Vyakarana glossary, starting with ‘n’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vyakarana glossary, starting with the letter “n”, contains 187 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. N
 2. Na
 3. Nac
 4. Nada
 5. Nadadi
 6. Nadanupradana
 7. Naddha
 8. Nadi
 9. Nadyadi
 10. Nagesha
 11. Naigama
 12. Naighantuka
 13. Naikac
 14. Naimittika
 15. Naipatika
 16. Nairdeshika
 17. Nairukta
 18. Naivasika
 19. Najin
 20. Nakara
 21. Nal
 22. Nalopa
 23. Nam
 24. Nama
 25. Namadhatu
 26. Namaja
 27. Namalinganushasana
 28. Namin
 29. Namud
 30. Namul
 31. Namultatpurusha
 32. Namya
 33. Nan
 34. Nanapada
 35. Nandasundara
 36. Nandikeshvara
 37. Nandikeshvarakarika
 38. Nandikeshvarakarikavivarana
 39. Nandyadi
 40. Nansamasa
 41. Nansvarabaliyastva
 42. Nantariyaka
 43. Nantatpurusha
 44. Nantri
 45. Napumsaka
 46. Napumsakasvara
 47. Nara
 48. Narayana
 49. Narayanavandya
 50. Narendracarya
 51. Narendrasuri
 52. Nas
 53. Nasa
 54. Nashin
 55. Nashta
 56. Nashtarupa
 57. Nasikasthana
 58. Nasikya
 59. Nata
 60. Natac
 61. Nati
 62. Natva
 63. Natvapada
 64. Naupada
 65. Navagani
 66. Navahniki
 67. Navyamata
 68. Navyavadhana
 69. Ne
 70. Nemasprishta
 71. Ni
 72. Nic
 73. Nica
 74. Nicaihkara
 75. Nicrit
 76. Nidarshana
 77. Nigama
 78. Nigara
 79. Nighantu
 80. Nighata
 81. Nihata
 82. Nihita
 83. Nihsamdhi
 84. Nihsamkhya
 85. Nijanta
 86. Nik
 87. Nilakantha
 88. Nilakanthadikshita
 89. Nilakanthamakhin
 90. Nilopa
 91. Nimad
 92. Nimantrana
 93. Nimitta
 94. Nimittapayaparibhasha
 95. Nimittasaptami
 96. Nimittin
 97. Nin
 98. Nini
 99. Nip
 100. Nipata
 101. Nipatadyotakatva
 102. Nipatana
 103. Nipatanarthakatva
 104. Nipatanasvara
 105. Nipatavyayopasargavritti
 106. Nirakrita
 107. Niranubandhaka
 108. Niranubandhakaparibhasha
 109. Niranunasika
 110. Nirasta
 111. Niravakasha
 112. Nirbaddha
 113. Nirbhuja
 114. Nirdesha
 115. Nirdharana
 116. Nirdishta
 117. Nirdishtaparibhasha
 118. Nirdishyamanaparibhasha
 119. Nirhata
 120. Nirhrasa
 121. Nirlura
 122. Nirmaladarpana
 123. Nirudakadi
 124. Nirudhalakshana
 125. Nirudhopadha
 126. Nirukta
 127. Niruktabhashya
 128. Nirvacana
 129. Nirvartaka
 130. Nirvartya
 131. Nirvritti
 132. Nish
 133. Nishedha
 134. Nishkadi
 135. Nishkrishta
 136. Nishtha
 137. Nishthita
 138. Nit
 139. Nitha
 140. Nittva
 141. Nitya
 142. Nityabaliyastva
 143. Nityanandaparvatiya
 144. Nityasamasa
 145. Nivartaka
 146. Nivartya
 147. Nivata
 148. Nivritti
 149. Nivrittisthana
 150. Niyama
 151. Niyamaka
 152. Niyata
 153. Niyatasvara
 154. Niyoga
 155. Nopadesha
 156. Nricaksha
 157. Nuk
 158. Num
 159. Numagama
 160. Nut
 161. Nvanip
 162. Nvi
 163. Nvin
 164. Nvuc
 165. Nvul
 166. Nya
 167. Nyac
 168. Nyak
 169. Nyan
 170. Nyankusarini
 171. Nyankvadi
 172. Nyanta
 173. Nyappad
 174. Nyasa
 175. Nyasoddyota
 176. Nyasta
 177. Nyat
 178. Nyavagraha
 179. Nyaya
 180. Nyayaratnamanjusha
 181. Nyayarthamanjusha
 182. Nyayasamgraha
 183. Nyayasamhita
 184. Nyayasiddha
 185. Nyayya
 186. Nyuna
 187. Nyut
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: