Mahayana glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “v”, contains 153 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vagguhya
 2. Vaibharavana
 3. Vaidurya
 4. Vaiduryashikhara
 5. Vaidyaraja
 6. Vaipulya
 7. Vaishali
 8. Vaisharadya
 9. Vaishravanarajan
 10. Vaishvanaragupta
 11. Vaitarani
 12. Vaivartika
 13. Vajra
 14. Vajrabhumi
 15. Vajradhatumahamandala
 16. Vajragupta
 17. Vajrapani
 18. Vajrasamghata
 19. Vakka
 20. Vakkarma
 21. Vakkarman
 22. Vakkhali
 23. Vakkula
 24. Vakula
 25. Valgu
 26. Vamakaratala
 27. Vanara
 28. Vancana
 29. Vanchana
 30. Vanka
 31. Varabahu
 32. Varamakuta
 33. Varanasi
 34. Vardhamanamati
 35. Varnana
 36. Vartitartha
 37. Varunadatta
 38. Varunaraja
 39. Vasa
 40. Vasava
 41. Vastra
 42. Vasundhara
 43. Vatsa
 44. Vatsagotra
 45. Vatsiputriya
 46. Vayu
 47. Vayuvarsha
 48. Vayuvyadhi
 49. Vebhalinga
 50. Vedana
 51. Vedanasmrityupasthana
 52. Velama
 53. Vemachitrin
 54. Vemacitrin
 55. Venu
 56. Venuvana
 57. Veranja
 58. Verudinga
 59. Vibhajyajnana
 60. Vibhavadrishti
 61. Vicara
 62. Vicchiddaka
 63. Vichara
 64. Vichikitsa
 65. Vichitramakuta
 66. Vicikitsa
 67. Vicitramakuta
 68. Vidagdhaka
 69. Vidhutaka
 70. Vidish
 71. Vidruma
 72. Vidyacaranasampanna
 73. Vidyacharanasampanna
 74. Vidyutprabha
 75. Vigatareṇu
 76. Vigatashatru
 77. Vigatashoka
 78. Vihara
 79. Vihayasayaksha
 80. Vijjamaya
 81. Vijnana
 82. Vijnanabija
 83. Vijnananantyayatana
 84. Vijnaprashasta
 85. Vikhaditaka
 86. Vikkhhayitaka
 87. Vikkhittaka
 88. Vikshepa
 89. Vikshipta
 90. Vikshiptachitta
 91. Vikshiptacitta
 92. Vikshiptaka
 93. Vikubbana
 94. Vilepanagandha
 95. Vilohitaka
 96. Vilokana
 97. Vimala
 98. Vimalajendra
 99. Vimalakirti
 100. Vimalamakuta
 101. Vimalashikhara
 102. Vimalottariya
 103. Vimanarajan
 104. Vimoksha
 105. Vimukta
 106. Vinaravaghosha
 107. Vinilaka
 108. Vipaka
 109. Vipakahetu
 110. Vipakalabdha
 111. Vipakaphala
 112. Vipakavarana
 113. Viparyasa
 114. Vipashyin
 115. Vipubbaka
 116. Vipulataramsha
 117. Vipulojas
 118. Vipuyaka
 119. Viragasamjna
 120. Virudhabhumi
 121. Virudhaka
 122. Virya
 123. Viryaparamita
 124. Viryendriya
 125. Vishakha
 126. Vishalaprabha
 127. Visheshanati
 128. Vishnu
 129. Vishuddhashila
 130. Vishuddhideva
 131. Vishvabhu
 132. Vishvabhuj
 133. Vishvakarman
 134. Vishvantara
 135. Vitaraga
 136. Vitarka
 137. Vitasoka
 138. Vivadabala
 139. Viviktasthana
 140. Vriddhadeva
 141. Vrihaspatigupta
 142. Vrijiputra
 143. Vrikka
 144. Vrishabhamukha
 145. Vrishchika
 146. Vrishcika
 147. Vyadhmataka
 148. Vyaghra
 149. Vyakarana
 150. Vyanjanavastha
 151. Vyapada
 152. Vyapadanivarana
 153. Vyavasthana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: