Kavya glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “a”, contains 186 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abala
 2. Abhijana
 3. Abhimanyu
 4. Abhinanda
 5. Abhirucita
 6. Abhra
 7. Abhramu
 8. Abhramukamuka
 9. Abhramuvallabha
 10. Abhrapushpa
 11. Acalabuddhi
 12. Acarya
 13. Adashamistha
 14. Adhikasamgama
 15. Adhyahara
 16. Adhyushta
 17. Adityaprabha
 18. Adityasena
 19. Adityasharman
 20. Adityavarman
 21. Adivin
 22. Agnidatta
 23. Agnika
 24. Agnisharman
 25. Agnishikha
 26. Agnisvamin
 27. Agryatapas
 28. Ahalya
 29. Ahicchatra
 30. Ahrita
 31. Aindava
 32. Airavana
 33. Ajanika
 34. Ajara
 35. Ajinavati
 36. Ajjadevu
 37. Akampana
 38. Akarshika
 39. Akashayantra
 40. Akrama
 41. Akshakshapanaka
 42. Ala
 43. Alaka
 44. Alambusha
 45. Alamkara
 46. Alamkarashastra
 47. Alankaraprabha
 48. Alankarashila
 49. Alankaravati
 50. Alepana
 51. Ali
 52. Amara
 53. Amaradatta
 54. Amaragupta
 55. Amaraparvata
 56. Ambaraprabha
 57. Ambika
 58. Amila
 59. Amitabala
 60. Amitagati
 61. Amritalata
 62. Amritaprabha
 63. Amritatejas
 64. Amshaka
 65. Amudra
 66. Anaddha
 67. Anagatavidhatri
 68. Ananda
 69. Anandakandacampu
 70. Anandarangavijayacampu
 71. Anangadeva
 72. Anangagiri
 73. Anangalila
 74. Anangamanjari
 75. Anangaprabha
 76. Anangapura
 77. Anangarati
 78. Anangasena
 79. Anangavati
 80. Anangodaya
 81. Anantaguna
 82. Anantahrada
 83. Anantasvāmin
 84. Anantavati
 85. Anarta
 86. Anastha
 87. Anatmanina
 88. Andhaka
 89. Andhakasura
 90. Andhra
 91. Andhu
 92. Anga
 93. Angabhumi
 94. Angara
 95. Angaraka
 96. Angaraprabha
 97. Angaravati
 98. Angavasana
 99. Anicchasena
 100. Animeshaprekshita
 101. Aniruddha
 102. Anjana
 103. Anjanagiri
 104. Anjanika
 105. Anka
 106. Ankakara
 107. Ankurin
 108. Antahpuri
 109. Antahpuriki
 110. Antarvedi
 111. Anukalpa
 112. Anunathana
 113. Anupayati
 114. Anuragapara
 115. Anuragavati
 116. Anurodha
 117. Anusamdhi
 118. Anusandhi
 119. Anusvara
 120. Apadana
 121. Aparajiti
 122. Apashthu
 123. Apavara
 124. Aposhana
 125. Arakuta
 126. Arati
 127. Aratrika
 128. Arbuda
 129. Ardhasamasya
 130. Argha
 131. Arina
 132. Arindama
 133. Aritra
 134. Arjuna
 135. Arohana
 136. Arthadatta
 137. Arthalobha
 138. Arthavarman
 139. Arunoda
 140. Aryaputriya
 141. Aryavarman
 142. Aryavartta
 143. Asamvara
 144. Asecanaka
 145. Ashadha
 146. Ashadhaka
 147. Ashadhapura
 148. Ashikala
 149. Ashmaka
 150. Ashokadatta
 151. Ashokaka
 152. Ashokakara
 153. Ashokakari
 154. Ashokavati
 155. Ashokavega
 156. Ashruta
 157. Ashtavarga
 158. Ashushravas
 159. Ashvashastra
 160. Ashvatara
 161. Asokamala
 162. Asthanapatta
 163. Atapin
 164. Atibala
 165. Atipatuka
 166. Atmabhu
 167. Atta
 168. Attahasa
 169. Aumeyi
 170. Aupasamdhya
 171. Aupkayana
 172. Aushanas
 173. Avacchata
 174. Avakeshin
 175. Avamarda
 176. Avanta
 177. Avanti
 178. Avantika
 179. Avantisundari
 180. Avantisundarikatha
 181. Avantivardhana
 182. Avarikrita
 183. Avaroha
 184. Ayahkaya
 185. Ayasholekha
 186. Ayodhya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: