Shaivism glossary, starting with ‘d’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shaivism glossary, starting with the letter “d”, contains 119 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Dadhici
 2. Dagha
 3. Daghanirghosha
 4. Dahana
 5. Dahani
 6. Dahaniya
 7. Dahini
 8. Daivajna
 9. Daivatalinga
 10. Daivikalinga
 11. Dakini
 12. Dakshina
 13. Dakshinadi
 14. Dakshinagama
 15. Dakshinamnaya
 16. Dakshinamurti
 17. Damara
 18. Damari
 19. Dameshvaranatha
 20. Damshtrali
 21. Danavari
 22. Danda
 23. Dandadhara
 24. Dandaratna
 25. Dandi
 26. Dandisha
 27. Dardhyapadana
 28. Darpaṇa
 29. Darujalinga
 30. Darukesha
 31. Dashapushpa
 32. Dasharna
 33. Dashesha
 34. Daundubha
 35. Daurgya
 36. Dava
 37. Davanirghosha
 38. Dehini
 39. Devadaruvana
 40. Devadevesha
 41. Devagal Devan
 42. Devalaka
 43. Devamata
 44. Devanjana
 45. Devasva
 46. Devatadravya
 47. Devatirtha
 48. Devavibhava
 49. Devicakra
 50. Devikota
 51. Devimata
 52. Devopakarana
 53. Dhama
 54. Dhaneshvara
 55. Dhanurdhara
 56. Dhanurveda
 57. Dharana
 58. Dharma
 59. Dharmakarta
 60. Dharmatirtha
 61. Dharmatmaka
 62. Dharmeshvara
 63. Dhatri
 64. Dhattura
 65. Dhatturaka
 66. Dhaumya
 67. Dhenuka
 68. Dhruva
 69. Dhumra
 70. Dhumratejasa
 71. Dhupa
 72. Dhvaja
 73. Dhvajarohana
 74. Dhvajaropa
 75. Dhvaji
 76. Dhvajini
 77. Dhvani
 78. Dhyana
 79. Diksa
 80. Dikshu
 81. Dina
 82. Dinmaheshvara
 83. Dipa
 84. Diptagama
 85. Disampati
 86. Divyacarana
 87. Divyadivyakalpa
 88. Divyakalpa
 89. Divyaprokta
 90. Dohala
 91. Dradhaya
 92. Dradhiyas
 93. Dradhiyastama
 94. Drava
 95. Dravana
 96. Dravani
 97. Dravya
 98. Dravyamudra
 99. Dravyashuddhi
 100. Dridha
 101. Drona
 102. Dundubhi
 103. Dundubhisvana
 104. Durdarsha
 105. Durgapuja
 106. Durgatirtha
 107. Durmukhi
 108. Durvasa
 109. Durvasas
 110. Duti
 111. Duticakra
 112. Dvadashanta
 113. Dvaita
 114. Dvaitavada
 115. Dvandva
 116. Dvarapuja
 117. Dvesha
 118. Dveshta
 119. Dvirandesha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: