
 79. Samadhiprajna
 80. Samadhipratilabdha
 81. Samadhiraja
 82. Samadhirajasamadhi
 83. Samadhisamapatti
 84. Samadhiskandha
 85. Samadhivashita
 86. Samadhivipphara
 87. Samadrishti
 88. Samagata
 89. Samagri
 90. Samagrilakshana
 91. Samahita
 92. Samala
 93. Samalacitta
 94. Samalamkrita
 95. Samamanas
 96. Samamathita
 97. Samana
 98. Samanantara
 99. Samanantarapratyaya
 100. Samantabhadra
 101. Samantabhuja
 102. Samantacandra
 103. Samantadarshin
 104. Samantagandha
 105. Samantajvala
 106. Samantakarabhuja
 107. Samantakaracchatracandrakaraparikara
 108. Samantakaracchatrakaraparikara
 109. Samantakaracchatraparikara
 110. Samantakaradhvaja
 111. Samantakaraparikaracchatra
 112. Samantakaraparikaracchatrakara
 113. Samantakaravigata
 114. Samantakusuma
 115. Samantaloka
 116. Samantapushpa
 117. Samantarashmi
 118. Samantavabhasa
 119. Samantavalokitanetra
 120. Samanvagata
 121. Samapaksha
 122. Samapani
 123. Samapanna
 124. Samapatti
 125. Samaprayoga
 126. Samaptalambha
 127. Samaropa
 128. Samarpita
 129. Samashvasya
 130. Samata
 131. Samatajnana
 132. Samatakshanti
 133. Samatapratishthita
 134. Samatapravesha
 135. Samatasthita
 136. Samatha
 137. Samatikrama
 138. Samatikranta
 139. Samatya
 140. Samavasarana
 141. Samaya
 142. Samayamantra
 143. Samayapalana
 144. Samayashiksha
 145. Samayukta
 146. Sambhara
 147. Sambharamarga
 148. Sambhinna
 149. Sambhinnapralapa
 150. Sambodhi
 151. Sambodhyanga
 152. Sambuddha
 153. Sambuka
 154. Samcayavigata
 155. Samchadayanti
 156. Samchadayat
 157. Samchadya
 158. Samchanna
 159. Samchedana
 160. Samchinna
 161. Samcintya
 162. Samcintyopapatti
 163. Samcitora
 164. Samcodanavidya
 165. Samcodani
 166. Samcodayitavya
 167. Samdagdha
 168. Samdagdhaprabha
 169. Samdahya
 170. Samdarshana
 171. Samdharani
 172. Samdrishtika
 173. Samdrishya
 174. Samganusmriti
 175. Samgha
 176. Samghakancaka
 177. Samghanaka
 178. Samgharaksha
 179. Samghata
 180. Samghati
 181. Samghatta
 182. Samghavamsha
 183. Samgiti
 184. Samgitiparyaya
 185. Samgraha
 186. Samgrahana
 187. Samgrahavastu
 188. Samgrihita
 189. Samgrihitapaksha
 190. Samharshana
 191. Samharshita
 192. Samhita
 193. Samici
 194. Samikshitartha
 195. Samikshitavadana
 196. Samiri
 197. Samjiva
 198. Samjna
 199. Samjnayaparivarta
 200. Samkalpa
 201. Samkashya
 202. Samketadharma
 203. Samketapada
 204. Samkhyatadharma
 205. Samkirna
 206. Samklesha
 207. Samkleshasamghata
 208. Samkleshavyavadana
 209. Samklishta
 210. Samklishtacitta
 211. Samkranti
 212. Samkshepanirdesha
 213. Samkshipta
 214. Samkshiptabuddhi
 215. Samkshiptacitta
 216. Samkshobha
 217. Samlayana
 218. Samlekha
 219. Sammata
 220. Sammatarashmi
 221. Sammatideva
 222. Sammishra
 223. Sammoca
 224. Sammosa
 225. Sammoshi
 226. Sammrishta
 227. Sammukha
 228. Sammurcchita
 229. Samnaha
 230. Samnahavirya
 231. Samnipata
 232. Samnipatita
 233. Samnipatya
 234. Samoha
 235. Samohacitta
 236. Sampad
 237. Sampadana
 238. Sampadayitavya
 239. Sampanna
 240. Sampatti
 241. Sampattivivardhana
 242. Samprajana
 243. Samprajanabala
 244. Samprajanya
 245. Samprajnana
 246. Samprajvalita
 247. Sampramosha
 248. Samprasthita
 249. Samprayukta
 250. Samprayuktaka
 251. Samprayuktakahetu
 252. Samrakshana
 253. Samrakshita
 254. Samrakshitavya
 255. Samrakta
 256. Samranjaniya
 257. Samriddha
 258. Samriddharashtra
 259. Samriddhayajna
 260. Samsarabandhana
 261. Samsaracakra
 262. Samsarakaya
 263. Samsarga
 264. Samsarin
 265. Samshaya
 266. Samshayacchedana
 267. Samshayachedaka
 268. Samshayajala
 269. Samshrutya
 270. Samskara
 271. Samskarabala
 272. Samskaramarga
 273. Samskrita
 274. Samskritadharma
 275. Samskritadhrma
 276. Samskritashunyata
 277. Samstava
 278. Samsthana
 279. Samsthapana
 280. Samsthatavya
 281. Samsthita
 282. Samstuta
 283. Samsveda
 284. Samsvedaja
 285. Samtana
 286. Samtapa
 287. Samtapta
 288. Samtaptasharira
 289. Samthakatyayana
 290. Samthakatyayanasutra
 291. Samtoshana
 292. Samtushta
 293. Samtushti
 294. Samtyakta
 295. Samucchedana
 296. Samucchinna
 297. Samucchinnaraga
 298. Samudacara
 299. Samudanaya
 300. Samudayajnana
 301. Samudbhuta
 302. Samudgama
 303. Samudrabuddhi
 304. Samutsrishta
 305. Samuttarana
 306. Samutthana
 307. Samutthita
 308. Samvara
 309. Samvarashila
 310. Samvardhika
 311. Samvardhita
 312. Samvasa
 313. Samvasanti
 314. Samvasat
 315. Samvatsara
 316. Samvibhaktavya
 317. Samvidyamana
 318. Samvigna
 319. Samvignamanas
 320. Samvrita
 321. Samvriti
 322. Samvritidharma
 323. Samvritijnana
 324. Samvritisatya
 325. Samvritta
 326. Samvrittatejas
 327. Samyag-marga
 328. Samyagajiva
 329. Samyagdrishti
 330. Samyagvak
 331. Samyagvyayama
 332. Samyakkarmanta
 333. Samyakpradhana
 334. Samyakprahana
 335. Samyakpratipatti
 336. Samyakprayoga
 337. Samyaksamadhi
 338. Samyaksambodhi
 339. Samyaksambuddha
 340. Samyaksankalpa
 341. Samyaksmriti
 342. Samyaktva
 343. Samyaktvaniyama
 344. Samyama
 345. Samyanc
 346. Samyoga
 347. Samyojana
 348. Samyojanasthana
 349. Samyojanavyadhi
 350. Samyojya
 351. Samyukta
 352. Sandha
 353. Sanga
 354. Sangacitta
 355. Sanghanusmriti
 356. Sangharaksha
 357. Sanghasthavira
 358. Sangrihitapaksha
 359. Sanidarshana
 360. Sanjaya
 361. Sankala
 362. Sanketa
 363. Sankshepa
 364. Sannaddha
 365. Sannivesha
 366. Sanskrit
 367. Santa
 368. Santarpita
 369. Santha
 370. Saparyanta
 371. Sapatha
 372. Sapatnata
 373. Sapita
 374. Sapramana
 375. Saprashnaka
 376. Sapravara
 377. Saptabijaka
 378. Saptadha
 379. Saptadharma
 380. Saptadhupa
 381. Saptagudika
 382. Saptaha
 383. Saptahasta
 384. Saptajapta
 385. Saptapada
 386. Saptaparnaguha
 387. Saptarashika
 388. Saptaratna
 389. Saptaratnalamkrita
 390. Saptaratnamaya
 391. Saptaratra
 392. Saptaratri
 393. Saptarupa
 394. Saptarupaka
 395. Saptashirsha
 396. Saptashirshaka
 397. Saptatrimshat
 398. Saptayojana
 399. Saptotsada
 400. Saputradara
 401. Sara
 402. Sarabhanga
 403. Saraga
 404. Saragacitta
 405. Sarakshi
 406. Sarami
 407. Saranugata
 408. Saras
 409. Sarasa
 410. Sarasaroman
 411. Sarashundi
 412. Sarasvati
 413. Sarasvatiparivarta
 414. Sarathi
 415. Saratsa
 416. Saravatisamadhi
 417. Sarayu
 418. Sardha
 419. Sarisripa
 420. Sarja
 421. Sarjarasa
 422. Sarpa
 423. Sarpashundaikapragbhara
 424. Sarpashundikapragbhara
 425. Sarshapa
 426. Sarshapamishra
 427. Sarshapodaka
 428. Sarthavaha
 429. Sarvabala
 430. Sarvabandha
 431. Sarvabhavana
 432. Sarvabhaya
 433. Sarvabhijna
 434. Sarvabhumi
 435. Sarvabija
 436. Sarvabodhipakshika
 437. Sarvabodhisattva
 438. Sarvabuddha
 439. Sarvabuddhabhashita
 440. Sarvabuddhakshetradarshana
 441. Sarvacakshus
 442. Sarvada
 443. Sarvadaraka
 444. Sarvadeva
 445. Sarvadevabhisheka
 446. Sarvadevagupta
 447. Sarvadharma
 448. Sarvadharmashunyata
 449. Sarvadharmatathata
 450. Sarvadravya
 451. Sarvadrishti
 452. Sarvadurbhiksha
 453. Sarvadurnimitta
 454. Sarvadurukta
 455. Sarvadushta
 456. Sarvagandharva
 457. Sarvagardabha
 458. Sarvagaruda
 459. Sarvago
 460. Sarvaguna
 461. Sarvahasti
 462. Sarvahuti
 463. Sarvajagat
 464. Sarvajambudvipa
 465. Sarvajana
 466. Sarvajati
 467. Sarvajna
 468. Sarvajnajnana
 469. Sarvajnana
 470. Sarvajnata
 471. Sarvakali
 472. Sarvakalpa
 473. Sarvakalusha
 474. Sarvakara
 475. Sarvakarajnana
 476. Sarvakarajnata
 477. Sarvakarman
 478. Sarvakarya
 479. Sarvakimnara
 480. Sarvaklesha
 481. Sarvakrimi
 482. Sarvakshetra
 483. Sarvakushala
 484. Sarvalambana
 485. Sarvalokadhatu
 486. Sarvalokatikranta
 487. Sarvamahisha
 488. Sarvamahoraga
 489. Sarvamanushya
 490. Sarvamara
 491. Sarvamdada
 492. Sarvamegha
 493. Sarvamitra
 494. Sarvanarottama
 495. Sarvanta
 496. Sarvantadrishti
 497. Sarvapada
 498. Sarvapakshin
 499. Sarvapalasha
 500. Sarvapapa
 501. Sarvaparamita
 502. Sarvaparikalpa
 503. Sarvaparitrana
 504. Sarvapatra
 505. Sarvaphala
 506. Sarvaprabhavavairocana
 507. Sarvapranaka
 508. Sarvapratijna
 509. Sarvapunya
 510. Sarvapurusha
 511. Sarvapushpa
 512. Sarvapushpaphala
 513. Sarvarambha
 514. Sarvaroga
 515. Sarvaromakupa
 516. Sarvarthadarshana
 517. Sarvasaha
 518. Sarvasamagri
 519. Sarvasamshaya
 520. Sarvasamyukta
 521. Sarvasanga
 522. Sarvasasya
 523. Sarvasattva
 524. Sarvasattvapriyadarshana
 525. Sarvasatva
 526. Sarvasatvacitta
 527. Sarvasatvendriya
 528. Sarvashani
 529. Sarvashiksha
 530. Sarvashilparaja
 531. Sarvashita
 532. Sarvashokapagata
 533. Sarvashruta
 534. Sarvashura
 535. Sarvaskandha
 536. Sarvasrava
 537. Sarvastri
 538. Sarvasukha
 539. Sarvasva
 540. Sarvasvajana
 541. Sarvatathagata
 542. Sarvatraga
 543. Sarvatragahetu
 544. Sarvatragaminipratipad
 545. Sarvatragata
 546. Sarvatragatagagana
 547. Sarvatrina
 548. Sarvatyaga
 549. Sarvaushadhi
 550. Sarvavadava
 551. Sarvavara
 552. Sarvavata
 553. Sarvavayu
 554. Sarvavedana
 555. Sarvavikalpa
 556. Sarvavishaya
 557. Sarvavyadhi
 558. Sarvavyanjana
 559. Sarvayaksha
 560. Sarvendriya
 561. Sarveshvara
 562. Sarvopadhi
 563. Sarvopadrava
 564. Sarvoshtra
 565. Sashrava
 566. Sasravamarga
 567. Sasravashila
 568. Sasravasukha
 569. Sasyakala
 570. Sasyakalpa
 571. Sasyanashaka
 572. Sasyaparipalana
 573. Sasyapida
 574. Sasyapratipalana
 575. Sasyartha
 576. Satagira
 577. Satagiri
 578. Satapadi
 579. Satarasa
 580. Satatasamita
 581. Satkara
 582. Satkaya
 583. Satkayadrishti
 584. Satkrita
 585. Satpurusha
 586. Sattva
 587. Sattvakshanti
 588. Sattvalambana
 589. Sattvaloka
 590. Sattvanimitta
 591. Sattvasamata
 592. Sattvasamgraha
 593. Sattvasamnaha
 594. Sattvasamshaya
 595. Sattvashunyata
 596. Śatuka
 597. Satva
 598. Satvacarita
 599. Satvacitta
 600. Satvadhatu
 601. Satvadrishti
 602. Satvakaruna
 603. Satvakarunata
 604. Satvakushala
 605. Satvaparipacana
 606. Satvaparipaka
 607. Satvaparityaga
 608. Satvarajan
 609. Satvartha
 610. Satvasaha
 611. Satvasukha
 612. Satvatathata
 613. Satvavekshana
 614. Satvavishuddhi
 615. Satvendriya
 616. Satya
 617. Satyabhanu
 618. Satyabharana
 619. Satyabhuta
 620. Satyadarshana
 621. Satyadarshanamarga
 622. Satyadharma
 623. Satyadharmavipulakirti
 624. Satyaka
 625. Satyaketu
 626. Satyalakshana
 627. Satyamvaca
 628. Satyanama
 629. Satyaprabha
 630. Satyapratijna
 631. Satyavac
 632. Satyavacana
 633. Satyavada
 634. Satyavatara
 635. Saudamani
 636. Saumanasya
 637. Saumbhavatsabahu
 638. Saumyavatsabahu
 639. Sauratya
 640. Savana
 641. Savara
 642. Savipaka
 643. Saya
 644. Seda
 645. Semasa
 646. Semava
 647. Semha
 648. Senapati
 649. Serisaka
 650. Sevana
 651. Sevenfold-path
 652. Shabala
 653. Shabda
 654. Shabdakshara
 655. Shabdapatha
 656. Shabdasamata
 657. Shabdasparsha
 658. Shabdavabhasa
 659. Shabdavacana
 660. Shabdavacanapatha
 661. Shadanana
 662. Shadanusmriti
 663. Shadayatana
 664. Shadindriya
 665. Shadvarsha
 666. Shadvikara
 667. Shadvishanapata
 668. Shadvishaya
 669. Shaiksha
 670. Shaikshabhumi
 671. Shaikshashaiksha
 672. Shaila
 673. Shailapatra
 674. Shailarajaketu
 675. Shailashikharasamghattanaraja
 676. Shailavihara
 677. Shaka
 678. Shakha
 679. Shakhanta
 680. Shakra
 681. Shakrabhanu
 682. Shakrabhilagna
 683. Shakradevendra
 684. Shakrit
 685. Shakuni
 686. Shakunipada
 687. Shala
 688. Shalabha
 689. Shalya
 690. Shamanda
 691. Shamathacitta
 692. Shamathacittata
 693. Shamathasambhara
 694. Shamathavipashyana
 695. Shamitashatru
 696. Shankha
 697. Shankhacarya
 698. Shankharuci
 699. Shankhashikha
 700. Shanmukha
 701. Shantagagana
 702. Shantaraja
 703. Shantarenu
 704. Shanti
 705. Shantika
 706. Shapa
 707. Shapagni
 708. Shapatapta
 709. Sharana
 710. Sharanamurdhan
 711. Sharapancaka
 712. Sharapunjaka
 713. Sharata
 714. Sharavati
 715. Shardulakarna
 716. Shari
 717. Sharika
 718. Shariputra
 719. Shariputrabhidharma
 720. Sharira
 721. Sharkara
 722. Shartha
 723. Sharvanaga
 724. Shash
 725. Shasha
 726. Shashti
 727. Shashtivara
 728. Shashvata
 729. Shashvatadrishti
 730. Shashvatoccheda
 731. Shastra
 732. Shastri
 733. Shastrisamjna
 734. Shata
 735. Shatabhisha
 736. Shatabhishaj
 737. Shatabhishannakshatra
 738. Shatapada
 739. Shatapunya
 740. Shatasahasra
 741. Shatasahasramatri
 742. Shathya
 743. Shathyamaya
 744. Shatpada
 745. Shatpadabhidharma
 746. Shatparamita
 747. Shauvaka
 748. Shava
 749. Shavalashva
 750. Shayanasana
 751. Shayya
 752. Shibi
 753. Shibika
 754. Shighra
 755. Shikhabandha
 756. Shikhara
 757. Shikharadatta
 758. Shikharatunda
 759. Shiksha
 760. Shikshapada
 761. Shikshasamvara
 762. Shiktha
 763. Shila
 764. Shilabhadra
 765. Shilacarya
 766. Shilacaryamarga
 767. Shilalamkara
 768. Shilanusmriti
 769. Shilaparamita
 770. Shilaparishuddhi
 771. Shilapushpa
 772. Shilasambhara
 773. Shilasamudbhuta
 774. Shilaskandha
 775. Shilatathata
 776. Shilavat
 777. Shilavishuddhi
 778. Shilavrataparamarsha
 779. Shilendrabodhi
 780. Shinghanaka
 781. Shirahshula
 782. Shiramakuta
 783. Shiras
 784. Shirasnata
 785. Shirigarbha
 786. Shirisha
 787. Shirishavana
 788. Shirorti
 789. Shirovastra
 790. Shirovyadhi
 791. Shirshaka
 792. Shirsharoga
 793. Shishumara
 794. Shitadosha
 795. Shitakala
 796. Shitavana
 797. Shitavata
 798. Shitavyadhi
 799. Shithilakundala
 800. Shiticuda
 801. Shitoshna
 802. Shiva
 803. Shivadattamala
 804. Shivika
 805. Shlakshna
 806. Shlakshnavac
 807. Shlatha
 808. Shlathakaya
 809. Shleshman
 810. Shmashana
 811. Shodashakara
 812. Shoka
 813. Shonipanta
 814. Shonita
 815. Shosha
 816. Shoshani
 817. Shraddha
 818. Shraddhabala
 819. Shraddhabhoktri
 820. Shraddhacitta
 821. Shraddhadhimukta
 822. Shraddhanusarin
 823. Shraddhavishuddhi
 824. Shraddhendriya
 825. Shramana
 826. Shramanaka
 827. Shramanavara
 828. Shramanyaphala
 829. Shrambhana
 830. Shravaka
 831. Shravakabhashita
 832. Shravakajnana
 833. Shravakaniyama
 834. Shravakasamgha
 835. Shravana
 836. Shravanaganja
 837. Shravananakshatra
 838. Shravasti
 839. Shri
 840. Shricata
 841. Shrigala
 842. Shrigarbha
 843. Shrighosha
 844. Shriguna
 845. Shrigupta
 846. Shrikrirati
 847. Shrimalasutra
 848. Shrimanta
 849. Shringa
 850. Shringalika
 851. Shriparivarta
 852. Shriprabha
 853. Shriratnotpala
 854. Shritejas
 855. Shrivriddhi
 856. Shriyama
 857. Shrona
 858. Shroshyanti
 859. Shroshyat
 860. Shrotra
 861. Shrotrashabda
 862. Shrotravishaya
 863. Shrotrendriya
 864. Shrotukama
 865. Shruta
 866. Shrutabala
 867. Shrutadhara
 868. Shrutadharana
 869. Shrutaparyeshti
 870. Shruti
 871. Shrutva
 872. Shubha
 873. Shubhadanta
 874. Shubhagupta
 875. Shubhakritsna
 876. Shubhanatha
 877. Shubhavacana
 878. Shubhaya
 879. Shuca
 880. Shuci
 881. Shucigatra
 882. Shucimukhi
 883. Shucinasa
 884. Shucipraroha
 885. Shucirava
 886. Shucivastra
 887. Shuciviparyasa
 888. Shucyasana
 889. Shudddhavasa
 890. Shuddha
 891. Shuddhadanta
 892. Shuddhadhyashaya
 893. Shuddhagagana
 894. Shuddhaprabha
 895. Shuddhasatva
 896. Shuddhashaya
 897. Shuddhashila
 898. Shuddhavasa
 899. Shuddhavasadeva
 900. Shuddhavasika
 901. Shuka
 902. Shukla
 903. Shuklabali
 904. Shuklabhojana
 905. Shuklabhojin
 906. Shukladamshtra
 907. Shukladanta
 908. Shuklavasas
 909. Shuklavastra
 910. Shuklavidarshana
 911. Shuklodana
 912. Shukra
 913. Shukrita
 914. Shuli
 915. Shulika
 916. Shumukesha
 917. Shunya
 918. Shunyagara
 919. Shunyagrama
 920. Shunyata
 921. Shunyatadrishti
 922. Shunyatakoti
 923. Shunyatasamadhi
 924. Shunyatashunyata
 925. Shurapurusha
 926. Shurasamadhi
 927. Shurasena
 928. Shushka
 929. Shushkagomaya
 930. Shushrushana
 931. Shushrushanata
 932. Shvamukha
 933. Shvanili
 934. Shveta
 935. Shvetacandana
 936. Shvetahastin
 937. Shvetapataka
 938. Shvetashva
 939. Shvetavarna
 940. Shyama
 941. Sicina
 942. Sidaksha
 943. Siddha
 944. Siddhantalakshana
 945. Siddhartha
 946. Siddhavrata
 947. Sikata
 948. Sikhin
 949. Sikthaka
 950. Sikthakamaya
 951. Sikthamaya
 952. Silaguna
 953. Silasamvara
 954. Sima
 955. Simabandha
 956. Simha
 957. Simhagarbha
 958. Simhahanu
 959. Simhaketu
 960. Simhaloman
 961. Simhamukha
 962. Simhana
 963. Simhanada
 964. Simhanadanadin
 965. Simhanadaraja
 966. Simhapurvardha
 967. Simharaja
 968. Simhasana
 969. Simhashri
 970. Simhatejas
 971. Simhavijrimbhita
 972. Simhavikrantagamin
 973. Simhavikridita
 974. Simhoraska
 975. Simple Path
 976. Sincitavya
 977. Sindhukula
 978. Sindhurava
 979. Sindhuvati
 980. Singhanika
 981. Sita
 982. Sitalika
 983. Sitasitalocana
 984. Sithila
 985. Sithuna
 986. Siti
 987. Sivali
 988. Six Karmic Perceptions
 989. Sixfold-path
 990. Skandha
 991. Skandhadhatu
 992. Skandhaka
 993. Skandhamara
 994. Skandhanirodha
 995. Skandhasvabhava
 996. Skandhatathata
 997. Skandhayatana
 998. Skhalita
 999. Sloka
 1000. Smarana
 1001. Smarayitavya
 1002. Smartavya
 1003. Smarya
 1004. Smita
 1005. Smitamukha
 1006. Smriti
 1007. Smritibala
 1008. Smritimat
 1009. Smritindriya
 1010. Smritiparihani
 1011. Smritisamprajanya
 1012. Smrityupasthana
 1013. Smrityupasthanatathata
 1014. Snanodaka
 1015. Snapayitavya
 1016. Snata
 1017. Snayu
 1018. Sneha
 1019. Snehakashtha
 1020. Snigdha
 1021. Snigdhagatra
 1022. Snigdhasharira
 1023. Sogdiana
 1024. Soma
 1025. Somacchatra
 1026. Somanikhi
 1027. Somapala
 1028. Sonikhi
 1029. Sopaklesha
 1030. Sopakleshacitta
 1031. Sopana
 1032. Soul
 1033. Sparsha
 1034. Sparshana
 1035. Sparshtavya
 1036. Spear
 1037. Spharana
 1038. Sphatika
 1039. Sphita
 1040. Sphota
 1041. Sphotaka
 1042. Sphotana
 1043. Sphotika
 1044. Sphura
 1045. Sphuramakshika
 1046. Sphurjita
 1047. Sphutavikrama
 1048. Sphutita
 1049. Sprihana
 1050. Sprihanata
 1051. Sprishitavya
 1052. Srajamaladharin
 1053. Srishtarupa
 1054. Srotaapanna
 1055. Srotas
 1056. Stabdha
 1057. Stabdhadrishti
 1058. Stambha
 1059. Stambhita
 1060. Stava
 1061. Steya
 1062. Sthala
 1063. Sthama
 1064. Sthana
 1065. Sthanadvaya
 1066. Sthanajnana
 1067. Sthanasthana
 1068. Sthapaniya
 1069. Sthapayat
 1070. Sthapayitavya
 1071. Sthapayitva
 1072. Sthapita
 1073. Sthapya
 1074. Sthatavya
 1075. Sthiraloman
 1076. Sthita
 1077. Sthitakampya
 1078. Sthiti
 1079. Sthitika
 1080. Sthitikala
 1081. Sthitisthiti
 1082. Sthuladravya
 1083. Sthulajnana
 1084. Sthulavikshepa
 1085. Sthulodara
 1086. Sthuna
 1087. Stimitarajan
 1088. Stirashakti
 1089. Stri
 1090. Strikaya
 1091. Strindriya
 1092. Stuta
 1093. Styana
 1094. Styanamiddha
 1095. Subahu
 1096. Subhadra
 1097. Subhara
 1098. Subharata
 1099. Subhashita
 1100. Subhashitagavasin
 1101. Subhiksha
 1102. Subhikshakanta
 1103. Subhiksharaja
 1104. Subhuja
 1105. Subhushitakhanda
 1106. Subhuti
 1107. Subrahma
 1108. Sucandra
 1109. Sucandradrishti
 1110. Sucarita
 1111. Sucimukha
 1112. Suciroman
 1113. Sucitra
 1114. Sudanta
 1115. Sudarshana
 1116. Sudatta
 1117. Suddhodana
 1118. Sudeta
 1119. Sudhana
 1120. Sudinna
 1121. Sudipa
 1122. Sudrisha
 1123. Sudura
 1124. Sudurjaya
 1125. Sugandha
 1126. Sugandhakaya
 1127. Sugandhi
 1128. Sugandhivastra
 1129. Sugata
 1130. Sugatra
 1131. Sughosha
 1132. Sugocara
 1133. Sugriva
 1134. Sugupti
 1135. Sujatabuddhi
 1136. Sujaya
 1137. Sujyeshtha
 1138. Sukara
 1139. Sukeshin
 1140. Sukha
 1141. Sukhaduhkha
 1142. Sukhahetu
 1143. Sukhakara
 1144. Sukhamula
 1145. Sukhanugata
 1146. Sukhaprabha
 1147. Sukhasamcaya
 1148. Sukhasamvasa
 1149. Sukhavati
 1150. Sukhavedana
 1151. Sukhavihara
 1152. Sukhavipaka
 1153. Sukhaviparyasa
 1154. Sukhavivardhana
 1155. Sukhavyuha
 1156. Sukhita
 1157. Sukhopadhana
 1158. Sukirti
 1159. Sukkodana
 1160. Sukritakarma
 1161. Sukritakarmakarin
 1162. Sukshma
 1163. Sukshmacchavi
 1164. Sukshmajnana
 1165. Sukshmavastra
 1166. Sukshmavikshepa
 1167. Sulabha
 1168. Sulakshana
 1169. Sulocana
 1170. Sumagadha
 1171. Sumakuta
 1172. Sumana
 1173. Sumanahphala
 1174. Sumati
 1175. Sumedha
 1176. Sumeru
 1177. Sumerudhvaja
 1178. Sumitrarupa
 1179. Sunakkhatta
 1180. Sunakshatra
 1181. Sunakshetra
 1182. Sundaravarna
 1183. Sundari
 1184. Sunetra
 1185. Sungama
 1186. Sunidhyana
 1187. Sunikhi
 1188. Sunirmala
 1189. Sunirmitarupa
 1190. Sunirmitrarupa
 1191. Sunishcita
 1192. Supali
 1193. Suparinishpanna
 1194. Suparipakta
 1195. Suparshva
 1196. Supatitthacetiya
 1197. Supatra
 1198. Suposha
 1199. Suposhata
 1200. Suprabhasa
 1201. Suprabuddha
 1202. Supratishthitabrahmacunda
 1203. Supratishthitabuddhi
 1204. Supratishthitacarana
 1205. Supratishthitadharmalokalabdha
 1206. Supratividdha
 1207. Suprityarati
 1208. Supta
 1209. Supujita
 1210. Sura
 1211. Surabhi
 1212. Surabhicandana
 1213. Surakshita
 1214. Surana
 1215. Surasa
 1216. Surashtra
 1217. Surika
 1218. Surupa
 1219. Surya
 1220. Suryacandramas
 1221. Suryagarbha
 1222. Suryagupta
 1223. Suryakanta
 1224. Suryaloka
 1225. Suryaprabha
 1226. Suryapradipa
 1227. Suryatapa
 1228. Suryavarta
 1229. Suryavikranta
 1230. Suryobhasa
 1231. Suryodaya
 1232. Suryodayasamadhi
 1233. Susammrishta
 1234. Susamprasthita
 1235. Susamvritta
 1236. Sushanta
 1237. Sushlakshna
 1238. Sushoma
 1239. Sushukla
 1240. Susnata
 1241. Susnatagatra
 1242. Susthita
 1243. Susthitamati
 1244. Susthitijvalaprabha
 1245. Susukshma
 1246. Sutasoma
 1247. Sutidasha
 1248. Sutirtha
 1249. Sutra
 1250. Sutraka
 1251. Sutranta
 1252. Suvacana
 1253. Suvacas
 1254. Suvadana
 1255. Suvana
 1256. Suvarna
 1257. Suvarnabharana
 1258. Suvarnabhumi
 1259. Suvarnacarin
 1260. Suvarnagotra
 1261. Suvarnakarna
 1262. Suvarnakarshapana
 1263. Suvarnapaksha
 1264. Suvarnapati
 1265. Suvarnapatra
 1266. Suvarnaprabha
 1267. Suvarnaprabhasottama
 1268. Suvarnaprabhasottamasutra
 1269. Suvarnarajata
 1270. Suvarnasena
 1271. Suvarnastambha
 1272. Suvarnavarna
 1273. Suvarnavarnata
 1274. Suvarnavishana
 1275. Suvarnayupa
 1276. Suvibhakta
 1277. Suvicakshanagatra
 1278. Suvidhi
 1279. Suvidhijnata
 1280. Suvijrimbhita
 1281. Suvikalpanga
 1282. Suvikranta
 1283. Suvikrantavikramin
 1284. Suvimaladanta
 1285. Suvimuktacitta
 1286. Suvimuktaprajna
 1287. Suvinita
 1288. Suvishuddha
 1289. Suyaksha
 1290. Svabhava
 1291. Svabhavadharma
 1292. Svabhavajnana
 1293. Svabhavalakshana
 1294. Svabhavana
 1295. Svabhavanutpatti
 1296. Svabhavashuci
 1297. Svabhavashunyata
 1298. Svabhogasamtushti
 1299. Svaccha
 1300. Svacchanila
 1301. Svacchodaka
 1302. Svacitta
 1303. Svadeha
 1304. Svagrihavat
 1305. Svaguna
 1306. Svagunashakha
 1307. Svahasta
 1308. Svajana
 1309. Svajivita
 1310. Svaka
 1311. Svakartha
 1312. Svakaya
 1313. Svakhyata
 1314. Svakshetra
 1315. Svakushala
 1316. Svalakshana
 1317. Svalakshanamandita
 1318. Svalakshanashuci
 1319. Svalakshanashunyata
 1320. Svamika
 1321. Svapapa
 1322. Svapara
 1323. Svaparityaga
 1324. Svaparityagata
 1325. Svapna
 1326. Svapnasvabhava
 1327. Svapnopama
 1328. Svara
 1329. Svarakshita
 1330. Svaramandala
 1331. Svararuta
 1332. Svarasa
 1333. Svarga
 1334. Svarnashringa
 1335. Svartha
 1336. Svasharira
 1337. Svasti
 1338. Svastika
 1339. Svatantra
 1340. Svatas
 1341. Svatejadipta
 1342. Svatejas
 1343. Svati
 1344. Svatinakshatra
 1345. Svavishaya
 1346. Svayambhavendra
 1347. Svayambhu
 1348. Svayambhujnana
 1349. Svayampala
 1350. Svecchata
 1351. Sveda
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: