Tibetan Buddhism glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Tibetan Buddhism glossary, starting with the letter “s”, contains 48 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadhana
 2. Sagaramati
 3. Sahajakaya
 4. Sahajananda
 5. Samantabhadra
 6. Sambhogakaya
 7. Samjnavajra
 8. Samskaravajra
 9. Samudra
 10. Sandhyanga
 11. Santipa
 12. Saptaratna
 13. Saraha
 14. Saroruha
 15. Saroruhavajra
 16. Sarvabhaksha
 17. Sarvanivaranavishkambhin
 18. Sarvapayanjaha
 19. Sarvashokatamonirghatamati
 20. Sattvavajri
 21. Saumi
 22. Saurashtra
 23. Shabaripada
 24. Shakara
 25. Shakra
 26. Shankha
 27. Shankhapala
 28. Shanti
 29. Shantideva
 30. Shaundini
 31. Shavaripa
 32. Shirisha
 33. Shmashana
 34. Shriparvata
 35. Shukataru
 36. Shvanasya
 37. Shyalipa
 38. Shyama
 39. Shyamadevi
 40. Sindhu
 41. Sitavajra
 42. Subhadra
 43. Subhishana
 44. Sukarasya
 45. Sumeru
 46. Surabhakshi
 47. Suvarnadvipa
 48. Suvira
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: