Vyakarana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “s”, contains 626 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadhinar
 13. Sadhusundara
 14. Sagamaka
 15. Sagati
 16. Sahacarita
 17. Sahacarya
 18. Sahavivaksha
 19. Sahokti
 20. Sak
 21. Sakacka
 22. Sakanksha
 23. Sakaraka
 24. Sakarmaka
 25. Sakata
 26. Sakridakhyatanirgrahya
 27. Sakridgati
 28. Sakriyavisheshana
 29. Salinga
 30. Sam
 31. Sama
 32. Samabhahara
 33. Samabhivyahara
 34. Samadhana
 35. Samagama
 36. Samahara
 37. Samamnaya
 38. Saman
 39. Samana
 40. Samanadhikarana
 41. Samanadhikaranya
 42. Samanakartrika
 43. Samanakshara
 44. Samanapada
 45. Samanashraya
 46. Samantabhadra
 47. Samanvayapradipasamketa
 48. Samanya
 49. Samanyabhavishyat
 50. Samanyabhidhana
 51. Samanyagrahana
 52. Samanyagrahanavighata
 53. Samanyapeksha
 54. Samanyatidesha
 55. Samanyatideshaparibhasha
 56. Samanyavihita
 57. Samanyavisheshabhava
 58. Samapatti
 59. Samaropita
 60. Samartha
 61. Samarthadhikara
 62. Samarthaniya
 63. Samarthapada
 64. Samarthasutra
 65. Samarthavibhakti
 66. Samarthya
 67. Samasa
 68. Samasacakra
 69. Samasamanjari
 70. Samasan
 71. Samasanta
 72. Samasantashabdadesha
 73. Samasantodatta
 74. Samasashebha
 75. Samasavada
 76. Samasika
 77. Samatantravyakarana
 78. Samavasha
 79. Samavasthita
 80. Samavaya
 81. Samavedpratishakhya
 82. Samavesha
 83. Samaya
 84. Sambaddhartha
 85. Sambandha
 86. Sambandhapada
 87. Sambandhishibda
 88. Sambodhana
 89. Sambuddhi
 90. Samcaya
 91. Samdarbhamrita
 92. Samdashta
 93. Samdeha
 94. Samdehanivrittyartha
 95. Samdharana
 96. Samdhi
 97. Samdhya
 98. Samdhyakshara
 99. Samgama
 100. Samgatartha
 101. Samghata
 102. Samghatartha
 103. Samgraha
 104. Samgrahasutrika
 105. Samgrihita
 106. Samhara
 107. Samhata
 108. Samhita
 109. Samhitapatha
 110. Samhitika
 111. Samjna
 112. Samjnabhuta
 113. Samjnadhikara
 114. Samjnapurvaka
 115. Samjnashabda
 116. Samjnavidhi
 117. Samjnin
 118. Samkarsha
 119. Saṃketa
 120. Samkhya
 121. Samkhyana
 122. Samkhyapurva
 123. Samkhyatanudesha
 124. Samkhyeya
 125. Samkrama
 126. Samkshiptasara
 127. Samnamana
 128. Samnidhapana
 129. Samnidhi
 130. Samnikarsha
 131. Samnipata
 132. Samnipatalakshana
 133. Samnipataparibhasha
 134. Samnivesha
 135. Samnivishta
 136. Samniyoga
 137. Samnyasika
 138. Sampadyakartri
 139. Sampradana
 140. Sampradharana
 141. Samprasarana
 142. Samprasaranabaliyastva
 143. Samprashna
 144. Sampratika
 145. Sampratipatti
 146. Sampratyaya
 147. Samprayukta
 148. Samprikta
 149. Samsarga
 150. Samsarge
 151. Samshlishta
 152. Samskara
 153. Samskritamanjari
 154. Samsprishta
 155. Samsrishta
 156. Samsrishtavadipaksha
 157. Samsvada
 158. Samsvara
 159. Samtana
 160. Samuccaya
 161. Samudaya
 162. Samuddesha
 163. Samuha
 164. Samuhika
 165. Samupasthapana
 166. Samupasthita
 167. Samvadacintamani
 168. Samvara
 169. Samvarana
 170. Samvijnana
 171. Samvijnata
 172. Samvrita
 173. Samyoga
 174. Samyogadilopa
 175. Samyogantalopa
 176. Samyukta
 177. Sannatara
 178. Sannidhi
 179. Sannihita
 180. Sanubandha
 181. Sanunasika
 182. Sanvadbhava
 183. Sapadasaptadhyayi
 184. Sapavadaka
 185. Sapeksha
 186. Saptadhyayi
 187. Saptama
 188. Saptami
 189. Saptamika
 190. Saptasvara
 191. Sapurva
 192. Sapya
 193. Sara
 194. Sarak
 195. Sarala
 196. Sarangakavi
 197. Sarapradipika
 198. Sarasaraviveka
 199. Sarasatvari
 200. Sarasiddhantakaumudi
 201. Sarasvata
 202. Sarasvatabhashya
 203. Sarasvatakhyatadipika
 204. Sarasvataparibhasha
 205. Sarasvataprakriya
 206. Sarasvataprakriyatika
 207. Sarasvatasara
 208. Sarasvatasiddhantacandrika
 209. Sarasvatatika
 210. Sarasvatavyakarana
 211. Sarasvatikanthabharana
 212. Saravali
 213. Sarthaka
 214. Sarupa
 215. Sarvabhauma
 216. Sarvadarshanasamgraha
 217. Sarvadesha
 218. Sarvadhatuka
 219. Sarvadi
 220. Sarvakalika
 221. Sarvalakara
 222. Sarvalingata
 223. Sarvalopa
 224. Sarvamangala
 225. Sarvamukhasthana
 226. Sarvanama
 227. Sarvanaman
 228. Sarvanamasthana
 229. Sarvanamika
 230. Sarvanighata
 231. Sarvantya
 232. Sarvanudatta
 233. Sarvapadadesha
 234. Sarvaprasanga
 235. Sarvapratipadika
 236. Sarvapratishedha
 237. Sarvarakshita
 238. Sarvasyadvepada
 239. Sarvatha
 240. Sarvatra
 241. Sarvavibhaktika
 242. Sarvavibhaktyanta
 243. Sarvopadhivyabhicarartha
 244. Sarvopasarjana
 245. Sasamkhya
 246. Sashtha
 247. Sasthana
 248. Sasthanatara
 249. Sasvara
 250. Sat
 251. Satishishta
 252. Satishishtasvarabaliyastva
 253. Satsaptami
 254. Satta
 255. Sattva
 256. Sattvaguna
 257. Satva
 258. Satvashabd
 259. Satyaprabodha
 260. Saunaga
 261. Sauryabhagavan
 262. Sautra
 263. Sauvadika
 264. Savacana
 265. Savakasha
 266. Savarna
 267. Savarnadirdha
 268. Savarnagrahana
 269. Savarnya
 270. Savibhaktaka
 271. Savigha
 272. Savyaya
 273. Sayana
 274. Sayuk
 275. Se
 276. Sen
 277. Senaka
 278. Set
 279. Setka
 280. Setusamgraha
 281. Sh
 282. Sha
 283. Shabadesha
 284. Shabarasvamin
 285. Shabd
 286. Shabda
 287. Shabdabhedanirupana
 288. Shabdabhushana
 289. Shabdabodha
 290. Shabdabodhaprakashika
 291. Shabdabodhaprakriya
 292. Shabdabodhatarangini
 293. Shabdabodhavada
 294. Shabdacandrikoddhara
 295. Shabdadipika
 296. Shabdadyotyatva
 297. Shabdakaustubha
 298. Shabdakaustubhaguna
 299. Shabdakaustubhatika
 300. Shabdamanjari
 301. Shabdamrita
 302. Shabdanityatva
 303. Shabdantara
 304. Shabdanushasana
 305. Shabdaparayana
 306. Shabdaprabha
 307. Shabdaprayoga
 308. Shabdaratna
 309. Shabdaratnadipa
 310. Shabdaratnatika
 311. Shabdartharahasya
 312. Shabdarthasambandha
 313. Shabdarthashastra
 314. Shabdarthavivarana
 315. Shabdarthavyakarana
 316. Shabdarupa
 317. Shabdarupavali
 318. Shabdasamcaya
 319. Shabdasamjna
 320. Shabdasattvaprakasha
 321. Shabdashastra
 322. Shabdasiddhi
 323. Shabdasudha
 324. Shabdatattva
 325. Shabdavacyatva
 326. Shabdavivarana
 327. Shabdavyutpatti
 328. Shabdavyutpattikaumudi
 329. Shabddharthapratipatti
 330. Shabdendushekhara
 331. Shabdendushekharatika
 332. Shabdkaustubhavyakhya
 333. Shabdopadesha
 334. Shabdparavipratishedha
 335. Shabdsadhyaprayoga
 336. Shac
 337. Shadbhashacandrika
 338. Shadgavac
 339. Shadhyai
 340. Shadikaprastava
 341. Shaishika
 342. Shaishiriya
 343. Shaityayana
 344. Shakala
 345. Shakalaprakritibhava
 346. Shakalapratishedha
 347. Shakalya
 348. Shakan
 349. Shakandhuka
 350. Shakandhvadi
 351. Shakaparthivadi
 352. Shakapuni
 353. Shakatayana
 354. Shakatayanashabdanushasana
 355. Shakatayanatarangini
 356. Shakatayanavyakarana
 357. Shakhadi
 358. Shakina
 359. Shakta
 360. Shakti
 361. Shakya
 362. Shal
 363. Shalac
 364. Shalaturiya
 365. Shambhava
 366. Shambhu
 367. Shamkarabhatta
 368. Shamkarashastri
 369. Shamkari
 370. Shamkhadhma
 371. Shamya
 372. Shan
 373. Shanac
 374. Shanan
 375. Shankatac
 376. Shantanava
 377. Shap
 378. Shar
 379. Sharadi
 380. Sharanadeva
 381. Sharatprabhriti
 382. Sharkaradi
 383. Sharngaravadi
 384. Sharvavarma
 385. Sharvavarman
 386. Sharvyavaya
 387. Shash
 388. Shashidevavritti
 389. Shashthi
 390. Shashthinirdishta
 391. Shashthisamasa
 392. Shashthitatpurusha
 393. Shashtyartha
 394. Shashvatika
 395. Shastra
 396. Shastrahani
 397. Shastrakrit
 398. Shastrakrita
 399. Shastrartha
 400. Shastrasiddhatva
 401. Shastratidesha
 402. Shatapada
 403. Shati
 404. Shatkaraka
 405. Shatkarakabalabodhini
 406. Shatkarakakhandanamandana
 407. Shatkarakalakshana
 408. Shatkarakanirupana
 409. Shatkarakavicara
 410. Shatkarakavivecana
 411. Shatri
 412. Shatrusvara
 413. Shatva
 414. Shaunaka
 415. Shaunakadi
 416. Shaunakapratishakhya
 417. Shaundadi
 418. Shavarga
 419. Shayac
 420. Shcutva
 421. She
 422. Shenyan
 423. Shesha
 424. Sheshacakrapani
 425. Sheshadri
 426. Sheshakrishna
 427. Sheshasharbhan
 428. Sheshashashthi
 429. Sheshashastri
 430. Shi
 431. Shidhvam
 432. Shighratara
 433. Shighri
 434. Shikan
 435. Shikha
 436. Shiksha
 437. Shindakadi
 438. Shirasya
 439. Shiromanibhattacarya
 440. Shirshanya
 441. Shishta
 442. Shishtaprayoga
 443. Shishtavyakhyana
 444. Shishyahita
 445. Shit
 446. Shivabhatta
 447. Shivadi
 448. Shivarama
 449. Shivaramendra
 450. Shivasutra
 451. Shkan
 452. Shlathabandha
 453. Shlishta
 454. Shlokavartika
 455. Shlu
 456. Shluvadbhava
 457. Shluvidhi
 458. Shluvikarana
 459. Shna
 460. Shnam
 461. Shnu
 462. Shodashakarika
 463. Shodha
 464. Shpha
 465. Shphak
 466. Shraddha
 467. Shramanadi
 468. Shratisamanya
 469. Shravana
 470. Shravin
 471. Shrenyadi
 472. Shridhara
 473. Shridhari
 474. Shrikanokta
 475. Shrimanasharma
 476. Shrimanikantha
 477. Shrinivasa
 478. Shruta
 479. Shrutakevalin
 480. Shruti
 481. Shruyamana
 482. Shrvasanupradana
 483. Shtarac
 484. Shthac
 485. Shthal
 486. Shthan
 487. Shtip
 488. Shtlan
 489. Shtran
 490. Shtutva
 491. Shu
 492. Shubhradi
 493. Shuddha
 494. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 495. Shuk
 496. Shuklayajuhpratishakhya
 497. Shundikadi
 498. Shurasimha
 499. Shut
 500. Shva
 501. Shvasa
 502. Shvastani
 503. Shvobhutivritti
 504. Shvun
 505. Shyan
 506. Sic
 507. Sicipad
 508. Siddha
 509. Siddhahemacandra
 510. Siddhakanda
 511. Siddhanandin
 512. Siddhanta
 513. Siddhantakaumudi
 514. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 515. Siddhantakaumudivadartha
 516. Siddhantaratna
 517. Siddhantaratnankura
 518. Siddhantasarasvata
 519. Siddhantin
 520. Siddhi
 521. Sim
 522. Simhavalokitanyaya
 523. Sip
 524. Siradeva
 525. Siyut
 526. Skandhac
 527. Smai
 528. Smat
 529. Smriti
 530. Snan
 531. Soma
 532. Somadeva
 533. Somayajin
 534. Sopasarga
 535. Soshman
 536. Spardha
 537. Sparsha
 538. Spashtartha
 539. Spha
 540. Sphitasiddhi
 541. Sphota
 542. Sphotacandrika
 543. Sphotacataka
 544. Sphotana
 545. Sphotanirupana
 546. Sphotasiddhanta
 547. Sphotatattvanirupana
 548. Sphotavada
 549. Sphotayana
 550. Sprishta
 551. Srat
 552. Srikkan
 553. Srishtidhara
 554. Stha
 555. Sthana
 556. Sthanashashthi
 557. Sthanedvirvacanapaksha
 558. Sthaneyoga
 559. Sthanin
 560. Sthanivadbhava
 561. Sthanivat
 562. Sthanivattva
 563. Sthanyadeshabhava
 564. Sthapitavya
 565. Sthavirakaundinya
 566. Sthita
 567. Sthiti
 568. Stri
 569. Stripratyaya
 570. Stu
 571. Subanta
 572. Subdhatu
 573. Subodhini
 574. Suc
 575. Sudhanjana
 576. Sujanapandita
 577. Sumanorama
 578. Suna
 579. Sup
 580. Supadmasamasasamgraha
 581. Supadmasamasasamgrahatika
 582. Supadmavyakarana
 583. Supadmavyakaranatika
 584. Supsupsamasa
 585. Sutra
 586. Sutrabheda
 587. Sutrakara
 588. Sutrapatha
 589. Sutrashatakanyaya
 590. Svabhavika
 591. Svabhavya
 592. Svadi
 593. Svadyutpatti
 594. Svanga
 595. Svapadartha
 596. Svapatha
 597. Svara
 598. Svarabhakti
 599. Svarabhed
 600. Svarabhinna
 601. Svarapratirupaka
 602. Svarartha
 603. Svarasahitoccarana
 604. Svarasamdhi
 605. Svarasarvanama
 606. Svaravidhi
 607. Svaravirama
 608. Svaravivritti
 609. Svarita
 610. Svaritakarana
 611. Svaritapratijna
 612. Svaritet
 613. Svartha
 614. Svarthika
 615. Svarupagrahana
 616. Svarupavidhi
 617. Svarupayogyata
 618. Svashraya
 619. Svastha
 620. Svasvamisambangha
 621. Svatantra
 622. Svatantrapadopasthitipaksha
 623. Svatantrya
 624. Sya
 625. Syad
 626. Syadi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: