Vyakarana glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “s”, contains 626 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. S
 2. Sabhyasa
 3. Sadashivaagnihotri
 4. Sadashivabhatta
 5. Sadashivabhatti
 6. Sadashivapandita
 7. Sadesha
 8. Sadhaka
 9. Sadhakatama
 10. Sadhana
 11. Sadharana
 12. Sadhinar
 13. Sadhusundara
 14. Sagamaka
 15. Sagati
 16. Sahacarita
 17. Sahacarya
 18. Sahavivaksha
 19. Sahokti
 20. Sak
 21. Sakacka
 22. Sakanksha
 23. Sakaraka
 24. Sakarmaka
 25. Sakata
 26. Sakridakhyatanirgrahya
 27. Sakridgati
 28. Sakriyavisheshana
 29. Salinga
 30. Sam
 31. Sama
 32. Samabhahara
 33. Samabhivyahara
 34. Samadhana
 35. Samagama
 36. Samahara
 37. Samamnaya
 38. Saman
 39. Samana
 40. Samanadhikarana
 41. Samanadhikaranya
 42. Samanakartrika
 43. Samanakshara
 44. Samanapada
 45. Samanashraya
 46. Samantabhadra
 47. Samanvayapradipasamketa
 48. Samanya
 49. Samanyabhavishyat
 50. Samanyabhidhana
 51. Samanyagrahana
 52. Samanyagrahanavighata
 53. Samanyapeksha
 54. Samanyatidesha
 55. Samanyatideshaparibhasha
 56. Samanyavihita
 57. Samanyavisheshabhava
 58. Samapatti
 59. Samaropita
 60. Samartha
 61. Samarthadhikara
 62. Samarthaniya
 63. Samarthapada
 64. Samarthasutra
 65. Samarthavibhakti
 66. Samarthya
 67. Samasa
 68. Samasacakra
 69. Samasamanjari
 70. Samasan
 71. Samasanta
 72. Samasantashabdadesha
 73. Samasantodatta
 74. Samasashebha
 75. Samasavada
 76. Samasika
 77. Samatantravyakarana
 78. Samavasha
 79. Samavasthita
 80. Samavaya
 81. Samavedpratishakhya
 82. Samavesha
 83. Samaya
 84. Sambaddhartha
 85. Sambandha
 86. Sambandhapada
 87. Sambandhishibda
 88. Sambodhana
 89. Sambuddhi
 90. Samdarbhamrita
 91. Samdashta
 92. Samdeha
 93. Samdehanivrittyartha
 94. Samdharana
 95. Samdhi
 96. Samdhya
 97. Samdhyakshara
 98. Samgatartha
 99. Samghata
 100. Samghatartha
 101. Samgraha
 102. Samgrahasutrika
 103. Samgrihita
 104. Samhara
 105. Samhata
 106. Samhita
 107. Samhitapatha
 108. Samhitika
 109. Samjna
 110. Samjnabhuta
 111. Samjnadhikara
 112. Samjnapurvaka
 113. Samjnashabda
 114. Samjnavidhi
 115. Samjnin
 116. Samkarsha
 117. Saṃketa
 118. Samkhya
 119. Samkhyana
 120. Samkhyapurva
 121. Samkhyatanudesha
 122. Samkhyeya
 123. Samkshiptasara
 124. Samnamana
 125. Samnidhapana
 126. Samnidhi
 127. Samnipata
 128. Samnipatalakshana
 129. Samnipataparibhasha
 130. Samniyoga
 131. Samnyasika
 132. Sampadyakartri
 133. Sampradana
 134. Sampradharana
 135. Samprasarana
 136. Samprasaranabaliyastva
 137. Samprashna
 138. Sampratika
 139. Sampratipatti
 140. Sampratyaya
 141. Samprayukta
 142. Samprikta
 143. Samsarga
 144. Samsarge
 145. Samshlishta
 146. Samskara
 147. Samskritamanjari
 148. Samsprishta
 149. Samsrishta
 150. Samsrishtavadipaksha
 151. Samsvada
 152. Samsvara
 153. Samtana
 154. Samuccaya
 155. Samudaya
 156. Samuddesha
 157. Samuha
 158. Samuhika
 159. Samupasthapana
 160. Samupasthita
 161. Samvadacintamani
 162. Samvara
 163. Samvarana
 164. Samvijnana
 165. Samvijnata
 166. Samvrita
 167. Samyoga
 168. Samyogadilopa
 169. Samyogantalopa
 170. Samyukta
 171. Sancaya
 172. Sangama
 173. Sankrama
 174. Sannatara
 175. Sannihita
 176. Sannikarsha
 177. Sannivesha
 178. Sannivishta
 179. Sanubandha
 180. Sanunasika
 181. Sanvadbhava
 182. Sapadasaptadhyayi
 183. Sapavadaka
 184. Sapeksha
 185. Saptadhyayi
 186. Saptama
 187. Saptami
 188. Saptamika
 189. Saptasvara
 190. Sapurva
 191. Sapya
 192. Sara
 193. Sarak
 194. Sarala
 195. Sarangakavi
 196. Sarapradipika
 197. Sarasaraviveka
 198. Sarasatvari
 199. Sarasiddhantakaumudi
 200. Sarasvata
 201. Sarasvatabhashya
 202. Sarasvatakhyatadipika
 203. Sarasvataparibhasha
 204. Sarasvataprakriya
 205. Sarasvataprakriyatika
 206. Sarasvatasara
 207. Sarasvatasiddhantacandrika
 208. Sarasvatatika
 209. Sarasvatavyakarana
 210. Sarasvatikanthabharana
 211. Saravali
 212. Sarthaka
 213. Sarupa
 214. Sarvabhauma
 215. Sarvadarshanasamgraha
 216. Sarvadesha
 217. Sarvadhatuka
 218. Sarvadi
 219. Sarvakalika
 220. Sarvalakara
 221. Sarvalingata
 222. Sarvalopa
 223. Sarvamangala
 224. Sarvamukhasthana
 225. Sarvanama
 226. Sarvanaman
 227. Sarvanamasthana
 228. Sarvanamika
 229. Sarvanighata
 230. Sarvantya
 231. Sarvanudatta
 232. Sarvapadadesha
 233. Sarvaprasanga
 234. Sarvapratipadika
 235. Sarvapratishedha
 236. Sarvarakshita
 237. Sarvasyadvepada
 238. Sarvatha
 239. Sarvatra
 240. Sarvavibhaktika
 241. Sarvavibhaktyanta
 242. Sarvopadhivyabhicarartha
 243. Sarvopasarjana
 244. Sasamkhya
 245. Sashtha
 246. Sasthana
 247. Sasthanatara
 248. Sasvara
 249. Sat
 250. Satishishta
 251. Satishishtasvarabaliyastva
 252. Satsaptami
 253. Satta
 254. Sattva
 255. Sattvaguna
 256. Satva
 257. Satvashabd
 258. Satyaprabodha
 259. Saunaga
 260. Sauryabhagavan
 261. Sautra
 262. Sauvadika
 263. Savacana
 264. Savakasha
 265. Savarna
 266. Savarnadirdha
 267. Savarnagrahana
 268. Savarnya
 269. Savibhaktaka
 270. Savigha
 271. Savyaya
 272. Sayana
 273. Sayuk
 274. Se
 275. Sen
 276. Senaka
 277. Set
 278. Setka
 279. Setusamgraha
 280. Sh
 281. Sha
 282. Shabadesha
 283. Shabarasvamin
 284. Shabd
 285. Shabda
 286. Shabdabhedanirupana
 287. Shabdabhushana
 288. Shabdabodha
 289. Shabdabodhaprakashika
 290. Shabdabodhaprakriya
 291. Shabdabodhatarangini
 292. Shabdabodhavada
 293. Shabdacandrikoddhara
 294. Shabdadipika
 295. Shabdadyotyatva
 296. Shabdakaustubha
 297. Shabdakaustubhaguna
 298. Shabdakaustubhatika
 299. Shabdamanjari
 300. Shabdamrita
 301. Shabdanityatva
 302. Shabdantara
 303. Shabdanushasana
 304. Shabdaparayana
 305. Shabdaprabha
 306. Shabdaprayoga
 307. Shabdaratna
 308. Shabdaratnadipa
 309. Shabdaratnatika
 310. Shabdartharahasya
 311. Shabdarthasambandha
 312. Shabdarthashastra
 313. Shabdarthavivarana
 314. Shabdarthavyakarana
 315. Shabdarupa
 316. Shabdarupavali
 317. Shabdasamcaya
 318. Shabdasamjna
 319. Shabdasattvaprakasha
 320. Shabdashastra
 321. Shabdasiddhi
 322. Shabdasudha
 323. Shabdatattva
 324. Shabdavacyatva
 325. Shabdavivarana
 326. Shabdavyutpatti
 327. Shabdavyutpattikaumudi
 328. Shabddharthapratipatti
 329. Shabdendushekhara
 330. Shabdendushekharatika
 331. Shabdkaustubhavyakhya
 332. Shabdopadesha
 333. Shabdparavipratishedha
 334. Shabdsadhyaprayoga
 335. Shac
 336. Shadbhashacandrika
 337. Shadgavac
 338. Shadhyai
 339. Shadikaprastava
 340. Shaishika
 341. Shaishiriya
 342. Shaityayana
 343. Shakala
 344. Shakalaprakritibhava
 345. Shakalapratishedha
 346. Shakalya
 347. Shakan
 348. Shakandhuka
 349. Shakandhvadi
 350. Shakaparthivadi
 351. Shakapuni
 352. Shakatayana
 353. Shakatayanashabdanushasana
 354. Shakatayanatarangini
 355. Shakatayanavyakarana
 356. Shakhadi
 357. Shakina
 358. Shakta
 359. Shakti
 360. Shakya
 361. Shal
 362. Shalac
 363. Shalaturiya
 364. Shambhava
 365. Shambhu
 366. Shamkarabhatta
 367. Shamkarashastri
 368. Shamkhadhma
 369. Shamya
 370. Shan
 371. Shanac
 372. Shanan
 373. Shankari
 374. Shankatac
 375. Shantanava
 376. Shap
 377. Shar
 378. Sharadi
 379. Sharanadeva
 380. Sharatprabhriti
 381. Sharkaradi
 382. Sharngaravadi
 383. Sharvavarma
 384. Sharvavarman
 385. Sharvyavaya
 386. Shash
 387. Shashidevavritti
 388. Shashthi
 389. Shashthinirdishta
 390. Shashthisamasa
 391. Shashthitatpurusha
 392. Shashtyartha
 393. Shashvatika
 394. Shastra
 395. Shastrahani
 396. Shastrakrit
 397. Shastrakrita
 398. Shastrartha
 399. Shastrasiddhatva
 400. Shastratidesha
 401. Shatapada
 402. Shati
 403. Shatkaraka
 404. Shatkarakabalabodhini
 405. Shatkarakakhandanamandana
 406. Shatkarakalakshana
 407. Shatkarakanirupana
 408. Shatkarakavicara
 409. Shatkarakavivecana
 410. Shatri
 411. Shatrusvara
 412. Shatva
 413. Shaunaka
 414. Shaunakadi
 415. Shaunakapratishakhya
 416. Shaundadi
 417. Shavarga
 418. Shayac
 419. Shcutva
 420. She
 421. Shenyan
 422. Shesha
 423. Sheshacakrapani
 424. Sheshadri
 425. Sheshakrishna
 426. Sheshasharbhan
 427. Sheshashashthi
 428. Sheshashastri
 429. Shi
 430. Shidhvam
 431. Shighratara
 432. Shighri
 433. Shikan
 434. Shikha
 435. Shiksha
 436. Shindakadi
 437. Shirasya
 438. Shiromanibhattacarya
 439. Shirshanya
 440. Shishta
 441. Shishtaprayoga
 442. Shishtavyakhyana
 443. Shishyahita
 444. Shit
 445. Shivabhatta
 446. Shivadi
 447. Shivarama
 448. Shivaramendra
 449. Shivasutra
 450. Shkan
 451. Shlathabandha
 452. Shlishta
 453. Shlokavartika
 454. Shlu
 455. Shluvadbhava
 456. Shluvidhi
 457. Shluvikarana
 458. Shna
 459. Shnam
 460. Shnu
 461. Shodashakarika
 462. Shodha
 463. Shpha
 464. Shphak
 465. Shraddha
 466. Shramanadi
 467. Shratisamanya
 468. Shravana
 469. Shravin
 470. Shrenyadi
 471. Shridhara
 472. Shridhari
 473. Shrikanokta
 474. Shrimanasharma
 475. Shrimanikantha
 476. Shrinivasa
 477. Shruta
 478. Shrutakevalin
 479. Shruti
 480. Shruyamana
 481. Shrvasanupradana
 482. Shtarac
 483. Shthac
 484. Shthal
 485. Shthan
 486. Shtip
 487. Shtlan
 488. Shtran
 489. Shtutva
 490. Shu
 491. Shubhradi
 492. Shuddha
 493. Shuddhashubodhasutrarthavyakarana
 494. Shuk
 495. Shuklayajuhpratishakhya
 496. Shundikadi
 497. Shurasimha
 498. Shut
 499. Shva
 500. Shvasa
 501. Shvastani
 502. Shvobhutivritti
 503. Shvun
 504. Shyan
 505. Sic
 506. Sicipad
 507. Siddha
 508. Siddhahemacandra
 509. Siddhakanda
 510. Siddhanandin
 511. Siddhanta
 512. Siddhantakaumudi
 513. Siddhantakaumudigudhaphakkikaprakasha
 514. Siddhantakaumudivadartha
 515. Siddhantaratna
 516. Siddhantaratnankura
 517. Siddhantasarasvata
 518. Siddhantin
 519. Siddhi
 520. Sim
 521. Simhavalokitanyaya
 522. Sip
 523. Siradeva
 524. Siyut
 525. Skandhac
 526. Smai
 527. Smat
 528. Smriti
 529. Smritinirupana
 530. Snan
 531. Soma
 532. Somadeva
 533. Somayajin
 534. Sopasarga
 535. Soshman
 536. Spardha
 537. Sparsha
 538. Spashtartha
 539. Spha
 540. Sphitasiddhi
 541. Sphota
 542. Sphotacandrika
 543. Sphotacataka
 544. Sphotana
 545. Sphotanirupana
 546. Sphotasiddhanta
 547. Sphotatattvanirupana
 548. Sphotavada
 549. Sphotayana
 550. Sprishta
 551. Srat
 552. Srikkan
 553. Srishtidhara
 554. Stha
 555. Sthana
 556. Sthanashashthi
 557. Sthanedvirvacanapaksha
 558. Sthaneyoga
 559. Sthanin
 560. Sthanivadbhava
 561. Sthanivat
 562. Sthanivattva
 563. Sthanyadeshabhava
 564. Sthapitavya
 565. Sthavirakaundinya
 566. Sthita
 567. Sthiti
 568. Stri
 569. Stripratyaya
 570. Stu
 571. Subanta
 572. Subdhatu
 573. Subodhini
 574. Suc
 575. Sudhanjana
 576. Sujanapandita
 577. Sumanorama
 578. Suna
 579. Sup
 580. Supadmasamasasamgraha
 581. Supadmasamasasamgrahatika
 582. Supadmavyakarana
 583. Supadmavyakaranatika
 584. Supsupsamasa
 585. Sutra
 586. Sutrabheda
 587. Sutrakara
 588. Sutrapatha
 589. Sutrashatakanyaya
 590. Svabhavika
 591. Svabhavya
 592. Svadi
 593. Svadyutpatti
 594. Svanga
 595. Svapadartha
 596. Svapatha
 597. Svara
 598. Svarabhakti
 599. Svarabhed
 600. Svarabhinna
 601. Svarapratirupaka
 602. Svarartha
 603. Svarasahitoccarana
 604. Svarasamdhi
 605. Svarasarvanama
 606. Svaravidhi
 607. Svaravirama
 608. Svaravivritti
 609. Svarita
 610. Svaritakarana
 611. Svaritapratijna
 612. Svaritet
 613. Svartha
 614. Svarthika
 615. Svarupagrahana
 616. Svarupavidhi
 617. Svarupayogyata
 618. Svashraya
 619. Svastha
 620. Svasvamisambangha
 621. Svatantra
 622. Svatantrapadopasthitipaksha
 623. Svatantrya
 624. Sya
 625. Syad
 626. Syadi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: