Mahayana glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Mahayana glossary, starting with the letter “k”, contains 145 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaka
 2. Kala
 3. Kalala
 4. Kalandaka
 5. Kalandakanivapa
 6. Kalara
 7. Kalasutra
 8. Kalavilokana
 9. Kalavinka
 10. Kali
 11. Kalpadushyagupta
 12. Kaludayin
 13. Kalyanakarin
 14. Kalyanamitra
 15. Kamabhava
 16. Kamacchanda
 17. Kamadeva
 18. Kamadhatu
 19. Kamaladhara
 20. Kamalaksha
 21. Kamamithyacara
 22. Kamasukha
 23. Kambalashila
 24. Kamiyabhagini
 25. Kammavipakaja
 26. Kanakaksha
 27. Kanakamuni
 28. Kanakanagarajatejas
 29. Kanakarashi
 30. Kancanamayi
 31. Kancanasara
 32. Kaniyabhratri
 33. Kapilavastu
 34. Kapota
 35. Karandava
 36. Karandyavyuhasutra
 37. Karisha
 38. Karmavarana
 39. Karmavipaka
 40. Karna
 41. Karnadhara
 42. Karnasumana
 43. Karnikara
 44. Karuna
 45. Karyatavicara
 46. Kashaya
 47. Kashi
 48. Kashika
 49. Kashyapa
 50. Kati
 51. Katyayana
 52. Kaukritya
 53. Kaundinya
 54. Kaushambi
 55. Kaushthila
 56. Kausidya
 57. Kaya
 58. Kayabija
 59. Kayaguhya
 60. Kayakarma
 61. Kayakarman
 62. Kayasmrityupasthana
 63. Kayasuci
 64. Keniya
 65. Kesa
 66. Keshalomavastha
 67. Kharodaka
 68. Kharodakanadi
 69. Khela
 70. Khema
 71. Kheta
 72. Kiki
 73. Kilamaka
 74. Kimbila
 75. Kinnara
 76. Kirtaniya
 77. Kisagotami
 78. Kisavaccha
 79. Kita
 80. Klesha
 81. Kleshatyaga
 82. Kleshavarana
 83. Kleshavasana
 84. Kloman
 85. Kokalika
 86. Kokanada
 87. Kolankola
 88. Kolita
 89. Konagamana
 90. Konca
 91. Kotikarna
 92. Kotivimsha
 93. Krakasunda
 94. Krakucchanda
 95. Krikin
 96. Krimi
 97. Krishnajina
 98. Kritajnata
 99. Kritakritya
 100. Kritavi
 101. Kritsnayatana
 102. Krittika
 103. Krodha
 104. Kṣāntirṣi
 105. Kshana
 106. Kshanti
 107. Kshantiparamita
 108. Kshatradharma
 109. Kshatriya
 110. Kshayajnana
 111. Kshemakara
 112. Kshenasrava
 113. Kshirapurnambha
 114. Kshitigarbha
 115. Kshuradharamarga
 116. Kshuramarga
 117. Kukkura
 118. Kukkurashila
 119. Kukkuta
 120. Kukula
 121. Kulamkula
 122. Kulanandana
 123. Kulavilokana
 124. Kumara
 125. Kumarabhuta
 126. Kumaraka
 127. Kumbhanda
 128. Kumudagandha
 129. Kunapa
 130. Kundapushpagandha
 131. Kunjaragati
 132. Kunti
 133. Kuru
 134. Kushala-mula
 135. Kushinagara
 136. Kushinagari
 137. Kusida
 138. Kusumadama
 139. Kusumagupta
 140. Kusumahestha
 141. Kusumashayana
 142. Kusumotpala
 143. Kusumottariya
 144. Kutadanta
 145. Kutapala
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: