Kubjikamatatantra [sanskrit]

27,635 words | ISBN-10: 8186569421 | ISBN-13: 9788186569429

The Sanskrit edition of the Kubjikamatatantra: an ancient and authoritative text exposing the Goddess Kubjika and belonging to the Kaula tradition praised in Tantric Shaktism and Shaivism. The extant Kubjikamata-tantra contains roughly 3,000 shlokas (metrical verses), although traditionally the text is derived from a version containing 24,000 verses (or even more). It is known also by the names Kubjinimata or Anamamata

Verse 2.3

दण्डक ।
(१) जयति परमतत्त्वनिर्वाणसम्भूतितेजोमयी निःसृता व्यक्तरूपा ।
(२) परा ज्ञानशक्तिस्त्वमिच्छा क्रिया ऋज्विरेखा पुनः सुप्तनागेन्द्रवत् ।
(३) कुण्डलाकाररूपा प्रभुर्नादशक्तिस्तु सङ्गीयसे भासुरा ।
(४) ज्योतिरूपा सुरूपा शिवा ज्येष्ठनामा च वामा च रौद्री मनाख्याम्बिका ।
(५) बिन्दुरूपावधूतार्धचन्द्राकृतिस्त्वं त्रिकोणा अ-उ-म-कार इ-कार ।
(६) ए-कारसंयोजितैकत्वमापद्यसे तत्त्वरूपा भगाकारवत्स्थायिनी ।
(७) आदितत्त्वोद्भवा योनिरूपा च श्रीकण्ठसम्बोधनी रुद्रमाता ।
(८) तथानन्तशक्तिः सुसूक्ष्मा त्रिमूर्त्यामरीशार्घिनी भारभूतिस् ।
(९) तिथीशात्मिका स्थाणुभूता हराख्या च झण्टीशभौक्तीश- ।
(१०) सद्यात्मिकानुग्रहेशार्चिता क्रूरसङ्गे महासेनसम्भोगिनी ।
(११) षोडशान्तामृता बिन्दुसन्दोहनिष्यन्ददेहप्लुताशेषसम्यक्परानन्द- ।
(१२) निर्वाणसौख्यप्रदे भैरवी भैरवोद्यानक्रीडानुषक्ते ।
(१३) परा मालिनी रुद्रमालार्चिते रुद्रशक्तिः खगी सिद्धयोगेश्वरी ।
(१४) सिद्धमाता विभुः शब्दराशीति योन्यार्णवी वाग्विशुद्धासि वागेश्वरी ।
(१५) मातृकासिद्धमिच्छा क्रिया मङ्गला सिद्धलक्ष्मी विभूतिः सुभूतिर् ।
(१६) गतिः शाश्वता ख्याति नारायणी रक्तचण्डा करालेक्षणा भीमरूपा ।
(१७) महोच्छुष्मयागप्रिया त्वं जयन्त्याजिता रुद्रसम्मोहनी ।
(१८) त्वं नवात्मानदेवस्य चोत्सङ्गयानाश्रिता ।
(१९) मन्त्रमार्गानुगैर्मन्त्रिभिर्वीरपानानुरक्तैः सुभक्तैश्च ।
(२०) सम्पूज्यसे देवि पञ्चामृतैर्दिव्यपानोत्सवैरेकजन्मद्विजन्म- ।
(२१) त्रिजन्मचतुःपञ्चषट्सप्तजन्मोद्भवैस्तैश्च नारैः ।
(२२) शुभैः फल्गुषैस्तर्प्यसे मद्यमांसप्रिये ।
(२३) मन्त्रविद्याव्रतोद्भाषिभिर्मुण्डकङ्कालकापालिभिर् ।
(२४) दिव्यचर्यानुरूढैर्नमस्कार ओंकारस्वाहास्वधाकारवौषड्वषट्- ।
(२५) कारफट्कारहूंकारजातीभिरेतैश्च मन्त्राक्षरोच्चारिभिर् ।
(२६) वामहस्तस्थितैश्चाक्षसूत्रावलीजापिभिः साधकैः पुत्रकैर् ।
(२७) मातृभिर्मण्डले दीक्षितैर्योगिभिर्योगिनीवृन्दमेलापकै ।
(२८) रुद्रक्रीडालसैः पूज्यसे योगिनां योगसिद्धिप्रदे देवि त्वं ।
(२९) पद्मपत्त्रोपमैर्लोचनैः स्नेहपूर्णैस्तु यं पश्यसे ।
(३०) तस्य दिव्यान्तरीक्षस्थिता सप्तपातालसत्खेचरी सिद्धिरव्याहता ।
(३१) वर्तते. भक्तितो यः पठेद्दण्डकं एककालं द्विकालं त्रिकालं ।
(३२) शुचिः संस्मरेद् यः सदा मानवः सोऽपि शस्त्राग्निचौरार्णवे ।
(३३) पर्वताग्रे ऽपि संरक्षसे देवि पुत्रानुरागान्महालक्ष्मि ये ।
(३४) हेमचौरान्यदारानुषक्ताश्च ब्रह्मघ्नगोघ्ना महादोषदुष्टा ।
(३५) विमुञ्चन्ति संस्मृत्य देवि त्वदीयं मुखं पूर्णचन्द्रानुकारं ।
(३६) स्फुरद्दि व्यमाणिक्यसत्कुण्डलोद्घृष्टगण्डस्थलं ।
(३७) ये ऽपि बद्धा दृढैर्बन्धनैर्नागपाशैर्भुजाबद्ध- ।
(३८) पादार्गलैस्ते ऽपि त्वन्नामसङ्कीर्तनाद्देवि मुञ्चन्ति ।
(३९) घोरैर्महाव्याधिभिः संस्मृत्य पादारविन्दद्वयं ते ।
(४०) महाकालि कालाग्नितेजःप्रभे स्कन्दगोविन्दब्रह्मेन्द्रचन्द्रार्क- ।
(४१) पुष्पायुधैर्मौलिमालालिसत्पद्मकिञ्जल्कसत्पिञ्जरैः सेव्यसे ।
(४२) सर्ववीराम्बिके भैरवी भैरवस्ते शरण्यागतो ऽहं ।
(४३) क्षमस्वापराधं क्षमस्वापराधं शिवे ।
एवं स्तुता महादेवी भैरवेण महात्मना ।
ततो लिङ्गं विनिर्भिद्य निर्गता परमेश्वरी ॥ ३ ॥

Daṇḍaka |
(1) jayati paramatattvanirvāṇasambhūtitejomayī niḥsṛtā vyaktarūpā |
(2) parā jñānaśaktistvamicchā kriyā ṛjvirekhā punaḥ suptanāgendravat |
(3) kuṇḍalākārarūpā prabhurnādaśaktistu saṅgīyase bhāsurā |
(4) jyotirūpā surūpā śivā jyeṣṭhanāmā ca vāmā ca raudrī manākhyāmbikā |
(5) bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtistvaṃ trikoṇā a-u-ma-kāra i-kāra |
(6) e-kārasaṃyojitaikatvamāpadyase tattvarūpā bhagākāravatsthāyinī |
(7) āditattvodbhavā yonirūpā ca śrīkaṇṭhasambodhanī rudramātā |
(8) tathānantaśaktiḥ susūkṣmā trimūrtyāmarīśārghinī bhārabhūtis |
(9) tithīśātmikā sthāṇubhūtā harākhyā ca jhaṇṭīśabhauktīśa- |
(10) sadyātmikānugraheśārcitā krūrasaṅge mahāsenasambhoginī |
(11) ṣoḍaśāntāmṛtā bindusandohaniṣyandadehaplutāśeṣasamyakparānanda- |
(12) nirvāṇasaukhyaprade bhairavī bhairavodyānakrīḍānuṣakte |
(13) parā mālinī rudramālārcite rudraśaktiḥ khagī siddhayogeśvarī |
(14) siddhamātā vibhuḥ śabdarāśīti yonyārṇavī vāgviśuddhāsi vāgeśvarī |
(15) mātṛkāsiddhamicchā kriyā maṅgalā siddhalakṣmī vibhūtiḥ subhūtir |
(16) gatiḥ śāśvatā khyāti nārāyaṇī raktacaṇḍā karālekṣaṇā bhīmarūpā |
(17) mahocchuṣmayāgapriyā tvaṃ jayantyājitā rudrasammohanī |
(18) tvaṃ navātmānadevasya cotsaṅgayānāśritā |
(19) mantramārgānugairmantribhirvīrapānānuraktaiḥ subhaktaiśca |
(20) sampūjyase devi pañcāmṛtairdivyapānotsavairekajanmadvijanma- |
(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavaistaiśca nāraiḥ |
(22) śubhaiḥ phalguṣaistarpyase madyamāṃsapriye |
(23) mantravidyāvratodbhāṣibhirmuṇḍakaṅkālakāpālibhir |
(24) divyacaryānurūḍhairnamaskāra oṃkārasvāhāsvadhākāravauṣaḍvaṣaṭ- |
(25) kāraphaṭkārahūṃkārajātībhiretaiśca mantrākṣaroccāribhir |
(26) vāmahastasthitaiścākṣasūtrāvalījāpibhiḥ sādhakaiḥ putrakair |
(27) mātṛbhirmaṇḍale dīkṣitairyogibhiryoginīvṛndamelāpakai |
(28) rudrakrīḍālasaiḥ pūjyase yogināṃ yogasiddhiprade devi tvaṃ |
(29) padmapattropamairlocanaiḥ snehapūrṇaistu yaṃ paśyase |
(30) tasya divyāntarīkṣasthitā saptapātālasatkhecarī siddhiravyāhatā |
(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭheddaṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ |
(32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave |
(33) parvatāgre'pi saṃrakṣase devi putrānurāgānmahālakṣmi ye |
(34) hemacaurānyadārānuṣaktāśca brahmaghnagoghnā mahādoṣaduṣṭā |
(35) vimuñcanti saṃsmṛtya devi tvadīyaṃ mukhaṃ pūrṇacandrānukāraṃ |
(36) sphuraddi vyamāṇikyasatkuṇḍalodghṛṣṭagaṇḍasthalaṃ |
(37) ye'pi baddhā dṛḍhairbandhanairnāgapāśairbhujābaddha- |
(38) pādārgalaiste'pi tvannāmasaṅkīrtanāddevi muñcanti |
(39) ghorairmahāvyādhibhiḥ saṃsmṛtya pādāravindadvayaṃ te |
(40) mahākāli kālāgnitejaḥprabhe skandagovindabrahmendracandrārka- |
(41) puṣpāyudhairmaulimālālisatpadmakiñjalkasatpiñjaraiḥ sevyase |
(42) sarvavīrāmbike bhairavī bhairavaste śaraṇyāgato'haṃ |
(43) kṣamasvāparādhaṃ kṣamasvāparādhaṃ śive |
evaṃ stutā mahādevī bhairaveṇa mahātmanā |
tato liṅgaṃ vinirbhidya nirgatā parameśvarī || 3 ||

The English translation of Kubjikamatatantra Verse 2.3 is contained in the book A Journey in the World of the Tantras by Mark S.G. Dyczkowski. This book is not available online so in order to read the full text and translation you should buy the book:

Buy now! English translation by Mark S.G. Dyczkowski (2004)

Glossary of Sanskrit terms

Note: This extracts Sanskrit terms and links to English definitions from the glossary, based on an experimental segmentation of verse (2.3). Some terms could be superfluous while some might not be mentioned. Click on the word to show English definitions.

Jayat, Paramatattva, Nirvana, Sambhuti, Tejomayi, Nihsrita, Vyakta, Rupa, Para, Jnanashakti, Tva, Yushmad, Iccha, Kriya, Rijvi, Rekha, Puna, Supta, Naga, Indravat, Kundalakara, Prabhu, Nada, Shakti, Sangin, Sangi, Iyasa, Bhasura, Surupa, Shiva, Jyeshtha, Vama, Raudri, Mana, Akhya, Ambika, Bindurupa, Ardhacandra, Akriti, Trikona, Kara, Samyojita, Ekatva, Apad, Asi, Tattva, Bhaga, Akaravat, Sthayin, Sthayini, Aditattva, Udbhava, Yoni, Yonin, Shrikantha, Sambodhani, Rudramatri, Tatha, Anta, Susukshma, Tithisha, Atmika, Sthanubhuta, Hara, Jhantisha, Bha, Ukti, Isha, Sad, Sadya, Sadi, Anugraha, Ish, Arcitri, Arcita, Krura, Sanga, Mahasena, Sambhogin, Sambhogini, Shodashanta, Rita, Sat, Hanishyat, Dada, Dad, Dadi, Iha, Pluta, Ashesha, Samyak, Parananda, Saukhyaprada, Bhairavi, Bhairava, Udyana, Krida, Anushakta, Anushakti, Mali, Malin, Malini, Rudra, Ala, Rudrashakti, Khagi, Siddhayogeshvari, Siddha, Vibhu, Shabdarashi, Iti, Yonya, Arna, Vagvin, Shuddha, Vaga, Ishvari, Matrika, Asiddha, Mangala, Siddhalakshmi, Vibhuti, Gati, Khyat, Khyati, Narayani, Rakta, Canda, Karala, Ikshana, Bhimarupa, Mahocchushma, Aga, Pri, Priya, Jayanti, Ajita, Sammohani, Navatman, Sya, Utsanga, Yana, Ashrita, Mantramarga, Uksh, Mantri, Mantrin, Virapana, Anurakta, Subhakta, Sampujya, Devi, Devin, Pancamrita, Div, Divi, Divya, Apana, Utsava, Dvijanman, Janma, Janman, Catu, Catus, Panca, Pancan, Shatsapta, Tad, Nara, Shubha, Phalgu, Sha, Madyamamsa, Carya, Uru, Udha, Namaskara, Onkara, Svaha, Svadhakara, Vaushat, Vashat, Phatkara, Hunkara, Jati, Eta, Etad, Esha, Vamahasta, Sthita, Akshasutra, Avali, Japin, Japi, Sadhaka, Matri, Mandala, Alasa, Yogin, Prada, Pradi, Padmapattra, Upama, Locana, Sneha, Purna, Yah, Tari, Tarin, Iksha, Saptapatala, Khecari, Siddhi, Avyahata, Vartat, Bhaktitah, Dandaka, Ekakala, Dvikalam, Trikala, Shuci, Sada, Manava, Sah, Api, Shastragni, Caura, Arnava, Parvatagra, Samraksha, Putra, Ura, Mahalakshmi, Yat, Hema, Heman, Yada, Yad, Ara, Brahmaghna, Goghna, Mahadosha, Dushta, Muncat, Muncanti, Samsmritya, Tvadiya, Mukha, Purnacandra, Ukara, Sphurat, Vya, Kya, Kundala, Udghrishta, Gandasthala, Baddha, Dridha, Bandhana, Nagapasha, Bhuj, Bhuja, Abaddha, Pada, Argala, Namasankirtana, Ghora, Mahavyadhi, Padaravinda, Dvayam, Dvaya, Mahakali, Tejahprabha, Skanda, Govinda, Brahmendra, Candrarka, Pushpayudha, Maulimala, Padma, Kinjalka, Pinjara, Sarvavira, Sharani, Sharanya, Agata, Aha, Asmad, Aparadha, Shivi, Evam, Eva, Stuta, Mahadevi, Mahatman, Mahatmana, Tatah, Tata, Linga, Nirbhi, Nirgata, Parameshvari,

Analysis of Sanskrit grammar

Note: this is an experimental feature and only shows the first possible analysis of the Sanskrit text (Kubjikamatatantra Verse 2.3). If the system was successful in segmenting the sentence, you will see of which words it is made up of, generally consisting of Nouns, Pronouns, Verbs, Participles and Indeclinables. Click on the link to show all possible derivations of the word.

 • Line 1: “Daṇḍaka
 • Cannot analyse Daṇḍaka
 • Line 2: “(1) jayati paramatattvanirvāṇasambhūtitejomayī niḥsṛtā vyaktarūpā
 • Cannot analyse 1*ja
 • jayati -
 • jayati (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  jayat (noun, masculine)
  [locative single]
  jayat (noun, neuter)
  [locative single]
  ji -> jayat (participle, masculine)
  [locative single from √ji class 1 verb]
  ji -> jayat (participle, neuter)
  [locative single from √ji class 1 verb]
  ji (verb class 1)
  [present active third single]
 • paramatattva -
 • paramatattva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nirvāṇa -
 • nirvāṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirvāṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sambhūti -
 • sambhūti (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  sambhūti (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  sambhūti (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sambhūtī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  sambhūtī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  sambhūtī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • tejomayī -
 • tejomayī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • niḥsṛtā* -
 • niḥsṛta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  niḥsṛtā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • vyakta -
 • vyakta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vyakta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rūpā -
 • rūpā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 3: “(2) parā jñānaśaktistvamicchā kriyā ṛjvirekhā punaḥ suptanāgendravat
 • Cannot analyse 2*pa
 • parā* -
 • para (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  parā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • jñānaśaktis -
 • jñānaśakti (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • icchā -
 • icchā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • kriyā* -
 • kriya (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  kriyā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  kṛ (verb class 1)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 2)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 5)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 8)
  [benedictive active second single]
 • ṛjvi -
 • ṛjvī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • rekhā -
 • rekhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • punaḥ -
 • pu (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
  puna (noun, masculine)
  [nominative single]
  (noun, neuter)
  [ablative single], [genitive single]
 • supta -
 • supta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  supta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  svap -> supta (participle, masculine)
  [vocative single from √svap class 2 verb]
  svap -> supta (participle, neuter)
  [vocative single from √svap class 2 verb]
 • nāge -
 • nāga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  nāga (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  nāgā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • indravat -
 • indravat (noun, masculine)
  [compound]
  indravat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • Line 4: “(3) kuṇḍalākārarūpā prabhurnādaśaktistu saṅgīyase bhāsurā
 • Cannot analyse 3*ku
 • kuṇḍalākāra -
 • kuṇḍalākāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kuṇḍalākāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rūpā -
 • rūpā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • prabhur -
 • prabhu (noun, masculine)
  [nominative single]
  prabhu (noun, feminine)
  [nominative single]
 • nāda -
 • nāda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • śaktis -
 • śakti (noun, feminine)
  [nominative single]
  śakti (noun, masculine)
  [nominative single]
 • tu -
 • tu (indeclinable particle)
  [indeclinable particle]
 • saṅgī -
 • saṅgin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  saṅgin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  saṅgī (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  saṅgī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  saṅgī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • iyase -
 • iyasā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • bhāsurā -
 • bhāsurā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 5: “(4) jyotirūpā surūpā śivā jyeṣṭhanāmā ca vāmā ca raudrī manākhyāmbikā
 • Cannot analyse 4*jy
 • jyotirūpā -
 • surūpā -
 • surūpā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • śivā* -
 • śiva (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  śivā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • jyeṣṭha -
 • jyeṣṭha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  jyeṣṭha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nāmā -
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • vāmā -
 • vāmā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • raudrī -
 • raudrī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  raudri (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • manā -
 • mana (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  manas (noun, neuter)
  [compound]
  manā (noun, feminine)
  [nominative single]
  mnā (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ākhyā -
 • ākhya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ākhya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ākhyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ambikā -
 • ambikā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 6: “(5) bindurūpāvadhūtārdhacandrākṛtistvaṃ trikoṇā a-u-ma-kāra i-kāra
 • Cannot analyse 5*bi
 • bindurūpāva -
 • bindurūpa (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • adhūtā -
 • dhū (verb class 2)
  [imperfect active second plural], [imperfect middle third single]
 • ardhacandrā -
 • ardhacandra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ardhacandra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ardhacandrā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ākṛtis -
 • ākṛti (noun, feminine)
  [nominative single]
  ākṛti (noun, masculine)
  [nominative single]
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • trikoṇā* -
 • trikoṇa (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  trikoṇā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • a* -
 • Cannot analyse u*ma
 • ma -
 • ma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kāra* -
 • Cannot analyse i*kā
 • kāra -
 • kāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Line 7: “(6) e-kārasaṃyojitaikatvamāpadyase tattvarūpā bhagākāravatsthāyinī
 • Cannot analyse 6*e*
 • Cannot analyse e*kā
 • kāra -
 • kāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • saṃyojitai -
 • saṃyojita (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃyojita (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  saṃyojitā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ekatvam -
 • ekatva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • āpadya -
 • āpad (noun, feminine)
  [locative single]
 • ase -
 • asi (noun, feminine)
  [vocative single]
  asi (noun, masculine)
  [vocative single]
 • tattva -
 • tattva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • rūpā* -
 • rūpa (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  rūpā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • bhagā -
 • bhaga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhaga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bhagā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ākāravat -
 • ākāravat (noun, masculine)
  [compound]
  ākāravat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • sthāyinī -
 • sthāyinī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  sthāyin (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • Line 8: “(7) āditattvodbhavā yonirūpā ca śrīkaṇṭhasambodhanī rudramātā
 • Cannot analyse 7*ād
 • āditattvo -
 • āditattva (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  āditattva (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • udbhavā* -
 • udbhava (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  udbhavā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • yoni -
 • yonī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  yonin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  yonin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • rūpā -
 • rūpā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • śrīkaṇṭha -
 • śrīkaṇṭha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • sambodhanī -
 • sambodhanī (noun, masculine)
  [compound]
  sambodhanī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • rudramātā -
 • rudramātṛ (noun, masculine)
  [nominative single]
  rudramātṛ (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 9: “(8) tathānantaśaktiḥ susūkṣmā trimūrtyāmarīśārghinī bhārabhūtis
 • Cannot analyse 8*ta
 • tathān -
 • tatha (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • anta -
 • anta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  anta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ant (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • śaktiḥ -
 • śakti (noun, feminine)
  [nominative single]
  śakti (noun, masculine)
  [nominative single]
 • susūkṣmā -
 • susūkṣmā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse trimūrtyāmarīśārghinī*bh
 • Cannot analyse bhārabhūtis
 • Line 10: “(9) tithīśātmikā sthāṇubhūtā harākhyā ca jhaṇṭīśabhauktīśa-
 • Cannot analyse 9*ti
 • tithīśā -
 • tithīśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • ātmikā -
 • ātmikā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • sthāṇubhūtā* -
 • sthāṇubhūta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  sthāṇubhūtā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • harā -
 • hara (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hara (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  harā (noun, feminine)
  [nominative single]
  hṛ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ākhyā -
 • ākhyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • jhaṇṭīśa -
 • jhaṇṭīśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • bha -
 • bha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • uktī -
 • ukti (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • īśa -
 • īśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  īśa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Line 11: “(10) sadyātmikānugraheśārcitā krūrasaṅge mahāsenasambhoginī
 • Cannot analyse 10*sa
 • sadyā -
 • sadya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sadya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sad -> sadya (absolutive)
  [absolutive from √sad]
  sad -> sadya (absolutive)
  [absolutive from √sad]
  sadi (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  sadi (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  sadi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sad (noun, masculine)
  [locative single]
  sad (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • ātmikā -
 • ātmikā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • anugrahe -
 • anugraha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
 • īśā -
 • īśa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  īśa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  īśā (noun, feminine)
  [nominative single]
  īś (noun, masculine)
  [instrumental single]
 • arcitā -
 • arcitṛ (noun, masculine)
  [nominative single]
  arcitā (noun, feminine)
  [nominative single]
  ṛc -> arcitā (participle, feminine)
  [nominative single from √ṛc]
  ṛc -> arcitā (participle, feminine)
  [nominative single from √ṛc]
  ṛc (verb class 1)
  [periphrastic-future active third single]
  ṛc (verb class 6)
  [periphrastic-future active third single]
 • krūra -
 • krūra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  krūra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • saṅge -
 • saṅga (noun, masculine)
  [locative single]
 • mahāsena -
 • mahāsena (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mahāsena (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sambhoginī -
 • sambhoginī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  sambhogin (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • Line 12: “(11) ṣoḍaśāntāmṛtā bindusandohaniṣyandadehaplutāśeṣasamyakparānanda-
 • Cannot analyse 11*ṣo
 • ṣoḍaśāntām -
 • ṣoḍaśāntā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ṛtā* -
 • ṛta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  ṛtā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • bindu -
 • bindu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • san -
 • sa (noun, neuter)
  [adverb]
  sat (noun, masculine)
  [nominative single], [vocative single]
 • do -
 • da (noun, masculine)
  [nominative single]
  (noun, masculine)
  [accusative plural], [ablative single], [genitive single]
 • haniṣyan -
 • han -> haniṣyat (participle, masculine)
  [nominative single from √han class 1 verb], [vocative single from √han class 1 verb], [nominative single from √han class 2 verb], [vocative single from √han class 2 verb]
 • dade -
 • dadā (indeclinable)
  [indeclinable]
  dada (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  dada (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  dad (noun, masculine)
  [instrumental single], [dative single]
  dad (noun, neuter)
  [instrumental single], [dative single]
  dadā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  dadi (noun, masculine)
  [vocative single]
  dadi (noun, feminine)
  [vocative single]
  (verb class 1)
  [present middle first single], [imperative active second single], [perfect active second plural], [perfect middle first single], [perfect middle third single]
  (verb class 3)
  [present middle first single], [perfect active second plural], [perfect middle first single], [perfect middle third single]
  (verb class 2)
  [perfect active second plural]
  (verb class 4)
  [perfect active second plural]
  dad (verb class 1)
  [present middle first single], [imperative active second single]
  dai (verb class 1)
  [perfect active second plural], [perfect middle first single], [perfect middle third single]
  de (verb class 1)
  [perfect active second plural], [perfect middle first single], [perfect middle third single]
 • iha -
 • iha (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  iha (indeclinable)
  [indeclinable]
 • plutā -
 • pluta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pluta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  plutā (noun, feminine)
  [nominative single]
  plu -> pluta (participle, masculine)
  [vocative single from √plu class 1 verb]
  plu -> pluta (participle, neuter)
  [vocative single from √plu class 1 verb]
  plu -> plutā (participle, feminine)
  [nominative single from √plu class 1 verb]
 • aśeṣa -
 • aśeṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  aśeṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • samyak -
 • samyak (indeclinable)
  [indeclinable]
 • parānanda -
 • parānanda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • Line 13: “(12) nirvāṇasaukhyaprade bhairavī bhairavodyānakrīḍānuṣakte
 • Cannot analyse 12*ni
 • nirvāṇa -
 • nirvāṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  nirvāṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • saukhyaprade -
 • saukhyaprada (noun, masculine)
  [locative single]
  saukhyaprada (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • bhairavī -
 • bhairavī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • bhairavo -
 • bhairava (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhairava (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  bhairavā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • udyāna -
 • udyāna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • krīḍā -
 • krīḍa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  krīḍa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  krīḍā (noun, feminine)
  [nominative single]
  krīḍ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • anuṣakte -
 • anuṣakta (noun, masculine)
  [locative single]
  anuṣakta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  anuṣaktā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  anuṣakti (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Line 14: “(13) parā mālinī rudramālārcite rudraśaktiḥ khagī siddhayogeśvarī
 • Cannot analyse 13*pa
 • parā* -
 • para (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  parā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • mālinī -
 • mālinī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  māli (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  mālin (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  mālī (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • rudram -
 • rudra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  rudra (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  rudrā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ālā -
 • āla (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  āla (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  al (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
 • arcite -
 • arcita (noun, masculine)
  [locative single]
  arcita (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  arcitā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  ṛc -> arcita (participle, masculine)
  [locative single from √ṛc]
  ṛc -> arcita (participle, neuter)
  [nominative dual from √ṛc], [vocative dual from √ṛc], [accusative dual from √ṛc], [locative single from √ṛc]
  ṛc -> arcitā (participle, feminine)
  [nominative dual from √ṛc], [vocative single from √ṛc], [vocative dual from √ṛc], [accusative dual from √ṛc]
  ṛc -> arcita (participle, masculine)
  [locative single from √ṛc]
  ṛc -> arcita (participle, neuter)
  [nominative dual from √ṛc], [vocative dual from √ṛc], [accusative dual from √ṛc], [locative single from √ṛc]
  ṛc -> arcitā (participle, feminine)
  [nominative dual from √ṛc], [vocative single from √ṛc], [vocative dual from √ṛc], [accusative dual from √ṛc]
 • rudraśaktiḥ -
 • rudraśakti (noun, masculine)
  [nominative single]
  rudraśakti (noun, feminine)
  [nominative single]
 • khagī -
 • khagī (noun, masculine)
  [compound]
  khagī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • siddhayogeśvarī -
 • siddhayogeśvarī (noun, masculine)
  [compound]
  siddhayogeśvarī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • Line 15: “(14) siddhamātā vibhuḥ śabdarāśīti yonyārṇavī vāgviśuddhāsi vāgeśvarī
 • Cannot analyse 14*si
 • siddham -
 • siddha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  siddha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  siddhā (noun, feminine)
  [adverb]
  sidh -> siddha (participle, masculine)
  [accusative single from √sidh class 4 verb]
  sidh -> siddha (participle, neuter)
  [nominative single from √sidh class 4 verb], [accusative single from √sidh class 4 verb]
  sidh -> siddha (participle, masculine)
  [accusative single from √sidh class 1 verb]
  sidh -> siddha (participle, neuter)
  [nominative single from √sidh class 1 verb], [accusative single from √sidh class 1 verb]
 • ātā -
 • vibhuḥ -
 • vibhu (noun, masculine)
  [nominative single]
  vibhu (noun, feminine)
  [nominative single]
 • śabdarāśī -
 • śabdarāśi (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • iti -
 • iti (indeclinable particle)
  [indeclinable particle]
  iti (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
 • yonyā -
 • yonya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yonya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  yonī (noun, feminine)
  [instrumental single]
  yonyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • arṇa -
 • arṇa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  arṇa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • -
 • (noun, feminine)
  [compound]
  (noun, masculine)
  [compound]
  vi (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • vāgvi -
 • vāgvin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vāgvin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • śuddhā -
 • śuddha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śuddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śuddhā (noun, feminine)
  [nominative single]
  śudh -> śuddha (participle, masculine)
  [vocative single from √śudh class 1 verb], [vocative single from √śudh class 4 verb]
  śudh -> śuddha (participle, neuter)
  [vocative single from √śudh class 1 verb], [vocative single from √śudh class 4 verb]
  śudh -> śuddhā (participle, feminine)
  [nominative single from √śudh class 1 verb], [nominative single from √śudh class 4 verb]
 • asi -
 • asi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  asi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  asī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  as (verb class 2)
  [present active second single]
 • vāge -
 • vāgā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • īśvarī -
 • īśvarī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • Line 16: “(15) mātṛkāsiddhamicchā kriyā maṅgalā siddhalakṣmī vibhūtiḥ subhūtir
 • Cannot analyse 15*mā
 • mātṛkā -
 • mātṛka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mātṛka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  mātṛkā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • asiddham -
 • asiddha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  asiddha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  asiddhā (noun, feminine)
  [adverb]
 • icchā -
 • icchā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • kriyā* -
 • kriya (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  kriyā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  kṛ (verb class 1)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 2)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 5)
  [benedictive active second single]
  kṛ (verb class 8)
  [benedictive active second single]
 • maṅgalā -
 • maṅgalā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • siddhalakṣmī -
 • siddhalakṣmī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • vibhūtiḥ -
 • vibhūti (noun, masculine)
  [nominative single]
  vibhūti (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Cannot analyse subhūtir
 • Line 17: “(16) gatiḥ śāśvatā khyāti nārāyaṇī raktacaṇḍā karālekṣaṇā bhīmarūpā
 • Cannot analyse 16*ga
 • gatiḥ -
 • gati (noun, feminine)
  [nominative single]
  gati (noun, masculine)
  [nominative single]
 • śāśvatā -
 • khyāti -
 • khyāti (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  khyāti (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  khyā -> khyāt (participle, masculine)
  [locative single from √khyā class 2 verb]
  khyā -> khyāt (participle, neuter)
  [locative single from √khyā class 2 verb]
  khyā -> khyātī (participle, feminine)
  [vocative single from √khyā class 2 verb]
  khyā (verb class 2)
  [present active third single]
 • nārāyaṇī -
 • nārāyaṇī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  nārāyaṇi (noun, masculine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • rakta -
 • rakta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rakta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  rag -> rakta (participle, masculine)
  [vocative single from √rag class 1 verb]
  rag -> rakta (participle, neuter)
  [vocative single from √rag class 1 verb]
  raj -> rakta (participle, masculine)
  [vocative single from √raj class 1 verb], [vocative single from √raj class 4 verb]
  raj -> rakta (participle, neuter)
  [vocative single from √raj class 1 verb], [vocative single from √raj class 4 verb]
  rañj -> rakta (participle, masculine)
  [vocative single from √rañj class 1 verb], [vocative single from √rañj class 4 verb]
  rañj -> rakta (participle, neuter)
  [vocative single from √rañj class 1 verb], [vocative single from √rañj class 4 verb]
 • caṇḍā -
 • caṇḍā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • karāle -
 • karāla (noun, masculine)
  [compound], [vocative single], [locative single]
  karāla (noun, neuter)
  [compound], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  karālā (noun, feminine)
  [nominative single], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • īkṣaṇā* -
 • īkṣaṇa (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
 • bhīmarūpā -
 • bhīmarūpā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 18: “(17) mahocchuṣmayāgapriyā tvaṃ jayantyājitā rudrasammohanī
 • Cannot analyse 17*ma
 • mahocchuṣmayā -
 • mahocchuṣmā (noun, feminine)
  [instrumental single]
 • aga -
 • aga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  aga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ag (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • priyā -
 • prī (noun, masculine)
  [instrumental single]
  prī (noun, feminine)
  [instrumental single]
  priyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • jayantyā -
 • jayantī (noun, feminine)
  [instrumental single]
  ji -> jayantī (participle, feminine)
  [instrumental single from √ji class 1 verb]
 • ajitā* -
 • ajita (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  ajitā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • rudra -
 • rudra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rudra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sammohanī -
 • sammohanī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • Line 19: “(18) tvaṃ navātmānadevasya cotsaṅgayānāśritā
 • Cannot analyse 18*tv
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • navātmā -
 • navātman (noun, masculine)
  [nominative single]
 • nadeva -
 • nad (verb class 1)
  [optative active first dual]
 • sya -
 • sya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sya (noun, masculine)
  [nominative single]
  (verb class 4)
  [imperative active second single]
 • co -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
 • utsaṅga -
 • utsaṅga (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  utsaṅga (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • yānā -
 • yāna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  yāna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  yānā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • aśritā -
 • aśritā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 20: “(19) mantramārgānugairmantribhirvīrapānānuraktaiḥ subhaktaiśca
 • Cannot analyse 19*ma
 • mantramārgān -
 • mantramārga (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ug -
 • ukṣ (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  ukṣ (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • air -
 • a (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  i (verb class 2)
  [imperfect active second single]
 • mantribhir -
 • mantri (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  mantrin (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  mantrin (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  mantrī (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • vīrapānā -
 • vīrapāna (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • anuraktaiḥ -
 • anurakta (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  anurakta (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • subhaktaiś -
 • subhakta (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  subhakta (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Line 21: “(20) sampūjyase devi pañcāmṛtairdivyapānotsavairekajanmadvijanma-
 • Cannot analyse 20*sa
 • sampūjya -
 • sampūjya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sampūjya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • se -
 • si (noun, feminine)
  [vocative single]
  sa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  as (verb class 2)
  [present middle second single]
 • devi -
 • devī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  devin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  devin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • pañcāmṛtair -
 • pañcāmṛta (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  pañcāmṛta (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • divya -
 • divi (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  divī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  divya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  divya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  div -> divya (absolutive)
  [absolutive from √div]
  div (noun, masculine)
  [locative single]
 • apāno -
 • apāna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • utsavair -
 • utsava (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • ekajanma -
 • ekajanman (noun, masculine)
  [compound]
 • dvijanma -
 • dvijanman (noun, masculine)
  [compound]
  dvijanman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • Line 22: “(21) trijanmacatuḥpañcaṣaṭsaptajanmodbhavaistaiśca nāraiḥ
 • Cannot analyse 21*tr
 • tri -
 • tri (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • janma -
 • janma (indeclinable)
  [indeclinable]
  janma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  janman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • catuḥ -
 • catur (noun, masculine)
  [adverb]
  catus (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  catu (noun, masculine)
  [nominative single]
  catu (noun, feminine)
  [nominative single]
 • pañca -
 • pañca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  pañca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  pañcan (noun, masculine)
  [compound]
  pañcan (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [accusative single]
  pañc (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • ṣaṭsapta -
 • ṣaṭsapta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ṣaṭsapta (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • janmo -
 • janma (indeclinable)
  [indeclinable]
  janma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  janman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • udbhavais -
 • udbhava (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • taiś -
 • ta (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ta (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  tad (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  sa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • nāraiḥ -
 • nāra (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  nāra (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • Line 23: “(22) śubhaiḥ phalguṣaistarpyase madyamāṃsapriye
 • Cannot analyse 22*śu
 • śubhaiḥ -
 • śubha (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  śubha (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • phalgu -
 • phalgu (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  phalgu (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  phalgu (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  phalgū (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  phalgū (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
  phalgū (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • ṣais -
 • ṣa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ṣa (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • tarpyase -
 • tṛp (verb class 0)
  [present passive second single]
 • madyamāṃsa -
 • madyamāṃsa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  madyamāṃsa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • priye -
 • prī (noun, masculine)
  [dative single]
  prī (noun, feminine)
  [dative single]
  priya (noun, masculine)
  [locative single]
  priya (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  priyā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  pṛ (verb class 3)
  [present passive first single]
  pṛ (verb class 9)
  [present passive first single]
  pṛ (verb class 5)
  [present passive first single]
  pṛ (verb class 6)
  [present middle first single], [present passive first single]
 • Line 24: “(23) mantravidyāvratodbhāṣibhirmuṇḍakaṅkālakāpālibhir
 • Cannot analyse 23*ma
 • Cannot analyse mantravidyāvratodbhāṣibhirmuṇḍakaṅkālakāpālibhir
 • Line 25: “(24) divyacaryānurūḍhairnamaskāra oṃkārasvāhāsvadhākāravauṣaḍvaṣaṭ-
 • Cannot analyse 24*di
 • divya -
 • divya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  divya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  div -> divya (absolutive)
  [absolutive from √div]
 • caryān -
 • carya (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • urū -
 • uru (indeclinable)
  [indeclinable]
  uru (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  uru (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • uḍhair -
 • uḍha (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  uḍha (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • namaskāra* -
 • namaskāra (noun, masculine)
  [nominative single]
 • oṅkāra -
 • oṅkāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  oṅkāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • svāhā -
 • svāhā (indeclinable)
  [indeclinable]
  svāhā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • svadhākāra -
 • svadhākāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • vauṣaḍ -
 • vauṣaṭ (indeclinable)
  [indeclinable]
 • vaṣaṭ -
 • vaṣaṭ (indeclinable)
  [indeclinable]
 • Line 26: “(25) kāraphaṭkārahūṃkārajātībhiretaiśca mantrākṣaroccāribhir
 • Cannot analyse 25*kā
 • kāra -
 • kāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • phaṭkāra -
 • phaṭkāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  phaṭkāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • hūṅkāra -
 • hūṅkāra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hūṅkāra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • jātībhir -
 • jātī (noun, feminine)
  [instrumental plural]
 • etaiś -
 • eta (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  eta (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  etad (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  eṣa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Cannot analyse mantrākṣaroccāribhir
 • Line 27: “(26) vāmahastasthitaiścākṣasūtrāvalījāpibhiḥ sādhakaiḥ putrakair
 • Cannot analyse 26*vā
 • vāmahasta -
 • vāmahasta (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • sthitaiś -
 • sthita (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  sthita (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  sthā -> sthita (participle, masculine)
  [instrumental plural from √sthā class 1 verb]
  sthā -> sthita (participle, neuter)
  [instrumental plural from √sthā class 1 verb]
 • -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  (noun, feminine)
  [nominative single]
 • akṣasūtrā -
 • akṣasūtra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  akṣasūtrā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • avalī -
 • avalī (noun, masculine)
  [compound]
  avalī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • jāpibhiḥ -
 • jāpin (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  jāpin (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  jāpī (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • sādhakaiḥ -
 • sādhaka (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  sādhaka (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • Cannot analyse putrakair
 • Line 28: “(27) mātṛbhirmaṇḍale dīkṣitairyogibhiryoginīvṛndamelāpakai
 • Cannot analyse 27*mā
 • mātṛbhir -
 • mātṛ (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  mātṛ (noun, feminine)
  [instrumental plural]
 • maṇḍale -
 • maṇḍala (noun, masculine)
  [locative single]
  maṇḍala (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  maṇḍalā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • Cannot analyse dīkṣitairyogibhiryoginīvṛndamelāpakai
 • Line 29: “(28) rudrakrīḍālasaiḥ pūjyase yogināṃ yogasiddhiprade devi tvaṃ
 • Cannot analyse 28*ru
 • rudra -
 • rudra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  rudra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • krīḍā -
 • krīḍa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  krīḍa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  krīḍā (noun, feminine)
  [nominative single]
  krīḍ (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • alasaiḥ -
 • alasa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  alasa (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • pūjyase -
 • pūj (verb class 1)
  [present passive second single]
  pūj (verb class 10)
  [present passive second single]
 • yoginām -
 • yogin (noun, masculine)
  [genitive plural]
  yogin (noun, neuter)
  [genitive plural]
 • yogasiddhi -
 • yogasiddhi (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
 • prade -
 • prada (noun, masculine)
  [locative single]
  prada (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  pradā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  pradi (noun, masculine)
  [vocative single]
 • devi -
 • devī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  devin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  devin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • tvam -
 • tva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tva (noun, masculine)
  [accusative single]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • Line 30: “(29) padmapattropamairlocanaiḥ snehapūrṇaistu yaṃ paśyase
 • Cannot analyse 29*pa
 • padmapattro -
 • padmapattra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • upamair -
 • upama (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  upama (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • locanaiḥ -
 • locana (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  locana (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • sneha -
 • sneha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  snih (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • pūrṇais -
 • pūrṇa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  pūrṇa (noun, neuter)
  [instrumental plural]
  pṝ -> pūrṇa (participle, masculine)
  [instrumental plural from √pṝ class 3 verb], [instrumental plural from √pṝ class 6 verb], [instrumental plural from √pṝ class 9 verb]
  pṝ -> pūrṇa (participle, neuter)
  [instrumental plural from √pṝ class 3 verb], [instrumental plural from √pṝ class 6 verb], [instrumental plural from √pṝ class 9 verb]
 • tu -
 • tu (indeclinable particle)
  [indeclinable particle]
 • yam -
 • ya (noun, masculine)
  [accusative single]
  yaḥ (pronoun, masculine)
  [accusative single]
 • paśyase -
 • paś (verb class 10)
  [present passive second single]
 • Line 31: “(30) tasya divyāntarīkṣasthitā saptapātālasatkhecarī siddhiravyāhatā
 • Cannot analyse 30*ta
 • tasya -
 • tas -> tasya (absolutive)
  [absolutive from √tas]
  ta (noun, masculine)
  [genitive single]
  ta (noun, neuter)
  [genitive single]
  tad (noun, neuter)
  [genitive single]
  sa (noun, masculine)
  [genitive single]
  tas (verb class 4)
  [imperative active second single]
 • divyān -
 • divya (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • tarī -
 • tari (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  tarī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  tarin (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single]
  tarin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • īkṣa -
 • īkṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  īkṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sthitā -
 • sthitā (noun, feminine)
  [nominative single]
  sthā -> sthitā (participle, feminine)
  [nominative single from √sthā class 1 verb]
 • saptapātāla -
 • saptapātāla (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sat -
 • sat (indeclinable)
  [indeclinable]
  sat (noun, masculine)
  [compound]
  sad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  sad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • khecarī -
 • khecarī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • siddhir -
 • siddhi (noun, feminine)
  [nominative single]
 • avyāhatā -
 • avyāhatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 32: “(31) vartate. bhaktito yaḥ paṭheddaṇḍakaṃ ekakālaṃ dvikālaṃ trikālaṃ
 • Cannot analyse 31*va
 • vartate -
 • vṛt -> vartat (participle, masculine)
  [dative single from √vṛt class 1 verb]
  vṛt -> vartat (participle, neuter)
  [dative single from √vṛt class 1 verb]
  vṛt (verb class 1)
  [present middle third single]
 • bhaktito* -
 • bhaktitaḥ (indeclinable)
  [indeclinable]
 • yaḥ -
 • yaḥ (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  ya (noun, masculine)
  [nominative single]
  yaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative single]
 • paṭhed -
 • paṭh (verb class 1)
  [optative active third single]
 • daṇḍakam -
 • daṇḍaka (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  daṇḍakā (noun, feminine)
  [adverb]
  daṇḍaka (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • ekakālam -
 • ekakāla (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • dvikālam -
 • dvikālam (indeclinable)
  [indeclinable]
 • trikālam -
 • trikāla (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  trikāla (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  trikālā (noun, feminine)
  [adverb]
 • Line 33: “(32) śuciḥ saṃsmared yaḥ sadā mānavaḥ so'pi śastrāgnicaurārṇave
 • Cannot analyse 32*śu
 • śuciḥ -
 • śuci (noun, masculine)
  [nominative single]
  śuci (noun, feminine)
  [nominative single]
 • saṃ -
 • sa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  sam (Preverb)
  [Preverb]
 • smared -
 • smṛ (verb class 1)
  [optative active third single]
 • yaḥ -
 • yaḥ (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  ya (noun, masculine)
  [nominative single]
  yaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative single]
 • sadā* -
 • sada (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  sadā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • mānavaḥ -
 • mānava (noun, masculine)
  [nominative single]
 • so' -
 • saḥ (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  so (noun, feminine)
  [compound]
  sa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • api -
 • api (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  ap (noun, neuter)
  [locative single]
 • śastrāgni -
 • śastrāgni (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  śastrāgni (noun, feminine)
  [compound], [adverb]
  śastrāgni (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • caurā -
 • caura (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  caura (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  caurā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • arṇave -
 • arṇava (noun, masculine)
  [locative single]
  arṇava (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  arṇavā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • Line 34: “(33) parvatāgre'pi saṃrakṣase devi putrānurāgānmahālakṣmi ye
 • Cannot analyse 33*pa
 • parvatāgre' -
 • parvatāgra (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • api -
 • api (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  ap (noun, neuter)
  [locative single]
 • saṃrakṣa -
 • saṃrakṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃrakṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • se -
 • si (noun, feminine)
  [vocative single]
  sa (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  as (verb class 2)
  [present middle second single]
 • devi -
 • devī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  devin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  devin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • putrān -
 • putra (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • urā -
 • uras (noun, masculine)
  [compound]
  uras (noun, neuter)
  [compound]
  urā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • agān -
 • aga (noun, masculine)
  [adverb], [accusative plural], [ablative single]
  aga (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
  (verb class 2)
  [imperfect active third single], [imperfect active third plural], [aorist active third single]
  (verb class 3)
  [aorist active third single]
  (verb class 2)
  [imperfect active third single], [imperfect active third plural]
 • mahālakṣmi -
 • mahālakṣmī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • ye -
 • ya (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative plural]
  yat (pronoun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  (pronoun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
 • Line 35: “(34) hemacaurānyadārānuṣaktāśca brahmaghnagoghnā mahādoṣaduṣṭā
 • Cannot analyse 34*he
 • hema -
 • hema (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  hema (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  heman (noun, masculine)
  [compound]
  heman (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • caurān -
 • caura (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • yadā -
 • yadā (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  yadā (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  yadā (indeclinable)
  [indeclinable]
  yad (noun, masculine)
  [instrumental single]
 • ārā -
 • āra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  āra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  ārā (noun, feminine)
  [nominative single]
  ār (verb class 4)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
 • anuṣaktāś -
 • anuṣakta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  anuṣaktā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • brahmaghna -
 • brahmaghna (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • goghnā* -
 • goghna (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  goghnā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • mahādoṣa -
 • mahādoṣa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  mahādoṣa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • duṣṭā -
 • duṣṭā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 36: “(35) vimuñcanti saṃsmṛtya devi tvadīyaṃ mukhaṃ pūrṇacandrānukāraṃ
 • Cannot analyse 35*vi
 • vi -
 • vi (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  vi (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  vi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ve (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  vi (Preverb)
  [Preverb]
 • muñcanti -
 • muc -> muñcat (participle, neuter)
  [nominative plural from √muc class 6 verb], [vocative plural from √muc class 6 verb], [accusative plural from √muc class 6 verb]
  muc -> muñcantī (participle, feminine)
  [vocative single from √muc class 6 verb]
  muñc -> muñcat (participle, neuter)
  [nominative plural from √muñc class 1 verb], [vocative plural from √muñc class 1 verb], [accusative plural from √muñc class 1 verb]
  muñc -> muñcantī (participle, feminine)
  [vocative single from √muñc class 1 verb]
  muc (verb class 6)
  [present active third plural]
  muñc (verb class 1)
  [present active third plural]
 • saṃsmṛtya -
 • saṃsmṛtya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃsmṛtya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • devi -
 • devī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  devin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  devin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • tvadīyam -
 • tvadīya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  tvadīya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  tvadīyā (noun, feminine)
  [adverb]
 • mukham -
 • mukha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  mukha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • pūrṇacandrān -
 • pūrṇacandra (noun, masculine)
  [accusative plural]
 • ukāram -
 • ukāra (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • Line 37: “(36) sphuraddi vyamāṇikyasatkuṇḍalodghṛṣṭagaṇḍasthalaṃ
 • Cannot analyse 36*sp
 • sphurad -
 • sphurat (noun, masculine)
  [compound]
  sphurat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sphur -> sphurat (participle, neuter)
  [nominative single from √sphur class 6 verb], [vocative single from √sphur class 6 verb], [accusative single from √sphur class 6 verb]
 • di -
 • (noun, feminine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [locative single]
 • vyam -
 • vya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • āṇi -
 • āṇi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • kya -
 • kya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sat -
 • sat (indeclinable)
  [indeclinable]
  sat (noun, masculine)
  [compound]
  sad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  sad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • kuṇḍalo -
 • kuṇḍala (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kuṇḍala (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  kuṇḍalā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • udghṛṣṭa -
 • udghṛṣṭa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  udghṛṣṭa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • gaṇḍasthalam -
 • gaṇḍasthala (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • Line 38: “(37) ye'pi baddhā dṛḍhairbandhanairnāgapāśairbhujābaddha-
 • Cannot analyse 37*ye
 • ye' -
 • ya (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yaḥ (pronoun, masculine)
  [nominative plural]
  yat (pronoun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  (pronoun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
 • api -
 • api (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  ap (noun, neuter)
  [locative single]
 • baddhā* -
 • baddha (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  baddhā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
 • dṛḍhair -
 • dṛḍha (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  dṛḍha (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • bandhanair -
 • bandhana (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  bandhana (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • nāgapāśair -
 • nāgapāśa (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • bhujā -
 • bhuja (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  bhuj (noun, feminine)
  [instrumental single]
  bhuj (noun, masculine)
  [instrumental single]
  bhujā (noun, feminine)
  [nominative single]
  bhuj (verb class 6)
  [imperative active second single]
 • abaddha -
 • abaddha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  abaddha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • Line 39: “(38) pādārgalaiste'pi tvannāmasaṅkīrtanāddevi muñcanti
 • Cannot analyse 38*pā
 • pādā -
 • pāda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • argalais -
 • argala (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  argala (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • te' -
 • ta (noun, masculine)
  [locative single]
  ta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  tad (noun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  sa (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • api -
 • api (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  ap (noun, neuter)
  [locative single]
 • tvan -
 • yuṣmad (pronoun, none)
  [ablative single]
 • nāmasaṅkīrtanād -
 • nāmasaṅkīrtana (noun, neuter)
  [adverb], [ablative single]
 • devi -
 • devī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
  devin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  devin (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • muñcanti -
 • muc -> muñcat (participle, neuter)
  [nominative plural from √muc class 6 verb], [vocative plural from √muc class 6 verb], [accusative plural from √muc class 6 verb]
  muc -> muñcantī (participle, feminine)
  [vocative single from √muc class 6 verb]
  muñc -> muñcat (participle, neuter)
  [nominative plural from √muñc class 1 verb], [vocative plural from √muñc class 1 verb], [accusative plural from √muñc class 1 verb]
  muñc -> muñcantī (participle, feminine)
  [vocative single from √muñc class 1 verb]
  muc (verb class 6)
  [present active third plural]
  muñc (verb class 1)
  [present active third plural]
 • Line 40: “(39) ghorairmahāvyādhibhiḥ saṃsmṛtya pādāravindadvayaṃ te
 • Cannot analyse 39*gh
 • ghorair -
 • ghora (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  ghora (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • mahāvyādhibhiḥ -
 • mahāvyādhi (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • saṃsmṛtya -
 • saṃsmṛtya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  saṃsmṛtya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • pādāravinda -
 • pādāravinda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • dvayam -
 • dvayam (indeclinable)
  [indeclinable]
  dvaya (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  dvaya (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
 • te -
 • ta (noun, masculine)
  [locative single]
  ta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  tad (noun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  sa (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • Line 41: “(40) mahākāli kālāgnitejaḥprabhe skandagovindabrahmendracandrārka-
 • Cannot analyse 40*ma
 • mahākāli -
 • mahākālī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • kālāgni -
 • kālāgni (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • tejaḥprabhe -
 • tejaḥprabha (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
 • skanda -
 • skanda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  skand (verb class 1)
  [imperative active second single]
 • govinda -
 • govinda (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • brahmendra -
 • brahmendra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • candrārka -
 • candrārka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • Line 42: “(41) puṣpāyudhairmaulimālālisatpadmakiñjalkasatpiñjaraiḥ sevyase
 • Cannot analyse 41*pu
 • puṣpāyudhair -
 • puṣpāyudha (noun, masculine)
  [instrumental plural]
 • maulimālā -
 • maulimālā (indeclinable)
  [indeclinable]
 • ali -
 • ali (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  alin (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
 • sat -
 • sat (indeclinable)
  [indeclinable]
  sat (noun, masculine)
  [compound]
  sad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  sad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • padma -
 • padma (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  padma (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kiñjalka -
 • kiñjalka (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  kiñjalka (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • sat -
 • sat (indeclinable)
  [indeclinable]
  sat (noun, masculine)
  [compound]
  sad (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single]
  sad (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  sat (noun, neuter)
  [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • piñjaraiḥ -
 • piñjara (noun, masculine)
  [instrumental plural]
  piñjara (noun, neuter)
  [instrumental plural]
 • sevyase -
 • sev (verb class 1)
  [present passive second single]
  sīv (verb class 0)
  [present passive second single]
 • Line 43: “(42) sarvavīrāmbike bhairavī bhairavaste śaraṇyāgato'haṃ
 • Cannot analyse 42*sa
 • sarvavīrā -
 • sarvavīra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  sarvavīra (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  sarvavīrā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • ambike -
 • ambika (noun, masculine)
  [locative single]
  ambikā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
 • bhairavī -
 • bhairavī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • bhairavas -
 • bhairava (noun, masculine)
  [nominative single]
 • te -
 • ta (noun, masculine)
  [locative single]
  ta (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  tad (noun, neuter)
  [nominative dual], [accusative dual]
  sa (noun, masculine)
  [nominative plural]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [accusative dual]
  yuṣmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • śaraṇyā -
 • śaraṇi (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  śaraṇya (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  śaraṇya (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  śaraṇī (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual], [instrumental single]
  śaraṇī (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [instrumental single]
  śaraṇī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  śaraṇyā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • āgato' -
 • āgata (noun, masculine)
  [nominative single]
 • aham -
 • aha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  asmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • Line 44: “(43) kṣamasvāparādhaṃ kṣamasvāparādhaṃ śive
 • Cannot analyse 43*kṣ
 • kṣamasvā -
 • kṣam (verb class 1)
  [imperative middle second single]
 • aparādham -
 • aparādha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • kṣamasvā -
 • kṣam (verb class 1)
  [imperative middle second single]
 • aparādham -
 • aparādha (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
 • śive -
 • śiva (noun, masculine)
  [locative single]
  śiva (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  śivā (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  śivi (noun, masculine)
  [vocative single]
  śivi (noun, feminine)
  [vocative single]
 • Line 45: “evaṃ stutā mahādevī bhairaveṇa mahātmanā
 • evam -
 • evam (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  evam (indeclinable)
  [indeclinable]
  eva (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  eva (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  evā (noun, feminine)
  [adverb]
 • stutā* -
 • stuta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  stutā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  stu -> stuta (participle, masculine)
  [nominative plural from √stu class 2 verb], [vocative plural from √stu class 2 verb]
  stu -> stutā (participle, feminine)
  [nominative plural from √stu class 2 verb], [vocative plural from √stu class 2 verb], [accusative plural from √stu class 2 verb]
 • mahādevī -
 • mahādevī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • bhairaveṇa -
 • bhairava (noun, masculine)
  [instrumental single]
  bhairava (noun, neuter)
  [instrumental single]
 • mahātmanā -
 • mahātman (noun, masculine)
  [instrumental single]
  mahātman (noun, neuter)
  [instrumental single]
  mahātmanā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • Line 46: “tato liṅgaṃ vinirbhidya nirgatā parameśvarī
 • tato* -
 • tataḥ (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  tataḥ (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  tataḥ (indeclinable)
  [indeclinable]
  tad (noun, neuter)
  [ablative single], [ablative dual], [ablative plural]
  tata (noun, masculine)
  [nominative single]
  tan -> tata (participle, masculine)
  [nominative single from √tan class 8 verb]
  sa (noun, masculine)
  [ablative single], [ablative dual], [ablative plural]
  (noun, feminine)
  [ablative single], [ablative dual], [ablative plural]
 • liṅgam -
 • liṅga (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  liṅgā (noun, feminine)
  [adverb]
 • vi -
 • vi (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  vi (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  vi (noun, masculine)
  [compound], [adverb]
  vi (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  ve (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, feminine)
  [adverb]
  (noun, masculine)
  [adverb]
  (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
 • nirbhi -
 • nirbhī (noun, masculine)
  [adverb], [vocative single]
  nirbhī (noun, neuter)
  [compound], [adverb], [nominative single], [vocative single], [accusative single]
  nirbhī (noun, feminine)
  [adverb], [vocative single]
 • dya -
 • (verb class 4)
  [imperative active second single]
 • nirgatā -
 • nirgatā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • parameśvarī -
 • parameśvarī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Kubjikamatatantra Verse 2.3

Cover of edition (2004)

A Journey in the World of the Tantras
by Mark S.G. Dyczkowski (2004)

[Indica Books, Varanasi]

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: