Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 687 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhikrama
 20. Abhikriti
 21. Abhikshnya
 22. Abhinidhana
 23. Abhinihita
 24. Abhinihitasvara
 25. Abhinirvriti
 26. Abhinishtana
 27. Abhinivishta
 28. Abhipraya
 29. Abhisarini
 30. Abhisvarita
 31. Abhividhi
 32. Abhivyadana
 33. Abhivyahara
 34. Abhiyakarya
 35. Abhiyaprakarana
 36. Abhiyasiddhatva
 37. Abhutatadbhava
 38. Abhyahata
 39. Abhyam
 40. Abhyamkara
 41. Abhyantara
 42. Abhyantaraprayatna
 43. Abhyasa
 44. Abhyasta
 45. Abhyatilaka
 46. Abhyavritti
 47. Ac
 48. Acara
 49. Acarakvip
 50. Acarya
 51. Acaryadeshiya
 52. Acaryasampad
 53. Acikitsya
 54. Acitadi
 55. Adac
 56. Adadi
 57. Adadika
 58. Adanta
 59. Adarshana
 60. Adesa
 61. Adeshin
 62. Adhara
 63. Adharadheyabhava
 64. Adheya
 65. Adhika
 66. Adhikara
 67. Adhikarana
 68. Adhikya
 69. Adhishta
 70. Adhisparsham
 71. Adhrishiya
 72. Adhuna
 73. Adhyahara
 74. Adhyai
 75. Adhyasa
 76. Adhyatmadi
 77. Adhyavasaya
 78. Adi
 79. Adikarman
 80. Adiprabhriti
 81. Adishta
 82. Adit
 83. Adivriddhi
 84. Adn
 85. Adosha
 86. Adravyavacin
 87. Adrishta
 88. Aduk
 89. Adviyoni
 90. Advyupasarge
 91. Adya
 92. Adyantavattva
 93. Adyatani
 94. Adyudatta
 95. Adyudattanipatana
 96. Agama
 97. Agamakatva
 98. Agamin
 99. Agantuka
 100. Agarviya
 101. Agastya
 102. Agati
 103. Aghikarasutra
 104. Aghosha
 105. Aglopa
 106. Agnaukaravaninyaya
 107. Agni
 108. Agnignipadadigana
 109. Agniveshya
 110. Agniveshyayana
 111. Agra
 112. Agrahana
 113. Agravala
 114. Agrayana
 115. Agrihita
 116. Agun
 117. Ah
 118. Aha
 119. Ahi
 120. Ahika
 121. Ahitagnyadi
 122. Ahkara
 123. Ai
 124. Aic
 125. Aikapadika
 126. Aikapadya
 127. Aikarthya
 128. Aikashrutya
 129. Aikasvarya
 130. Aindra
 131. Aip
 132. Airak
 133. Ais
 134. Aishukaryadi
 135. Ait
 136. Aittva
 137. Ajadigana
 138. Ajahatsvartha
 139. Ajbhakti
 140. Ajiradigana
 141. Ajitasena
 142. Ak
 143. Aka
 144. Akac
 145. Akalaka
 146. Akalapaka
 147. Akam
 148. Akama
 149. Akampita
 150. Akan
 151. Akandatandava
 152. Akanksha
 153. Akankshya
 154. Akara
 155. Akaraka
 156. Akarmaka
 157. Akarshadi
 158. Akarshaka
 159. Akartri
 160. Akarya
 161. Akathita
 162. Akhandashabdabodha
 163. Akhya
 164. Akhyata
 165. Akhyataprakriya
 166. Akhyataviveka
 167. Akhyatavyakarana
 168. Akinic
 169. Akit
 170. Akrit
 171. Akrita
 172. Akritakari
 173. Akritasamdhi
 174. Akritasamhita
 175. Akritavyuha
 176. Akriti
 177. Akritigana
 178. Akritrima
 179. Akritsna
 180. Akriyaja
 181. Akshadyutadigana
 182. Akshara
 183. Aksharanga
 184. Aksharapankti
 185. Aksharasamamnaya
 186. Aksharasamamnayika
 187. Akshepa
 188. Akshipta
 189. Akta
 190. Akusmiya
 191. Al
 192. Alac
 193. Alakshana
 194. Alakshanika
 195. Alaukikavigraha
 196. Alinga
 197. Alingavacana
 198. Allopa
 199. Alontyavidhi
 200. Alopa
 201. Alpactara
 202. Alpapeksha
 203. Alpaprana
 204. Alpaprayoga
 205. Alpatara
 206. Alpragrahana
 207. Alu
 208. Aluc
 209. Aluk
 210. Aluksamasa
 211. Alvidhi
 212. Am
 213. Amantrana
 214. Amantrita
 215. Amantritakaraka
 216. Amantrya
 217. Amara
 218. Amaracandra
 219. Ambakartri
 220. Ambukrita
 221. Aminac
 222. Amishra
 223. Amogha
 224. Amoghavarsha
 225. Amredita
 226. Amreditasamasa
 227. Amritabharati
 228. Amritasmriti
 229. Amshisamasa
 230. Amshugana
 231. Amu
 232. An
 233. Ana
 234. Anabhidhana
 235. Anabhihita
 236. Anabhinirvritta
 237. Anabhyasa
 238. Anacka
 239. Anad
 240. Anadara
 241. Anadesha
 242. Anadi
 243. Anadishta
 244. Anadyatana
 245. Anaga
 246. Anagavat
 247. Anahva
 248. Anaikantika
 249. Anaimittika
 250. Anakanksha
 251. Anakriti
 252. Analvidhi
 253. Anan
 254. Ananantarya
 255. Anandadatta
 256. Anantara
 257. Anantarya
 258. Anantya
 259. Ananubanghaka
 260. Ananupurvyasamhita
 261. Ananya
 262. Ananyavadbhava
 263. Anapya
 264. Anarsha
 265. Anarthaka
 266. Anarthakya
 267. Anarthantaram
 268. Anarthantaravacinah
 269. Anata
 270. Anatidishta
 271. Anatyantagati
 272. Anavagatasamskara
 273. Anavakasha
 274. Anavakashatva
 275. Anavastha
 276. Anavasthana
 277. Anavasthita
 278. Anavayava
 279. Anejanta
 280. Anekac
 281. Anekakshara
 282. Anekal
 283. Anekanta
 284. Anekartha
 285. Anekashesha
 286. Anekasvara
 287. Anga
 288. Angadhikara
 289. Angavritta
 290. Angulyadigana
 291. Ani
 292. Anic
 293. Animitta
 294. Aningya
 295. Anipatya
 296. Anirdaprathama
 297. Anirdishtartha
 298. Anishta
 299. Anishtijna
 300. Anit
 301. Anitkarika
 302. Anitkarikavivarana
 303. Anitya
 304. Aniyar
 305. Aniyata
 306. Aniyatapumska
 307. Ankita
 308. Annaiyacarya
 309. Anpad
 310. Anta
 311. Antadivadbhava
 312. Antahkarya
 313. Antahpadam
 314. Antahpata
 315. Antahstha
 316. Antakarana
 317. Antam
 318. Antara
 319. Antaranga
 320. Antarangabaliyastva
 321. Antarangalakshana
 322. Antarangaparibhasha
 323. Antaratama
 324. Antaratamya
 325. Antarbhava
 326. Antargana
 327. Antarhita
 328. Antarya
 329. Antastha
 330. Antavadbhava
 331. Ante
 332. Anti
 333. Antodatta
 334. Antu
 335. Antya
 336. Anu
 337. Anubandha
 338. Anubhutisvarupacarya
 339. Anudatta
 340. Anudattatara
 341. Anudattet
 342. Anudattopadesha
 343. Anuddesha
 344. Anudesha
 345. Anudicchastra
 346. Anuk
 347. Anukarana
 348. Anukarshana
 349. Anukarya
 350. Anukrama
 351. Anukramana
 352. Anukrishta
 353. Anukta
 354. Anukti
 355. Anuloma
 356. Anulomasamdhi
 357. Anum
 358. Anumana
 359. Anumanika
 360. Anunada
 361. Anunasika
 362. Anunasikya
 363. Anunyasa
 364. Anupapadyamana
 365. Anupapanna
 366. Anupapatti
 367. Anuparipadyasamhita
 368. Anupasarjana
 369. Anupradana
 370. Anuprayoga
 371. Anupurvi
 372. Anupurvya
 373. Anupurvyasamhita
 374. Anusamhara
 375. Anusamhitam
 376. Anusasana
 377. Anushanga
 378. Anusvara
 379. Anutpati
 380. Anuttama
 381. Anuvada
 382. Anuvartana
 383. Anuvartya
 384. Anuvidhi
 385. Anuvritti
 386. Anvacaya
 387. Anvadesha
 388. Anvadeshaka
 389. Anvakarshaka
 390. Anvaksharasamdhi
 391. Anvarthaka
 392. Anvarthasamjna
 393. Anvavasarga
 394. Anvaya
 395. Anvayavyabhicara
 396. Anvayavyatireka
 397. Anyapadartha
 398. Anyartha
 399. Anyasadrishadhikarana
 400. Anyatarasyam
 401. Anyataratah
 402. Anyayukta
 403. Anyayya
 404. Anyonyasamshraya
 405. Ap
 406. Apabhramsha
 407. Apadana
 408. Apadeva
 409. Apakarsha
 410. Apaniniya
 411. Aparthaka
 412. Apashabda
 413. Apatti
 414. Apatya
 415. Apavada
 416. Apavadabaliyastca
 417. Apavadanyaya
 418. Apavadavipratishedha
 419. Apavarga
 420. Apavarna
 421. Apavrikta
 422. Apaya
 423. Apeksha
 424. Api
 425. Apishala
 426. Apishali
 427. Apit
 428. Apluta
 429. Apoddhara
 430. Appayadikshita
 431. Apradhana
 432. Aprakritisvaratva
 433. Apraptavibhasha
 434. Apraptavidhana
 435. Apraptavidhi
 436. Apraptavikalpa
 437. Aprapti
 438. Aprasanga
 439. Aprasiddha
 440. Aprasiddhi
 441. Apratipatti
 442. Apratishedha
 443. Apratyaya
 444. Aprayega
 445. Aprayogin
 446. Aprayukta
 447. Aprikta
 448. Apuk
 449. Apurva
 450. Aput
 451. Apya
 452. Ar
 453. Ara
 454. Arade
 455. Arak
 456. Arakan
 457. Araktasandhi
 458. Aran
 459. Ardhadhatuka
 460. Ardhadhatukadhikara
 461. Ardhahrasvodatta
 462. Ardhajaratiya
 463. Ardhaka
 464. Ardhamatra
 465. Ardhamatrika
 466. Ardharcadi
 467. Ardhavisarga
 468. Arhiya
 469. Ari
 470. Arihanadi
 471. Ariphita
 472. Arka
 473. Aropa
 474. Aroparniya
 475. Arshaadi
 476. Arshas
 477. Artha
 478. Arthabhidhana
 479. Arthagati
 480. Arthagrahana
 481. Arthanirdesha
 482. Arthaniyama
 483. Arthapatti
 484. Arthasamaja
 485. Arthavadgrahanaparibhasha
 486. Aru
 487. Asamartha
 488. Asamarthasamasa
 489. Asamarthya
 490. Asamasa
 491. Asamasta
 492. Asambhava
 493. Asamhita
 494. Asamjna
 495. Asamjnaka
 496. Asamkhya
 497. Asamnidhana
 498. Asamnikarsha
 499. Asampratyaya
 500. Asamyoga
 501. Asanna
 502. Asarupa
 503. Asarupya
 504. Asarvavibhakti
 505. Asatti
 506. Asattva
 507. Ase
 508. Ash
 509. Asha
 510. Ashakti
 511. Ashis
 512. Ashishya
 513. Ashmadi
 514. Ashraya
 515. Ashtadhyayi
 516. Ashtaka
 517. Ashtakshara
 518. Ashtama
 519. Ashtamangala
 520. Ashubodha
 521. Ashva
 522. Ashvadi
 523. Ashvaghasadi
 524. Ashvalayanapratishakhya
 525. Ashvapatyadi
 526. Ashvatthanarayana
 527. Asi
 528. Asic
 529. Asiddha
 530. Asiddhaparibhasha
 531. Asiddhatva
 532. Asmad
 533. Aspashta
 534. Asprishta
 535. Astarapankati
 536. Astati
 537. Astha
 538. Asthapita
 539. Asti
 540. Asud
 541. Asuk
 542. Asun
 543. Asvadiya
 544. Asvapadavigraha
 545. Asvaraka
 546. Asvayamdrishta
 547. Asya
 548. At
 549. Atac
 550. Atadanubandhaka
 551. Ataddhita
 552. Atadrupyatidesha
 553. Atam
 554. Atan
 555. Atantra
 556. Atasuc
 557. Atatkala
 558. Ate
 559. Atha
 560. Athac
 561. Atharvapratishakhya
 562. Athuc
 563. Athus
 564. Ati
 565. Atibahu
 566. Atidesha
 567. Atideshika
 568. Atidhriti
 569. Atihara
 570. Atijagati
 571. Atikrama
 572. Atinicrit
 573. Atipatti
 574. Atiprasanga
 575. Atiprayatna
 576. Atirikta
 577. Atishakvari
 578. Atishaya
 579. Atishayana
 580. Atishayika
 581. Atishayikanta
 582. Atisparsha
 583. Atisvarya
 584. Ativyakta
 585. Ativyapti
 586. Ativyasta
 587. Atman
 588. Atmanebhasha
 589. Atmanepada
 590. Atmanepadin
 591. Atrin
 592. Attva
 593. Atu
 594. Atulyabala
 595. Atus
 596. Atva
 597. Atvat
 598. Atyadigana
 599. Atyalpa
 600. Atyalpasprishta
 601. Atyantagati
 602. Atyantapahnava
 603. Atyantasamyoga
 604. Atyashti
 605. Atyaya
 606. Atyuccanica
 607. Atyupasamhrita
 608. Au
 609. Audavraji
 610. Auddeshika
 611. Audumvarayana
 612. Aunadika
 613. Aunadikapadarnava
 614. Aupacarika
 615. Aupadeshika
 616. Aupamanyava
 617. Aupamika
 618. Aupasamkhyanika
 619. Aupashleshika
 620. Aurasa
 621. Aurasya
 622. Aush
 623. Aushniha
 624. Aut
 625. Autsargika
 626. Auttarapadika
 627. Autva
 628. Avacana
 629. Avaccheda
 630. Avacuri
 631. Avadharana
 632. Avadhi
 633. Avadhimat
 634. Avagraha
 635. Avagrahavirama
 636. Avagyogavid
 637. Avakasa
 638. Avakshara
 639. Avan
 640. Avapodvapa
 641. Avarna
 642. Avasana
 643. Avashamgama
 644. Avashishtalinga
 645. Avashyaka
 646. Avashyam
 647. Avastha
 648. Avasthita
 649. Avat
 650. Avayava
 651. Avayavashashthi
 652. Avibhagapaksha
 653. Avibhaktika
 654. Avicalin
 655. Avidhi
 656. Avighatartha
 657. Avilambita
 658. Aviravikanyaya
 659. Avishesha
 660. Avisheshita
 661. Avishtalinga
 662. Avivaksha
 663. Avivakshita
 664. Avriddha
 665. Avritti
 666. Avyakta
 667. Avyapavrikta
 668. Avyapti
 669. Avyapya
 670. Avyavadhana
 671. Avyavastha
 672. Avyaya
 673. Avyayarthanirupana
 674. Avyayasamgraha
 675. Avyayibhava
 676. Avyutpanna
 677. Avyutpannapaksha
 678. Avyutpattipaksha
 679. Ay
 680. Aya
 681. Ayac
 682. Ayama
 683. Ayan
 684. Ayavana
 685. Ayogavaha
 686. Ayuj
 687. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: