Jainism glossary, starting with ‘b’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “b”, contains 117 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Badara
 2. Bahu
 3. Bahubija
 4. Bahujanashakti
 5. Bahuputrika
 6. Bahushala
 7. Bahushalaka
 8. Bahuvadha
 9. Bahuvidha
 10. Bahya-parigraha
 11. Bakula
 12. Bakusha
 13. Bala
 14. Baladeva
 15. Balaka
 16. Balamitra
 17. Balatapa
 18. Bali
 19. Baluka
 20. Balukaprabha
 21. Banapura
 22. Bandha
 23. Bandhana
 24. Bandhujivaga
 25. Bhaddana
 26. Bhaddila
 27. Bhadra
 28. Bhadrabahu
 29. Bhadraka
 30. Bhadrasana
 31. Bhadrashala
 32. Bhadrashalavana
 33. Bhadrayasha
 34. Bhadrika
 35. Bhaikshyashuddhi
 36. Bhajanga
 37. Bhajyani
 38. Bhakta-pana-viccheda
 39. Bhakta-pana-vichchheda
 40. Bhakta-pana-vyavaccheda
 41. Bhakta-pana-vyavachchheda
 42. Bhaktapana
 43. Bhakti
 44. Bhamandala
 45. Bhandara
 46. Bhanu
 47. Bhanukarna
 48. Bhanumitra
 49. Bharata
 50. Bharatavarsha
 51. Bhasha Vargana
 52. Bhashatmaka
 53. Bhasvanta
 54. Bhattubana
 55. Bhava
 56. Bhava-shravaka
 57. Bhavahimsa
 58. Bhavanapati
 59. Bhavanavasin
 60. Bhavanikshepa
 61. Bhavapratyaya
 62. Bhavendriya
 63. Bhavna
 64. Bhavyatva
 65. Bhaya
 66. Bheda
 67. Bhikshu
 68. Bhikshuka
 69. Bhima
 70. Bhinnamuhurta
 71. Bhirutva
 72. Bhisara
 73. Bhoga
 74. Bhogabhumi
 75. Bhogantaraya
 76. Bhogashali
 77. Bhogopabhogavrata
 78. Bhojanga
 79. Bhojapura
 80. Bhramaravriksha
 81. Bhujaga
 82. Bhujangashali
 83. Bhumi
 84. Bhumirasa
 85. Bhumyalika
 86. Bhushananga
 87. Bhushanashala
 88. Bhuta
 89. Bhutadvipa
 90. Bhutananda
 91. Bhutanihnava
 92. Bhutasamudra
 93. Bhutavadika
 94. Bhutottama
 95. Bibhishana
 96. Bibhitaka
 97. Bija
 98. Bilva
 99. Brahma
 100. Brahmacarin
 101. Brahmacarya
 102. Brahmacaryanuvrata
 103. Brahmacaryapratima
 104. Brahmacharin
 105. Brahmacharya
 106. Brahmacharyanuvrata
 107. Brahmacharyapratima
 108. Brahmaloka
 109. Brahmalokakalpa
 110. Brahmanakunda
 111. Brahmarakshasa
 112. Brahmavrata
 113. Brahmi
 114. Brahmin
 115. Brahmottara
 116. Brahmottarakalpa
 117. Buddhi
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z