Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 147 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalara
 7. Kalasutra
 8. Kalavilokana
 9. Kalavinka
 10. Kali
 11. Kalpadushyagupta
 12. Kaludayin
 13. Kalyanakarin
 14. Kalyanamitra
 15. Kamabhava
 16. Kamacchanda
 17. Kamadeva
 18. Kamadhatu
 19. Kamaladhara
 20. Kamalaksha
 21. Kamamithyacara
 22. Kamasukha
 23. Kambalashila
 24. Kamiyabhagini
 25. Kammavipakaja
 26. Kanakaksha
 27. Kanakamuni
 28. Kanakanagarajatejas
 29. Kanakarashi
 30. Kancanamayi
 31. Kancanasara
 32. Kaniyabhratri
 33. Kapilavastu
 34. Kapota
 35. Karandava
 36. Karandyavyuhasutra
 37. Karisha
 38. Karmavarana
 39. Karmavipaka
 40. Karna
 41. Karnadhara
 42. Karnasumana
 43. Karnikara
 44. Karuna
 45. Karyatavicara
 46. Kashaya
 47. Kashi
 48. Kashika
 49. Kashyapa
 50. Kati
 51. Katyayana
 52. Kaukritya
 53. Kaundinya
 54. Kaushambi
 55. Kaushthila
 56. Kausidya
 57. Kaya
 58. Kayabija
 59. Kayaguhya
 60. Kayakarma
 61. Kayakarman
 62. Kayasmrityupasthana
 63. Kayasuci
 64. Kayavyadhi
 65. Keniya
 66. Kesa
 67. Keshalomavastha
 68. Kharodaka
 69. Kharodakanadi
 70. Khela
 71. Khema
 72. Kheta
 73. Kiki
 74. Kilamaka
 75. Kimbila
 76. Kinnara
 77. Kirtaniya
 78. Kisagotami
 79. Kisavaccha
 80. Kita
 81. Klesha
 82. Kleshatyaga
 83. Kleshavarana
 84. Kleshavasana
 85. Kloman
 86. Kokalika
 87. Kokanada
 88. Kolankola
 89. Kolita
 90. Konagamana
 91. Konca
 92. Kotikarna
 93. Kotivimsha
 94. Krakasunda
 95. Krakucchanda
 96. Krikin
 97. Krimi
 98. Krishnajina
 99. Kritajnata
 100. Kritakritya
 101. Kritavi
 102. Kritsnayatana
 103. Krittika
 104. Krodha
 105. Kṣāntirṣi
 106. Kshana
 107. Kshanti
 108. Kshantiparamita
 109. Kshatradharma
 110. Kshatriya
 111. Kshayajnana
 112. Kshemakara
 113. Kshenasrava
 114. Kshirapurnambha
 115. Kshitigarbha
 116. Kshuradharamarga
 117. Kshuramarga
 118. Kuddalaka
 119. Kukkura
 120. Kukkurashila
 121. Kukkuta
 122. Kukula
 123. Kulamkula
 124. Kulanandana
 125. Kulavilokana
 126. Kumara
 127. Kumarabhuta
 128. Kumaraka
 129. Kumbhanda
 130. Kumudagandha
 131. Kunapa
 132. Kundapushpagandha
 133. Kunjaragati
 134. Kunti
 135. Kuru
 136. Kushala-mula
 137. Kushinagara
 138. Kushinagari
 139. Kusida
 140. Kusumadama
 141. Kusumagupta
 142. Kusumahestha
 143. Kusumashayana
 144. Kusumotpala
 145. Kusumottariya
 146. Kutadanta
 147. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: