Jainism glossary, starting with ‘r’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Jainism glossary, starting with the letter “r”, contains 103 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Radha
 2. Raghava
 3. Rahobhyakhyana
 4. Rahu
 5. Raivata
 6. Raivataka
 7. Rajacandra
 8. Rajadruma
 9. Rajagriha
 10. Rajavriksha
 11. Rajju
 12. Rajumati
 13. Rakhi
 14. Rakkha
 15. Rakshasa
 16. Rakshasarakshasa
 17. Rakta
 18. Raktoda
 19. Rama
 20. Ramaniya
 21. Ramayanapurana
 22. Ramyaka
 23. Ramyakavarsha
 24. Rasa
 25. Rasabha
 26. Rasana
 27. Rasanendriya
 28. Rasendriya
 29. Rashtrakuta
 30. Rata
 31. Rathamushala
 32. Rati
 33. Ratikara
 34. Ratimanda
 35. Ratipriya
 36. Ratishreshtha
 37. Rativardhana
 38. Ratna
 39. Ratnapariksha
 40. Ratnaprabha
 41. Ratnapura
 42. Ratnarashi
 43. Ratnashravas
 44. Ratnavaha
 45. Ratnavali
 46. Ratnavalidvipa
 47. Ratnavalisamudra
 48. Ratnavalivara
 49. Ratnavalivaradvipa
 50. Ratnavalivarasamudra
 51. Ratnavalivaravabhasa
 52. Ratnavalivaravabhasadvipa
 53. Ratnavalivaravabhasasamudra
 54. Ratribhojana
 55. Ratribhuktatyaga
 56. Ratribhuktatyagapratima
 57. Ratribhuktivirati
 58. Raudra
 59. Raudradhyana
 60. Raurava
 61. Ravana
 62. Ravi
 63. Raviprabha
 64. Riddhi
 65. Rijusutra
 66. Rishabha
 67. Rishabhadeva
 68. Rishabhanatha
 69. Rishi
 70. Rishivadika
 71. Rishta
 72. Roga
 73. Rohini
 74. Rohit
 75. Rohita
 76. Rohitasya
 77. Rucaka
 78. Rucakadvipa
 79. Rucakagiri
 80. Rucakasamudra
 81. Rucakavara
 82. Rucakavaradvipa
 83. Rucakavarasamudra
 84. Rucakavaravabhasa
 85. Rucakavaravabhasadvipa
 86. Rucakavaravabhasasamudra
 87. Rudra
 88. Rukmi
 89. Rukmin
 90. Ruksha
 91. Rukshatva
 92. Rupa
 93. Rupagata
 94. Rupanarayana
 95. Rupanupata
 96. Rupapali
 97. Rupashali
 98. Rupastha
 99. Rupatita
 100. Rupayaksha
 101. Rupi
 102. Rupya
 103. Rupyakula
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: