Jainism glossary, starting with ‘d’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “d”, contains 130 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Dadhi
 2. Dadhimukha
 3. Dadhiparṇa
 4. Dadima
 5. Daharaka
 6. Daiva
 7. Dakshinardhabharata
 8. Damsha
 9. Dana
 10. Danantaraya
 11. Danda
 12. Darpaṇa
 13. Darshana
 14. Darshanamohaniya
 15. Darshanapratima
 16. Darshanavarana
 17. Darshanavaraniya
 18. Darshanavinaya
 19. Darshanopayoga
 20. Dashalakshana
 21. Dashamukha
 22. Dashapurvi
 23. Dashapurvin
 24. Dasharatha
 25. Dasharnapura
 26. Dashavaikalika
 27. Dasidasa
 28. Datta
 29. Deha
 30. Deshavadhi
 31. Deshavirata
 32. Deshavirati
 33. Deva
 34. Devadvipa
 35. Devaki
 36. Devakuru
 37. Devananda
 38. Devanupurvi
 39. Devaramaṇa
 40. Devasamudra
 41. Devata
 42. Devata-mudhata
 43. Devavimana
 44. Devayu
 45. Devayush
 46. Devi
 47. Devikota
 48. Dhakkavatthula
 49. Dhammila
 50. Dhana
 51. Dhanadeva
 52. Dhanadhanya
 53. Dhanadhipati
 54. Dhanamitra
 55. Dhanapala
 56. Dhaneshvara
 57. Dhanna
 58. Dhanu
 59. Dhanya
 60. Dhanyarasa
 61. Dhara
 62. Dharana
 63. Dharini
 64. Dharma
 65. Dharmanatha
 66. Dharmastikaya
 67. Dharmopadesha
 68. Dharmya
 69. Dharmyadhyana
 70. Dhataki
 71. Dhatakikhanda
 72. Dhatakikhandadvipa
 73. Dhatutpatti
 74. Dhava
 75. Dhrauvya
 76. Dhriti
 77. Dhruva
 78. Dhuli
 79. Dhumaprabha
 80. Dhvaja
 81. Dhyana
 82. Digvirati
 83. Digvrata
 84. Dikkumara
 85. Dikkumari
 86. Dinna
 87. Dipanga
 88. Dipti
 89. Divakara
 90. Draksha
 91. Dravya
 92. Dravya-shravaka
 93. Dravyahimsa
 94. Dravyanikshepa
 95. Dravyapariksha
 96. Dravyarthika
 97. Dravyarthikanaya
 98. Dravyatva
 99. Dravyendriya
 100. Dridhabhumi
 101. Dridharatha
 102. Drigdosha
 103. Drishta
 104. Drishtivada
 105. Drishtivisha
 106. Drumaka
 107. Dugdha
 108. Duhkha
 109. Duhpramrishta
 110. Duhshruti
 111. Duhsvara
 112. Duraghrana
 113. Durashravana
 114. Durasparshi
 115. Durasparshin
 116. Durasvadi
 117. Durasvadin
 118. Duravalokana
 119. Durbhaga
 120. Durgandha
 121. Dutipalasha
 122. Dvadashanga
 123. Dvarapala
 124. Dvaravati
 125. Dvindriya
 126. Dvipada
 127. Dvipakumara
 128. Dvipasagaraprajnapti
 129. Dviprishtha
 130. Dvisara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z