Mahayana glossary, starting with ‘p’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “p”, contains 211 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Pacchima
 2. Pacchimuttara
 3. Padanguli
 4. Padangushtha
 5. Padatala
 6. Padma
 7. Padmabha
 8. Padmaka
 9. Padmamala
 10. Padmaraga
 11. Padmarajavarna
 12. Padmasana
 13. Padmashri
 14. Padmavati
 15. Padmoshnisha
 16. Padmottara
 17. Paingika
 18. Paishunya
 19. Paishunyavada
 20. Pakshin
 21. Pamita
 22. Pana
 23. Pancabala
 24. Pancabhijna
 25. Pancagati
 26. Pancanga
 27. Pancashila
 28. Pancavijnana
 29. Pancendriya
 30. Pandukambala
 31. Pandukambalashila
 32. Papa
 33. Papakarin
 34. Papphasa
 35. Paracitta
 36. Paracittajnana
 37. Paraga
 38. Parakaya
 39. Paramanu
 40. Paramarthasatva
 41. Paramarthashunyata
 42. Paranirmitavashavartin
 43. Paribbajakarama
 44. Parihanadharman
 45. Parijataka
 46. Parikshinabhavasamyojana
 47. Parimandanartha
 48. Parinditartha
 49. Paripurna
 50. Paripurnakarin
 51. Parishuddhakarma
 52. Parisuddha
 53. Parittabha
 54. Parittashubha
 55. Parivara
 56. Parshni
 57. Parushya
 58. Parushyavada
 59. Parushyavana
 60. Paryankabandha
 61. Paryavasana
 62. Paryavasanashuci
 63. Paryavasthana
 64. Pasanakacetiya
 65. Pashcima
 66. Pashcimottara
 67. Pataliputra
 68. Patamgacara
 69. Patangacara
 70. Payasa
 71. Peshin
 72. Petakopadesa
 73. Phalamadya
 74. Pihaka
 75. Pilindavatsa
 76. Pilotika
 77. Pindapata
 78. Pingika
 79. Pingiya
 80. Pingiyani
 81. Pingiyanin
 82. Pipilika
 83. Pipphaliguha
 84. Pitaka
 85. Pitri
 86. Pitta
 87. Plihan
 88. Prabhakari
 89. Prabhamkara
 90. Prabhankara
 91. Prabhasa
 92. Prabhutadehakarna
 93. Prabhutajihva
 94. Prabhutaratna
 95. Prabhutavarna
 96. Prabuddhashila
 97. Pradakshinartha
 98. Pradeshakarin
 99. Pragajita
 100. Prahanasamjna
 101. Praheti
 102. Prajna
 103. Prajnacakshus
 104. Prajnakuta
 105. Prajnaparamita
 106. Prajnapti
 107. Prajnaskandha
 108. Prajnavimukta
 109. Prajnendriya
 110. Prakaranagrantha
 111. Prakaranapada
 112. Prakashadharma
 113. Prakashavarna
 114. Prakritiprabha
 115. Prakritishunyata
 116. Pralambabahu
 117. Pramudita
 118. Pranashtadukkha
 119. Pranatipata
 120. Pranidhana
 121. Pranidhijnana
 122. Pranitashila
 123. Prasada
 124. Prasannabuddhi
 125. Prasannavarna
 126. Prasannendriya
 127. Prasenajit
 128. Prashakha
 129. Prashantaroga
 130. Prashastagunarashi
 131. Prashastavarna
 132. Prashrabdhi
 133. Prasiddharanga
 134. Prasiddhavedana
 135. Pratapana
 136. Prathamacittotpadika
 137. Prathamaphalapratipanna
 138. Prathamarajan
 139. Pratibhanapratisamvid
 140. Pratisamvid
 141. Pratishrutka
 142. Pratityasamutpada
 143. Prativedhanabhavya
 144. Pratyagrarupa
 145. Pratyakshadeva
 146. Pratyasannabuddhi
 147. Pratyaya
 148. Pratyekabuddha
 149. Pratyutpannasamadhi
 150. Pratyutpannasamadhi-sutra
 151. Pravada
 152. Pravaragramati
 153. Prayogamarga
 154. Prayogika
 155. Preman
 156. Pretasutra
 157. Prishtha
 158. Prithivi
 159. Prithivicala
 160. Priti
 161. Pubba
 162. Puja
 163. Pujasatkaradana
 164. Pukkusati
 165. Puluvaka
 166. Punarvasu
 167. Punarvasuka
 168. Pundarika
 169. Pundarikaksha
 170. Pundarikanetra
 171. Pundarikarajan
 172. Punnavato
 173. Puṇyadatta
 174. Punyakriyavastu
 175. Punyaprasava
 176. Punyarashi
 177. Pupphusa
 178. Purandara
 179. Purasha
 180. Purastat
 181. Puratthima
 182. Purima
 183. Purimadakkhina
 184. Purnavardhana
 185. Purusha-sukta
 186. Purushadamyasarathi
 187. Purushapudgala
 188. Purushasimha
 189. Purushendriya
 190. Purva
 191. Purvabhadrapada
 192. Purvadakshina
 193. Purvanivasa
 194. Purvanivasanusmriti
 195. Purvanivasanusmritijnana
 196. Purvaphalguni
 197. Purvashadha
 198. Purvavideha
 199. Purvayogasampanna
 200. Pushkalanga
 201. Pushkarasarin
 202. Pushkaravati
 203. Pushpabhuti
 204. Pushpaketu
 205. Pushpamandita
 206. Pushpamanjarimandita
 207. Pushpavriksha
 208. Pushya
 209. Pushyagupta
 210. Putkasa
 211. Puya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: