Vyakarana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “s”, contains 601 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadhinar
 12. Sadhusundara
 13. Sagamaka
 14. Sagati
 15. Sahacarita
 16. Sahacarya
 17. Sahacharita
 18. Sahacharya
 19. Sahavivaksha
 20. Sak
 21. Sakacka
 22. Sakanksha
 23. Sakaraka
 24. Sakarmaka
 25. Sakata
 26. Sakridakhyatanirgrahya
 27. Sakridgati
 28. Sakriyavisheshana
 29. Sam
 30. Sama
 31. Samabhahara
 32. Samabhivyahara
 33. Samadhana
 34. Samagama
 35. Samahara
 36. Samamnaya
 37. Saman
 38. Samana
 39. Samanadhikarana
 40. Samanadhikaranya
 41. Samanakartrika
 42. Samanapada
 43. Samanashraya
 44. Samantabhadra
 45. Samanvayapradipasamketa
 46. Samanyabhavishyat
 47. Samanyabhidhana
 48. Samanyagrahana
 49. Samanyagrahanavighata
 50. Samanyapeksha
 51. Samanyatidesha
 52. Samanyatideshaparibhasha
 53. Samanyavihita
 54. Samanyavisheshabhava
 55. Samapatti
 56. Samaropita
 57. Samartha
 58. Samarthadhikara
 59. Samarthaniya
 60. Samarthasutra
 61. Samarthavibhakti
 62. Samarthya
 63. Samasa
 64. Samasacakra
 65. Samasamanjari
 66. Samasan
 67. Samasanta
 68. Samasantashabdadesha
 69. Samasantodatta
 70. Samasashebha
 71. Samasavada
 72. Samasika
 73. Samatantravyakarana
 74. Samavasha
 75. Samavasthita
 76. Samavaya
 77. Samavedpratishakhya
 78. Samavesha
 79. Samaya
 80. Sambaddhartha
 81. Sambandha
 82. Sambandhapada
 83. Sambodhana
 84. Sambuddhi
 85. Samcaya
 86. Samchaya
 87. Samdarbhamrita
 88. Samdashta
 89. Samdeha
 90. Samdehanivrittyartha
 91. Samdharana
 92. Samdhi
 93. Samdhya
 94. Samdhyakshara
 95. Samgama
 96. Samgatartha
 97. Samghata
 98. Samghatartha
 99. Samgraha
 100. Samgrahasutrika
 101. Samgrihita
 102. Samhara
 103. Samhita
 104. Samhitapatha
 105. Samhitika
 106. Samjna
 107. Samjnabhuta
 108. Samjnadhikara
 109. Samjnapurvaka
 110. Samjnashabda
 111. Samjnavidhi
 112. Samjnin
 113. Samkarsha
 114. Saṃketa
 115. Samkhya
 116. Samkhyana
 117. Samkhyapurva
 118. Samkhyatanudesha
 119. Samkhyeya
 120. Samkshiptasara
 121. Samnamana
 122. Samnidhapana
 123. Samnidhi
 124. Samnihita
 125. Samnikarsha
 126. Samnipata
 127. Samnivesha
 128. Samnivishta
 129. Samniyoga
 130. Samnyasika
 131. Sampradana
 132. Sampradharana
 133. Samprasarana
 134. Samprasaranabaliyastva
 135. Samprashna
 136. Sampratika
 137. Sampratipatti
 138. Sampratyaya
 139. Samprayukta
 140. Samprikta
 141. Samsarga
 142. Samsarge
 143. Samshlishta
 144. Samskara
 145. Samskritamanjari
 146. Samsprishta
 147. Samsrishta
 148. Samsrishtavadipaksha
 149. Samsvada
 150. Samsvara
 151. Samtana
 152. Samuccaya
 153. Samuchchaya
 154. Samudaya
 155. Samuddesha
 156. Samuha
 157. Samuhika
 158. Samupasthapana
 159. Samupasthita
 160. Samvadacintamani
 161. Samvara
 162. Samvarana
 163. Samvijnana
 164. Samvijnata
 165. Samvrita
 166. Samyoga
 167. Samyogadilopa
 168. Samyogantalopa
 169. Samyukta
 170. Sannatara
 171. Sannidhi
 172. Sanubandha
 173. Sanunasika
 174. Sanvadbhava
 175. Sapadasaptadhyayi
 176. Sapavadaka
 177. Sapeksha
 178. Saptadhyayi
 179. Saptama
 180. Saptami
 181. Saptamika
 182. Saptasvara
 183. Sapurva
 184. Sapya
 185. Sara
 186. Sarak
 187. Sarala
 188. Sarangakavi
 189. Sarapradipika
 190. Sarasaraviveka
 191. Sarasatvari
 192. Sarasiddhantakaumudi
 193. Sarasvata
 194. Sarasvatabhashya
 195. Sarasvatakhyatadipika
 196. Sarasvataparibhasha
 197. Sarasvataprakriya
 198. Sarasvataprakriyatika
 199. Sarasvatasara
 200. Sarasvatasiddhantacandrika
 201. Sarasvatatika
 202. Sarasvatavyakarana
 203. Sarasvatikanthabharana
 204. Saravali
 205. Sarthaka
 206. Sarupa
 207. Sarvabhauma
 208. Sarvadarshanasamgraha
 209. Sarvadesha
 210. Sarvadhatuka
 211. Sarvadi
 212. Sarvakalika
 213. Sarvalakara
 214. Sarvalingata
 215. Sarvalopa
 216. Sarvamangala
 217. Sarvamukhasthana
 218. Sarvanama
 219. Sarvanaman
 220. Sarvanamasthana
 221. Sarvanamika
 222. Sarvanighata
 223. Sarvantya
 224. Sarvanudatta
 225. Sarvapadadesha
 226. Sarvaprasanga
 227. Sarvapratipadika
 228. Sarvapratishedha
 229. Sarvarakshita
 230. Sarvasyadvepada
 231. Sarvatha
 232. Sarvatra
 233. Sarvavibhaktika
 234. Sarvavibhaktyanta
 235. Sarvopadhivyabhicarartha
 236. Sarvopasarjana
 237. Sasamkhya
 238. Sashtha
 239. Sasthana
 240. Sasthanatara
 241. Sasvara
 242. Sat
 243. Satishishta
 244. Satishishtasvarabaliyastva
 245. Satsaptami
 246. Satta
 247. Sattva
 248. Sattvaguna
 249. Satva
 250. Satvashabd
 251. Satyaprabodha
 252. Saunaga
 253. Sauryabhagavan
 254. Sautra
 255. Sauvadika
 256. Savacana
 257. Savakasha
 258. Savarna
 259. Savarnadirdha
 260. Savarnagrahana
 261. Savarnya
 262. Savibhaktaka
 263. Savigha
 264. Savyaya
 265. Sayana
 266. Sayuk
 267. Se
 268. Sen
 269. Senaka
 270. Sh
 271. Sha
 272. Shabadesha
 273. Shabarasvamin
 274. Shabd
 275. Shabda
 276. Shabdabhedanirupana
 277. Shabdabhushana
 278. Shabdabodha
 279. Shabdabodhaprakashika
 280. Shabdabodhatarangini
 281. Shabdabodhavada
 282. Shabdacandrikoddhara
 283. Shabdadipika
 284. Shabdadyotyatva
 285. Shabdakaustubha
 286. Shabdakaustubhaguna
 287. Shabdakaustubhatika
 288. Shabdamanjari
 289. Shabdamrita
 290. Shabdanityatva
 291. Shabdantara
 292. Shabdanushasana
 293. Shabdaparayana
 294. Shabdaprabha
 295. Shabdaratna
 296. Shabdaratnadipa
 297. Shabdaratnatika
 298. Shabdartharahasya
 299. Shabdarthasambandha
 300. Shabdarthashastra
 301. Shabdarthavivarana
 302. Shabdarthavyakarana
 303. Shabdarupa
 304. Shabdarupavali
 305. Shabdasamcaya
 306. Shabdasamjna
 307. Shabdasattvaprakasha
 308. Shabdashastra
 309. Shabdasiddhi
 310. Shabdasudha
 311. Shabdatattva
 312. Shabdavacyatva
 313. Shabdavivarana
 314. Shabdavyutpatti
 315. Shabdavyutpattikaumudi
 316. Shabddharthapratipatti
 317. Shabdendushekhara
 318. Shabdendushekharatika
 319. Shabdkaustubhavyakhya
 320. Shabdopadesha
 321. Shabdsadhyaprayoga
 322. Shac
 323. Shach
 324. Shadbhashacandrika
 325. Shadgavac
 326. Shadhyai
 327. Shadikaprastava
 328. Shaishika
 329. Shaishiriya
 330. Shaityayana
 331. Shakala
 332. Shakalaprakritibhava
 333. Shakalapratishedha
 334. Shakalya
 335. Shakan
 336. Shakandhvadi
 337. Shakaparthivadi
 338. Shakapuni
 339. Shakatayana
 340. Shakatayanashabdanushasana
 341. Shakatayanatarangini
 342. Shakatayanavyakarana
 343. Shakhadi
 344. Shakina
 345. Shakta
 346. Shakti
 347. Shakya
 348. Shal
 349. Shalac
 350. Shalaturiya
 351. Shambhava
 352. Shambhu
 353. Shamkarabhatta
 354. Shamkarashastri
 355. Shamkari
 356. Shamkhadhma
 357. Shamya
 358. Shan
 359. Shanac
 360. Shanach
 361. Shanan
 362. Shankatac
 363. Shantanava
 364. Shap
 365. Sharadi
 366. Sharanadeva
 367. Sharatprabhriti
 368. Sharkaradi
 369. Sharngaravadi
 370. Sharvavarma
 371. Sharvavarman
 372. Sharvyavaya
 373. Shash
 374. Shashthi
 375. Shashthinirdishta
 376. Shashthisamasa
 377. Shashthitatpurusha
 378. Shashtyartha
 379. Shashvatika
 380. Shastra
 381. Shastrahani
 382. Shastrakrit
 383. Shastrakrita
 384. Shastrartha
 385. Shastrasiddhatva
 386. Shastratidesha
 387. Shatapada
 388. Shati
 389. Shatkaraka
 390. Shatkarakabalabodhini
 391. Shatkarakakhandanamandana
 392. Shatkarakalakshana
 393. Shatkarakanirupana
 394. Shatkarakavicara
 395. Shatkarakavivecana
 396. Shatri
 397. Shatrusvara
 398. Shatva
 399. Shaunaka
 400. Shaunakadi
 401. Shaunakapratishakhya
 402. Shaundadi
 403. Shavarga
 404. Shayac
 405. Shcutva
 406. She
 407. Shenyan
 408. Shesha
 409. Sheshadri
 410. Sheshakrishna
 411. Sheshasharbhan
 412. Sheshashashthi
 413. Sheshashastri
 414. Shi
 415. Shidhvam
 416. Shighratara
 417. Shighri
 418. Shikan
 419. Shikha
 420. Shiksha
 421. Shindakadi
 422. Shirasya
 423. Shiromanibhattacarya
 424. Shirshanya
 425. Shishta
 426. Shishtaprayoga
 427. Shishtavyakhyana
 428. Shishyahita
 429. Shit
 430. Shivabhatta
 431. Shivadi
 432. Shivarama
 433. Shivaramendra
 434. Shivasutra
 435. Shkan
 436. Shlathabandha
 437. Shlishta
 438. Shlokavartika
 439. Shlu
 440. Shluvadbhava
 441. Shluvidhi
 442. Shluvikarana
 443. Shna
 444. Shnam
 445. Shnu
 446. Shodashakarika
 447. Shodha
 448. Shpha
 449. Shphak
 450. Shraddha
 451. Shramanadi
 452. Shratisamanya
 453. Shravin
 454. Shrenyadi
 455. Shridhara
 456. Shridhari
 457. Shrikanokta
 458. Shrimanasharma
 459. Shrimanikantha
 460. Shrinivasa
 461. Shruta
 462. Shrutakevalin
 463. Shruti
 464. Shruyamana
 465. Shrvasanupradana
 466. Shtarac
 467. Shthac
 468. Shthal
 469. Shthan
 470. Shtip
 471. Shtlan
 472. Shtran
 473. Shtutva
 474. Shu
 475. Shubhradi
 476. Shuddha
 477. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 478. Shuk
 479. Shuklayajuhpratishakhya
 480. Shundikadi
 481. Shurasimha
 482. Shut
 483. Shva
 484. Shvasa
 485. Shvastani
 486. Shvobhutivritti
 487. Shvun
 488. Shyan
 489. Sic
 490. Sich
 491. Sicipad
 492. Siddha
 493. Siddhahemacandra
 494. Siddhanandin
 495. Siddhanta
 496. Siddhantakaumudi
 497. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 498. Siddhantakaumudivadartha
 499. Siddhantaratna
 500. Siddhantaratnankura
 501. Siddhantasarasvata
 502. Siddhantin
 503. Siddhi
 504. Sim
 505. Simhavalokitanyaya
 506. Sip
 507. Siradeva
 508. Siyut
 509. Skandhac
 510. Smai
 511. Smat
 512. Smriti
 513. Snan
 514. Soma
 515. Somadeva
 516. Somayajin
 517. Sopasarga
 518. Soshman
 519. Spardha
 520. Sparsha
 521. Spashtartha
 522. Spha
 523. Sphitasiddhi
 524. Sphota
 525. Sphotacandrika
 526. Sphotacataka
 527. Sphotana
 528. Sphotanirupana
 529. Sphotasiddhanta
 530. Sphotatattvanirupana
 531. Sphotavada
 532. Sphotayana
 533. Sprishta
 534. Srat
 535. Srikkan
 536. Srishtidhara
 537. Sthana
 538. Sthanashashthi
 539. Sthanedvirvacanapaksha
 540. Sthaneyoga
 541. Sthanin
 542. Sthanivadbhava
 543. Sthanivattva
 544. Sthanyadeshabhava
 545. Sthapitavya
 546. Sthavirakaundinya
 547. Sthita
 548. Sthiti
 549. Stri
 550. Stripratyaya
 551. Stu
 552. Subanta
 553. Subdhatu
 554. Subodhini
 555. Sudhanjana
 556. Sujanapandita
 557. Sumanorama
 558. Suna
 559. Sup
 560. Supadmasamasasamgraha
 561. Supadmasamasasamgrahatika
 562. Supadmavyakarana
 563. Supadmavyakaranatika
 564. Sutra
 565. Sutrabheda
 566. Sutrakara
 567. Sutrapatha
 568. Sutrashatakanyaya
 569. Svabhavika
 570. Svabhavya
 571. Svadi
 572. Svadyutpatti
 573. Svanga
 574. Svapadartha
 575. Svapatha
 576. Svara
 577. Svarabhakti
 578. Svarabhed
 579. Svarabhinna
 580. Svarapratirupaka
 581. Svarartha
 582. Svarasahitoccarana
 583. Svarasamdhi
 584. Svaravidhi
 585. Svaravirama
 586. Svaravivritti
 587. Svarita
 588. Svaritakarana
 589. Svaritapratijna
 590. Svaritet
 591. Svartha
 592. Svarthika
 593. Svarupagrahana
 594. Svarupayogyata
 595. Svashraya
 596. Svastha
 597. Svatantra
 598. Svatantrapadopasthitipaksha
 599. Svatantrya
 600. Sya
 601. Syadi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: