Mahayana glossary, starting with ‘v’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “v”, contains 148 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Vagguhya
 2. Vaibharavana
 3. Vaidurya
 4. Vaiduryashikhara
 5. Vaidyaraja
 6. Vaipulya
 7. Vaishali
 8. Vaisharadya
 9. Vaishravanarajan
 10. Vaishvanaragupta
 11. Vaitarani
 12. Vaivartika
 13. Vajra
 14. Vajrabhumi
 15. Vajradhatumahamandala
 16. Vajragupta
 17. Vajrapani
 18. Vajrasamghata
 19. Vakka
 20. Vakkarma
 21. Vakkarman
 22. Vakkhali
 23. Vakkula
 24. Vakula
 25. Valgu
 26. Vamakaratala
 27. Vanara
 28. Vancana
 29. Vanka
 30. Varabahu
 31. Varamakuta
 32. Varanasi
 33. Vardhamanamati
 34. Varnana
 35. Vartitartha
 36. Varunadatta
 37. Varunaraja
 38. Vasa
 39. Vasava
 40. Vastra
 41. Vasundhara
 42. Vatsa
 43. Vatsagotra
 44. Vatsiputriya
 45. Vayu
 46. Vayumandala
 47. Vayuvarsha
 48. Vayuvyadhi
 49. Vebhalinga
 50. Vedana
 51. Vedanasmrityupasthana
 52. Velama
 53. Vemacitrin
 54. Venu
 55. Venuvana
 56. Veranja
 57. Verudinga
 58. Vibhajyajnana
 59. Vibhavadrishti
 60. Vicara
 61. Vicchiddaka
 62. Vicikitsa
 63. Vicitramakuta
 64. Vidagdhaka
 65. Vidhutaka
 66. Vidish
 67. Vidruma
 68. Vidyacaranasampanna
 69. Vidyutprabha
 70. Vigatareṇu
 71. Vigatashatru
 72. Vigatashoka
 73. Vihara
 74. Vihayasayaksha
 75. Vijjamaya
 76. Vijnana
 77. Vijnanabija
 78. Vijnananantyayatana
 79. Vijnaprashasta
 80. Vikhaditaka
 81. Vikkhhayitaka
 82. Vikkhittaka
 83. Vikshepa
 84. Vikshipta
 85. Vikshiptacitta
 86. Vikshiptaka
 87. Vikubbana
 88. Vikurvanavairocana
 89. Vilepanagandha
 90. Vilohitaka
 91. Vilokana
 92. Vimala
 93. Vimalajendra
 94. Vimalakirti
 95. Vimalamakuta
 96. Vimalashikhara
 97. Vimalottariya
 98. Vimanarajan
 99. Vimoksha
 100. Vimukta
 101. Vinaravaghosha
 102. Vinilaka
 103. Vipaka
 104. Vipakahetu
 105. Vipakalabdha
 106. Vipakaphala
 107. Vipakavarana
 108. Viparyasa
 109. Vipashyin
 110. Vipubbaka
 111. Vipulataramsha
 112. Vipulojas
 113. Vipuyaka
 114. Viragasamjna
 115. Virudhabhumi
 116. Virudhaka
 117. Virya
 118. Viryaparamita
 119. Viryendriya
 120. Vishakha
 121. Vishakhaprasada
 122. Vishalaprabha
 123. Visheshanati
 124. Vishnu
 125. Vishuddhashila
 126. Vishuddhideva
 127. Vishvabhu
 128. Vishvabhuj
 129. Vishvakarman
 130. Vishvantara
 131. Vitaraga
 132. Vitarka
 133. Vitasoka
 134. Vivadabala
 135. Viviktasthana
 136. Vriddhadeva
 137. Vrihaspatigupta
 138. Vrijiputra
 139. Vrikka
 140. Vrishabhamukha
 141. Vrishcika
 142. Vyadhmataka
 143. Vyaghra
 144. Vyakarana
 145. Vyanjanavastha
 146. Vyapada
 147. Vyapadanivarana
 148. Vyavasthana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: