Kavya glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Kavya glossary, starting with the letter “k”, contains 54 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kacchiya
 2. Kachchhiya
 3. Kadavaka
 4. Kaharayanakosa
 5. Kalapriya
 6. Kalidasa
 7. Kalinda
 8. Kalinga
 9. Kamadeva
 10. Kamarupa
 11. Kamboja
 12. Kanchi
 13. Kanci
 14. Kapateshvara
 15. Kapisha
 16. Karatoya
 17. Karkantha
 18. Karna
 19. Karnata
 20. Karttikeyanagara
 21. Kaseruman
 22. Kashmira
 23. Kautilya
 24. Kavera
 25. Kaveri
 26. Kavyapurusha
 27. Kekaya
 28. Kerala
 29. Khasa
 30. Khasadhipati
 31. Kimpurushavarsha
 32. Kira
 33. Kirata
 34. Kollagiri
 35. Konkana
 36. Kosha
 37. Koshala
 38. Krathakaishika
 39. Krauncadvipa
 40. Kraunchadvipa
 41. Krishnavena
 42. Kubera
 43. Kuchumara
 44. Kucumara
 45. Kudungeshvara
 46. Kuhu
 47. Kuluta
 48. Kumarasambhava
 49. Kumardasa
 50. Kumaridvipa
 51. Kumaripura
 52. Kuntala
 53. Kushadvipa
 54. Kuvinda
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: