Vyakarana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “s”, contains 625 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadhinar
 13. Sadhusundara
 14. Sagamaka
 15. Sagati
 16. Sahacarita
 17. Sahacarya
 18. Sahavivaksha
 19. Sahokti
 20. Sak
 21. Sakacka
 22. Sakanksha
 23. Sakaraka
 24. Sakarmaka
 25. Sakata
 26. Sakridakhyatanirgrahya
 27. Sakridgati
 28. Sakriyavisheshana
 29. Salinga
 30. Sam
 31. Sama
 32. Samabhahara
 33. Samabhivyahara
 34. Samadhana
 35. Samagama
 36. Samahara
 37. Samamnaya
 38. Saman
 39. Samana
 40. Samanadhikarana
 41. Samanadhikaranya
 42. Samanakartrika
 43. Samanakshara
 44. Samanapada
 45. Samanashraya
 46. Samantabhadra
 47. Samanvayapradipasamketa
 48. Samanya
 49. Samanyabhavishyat
 50. Samanyabhidhana
 51. Samanyagrahana
 52. Samanyagrahanavighata
 53. Samanyapeksha
 54. Samanyatidesha
 55. Samanyatideshaparibhasha
 56. Samanyavihita
 57. Samanyavisheshabhava
 58. Samapatti
 59. Samaropita
 60. Samartha
 61. Samarthadhikara
 62. Samarthaniya
 63. Samarthapada
 64. Samarthasutra
 65. Samarthavibhakti
 66. Samarthya
 67. Samasa
 68. Samasacakra
 69. Samasamanjari
 70. Samasan
 71. Samasanta
 72. Samasantashabdadesha
 73. Samasantodatta
 74. Samasashebha
 75. Samasavada
 76. Samasika
 77. Samatantravyakarana
 78. Samavasha
 79. Samavasthita
 80. Samavaya
 81. Samavedpratishakhya
 82. Samavesha
 83. Samaya
 84. Sambaddhartha
 85. Sambandha
 86. Sambandhapada
 87. Sambandhishibda
 88. Sambodhana
 89. Sambuddhi
 90. Samdarbhamrita
 91. Samdashta
 92. Samdeha
 93. Samdehanivrittyartha
 94. Samdharana
 95. Samdhi
 96. Samdhya
 97. Samdhyakshara
 98. Samgatartha
 99. Samghata
 100. Samghatartha
 101. Samgraha
 102. Samgrahasutrika
 103. Samgrihita
 104. Samhara
 105. Samhata
 106. Samhita
 107. Samhitapatha
 108. Samhitika
 109. Samjna
 110. Samjnabhuta
 111. Samjnadhikara
 112. Samjnapurvaka
 113. Samjnashabda
 114. Samjnavidhi
 115. Samjnin
 116. Samkarsha
 117. Saṃketa
 118. Samkhya
 119. Samkhyana
 120. Samkhyapurva
 121. Samkhyatanudesha
 122. Samkhyeya
 123. Samkshiptasara
 124. Samnamana
 125. Samnidhapana
 126. Samnidhi
 127. Samnipata
 128. Samnipatalakshana
 129. Samnipataparibhasha
 130. Samnivishta
 131. Samniyoga
 132. Samnyasika
 133. Sampadyakartri
 134. Sampradana
 135. Sampradharana
 136. Samprasarana
 137. Samprasaranabaliyastva
 138. Samprashna
 139. Sampratika
 140. Sampratipatti
 141. Sampratyaya
 142. Samprayukta
 143. Samprikta
 144. Samsarga
 145. Samsarge
 146. Samshlishta
 147. Samskara
 148. Samskritamanjari
 149. Samsprishta
 150. Samsrishta
 151. Samsrishtavadipaksha
 152. Samsvada
 153. Samsvara
 154. Samtana
 155. Samuccaya
 156. Samudaya
 157. Samuddesha
 158. Samuha
 159. Samuhika
 160. Samupasthapana
 161. Samupasthita
 162. Samvadacintamani
 163. Samvara
 164. Samvarana
 165. Samvijnana
 166. Samvijnata
 167. Samvrita
 168. Samyoga
 169. Samyogadilopa
 170. Samyogantalopa
 171. Samyukta
 172. Sancaya
 173. Sangama
 174. Sankrama
 175. Sannatara
 176. Sannihita
 177. Sannikarsha
 178. Sannivesha
 179. Sanubandha
 180. Sanunasika
 181. Sanvadbhava
 182. Sapadasaptadhyayi
 183. Sapavadaka
 184. Sapeksha
 185. Saptadhyayi
 186. Saptama
 187. Saptami
 188. Saptamika
 189. Saptasvara
 190. Sapurva
 191. Sapya
 192. Sara
 193. Sarak
 194. Sarala
 195. Sarangakavi
 196. Sarapradipika
 197. Sarasaraviveka
 198. Sarasatvari
 199. Sarasiddhantakaumudi
 200. Sarasvata
 201. Sarasvatabhashya
 202. Sarasvatakhyatadipika
 203. Sarasvataparibhasha
 204. Sarasvataprakriya
 205. Sarasvataprakriyatika
 206. Sarasvatasara
 207. Sarasvatasiddhantacandrika
 208. Sarasvatatika
 209. Sarasvatavyakarana
 210. Sarasvatikanthabharana
 211. Saravali
 212. Sarthaka
 213. Sarupa
 214. Sarvabhauma
 215. Sarvadarshanasamgraha
 216. Sarvadesha
 217. Sarvadhatuka
 218. Sarvadi
 219. Sarvakalika
 220. Sarvalakara
 221. Sarvalingata
 222. Sarvalopa
 223. Sarvamangala
 224. Sarvamukhasthana
 225. Sarvanama
 226. Sarvanaman
 227. Sarvanamasthana
 228. Sarvanamika
 229. Sarvanighata
 230. Sarvantya
 231. Sarvanudatta
 232. Sarvapadadesha
 233. Sarvaprasanga
 234. Sarvapratipadika
 235. Sarvapratishedha
 236. Sarvarakshita
 237. Sarvasyadvepada
 238. Sarvatha
 239. Sarvatra
 240. Sarvavibhaktika
 241. Sarvavibhaktyanta
 242. Sarvopadhivyabhicarartha
 243. Sarvopasarjana
 244. Sasamkhya
 245. Sashtha
 246. Sasthana
 247. Sasthanatara
 248. Sasvara
 249. Sat
 250. Satishishta
 251. Satishishtasvarabaliyastva
 252. Satsaptami
 253. Satta
 254. Sattva
 255. Sattvaguna
 256. Satva
 257. Satvashabd
 258. Satyaprabodha
 259. Saunaga
 260. Sauryabhagavan
 261. Sautra
 262. Sauvadika
 263. Savacana
 264. Savakasha
 265. Savarna
 266. Savarnadirdha
 267. Savarnagrahana
 268. Savarnya
 269. Savibhaktaka
 270. Savigha
 271. Savyaya
 272. Sayana
 273. Sayuk
 274. Se
 275. Sen
 276. Senaka
 277. Set
 278. Setka
 279. Setusamgraha
 280. Sh
 281. Sha
 282. Shabadesha
 283. Shabarasvamin
 284. Shabd
 285. Shabda
 286. Shabdabhedanirupana
 287. Shabdabhushana
 288. Shabdabodha
 289. Shabdabodhaprakashika
 290. Shabdabodhaprakriya
 291. Shabdabodhatarangini
 292. Shabdabodhavada
 293. Shabdacandrikoddhara
 294. Shabdadipika
 295. Shabdadyotyatva
 296. Shabdakaustubha
 297. Shabdakaustubhaguna
 298. Shabdakaustubhatika
 299. Shabdamanjari
 300. Shabdamrita
 301. Shabdanityatva
 302. Shabdantara
 303. Shabdanushasana
 304. Shabdaparayana
 305. Shabdaprabha
 306. Shabdaprayoga
 307. Shabdaratna
 308. Shabdaratnadipa
 309. Shabdaratnatika
 310. Shabdartharahasya
 311. Shabdarthasambandha
 312. Shabdarthashastra
 313. Shabdarthavivarana
 314. Shabdarthavyakarana
 315. Shabdarupa
 316. Shabdarupavali
 317. Shabdasamcaya
 318. Shabdasamjna
 319. Shabdasattvaprakasha
 320. Shabdashastra
 321. Shabdasiddhi
 322. Shabdasudha
 323. Shabdatattva
 324. Shabdavacyatva
 325. Shabdavivarana
 326. Shabdavyutpatti
 327. Shabdavyutpattikaumudi
 328. Shabddharthapratipatti
 329. Shabdendushekhara
 330. Shabdendushekharatika
 331. Shabdkaustubhavyakhya
 332. Shabdopadesha
 333. Shabdparavipratishedha
 334. Shabdsadhyaprayoga
 335. Shac
 336. Shadbhashacandrika
 337. Shadgavac
 338. Shadhyai
 339. Shadikaprastava
 340. Shaishika
 341. Shaishiriya
 342. Shaityayana
 343. Shakala
 344. Shakalaprakritibhava
 345. Shakalapratishedha
 346. Shakalya
 347. Shakan
 348. Shakandhuka
 349. Shakandhvadi
 350. Shakaparthivadi
 351. Shakapuni
 352. Shakatayana
 353. Shakatayanashabdanushasana
 354. Shakatayanatarangini
 355. Shakatayanavyakarana
 356. Shakhadi
 357. Shakina
 358. Shakta
 359. Shakti
 360. Shakya
 361. Shal
 362. Shalac
 363. Shalaturiya
 364. Shambhava
 365. Shambhu
 366. Shamkarabhatta
 367. Shamkarashastri
 368. Shamkhadhma
 369. Shamya
 370. Shan
 371. Shanac
 372. Shanan
 373. Shankari
 374. Shankatac
 375. Shantanava
 376. Shap
 377. Shar
 378. Sharadi
 379. Sharanadeva
 380. Sharatprabhriti
 381. Sharkaradi
 382. Sharngaravadi
 383. Sharvavarma
 384. Sharvavarman
 385. Sharvyavaya
 386. Shash
 387. Shashidevavritti
 388. Shashthi
 389. Shashthinirdishta
 390. Shashthisamasa
 391. Shashthitatpurusha
 392. Shashtyartha
 393. Shashvatika
 394. Shastra
 395. Shastrahani
 396. Shastrakrit
 397. Shastrakrita
 398. Shastrartha
 399. Shastrasiddhatva
 400. Shastratidesha
 401. Shatapada
 402. Shati
 403. Shatkaraka
 404. Shatkarakabalabodhini
 405. Shatkarakakhandanamandana
 406. Shatkarakalakshana
 407. Shatkarakanirupana
 408. Shatkarakavicara
 409. Shatkarakavivecana
 410. Shatri
 411. Shatrusvara
 412. Shatva
 413. Shaunaka
 414. Shaunakadi
 415. Shaunakapratishakhya
 416. Shaundadi
 417. Shavarga
 418. Shayac
 419. Shcutva
 420. She
 421. Shenyan
 422. Shesha
 423. Sheshacakrapani
 424. Sheshadri
 425. Sheshakrishna
 426. Sheshasharbhan
 427. Sheshashashthi
 428. Sheshashastri
 429. Shi
 430. Shidhvam
 431. Shighratara
 432. Shighri
 433. Shikan
 434. Shikha
 435. Shiksha
 436. Shindakadi
 437. Shirasya
 438. Shiromanibhattacarya
 439. Shirshanya
 440. Shishta
 441. Shishtaprayoga
 442. Shishtavyakhyana
 443. Shishyahita
 444. Shit
 445. Shivabhatta
 446. Shivadi
 447. Shivarama
 448. Shivaramendra
 449. Shivasutra
 450. Shkan
 451. Shlathabandha
 452. Shlishta
 453. Shlokavartika
 454. Shlu
 455. Shluvadbhava
 456. Shluvidhi
 457. Shluvikarana
 458. Shna
 459. Shnam
 460. Shnu
 461. Shodashakarika
 462. Shodha
 463. Shpha
 464. Shphak
 465. Shraddha
 466. Shramanadi
 467. Shratisamanya
 468. Shravana
 469. Shravin
 470. Shrenyadi
 471. Shridhara
 472. Shridhari
 473. Shrikanokta
 474. Shrimanasharma
 475. Shrimanikantha
 476. Shrinivasa
 477. Shruta
 478. Shrutakevalin
 479. Shruti
 480. Shruyamana
 481. Shrvasanupradana
 482. Shtarac
 483. Shthac
 484. Shthal
 485. Shthan
 486. Shtip
 487. Shtlan
 488. Shtran
 489. Shtutva
 490. Shu
 491. Shubhradi
 492. Shuddha
 493. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 494. Shuk
 495. Shuklayajuhpratishakhya
 496. Shundikadi
 497. Shurasimha
 498. Shut
 499. Shva
 500. Shvasa
 501. Shvastani
 502. Shvobhutivritti
 503. Shvun
 504. Shyan
 505. Sic
 506. Sicipad
 507. Siddha
 508. Siddhahemacandra
 509. Siddhakanda
 510. Siddhanandin
 511. Siddhanta
 512. Siddhantakaumudi
 513. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 514. Siddhantakaumudivadartha
 515. Siddhantaratna
 516. Siddhantaratnankura
 517. Siddhantasarasvata
 518. Siddhantin
 519. Siddhi
 520. Sim
 521. Simhavalokitanyaya
 522. Sip
 523. Siradeva
 524. Siyut
 525. Skandhac
 526. Smai
 527. Smat
 528. Smriti
 529. Snan
 530. Soma
 531. Somadeva
 532. Somayajin
 533. Sopasarga
 534. Soshman
 535. Spardha
 536. Sparsha
 537. Spashtartha
 538. Spha
 539. Sphitasiddhi
 540. Sphota
 541. Sphotacandrika
 542. Sphotacataka
 543. Sphotana
 544. Sphotanirupana
 545. Sphotasiddhanta
 546. Sphotatattvanirupana
 547. Sphotavada
 548. Sphotayana
 549. Sprishta
 550. Srat
 551. Srikkan
 552. Srishtidhara
 553. Stha
 554. Sthana
 555. Sthanashashthi
 556. Sthanedvirvacanapaksha
 557. Sthaneyoga
 558. Sthanin
 559. Sthanivadbhava
 560. Sthanivat
 561. Sthanivattva
 562. Sthanyadeshabhava
 563. Sthapitavya
 564. Sthavirakaundinya
 565. Sthita
 566. Sthiti
 567. Stri
 568. Stripratyaya
 569. Stu
 570. Subanta
 571. Subdhatu
 572. Subodhini
 573. Suc
 574. Sudhanjana
 575. Sujanapandita
 576. Sumanorama
 577. Suna
 578. Sup
 579. Supadmasamasasamgraha
 580. Supadmasamasasamgrahatika
 581. Supadmavyakarana
 582. Supadmavyakaranatika
 583. Supsupsamasa
 584. Sutra
 585. Sutrabheda
 586. Sutrakara
 587. Sutrapatha
 588. Sutrashatakanyaya
 589. Svabhavika
 590. Svabhavya
 591. Svadi
 592. Svadyutpatti
 593. Svanga
 594. Svapadartha
 595. Svapatha
 596. Svara
 597. Svarabhakti
 598. Svarabhed
 599. Svarabhinna
 600. Svarapratirupaka
 601. Svarartha
 602. Svarasahitoccarana
 603. Svarasamdhi
 604. Svarasarvanama
 605. Svaravidhi
 606. Svaravirama
 607. Svaravivritti
 608. Svarita
 609. Svaritakarana
 610. Svaritapratijna
 611. Svaritet
 612. Svartha
 613. Svarthika
 614. Svarupagrahana
 615. Svarupavidhi
 616. Svarupayogyata
 617. Svashraya
 618. Svastha
 619. Svasvamisambangha
 620. Svatantra
 621. Svatantrapadopasthitipaksha
 622. Svatantrya
 623. Sya
 624. Syad
 625. Syadi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: