Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 688 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhikrama
 20. Abhikriti
 21. Abhikshnya
 22. Abhinidhana
 23. Abhinihita
 24. Abhinihitasvara
 25. Abhinirvriti
 26. Abhinishtana
 27. Abhinivishta
 28. Abhipraya
 29. Abhisarini
 30. Abhisvarita
 31. Abhividhi
 32. Abhivyadana
 33. Abhivyahara
 34. Abhiyakarya
 35. Abhiyaprakarana
 36. Abhiyasiddhatva
 37. Abhutatadbhava
 38. Abhyahata
 39. Abhyam
 40. Abhyamkara
 41. Abhyantara
 42. Abhyantaraprayatna
 43. Abhyasa
 44. Abhyasta
 45. Abhyatilaka
 46. Abhyavritti
 47. Ac
 48. Acara
 49. Acarakvip
 50. Acarya
 51. Acaryadeshiya
 52. Acaryasampad
 53. Ach
 54. Achara
 55. Acharya
 56. Acharyadeshiya
 57. Acikitsya
 58. Acitadi
 59. Adac
 60. Adadi
 61. Adadika
 62. Adanta
 63. Adarshana
 64. Adesa
 65. Adeshin
 66. Adhara
 67. Adharadheyabhava
 68. Adheya
 69. Adhika
 70. Adhikara
 71. Adhikarana
 72. Adhikya
 73. Adhishta
 74. Adhisparsham
 75. Adhrishiya
 76. Adhuna
 77. Adhyahara
 78. Adhyai
 79. Adhyasa
 80. Adhyatmadi
 81. Adhyavasaya
 82. Adi
 83. Adikarman
 84. Adiprabhriti
 85. Adishta
 86. Adit
 87. Adivriddhi
 88. Adn
 89. Adosha
 90. Adravyavacin
 91. Adrishta
 92. Aduk
 93. Adviyoni
 94. Advyupasarge
 95. Adya
 96. Adyantavattva
 97. Adyatani
 98. Adyudatta
 99. Adyudattanipatana
 100. Agama
 101. Agamakatva
 102. Agamin
 103. Agantuka
 104. Agarviya
 105. Agastya
 106. Agati
 107. Aghikarasutra
 108. Aghosha
 109. Aglopa
 110. Agnaukaravaninyaya
 111. Agnignipadadigana
 112. Agniveshya
 113. Agniveshyayana
 114. Agra
 115. Agrahana
 116. Agravala
 117. Agrayana
 118. Agrihita
 119. Agun
 120. Ah
 121. Ahan
 122. Ahi
 123. Ahika
 124. Ahitagnyadi
 125. Ahkara
 126. Ai
 127. Aic
 128. Aikapadika
 129. Aikapadya
 130. Aikarthya
 131. Aikashrutya
 132. Aikasvarya
 133. Aindra
 134. Aip
 135. Airak
 136. Ais
 137. Aishukaryadi
 138. Ait
 139. Aittva
 140. Ajadigana
 141. Ajahatsvartha
 142. Ajbhakti
 143. Ajiradigana
 144. Ajitasena
 145. Ak
 146. Aka
 147. Akac
 148. Akach
 149. Akalaka
 150. Akalapaka
 151. Akam
 152. Akama
 153. Akampita
 154. Akan
 155. Akandatandava
 156. Akanksha
 157. Akankshya
 158. Akara
 159. Akaraka
 160. Akarmaka
 161. Akarshadi
 162. Akarshaka
 163. Akartri
 164. Akarya
 165. Akathita
 166. Akhandashabdabodha
 167. Akhya
 168. Akhyata
 169. Akhyataprakriya
 170. Akhyataviveka
 171. Akhyatavyakarana
 172. Akinic
 173. Akit
 174. Akrit
 175. Akrita
 176. Akritakari
 177. Akritasamdhi
 178. Akritasamhita
 179. Akritavyuha
 180. Akriti
 181. Akritigana
 182. Akritrima
 183. Akritsna
 184. Akshadyutadigana
 185. Akshara
 186. Aksharanga
 187. Aksharapankti
 188. Aksharasamamnaya
 189. Aksharasamamnayika
 190. Akshepa
 191. Akshipta
 192. Akta
 193. Akusmiya
 194. Al
 195. Alac
 196. Alakshana
 197. Alakshanika
 198. Alaukikavigraha
 199. Alinga
 200. Alingavacana
 201. Alontyavidhi
 202. Alopa
 203. Alpachtara
 204. Alpactara
 205. Alpapeksha
 206. Alpaprana
 207. Alpaprayoga
 208. Alpatara
 209. Alpragrahana
 210. Alu
 211. Aluc
 212. Aluk
 213. Aluksamasa
 214. Alvidhi
 215. Am
 216. Amantrana
 217. Amantrita
 218. Amantritakaraka
 219. Amantrya
 220. Amara
 221. Amaracandra
 222. Amarachandra
 223. Ambukrita
 224. Aminac
 225. Amishra
 226. Amogha
 227. Amoghavarsha
 228. Amredita
 229. Amreditasamasa
 230. Amritabharati
 231. Amritasmriti
 232. Amshisamasa
 233. Amshugana
 234. Amu
 235. An
 236. Ana
 237. Anabhidhana
 238. Anabhihita
 239. Anabhinirvritta
 240. Anabhyasa
 241. Anacka
 242. Anad
 243. Anadara
 244. Anadesha
 245. Anadishta
 246. Anadyatana
 247. Anaga
 248. Anagavat
 249. Anahva
 250. Anaikantika
 251. Anaimittika
 252. Anakanksha
 253. Anakriti
 254. Analvidhi
 255. Anan
 256. Ananantarya
 257. Anandadatta
 258. Anantara
 259. Anantarya
 260. Anantya
 261. Ananubanghaka
 262. Ananupurvyasamhita
 263. Ananya
 264. Ananyavadbhava
 265. Anapya
 266. Anarsha
 267. Anarthaka
 268. Anarthakya
 269. Anarthantaram
 270. Anarthantaravacinah
 271. Anata
 272. Anatidishta
 273. Anatyantagati
 274. Anavakasha
 275. Anavakashatva
 276. Anavastha
 277. Anavasthana
 278. Anavasthita
 279. Anavayava
 280. Anejanta
 281. Anekac
 282. Anekakshara
 283. Anekal
 284. Anekanta
 285. Anekartha
 286. Anekashesha
 287. Anekasvara
 288. Anga
 289. Angadhikara
 290. Angavritta
 291. Angulyadigana
 292. Ani
 293. Anic
 294. Animitta
 295. Aningya
 296. Anipatya
 297. Anirdaprathama
 298. Anirdishtartha
 299. Anishta
 300. Anishtijna
 301. Anit
 302. Anitkarika
 303. Anitkarikavivarana
 304. Anitya
 305. Aniyar
 306. Aniyata
 307. Aniyatapumska
 308. Ankita
 309. Annaiyacarya
 310. Anpad
 311. Anta
 312. Antadivadbhava
 313. Antahkarya
 314. Antahpadam
 315. Antahpata
 316. Antahstha
 317. Antakarana
 318. Antam
 319. Antara
 320. Antaranga
 321. Antarangabaliyastva
 322. Antarangalakshana
 323. Antarangaparibhasha
 324. Antaratama
 325. Antaratamya
 326. Antarbhava
 327. Antargana
 328. Antarhita
 329. Antarya
 330. Antastha
 331. Antavadbhava
 332. Ante
 333. Anti
 334. Antodatta
 335. Antu
 336. Antya
 337. Anu
 338. Anubandha
 339. Anubhutisvarupacarya
 340. Anubhutisvarupacharya
 341. Anudatta
 342. Anudattatara
 343. Anudattet
 344. Anudattopadesha
 345. Anuddesha
 346. Anudesha
 347. Anuk
 348. Anukarana
 349. Anukarshana
 350. Anukarya
 351. Anukrama
 352. Anukramana
 353. Anukrishta
 354. Anukta
 355. Anukti
 356. Anuloma
 357. Anulomasamdhi
 358. Anum
 359. Anumana
 360. Anumanika
 361. Anunada
 362. Anunasika
 363. Anunasikya
 364. Anunyasa
 365. Anupapadyamana
 366. Anupapanna
 367. Anupapatti
 368. Anuparipadyasamhita
 369. Anupasarjana
 370. Anupradana
 371. Anuprayoga
 372. Anupurvi
 373. Anupurvya
 374. Anupurvyasamhita
 375. Anusamhara
 376. Anusamhitam
 377. Anusasana
 378. Anushanga
 379. Anusvara
 380. Anutpati
 381. Anuttama
 382. Anuvada
 383. Anuvartana
 384. Anuvartya
 385. Anuvidhi
 386. Anuvritti
 387. Anvadesha
 388. Anvadeshaka
 389. Anvakarshaka
 390. Anvaksharasamdhi
 391. Anvarthaka
 392. Anvarthasamjna
 393. Anvavasarga
 394. Anvaya
 395. Anvayavyabhicara
 396. Anvayavyabhichara
 397. Anvayavyatireka
 398. Anyapadartha
 399. Anyartha
 400. Anyasadrishadhikarana
 401. Anyatarasyam
 402. Anyataratah
 403. Anyayukta
 404. Anyayya
 405. Anyonyasamshraya
 406. Ap
 407. Apabhramsha
 408. Apadana
 409. Apadeva
 410. Apakarsha
 411. Apaniniya
 412. Aparthaka
 413. Apashabda
 414. Apatti
 415. Apavada
 416. Apavadabaliyastca
 417. Apavadanyaya
 418. Apavadavipratishedha
 419. Apavarga
 420. Apavarna
 421. Apavrikta
 422. Apaya
 423. Apeksha
 424. Api
 425. Apishala
 426. Apishali
 427. Apit
 428. Apluta
 429. Apoddhara
 430. Appayadikshita
 431. Apradhana
 432. Aprakritisvaratva
 433. Apraptavibhasha
 434. Apraptavidhana
 435. Apraptavidhi
 436. Apraptavikalpa
 437. Aprapti
 438. Aprasanga
 439. Aprasiddha
 440. Aprasiddhi
 441. Apratipatti
 442. Apratishedha
 443. Apratyaya
 444. Aprayega
 445. Aprayogin
 446. Aprayukta
 447. Aprikta
 448. Apuk
 449. Apurva
 450. Aput
 451. Apya
 452. Ar
 453. Ara
 454. Arade
 455. Arak
 456. Arakan
 457. Araktasandhi
 458. Aran
 459. Ardhadhatuka
 460. Ardhadhatukadhikara
 461. Ardhahrasvodatta
 462. Ardhajaratiya
 463. Ardhaka
 464. Ardhamatra
 465. Ardhamatrika
 466. Ardharcadi
 467. Ardhavisarga
 468. Ari
 469. Arihanadi
 470. Ariphita
 471. Arka
 472. Aropa
 473. Aroparniya
 474. Arsha
 475. Arshaadi
 476. Artha
 477. Arthabhidhana
 478. Arthagati
 479. Arthagrahana
 480. Arthanirdesha
 481. Arthaniyama
 482. Arthapatti
 483. Arthasamaja
 484. Arthavadgrahanaparibhasha
 485. Aru
 486. Asamartha
 487. Asamarthasamasa
 488. Asamarthya
 489. Asamasa
 490. Asamasta
 491. Asambhava
 492. Asamhita
 493. Asamjna
 494. Asamjnaka
 495. Asamkhya
 496. Asamnidhana
 497. Asamnikarsha
 498. Asampratyaya
 499. Asamyoga
 500. Asanna
 501. Asarupa
 502. Asarupya
 503. Asarvavibhakti
 504. Asatti
 505. Asattva
 506. Ase
 507. Ash
 508. Asha
 509. Ashakti
 510. Ashis
 511. Ashishya
 512. Ashmadi
 513. Ashraya
 514. Ashtadhyayi
 515. Ashtaka
 516. Ashtakshara
 517. Ashtama
 518. Ashtamangala
 519. Ashubodha
 520. Ashva
 521. Ashvadi
 522. Ashvaghasadi
 523. Ashvalayanapratishakhya
 524. Ashvapatyadi
 525. Ashvatthanarayana
 526. Asi
 527. Asic
 528. Asich
 529. Asiddha
 530. Asiddhaparibhasha
 531. Asiddhatva
 532. Asmad
 533. Aspashta
 534. Asprishta
 535. Astarapankati
 536. Astati
 537. Astha
 538. Asthapita
 539. Asti
 540. Asud
 541. Asuk
 542. Asun
 543. Asvadiya
 544. Asvapadavigraha
 545. Asvaraka
 546. Asvayamdrishta
 547. Asya
 548. At
 549. Atac
 550. Atadanubandhaka
 551. Ataddhita
 552. Atadrupyatidesha
 553. Atam
 554. Atan
 555. Atantra
 556. Atasuc
 557. Atatkala
 558. Ate
 559. Atha
 560. Athac
 561. Atharvapratishakhya
 562. Athuc
 563. Athus
 564. Ati
 565. Atibahu
 566. Atidesha
 567. Atideshika
 568. Atidhriti
 569. Atihara
 570. Atijagati
 571. Atikrama
 572. Atinichrit
 573. Atinicrit
 574. Atipatti
 575. Atiprasanga
 576. Atiprayatna
 577. Atirikta
 578. Atishakvari
 579. Atishaya
 580. Atishayana
 581. Atishayika
 582. Atishayikanta
 583. Atisparsha
 584. Atisvarya
 585. Ativyakta
 586. Ativyapti
 587. Ativyasta
 588. Atman
 589. Atmanebhasha
 590. Atmanepada
 591. Atmanepadin
 592. Atrin
 593. Attva
 594. Atu
 595. Atus
 596. Atva
 597. Atvat
 598. Atyadigana
 599. Atyalpa
 600. Atyalpasprishta
 601. Atyantagati
 602. Atyantapahnava
 603. Atyantasamyoga
 604. Atyashti
 605. Atyaya
 606. Atyuccanica
 607. Atyupasamhrita
 608. Audavraji
 609. Auddeshika
 610. Audumvarayana
 611. Aunadika
 612. Aunadikapadarnava
 613. Aupacarika
 614. Aupacharika
 615. Aupadeshika
 616. Aupamanyava
 617. Aupamika
 618. Aupasamkhyanika
 619. Aupashleshika
 620. Aurasa
 621. Aurasya
 622. Aush
 623. Aushniha
 624. Aut
 625. Autsargika
 626. Auttarapadika
 627. Autva
 628. Avacana
 629. Avaccheda
 630. Avachana
 631. Avachchheda
 632. Avachuri
 633. Avacuri
 634. Avadharana
 635. Avadhi
 636. Avadhimat
 637. Avagraha
 638. Avagrahavirama
 639. Avagyogavid
 640. Avakasa
 641. Avakshara
 642. Avan
 643. Avapodvapa
 644. Avarna
 645. Avasana
 646. Avashamgama
 647. Avashishtalinga
 648. Avashyaka
 649. Avashyam
 650. Avastha
 651. Avasthita
 652. Avat
 653. Avayava
 654. Avayavashashthi
 655. Avibhagapaksha
 656. Avicalin
 657. Avidhi
 658. Avighatartha
 659. Avilambita
 660. Aviravikanyaya
 661. Avishesha
 662. Avisheshita
 663. Avishtalinga
 664. Avivaksha
 665. Avivakshita
 666. Avriddha
 667. Avritti
 668. Avyakta
 669. Avyapavrikta
 670. Avyapti
 671. Avyapya
 672. Avyavadhana
 673. Avyavastha
 674. Avyaya
 675. Avyayarthanirupana
 676. Avyayasamgraha
 677. Avyayibhava
 678. Avyutpanna
 679. Avyutpannapaksha
 680. Ay
 681. Aya
 682. Ayac
 683. Ayama
 684. Ayan
 685. Ayavana
 686. Ayogavaha
 687. Ayuj
 688. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: