Kavya glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “s”, contains 48 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sahasanka
 2. Sahasraksha
 3. Sahityavidyavadhu
 4. Sahuda
 5. Sahya
 6. Saindhava
 7. Sandhi
 8. Sarasvateya
 9. Sarasvati
 10. Sarayu
 11. Satakam
 12. Satavahana
 13. Saumya
 14. Shabara
 15. Shaka
 16. Shakuntala
 17. Shalmalidvipa
 18. Shatadru
 19. Shesha
 20. Shipra
 21. Shishunaga
 22. Shona
 23. Shrikantha
 24. Shrikanthacarita
 25. Shrikanthacharita
 26. Shrim
 27. Shringara
 28. Shringava
 29. Shriparvata
 30. Shrisharmagupta
 31. Shudraka
 32. Shuktiman
 33. Shurasena
 34. Shurparaka
 35. Shvabharavati
 36. Shvetagiri
 37. Shyamadeva
 38. Simhala
 39. Sindhu
 40. Subhadradhananjaya
 41. Suddhasīlu
 42. Suganga
 43. Sumaha
 44. Sura
 45. Surananda
 46. Surashtra
 47. Suvarnanabha
 48. Suyamuna
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: