Shaivism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaivism glossary, starting with the letter “s”, contains 301 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadakhya
 2. Sadashiva
 3. Sadashivatattva
 4. Sadasiva Tattva
 5. Sadhaka
 6. Sadhana
 7. Sadyojata
 8. Sadyojatesha
 9. Sagara
 10. Sahasra
 11. Sahasragama
 12. Sahasraksha
 13. Sakalamudra
 14. Sakalaniṣkala
 15. Sakalar
 16. Sakata
 17. Sakini
 18. Sakti Tattva
 19. Salokya
 20. Sama
 21. Samadhi
 22. Samanani
 23. Samanaugha
 24. Samanya
 25. Samasta
 26. Sambandha
 27. Samhara
 28. Samhari
 29. Samibha
 30. Samidha
 31. Samipya
 32. Samjivana
 33. Samkhya
 34. Samputa
 35. Samstobha
 36. Samvarta
 37. Samvartakesha
 38. Samvid
 39. Samyamani
 40. Saṅkarpanirakaranam
 41. Santa
 42. Santana
 43. Santanagama
 44. Santati
 45. Saptadvipa
 46. Saptagodavara
 47. Saptopaya
 48. Sarasvata
 49. Sarasvati
 50. Sarasvatitirtha
 51. Sarottara
 52. Sarpadamshtrivibhedana
 53. Sarupa
 54. Sarupya
 55. Sarvaga
 56. Sarvakamada
 57. Sarvalokalocanani
 58. Sarvalokalochanani
 59. Sarvatmaka
 60. Sarvatovrita
 61. Sarveshvara
 62. Sashtha
 63. Saspi
 64. Sasyaharika
 65. Satkarman
 66. Sattaimuni
 67. Satyanatha
 68. Saubhagyacandratapa
 69. Saubhagyachandratapa
 70. Sauh Mantra
 71. Saumya
 72. Saumyasya
 73. Saushruti
 74. Sauvarnalinga
 75. Sayujya
 76. Sehari
 77. Sena
 78. Shabaratantra
 79. Shabda
 80. Shabdadevi
 81. Shabdarashi
 82. Shabdatattva
 83. Shachitirtha
 84. Shacitirtha
 85. Shadangayoga
 86. Shailaja
 87. Shaiva
 88. Shaiva-siddhanta
 89. Shaivagama
 90. Shaivalinga
 91. Shaivasamayaneri
 92. Shaka
 93. Shakadvipa
 94. Shakala
 95. Shakinidakinitantra
 96. Shakta
 97. Shakti
 98. Shaktitattva
 99. Shalabheda
 100. Shalma
 101. Shalmadvipa
 102. Shalmali
 103. Shalmalidvipa
 104. Shalyatantra
 105. Shambhava
 106. Shambhava Upaya
 107. Shambhukalpa
 108. Shandilyamuni
 109. Shankara
 110. Shankari
 111. Shankaria
 112. Shankha
 113. Shankhahradatirtha
 114. Shankhashabda
 115. Shankhini
 116. Shankukarna
 117. Shantarita
 118. Shanti
 119. Shantika
 120. Sharabhesha
 121. Sharva
 122. Sharvodita
 123. Sharvokta
 124. Sharvoktagama
 125. Shashi
 126. Shashibhushana
 127. Shashikhanda
 128. Shashini
 129. Shatapatrika
 130. Shataratnasamgraha
 131. Shatarudreshvara
 132. Shatarudriya
 133. Shatkosha
 134. Shikara
 135. Shikhamani
 136. Shikhandi
 137. Shikhishvara
 138. Shila
 139. Shishupala
 140. Shiva
 141. Shivabhadra
 142. Shivabhedagama
 143. Shivadharmottara
 144. Shivajnana
 145. Shivajnanabodha
 146. Shivajnanasiddhaiyar
 147. Shivamukthi-kattinan
 148. Shivanishtha
 149. Shivaprakasham
 150. Shivaprakashavikasa
 151. Shivapura
 152. Shivarcana
 153. Shivarchana
 154. Shivasadakhya
 155. Shivasana
 156. Shivashekhara
 157. Shivastotra
 158. Shivatattva
 159. Shivatattvarahasya
 160. Shivavakkiyar
 161. Shiveshvara
 162. Shivottama
 163. Shmashanavasini
 164. Shobhana
 165. Shokavati
 166. Shosha
 167. Shoshana
 168. Shoshani
 169. Shreshtha
 170. Shri
 171. Shridevi
 172. Shrikalajnana
 173. Shrikantha
 174. Shrikota
 175. Shriman
 176. Shriman-mahadeva
 177. Shrimukha
 178. Shringalamuni
 179. Shripitha
 180. Shrisailam
 181. Shrivatsa
 182. Shrotatattva
 183. Shrotrika
 184. Shubha
 185. Shuddha
 186. Shuddhashuddhatattva
 187. Shuddhatattva
 188. Shuddhavati
 189. Shuddhavidyatattva
 190. Shukra
 191. Shula
 192. Shulin
 193. Shulini
 194. Shunyata
 195. Shushka
 196. Shushkangi
 197. Shushkarevati
 198. Shveta
 199. Shyama
 200. Siddha
 201. Siddhagama
 202. Siddhanatha
 203. Siddhantagama
 204. Siddhar
 205. Siddharasatirtha
 206. Siddharmalai
 207. Siddhashavara
 208. Siddhatirtha
 209. Siddhayogeshvarimata
 210. Siddheshvara
 211. Siddhi
 212. Siddhida
 213. Simhanada
 214. Simhasana
 215. Sita
 216. Sitavati
 217. Siva Tattva
 218. Skandatirtha
 219. Soladevanahalli
 220. Somadeva
 221. Somagama
 222. Somalingeshvara
 223. Somamandala
 224. Somashambhu
 225. Somashambhupaddhati
 226. Somasharman
 227. Somasiddhanta
 228. Someshvara
 229. Somnath
 230. Sopana
 231. Sopara
 232. Sparshatattva
 233. Sparshavati
 234. Sprihadatirtha
 235. Srashta
 236. Stambha
 237. Stambhana
 238. Sthalapurana
 239. Sthanu
 240. Sthanvisha
 241. Sthavaralinga
 242. Sthira
 243. Sthiralinga
 244. Subhadra
 245. Subhadrika
 246. Subhaga
 247. Subodha
 248. Subodhaka
 249. Suchintya
 250. Sucintya
 251. Sudanta
 252. Sudhakhya
 253. Sudhi
 254. Sudipta
 255. Sughanta
 256. Sukhavaha
 257. Sukritalaya
 258. Sukshma
 259. Sukshmadhyana
 260. Sukshmagama
 261. Sukshmesha
 262. Sulocana
 263. Sulochana
 264. Sumana
 265. Sumukhi
 266. Sundaranandar
 267. Sundari
 268. Suprabheda
 269. Suprabhedagama
 270. Suprabuddha
 271. Suprayoga
 272. Surabhi
 273. Suradhyaksha
 274. Suralinga
 275. Surasubdari
 276. Surasundari
 277. Suryamandala
 278. Suryanandar
 279. Sushila
 280. Sushitala
 281. Sushiva
 282. Sushobha
 283. Susiddha
 284. Susira
 285. Suteja
 286. Sutejaska
 287. Sutejovati
 288. Suvarna
 289. Suvarnalinga
 290. Suvarnatirtha
 291. Svacchanda
 292. Svachchhanda
 293. Svadhishthana
 294. Svamishvari
 295. Svarnaksha
 296. Svarnatirtha
 297. Svarnavati
 298. Svayambhu
 299. Svayambhuva
 300. Svayambhuvagama
 301. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: