Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 694 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhijalpa
 20. Abhijalpanirupana
 21. Abhikrama
 22. Abhikriti
 23. Abhikshnya
 24. Abhinidhana
 25. Abhinihita
 26. Abhinihitasvara
 27. Abhinirvriti
 28. Abhinishtana
 29. Abhinivishta
 30. Abhipraya
 31. Abhisarini
 32. Abhisvarita
 33. Abhividhi
 34. Abhivyadana
 35. Abhivyahara
 36. Abhiyakarya
 37. Abhiyaprakarana
 38. Abhiyasiddhatva
 39. Abhutatadbhava
 40. Abhyahata
 41. Abhyam
 42. Abhyamkara
 43. Abhyantara
 44. Abhyantaraprayatna
 45. Abhyasa
 46. Abhyasta
 47. Abhyatilaka
 48. Abhyavritti
 49. Ac
 50. Acara
 51. Acarakvip
 52. Acarya
 53. Acaryadeshiya
 54. Acaryasampad
 55. Acikitsya
 56. Acitadi
 57. Adac
 58. Adadi
 59. Adadika
 60. Adanta
 61. Adarshana
 62. Adesa
 63. Adeshin
 64. Adhara
 65. Adharadheyabhava
 66. Adheya
 67. Adhika
 68. Adhikara
 69. Adhikarana
 70. Adhikya
 71. Adhishta
 72. Adhisparsham
 73. Adhrishiya
 74. Adhuna
 75. Adhyahara
 76. Adhyai
 77. Adhyasa
 78. Adhyatmadi
 79. Adhyavasaya
 80. Adi
 81. Adikarman
 82. Adiprabhriti
 83. Adishta
 84. Adit
 85. Adivriddhi
 86. Adn
 87. Adosha
 88. Adravyavacin
 89. Adrishta
 90. Aduk
 91. Adviyoni
 92. Advyupasarge
 93. Adya
 94. Adyantavattva
 95. Adyatani
 96. Adyudatta
 97. Adyudattanipatana
 98. Agama
 99. Agamakatva
 100. Agamapaya
 101. Agamin
 102. Agantuka
 103. Agarviya
 104. Agastya
 105. Agati
 106. Aghikarasutra
 107. Aghosha
 108. Aglopa
 109. Agnaukaravaninyaya
 110. Agni
 111. Agnignipadadigana
 112. Agniveshya
 113. Agniveshyayana
 114. Agra
 115. Agrahana
 116. Agravala
 117. Agrayana
 118. Agrihita
 119. Agun
 120. Ah
 121. Aha
 122. Ahi
 123. Ahika
 124. Ahitagnyadi
 125. Ahkara
 126. Ai
 127. Aic
 128. Aikapadika
 129. Aikapadya
 130. Aikarthya
 131. Aikashrutya
 132. Aikasvarya
 133. Aindra
 134. Aip
 135. Airak
 136. Ais
 137. Aishukaryadi
 138. Ait
 139. Aittva
 140. Ajadigana
 141. Ajahatsvartha
 142. Ajbhakti
 143. Ajiradigana
 144. Ajitasena
 145. Ak
 146. Aka
 147. Akac
 148. Akalaka
 149. Akalapaka
 150. Akam
 151. Akama
 152. Akampita
 153. Akan
 154. Akandatandava
 155. Akanksha
 156. Akankshya
 157. Akara
 158. Akaraka
 159. Akaranirupana
 160. Akarmaka
 161. Akarshadi
 162. Akarshaka
 163. Akartri
 164. Akarya
 165. Akathita
 166. Akhandashabdabodha
 167. Akhya
 168. Akhyata
 169. Akhyataprakriya
 170. Akhyataviveka
 171. Akhyatavyakarana
 172. Akinic
 173. Akit
 174. Akrit
 175. Akrita
 176. Akritakari
 177. Akritasamdhi
 178. Akritasamhita
 179. Akritavyuha
 180. Akriti
 181. Akritigana
 182. Akritrima
 183. Akritsna
 184. Akriyaja
 185. Akshadyutadigana
 186. Akshara
 187. Aksharanga
 188. Aksharapankti
 189. Aksharasamamnaya
 190. Aksharasamamnayika
 191. Akshepa
 192. Akshipta
 193. Akta
 194. Akusmiya
 195. Al
 196. Alac
 197. Alakshana
 198. Alakshanika
 199. Alaukikavigraha
 200. Alinga
 201. Alingavacana
 202. Allopa
 203. Alontyavidhi
 204. Alopa
 205. Alpactara
 206. Alpapeksha
 207. Alpaprana
 208. Alpaprayoga
 209. Alpatara
 210. Alpragrahana
 211. Alu
 212. Aluc
 213. Aluk
 214. Aluksamasa
 215. Alvidhi
 216. Am
 217. Amantrana
 218. Amantrita
 219. Amantritakaraka
 220. Amantrya
 221. Amara
 222. Amaracandra
 223. Ambakartri
 224. Ambukrita
 225. Aminac
 226. Amishra
 227. Amogha
 228. Amoghavarsha
 229. Amredita
 230. Amreditasamasa
 231. Amritabharati
 232. Amritasmriti
 233. Amshisamasa
 234. Amshugana
 235. Amu
 236. An
 237. Ana
 238. Anabhidhana
 239. Anabhihita
 240. Anabhinirvritta
 241. Anabhyasa
 242. Anacka
 243. Anad
 244. Anadara
 245. Anadesha
 246. Anadi
 247. Anadishta
 248. Anadyatana
 249. Anaga
 250. Anagavat
 251. Anahva
 252. Anaikantika
 253. Anaimittika
 254. Anakanksha
 255. Anakriti
 256. Analvidhi
 257. Anan
 258. Ananantarya
 259. Anandadatta
 260. Anantara
 261. Anantarya
 262. Anantya
 263. Ananubanghaka
 264. Ananupurvyasamhita
 265. Ananya
 266. Ananyavadbhava
 267. Anapya
 268. Anarsha
 269. Anarthaka
 270. Anarthakya
 271. Anarthantaram
 272. Anarthantaravacinah
 273. Anata
 274. Anatidishta
 275. Anatyantagati
 276. Anavagatasamskara
 277. Anavakasha
 278. Anavakashatva
 279. Anavastha
 280. Anavasthana
 281. Anavasthita
 282. Anavayava
 283. Anejanta
 284. Anekac
 285. Anekakshara
 286. Anekal
 287. Anekanta
 288. Anekartha
 289. Anekashesha
 290. Anekasvara
 291. Anga
 292. Angadhikara
 293. Angavritta
 294. Angulyadigana
 295. Ani
 296. Anic
 297. Animitta
 298. Aningya
 299. Anipatya
 300. Anirdaprathama
 301. Anirdishtartha
 302. Anishta
 303. Anishtijna
 304. Anit
 305. Anitkarika
 306. Anitkarikavivarana
 307. Anitya
 308. Aniyar
 309. Aniyata
 310. Aniyatapumska
 311. Ankita
 312. Annaiyacarya
 313. Anpad
 314. Anta
 315. Antadivadbhava
 316. Antahkarya
 317. Antahpadam
 318. Antahpata
 319. Antahstha
 320. Antakarana
 321. Antam
 322. Antara
 323. Antaranga
 324. Antarangabaliyastva
 325. Antarangalakshana
 326. Antarangaparibhasha
 327. Antaratama
 328. Antaratamya
 329. Antarbhava
 330. Antargana
 331. Antarhita
 332. Antarya
 333. Antastha
 334. Antavadbhava
 335. Ante
 336. Anti
 337. Antodatta
 338. Antu
 339. Antya
 340. Anu
 341. Anubandha
 342. Anubhutisvarupacarya
 343. Anudatta
 344. Anudattatara
 345. Anudattet
 346. Anudattopadesha
 347. Anuddesha
 348. Anudesha
 349. Anudicchastra
 350. Anuk
 351. Anukarana
 352. Anukarshana
 353. Anukarya
 354. Anukrama
 355. Anukramana
 356. Anukrishta
 357. Anukta
 358. Anukti
 359. Anuloma
 360. Anulomasamdhi
 361. Anum
 362. Anumana
 363. Anumanika
 364. Anunada
 365. Anunasika
 366. Anunasikya
 367. Anunyasa
 368. Anupapadyamana
 369. Anupapanna
 370. Anupapatti
 371. Anuparipadyasamhita
 372. Anupasarjana
 373. Anupradana
 374. Anuprayoga
 375. Anupurvi
 376. Anupurvya
 377. Anupurvyasamhita
 378. Anusamhara
 379. Anusamhitam
 380. Anusasana
 381. Anushanga
 382. Anusvara
 383. Anutpati
 384. Anuttama
 385. Anuvada
 386. Anuvartana
 387. Anuvartya
 388. Anuvidhi
 389. Anuvritti
 390. Anvacaya
 391. Anvadesha
 392. Anvadeshaka
 393. Anvakarshaka
 394. Anvaksharasamdhi
 395. Anvarthaka
 396. Anvarthasamjna
 397. Anvavasarga
 398. Anvaya
 399. Anvayavyabhicara
 400. Anvayavyatireka
 401. Anyapadartha
 402. Anyartha
 403. Anyasadrishadhikarana
 404. Anyatarasyam
 405. Anyataratah
 406. Anyayukta
 407. Anyayya
 408. Anyonyasamshraya
 409. Ap
 410. Apabhramsha
 411. Apadana
 412. Apadeva
 413. Apakarsha
 414. Apaniniya
 415. Aparthaka
 416. Apashabda
 417. Apatti
 418. Apatya
 419. Apavada
 420. Apavadabaliyastca
 421. Apavadanyaya
 422. Apavadavipratishedha
 423. Apavarga
 424. Apavarna
 425. Apavrikta
 426. Apaya
 427. Apeksha
 428. Api
 429. Apishala
 430. Apishali
 431. Apit
 432. Apluta
 433. Apoddhara
 434. Appayadikshita
 435. Apradhana
 436. Aprakritisvaratva
 437. Apraptavibhasha
 438. Apraptavidhana
 439. Apraptavidhi
 440. Apraptavikalpa
 441. Aprapti
 442. Aprasanga
 443. Aprasiddha
 444. Aprasiddhi
 445. Apratipatti
 446. Apratishedha
 447. Apratyaya
 448. Aprayega
 449. Aprayogin
 450. Aprayukta
 451. Aprikta
 452. Apuk
 453. Apurva
 454. Aput
 455. Apya
 456. Ar
 457. Ara
 458. Arade
 459. Arak
 460. Arakan
 461. Araktasandhi
 462. Aran
 463. Ardhadhatuka
 464. Ardhadhatukadhikara
 465. Ardhahrasvodatta
 466. Ardhajaratiya
 467. Ardhaka
 468. Ardhamatra
 469. Ardhamatrika
 470. Ardharcadi
 471. Ardhavisarga
 472. Arhiya
 473. Ari
 474. Arihanadi
 475. Ariphita
 476. Arka
 477. Aropa
 478. Aroparniya
 479. Arshaadi
 480. Arshas
 481. Artha
 482. Arthabhidhana
 483. Arthagati
 484. Arthagrahana
 485. Arthanirdesha
 486. Arthaniyama
 487. Arthapatti
 488. Arthasamaja
 489. Arthavadgrahanaparibhasha
 490. Aru
 491. Asamartha
 492. Asamarthasamasa
 493. Asamarthya
 494. Asamasa
 495. Asamasta
 496. Asambhava
 497. Asamhita
 498. Asamjna
 499. Asamjnaka
 500. Asamkhya
 501. Asamnidhana
 502. Asamnikarsha
 503. Asampratyaya
 504. Asamyoga
 505. Asanna
 506. Asarupa
 507. Asarupya
 508. Asarvavibhakti
 509. Asatti
 510. Asattva
 511. Ase
 512. Ash
 513. Asha
 514. Ashakti
 515. Ashis
 516. Ashishya
 517. Ashmadi
 518. Ashraya
 519. Ashtadhyayi
 520. Ashtaka
 521. Ashtakshara
 522. Ashtama
 523. Ashtamangala
 524. Ashubodha
 525. Ashva
 526. Ashvadi
 527. Ashvaghasadi
 528. Ashvalayanapratishakhya
 529. Ashvapatyadi
 530. Ashvatthanarayana
 531. Asi
 532. Asic
 533. Asiddha
 534. Asiddhaparibhasha
 535. Asiddhatva
 536. Asmad
 537. Aspashta
 538. Asprishta
 539. Astarapankati
 540. Astati
 541. Astha
 542. Asthapita
 543. Asti
 544. Asud
 545. Asuk
 546. Asun
 547. Asvadiya
 548. Asvapadavigraha
 549. Asvaraka
 550. Asvayamdrishta
 551. Asya
 552. At
 553. Atac
 554. Atadanubandhaka
 555. Ataddhita
 556. Atadrupyatidesha
 557. Atam
 558. Atan
 559. Atantra
 560. Atasuc
 561. Atatkala
 562. Ate
 563. Atha
 564. Athac
 565. Atharvapratishakhya
 566. Athuc
 567. Athus
 568. Ati
 569. Atibahu
 570. Atidesha
 571. Atideshika
 572. Atidhriti
 573. Atihara
 574. Atijagati
 575. Atikrama
 576. Atinicrit
 577. Atipatti
 578. Atiprasanga
 579. Atiprayatna
 580. Atirikta
 581. Atishakvari
 582. Atishaya
 583. Atishayana
 584. Atishayika
 585. Atishayikanta
 586. Atisparsha
 587. Atisvarya
 588. Ativyakta
 589. Ativyapti
 590. Ativyasta
 591. Atman
 592. Atmanebhasha
 593. Atmanepada
 594. Atmanepadin
 595. Atrin
 596. Attva
 597. Atu
 598. Atulyabala
 599. Atus
 600. Atva
 601. Atvat
 602. Atyadigana
 603. Atyalpa
 604. Atyalpasprishta
 605. Atyantagati
 606. Atyantapahnava
 607. Atyantasamyoga
 608. Atyashti
 609. Atyaya
 610. Atyuccanica
 611. Atyupasamhrita
 612. Au
 613. Audavraji
 614. Auddeshika
 615. Audumvarayana
 616. Aunadika
 617. Aunadikapadarnava
 618. Aupacarika
 619. Aupadeshika
 620. Aupamanyava
 621. Aupamika
 622. Aupasamkhyanika
 623. Aupashleshika
 624. Aurasa
 625. Aurasya
 626. Aush
 627. Aushniha
 628. Aut
 629. Autsargika
 630. Auttarapadika
 631. Autva
 632. Avacana
 633. Avaccheda
 634. Avacuri
 635. Avadharana
 636. Avadhi
 637. Avadhimat
 638. Avadhrita
 639. Avadhritarupa
 640. Avadhriti
 641. Avagraha
 642. Avagrahavirama
 643. Avagyogavid
 644. Avakasa
 645. Avakshara
 646. Avan
 647. Avapodvapa
 648. Avarna
 649. Avasana
 650. Avashamgama
 651. Avashishtalinga
 652. Avashyaka
 653. Avashyam
 654. Avastha
 655. Avasthita
 656. Avat
 657. Avayava
 658. Avayavashashthi
 659. Avibhagapaksha
 660. Avibhaktika
 661. Avicalin
 662. Avidhi
 663. Avighatartha
 664. Avilambita
 665. Aviravikanyaya
 666. Avishesha
 667. Avisheshita
 668. Avishtalinga
 669. Avivaksha
 670. Avivakshita
 671. Avriddha
 672. Avritti
 673. Avyakta
 674. Avyapavrikta
 675. Avyapti
 676. Avyapya
 677. Avyavadhana
 678. Avyavastha
 679. Avyaya
 680. Avyayarthanirupana
 681. Avyayasamgraha
 682. Avyayibhava
 683. Avyutpanna
 684. Avyutpannapaksha
 685. Avyutpattipaksha
 686. Ay
 687. Aya
 688. Ayac
 689. Ayama
 690. Ayan
 691. Ayavana
 692. Ayogavaha
 693. Ayuj
 694. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: