Tibetan Buddhism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Tibetan Buddhism glossary, starting with the letter “s”, contains 127 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabalika
 2. Sadhana
 3. Sagaramati
 4. Sahaja
 5. Sahajakaya
 6. Sahajananda
 7. Sahajaputa
 8. Samantabhadra
 9. Samantabhadri
 10. Sambhoga
 11. Sambhogakaya
 12. Sambhogaputa
 13. Samcalani
 14. Samcalini
 15. Samcarani
 16. Samchalani
 17. Samchalini
 18. Samcharani
 19. Samdhyabhasha
 20. Samjnavajra
 21. Samskaravajra
 22. Samstrasini
 23. Samtrasani
 24. Samudra
 25. Sancarani
 26. Sanchalani
 27. Sanchalini
 28. Sancharani
 29. Sandhyanga
 30. Santipa
 31. Santrasani
 32. Sanu
 33. Saptaratna
 34. Saraha
 35. Sarasvati
 36. Sarita
 37. Saroruha
 38. Saroruhavajra
 39. Sarvabhaksha
 40. Sarvana
 41. Sarvanivaranavishkambhin
 42. Sarvanivaranavishkambhina
 43. Sarvanivaranavishkambhini
 44. Sarvapayanjaha
 45. Sarvashokatamonirghatamati
 46. Sattvavajri
 47. Saumi
 48. Saumya
 49. Saumyamukha
 50. Saumyavadana
 51. Saurashtra
 52. Seka
 53. Shabaripada
 54. Shabdavajra
 55. Shabdavajri
 56. Shadyogini
 57. Shadyoginimantra
 58. Shakara
 59. Shakra
 60. Shambari
 61. Shamkari
 62. Shanaishcara
 63. Shanaishchara
 64. Shankari
 65. Shankha
 66. Shankhapala
 67. Shankhini
 68. Shanti
 69. Shantideva
 70. Sharvani
 71. Shashilekhya
 72. Shashimandala
 73. Shashini
 74. Shaundini
 75. Shavaripa
 76. Shekhi
 77. Shikhandi
 78. Shila
 79. Shirisha
 80. Shmashana
 81. Shmashanadhulika
 82. Shmashani
 83. Shravana
 84. Shriherukotpatti
 85. Shriherukotpattinirdesha
 86. Shrinkhala
 87. Shriparvata
 88. Shuchi
 89. Shuci
 90. Shukataru
 91. Shulabhinna
 92. Shunyasparshana
 93. Shvanasya
 94. Shvasa
 95. Shvasana
 96. Shyalipa
 97. Shyama
 98. Shyamadevi
 99. Sindhu
 100. Sitavajra
 101. Sopara
 102. Sotkata
 103. Sparshavajra
 104. Sparshavajri
 105. Stha
 106. Sthairya
 107. Sthana
 108. Sthanat
 109. Sthulakali
 110. Subhadra
 111. Subhadrika
 112. Subhishana
 113. Sukarasya
 114. Sukhasadhani
 115. Sumbharaja
 116. Sumbharaji
 117. Sumbharajna
 118. Sumbharajni
 119. Sumeru
 120. Surabhakshi
 121. Suravairin
 122. Suravairina
 123. Surupa
 124. Suvarnadvipa
 125. Suvira
 126. Svabhajalottama
 127. Svayambhu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: