Mahayana glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “v”, contains 142 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vagguhya
 2. Vaibharavana
 3. Vaidurya
 4. Vaiduryashikhara
 5. Vaidyaraja
 6. Vaipulya
 7. Vaishali
 8. Vaisharadya
 9. Vaishravanarajan
 10. Vaishvanaragupta
 11. Vaitarani
 12. Vaivartika
 13. Vajra
 14. Vajrabhumi
 15. Vajradhatumahamandala
 16. Vajragupta
 17. Vajrapani
 18. Vajrasamghata
 19. Vakka
 20. Vakkarma
 21. Vakkarman
 22. Vakkhali
 23. Vakkula
 24. Vakula
 25. Valgu
 26. Vamakaratala
 27. Vanara
 28. Vancana
 29. Vanchana
 30. Vanka
 31. Varabahu
 32. Varamakuta
 33. Varanasi
 34. Vardhamanamati
 35. Vartitartha
 36. Varunadatta
 37. Varunaraja
 38. Vasa
 39. Vasava
 40. Vasundhara
 41. Vatsa
 42. Vatsagotra
 43. Vatsiputriya
 44. Vayuvarsha
 45. Vayuvyadhi
 46. Vedana
 47. Vedanasmrityupasthana
 48. Velama
 49. Vemachitrin
 50. Vemacitrin
 51. Venu
 52. Venuvana
 53. Veranja
 54. Vibhajyajnana
 55. Vibhavadrishti
 56. Vicara
 57. Vicchiddaka
 58. Vichara
 59. Vichikitsa
 60. Vichitramakuta
 61. Vicikitsa
 62. Vicitramakuta
 63. Vidagdhaka
 64. Vidhutaka
 65. Vidish
 66. Vidruma
 67. Vidyacaranasampanna
 68. Vidyacharanasampanna
 69. Vidyutprabha
 70. Vigatareṇu
 71. Vigatashatru
 72. Vigatashoka
 73. Vihara
 74. Vihayasayaksha
 75. Vijnana
 76. Vijnanabija
 77. Vijnananantyayatana
 78. Vijnaprashasta
 79. Vikhaditaka
 80. Vikkhhayitaka
 81. Vikkhittaka
 82. Vikshepa
 83. Vikshipta
 84. Vikshiptachitta
 85. Vikshiptacitta
 86. Vikshiptaka
 87. Vilohitaka
 88. Vilokana
 89. Vimala
 90. Vimalajendra
 91. Vimalamakuta
 92. Vimalashikhara
 93. Vimalottariya
 94. Vimanarajan
 95. Vimoksha
 96. Vimukta
 97. Vinaravaghosha
 98. Vinilaka
 99. Vipaka
 100. Vipakalabdha
 101. Vipakaphala
 102. Vipakavarana
 103. Viparyasa
 104. Vipashyin
 105. Vipubbaka
 106. Vipulataramsha
 107. Vipulojas
 108. Vipuyaka
 109. Viragasamjna
 110. Virudhabhumi
 111. Virudhaka
 112. Virya
 113. Viryaparamita
 114. Viryendriya
 115. Vishakha
 116. Vishalaprabha
 117. Visheshanati
 118. Vishnu
 119. Vishuddhashila
 120. Vishuddhideva
 121. Vishvabhu
 122. Vishvakarman
 123. Vishvantara
 124. Vitaraga
 125. Vitarka
 126. Vitasoka
 127. Vivadabala
 128. Viviktasthana
 129. Vriddhadeva
 130. Vrihaspatigupta
 131. Vrijiputra
 132. Vrikka
 133. Vrishabhamukha
 134. Vrishchika
 135. Vrishcika
 136. Vyadhmataka
 137. Vyaghra
 138. Vyakarana
 139. Vyanjanavastha
 140. Vyapada
 141. Vyapadanivarana
 142. Vyavasthana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: