Vyakarana glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “a”, contains 703 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. A
 2. Abadha
 3. Abaghaka
 4. Abanta
 5. Abhacchastra
 6. Abhakta
 7. Abhashitapumska
 8. Abhava
 9. Abhayacandra
 10. Abhayanandin
 11. Abhedaikatvasamkhya
 12. Abhedaka
 13. Abhedanvaya
 14. Abhedasamsarga
 15. Abhidhana
 16. Abhidheya
 17. Abhighata
 18. Abhihita
 19. Abhikrama
 20. Abhikriti
 21. Abhikshnya
 22. Abhinidhana
 23. Abhinihita
 24. Abhinihitasvara
 25. Abhinirvriti
 26. Abhinishtana
 27. Abhinivishta
 28. Abhipraya
 29. Abhisarini
 30. Abhisvarita
 31. Abhividhi
 32. Abhivyadana
 33. Abhivyahara
 34. Abhiyakarya
 35. Abhiyaprakarana
 36. Abhiyasiddhatva
 37. Abhutatadbhava
 38. Abhyahata
 39. Abhyam
 40. Abhyamkara
 41. Abhyantara
 42. Abhyantaraprayatna
 43. Abhyasa
 44. Abhyasta
 45. Abhyatilaka
 46. Abhyavritti
 47. Ac
 48. Acara
 49. Acarakvip
 50. Acarya
 51. Acaryadeshiya
 52. Acaryasampad
 53. Ach
 54. Achara
 55. Acharya
 56. Acharyadeshiya
 57. Acikitsya
 58. Acitadi
 59. Adac
 60. Adadi
 61. Adadika
 62. Adanta
 63. Adarshana
 64. Adesa
 65. Adeshin
 66. Adhara
 67. Adharadheyabhava
 68. Adheya
 69. Adhika
 70. Adhikara
 71. Adhikarana
 72. Adhikya
 73. Adhishta
 74. Adhisparsham
 75. Adhrishiya
 76. Adhuna
 77. Adhyahara
 78. Adhyai
 79. Adhyasa
 80. Adhyatmadi
 81. Adhyavasaya
 82. Adi
 83. Adikarman
 84. Adiprabhriti
 85. Adishta
 86. Adit
 87. Adivriddhi
 88. Adn
 89. Adosha
 90. Adravyavacin
 91. Adrishta
 92. Aduk
 93. Adviyoni
 94. Advyupasarge
 95. Adya
 96. Adyantavattva
 97. Adyatani
 98. Adyudatta
 99. Adyudattanipatana
 100. Agama
 101. Agamakatva
 102. Agamin
 103. Agantuka
 104. Agarviya
 105. Agastya
 106. Agati
 107. Aghikarasutra
 108. Aghosha
 109. Aglopa
 110. Agnaukaravaninyaya
 111. Agni
 112. Agnignipadadigana
 113. Agniveshya
 114. Agniveshyayana
 115. Agra
 116. Agrahana
 117. Agravala
 118. Agrayana
 119. Agrihita
 120. Agun
 121. Ah
 122. Ahan
 123. Ahi
 124. Ahika
 125. Ahitagnyadi
 126. Ahkara
 127. Ai
 128. Aic
 129. Aikapadika
 130. Aikapadya
 131. Aikarthya
 132. Aikashrutya
 133. Aikasvarya
 134. Aindra
 135. Aip
 136. Airak
 137. Ais
 138. Aishukaryadi
 139. Ait
 140. Aittva
 141. Ajadigana
 142. Ajahatsvartha
 143. Ajbhakti
 144. Ajiradigana
 145. Ajitasena
 146. Ak
 147. Aka
 148. Akac
 149. Akach
 150. Akalaka
 151. Akalapaka
 152. Akam
 153. Akama
 154. Akampita
 155. Akan
 156. Akandatandava
 157. Akanksha
 158. Akankshya
 159. Akara
 160. Akaraka
 161. Akarmaka
 162. Akarshadi
 163. Akarshaka
 164. Akartri
 165. Akarya
 166. Akathita
 167. Akhandashabdabodha
 168. Akhya
 169. Akhyata
 170. Akhyataprakriya
 171. Akhyataviveka
 172. Akhyatavyakarana
 173. Akinic
 174. Akit
 175. Akrit
 176. Akrita
 177. Akritakari
 178. Akritasamdhi
 179. Akritasamhita
 180. Akritavyuha
 181. Akriti
 182. Akritigana
 183. Akritrima
 184. Akritsna
 185. Akriyaja
 186. Akshadyutadigana
 187. Akshara
 188. Aksharanga
 189. Aksharapankti
 190. Aksharasamamnaya
 191. Aksharasamamnayika
 192. Akshepa
 193. Akshipta
 194. Akta
 195. Akusmiya
 196. Al
 197. Alac
 198. Alakshana
 199. Alakshanika
 200. Alaukikavigraha
 201. Alinga
 202. Alingavacana
 203. Allopa
 204. Alontyavidhi
 205. Alopa
 206. Alpachtara
 207. Alpactara
 208. Alpapeksha
 209. Alpaprana
 210. Alpaprayoga
 211. Alpatara
 212. Alpragrahana
 213. Alu
 214. Aluc
 215. Aluk
 216. Aluksamasa
 217. Alvidhi
 218. Am
 219. Amantrana
 220. Amantrita
 221. Amantritakaraka
 222. Amantrya
 223. Amara
 224. Amaracandra
 225. Amarachandra
 226. Ambakartri
 227. Ambukrita
 228. Aminac
 229. Amishra
 230. Amogha
 231. Amoghavarsha
 232. Amredita
 233. Amreditasamasa
 234. Amritabharati
 235. Amritasmriti
 236. Amshisamasa
 237. Amshugana
 238. Amu
 239. An
 240. Ana
 241. Anabhidhana
 242. Anabhihita
 243. Anabhinirvritta
 244. Anabhyasa
 245. Anacka
 246. Anad
 247. Anadara
 248. Anadesha
 249. Anadi
 250. Anadishta
 251. Anadyatana
 252. Anaga
 253. Anagavat
 254. Anahva
 255. Anaikantika
 256. Anaimittika
 257. Anakanksha
 258. Anakriti
 259. Analvidhi
 260. Anan
 261. Ananantarya
 262. Anandadatta
 263. Anantara
 264. Anantarya
 265. Anantya
 266. Ananubanghaka
 267. Ananupurvyasamhita
 268. Ananya
 269. Ananyavadbhava
 270. Anapya
 271. Anarsha
 272. Anarthaka
 273. Anarthakya
 274. Anarthantaram
 275. Anarthantaravacinah
 276. Anata
 277. Anatidishta
 278. Anatyantagati
 279. Anavagatasamskara
 280. Anavakasha
 281. Anavakashatva
 282. Anavastha
 283. Anavasthana
 284. Anavasthita
 285. Anavayava
 286. Anejanta
 287. Anekac
 288. Anekakshara
 289. Anekal
 290. Anekanta
 291. Anekartha
 292. Anekashesha
 293. Anekasvara
 294. Anga
 295. Angadhikara
 296. Angavritta
 297. Angulyadigana
 298. Ani
 299. Anic
 300. Animitta
 301. Aningya
 302. Anipatya
 303. Anirdaprathama
 304. Anirdishtartha
 305. Anishta
 306. Anishtijna
 307. Anit
 308. Anitkarika
 309. Anitkarikavivarana
 310. Anitya
 311. Aniyar
 312. Aniyata
 313. Aniyatapumska
 314. Ankita
 315. Annaiyacarya
 316. Anpad
 317. Anta
 318. Antadivadbhava
 319. Antahkarya
 320. Antahpadam
 321. Antahpata
 322. Antahstha
 323. Antakarana
 324. Antam
 325. Antara
 326. Antaranga
 327. Antarangabaliyastva
 328. Antarangalakshana
 329. Antarangaparibhasha
 330. Antaratama
 331. Antaratamya
 332. Antarbhava
 333. Antargana
 334. Antarhita
 335. Antarya
 336. Antastha
 337. Antavadbhava
 338. Ante
 339. Anti
 340. Antodatta
 341. Antu
 342. Antya
 343. Anu
 344. Anubandha
 345. Anubhutisvarupacarya
 346. Anubhutisvarupacharya
 347. Anudatta
 348. Anudattatara
 349. Anudattet
 350. Anudattopadesha
 351. Anuddesha
 352. Anudesha
 353. Anudicchastra
 354. Anuk
 355. Anukarana
 356. Anukarshana
 357. Anukarya
 358. Anukrama
 359. Anukramana
 360. Anukrishta
 361. Anukta
 362. Anukti
 363. Anuloma
 364. Anulomasamdhi
 365. Anum
 366. Anumana
 367. Anumanika
 368. Anunada
 369. Anunasika
 370. Anunasikya
 371. Anunyasa
 372. Anupapadyamana
 373. Anupapanna
 374. Anupapatti
 375. Anuparipadyasamhita
 376. Anupasarjana
 377. Anupradana
 378. Anuprayoga
 379. Anupurvi
 380. Anupurvya
 381. Anupurvyasamhita
 382. Anusamhara
 383. Anusamhitam
 384. Anusasana
 385. Anushanga
 386. Anusvara
 387. Anutpati
 388. Anuttama
 389. Anuvada
 390. Anuvartana
 391. Anuvartya
 392. Anuvidhi
 393. Anuvritti
 394. Anvacaya
 395. Anvachaya
 396. Anvadesha
 397. Anvadeshaka
 398. Anvakarshaka
 399. Anvaksharasamdhi
 400. Anvarthaka
 401. Anvarthasamjna
 402. Anvavasarga
 403. Anvaya
 404. Anvayavyabhicara
 405. Anvayavyabhichara
 406. Anvayavyatireka
 407. Anyapadartha
 408. Anyartha
 409. Anyasadrishadhikarana
 410. Anyatarasyam
 411. Anyataratah
 412. Anyayukta
 413. Anyayya
 414. Anyonyasamshraya
 415. Ap
 416. Apabhramsha
 417. Apadana
 418. Apadeva
 419. Apakarsha
 420. Apaniniya
 421. Aparthaka
 422. Apashabda
 423. Apatti
 424. Apatya
 425. Apavada
 426. Apavadabaliyastca
 427. Apavadanyaya
 428. Apavadavipratishedha
 429. Apavarga
 430. Apavarna
 431. Apavrikta
 432. Apaya
 433. Apeksha
 434. Api
 435. Apishala
 436. Apishali
 437. Apit
 438. Apluta
 439. Apoddhara
 440. Appayadikshita
 441. Apradhana
 442. Aprakritisvaratva
 443. Apraptavibhasha
 444. Apraptavidhana
 445. Apraptavidhi
 446. Apraptavikalpa
 447. Aprapti
 448. Aprasanga
 449. Aprasiddha
 450. Aprasiddhi
 451. Apratipatti
 452. Apratishedha
 453. Apratyaya
 454. Aprayega
 455. Aprayogin
 456. Aprayukta
 457. Aprikta
 458. Apuk
 459. Apurva
 460. Aput
 461. Apya
 462. Ar
 463. Ara
 464. Arade
 465. Arak
 466. Arakan
 467. Araktasandhi
 468. Aran
 469. Ardhadhatuka
 470. Ardhadhatukadhikara
 471. Ardhahrasvodatta
 472. Ardhajaratiya
 473. Ardhaka
 474. Ardhamatra
 475. Ardhamatrika
 476. Ardharcadi
 477. Ardhavisarga
 478. Arhiya
 479. Ari
 480. Arihanadi
 481. Ariphita
 482. Arka
 483. Aropa
 484. Aroparniya
 485. Arsha
 486. Arshaadi
 487. Artha
 488. Arthabhidhana
 489. Arthagati
 490. Arthagrahana
 491. Arthanirdesha
 492. Arthaniyama
 493. Arthapatti
 494. Arthasamaja
 495. Arthavadgrahanaparibhasha
 496. Aru
 497. Asamartha
 498. Asamarthasamasa
 499. Asamarthya
 500. Asamasa
 501. Asamasta
 502. Asambhava
 503. Asamhita
 504. Asamjna
 505. Asamjnaka
 506. Asamkhya
 507. Asamnidhana
 508. Asamnikarsha
 509. Asampratyaya
 510. Asamyoga
 511. Asanna
 512. Asarupa
 513. Asarupya
 514. Asarvavibhakti
 515. Asatti
 516. Asattva
 517. Ase
 518. Ash
 519. Asha
 520. Ashakti
 521. Ashis
 522. Ashishya
 523. Ashmadi
 524. Ashraya
 525. Ashtadhyayi
 526. Ashtaka
 527. Ashtakshara
 528. Ashtama
 529. Ashtamangala
 530. Ashubodha
 531. Ashva
 532. Ashvadi
 533. Ashvaghasadi
 534. Ashvalayanapratishakhya
 535. Ashvapatyadi
 536. Ashvatthanarayana
 537. Asi
 538. Asic
 539. Asich
 540. Asiddha
 541. Asiddhaparibhasha
 542. Asiddhatva
 543. Asmad
 544. Aspashta
 545. Asprishta
 546. Astarapankati
 547. Astati
 548. Astha
 549. Asthapita
 550. Asti
 551. Asud
 552. Asuk
 553. Asun
 554. Asvadiya
 555. Asvapadavigraha
 556. Asvaraka
 557. Asvayamdrishta
 558. Asya
 559. At
 560. Atac
 561. Atadanubandhaka
 562. Ataddhita
 563. Atadrupyatidesha
 564. Atam
 565. Atan
 566. Atantra
 567. Atasuc
 568. Atatkala
 569. Ate
 570. Atha
 571. Athac
 572. Atharvapratishakhya
 573. Athuc
 574. Athus
 575. Ati
 576. Atibahu
 577. Atidesha
 578. Atideshika
 579. Atidhriti
 580. Atihara
 581. Atijagati
 582. Atikrama
 583. Atinichrit
 584. Atinicrit
 585. Atipatti
 586. Atiprasanga
 587. Atiprayatna
 588. Atirikta
 589. Atishakvari
 590. Atishaya
 591. Atishayana
 592. Atishayika
 593. Atishayikanta
 594. Atisparsha
 595. Atisvarya
 596. Ativyakta
 597. Ativyapti
 598. Ativyasta
 599. Atman
 600. Atmanebhasha
 601. Atmanepada
 602. Atmanepadin
 603. Atrin
 604. Attva
 605. Atu
 606. Atulyabala
 607. Atus
 608. Atva
 609. Atvat
 610. Atyadigana
 611. Atyalpa
 612. Atyalpasprishta
 613. Atyantagati
 614. Atyantapahnava
 615. Atyantasamyoga
 616. Atyashti
 617. Atyaya
 618. Atyuccanica
 619. Atyupasamhrita
 620. Au
 621. Audavraji
 622. Auddeshika
 623. Audumvarayana
 624. Aunadika
 625. Aunadikapadarnava
 626. Aupacarika
 627. Aupacharika
 628. Aupadeshika
 629. Aupamanyava
 630. Aupamika
 631. Aupasamkhyanika
 632. Aupashleshika
 633. Aurasa
 634. Aurasya
 635. Aush
 636. Aushniha
 637. Aut
 638. Autsargika
 639. Auttarapadika
 640. Autva
 641. Avacana
 642. Avaccheda
 643. Avachana
 644. Avachchheda
 645. Avachuri
 646. Avacuri
 647. Avadharana
 648. Avadhi
 649. Avadhimat
 650. Avagraha
 651. Avagrahavirama
 652. Avagyogavid
 653. Avakasa
 654. Avakshara
 655. Avan
 656. Avapodvapa
 657. Avarna
 658. Avasana
 659. Avashamgama
 660. Avashishtalinga
 661. Avashyaka
 662. Avashyam
 663. Avastha
 664. Avasthita
 665. Avat
 666. Avayava
 667. Avayavashashthi
 668. Avibhagapaksha
 669. Avibhaktika
 670. Avicalin
 671. Avidhi
 672. Avighatartha
 673. Avilambita
 674. Aviravikanyaya
 675. Avishesha
 676. Avisheshita
 677. Avishtalinga
 678. Avivaksha
 679. Avivakshita
 680. Avriddha
 681. Avritti
 682. Avyakta
 683. Avyapavrikta
 684. Avyapti
 685. Avyapya
 686. Avyavadhana
 687. Avyavastha
 688. Avyaya
 689. Avyayarthanirupana
 690. Avyayasamgraha
 691. Avyayibhava
 692. Avyutpanna
 693. Avyutpannapaksha
 694. Avyutpattipaksha
 695. Ay
 696. Aya
 697. Ayac
 698. Ayama
 699. Ayan
 700. Ayavana
 701. Ayogavaha
 702. Ayuj
 703. Ayya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: