Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 130 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalasutra
 7. Kalavilokana
 8. Kali
 9. Kalpadushyagupta
 10. Kalyanakarin
 11. Kalyanamitra
 12. Kamabhava
 13. Kamacchanda
 14. Kamadeva
 15. Kamadhatu
 16. Kamaladhara
 17. Kamalaksha
 18. Kamamithyacara
 19. Kamamithyachara
 20. Kamasukha
 21. Kamiyabhagini
 22. Kanakaksha
 23. Kanakamuni
 24. Kanakanagarajatejas
 25. Kanakarashi
 26. Kancanasara
 27. Kanchanasara
 28. Kaniyabhratri
 29. Kapilavastu
 30. Kapota
 31. Karandava
 32. Karisha
 33. Karmavarana
 34. Karmavipaka
 35. Karna
 36. Karnadhara
 37. Karnikara
 38. Karuna
 39. Karyatavicara
 40. Karyatavichara
 41. Kashaya
 42. Kashi
 43. Kashika
 44. Kati
 45. Katyayana
 46. Kaukritya
 47. Kaundinya
 48. Kaushambi
 49. Kaushthila
 50. Kausidya
 51. Kaya
 52. Kayabija
 53. Kayaguhya
 54. Kayakarma
 55. Kayakarman
 56. Kayashuchi
 57. Kayasmrityupasthana
 58. Kayasuci
 59. Kesa
 60. Keshalomavastha
 61. Kharodaka
 62. Kharodakanadi
 63. Khelia
 64. Kheta
 65. Kilamaka
 66. Kimbila
 67. Kinnara
 68. Kirtaniya
 69. Kisagotami
 70. Kisavaccha
 71. Kita
 72. Klesha
 73. Kleshatyaga
 74. Kleshavarana
 75. Kleshavasana
 76. Kloman
 77. Kokalika
 78. Kokanada
 79. Kolankola
 80. Kolita
 81. Kotikarna
 82. Kotivimsha
 83. Krakucchanda
 84. Krakuchchhanda
 85. Krimi
 86. Krishnajina
 87. Kritajnata
 88. Kritakritya
 89. Kritavi
 90. Kritsnayatana
 91. Krittika
 92. Krodha
 93. Kṣāntirṣi
 94. Kshana
 95. Kshanti
 96. Kshantiparamita
 97. Kshatradharma
 98. Kshayajnana
 99. Kshemakara
 100. Kshenasrava
 101. Kshirapurnambha
 102. Kshitigarbha
 103. Kshuradharamarga
 104. Kshuramarga
 105. Kukkura
 106. Kukkurashila
 107. Kukkuta
 108. Kukula
 109. Kulamkula
 110. Kulanandana
 111. Kulavilokana
 112. Kumara
 113. Kumbhanda
 114. Kumudagandha
 115. Kunapa
 116. Kundapushpagandha
 117. Kunjaragati
 118. Kunti
 119. Kuru
 120. Kushala-mula
 121. Kushinagara
 122. Kushinagari
 123. Kusumadama
 124. Kusumagupta
 125. Kusumahestha
 126. Kusumashayana
 127. Kusumotpala
 128. Kusumottariya
 129. Kutadanta
 130. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: