Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 112 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalasutra
 7. Kalavilokana
 8. Kali
 9. Kalpadushyagupta
 10. Kalyanakarin
 11. Kalyanamitra
 12. Kamabhava
 13. Kamacchanda
 14. Kamadeva
 15. Kamadhatu
 16. Kamaladhara
 17. Kamalaksha
 18. Kamamithyacara
 19. Kamamithyachara
 20. Kamasukha
 21. Kamiyabhagini
 22. Kanakaksha
 23. Kanakamuni
 24. Kanakanagarajatejas
 25. Kanakarashi
 26. Kancanasara
 27. Kanchanasara
 28. Kaniyabhratri
 29. Kapilavastu
 30. Kapota
 31. Karandava
 32. Karmavarana
 33. Karna
 34. Karnadhara
 35. Karnikara
 36. Karyatavicara
 37. Karyatavichara
 38. Kashaya
 39. Kashi
 40. Kashika
 41. Kati
 42. Katyayana
 43. Kaukritya
 44. Kaundinya
 45. Kaushambi
 46. Kaushthila
 47. Kausidya
 48. Kaya
 49. Kayabija
 50. Kayaguhya
 51. Kayakarma
 52. Kayakarman
 53. Kayashuchi
 54. Kayasmrityupasthana
 55. Kayasuci
 56. Keshalomavastha
 57. Kharodaka
 58. Kharodakanadi
 59. Kinnara
 60. Kirtaniya
 61. Kisagotami
 62. Kisavaccha
 63. Kita
 64. Klesha
 65. Kleshavarana
 66. Kleshavasana
 67. Kokalika
 68. Kokanada
 69. Kolita
 70. Kotikarna
 71. Krakucchanda
 72. Krakuchchhanda
 73. Krishnajina
 74. Kritajnata
 75. Kritakritya
 76. Kritavi
 77. Krittika
 78. Krodha
 79. Kṣāntirṣi
 80. Kshana
 81. Kshanti
 82. Kshantiparamita
 83. Kshatradharma
 84. Kshayajnana
 85. Kshenasrava
 86. Kshirapurnambha
 87. Kshitigarbha
 88. Kshuradharamarga
 89. Kshuramarga
 90. Kukkura
 91. Kukkuta
 92. Kukula
 93. Kulanandana
 94. Kulavilokana
 95. Kumara
 96. Kumbhanda
 97. Kumudagandha
 98. Kunapa
 99. Kundapushpagandha
 100. Kunjaragati
 101. Kunti
 102. Kuru
 103. Kushala-mula
 104. Kushinagara
 105. Kusumadama
 106. Kusumagupta
 107. Kusumahestha
 108. Kusumashayana
 109. Kusumotpala
 110. Kusumottariya
 111. Kutadanta
 112. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z