Mahayana glossary, starting with ‘l’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “l”, contains 33 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Labha
 2. Lakshmiputra
 3. Lalatika
 4. Lampaka
 5. Lasika
 6. Latthivana
 7. Laukikagradharma
 8. Laukikamarga
 9. Lavanabhadrika
 10. Likhita
 11. Lohita
 12. Lohitaka
 13. Lohitaksha
 14. Lohitamukti
 15. Loka
 16. Lokabharana
 17. Lokabhilashita
 18. Lokakshatriya
 19. Lokalokanihitamalla
 20. Lokamdhara
 21. Lokanatha
 22. Lokandhara
 23. Lokapadma
 24. Lokapalarajan
 25. Lokaparitratar
 26. Lokapriya
 27. Lokasundara
 28. Lokavid
 29. Lokeshvararaja
 30. Lokottaramarga
 31. Loma
 32. Losakatishya
 33. Luta
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: