Shilpashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 221 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saattai
 2. Sabhamandapa
 3. Sacaracara
 4. Sacharachara
 5. Sadashiva
 6. Sadashivamurti
 7. Sadrishya
 8. Sadyojata
 9. Sagara
 10. Sahasralinga
 11. Sakalaniṣkala
 12. Samabhanga
 13. Samapada
 14. Samapadasthanaka
 15. Samara
 16. Samashayana
 17. Samhara
 18. Samharamurti
 19. Samkarshana
 20. Sammatti
 21. Samyutahasta
 22. Sanaka
 23. Sanandana
 24. Sanat
 25. Sanatkumara
 26. Sandarshanamudra
 27. Santana
 28. Saptatala
 29. Sara
 30. Sarasvati
 31. Sarga
 32. Sarpa
 33. Sarpakundala
 34. Sarvabhutahridisthita
 35. Sarvadeshikalinga
 36. Sarvadevesha
 37. Sarvajna
 38. Sarvasamalinga
 39. Sarvatobhadralinga
 40. Sasaka
 41. Satryangulanavatala
 42. Sattvika
 43. Satvika
 44. Satvikatana
 45. Satya
 46. Satyatana
 47. Saumyakanta
 48. Saumyakapitha
 49. Saurabheya
 50. Sauvira
 51. Sauviramurchana
 52. Sauviramurchhana
 53. Savyasachi
 54. Savyasaci
 55. Sayana
 56. Senani
 57. Senapati
 58. Sengalu-nir
 59. Sengol
 60. Sentamarai
 61. Seval
 62. Shadja
 63. Shadjasvara
 64. Shaivadhikalinga
 65. Shaivagama
 66. Shaiveshtyalinga
 67. Shakala
 68. Shakatasura
 69. Shakti
 70. Shaktidhara
 71. Shala
 72. Shalagrama
 73. Shalipallava
 74. Shanaishcara
 75. Shanaishchara
 76. Shani
 77. Shankara
 78. Shankaranarayana
 79. Shankha
 80. Shankhakundala
 81. Shankhanidhi
 82. Shankita
 83. Shanmukha
 84. Shantishakti
 85. Shantyatitashakti
 86. Sharabha
 87. Sharavanabhava
 88. Sharirapalaka
 89. Sharva
 90. Shashibhushana
 91. Shatcakra
 92. Shatchakra
 93. Shattala
 94. Shayanabera
 95. Shayanasana
 96. Shikhandi
 97. Shikhara
 98. Shikharahasta
 99. Shikhivahana
 100. Shilpa
 101. Shilpashastra
 102. Shilpin
 103. Shirashcakra
 104. Shirashchakra
 105. Shirashu
 106. Shirastraka
 107. Shirovartana
 108. Shishya-bhava-murti
 109. Shiva
 110. Shivabhaga
 111. Shivamurti
 112. Shivasadakhya
 113. Shivatandava
 114. Shivottama
 115. Shrenibandha
 116. Shribandha
 117. Shribhoga
 118. Shridhara
 119. Shrikamyapitha
 120. Shrikanta
 121. Shrikantabandha
 122. Shrikantha
 123. Shrikara
 124. Shrikarapitha
 125. Shrisaundarya
 126. Shrivatsa
 127. Shuchi
 128. Shuci
 129. Shuka
 130. Shukra
 131. Shula
 132. Shurpanakha
 133. Shveta
 134. Shvetatana
 135. Silambu
 136. Simha
 137. Simhakarna
 138. Simhakarnahasta
 139. Simhanatha
 140. Simhasana
 141. Sisaka
 142. Skanda
 143. Skandakanta
 144. Skandomasahita
 145. Skandomasahitamurti
 146. Snapanabera
 147. Somadhari
 148. Somadharimurti
 149. Somardhashekhara
 150. Somardhashekharamurti
 151. Somaskanda
 152. Somaskandamurti
 153. Someshvara
 154. Someshvaramurti
 155. Sphatika
 156. Sphatikamala
 157. Sruk
 158. Sruva
 159. Stanabandha
 160. Stanahara
 161. Stanottariya
 162. Sthalavriksha
 163. Sthanaka
 164. Sthanakamurti
 165. Sthanasana
 166. Sthanu
 167. Sthapana
 168. Sthapati
 169. Sthira
 170. Sthiratana
 171. Stupi
 172. Subhadra
 173. Subhaga
 174. Subhagatana
 175. Subrahmaṇya
 176. Suchihasta
 177. Sucihasta
 178. Sudarshana
 179. Sudeha
 180. Sudha
 181. Sukha
 182. Sukhasana
 183. Sukhasanamurti
 184. Sukhatana
 185. Sukhavaha
 186. Sukhavahamurti
 187. Sukhavahatana
 188. Sukshma
 189. Sukshmatana
 190. Sumitra
 191. Sumukha
 192. Sumukhi
 193. Sumukhimurchana
 194. Sumukhimurchhana
 195. Sunda
 196. Sundarabja
 197. Sundareshvara
 198. Surambudhi
 199. Suranna
 200. Surannatana
 201. Suredhyalinga
 202. Sureshvara
 203. Surikai
 204. Surupa
 205. Surupatana
 206. Surya
 207. Suryakanta
 208. Suryanarayana
 209. Suvarcala
 210. Suvarchala
 211. Suvarna
 212. Suvarnalinga
 213. Suvarnatana
 214. Svacchanda
 215. Svachchhanda
 216. Svaha
 217. Svara
 218. Svastikalinga
 219. Svastikapasrita
 220. Svastikasana
 221. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: