Shilpashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 228 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saattai
 2. Sabhamandapa
 3. Sacaracara
 4. Sadrishya
 5. Sadyojata
 6. Sagara
 7. Sahasralinga
 8. Sakalaniṣkala
 9. Samabhanga
 10. Samapada
 11. Samapadasthanaka
 12. Samara
 13. Samashayana
 14. Samhara
 15. Samharamurti
 16. Samkarshana
 17. Sammatti
 18. Samyutahasta
 19. Sanaka
 20. Sanandana
 21. Sanat
 22. Sanatkumara
 23. Sandarshanamudra
 24. Santana
 25. Saptatala
 26. Sara
 27. Sarabheshvar
 28. Sarasvati
 29. Sarga
 30. Sarpa
 31. Sarpakundala
 32. Sarvabhutahridisthita
 33. Sarvadeshikalinga
 34. Sarvadevesha
 35. Sarvajna
 36. Sarvasamalinga
 37. Sarvatobhadralinga
 38. Sasaka
 39. Satryangulanavatala
 40. Sattvika
 41. Satvika
 42. Satvikatana
 43. Satya
 44. Satyatana
 45. Saubhagya-ganapati
 46. Saumyakanta
 47. Saumyakapitha
 48. Saurabheya
 49. Sauvira
 50. Sauviramurchana
 51. Savyasaci
 52. Sayana
 53. Senai-mudalvar
 54. Senani
 55. Senapati
 56. Sengalu-nir
 57. Sengol
 58. Sentamarai
 59. Sentilantavar
 60. Seval
 61. Shadja
 62. Shadjasvara
 63. Shaivadhikalinga
 64. Shaivagama
 65. Shaiveshtyalinga
 66. Shakala
 67. Shakatasura
 68. Shakti
 69. Shaktidhara
 70. Shaktivel
 71. Shaktivela
 72. Shala
 73. Shalagrama
 74. Shalipallava
 75. Shanaishcara
 76. Shani
 77. Shanishvar
 78. Shanishvara
 79. Shankara
 80. Shankaranarayana
 81. Shankha
 82. Shankhakundala
 83. Shankhanidhi
 84. Shankita
 85. Shanmukha
 86. Shantishakti
 87. Shantyatitashakti
 88. Sharabha
 89. Sharavanabhava
 90. Sharirapalaka
 91. Sharva
 92. Shashibhushana
 93. Shatcakra
 94. Shattala
 95. Shayanabera
 96. Shayanasana
 97. Shikhandi
 98. Shikhara
 99. Shikharahasta
 100. Shikhivahana
 101. Shilpa
 102. Shilpashastra
 103. Shilpin
 104. Shirashcakra
 105. Shirashu
 106. Shirastraka
 107. Shirovartana
 108. Shishya-bhava-murti
 109. Shiva
 110. Shivabhaga
 111. Shivamurti
 112. Shivasadakhya
 113. Shivatandava
 114. Shivottama
 115. Shrenibandha
 116. Shribandha
 117. Shribhoga
 118. Shridhara
 119. Shrikamyapitha
 120. Shrikanta
 121. Shrikantabandha
 122. Shrikantha
 123. Shrikara
 124. Shrikarapitha
 125. Shrinivasa
 126. Shrinivasa-sundaraja
 127. Shrirama
 128. Shrisaundarya
 129. Shrivatsa
 130. Shuci
 131. Shuka
 132. Shukra
 133. Shula
 134. Shurpanakha
 135. Shveta
 136. Shvetatana
 137. Shyamalai
 138. Siddhar
 139. Silambu
 140. Simha
 141. Simhakarna
 142. Simhakarnahasta
 143. Simhanatha
 144. Simhasana
 145. Sinuvasan
 146. Sisaka
 147. Sita
 148. Skanda
 149. Skandakanta
 150. Skandomasahita
 151. Skandomasahitamurti
 152. Snapanabera
 153. Solaimalai Naciyar
 154. Somadhari
 155. Somadharimurti
 156. Somardhashekhara
 157. Somardhashekharamurti
 158. Somaskanda
 159. Somaskandamurti
 160. Someshvara
 161. Someshvaramurti
 162. Sphatika
 163. Sphatikamala
 164. Sruk
 165. Sruva
 166. Stanabandha
 167. Stanahara
 168. Stanottariya
 169. Sthalavriksha
 170. Sthanaka
 171. Sthanakamurti
 172. Sthanasana
 173. Sthanu
 174. Sthapana
 175. Sthapati
 176. Sthira
 177. Sthiratana
 178. Stupi
 179. Subhadra
 180. Subhaga
 181. Subhagatana
 182. Subrahmanya
 183. Sucihasta
 184. Sudarshana
 185. Sudeha
 186. Sudha
 187. Sukha
 188. Sukhasana
 189. Sukhasanamurti
 190. Sukhatana
 191. Sukhavaha
 192. Sukhavahamurti
 193. Sukhavahatana
 194. Sukshma
 195. Sukshmatana
 196. Sumitra
 197. Sumukha
 198. Sumukhi
 199. Sumukhimurchana
 200. Sunda
 201. Sundarabja
 202. Sundaraja
 203. Sundareshvara
 204. Surambudhi
 205. Suranna
 206. Surannatana
 207. Surasamhara
 208. Suredhyalinga
 209. Sureshvara
 210. Surikai
 211. Surupa
 212. Surupatana
 213. Surya
 214. Suryakanta
 215. Suryanarayana
 216. Sutikagriha
 217. Suvarcala
 218. Suvarna
 219. Suvarnalinga
 220. Suvarnatana
 221. Svacchanda
 222. Svaha
 223. Svara
 224. Svarna-Bhairava
 225. Svastikalinga
 226. Svastikapasrita
 227. Svastikasana
 228. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: