Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 151 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalara
 7. Kalasutra
 8. Kalavilokana
 9. Kalavinka
 10. Kali
 11. Kalpadushyagupta
 12. Kaludayin
 13. Kalyanakarin
 14. Kalyanamitra
 15. Kamabhava
 16. Kamacchanda
 17. Kamachchhanda
 18. Kamadeva
 19. Kamadhatu
 20. Kamaladhara
 21. Kamalaksha
 22. Kamamithyacara
 23. Kamamithyachara
 24. Kamasukha
 25. Kambalashila
 26. Kamiyabhagini
 27. Kammavipakaja
 28. Kanakaksha
 29. Kanakamuni
 30. Kanakanagarajatejas
 31. Kanakarashi
 32. Kancanamayi
 33. Kancanasara
 34. Kanchanamayi
 35. Kanchanasara
 36. Kaniyabhratri
 37. Kapilavastu
 38. Kapota
 39. Karandava
 40. Karisha
 41. Karmavarana
 42. Karmavipaka
 43. Karna
 44. Karnadhara
 45. Karnasumana
 46. Karnikara
 47. Karuna
 48. Karyatavicara
 49. Karyatavichara
 50. Kashaya
 51. Kashi
 52. Kashika
 53. Kashyapa
 54. Kati
 55. Katyayana
 56. Kaukritya
 57. Kaundinya
 58. Kaushambi
 59. Kaushthila
 60. Kausidya
 61. Kaya
 62. Kayabija
 63. Kayaguhya
 64. Kayakarma
 65. Kayakarman
 66. Kayashuchi
 67. Kayasmrityupasthana
 68. Kayasuci
 69. Keniya
 70. Kesa
 71. Keshalomavastha
 72. Kharodaka
 73. Kharodakanadi
 74. Khelia
 75. Khema
 76. Kheta
 77. Kiki
 78. Kilamaka
 79. Kimbila
 80. Kinnara
 81. Kirtaniya
 82. Kisagotami
 83. Kisavaccha
 84. Kita
 85. Klesha
 86. Kleshatyaga
 87. Kleshavarana
 88. Kleshavasana
 89. Kloman
 90. Kokalika
 91. Kokanada
 92. Kolankola
 93. Kolita
 94. Konagamana
 95. Konca
 96. Kotikarna
 97. Kotivimsha
 98. Krakasunda
 99. Krakucchanda
 100. Krakuchchhanda
 101. Krikin
 102. Krimi
 103. Krishnajina
 104. Kritajnata
 105. Kritakritya
 106. Kritavi
 107. Kritsnayatana
 108. Krittika
 109. Krodha
 110. Kṣāntirṣi
 111. Kshana
 112. Kshanti
 113. Kshantiparamita
 114. Kshatradharma
 115. Kshatriya
 116. Kshayajnana
 117. Kshemakara
 118. Kshenasrava
 119. Kshirapurnambha
 120. Kshitigarbha
 121. Kshuradharamarga
 122. Kshuramarga
 123. Kukkura
 124. Kukkurashila
 125. Kukkuta
 126. Kukula
 127. Kulamkula
 128. Kulanandana
 129. Kulavilokana
 130. Kumara
 131. Kumarabhuta
 132. Kumaraka
 133. Kumbhanda
 134. Kumudagandha
 135. Kunapa
 136. Kundapushpagandha
 137. Kunjaragati
 138. Kunti
 139. Kuru
 140. Kushala-mula
 141. Kushinagara
 142. Kushinagari
 143. Kusida
 144. Kusumadama
 145. Kusumagupta
 146. Kusumahestha
 147. Kusumashayana
 148. Kusumotpala
 149. Kusumottariya
 150. Kutadanta
 151. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: