Shilpashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 230 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saattai
 2. Sabhamandapa
 3. Sacaracara
 4. Sadrishya
 5. Sadyojata
 6. Sagara
 7. Sahasralinga
 8. Sakalaniṣkala
 9. Samabhanga
 10. Samapada
 11. Samapadasthanaka
 12. Samara
 13. Samashayana
 14. Samdhibandha
 15. Samhara
 16. Samharamurti
 17. Samkarshana
 18. Sammatti
 19. Samyutahasta
 20. Sanaka
 21. Sanandana
 22. Sanat
 23. Sanatkumara
 24. Sandarshanamudra
 25. Sandhikarman
 26. Santana
 27. Saptatala
 28. Sara
 29. Sarabheshvar
 30. Sarasvati
 31. Sarga
 32. Sarpa
 33. Sarpakundala
 34. Sarvabhutahridisthita
 35. Sarvadeshikalinga
 36. Sarvadevesha
 37. Sarvajna
 38. Sarvasamalinga
 39. Sarvatobhadralinga
 40. Sasaka
 41. Satryangulanavatala
 42. Sattvika
 43. Satvika
 44. Satvikatana
 45. Satya
 46. Satyatana
 47. Saubhagya-ganapati
 48. Saumyakanta
 49. Saumyakapitha
 50. Saurabheya
 51. Sauvira
 52. Sauviramurchana
 53. Savyasaci
 54. Sayana
 55. Senai-mudalvar
 56. Senani
 57. Senapati
 58. Sengalu-nir
 59. Sengol
 60. Sentamarai
 61. Sentilantavar
 62. Seval
 63. Shadja
 64. Shadjasvara
 65. Shaivadhikalinga
 66. Shaivagama
 67. Shaiveshtyalinga
 68. Shakala
 69. Shakatasura
 70. Shakti
 71. Shaktidhara
 72. Shaktivel
 73. Shaktivela
 74. Shala
 75. Shalagrama
 76. Shalipallava
 77. Shanaishcara
 78. Shani
 79. Shanishvar
 80. Shanishvara
 81. Shankara
 82. Shankaranarayana
 83. Shankha
 84. Shankhakundala
 85. Shankhanidhi
 86. Shankita
 87. Shanmukha
 88. Shantishakti
 89. Shantyatitashakti
 90. Sharabha
 91. Sharavanabhava
 92. Sharirapalaka
 93. Sharva
 94. Shashibhushana
 95. Shatcakra
 96. Shattala
 97. Shayanabera
 98. Shayanasana
 99. Shikhandi
 100. Shikhara
 101. Shikharahasta
 102. Shikhivahana
 103. Shilpa
 104. Shilpashastra
 105. Shilpin
 106. Shirashcakra
 107. Shirashu
 108. Shirastraka
 109. Shirovartana
 110. Shishya-bhava-murti
 111. Shiva
 112. Shivabhaga
 113. Shivamurti
 114. Shivasadakhya
 115. Shivatandava
 116. Shivottama
 117. Shrenibandha
 118. Shribandha
 119. Shribhoga
 120. Shridhara
 121. Shrikamyapitha
 122. Shrikanta
 123. Shrikantabandha
 124. Shrikantha
 125. Shrikara
 126. Shrikarapitha
 127. Shrinivasa
 128. Shrinivasa-sundaraja
 129. Shrirama
 130. Shrisaundarya
 131. Shrivatsa
 132. Shuci
 133. Shuka
 134. Shukra
 135. Shula
 136. Shurpanakha
 137. Shveta
 138. Shvetatana
 139. Shyamalai
 140. Siddhar
 141. Silambu
 142. Simha
 143. Simhakarna
 144. Simhakarnahasta
 145. Simhanatha
 146. Simhasana
 147. Sinuvasan
 148. Sisaka
 149. Sita
 150. Skanda
 151. Skandakanta
 152. Skandomasahita
 153. Skandomasahitamurti
 154. Snapanabera
 155. Solaimalai Naciyar
 156. Somadhari
 157. Somadharimurti
 158. Somardhashekhara
 159. Somardhashekharamurti
 160. Somaskanda
 161. Somaskandamurti
 162. Someshvara
 163. Someshvaramurti
 164. Sphatika
 165. Sphatikamala
 166. Sruk
 167. Sruva
 168. Stanabandha
 169. Stanahara
 170. Stanottariya
 171. Sthalavriksha
 172. Sthanaka
 173. Sthanakamurti
 174. Sthanasana
 175. Sthanu
 176. Sthapana
 177. Sthapati
 178. Sthira
 179. Sthiratana
 180. Stupi
 181. Subhadra
 182. Subhaga
 183. Subhagatana
 184. Subrahmanya
 185. Sucihasta
 186. Sudarshana
 187. Sudeha
 188. Sudha
 189. Sukha
 190. Sukhasana
 191. Sukhasanamurti
 192. Sukhatana
 193. Sukhavaha
 194. Sukhavahamurti
 195. Sukhavahatana
 196. Sukshma
 197. Sukshmatana
 198. Sumitra
 199. Sumukha
 200. Sumukhi
 201. Sumukhimurchana
 202. Sunda
 203. Sundarabja
 204. Sundaraja
 205. Sundareshvara
 206. Surambudhi
 207. Suranna
 208. Surannatana
 209. Surasamhara
 210. Suredhyalinga
 211. Sureshvara
 212. Surikai
 213. Surupa
 214. Surupatana
 215. Surya
 216. Suryakanta
 217. Suryanarayana
 218. Sutikagriha
 219. Suvarcala
 220. Suvarna
 221. Suvarnalinga
 222. Suvarnatana
 223. Svacchanda
 224. Svaha
 225. Svara
 226. Svarna-Bhairava
 227. Svastikalinga
 228. Svastikapasrita
 229. Svastikasana
 230. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: