Vyakarana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “s”, contains 644 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadhinar
 13. Sadhusundara
 14. Sagamaka
 15. Sagati
 16. Sahacarita
 17. Sahacarya
 18. Sahacharita
 19. Sahacharya
 20. Sahavivaksha
 21. Sahokti
 22. Sak
 23. Sakacka
 24. Sakanksha
 25. Sakaraka
 26. Sakarmaka
 27. Sakata
 28. Sakridakhyatanirgrahya
 29. Sakridgati
 30. Sakriyavisheshana
 31. Salinga
 32. Sam
 33. Sama
 34. Samabhahara
 35. Samabhivyahara
 36. Samadhana
 37. Samagama
 38. Samahara
 39. Samamnaya
 40. Saman
 41. Samana
 42. Samanadhikarana
 43. Samanadhikaranya
 44. Samanakartrika
 45. Samanakshara
 46. Samanapada
 47. Samanashraya
 48. Samantabhadra
 49. Samanvayapradipasamketa
 50. Samanya
 51. Samanyabhavishyat
 52. Samanyabhidhana
 53. Samanyagrahana
 54. Samanyagrahanavighata
 55. Samanyapeksha
 56. Samanyatidesha
 57. Samanyatideshaparibhasha
 58. Samanyavihita
 59. Samanyavisheshabhava
 60. Samapatti
 61. Samaropita
 62. Samartha
 63. Samarthadhikara
 64. Samarthaniya
 65. Samarthapada
 66. Samarthasutra
 67. Samarthavibhakti
 68. Samarthya
 69. Samasa
 70. Samasacakra
 71. Samasachakra
 72. Samasamanjari
 73. Samasan
 74. Samasanta
 75. Samasantashabdadesha
 76. Samasantodatta
 77. Samasashebha
 78. Samasavada
 79. Samasika
 80. Samatantravyakarana
 81. Samavasha
 82. Samavasthita
 83. Samavaya
 84. Samavedpratishakhya
 85. Samavesha
 86. Samaya
 87. Sambaddhartha
 88. Sambandha
 89. Sambandhapada
 90. Sambandhishibda
 91. Sambodhana
 92. Sambuddhi
 93. Samcaya
 94. Samchaya
 95. Samdarbhamrita
 96. Samdashta
 97. Samdeha
 98. Samdehanivrittyartha
 99. Samdharana
 100. Samdhi
 101. Samdhya
 102. Samdhyakshara
 103. Samgama
 104. Samgatartha
 105. Samghata
 106. Samghatartha
 107. Samgraha
 108. Samgrahasutrika
 109. Samgrihita
 110. Samhara
 111. Samhata
 112. Samhita
 113. Samhitapatha
 114. Samhitika
 115. Samjna
 116. Samjnabhuta
 117. Samjnadhikara
 118. Samjnapurvaka
 119. Samjnashabda
 120. Samjnavidhi
 121. Samjnin
 122. Samkarsha
 123. Saṃketa
 124. Samkhya
 125. Samkhyana
 126. Samkhyapurva
 127. Samkhyatanudesha
 128. Samkhyeya
 129. Samkrama
 130. Samkshiptasara
 131. Samnamana
 132. Samnidhapana
 133. Samnidhi
 134. Samnihita
 135. Samnikarsha
 136. Samnipata
 137. Samnipatalakshana
 138. Samnipataparibhasha
 139. Samnivesha
 140. Samnivishta
 141. Samniyoga
 142. Samnyasika
 143. Sampadyakartri
 144. Sampradana
 145. Sampradharana
 146. Samprasarana
 147. Samprasaranabaliyastva
 148. Samprashna
 149. Sampratika
 150. Sampratipatti
 151. Sampratyaya
 152. Samprayukta
 153. Samprikta
 154. Samsarga
 155. Samsarge
 156. Samshlishta
 157. Samskara
 158. Samskritamanjari
 159. Samsprishta
 160. Samsrishta
 161. Samsrishtavadipaksha
 162. Samsvada
 163. Samsvara
 164. Samtana
 165. Samuccaya
 166. Samuchchaya
 167. Samudaya
 168. Samuddesha
 169. Samuha
 170. Samuhika
 171. Samupasthapana
 172. Samupasthita
 173. Samvadachintamani
 174. Samvadacintamani
 175. Samvara
 176. Samvarana
 177. Samvijnana
 178. Samvijnata
 179. Samvrita
 180. Samyoga
 181. Samyogadilopa
 182. Samyogantalopa
 183. Samyukta
 184. Sannatara
 185. Sannidhi
 186. Sanubandha
 187. Sanunasika
 188. Sanvadbhava
 189. Sapadasaptadhyayi
 190. Sapavadaka
 191. Sapeksha
 192. Saptadhyayi
 193. Saptama
 194. Saptami
 195. Saptamika
 196. Saptasvara
 197. Sapurva
 198. Sapya
 199. Sara
 200. Sarak
 201. Sarala
 202. Sarangakavi
 203. Sarapradipika
 204. Sarasaraviveka
 205. Sarasatvari
 206. Sarasiddhantakaumudi
 207. Sarasvata
 208. Sarasvatabhashya
 209. Sarasvatakhyatadipika
 210. Sarasvataparibhasha
 211. Sarasvataprakriya
 212. Sarasvataprakriyatika
 213. Sarasvatasara
 214. Sarasvatasiddhantacandrika
 215. Sarasvatatika
 216. Sarasvatavyakarana
 217. Sarasvatikanthabharana
 218. Saravali
 219. Sarthaka
 220. Sarupa
 221. Sarvabhauma
 222. Sarvadarshanasamgraha
 223. Sarvadesha
 224. Sarvadhatuka
 225. Sarvadi
 226. Sarvakalika
 227. Sarvalakara
 228. Sarvalingata
 229. Sarvalopa
 230. Sarvamangala
 231. Sarvamukhasthana
 232. Sarvanama
 233. Sarvanaman
 234. Sarvanamasthana
 235. Sarvanamika
 236. Sarvanighata
 237. Sarvantya
 238. Sarvanudatta
 239. Sarvapadadesha
 240. Sarvaprasanga
 241. Sarvapratipadika
 242. Sarvapratishedha
 243. Sarvarakshita
 244. Sarvasyadvepada
 245. Sarvatha
 246. Sarvatra
 247. Sarvavibhaktika
 248. Sarvavibhaktyanta
 249. Sarvopadhivyabhicarartha
 250. Sarvopasarjana
 251. Sasamkhya
 252. Sashtha
 253. Sasthana
 254. Sasthanatara
 255. Sasvara
 256. Sat
 257. Satishishta
 258. Satishishtasvarabaliyastva
 259. Satsaptami
 260. Satta
 261. Sattva
 262. Sattvaguna
 263. Satva
 264. Satvashabd
 265. Satyaprabodha
 266. Saunaga
 267. Sauryabhagavan
 268. Sautra
 269. Sauvadika
 270. Savacana
 271. Savachana
 272. Savakasha
 273. Savarna
 274. Savarnadirdha
 275. Savarnagrahana
 276. Savarnya
 277. Savibhaktaka
 278. Savigha
 279. Savyaya
 280. Sayana
 281. Sayuk
 282. Se
 283. Sen
 284. Senaka
 285. Set
 286. Setka
 287. Setusamgraha
 288. Sh
 289. Sha
 290. Shabadesha
 291. Shabarasvamin
 292. Shabd
 293. Shabda
 294. Shabdabhedanirupana
 295. Shabdabhushana
 296. Shabdabodha
 297. Shabdabodhaprakashika
 298. Shabdabodhaprakriya
 299. Shabdabodhatarangini
 300. Shabdabodhavada
 301. Shabdacandrikoddhara
 302. Shabdadipika
 303. Shabdadyotyatva
 304. Shabdakaustubha
 305. Shabdakaustubhaguna
 306. Shabdakaustubhatika
 307. Shabdamanjari
 308. Shabdamrita
 309. Shabdanityatva
 310. Shabdantara
 311. Shabdanushasana
 312. Shabdaparayana
 313. Shabdaprabha
 314. Shabdaprayoga
 315. Shabdaratna
 316. Shabdaratnadipa
 317. Shabdaratnatika
 318. Shabdartharahasya
 319. Shabdarthasambandha
 320. Shabdarthashastra
 321. Shabdarthavivarana
 322. Shabdarthavyakarana
 323. Shabdarupa
 324. Shabdarupavali
 325. Shabdasamcaya
 326. Shabdasamchaya
 327. Shabdasamjna
 328. Shabdasattvaprakasha
 329. Shabdashastra
 330. Shabdasiddhi
 331. Shabdasudha
 332. Shabdatattva
 333. Shabdavacyatva
 334. Shabdavivarana
 335. Shabdavyutpatti
 336. Shabdavyutpattikaumudi
 337. Shabddharthapratipatti
 338. Shabdendushekhara
 339. Shabdendushekharatika
 340. Shabdkaustubhavyakhya
 341. Shabdopadesha
 342. Shabdparavipratishedha
 343. Shabdsadhyaprayoga
 344. Shac
 345. Shach
 346. Shadbhashacandrika
 347. Shadbhashachandrika
 348. Shadgavac
 349. Shadhyai
 350. Shadikaprastava
 351. Shaishika
 352. Shaishiriya
 353. Shaityayana
 354. Shakala
 355. Shakalaprakritibhava
 356. Shakalapratishedha
 357. Shakalya
 358. Shakan
 359. Shakandhuka
 360. Shakandhvadi
 361. Shakaparthivadi
 362. Shakapuni
 363. Shakatayana
 364. Shakatayanashabdanushasana
 365. Shakatayanatarangini
 366. Shakatayanavyakarana
 367. Shakhadi
 368. Shakina
 369. Shakta
 370. Shakti
 371. Shakya
 372. Shal
 373. Shalac
 374. Shalaturiya
 375. Shambhava
 376. Shambhu
 377. Shamkarabhatta
 378. Shamkarashastri
 379. Shamkari
 380. Shamkhadhma
 381. Shamya
 382. Shan
 383. Shanac
 384. Shanach
 385. Shanan
 386. Shankatac
 387. Shantanava
 388. Shap
 389. Shar
 390. Sharadi
 391. Sharanadeva
 392. Sharatprabhriti
 393. Sharkaradi
 394. Sharngaravadi
 395. Sharvavarma
 396. Sharvavarman
 397. Sharvyavaya
 398. Shash
 399. Shashidevavritti
 400. Shashthi
 401. Shashthinirdishta
 402. Shashthisamasa
 403. Shashthitatpurusha
 404. Shashtyartha
 405. Shashvatika
 406. Shastra
 407. Shastrahani
 408. Shastrakrit
 409. Shastrakrita
 410. Shastrartha
 411. Shastrasiddhatva
 412. Shastratidesha
 413. Shatapada
 414. Shati
 415. Shatkaraka
 416. Shatkarakabalabodhini
 417. Shatkarakakhandanamandana
 418. Shatkarakalakshana
 419. Shatkarakanirupana
 420. Shatkarakavicara
 421. Shatkarakavichara
 422. Shatkarakavivecana
 423. Shatkarakavivechana
 424. Shatri
 425. Shatrusvara
 426. Shatva
 427. Shaunaka
 428. Shaunakadi
 429. Shaunakapratishakhya
 430. Shaundadi
 431. Shavarga
 432. Shayac
 433. Shcutva
 434. She
 435. Shenyan
 436. Shesha
 437. Sheshacakrapani
 438. Sheshachakrapani
 439. Sheshadri
 440. Sheshakrishna
 441. Sheshasharbhan
 442. Sheshashashthi
 443. Sheshashastri
 444. Shi
 445. Shidhvam
 446. Shighratara
 447. Shighri
 448. Shikan
 449. Shikha
 450. Shiksha
 451. Shindakadi
 452. Shirasya
 453. Shiromanibhattacarya
 454. Shiromanibhattacharya
 455. Shirshanya
 456. Shishta
 457. Shishtaprayoga
 458. Shishtavyakhyana
 459. Shishyahita
 460. Shit
 461. Shivabhatta
 462. Shivadi
 463. Shivarama
 464. Shivaramendra
 465. Shivasutra
 466. Shkan
 467. Shlathabandha
 468. Shlishta
 469. Shlokavartika
 470. Shlu
 471. Shluvadbhava
 472. Shluvidhi
 473. Shluvikarana
 474. Shna
 475. Shnam
 476. Shnu
 477. Shodashakarika
 478. Shodha
 479. Shpha
 480. Shphak
 481. Shraddha
 482. Shramanadi
 483. Shratisamanya
 484. Shravana
 485. Shravin
 486. Shrenyadi
 487. Shridhara
 488. Shridhari
 489. Shrikanokta
 490. Shrimanasharma
 491. Shrimanikantha
 492. Shrinivasa
 493. Shruta
 494. Shrutakevalin
 495. Shruti
 496. Shruyamana
 497. Shrvasanupradana
 498. Shtarac
 499. Shthac
 500. Shthal
 501. Shthan
 502. Shtip
 503. Shtlan
 504. Shtran
 505. Shtutva
 506. Shu
 507. Shubhradi
 508. Shuch
 509. Shuddha
 510. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 511. Shuk
 512. Shuklayajuhpratishakhya
 513. Shundikadi
 514. Shurasimha
 515. Shut
 516. Shva
 517. Shvasa
 518. Shvastani
 519. Shvobhutivritti
 520. Shvun
 521. Shyan
 522. Sic
 523. Sich
 524. Sicipad
 525. Siddha
 526. Siddhahemacandra
 527. Siddhakanda
 528. Siddhanandin
 529. Siddhanta
 530. Siddhantakaumudi
 531. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 532. Siddhantakaumudivadartha
 533. Siddhantaratna
 534. Siddhantaratnankura
 535. Siddhantasarasvata
 536. Siddhantin
 537. Siddhi
 538. Sim
 539. Simhavalokitanyaya
 540. Sip
 541. Siradeva
 542. Siyut
 543. Skandhac
 544. Smai
 545. Smat
 546. Smriti
 547. Snan
 548. Soma
 549. Somadeva
 550. Somayajin
 551. Sopasarga
 552. Soshman
 553. Spardha
 554. Sparsha
 555. Spashtartha
 556. Spha
 557. Sphitasiddhi
 558. Sphota
 559. Sphotacandrika
 560. Sphotacataka
 561. Sphotachandrika
 562. Sphotana
 563. Sphotanirupana
 564. Sphotasiddhanta
 565. Sphotatattvanirupana
 566. Sphotavada
 567. Sphotayana
 568. Sprishta
 569. Srat
 570. Srikkan
 571. Srishtidhara
 572. Stha
 573. Sthana
 574. Sthanashashthi
 575. Sthanedvirvacanapaksha
 576. Sthaneyoga
 577. Sthanin
 578. Sthanivadbhava
 579. Sthanivat
 580. Sthanivattva
 581. Sthanyadeshabhava
 582. Sthapitavya
 583. Sthavirakaundinya
 584. Sthita
 585. Sthiti
 586. Stri
 587. Stripratyaya
 588. Stu
 589. Subanta
 590. Subdhatu
 591. Subodhini
 592. Suc
 593. Sudhanjana
 594. Sujanapandita
 595. Sumanorama
 596. Suna
 597. Sup
 598. Supadmasamasasamgraha
 599. Supadmasamasasamgrahatika
 600. Supadmavyakarana
 601. Supadmavyakaranatika
 602. Supsupsamasa
 603. Sutra
 604. Sutrabheda
 605. Sutrakara
 606. Sutrapatha
 607. Sutrashatakanyaya
 608. Svabhavika
 609. Svabhavya
 610. Svadi
 611. Svadyutpatti
 612. Svanga
 613. Svapadartha
 614. Svapatha
 615. Svara
 616. Svarabhakti
 617. Svarabhed
 618. Svarabhinna
 619. Svarapratirupaka
 620. Svarartha
 621. Svarasahitoccarana
 622. Svarasamdhi
 623. Svarasarvanama
 624. Svaravidhi
 625. Svaravirama
 626. Svaravivritti
 627. Svarita
 628. Svaritakarana
 629. Svaritapratijna
 630. Svaritet
 631. Svartha
 632. Svarthika
 633. Svarupagrahana
 634. Svarupavidhi
 635. Svarupayogyata
 636. Svashraya
 637. Svastha
 638. Svasvamisambangha
 639. Svatantra
 640. Svatantrapadopasthitipaksha
 641. Svatantrya
 642. Sya
 643. Syad
 644. Syadi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: