Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 677 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhikrama
 20. Abhikriti
 21. Abhikshnya
 22. Abhinidhana
 23. Abhinihita
 24. Abhinihitasvara
 25. Abhinirvriti
 26. Abhinishtana
 27. Abhinivishta
 28. Abhipraya
 29. Abhisarini
 30. Abhisvarita
 31. Abhividhi
 32. Abhivyadana
 33. Abhivyahara
 34. Abhiyakarya
 35. Abhiyaprakarana
 36. Abhiyasiddhatva
 37. Abhutatadbhava
 38. Abhyahata
 39. Abhyam
 40. Abhyamkara
 41. Abhyantara
 42. Abhyantaraprayatna
 43. Abhyasa
 44. Abhyasta
 45. Abhyatilaka
 46. Abhyavritti
 47. Ac
 48. Acara
 49. Acarakvip
 50. Acarya
 51. Acaryadeshiya
 52. Acaryasampad
 53. Ach
 54. Achara
 55. Acharya
 56. Acharyadeshiya
 57. Acikitsya
 58. Acitadi
 59. Adac
 60. Adadi
 61. Adadika
 62. Adarshana
 63. Adesa
 64. Adeshin
 65. Adhara
 66. Adharadheyabhava
 67. Adheya
 68. Adhikara
 69. Adhikarana
 70. Adhikya
 71. Adhishta
 72. Adhisparsham
 73. Adhrishiya
 74. Adhuna
 75. Adhyahara
 76. Adhyai
 77. Adhyasa
 78. Adhyatmadi
 79. Adi
 80. Adikarman
 81. Adiprabhriti
 82. Adishta
 83. Adit
 84. Adivriddhi
 85. Adn
 86. Adosha
 87. Adravyavacin
 88. Adrishta
 89. Aduk
 90. Adviyoni
 91. Advyupasarge
 92. Adya
 93. Adyantavattva
 94. Adyatani
 95. Adyudatta
 96. Adyudattanipatana
 97. Agama
 98. Agamakatva
 99. Agamin
 100. Agantuka
 101. Agarviya
 102. Agastya
 103. Agati
 104. Aghikarasutra
 105. Aghosha
 106. Aglopa
 107. Agnaukaravaninyaya
 108. Agnignipadadigana
 109. Agniveshya
 110. Agniveshyayana
 111. Agra
 112. Agrahana
 113. Agravala
 114. Agrayana
 115. Agrihita
 116. Agun
 117. Ah
 118. Ahan
 119. Ahi
 120. Ahika
 121. Ahitagnyadi
 122. Ahkara
 123. Ai
 124. Aic
 125. Aikapadika
 126. Aikapadya
 127. Aikarthya
 128. Aikashrutya
 129. Aikasvarya
 130. Aindra
 131. Aip
 132. Airak
 133. Ais
 134. Aishukaryadi
 135. Ait
 136. Aittva
 137. Ajadigana
 138. Ajahatsvartha
 139. Ajbhakti
 140. Ajiradigana
 141. Ajitasena
 142. Ak
 143. Aka
 144. Akac
 145. Akach
 146. Akalaka
 147. Akalapaka
 148. Akam
 149. Akama
 150. Akampita
 151. Akan
 152. Akandatandava
 153. Akanksha
 154. Akankshya
 155. Akara
 156. Akaraka
 157. Akarmaka
 158. Akarshadi
 159. Akarshaka
 160. Akartri
 161. Akarya
 162. Akathita
 163. Akhandashabdabodha
 164. Akhya
 165. Akhyata
 166. Akhyataprakriya
 167. Akhyataviveka
 168. Akhyatavyakarana
 169. Akinic
 170. Akit
 171. Akrit
 172. Akrita
 173. Akritakari
 174. Akritasamdhi
 175. Akritasamhita
 176. Akritavyuha
 177. Akriti
 178. Akritigana
 179. Akritrima
 180. Akritsna
 181. Akshadyutadigana
 182. Akshara
 183. Aksharanga
 184. Aksharapankti
 185. Aksharasamamnaya
 186. Aksharasamamnayika
 187. Akshepa
 188. Akshipta
 189. Akta
 190. Akusmiya
 191. Al
 192. Alac
 193. Alakshana
 194. Alakshanika
 195. Alaukikavigraha
 196. Alinga
 197. Alingavacana
 198. Alontyavidhi
 199. Alopa
 200. Alpachtara
 201. Alpactara
 202. Alpapeksha
 203. Alpaprana
 204. Alpaprayoga
 205. Alpatara
 206. Alpragrahana
 207. Alu
 208. Aluc
 209. Aluk
 210. Aluksamasa
 211. Alvidhi
 212. Am
 213. Amantrana
 214. Amantrita
 215. Amantritakaraka
 216. Amantrya
 217. Amara
 218. Amaracandra
 219. Amarachandra
 220. Ambukrita
 221. Aminac
 222. Amishra
 223. Amogha
 224. Amoghavarsha
 225. Amredita
 226. Amreditasamasa
 227. Amritabharati
 228. Amritasmriti
 229. Amshisamasa
 230. Amshugana
 231. Amu
 232. An
 233. Ana
 234. Anabhidhana
 235. Anabhihita
 236. Anabhinirvritta
 237. Anabhyasa
 238. Anacka
 239. Anad
 240. Anadara
 241. Anadesha
 242. Anadishta
 243. Anadyatana
 244. Anaga
 245. Anagavat
 246. Anahva
 247. Anaikantika
 248. Anaimittika
 249. Anakanksha
 250. Anakriti
 251. Analvidhi
 252. Anan
 253. Ananantarya
 254. Anantara
 255. Anantarya
 256. Anantya
 257. Ananubanghaka
 258. Ananya
 259. Ananyavadbhava
 260. Anapya
 261. Anarsha
 262. Anarthaka
 263. Anarthakya
 264. Anarthantaram
 265. Anarthantaravacinah
 266. Anata
 267. Anatidishta
 268. Anatyantagati
 269. Anavakasha
 270. Anavakashatva
 271. Anavastha
 272. Anavasthana
 273. Anavasthita
 274. Anavayava
 275. Anejanta
 276. Anekac
 277. Anekakshara
 278. Anekal
 279. Anekanta
 280. Anekartha
 281. Anekashesha
 282. Anekasvara
 283. Anga
 284. Angadhikara
 285. Angavritta
 286. Angulyadigana
 287. Ani
 288. Anic
 289. Animitta
 290. Aningya
 291. Anipatya
 292. Anirdaprathama
 293. Anirdishtartha
 294. Anishta
 295. Anishtijna
 296. Anit
 297. Anitkarika
 298. Anitkarikavivarana
 299. Anitya
 300. Aniyar
 301. Aniyata
 302. Aniyatapumska
 303. Ankita
 304. Annaiyacarya
 305. Anpad
 306. Anta
 307. Antadivadbhava
 308. Antahkarya
 309. Antahpadam
 310. Antahpata
 311. Antahstha
 312. Antakarana
 313. Antam
 314. Antara
 315. Antaranga
 316. Antarangabaliyastva
 317. Antarangalakshana
 318. Antarangaparibhasha
 319. Antaratama
 320. Antaratamya
 321. Antarbhava
 322. Antargana
 323. Antarhita
 324. Antarya
 325. Antastha
 326. Antavadbhava
 327. Ante
 328. Anti
 329. Antodatta
 330. Antu
 331. Antya
 332. Anu
 333. Anubandha
 334. Anubhutisvarupacarya
 335. Anubhutisvarupacharya
 336. Anudatta
 337. Anudattatara
 338. Anudattet
 339. Anudattopadesha
 340. Anuddesha
 341. Anudesha
 342. Anuk
 343. Anukarana
 344. Anukarshana
 345. Anukarya
 346. Anukrama
 347. Anukramana
 348. Anukrishta
 349. Anukta
 350. Anukti
 351. Anuloma
 352. Anulomasamdhi
 353. Anum
 354. Anumana
 355. Anumanika
 356. Anunada
 357. Anunasika
 358. Anunasikya
 359. Anunyasa
 360. Anupapadyamana
 361. Anupapanna
 362. Anupapatti
 363. Anuparipadyasamhita
 364. Anupasarjana
 365. Anupradana
 366. Anuprayoga
 367. Anupurvi
 368. Anupurvya
 369. Anupurvyasamhita
 370. Anusamhara
 371. Anusamhitam
 372. Anusasana
 373. Anushanga
 374. Anusvara
 375. Anutpati
 376. Anuttama
 377. Anuvada
 378. Anuvartana
 379. Anuvartya
 380. Anuvidhi
 381. Anuvritti
 382. Anvadesha
 383. Anvadeshaka
 384. Anvakarshaka
 385. Anvaksharasamdhi
 386. Anvarthaka
 387. Anvarthasamjna
 388. Anvavasarga
 389. Anvaya
 390. Anvayavyabhicara
 391. Anvayavyabhichara
 392. Anvayavyatireka
 393. Anyapadartha
 394. Anyartha
 395. Anyasadrishadhikarana
 396. Anyatarasyam
 397. Anyataratah
 398. Anyayukta
 399. Anyayya
 400. Anyonyasamshraya
 401. Ap
 402. Apabhramsha
 403. Apadana
 404. Apadeva
 405. Apakarsha
 406. Apaniniya
 407. Aparthaka
 408. Apashabda
 409. Apatti
 410. Apavada
 411. Apavadabaliyastca
 412. Apavadanyaya
 413. Apavadavipratishedha
 414. Apavarga
 415. Apavarna
 416. Apavrikta
 417. Apaya
 418. Apeksha
 419. Api
 420. Apishala
 421. Apishali
 422. Apit
 423. Apluta
 424. Apoddhara
 425. Appayadikshita
 426. Apradhana
 427. Aprakritisvaratva
 428. Apraptavibhasha
 429. Apraptavidhana
 430. Apraptavidhi
 431. Apraptavikalpa
 432. Aprapti
 433. Aprasanga
 434. Aprasiddha
 435. Aprasiddhi
 436. Apratipatti
 437. Apratishedha
 438. Apratyaya
 439. Aprayega
 440. Aprayogin
 441. Aprayukta
 442. Apuk
 443. Apurva
 444. Aput
 445. Apya
 446. Ar
 447. Ara
 448. Arade
 449. Arak
 450. Arakan
 451. Araktasandhi
 452. Aran
 453. Ardhadhatuka
 454. Ardhadhatukadhikara
 455. Ardhahrasvodatta
 456. Ardhajaratiya
 457. Ardhaka
 458. Ardhamatra
 459. Ardhamatrika
 460. Ardharcadi
 461. Ardhavisarga
 462. Ari
 463. Arihanadi
 464. Ariphita
 465. Arka
 466. Aropa
 467. Aroparniya
 468. Arsha
 469. Arshaadi
 470. Artha
 471. Arthabhidhana
 472. Arthagati
 473. Arthagrahana
 474. Arthanirdesha
 475. Arthaniyama
 476. Arthapatti
 477. Arthasamaja
 478. Arthavadgrahanaparibhasha
 479. Aru
 480. Asamartha
 481. Asamarthasamasa
 482. Asamarthya
 483. Asamasa
 484. Asamasta
 485. Asambhava
 486. Asamhita
 487. Asamjna
 488. Asamjnaka
 489. Asamkhya
 490. Asamnidhana
 491. Asamnikarsha
 492. Asampratyaya
 493. Asamyoga
 494. Asanna
 495. Asarupa
 496. Asarupya
 497. Asarvavibhakti
 498. Asatti
 499. Asattva
 500. Ase
 501. Ash
 502. Asha
 503. Ashakti
 504. Ashis
 505. Ashmadi
 506. Ashraya
 507. Ashtadhyayi
 508. Ashtaka
 509. Ashtakshara
 510. Ashtama
 511. Ashtamangala
 512. Ashubodha
 513. Ashva
 514. Ashvadi
 515. Ashvaghasadi
 516. Ashvalayanapratishakhya
 517. Ashvapatyadi
 518. Ashvatthanarayana
 519. Asi
 520. Asic
 521. Asich
 522. Asiddha
 523. Asiddhaparibhasha
 524. Asiddhatva
 525. Asmad
 526. Aspashta
 527. Asprishta
 528. Astarapankati
 529. Astati
 530. Astha
 531. Asthapita
 532. Asti
 533. Asud
 534. Asuk
 535. Asun
 536. Asvadiya
 537. Asvapadavigraha
 538. Asvaraka
 539. Asvayamdrishta
 540. Asya
 541. At
 542. Atac
 543. Atadanubandhaka
 544. Ataddhita
 545. Atam
 546. Atan
 547. Atantra
 548. Atasuc
 549. Atatkala
 550. Ate
 551. Atha
 552. Athac
 553. Atharvapratishakhya
 554. Athuc
 555. Athus
 556. Ati
 557. Atibahu
 558. Atidesha
 559. Atidhriti
 560. Atihara
 561. Atijagati
 562. Atikrama
 563. Atinichrit
 564. Atinicrit
 565. Atipatti
 566. Atiprasanga
 567. Atirikta
 568. Atishakvari
 569. Atishaya
 570. Atishayana
 571. Atishayika
 572. Atishayikanta
 573. Atisparsha
 574. Atisvarya
 575. Ativyakta
 576. Ativyapti
 577. Ativyasta
 578. Atman
 579. Atmanebhasha
 580. Atmanepada
 581. Atrin
 582. Attva
 583. Atu
 584. Atus
 585. Atva
 586. Atvat
 587. Atyadigana
 588. Atyalpa
 589. Atyalpasprishta
 590. Atyantagati
 591. Atyantapahnava
 592. Atyantasamyoga
 593. Atyashti
 594. Atyaya
 595. Atyuccanica
 596. Atyupasamhrita
 597. Audavraji
 598. Auddeshika
 599. Audumvarayana
 600. Aunadika
 601. Aunadikapadarnava
 602. Aupacarika
 603. Aupacharika
 604. Aupadeshika
 605. Aupamanyava
 606. Aupamika
 607. Aupasamkhyanika
 608. Aupashleshika
 609. Aurasa
 610. Aurasya
 611. Aush
 612. Aushniha
 613. Aut
 614. Autsargika
 615. Auttarapadika
 616. Autva
 617. Avacana
 618. Avaccheda
 619. Avachana
 620. Avachchheda
 621. Avachuri
 622. Avacuri
 623. Avadharana
 624. Avadhi
 625. Avadhimat
 626. Avagraha
 627. Avagrahavirama
 628. Avagyogavid
 629. Avakasa
 630. Avakshara
 631. Avan
 632. Avapodvapa
 633. Avarna
 634. Avasana
 635. Avashamgama
 636. Avashishtalinga
 637. Avashyaka
 638. Avashyam
 639. Avastha
 640. Avasthita
 641. Avat
 642. Avayava
 643. Avayavashashthi
 644. Avibhagapaksha
 645. Avicalin
 646. Avidhi
 647. Avighatartha
 648. Avilambita
 649. Aviravikanyaya
 650. Avishesha
 651. Avisheshita
 652. Avishtalinga
 653. Avivaksha
 654. Avivakshita
 655. Avriddha
 656. Avritti
 657. Avyakta
 658. Avyapavrikta
 659. Avyapti
 660. Avyapya
 661. Avyavadhana
 662. Avyavastha
 663. Avyaya
 664. Avyayarthanirupana
 665. Avyayasamgraha
 666. Avyayibhava
 667. Avyutpanna
 668. Avyutpannapaksha
 669. Ay
 670. Aya
 671. Ayac
 672. Ayama
 673. Ayan
 674. Ayavana
 675. Ayogavaha
 676. Ayuj
 677. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: