Manjusrimulakalpa [sanskrit]

100,900 words | ISBN-10: 8185381194 | ISBN-13: 9788185381190

The Sanskrit edition of the Manjusrimulakalpa: a popular and lengthy text belonging to the Vajrayana Buddhism tradition and classified as a Kriya-tantra class dating to the 6th century A.D. The Manjushrimulakalpa places particular importance to the Bodhisattva Manjushri. It further details various tantric rituals. Original titles: Mañjuśrīmūlakalpa (मञ्जुश्रीमूलकल्प), Aryamañjuśrīmūlakalpa (अर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प, Aryamanjusrimulakalpa, Aryamanjushrimulakalpa)

Chapter 35 - pañcatriṃśaḥ paṭalavisaraḥ

Atha pañcatriṃśaḥ paṭalavisaraḥ /

atha khalu bhagavāṃ śākyamuniḥ punarapi śuddhāvāsabhavanamavalokya tathāgatamahāmudrākośasañcodanī nāma samādhiṃ samāpadyate sma / samanantarasamāpannasya bhagavataḥ śākyamune ūrṇākośānmahāraśmirniścacāra / anekaraśmikoṭīnayutaśatasahasrasaṅkhyeyaparivārāḥ raśmijālā anekāṃ buddhakṣetrānavabhāsayitvā sarvabuddhāṃ sañcodya punarapi bhagavataḥ śākyamuneḥ ūrṇākośe'ntarhitā / samanantarasañcoditāśca sarve buddhā bhagavantaḥ gaganasvabhāvāṃ samādhiṃ samāpadya śuddhāvāsopari gaganatale pratyaṣṭhāt / atha bhagavāṃ śākyamuniḥ sarvabuddhānabhyarcya mañjuśriyaṃ kumārabhūtamāmantrayate sma / śṛṇu mañjuśrī mudrākośapaṭalavidhānaṃ bhaviṣyasarvabuddhairadhiṣṭhitam //

atha mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavataścaraṇayornipatya sarvabuddhāṃ praṇamya bhagavantaṃ śākyamuniṃ tathāgatametadavocat / tat sādhu bhagavāṃ nirdiśatu sarvatathāgatamudrākośapaṭalaṃ paramaguhyatamaṃ yasyedānīṃ kālaṃ manyase tad bhaviṣyati / bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato janakāyasyārtthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca sarvasattvānāṃ sukhodayaṃ bhaviṣyati sukhavipākam //

atha bhagavāṃ śākyamuniḥ adhyeṣato bhagavatā mañjuśriyā kumārabhūtena sarvabuddhānavalokya sarvasattvāṃ samanvāhṛtya sarvabodhisattvāṃ samprahṛṣya sarvapratyekabuddhāryaśrāvakāṃ samprasāntya sarvamantramantrārtthodyuktamānasāṃ samudyujya sarvaduṣṭāṃ nivārya sarvabhītāṃ samāśvāsya sarvavyasanasthāṃ kṣeme śive nirvāṇe pratiṣṭhāpya sarvaduḥkhitānāṃ sukhārtthāya mudrāpaṭalavidhānaṃ bhāṣate sma -

śṛṇu kumāra mañjuśrī vakṣye'haṃ paṭalamudritām /
ādau pañcaśikhā bhavati mahāmudrā tu matā // verse 35.1 //
triśikhaṃ dvitīyaṃ vindyā tṛtīyaṃ ekacīrakam /
caturthaṃ utpalamityāhuḥ sambuddhāḥ dvipadottamāḥ // verse 35.2 //
pañcamaḥ svastiko dṛṣṭaḥ ṣaṣṭho dhvaja ucyate /
saptamaṃ pūrṇamityāhuḥ mantrajñānasuśobhanāḥ // verse 35.3 //
aṣṭamaṃ yaṣṭinirdiṣṭā lokanāthairjitāribhiḥ /
navamaṃ chatranirdiṣṭaṃ daśamaṃ śaktirucyate // verse 35.4 //
ekādaśaṃ tu sambuddhā sampuṭaṃ tu samādiśet /
dvādaśaṃ pharamityukto trayodaśaṃ tu gadastathā // verse 35.5 //
caturdaśaṃ khaḍganirdiṣṭā ghaṭā pañcādaśastathā /
ṣoḍaśaḥ pāśamityuktaḥ aṅkuśaḥ saptadaśaḥ smṛtaḥ // verse 35.6 //
aṣṭādaśaṃ bhadrapīṭhaṃ tu ūnaviṃśatipīṭhakam /
viṃśanmayūrāsanaḥ prokto ekaviṃśastu paṭṭiśam // verse 35.7 //
(Vaidya 277)
ekaliṅga dviviṃśaṃ tu dviliṅgo viṃśasatrikam /
caturviṃśastathā mālā pañcaviṃśa dhanustathā // verse 35.8 //
viṃśatṣaṣṭādhikaṃ proktaṃ nārāce tu prakalpitā /
saptāviṃśatimityāhuḥ samaliṅge pravarttitā // verse 35.9 //
aṣṭāviṃśastathā śūlaḥ ūnatriṃśaśca mudgaraḥ /
tomaraṃ triṃśamityāhuḥ ekatriṃśaṃ tu dakṣiṇam // verse 35.10 //
dvātriṃśat tathā vaktraḥ trayastriṃśat paṭamucyate /
catustriṃśastathā kumbhaḥ pañcatriṃśe tu khakharam // verse 35.11 //
kalaśaṃ ṣaṭtriṃśatiḥ prokto saptatriṃśe tu mauśalam /
aṣṭatriṃśe tu paryaṅkaḥ ūnacatvāriṃśat paṭaham // verse 35.12 //
catvāriṃśatimityāhuḥ dharmaśaṅkhamudāhṛtam /
catvāriṃśaṃ sa ekaṃ ca śaṅkalā parikīrtitā // verse 35.13 //
dvitīyā bahumatā proktā tṛtīyā samanorathā /
caturtthī jananī dṛṣṭā prajñāpāramitā mitā // verse 35.14 //
pañcamaṃ pātramityāhuḥ sambuddhā dvipadottamāḥ /
toraṇaṃ ṣaṣṭhamityuktaḥ saptamaṃ tu sutoraṇam // verse 35.15 //
aṣṭamaṃ ghoṣanirdiṣṭaḥ japaśabdo navamaḥ punaḥ /
pañcāśad bherimityuktā dharmabheriṃ tu sādhikā // verse 35.16 //
dvipañcāśad gajamityāhuḥ varahastatrikastathā /
catuḥpañcāśamiti jñeyaṃ mudrā tadgatacāriṇī // verse 35.17 //
pañcamaṃ ketumityāhuḥ ṣaṣṭhaṃ cāśaśarastathā /
saptamaṃ paraśunirdiṣṭaṃ aṣṭamaṃ lokapūjitā // verse 35.18 //
ūnaṣaṣṭistathā jñeyā bhiṇḍipālaṃ samāsataḥ /
ṣaṣṭiścaiva bhavedyuktā lāṅgalaṃ tu samāsataḥ // verse 35.19 //
ekapaṣṭistataḥ padmaḥ dviṣaṣṭiḥ vajramucyate /
triṣaṣṭiḥ kathitaṃ loke dharmacakraṃ pravarttitam // verse 35.20 //
catuḥṣaṣṭistathā jñeyaḥ puṇḍarīkaṃ samāsataḥ /
pañcaṣaṣṭistathā vindyād varadaṃ mudramuttamam // verse 35.21 //
ṣaṭṣaṣṭi tathā vadhvā vajramudrā tu kīrttitā /
saptaṣaṣṭistathā loke kuntamāhurmanīṣiṇaḥ // verse 35.22 //
aṣṭaṣaṣṭistathā kuryād vajramaṇḍalamudāhṛtam /
ūnasaptatimevaṃ syāt śataghneti prakīrtitā // verse 35.23 //
(Vaidya 278)
tataḥ saptatikaṃ vindyānnādāmudraṃ samāsataḥ /
ekasaptatimityāhurvimānaṃ mudravaraṃ śubham // verse 35.24 //
dvisaptatyā samāsena syandanaṃ sa ihocyate /
śayanaṃ lokanāthānāṃ trisaptānyā samāsataḥ // verse 35.25 //
pañcasaptatirākhyātaścatuḥsaptatikastathā /
ardhacandraṃ ca vīṇā ca ubhau mudrāvudāhṛtau // verse 35.26 //
ṣaṭsaptatimaṃ loke mudrā padmālayā bhavet /
saptasaptatimaḥ śreṣṭhaḥ mudrā kuvalayodbhavā // verse 35.27 //
aṣṭasaptatimaṃ mudrā namaskāreti udāhṛtā /
navamaṃ navatisaṅkhyā tu ubhau mudrau śubhottamau // verse 35.28 //
sampuṭaṃ yamalamudrā ca saṅkhyā navatimaṃ bhavet /
ekanavatimityāhuḥ puṣpamudrā udāhṛtāḥ // verse 35.29 //
dvitīyā valayamudrā tu tṛtīyā dhūpayet sadā /
caturtthā gandhamudrā tu pañcamī dīpanā smṛtā // verse 35.30 //
ṣaṣṭhyā sādhanaṃ vindyāt saptamyā āsane smṛtā /
aṣṭamamāhvānanaṃ proktaṃ navamaṃ tu visarjanam // verse 35.31 //
śatapūrṇastathā vindyāt mudrāṃ sarvakarmikām /
sādhikaṃ śatamityāhurmahāmudrā iti smṛtāḥ // verse 35.32 //
uṣṇīṣaṃ lokanāthānāṃ cakravarti sadā guroḥ /
taṃ mudraṃ prathamataḥ proktā dvitīyā sitamudbhavā // verse 35.33 //
tṛtīyā mūlamudrā tu mañjughoṣasya dṛśyate /
caturtthī dharmakośasthā dharmamudreti lakṣyate // verse 35.34 //
pañcamī saṅghamityāhurmahāmudrāpi bhavet /
ṣaṣṭhī tu bhūtaśamanī pratyekārhamudbhavā // verse 35.35 //
saptamī bodhisattvānāṃ daśamī tu praveśinām /
mudrā padmamāleti mahāmudrāṃ tu tāṃ viduḥ // verse 35.36 //
varadā sarvamudrāṇāṃ mantrāṇāṃ ca salaukikām /
mahāprabhāvāṃ mahāśreṣṭhāṃ jyeṣṭhāṃ trailokyapūjitām // verse 35.37 //
aṣṭamīṃ samprayuñjīta mudrā tribhuvanālayām /
mudrāṇāṃ kathitā saṅkhayā asmiṃ tantre mahodbhavā // verse 35.38 //
śatameka tathā cāṣṭaṃ saṅkhyāmudreṣu kalpitā /
etatpramāṇaṃ tu sambuddhaiḥ purā gītaṃ mahītale /
nirnaṣṭe śāsane śāstuḥ pracariṣyati dehinām // verse 35.39 //
(Vaidya 279)
ādau tāvat kare nyastamubhayāgrāṃ kare sthitau /
anyonyāṅgulimāveṣṭya sanmiśrāṃ ca punastataḥ /
ubhau karau samāyuktau pañcacūlāsucihnitau // verse 35.40 //
viparyastastatasteṣāmaṅgulīnāṃ tu agrataḥ /
mudrā pañcaśikhā jñeyā pañcacīrakameva tu // verse 35.41 //
mahāmudreti vikhyātā bodhisattvaśirastathā /
mahāprabhāvo mudro'yaṃ prayuktaḥ sarvakarmikaḥ // verse 35.42 //
mañjuśriyasya mantreṇa hṛdayairvāpi yojayet /
keśinyā caiva mantreṇa mūlamantreṇa sadā // verse 35.43 //
yojayed vidhidṛṣṭena sarvamantreṣu punaḥ /
kuryāt sarvāṇi karmāṇi avandhyedaṃ vacanaṃ muneḥ // verse 35.44 //
tathaiva hastau vinyastau kuryāt tatkarasampuṭam /
tatraiva triśikhaṃ kuryādaṅgulībhirvimiśritaiḥ // verse 35.45 //
ubhau hastau tu yadāṅguṣṭhau śūnyākārau tu niśritau /
madhyamānāmikaṃ caiva viparītākāraveṇikau // verse 35.46 //
etat tat triśikhaṃ jñeyaṃ tricīrākāra iti punaḥ /
eṣā mudrā mahāmudrā mañjughoṣasya dhīmataḥ // verse 35.47 //
kuryāt sarvāṇi karmāṇi vidhidṛṣṭāni yāni vai /
mañjuśriyasya ye mantrāsteṣu sarveṣu yojayet /
kṣipraṃ sādhayate hyarthāṃ jāpibhirjanmanīṣitam // verse 35.48 //
tadeva hastau vinyastau kuryādekaśikhaṃ tathā /
madhyamāṅgulisaṃśliṣṭau bhavedekaśikhā dhruvam /
eṣā mudrā mahāmudrā sambuddhaistu prakāśitā // verse 35.49 //
mantrā kumārasanyastā ye cānye'pi salaukikā /
siddhyante'nena yuktāstu kṣiprakarmaprasādhikā // verse 35.50 //
anena sādhyāstathā mantrā uttamā jinabhāṣitā /
kṣipraṃ sādhayate hyarthāṃ vidhidṛṣṭena karmaṇā // verse 35.51 //
tadeva karasaṃyuktau vinyastaṃ aṅgulīcitam /
ubhau tarjanya saṅkocya sūcyādañjalisādṛśam // verse 35.52 //
vinyastāṅguṣṭhayugale madhyāṅgulyau prasāritau /
anāmikāṃ veṣṭayitvā tu utpaleti udāhṛtam // verse 35.53 //
(Vaidya 280)
eṣā bodhisattvasya mūlamantreti lakṣyate /
tadeva sarvaṃ yat karma nirdiṣṭaṃ pañcacīrake // verse 35.54 //
sarvaṃ tat kuryāt kṣipraṃ utpalena tu sādhayet /
eṣā varadā mudrā kṣiprabhogaprasādhakā // verse 35.55 //
saṃyuktā mūlamantreṇa kṣipramarthakaro bhavet /
ubhau karau tathā yuktau kuryāduttānakau sadā /
tadeva sampuṭaṃ kṛtvādaṅgulībhiḥ samantataḥ /
vinyastaṃ śobhanākāraṃ svastikākārasambhavam // verse 35.56 //
madhyamāṅgulimadhye tu kanyasī tu samā bhavet /
aṅguṣṭhayugalavinyastaṃ mudrā svastikamucyate // verse 35.57 //
eṣā sarvārthakarī mudrā śāntikarme prayujyate /
hṛdayaiḥ ṣaḍakṣarairyuktā sarvakarmāṃ karoti vai // verse 35.58 //
tadeva hastau sammiśra anyonyāṅgulimiśritam /
pūrṇamudreti mityāhurgatijñānaviśeṣagāḥ // verse 35.59 //
ākośādañjaliṃ kṛtvā viralaṃ ca samantataḥ /
pūrṇamudreti sambuddhāḥ kathayāmāsa jāpinām // verse 35.60 //
eṣā sarvaśamanī duḥkhadāridraduḥkhitām /
dhanāḍhyaṃ kurute kṣipraṃ mūlamantrasacoditā // verse 35.61 //
aparaṃ mudramityāhuḥ lokajñānasuceṣṭitāḥ /
ubhau hastau tathā kṛtvā vāmatarjanimāśritam // verse 35.62 //
dakṣiṇaṃ tu karaṃ kṛtvā tasya maṅgulitasthitam /
tarjanyā madhyamā caiva visṛte dhvajamucyate /
dhvajamudrā iti khyātā ucchritā śakradhāraṇī // verse 35.63 //
anayā mudrayā kuryād balihomādikaṃ kramam /
sarvakarmakarā hyeṣā mūlamantrapracoditā // verse 35.64 //
tadeva hastau vinyastau aṅgulīkārasampuṭau /
sampuṭā bhavenmudrā sarvavighnapranāśanī /
krameṇa kurute karma mantrajñānasamoditā // verse 35.65 //
vidhidṛṣṭena mantrā vai kṣipramarthaprasādhikā /
mantrairmañjughoṣasya hṛdayasthānasamudbhavaiḥ // verse 35.66 //
saṃyuktā kurute karmāṃ aśeṣāṃ lokacihnitām /
tadeva hastau vinyastau vāmahastaupari sthitam // verse 35.67 //
(Vaidya 281)
dakṣiṇaṃ tarjanīṃ gṛhya vāmaṃ tarjanimucchritā /
eṣā yaṣṭiriti khyātā mudrā śakranivāraṇī // verse 35.68 //
sarvāṃ samayate vighnāṃ dāruṇānatibhairavām /
sarvaduṣṭavadhārthāya nirdiṣṭā mantrajāpinām /
mūlamantrasamopetā kṣipramarthakarā bhavet // verse 35.69 //
tadeva hastaṃ vinyastaṃ yaṣṭyākārasamucchritam /
dakṣiṇaṃ tu karaṃ kṛtvā visṛtaṃ chatramucyate /
anena mudrayā kuryādātmarakṣaṃ tu mūrddhitaḥ // verse 35.70 //
sarvamantraistu kurvīta karma rakṣābhidhāyakam /
śatrūṇāṃ chādayed vaktraṃ stambhayedvā manīṣitam // verse 35.71 //
yathābhirucitāṃ duṣṭāṃ kārayedvā samānuṣām /
naśyante sarvavighnā vai dṛṣṭvā mudrāṃ sacchatrakām // verse 35.72 //
tadeva hastau kurvīta vinyastākāraśobhanam /
aṅguṣṭhāgrayuktaṃ tu madhyamāṅgulisāritam // verse 35.73 //
anāmikākuñcitāgraṃ tu madhyaparve tu madhyamam /
tadeva śaktinirdiṣṭā sarvaduṣṭanivāraṇī // verse 35.74 //
kathitā lokanāthaistu rakṣā sagrahanāśanī /
vinyastā krodharājena yamāntena tu roṣiṇā // verse 35.75 //
kuryāt kṣiprataraṃ loke dāruṇaṃ pāpamudbhavam /
prāṇoparodhinaṃ karma sarvabuddhaistu varjitam // verse 35.76 //
na kuryāt karmamevaṃ tu niṣiddhaṃ lokamuttamaiḥ /
ataḥ sarvagatairmantraiḥ yojayecchaktimuttamam // verse 35.77 //
laukikā ye ca mantrā vai tathaiva jinabhāṣitā /
tāṃ prayuñjīta mudre'smiṃ śaktinā susamāhitaḥ // verse 35.78 //
dṛṣṭvā mudravaraṃ ghoraṃ naśyante sarvanairṛtā /
piśācāstārakapretā pūtanā saha mātarā // verse 35.79 //
bālāgrahavirūpākṣa bālakānāṃ prapīḍanā /
naśyante sarvaduṣṭā vai ye kecit krūrakarmiṇāḥ // verse 35.80 //
tadeva hastaṃ vinyastaṃ śaktikākārasambhavam /
viparītasampuṭākāraṃ anyonyāṅgulimiśritam /
tadeva sampuṭamityāhuḥ sambuddhā vigatadviṣaḥ // // verse 35.81 //
(Vaidya 282)
anena kārayet karma mantreṇaikākṣareṇa tu /
pithayet sarvavidiśāṃ kṛtsnāṃ diśābandhaṃ taducyate // verse 35.82 //
eṣa mudrā mahārakṣā sampuṭīkṛtya tiṣṭhati /
naśyante sarvaduṣṭā vai ye cānye ahitāni vai // verse 35.83 //
dehaṃ rakṣayate sarvaṃ parivāraṃ cāpi gocare /
aśeṣaṃ rakṣate cakraṃ yatra jāpī vaset sadā // verse 35.84 //
na tasya pātakaṃ kiñcit ahitaṃ cāpi sambhavet /
kṣemaṃ subhikṣamārogyaṃ paracakrabhayaṃ kutaḥ // verse 35.85 //
ubhau karau samāśliṣya viparītaṃ tu kārayet /
dakṣiṇaṃ tu adhaḥ kṛtvā vāmamuttānakaḥ sadā /
anyonyamiśritau hyetau pharamityāhurjinottamāḥ // verse 35.86 //
nivārayati duṣṭānāmarīṇāṃ pāpasambhavam /
upahṛtyākṣarairyuktā riddhi + + + + + + + + // verse 35.87 //
ekavarṇakaiḥ sa mantrairyuktaḥ kṣipramartthakaro hyayam /
vicitrārtthāṃ kurute karmāṃ arisambhavapāpakām // verse 35.88 //
bhogināṃ viṣanāśaṃ ca mūlamantraprayuktikā /
anyāṃ yuktikṛtāṃ doṣāṃ nirnāśayati dehinām // verse 35.89 //
eṣa mudravaraḥ proktaḥ sambuddhairdvipadottamaiḥ /
tadeva hastau vinyastau saṃśliṣṭāvaṅgulībhi tat // verse 35.90 //
gadākāraṃ tadā kuryānmūlenāpi veṣṭitam /
ubhayoraṅguṣṭhayormadhye kanyasībhi suveṣṭitam // verse 35.91 //
ṣaḍbhiraṅgulibhiḥ kuryāt śūnyākāraṃ suśobhanam /
etanmudrā gadaḥ proktā sarvadānavanāśanī // verse 35.92 //
daityā ca duṣṭacittāśca saumyacittā tu darśane /
naśyante udyate mudre gade vāpi supūjite // verse 35.93 //
mūlamantraprayuktāstu kṣipramartthakarī śivā /
tathaiva khaḍganirdiṣṭā anāmikāgraiḥ sukocitaiḥ // verse 35.94 //
tathaiva hastau kurvīta prasāritāgraṃ tu kuñcitam /
śarāvākārasamau kṛtvā aṅgulībhiḥ samantataḥ /
ghaṇṭāṃ tāṃ vidurbuddhāḥ prakāśayāmāsa dehinām // verse 35.95 //
tadeva hastau sammiśrā ubhau badhvā tu sampuṭam /
anyonyaṃ miśrayitvā vai madhyamāṅgulibhistathā /
kuryāttanmaṇḍalākāraṃ pāśākāraṃ tu ta bhavet // verse 35.96 //
(Vaidya 283)
tarjanīti tato nyastaṃ madhyaparvā sumiśritaiḥ /
eṣa pāśamiti khyātaḥ mudro'yaṃ buddhanirmitaḥ // verse 35.97 //
vineyārtthaṃ tu sattvā bandhamukto'tidāruṇam /
ye ca duṣṭā grahāḥ krūrā ye vai sarvarākṣasāḥ // verse 35.98 //
īṣit pracoditā hyeṣā badhnātīha samātarām /
bandha bandhetyadā hyuktā badhnātīha saśakratām /
kiṃ punarmānuṣe loke kravyādāṃ piśitāśinām // verse 35.99 //
tadeva hastau vinyastau ubhau kṛtvā tu tatsamau /
vāmapāṇopari nyastaṃ dakṣiṇaṃ tu karaṃ tathā // verse 35.100 //
tadeva aṅkuśākāraṃ madhyamāṅgulitarjanī /
madhyamaṃ parvamāśliṣya tarjanī kārayedaṅkuśam // verse 35.101 //
mūlamantraprayukto'yamaṅkuśo'yaṃ pracoditaḥ /
kṣipraṃ kārayate karmāṃ jāpibhirjanmanīṣitam /
ānayet kṣipra devendrāṃ brahmādyāṃ saśakrakām // verse 35.102 //
prayukto mudravaraḥ śreṣṭhaḥ aṅkuśākarṣaṇaṃ śubhaḥ /
tadeva hastau sammiśraviparītākārapiṇḍikam // verse 35.103 //
madhyamānāmikau nāmya aṅgulyau vāmakarāsṛtau /
tarjanī kanyasāṃ cāpi ubhau tarjanyadakṣiṇā // verse 35.104 //
dakṣiṇā hastanirdiṣṭā madhyamānāmikanāmitau /
viparyasta tato nyastaṃ śliṣṭau aṅguṣṭhakāritau // verse 35.105 //
tadreva bhadrapīṭhaṃ tu kathitā mudravarā śubhā /
āsanaṃ sarvabuddhānāṃ kruddhaśakranivāraṇam // verse 35.106 //
yojitā sarvamantraistu jināgrāṇāṃ kulasambhavaiḥ /
sthāpitā sarvabuddhānāṃ bodhisattvāṃ maharddhikām /
sadevakaṃ ca lokaṃ vai sarvā niścalakārikā // verse 35.107 //
tadeva bhadrapīṭhaṃ tu madhyamāṅgulimāśritām /
uparisthānavinyastau madhyānāmiti śāritau /
tadeva pīṭhanirdiṣṭā munisiṃhairjitāribhiḥ // verse 35.108 //
ubhau hastau tathonmiśra aṅgulībhirviveṣṭayet /
tato veṇisamādhaśca kanyasāṅgulisūcikām // verse 35.109 //
saṅkocya madhyamataḥ kṣipraṃ padmapatrāyatodbhavām /
ubhayoraṅguṣṭhayonmiśraḥ sthāpayet sthitakaṃ sadā // verse 35.110 //
(Vaidya 284)
etanmayūrāsanaṃ proktaṃ sambuddhairvigatadviṣaiḥ /
etad bodhisattvasya mañjughoṣasya dhīmataḥ // verse 35.111 //
āsanaṃ munivarairhyukto bālakrīḍanakaṃ sadā /
mahāprabhāvā iyaṃ mudrā purā hyuktā svayambhubhiḥ // verse 35.112 //
karoti karmavaicitryaṃ mañjumantrapracoditā /
vināśayati duṣṭānāṃ kravyādā piśitāśinā // verse 35.113 //
paripūrṇaṃ tathā viṃśanmudrāṇāṃ tu mataḥ param /
kathitā lokamukhyaistu sambuddhairdvipadottamaiḥ // verse 35.114 //
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi mudrāṇāṃ vidhisambhavam /
karaiḥ śubhaistathā śuddhaiḥ nirmalairjalaśaucitaiḥ // verse 35.115 //
śvetacandanakarpūraiḥ kuṅkumairjalamiśritaiḥ /
bahubhirgandhaviśeṣaistu upaspṛśyānilaśoṣitaiḥ // verse 35.116 //
śucibhiḥ karairabhyaṅgairaṅkuśaiścāpi adahulaiḥ /
tadeva mudrāṃ bandhīyād bandyādyāṃ dvipadottamām // verse 35.117 //
śālaṃ saṅkusumaṃ caiva amitābhaṃ ratnaketunam /
amitāyurjñānaviniścayendraṃ lokanāthaṃ divaṅkaram // verse 35.118 //
kṣemaṃ lokanāthaṃ ca sunetraṃ dharmaketunam /
prabhāmālīti vikhyātaṃ jyeṣṭhaṃ śreṣṭhamitottamam // verse 35.119 //
eteṣāmanyataraṃ buddhaṃ vanditvā dvipadottamam /
śucirbhūtvā śucisthāne bandhenmudrāṃ japāntike // verse 35.120 //
ācāryāṃ tu yaṃ dṛṣṭvā sandehārthaṃ vimucyate /
taṃ tathācārasampanno bandhenmudrāṃ yathāsukham // verse 35.121 //
saṃśodhya ca viviktaṃ vai kṛtvā sthānābhimantritam /
na kruddho na cocchiṣṭo na cākruṣṭo pareṇa tu // verse 35.122 //
nāṅgāre na bhasmanirmadhye bandhenmudrāṃ kadācana /
na saktaḥ paradāreṣu paradravyeṣu vai tadā // verse 35.123 //
na sthito na nipannaśca bandhenmudrāṃ sukhodayām /
na dakṣiṇāmukhamāsthāya nāpi paścānmukhotthitaḥ // verse 35.124 //
na cordhve nāpyadhaścaiva mudrābandhaṃ tu kārayet /
udaṅmukhaḥ pūrvataścāpi vidiśeṣveteṣu teṣu vai // verse 35.125 //
bandhayenmudramantrajñaḥ mantraṃ smṛtvā tu cakriṇam /
eṣā vidhimataḥ śreṣṭhā sarvamudreṣu bandhane // verse 35.126 //
(Vaidya 285)
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi mudrā sādhikaviṃśamam /
ubhau karau samāyuktau kuryādaṅgulimiśritau // verse 35.127 //
madhyamaṃ tu tataḥ śūnyaṃ aṅgulībhiḥ samādiśet /
madhyaparvavidhinyastaṃ śūnyāgraṃ kanyasībhitam // verse 35.128 //
kārayennityamantrajño aṅguṣṭhau kuñcitāśritau /
triśūcyākārasaṃyuktau paṭṭiśaṃ vidurbudhāḥ // verse 35.129 //
eṣa mudravaraḥ kṣipraṃ paramantrāṃsi cchindire /
paramudrāṃ tathā bhindyāt duṣṭasattvaniyojitā // verse 35.130 //
trāśayet sarvabhūtānāṃ grahamātarapūtanām /
karoti karmavaicitryaṃ kṣipramānayate śivam // verse 35.131 //
rudreṇa bhāṣitā ye mantrā viṣṇunā brahmaṇā svayam /
tāṃ viccheda mantrajño vidhidṛṣṭena karmaṇā // verse 35.132 //
mudreṇānenaiva yuktena paṭṭiśena mahātmanā /
mantreṇa caiva yuktastho jinavaktrasamudbhavaiḥ // verse 35.133 //
karoti karmavaicitryaṃ chedabhedakriyāṃ tathā /
parasattvakṛtāṃ duṣṭā nāśayet tāmaśeṣataḥ // verse 35.134 //
tadeva hastau saṃveṣṭya madhyānāmikamucchritau /
ubhau karau samāyuktau liṅgākārasamudbhavau /
caturaṅgulasaṃyukta liṅgamudramiti matam // verse 35.135 //
maheśvaro devaputro vai ātmamantraṃ ca mudriṇam /
kathayāmāsa tantre vai ākṛṣṭau muninā purā // verse 35.136 //
anyeṣāṃ cātmano mantrāṃ mudrāṃ caiva savistarām /
prakāśayāmāsa ākṛṣṭaḥ samaye'smiṃ kalpamuttame /
etanmudravaraṃ hyagraṃ laukikeṣu prakatthyate // verse 35.137 //
yāvanti kecinmantrā vai rudraproktā mahītale /
teṣāmadhipatirhyagro mudro'yamekaliṅgitaḥ // verse 35.138 //
bodhisattvaprabhāvena mañjughoṣasya dhīmataḥ /
ānīto maṇḍale + + nauma karmaprasādhakaḥ // verse 35.139 //
yāvanti kecid duṣṭā vai paryaṭante mahītale /
grahāḥ kravyādapiśitāśca mātarāḥ kaṭapūtanā // verse 35.140 //
teṣāṃ nivāraṇārthāya rudravighnakṛteṣu vai /
punaretanmudravaraṃ hyuktaṃ balikarmeṣu vai niśā // verse 35.141 //
(Vaidya 286)
karoti sarvakarmāṃ buddhādhiṣṭhānaṛdhyayā /
tathaiva tadvidhaṃ kṛtvā dviliṅgasamudāhṛtaḥ /
tathaiva mālamaṅgulyai sa mālā parikīrtitā // verse 35.142 //
tadeva mālāṃ saṅkocya sampuṭākārasambhavam /
tarjanyāvubhau śliṣya kuryāddhanusannibham /
aṅguṣṭhau pīḍayenmuṣṭau dhanurmudrā sa lakṣyate // verse 35.143 //
tadevamaṅkuliṃ kuryād dakṣiṇākaranisṛtā /
vāmaṃ tarjanīṃ muṣṭau niṣpīḍyante tu parvaṇi // verse 35.144 //
nārācaṃ mudramityuktaḥ samaliṅgaṃ punarvade /
ubhau hastau tataḥ kṛtvā anyonyā sṛtapiṇḍitau // verse 35.145 //
dakṣiṇākaramaṅguṣṭhaṃ ucchritāṃ liṅgasambhavam /
samaliṅgaṃ taṃ viduḥ kalpe śāsane'smiṃ viśāradāḥ // verse 35.146 //
tadeva hastau ubhau kṛtvā anyonyāsṛtamaṅgulam /
ubhau tarjanya saṃyojya śūlākāraṃ tu kārayet /
etacchūlamiti proktaṃ sattvaduṣṭānuśāsanam // verse 35.147 //
tadeva hastau nisṛtya muṣṭiṃ badhvā ubhau punaḥ /
aṅguṣṭhau sthitakāṃ kṛtvā mudgaraṃ samudāhṛtam // verse 35.148 //
tadeva mudgaramīṣaccālayet karasampuṭe /
tomaraṃ kathitaṃ hyagraṃ mudraṃ śakranāśanam // verse 35.149 //
utpalaṃ tu tato badhvā anāmikāṅgulibhistadā /
adhastādaṅguṣṭhayormadhye vinyastaṃ cāpradarśitam /
eta daṃṣṭramiti proktaṃ vivṛte vaktramucyate // verse 35.150 //
samau kṛtvā tatasteṣāmaṅgulīnāṃ samantataḥ /
ure datvāvasavyaṃ vai kṣipet tvā paṭamucyate // verse 35.151 //
ubhau sampuṭau kṛtvā hastau vinyastaśobhanau /
aṅgulīmaṅgulībhiśca anyonyāgraśleṣitau // verse 35.152 //
utthitānāmisaṅkocya kumbhamudramudāhṛtam /
tadeva muṣṭi saṃyojya tarjanyau punarucchritau // verse 35.153 //
kuryāt khakharākāraṃ veṇikākāramudbhavam /
etanmudraṃ samākhyātaṃ khakharetyarisūdanā // verse 35.154 //
tadeva khakhara īpadavanāmyaṃ tu śobhanam /
kuryādaṅguṣṭhavinyastaṃ kalaśaṃ tadihocyate // verse 35.155 //
(Vaidya 287)
ucchritaṃ tu punaḥ kṛtvā tarjanyānāmisambhavam /
caturbhiraṅgulībhiḥ kuryānmuśalākārasambhavam // verse 35.156 //
mudraṃ muśalamityāhuḥ mantrajñānasamanvitā /
tadeva hastau vinyastau madhyamānāmikau adhaḥ // verse 35.157 //
upariṣṭāt teṣu vai nityaṃ nyastaṃ dakṣiṇāvāyaveṣṭitam /
saṃveṣṭya aṅguṣṭhayornyastau kanyasā tarjanī tu tām // verse 35.158 //
samantāt paryaṅkamākāraṃ mudrāmāhustathāgatā /
etat paryaṅkamudreti khyātaṃ loke samantataḥ // verse 35.159 //
anayā mudrayā yukto mantrayuktastathā punaḥ /
sarvairjinamuktaistu vajrābjakulamudbhavaiḥ /
etairmantraiḥ prayukto'yaṃ sarvakarmakaraṃ śivam // verse 35.160 //
ye ca mudrāstathā proktā muśalādyāḥ śūlasambhavāḥ /
sarve vai krodharājasya yamāntasyeha śāsane /
ugrā praharaṇā hyete sattvavaineyanirmitā // verse 35.161 //
bodhisattvaprabhāvena ṛddhyā kurvantatastadā /
sarvaṃ vaineyaduṣṭānāṃ kumbhādyā mudrabhāṣitā // verse 35.162 //
tadeva hastaṃ vinyastaṃ paṭahākārasambhavam /
ābandhedaṅgulibhiryuktaṃ sarvābhiśca saveṇikām // verse 35.163 //
veṇikāṃ kṛtyamaṅguṣṭhaistato nyasya kare punaḥ /
madhye prādeśinī kṛtvā ucchritāgraṃ tu kārayet /
etat paṭahanirdiṣṭaṃ mudrā duṣṭanivāraṇī // verse 35.164 //
tadeva hastau vinyastau añjalī suprayojitau /
ubhau tarjanya saṅkocya kuṇḍalākāraśobhanau // verse 35.165 //
aṅguṣṭhaṃ te adhaḥ kṛtvā aṅguṣṭhau nāmitau ubhau /
praviṣṭau madhyapuṭāntasthau śaṅkhaṃ bhavati śobhanam /
etaddharmasaṅkhaṃ vai varamudraṃ prakāśitam // verse 35.166 //
mantrairmunivaroktaistu saṃyuktaḥ sarvakārmikaḥ /
karoti karmavaicitryaṃ sarvadaṃṣṭrāviṣabhoginām // verse 35.167 //
nirnāśayati sarvāṃstāṃ mūlamantraprayojitā /
śaṅkhamāpūrayejjaptaṃ vidyārājairmaharddhikaiḥ /
nirviṣo'pi bhavet kṣipraṃ yo janturviṣamūrcchitaḥ // verse 35.168 //
(Vaidya 288)
catvāriṃśati samākhyātā muṃdrā śreṣṭhā maharddhikā /
ataḥ ūrdhvaṃ pravakṣyāmi mudrālakṣaṇasambhavam // verse 35.169 //
tadeva hastau vinyastau aṅgulyāgrasaveṇikau /
bhūyo dāmoṭayed yatnādavasavyaṃ tu kārayet /
adhastāt sarvataḥ kṛtvā śaṅkaleti udāhṛtā // verse 35.170 //
eṣā mudravaraśreṣṭhāḥ sarvaduṣṭārtthabandhanī /
mantraistairebhisaṃyuktā munimukhyārtthabhāṣitaiḥ /
sarvāṃ bandhayate bhūtāṃ grahamātarakaśmalām // verse 35.171 //
tadeva hastau saṅkocya muktvā veṇi samucchrayet /
tadeva vidhinā badhvā anyenāṅguṣṭhamadhyayoḥ // verse 35.172 //
madhyaparve samāśliṣya ubhayāgryaṃ karaṃ punaḥ /
datvābhimukhaṃ hyagnervahnimantrasuyojitaḥ /
āvāhayecchikhinaṃ home agnikarmeṣu sarvadā // verse 35.173 //
kṣipramāhvayate vahniḥ mudreṇānena yojitā /
visarjayedanenaiva mantreṇa tarjanyāgravimiśritaiḥ // verse 35.174 //
aṅguṣṭhe nityamāśliṣṭe viśarjyaṃ vahnidaivatam /
mudrā bahumatā hyeṣā agnikarmaprasādhikā // verse 35.175 //
āhvānayati devānāṃ yadṛcchaṃ mantrajāpino /
eṣāṃ bahumatā mudrā badhvādhiṣṭhānavarṇinī /
karoti karmavaicitryaṃ saṃyuktā mantramuttamaiḥ // verse 35.176 //
tadeva hastau ekasthau sampūrṇāmaṅgulimāśritau /
kuryādākośamañjalyā ślathaṃ vartulasambhavam // verse 35.177 //
paripūrṇaṃ tataḥ kṛtvā kuḍmalaṃ padmasambhavam /
manorathaṃ tu taṃ vindyā mudrāṃ sarvārtthasādhikām // verse 35.178 //
eṣā mudrā varā śreṣṭhā purā gītā tathāgataiḥ /
sattvānāṃ hitakāmyārtthaṃ mañjughoṣe niyojitā // verse 35.179 //
manasā kāṃkṣate sattvo yo hitārtthaṃ manoratham /
tūrṇaṃ tat sādhayate kṣipraṃ mantrairyuktā maharddhikaiḥ /
eṣā mudrā varā śreṣṭhā manoratheti sa ucyate // verse 35.180 //
eṣā mudravarā śreṣṭhā sarvakarmaprasādhikā /
kṣipraṃ sādhayate mantrāṃ dravyāṃ caiva savistarām // verse 35.181 //
(Vaidya 289)
eṣā municandreṇa candrābhā supravarttitā /
candrā padmakule mantrā tenāyaṃ suprayojitā /
karoti karmavaicitryaṃ sitavarṇāmṛtasambhavā // verse 35.182 //
tadeva hastau saṃśuddhau ubhau aṅgulimāśritau /
ṣaḍbhiraṅgulimāśliṣṭau pustakākārasambhavau /
ucchritau varttulau kṛtvā kanyasāṅguṣṭhakaucitau // verse 35.183 //
eṣā mudrā varā proktā prajñāpāramitāmitā /
jananī sarvabuddhānāṃ mokṣārtthaṃ tu niyojitā /
sādhayet sarvakarmaṃ vai śāntipuṣṭyartthayojitā // verse 35.184 //
tadeva hastau vinyastau dakṣiṇaṃ vāmatopari /
kṛtvā nābhideśe vai kolasthaṃ nimnamudbhavam /
ubhau hastau tadāśliṣya sa mudrā pātramucyate // verse 35.185 //
pātraṃ jananī mudrau jinamantraiḥ suyojitau /
karoti karmavaicitraṃ yatheṣṭaṃ mantravicakṣaṇaiḥ // verse 35.186 //
tadeva hastāvuddhṛtya kuryāt tarjanimucchritau /
madhyamāṅgulimagraṃ tu nāmitaṃ mīṣitoraṇam // verse 35.187 //
tadeva ucchritau kṛtvā kathayāmāsa sutoraṇam /
tadeva badhvā tadanyonyaṃ ghoṣanirdiṣṭamaṣṭamam // verse 35.188 //
ucchritottamamaṅguṣṭhau japaśabdaṃ vidurbudhāḥ /
tadeva ucchritau hastau aṅgulyāgrau sukuñcitau // verse 35.189 //
sarvairaṅgulibhirmuktā viralā keśasambhavā /
bherī taṃ vidurbuddhā dharmabherīti ucchritau // verse 35.190 //
tadeva hastatalaṃ ūrdhvaṃ dakṣiṇaṃ vāmatocchratam /
adhastāt kārayitvā tu gajākāraṃ suyojitam // verse 35.191 //
dakṣiṇaṃ madhyamāṅgulyāṃ karākāraṃ tu kārayet /
etad gajamudraṃ tu nirdiṣṭaṃ saṃsārapāragaiḥ // verse 35.192 //
eṣā mudrā mahāmudrā sambuddhaistu prakāśitā /
karoti karmāṃ sarvāṃstāṃstāmaśeṣāṃ lokapūjitā // verse 35.193 //
dakṣiṇaṃ hastamudyamya abhayadattaṃ parikalpayet /
gṛhītvā maṇibandhe tu bāmahastena mudyatam // verse 35.194 //
madhyamāṃ tarjanī spṛṣṭvā aṅguṣṭhaṃ madhyato sthitam /
madhyaparvāśritaṃ yuktaṃ varahastaṃ taducyate // verse 35.195 //
(Vaidya 290)
etanmudravaraṃ śreṣṭhaṃ ādibuddhaistadoditam /
abhayaṃ sarvasattvānāṃ mudrāṃ badhvā dadau japī /
mantrairmunimatairyuktaḥ kṣipramarthaprasādhakaḥ // verse 35.196 //
tadeva hastau saṃyuktau sampuṭākāraśobhanau /
ucchatau madhyamāṅgulyau mudrā tadgatacāriṇī // verse 35.197 //
tadevamaṅgulibhirveṣṭya aṅguṣṭhau upari sthitau /
nyasya parvatale nyastaṃ ketumityāhu mudriṇam // verse 35.198 //
tadeva mūrcchitāgre kaṃ śubho nirdiṣṭamudriṇam /
ubhau tarjanyasamāyuktau anyonyāgravimiśritau /
saṅkocya parvato'ṅguṣṭhāḥ kanyasīti samucchritau // verse 35.199 //
tadeva paraśunirdiṣṭā mudrā sarvārthasādhikā /
saṅkocya punaḥ sarvā vai mudrā lokapūjitā // verse 35.200 //
tadevamucchrataṃ kuryāt tarjanyāgrasūcikam /
bhiṇḍipālastato mudrā lāṅgalaṃ cakrato gatam // verse 35.201 //
tarjanyau vakrataḥ kṛtvā lāṅgalo mudramuttamam /
etat ṣaṣṭimudrāṇāṃ kathitaṃ vidhinā punaḥ // verse 35.202 //
sarve te praharaṇā mudrā saṃyuktā mantramīritā /
sarvāṃ vighnakṛtāṃ doṣāṃ grahakūṣmāṇḍamātarām // verse 35.203 //
sarvarākṣasamukhyānāṃ bālasarvānutrāsinām /
nirnāśayati sarvāṃstāṃ mudrāṃ praharaṇodbhavām // verse 35.204 //
ṣaṣṭimetaṃ tu mudrāṇāṃ lakṣaṇaṃ samudāhṛtam /
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi mudrāṇāṃ vidhisambhavam // verse 35.205 //
tadeva hastau vinyastau padmākārasamucchritau /
prasāritāṅgulibhiḥ sarvaṃ mudrāṃ padma iti smṛtam // verse 35.206 //
eṣā mudravarā khyātā sanyastābjakulodbhavām /
yāvantyabjakule mantrā saṃyuktā taiḥ śubhodayā // verse 35.207 //
kṣiprakarmakarā khyātā buddhādhiṣṭhānamudbhavā /
sarvāṃ sādhayate mantrāṃ yāvantyabjakulodayā /
mudrāṇāṃ padmamudreyaṃ madhyame samudāhṛtā // verse 35.208 //
ubhau hastau samāyuktau tarjanībhiḥ samucchṛtau /
madhyamāṅgulibhiryuktaṃ vinyastākārasambhavam // verse 35.209 //
(Vaidya 291)
aṅguṣṭhau nyasya vai tatra madhyamāṅguliparvayoḥ /
tadeva kathitaṃ vajraṃ kanyasaṃ mudramuttamam // verse 35.210 //
yāvanti vajrakule mantrā te sādhyānena mudritā /
siddhyante kṣiprato yuktā vidhinā samprakīrttitā // verse 35.211 //
saṃyuktaiḥ sādhakaṃ karmaṃ yaḥ sādhyaṃ sādhayet sadā /
tasya siddhirbhavennityaṃ uttamādhamamadhyamā /
sarve ca laukikā mantrāḥ siddhyante hyavikalpataḥ // verse 35.212 //
ubhau hastau samāyuktau madhyamāṅgulimucchritau /
saṅkocyānāmikāṅguṣṭhau kanyasau sūcimāśritau // verse 35.213 //
ubhau tarjanisaṃśliṣṭau madhyaparvāgrakuñcitau /
madhyamau sūcisamau nyastau cakrākārasamudbhavau // verse 35.214 //
etattu dharmacakraṃ vai mudrarājamihoditaḥ /
dharmarājaistathā hyukto dharmacakraśca varttitum // verse 35.215 //
śānticakraṃ tadā vavre municandro'tha saptamaḥ /
trimalāṃ vicchedajāpena mudrarājena yojitā // verse 35.216 //
cakriṇyo ye ca uṣṇīṣā locanāvidyamuttamā /
bhrukuṭīpadyakule tārā māmakī cāpi vajriṇe // verse 35.217 //
sidhyante dharmacakreṇa mudrārājena yojitā /
samastā laukikā mantrā viṣṇurīśānabhāṣitā // verse 35.218 //
tāṃ vicchedadṛṣṭvā vai jāpināṃ mudrasaṃyutām /
etanmudravaraṃ śreṣṭhaṃ dharmadhātuviniḥsṛtam // verse 35.219 //
karoti sarvakarmaṃ vai sattvānāṃ ca yathepsitam /
dharmarājena śāntyarthaṃ mudreyaṃ samprabhāṣitam // verse 35.220 //
asmiṃ kalpavare śreṣṭhe sarvakarmaprasādhikā /
mudreyaṃ dharmacakreti mañjughoṣasya śāsane // verse 35.221 //
agrimaṃ sarvamudrāṇāṃ śāntikarmasu yojayet /
mantribhirlakṣate nityaṃ śivacakrā tu sambhavam // verse 35.222 //
tadeva vinyastau hastau sampuṭākāramudbhavau /
ślathakośāyatāṅgulyaḥ ubhau saṅkucitau śubhau /
puṇḍarīkamiti jñeyaṃ mudrā sarvārthasādhakā // verse 35.223 //
tadeva hastaṃ nikṣipya tyajya muṣṭyāyatāṅgulim /
prasāritā karākāraṃ varadaṃ mudramucyate // verse 35.224 //
(Vaidya 292)
ubhau hastau punaḥ kṛtvā aṅgulībhiḥ samantataḥ /
badhvā ca veṇikākāraṃ mudraiṣā rajjumucyate // verse 35.225 //
punaḥ prasārayastadekaṃ tu dakṣiṇaṃ karamuttamam /
kuryāt sūcikākāraṃ madhyatarjanimaṅgulau // verse 35.226 //
īṣat saṅkucitāgraṃ tu aṅgulīnāṃ natottamam /
sthitikāṃ kārayet tatra sunyastaṃ tarjanī tu tam // verse 35.227 //
kuryāt saṃśleṣite tatra anāmikāparvaniśritā /
mudreyaṃ kuntanirdiṣṭā bahudhā lokanāyakaiḥ // verse 35.228 //
tadeva hastau vinyastau ubhau tarjanyasūcitau /
ubhau muṣṭisamaṃ kṛtvā aṅgulībhiḥ samaṃ punaḥ /
tadeva mudrasamākhyātā vajradaṇḍaṃ manīṣibhiḥ // verse 35.229 //
tadeva hastau saṃyojya sampuṭākārakāritam /
vinyastāmaṅgulimañjalyamanyonyāśleṣamāśritam // verse 35.230 //
ubhau aṅguṣṭhamāśritya śataghnāmudramucyate /
tataḥ kṛtvā dubhau hastau samantānnimnasambhavau // verse 35.231 //
añjaliṃ tu tato kṛtvā nādhāyānasasambhavam /
mudreyaṃ bherīti khyātā triṣu loke hitāyibhiḥ /
santārayati bhūtānāṃ mahāsaṃsārasāgarāt // verse 35.232 //
tadevāñjalimutsṛjya citrahastatalāvubhau /
vimānamudramityāhuḥ ūrdhvasattvanayānugāḥ // verse 35.233 //
tadeva hastau saṅkocya syandanaṃ tadihocyate /
triyānagamanaṃ śreṣṭhaṃ rato hyukto nutāyibhiḥ // verse 35.234 //
nayate sarvabhūtānāṃ jāpināṃ mantrasampadām /
uttamāyānamāśṛtya yayuburddhagataṃ tu tam // verse 35.235 //
tadeva hastau utsṛjya ubhau kṛtvā punastataḥ /
kuryāccitratalaṃ śuddhaṃ vedikākārasambhavam // verse 35.236 //
etanmudravaraṃ śreṣṭhaṃ lokanāthaiḥ supūjitam /
śayanaṃ sarvabuddhānāṃ jinaputraiḥ samudāhṛtam // verse 35.237 //
yatrātītāstu sambuddhā śāntiṃ jagmustadāśritā /
nirvāṇadhātusaṃnyastā yatrārūḍhāśayānugā /
sa eṣā mudramiti khyātā śayanaṃ lokanāyakam // verse 35.238 //
(Vaidya 293)
tadeva hastau vinyastau saṃśliṣṭyāṅgulibhiḥ samam /
sampuṭākośavinyastaṃ tarjanyekaṃ tu dakṣiṇam /
kuryād vakrato hyagre ardhacandraṃ sa ucyate // verse 35.239 //
ubhau hastau punaḥ kṛtvā dakṣiṇāṅguṣṭhamuṣṭitaḥ /
vāmahastāsṛtauḥ sarvaiḥ aṅgulībhiḥ samocitaiḥ /
badhvā muṣṭi karāgre tu dakṣiṇāṅguṣṭhamiśritaḥ // verse 35.240 //
taṃ dakṣiṇaireva samāyuktairaṅgulībhiḥ puṭīkṛtaiḥ /
kanyasāṃ visṛtāṃ kṛtvā vīṇamudrā udāhṛtā // verse 35.241 //
ubhau hastau punaḥ kṛtvā ākāśau viralāṅgulau /
ubhāvaṅguṣṭhayormadhyā ubhau tarjanimāśritau /
eṣā padmālayā mudrā sambuddhaiḥ kathitā jage // verse 35.242 //
uddhṛtāṅguṣṭhakau nityaṃ punaḥ kuvalayodbhava /
mudrā ca kathitā loke sambuddhairdvipadottamaiḥ // verse 35.243 //
tadevamañjaliṃ kṛtvā praṇāmākārajagadgurum /
namaskāramudreyaṃ sarvalokeṣu viśrutā // verse 35.244 //
tadeva mudrā viṣṭabhya hastau yamalasambhavau /
eṣā yamalamudreyaṃ triṣu lokeṣu viśrutā // verse 35.245 //
īṣanmūlato hastau aṅguṣṭhau ca supīḍitau /
bhavet sampuṭā mudrā śokāyāsīvanāśanī // verse 35.246 //
etā mudrāstu kathitā ye sarve praharaṇodbhavāḥ /
puṣpākhyā śayanayāśca vādyādyā grahanāmakā /
sarve sarvakarā yuktā mantraiḥ sarvaistu bhāṣitam // verse 35.247 //
na tithirna ca nakṣatraṃ nopavāso vidhīyate /
saṃyuktā mudramantrāśca kṣipraṃ karmāṇi sādhayet // verse 35.248 //
jāpinastapasā yukto japtamātro vicakṣaṇaḥ /
mudrā mantraprayuktā ca asādhyaṃ kiñci na vidyate // verse 35.249 //
ubhau hastau punaḥ kṛtvā añjalyānyonyasaktakam /
kanyasānāmikāṅgaṣṭhau pārśvato nyastau dhūpamudrā udāhṛtā // verse 35.250 //
ādhārāñjaliyogena tarjanyāvīṣat kocayet /
sāmānyā balimudrā tu udbhūtā lokatāyibhiḥ // verse 35.251 //
madhyeṣu puṣpavinyastaṃ yathāsambhavato vividhaiḥ /
dattaṃ bhavati mantrāṇāṃ balikarmeṣu sarvasu // verse 35.252 //
(Vaidya 294)
dakṣiṇenābhayaṃ hastaṃ kṛtvā ca vāmakareṇa vai /
maṇibandhanayogena grāhyaṃ karadakṣiṇam // verse 35.253 //
eṣā te sarvamantrāṇāṃ gandhamudrā udāhṛtā /
dakṣiṇākaramuṣṭau tau aṅguṣṭhau madhyamau sadā // verse 35.254 //
sūcyākāraṃ tataḥ kṛtvā dīpamudrā udāhṛtā /
anāmikāṅguṣṭhayoreva akṣasūtrāt saṃsthitam // verse 35.255 //
kanyasāṃ prasāryato nityaṃ madhyamāṃ tasya pṛṣṭhataḥ /
tarjanīṃ kuñcitāṃ nyasya akṣamudreti ucyate // verse 35.256 //
garbhāñjalyāstato nyasya akṣasūtraṃ sa mantravit /
japed yatheṣṭato mantraṃ kṣipraṃ siddhivarapradam // verse 35.257 //
śobhanaṃ sarvamudrāṇāmeṣa dṛṣṭavidhiḥ sadā /
agnerdakṣiṇahastena abhayāgraṃ tu kārayet // verse 35.258 //
abhimukhaṃ jvalane sthāpya tarjanīṃ kuñcayet sadā /
aṅguṣṭhaṃ ca kare nyasya madhye kuñcitasaṃsthitam // verse 35.259 //
etadāvāhanaṃ mudraṃ nirdiṣṭaṃ jātavedase /
kuñcitaṃ tarjanyāgraṃ aṅguṣṭhau caikayojitam // verse 35.260 //
visarjanaṃ sarvakarmeṣu jvalane sampradṛśyate /
kuryāt sarvamantrāṇāṃ homakarmavicakṣaṇaḥ // verse 35.261 //
mudrairetairbhisaṃyuktaḥ mantramagnau suyojitaḥ /
praṇāmāñjalirantaritā aṅgulībhiḥ samantataḥ // verse 35.262 //
kuryāt taṃ viparītaṃ tu aṅguṣṭhau ca saṃmiśritau /
bahiḥ saṅkocya tarjanyau madhyamībhiḥ samāśritau // verse 35.263 //
eṣā mudravarā hyuktā pūjākarmasu yojitā /
praṇāmaṃ sarvamantrāṇāṃ mantranāthaṃ jinorasām // verse 35.264 //
śodhanaṃ sarvamantrāṇāmāsanaṃ ca pradāpayet /
asambhave'pi puṣpāṇāṃ mudraṃ badhvā tu yojayet // verse 35.265 //
pūjitā vidhinā hyete mantrā sarvārthasādhikā /
mudrābandhena pūjārthaṃ kṛtaṃ bhavati śobhanam // verse 35.266 //
dvitīyā cittapūjā tu yādṛśī puṣpasambhavā /
eṣa pūjāvidhiḥ proktā sambuddhaiḥ dvipadottamaiḥ // verse 35.267 //
abhāvena tu puṣpāṇāṃ dvividhā pūja ucyate /
sarvamantraprasidhyarthaṃ sarvakarmeṣu yojayet /
sarvakarmakarā mudrā sarvabuddhaistu bhāṣitā // verse 35.268 //
(Vaidya 295)
āsane śayane snāne pānānubhojane /
śobhane dīpane mantre sthāne maṇḍalakāraṇe // verse 35.269 //
samayaḥ sarvamantrāṇāmadhiṣṭhānārthaṃ tu mantriṇām /
kathitā lokanāthaistu mudreyaṃ sarvakarmikā /
paripūrṇaṃ śataṃ proktaṃ mudrāṇāṃ niyamādayam // verse 35.270 //
ataḥparaṃ pravakṣyāmi mudrāmaṣṭamatāṃ gatām /
tadeva hastau vinyastau ubhau kṛtvā punastataḥ // verse 35.271 //
tayaiva pradeśinīṃ kṛtvā madhyamā sūcimiśritā /
nakhasyādhastāt tṛtīye vai bhāge saṃsaktakāritau // verse 35.272 //
ākośāmudbhavāveṣṭya śūcyākāraṃ tu kārayet /
etanmantrādhipatermudrā śakriṇasya mahātmanaḥ // verse 35.273 //
etā eva pradeśinyā sañcāryā samamadhyamā /
śūcyā nakhasya vinyastā saṃsaktā ca anāmikā /
eṣa uṣṇīṣamudrā vai jinendraiḥ samprakāśitā // verse 35.274 //
tadeva hastau vinyastau madhyamāṅguliveṣṭitau /
kanyasāṅgulisaṃyuktau mudreyaṃ bhitamudbhavā // verse 35.275 //
madhyasūcyā samaṃ kṛtvā saṃsaktau ca karoruhau /
nirmuktaḥ kuṇḍalākārā mahāmudrā sa ucyate // verse 35.276 //
tāmeva pradeśinyāgrādhibhūntarelpasatṛkam /
madhyasūcyāṃ tato nyasya adhastāt saṃsaktapāṇinā // verse 35.277 //
parvatṛtīyayornyastau aṅguṣṭhau nakhapīḍitau /
eṣā mudrā varā proktā mañjughoṣasya dhīmataḥ // verse 35.278 //
tadeva hastau vinyastau añjalīkārasaṃsthitau /
madhyamāṅgulivinyastau sūcyagrānāmitaḥ sthitau /
aṅguṣṭhau madhyamāṃ spṛśya aṅgulīparvasatrikam // verse 35.279 //
kanyasāṅgulībhiḥ sūcīṃ kṛtvānāmitamucchritau /
eṣā mudrā varā śreṣṭhā dharmakośasthatāṃ gatāḥ // verse 35.280 //
tadeva hastau vinyastau vidhidṛṣṭasamāsatau /
tadevamaṅgulibhiḥ sarvaiḥ āpūrṇaṃ kośasaṃsthitam // verse 35.281 //
ubhau hastau vivṛṇṇīyāt aṣṭānāṅgulināvṛtāḥ /
aṣṭāṃ puruṣatattvajñāṃ catvāro yugatāṃ gatām // verse 35.282 //
(Vaidya 296)
tadeva saṅghamityāhuḥ sambuddhā dvipadottamāḥ /
sa eva mudrā saṅgheti katthyate ha bhavālaye /
eṣā mudravarā śreṣṭhā sarvakarmaprasādhikā // verse 35.283 //
ubhau hastau puṭīkṛtvā añjalyākārasaṃsthitau /
prasārya tarjanīmekāṃ dakṣiṇāṃ karaniḥsṛtām // verse 35.284 //
eṣa bhūtaśamanī nirdiṣṭā tattvadarśibhiḥ /
eṣā mudrā varā khyātā sarvakarmārthasādhikā // verse 35.285 //
tadeva hastau vinyastau veṇikāgrāvacihnitauḥ /
piṇḍasthau sampuṭākārau ucchritāṅguṣṭhanāmitauḥ /
eṣā padmamāleti ādibuddhaiḥ pracoditā // verse 35.286 //
tadeva hastāvuttānau aṅgulībhiḥ samantataḥ /
praphullanirmitākārau aṅguṣṭhāṅgulisatṛkau // verse 35.287 //
dvitīye parvato nyastau aṅguṣṭhau tarjani cobhayau /
sa eṣā mudravarā khyātā sambuddhaistridaśālayā // verse 35.288 //
ete mudrā mahāmudrā aṣṭā te te samakarmikau /
tulyaprabhā mahāvīryā saṃbuddhaiḥ samprakāśitā // verse 35.289 //
ṣaṣṭivimbarakoṭyastu aśītiḥ sahamudbhavaiḥ /
atītairmunivarāsaṅkhyairmudrā hyete prakāśitā /
śatamaṣṭādhikaṃ proktaṃ mudrāṇāṃ vidhisambhavam // verse 35.290 //
etaiḥ sarvaistu sarvāṇiṃ mantrakarmāṃśca sādhayet /
sarvamantrāṃ tathā karmā sarvānyeva prasādhayet // verse 35.291 //
etanmudrāmataṃ proktaṃ sarvabuddhaiḥ maharddhikaiḥ /
vidhinā yojitā hyete kṣipramartthaprasādhikā // verse 35.292 //
ityuktvā munināṃ mukhyaḥ śākyasiṃho narottamaḥ /
mañjughoṣaṃ tadā vavre bodhisattvaṃ maharddhikaḥ // verse 35.293 //
eṣa mañjuśriyākalpe mudrāsambhasambhavaḥ /
tvayaiva sampradatto'yaṃ rakṣārtthaṃ śāsane bhuvi /
yugānte varttamāne vai mayaiva parinirvṛte // verse 35.294 //
rakṣārtthe śāsane mahyaṃ sarvedaṃ kathitaṃ mayā /
mudrāṇāṃ lakṣaṇā hyuktaṃ mantrāṇāṃ ca savistaram /
rahasyaṃ sarvalokānāṃ guhyaṃ cāpi udīritam // verse 35.295 //
(Vaidya 297)
etatkalpādhipe sūtre guṇavistāravistṛtam /
anekadhā ca mantrāṇāṃ guṇavarṇasamodayam // verse 35.296 //
bahudhā mantrayuktiśca tantrayukti tadāhṛtā /
prabhāvaguṇasiddhāntaṃ jāpināṃ hetusambhavam // verse 35.297 //
phalodayaśubho hyuktaḥ sattvānāṃ gatiyonayaḥ /
kumāra tvadīyamantrāṇāṃ siddhihetuniyojitā // verse 35.298 //
evamuktastu mañjuśrīḥ kumāro gaganāsṛtaḥ /
praṇamya śirasā sambuddhaṃ lokanāthaṃ prabhākaram /
dīrghaṃ niśvasya karuṇārdro roruroda tataḥ punaḥ // verse 35.299 //
tasthure samīpa buddhasya āpṛcchaya varadāṃ varam /
nirnaṣṭe bhagavāṃ loke mantrakośe mahītale /
sattvānāṃ gatimāhātmyaṃ kathaṃ tasmai bhaviṣyati // verse 35.300 //
evamuktastu sambuddho mañjughoṣaṃ tadālapet /
śṛṇohi vatsa mañjuśrīḥ kumāra tvaṃ yadi pṛcchasi // verse 35.301 //
mayā hi nirvṛte loke śūnyībhūte mahītale /
nirnaṣṭhe dharmakośe ca śrāvakaiściranirvṛtaiḥ // verse 35.302 //
śāstu bimbastathā rūpaṃ kṛtvā vai dvipadottamaḥ /
pūjāṃ satkārataḥ kṛtā dhūpagandhavilepanaiḥ // verse 35.303 //
vividhairvastravaraiścānyairmaṇikuṇḍalabhūṣaṇaiḥ /
vividhairbhojyabhakṣaiśca sanniyojya nivedanam /
vividhākārasampannaṃ yatheṣṭākārakāriṇe // verse 35.304 //
tathai + mantramāvarttya sattvayonigatiḥ śubham /
ājahāra puraṃ śreṣṭhaṃ uttamāṃ gatiyonaye /
ante bodhinimnasthaḥ śāntiṃ jagmuḥ sapaścime // verse 35.305 //
evamuktastu mañjuśrīstuṣṭo sambuddhacoditaḥ /
sampratuṣya tato dhīmāṃ bodhisattvo maharddhikaḥ /
etat sarvaṃ purā gītaṃ śuddhāvāsopari sthitam // verse 35.306 //
buddhānāṃ sannidhau buddhadharmacakrapravarttakaḥ /
mantracakraṃ tadā vavre cirakālānuvarttitam // verse 35.307 //
iti //

āryamañjuśriyamūlakalpād bodhisattvapiṭakāvataṃsakād mahāyānavaipulyasūtrāt trayaḥ triṃśatimaḥ mudrāvidhipaṭalavisaraḥ parisamāptamiti //


__________________________________________________________(Vaidya 298)
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: