Shilpashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 248 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saattai
 2. Sabhamandapa
 3. Sacaracara
 4. Sadrishya
 5. Sadyojata
 6. Sagara
 7. Saghoshakataka
 8. Sahasralinga
 9. Saiddha
 10. Sakalaniṣkala
 11. Samabhanga
 12. Samapada
 13. Samapadasthanaka
 14. Samara
 15. Samashayana
 16. Samdhibandha
 17. Samhara
 18. Samharamurti
 19. Samkarshana
 20. Sammatti
 21. Samyuta
 22. Samyutahasta
 23. Sanaka
 24. Sanandana
 25. Sanat
 26. Sanatkumara
 27. Sandarshanamudra
 28. Sandhikarman
 29. Santana
 30. Saptatala
 31. Sara
 32. Sarabheshvar
 33. Sarasvati
 34. Sarga
 35. Sarpa
 36. Sarpakundala
 37. Sarvabhutahridisthita
 38. Sarvadeshikalinga
 39. Sarvadevesha
 40. Sarvajna
 41. Sarvasamalinga
 42. Sarvatobhadralinga
 43. Sasaka
 44. Satryangulanavatala
 45. Sattvika
 46. Satvika
 47. Satvikatana
 48. Satya
 49. Satyatana
 50. Saubhagya-ganapati
 51. Saumyakanta
 52. Saumyakapitha
 53. Saurabheya
 54. Sauvira
 55. Sauviramurchana
 56. Savyasaci
 57. Sayana
 58. Senai-mudalvar
 59. Senani
 60. Senapati
 61. Sengalu-nir
 62. Sengol
 63. Sentamarai
 64. Sentilantavar
 65. Seval
 66. Shadja
 67. Shadjasvara
 68. Shaivadhikalinga
 69. Shaivagama
 70. Shaiveshtyalinga
 71. Shakala
 72. Shakatasura
 73. Shakti
 74. Shaktidhara
 75. Shaktivel
 76. Shaktivela
 77. Shala
 78. Shalagrama
 79. Shalipallava
 80. Shanaishcara
 81. Shani
 82. Shanishvar
 83. Shanishvara
 84. Shankara
 85. Shankaranarayana
 86. Shankha
 87. Shankhakundala
 88. Shankhanidhi
 89. Shankhapatra
 90. Shankhapatrakundala
 91. Shankita
 92. Shanmukha
 93. Shantishakti
 94. Shantyatitashakti
 95. Sharabha
 96. Sharavanabhava
 97. Sharirapalaka
 98. Sharva
 99. Shashibhushana
 100. Shatcakra
 101. Shattala
 102. Shayanabera
 103. Shayanasana
 104. Shikhandi
 105. Shikhara
 106. Shikharahasta
 107. Shikhivahana
 108. Shiktha
 109. Shila
 110. Shilpa
 111. Shilpashastra
 112. Shilpin
 113. Shirashcakra
 114. Shirashu
 115. Shirastraka
 116. Shirovartana
 117. Shishya-bhava-murti
 118. Shiva
 119. Shivabhaga
 120. Shivamurti
 121. Shivasadakhya
 122. Shivatandava
 123. Shivottama
 124. Shrenibandha
 125. Shribandha
 126. Shribhoga
 127. Shridhara
 128. Shrikamyapitha
 129. Shrikanta
 130. Shrikantabandha
 131. Shrikantha
 132. Shrikara
 133. Shrikarapitha
 134. Shrinivasa
 135. Shrinivasa-sundaraja
 136. Shrirama
 137. Shrisaundarya
 138. Shrivatsa
 139. Shroni
 140. Shuci
 141. Shuka
 142. Shukra
 143. Shula
 144. Shurpanakha
 145. Shveta
 146. Shvetatana
 147. Shyamalai
 148. Siddhar
 149. Silambu
 150. Simha
 151. Simhakarna
 152. Simhakarnahasta
 153. Simhanatha
 154. Simhasana
 155. Sinuvasan
 156. Sisa
 157. Sisaka
 158. Sita
 159. Skanda
 160. Skandakanta
 161. Skandhamala
 162. Skandomasahita
 163. Skandomasahitamurti
 164. Snanabera
 165. Snapanabera
 166. Snigdha
 167. Solaimalai Naciyar
 168. Somadhari
 169. Somadharimurti
 170. Somardhashekhara
 171. Somardhashekharamurti
 172. Somaskanda
 173. Somaskandamurti
 174. Someshvara
 175. Someshvaramurti
 176. Sphatika
 177. Sphatikamala
 178. Sphutita
 179. Sruk
 180. Sruva
 181. Stanabandha
 182. Stanahara
 183. Stanasutra
 184. Stanottariya
 185. Sthalavriksha
 186. Sthana
 187. Sthanaka
 188. Sthanakamurti
 189. Sthanasana
 190. Sthanu
 191. Sthapana
 192. Sthapati
 193. Sthira
 194. Sthiratana
 195. Sthitakuncita
 196. Stupi
 197. Subhadra
 198. Subhaga
 199. Subhagatana
 200. Subrahmanya
 201. Sucihasta
 202. Sudarshana
 203. Sudeha
 204. Sudha
 205. Sukha
 206. Sukhasana
 207. Sukhasanamurti
 208. Sukhatana
 209. Sukhavaha
 210. Sukhavahamurti
 211. Sukhavahatana
 212. Sukshma
 213. Sukshmatana
 214. Sumitra
 215. Sumukha
 216. Sumukhi
 217. Sumukhimurchana
 218. Sunda
 219. Sundarabja
 220. Sundaraja
 221. Sundareshvara
 222. Surambudhi
 223. Suranna
 224. Surannatana
 225. Surasamhara
 226. Suredhyalinga
 227. Sureshvara
 228. Surikai
 229. Surupa
 230. Surupatana
 231. Surya
 232. Suryakanta
 233. Suryanarayana
 234. Sutikagriha
 235. Sutra
 236. Suvarcala
 237. Suvarna
 238. Suvarnalinga
 239. Suvarnatana
 240. Svacchanda
 241. Svaha
 242. Svara
 243. Svarna-Bhairava
 244. Svastikalinga
 245. Svastikapasrita
 246. Svastikasana
 247. Svayambhuvalinga
 248. Svayamvyakta
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: