Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 152 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalara
 7. Kalasutra
 8. Kalavilokana
 9. Kalavinka
 10. Kali
 11. Kalpadushyagupta
 12. Kaludayin
 13. Kalyanakarin
 14. Kalyanamitra
 15. Kamabhava
 16. Kamacchanda
 17. Kamachchhanda
 18. Kamadeva
 19. Kamadhatu
 20. Kamaladhara
 21. Kamalaksha
 22. Kamamithyacara
 23. Kamamithyachara
 24. Kamasukha
 25. Kambalashila
 26. Kamiyabhagini
 27. Kammavipakaja
 28. Kanakaksha
 29. Kanakamuni
 30. Kanakanagarajatejas
 31. Kanakarashi
 32. Kancanamayi
 33. Kancanasara
 34. Kanchanamayi
 35. Kanchanasara
 36. Kaniyabhratri
 37. Kapilavastu
 38. Kapota
 39. Karandava
 40. Karisha
 41. Karmavarana
 42. Karmavipaka
 43. Karna
 44. Karnadhara
 45. Karnasumana
 46. Karnikara
 47. Karuna
 48. Karyatavicara
 49. Karyatavichara
 50. Kashaya
 51. Kashi
 52. Kashika
 53. Kashyapa
 54. Kati
 55. Katyayana
 56. Kaukritya
 57. Kaundinya
 58. Kaushambi
 59. Kaushthila
 60. Kausidya
 61. Kaya
 62. Kayabija
 63. Kayaguhya
 64. Kayakarma
 65. Kayakarman
 66. Kayashuchi
 67. Kayasmrityupasthana
 68. Kayasuci
 69. Keniya
 70. Kesa
 71. Keshalomavastha
 72. Kharodaka
 73. Kharodakanadi
 74. Khela
 75. Khema
 76. Kheta
 77. Kiki
 78. Kilamaka
 79. Kimbila
 80. Kinnara
 81. Kirtaniya
 82. Kisagotami
 83. Kisavaccha
 84. Kita
 85. Klesha
 86. Kleshatyaga
 87. Kleshavarana
 88. Kleshavasana
 89. Kloman
 90. Kokalika
 91. Kokanada
 92. Kolankola
 93. Kolita
 94. Konagamana
 95. Konca
 96. Koncha
 97. Kotikarna
 98. Kotivimsha
 99. Krakasunda
 100. Krakucchanda
 101. Krakuchchhanda
 102. Krikin
 103. Krimi
 104. Krishnajina
 105. Kritajnata
 106. Kritakritya
 107. Kritavi
 108. Kritsnayatana
 109. Krittika
 110. Krodha
 111. Kṣāntirṣi
 112. Kshana
 113. Kshanti
 114. Kshantiparamita
 115. Kshatradharma
 116. Kshatriya
 117. Kshayajnana
 118. Kshemakara
 119. Kshenasrava
 120. Kshirapurnambha
 121. Kshitigarbha
 122. Kshuradharamarga
 123. Kshuramarga
 124. Kukkura
 125. Kukkurashila
 126. Kukkuta
 127. Kukula
 128. Kulamkula
 129. Kulanandana
 130. Kulavilokana
 131. Kumara
 132. Kumarabhuta
 133. Kumaraka
 134. Kumbhanda
 135. Kumudagandha
 136. Kunapa
 137. Kundapushpagandha
 138. Kunjaragati
 139. Kunti
 140. Kuru
 141. Kushala-mula
 142. Kushinagara
 143. Kushinagari
 144. Kusida
 145. Kusumadama
 146. Kusumagupta
 147. Kusumahestha
 148. Kusumashayana
 149. Kusumotpala
 150. Kusumottariya
 151. Kutadanta
 152. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: