Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 660 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhikrama
 20. Abhikriti
 21. Abhikshnya
 22. Abhinidhana
 23. Abhinihita
 24. Abhinihitasvara
 25. Abhinirvriti
 26. Abhinishtana
 27. Abhinivishta
 28. Abhipraya
 29. Abhisarini
 30. Abhisvarita
 31. Abhividhi
 32. Abhivyadana
 33. Abhivyahara
 34. Abhiyakarya
 35. Abhiyaprakarana
 36. Abhiyasiddhatva
 37. Abhutatadbhava
 38. Abhyahata
 39. Abhyam
 40. Abhyamkara
 41. Abhyantara
 42. Abhyantaraprayatna
 43. Abhyasa
 44. Abhyasta
 45. Abhyatilaka
 46. Abhyavritti
 47. Ac
 48. Acara
 49. Acarakvip
 50. Acarya
 51. Acaryadeshiya
 52. Acaryasampad
 53. Ach
 54. Achara
 55. Acharya
 56. Acharyadeshiya
 57. Acikitsya
 58. Acitadi
 59. Adac
 60. Adadi
 61. Adadika
 62. Adarshana
 63. Adesa
 64. Adeshin
 65. Adhara
 66. Adharadheyabhava
 67. Adheya
 68. Adhikara
 69. Adhikarana
 70. Adhikya
 71. Adhishta
 72. Adhisparsham
 73. Adhrishiya
 74. Adhuna
 75. Adhyahara
 76. Adhyai
 77. Adhyasa
 78. Adhyatmadi
 79. Adi
 80. Adikarman
 81. Adiprabhriti
 82. Adishta
 83. Adit
 84. Adivriddhi
 85. Adn
 86. Adosha
 87. Adravyavacin
 88. Adrishta
 89. Aduk
 90. Adviyoni
 91. Advyupasarge
 92. Adya
 93. Adyantavattva
 94. Adyatani
 95. Adyudatta
 96. Adyudattanipatana
 97. Agama
 98. Agamakatva
 99. Agamin
 100. Agantuka
 101. Agarviya
 102. Agastya
 103. Agati
 104. Aghikarasutra
 105. Aghosha
 106. Aglopa
 107. Agnaukaravaninyaya
 108. Agnignipadadigana
 109. Agniveshya
 110. Agniveshyayana
 111. Agra
 112. Agrahana
 113. Agravala
 114. Agrayana
 115. Agrihita
 116. Agun
 117. Ah
 118. Ahan
 119. Ahi
 120. Ahika
 121. Ahitagnyadi
 122. Ahkara
 123. Ai
 124. Aic
 125. Aikapadika
 126. Aikapadya
 127. Aikarthya
 128. Aikashrutya
 129. Aikasvarya
 130. Aindra
 131. Aip
 132. Airak
 133. Ais
 134. Aishukaryadi
 135. Ait
 136. Aittva
 137. Ajadigana
 138. Ajahatsvartha
 139. Ajbhakti
 140. Ajiradigana
 141. Ajitasena
 142. Ak
 143. Aka
 144. Akac
 145. Akach
 146. Akalaka
 147. Akalapaka
 148. Akam
 149. Akama
 150. Akan
 151. Akandatandava
 152. Akanksha
 153. Akankshya
 154. Akara
 155. Akaraka
 156. Akarmaka
 157. Akarshadi
 158. Akarshaka
 159. Akartri
 160. Akarya
 161. Akathita
 162. Akhandashabdabodha
 163. Akhya
 164. Akhyata
 165. Akhyataprakriya
 166. Akhyataviveka
 167. Akhyatavyakarana
 168. Akinic
 169. Akit
 170. Akrit
 171. Akrita
 172. Akritakari
 173. Akritasamdhi
 174. Akritasamhita
 175. Akritavyuha
 176. Akriti
 177. Akritigana
 178. Akritrima
 179. Akritsna
 180. Akshadyutadigana
 181. Akshara
 182. Aksharanga
 183. Aksharapankti
 184. Aksharasamamnaya
 185. Aksharasamamnayika
 186. Akshepa
 187. Akshipta
 188. Akta
 189. Akusmiya
 190. Al
 191. Alac
 192. Alakshana
 193. Alaukikavigraha
 194. Alingavacana
 195. Alontyavidhi
 196. Alopa
 197. Alpachtara
 198. Alpactara
 199. Alpapeksha
 200. Alpaprana
 201. Alpaprayoga
 202. Alpatara
 203. Alpragrahana
 204. Alu
 205. Aluc
 206. Aluk
 207. Aluksamasa
 208. Alvidhi
 209. Am
 210. Amantrana
 211. Amantrita
 212. Amantritakaraka
 213. Amantrya
 214. Amara
 215. Amaracandra
 216. Amarachandra
 217. Ambukrita
 218. Aminac
 219. Amishra
 220. Amoghavarsha
 221. Amredita
 222. Amreditasamasa
 223. Amritabharati
 224. Amritasmriti
 225. Amshisamasa
 226. Amshugana
 227. Amu
 228. An
 229. Ana
 230. Anabhidhana
 231. Anabhihita
 232. Anabhinirvritta
 233. Anabhyasa
 234. Anacka
 235. Anadara
 236. Anadesha
 237. Anadishta
 238. Anadyatana
 239. Anaga
 240. Anagavat
 241. Anahva
 242. Anaikantika
 243. Anaimittika
 244. Anakanksha
 245. Anakriti
 246. Analvidhi
 247. Anan
 248. Ananantarya
 249. Anantara
 250. Anantya
 251. Ananubanghaka
 252. Ananya
 253. Ananyavadbhava
 254. Anapya
 255. Anarsha
 256. Anarthaka
 257. Anarthakya
 258. Anarthantaram
 259. Anarthantaravacinah
 260. Anata
 261. Anatidishta
 262. Anatyantagati
 263. Anavakasha
 264. Anavakashatva
 265. Anavastha
 266. Anavasthana
 267. Anavasthita
 268. Anavayava
 269. Anejanta
 270. Anekac
 271. Anekakshara
 272. Anekal
 273. Anekanta
 274. Anekartha
 275. Anekashesha
 276. Anekasvara
 277. Anga
 278. Angadhikara
 279. Angavritta
 280. Angulyadigana
 281. Ani
 282. Anic
 283. Aningya
 284. Anipatya
 285. Anirdaprathama
 286. Anirdishtartha
 287. Anishta
 288. Anishtijna
 289. Anit
 290. Anitkarika
 291. Anitkarikavivarana
 292. Anitya
 293. Aniyar
 294. Aniyata
 295. Aniyatapumska
 296. Ankita
 297. Annaiyacarya
 298. Anpad
 299. Anta
 300. Antadivadbhava
 301. Antahkarya
 302. Antahpadam
 303. Antahpata
 304. Antahstha
 305. Antakarana
 306. Antam
 307. Antara
 308. Antaranga
 309. Antarangabaliyastva
 310. Antarangalakshana
 311. Antarangaparibhasha
 312. Antaratama
 313. Antarbhava
 314. Antargana
 315. Antarhita
 316. Antarya
 317. Antastha
 318. Antavadbhava
 319. Ante
 320. Anti
 321. Antodatta
 322. Antu
 323. Antya
 324. Anu
 325. Anubandha
 326. Anubhutisvarupacarya
 327. Anubhutisvarupacharya
 328. Anudatta
 329. Anudattatara
 330. Anudattet
 331. Anuddesha
 332. Anudesha
 333. Anuk
 334. Anukarana
 335. Anukarshana
 336. Anukarya
 337. Anukrama
 338. Anukramana
 339. Anukrishta
 340. Anukta
 341. Anukti
 342. Anuloma
 343. Anulomasamdhi
 344. Anum
 345. Anumanika
 346. Anunasika
 347. Anunasikya
 348. Anunyasa
 349. Anupapadyamana
 350. Anupapanna
 351. Anupapatti
 352. Anuparipadyasamhita
 353. Anupasarjana
 354. Anupradana
 355. Anuprayoga
 356. Anupurvi
 357. Anupurvya
 358. Anupurvyasamhita
 359. Anusamhara
 360. Anusamhitam
 361. Anusasana
 362. Anushanga
 363. Anusvara
 364. Anutpati
 365. Anuttama
 366. Anuvada
 367. Anuvartana
 368. Anuvartya
 369. Anuvidhi
 370. Anuvritti
 371. Anvadesha
 372. Anvadeshaka
 373. Anvakarshaka
 374. Anvaksharasamdhi
 375. Anvarthaka
 376. Anvarthasamjna
 377. Anvavasarga
 378. Anvaya
 379. Anvayavyabhicara
 380. Anvayavyabhichara
 381. Anvayavyatireka
 382. Anyapadartha
 383. Anyartha
 384. Anyasadrishadhikarana
 385. Anyatarasyam
 386. Anyataratah
 387. Anyayukta
 388. Anyayya
 389. Anyonyasamshraya
 390. Ap
 391. Apabhramsha
 392. Apadana
 393. Apadeva
 394. Apakarsha
 395. Apaniniya
 396. Aparthaka
 397. Apashabda
 398. Apatti
 399. Apavada
 400. Apavadabaliyastca
 401. Apavadanyaya
 402. Apavadavipratishedha
 403. Apavarga
 404. Apavarna
 405. Apavrikta
 406. Apaya
 407. Apeksha
 408. Api
 409. Apishala
 410. Apishali
 411. Apit
 412. Apluta
 413. Apoddhara
 414. Appayadikshita
 415. Apradhana
 416. Aprakritisvaratva
 417. Apraptavibhasha
 418. Apraptavidhana
 419. Apraptavidhi
 420. Apraptavikalpa
 421. Aprapti
 422. Aprasanga
 423. Aprasiddha
 424. Aprasiddhi
 425. Apratipatti
 426. Apratishedha
 427. Apratyaya
 428. Aprayega
 429. Aprayogin
 430. Aprayukta
 431. Apuk
 432. Apurva
 433. Aput
 434. Apya
 435. Ar
 436. Ara
 437. Arade
 438. Arak
 439. Arakan
 440. Araktasandhi
 441. Aran
 442. Ardhadhatuka
 443. Ardhadhatukadhikara
 444. Ardhahrasvodatta
 445. Ardhajaratiya
 446. Ardhaka
 447. Ardhamatrika
 448. Ardharcadi
 449. Ardhavisarga
 450. Ari
 451. Arihanadi
 452. Ariphita
 453. Arka
 454. Aropa
 455. Aroparniya
 456. Arsha
 457. Arshaadi
 458. Artha
 459. Arthabhidhana
 460. Arthagati
 461. Arthagrahana
 462. Arthanirdesha
 463. Arthaniyama
 464. Arthapatti
 465. Arthasamaja
 466. Arthavadgrahanaparibhasha
 467. Aru
 468. Asamartha
 469. Asamarthasamasa
 470. Asamarthya
 471. Asamasa
 472. Asamasta
 473. Asambhava
 474. Asamhita
 475. Asamjna
 476. Asamjnaka
 477. Asamkhya
 478. Asamnidhana
 479. Asamnikarsha
 480. Asampratyaya
 481. Asamyoga
 482. Asanna
 483. Asarupa
 484. Asarupya
 485. Asarvavibhakti
 486. Asatti
 487. Asattva
 488. Ase
 489. Ash
 490. Asha
 491. Ashakti
 492. Ashis
 493. Ashmadi
 494. Ashraya
 495. Ashtadhyayi
 496. Ashtaka
 497. Ashtakshara
 498. Ashtama
 499. Ashtamangala
 500. Ashubodha
 501. Ashva
 502. Ashvadi
 503. Ashvaghasadi
 504. Ashvalayanapratishakhya
 505. Ashvapatyadi
 506. Asi
 507. Asic
 508. Asich
 509. Asiddha
 510. Asiddhaparibhasha
 511. Asiddhatva
 512. Asmad
 513. Aspashta
 514. Asprishta
 515. Astarapankati
 516. Astati
 517. Astha
 518. Asthapita
 519. Asti
 520. Asud
 521. Asuk
 522. Asun
 523. Asvadiya
 524. Asvapadavigraha
 525. Asvaraka
 526. Asvayamdrishta
 527. Asya
 528. At
 529. Atac
 530. Atadanubandhaka
 531. Ataddhita
 532. Atam
 533. Atan
 534. Atantra
 535. Atasuc
 536. Atatkala
 537. Ate
 538. Atha
 539. Athac
 540. Atharvapratishakhya
 541. Athuc
 542. Athus
 543. Ati
 544. Atibahu
 545. Atidesha
 546. Atidhriti
 547. Atihara
 548. Atijagati
 549. Atikrama
 550. Atinichrit
 551. Atinicrit
 552. Atipatti
 553. Atiprasanga
 554. Atirikta
 555. Atishakvari
 556. Atishaya
 557. Atishayana
 558. Atishayika
 559. Atishayikanta
 560. Atisparsha
 561. Atisvarya
 562. Ativyakta
 563. Ativyapti
 564. Ativyasta
 565. Atman
 566. Atmanebhasha
 567. Atmanepada
 568. Atrin
 569. Atu
 570. Atus
 571. Atva
 572. Atvat
 573. Atyadigana
 574. Atyalpa
 575. Atyalpasprishta
 576. Atyantagati
 577. Atyantapahnava
 578. Atyantasamyoga
 579. Atyashti
 580. Atyaya
 581. Atyuccanica
 582. Atyupasamhrita
 583. Audavraji
 584. Audumvarayana
 585. Aunadika
 586. Aunadikapadarnava
 587. Aupacarika
 588. Aupacharika
 589. Aupadeshika
 590. Aupamanyava
 591. Aupamika
 592. Aupasamkhyanika
 593. Aupashleshika
 594. Aurasa
 595. Aurasya
 596. Aush
 597. Aushniha
 598. Aut
 599. Autsargika
 600. Auttarapadika
 601. Autva
 602. Avacana
 603. Avachana
 604. Avachuri
 605. Avacuri
 606. Avadharana
 607. Avadhi
 608. Avadhimat
 609. Avagraha
 610. Avagrahavirama
 611. Avagyogavid
 612. Avakasa
 613. Avakshara
 614. Avan
 615. Avapodvapa
 616. Avarna
 617. Avasana
 618. Avashamgama
 619. Avashishtalinga
 620. Avashyaka
 621. Avashyam
 622. Avastha
 623. Avasthita
 624. Avat
 625. Avayava
 626. Avayavashashthi
 627. Avibhagapaksha
 628. Avicalin
 629. Avidhi
 630. Avighatartha
 631. Avilambita
 632. Aviravikanyaya
 633. Avishesha
 634. Avisheshita
 635. Avishtalinga
 636. Avivaksha
 637. Avivakshita
 638. Avriddha
 639. Avritti
 640. Avyakta
 641. Avyapavrikta
 642. Avyapti
 643. Avyapya
 644. Avyavadhana
 645. Avyavastha
 646. Avyaya
 647. Avyayarthanirupana
 648. Avyayasamgraha
 649. Avyayibhava
 650. Avyutpanna
 651. Avyutpannapaksha
 652. Ay
 653. Aya
 654. Ayac
 655. Ayama
 656. Ayan
 657. Ayavana
 658. Ayogavaha
 659. Ayuj
 660. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: