Shilpashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shilpashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 239 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saattai
 2. Sabhamandapa
 3. Sacaracara
 4. Sacharachara
 5. Sadrishya
 6. Sadyojata
 7. Sagara
 8. Sahasralinga
 9. Sakalaniṣkala
 10. Samabhanga
 11. Samapada
 12. Samapadasthanaka
 13. Samara
 14. Samashayana
 15. Samhara
 16. Samharamurti
 17. Samkarshana
 18. Sammatti
 19. Samyutahasta
 20. Sanaka
 21. Sanandana
 22. Sanat
 23. Sanatkumara
 24. Sandarshanamudra
 25. Santana
 26. Saptatala
 27. Sara
 28. Sarabheshvar
 29. Sarasvati
 30. Sarga
 31. Sarpa
 32. Sarpakundala
 33. Sarvabhutahridisthita
 34. Sarvadeshikalinga
 35. Sarvadevesha
 36. Sarvajna
 37. Sarvasamalinga
 38. Sarvatobhadralinga
 39. Sasaka
 40. Satryangulanavatala
 41. Sattvika
 42. Satvika
 43. Satvikatana
 44. Satya
 45. Satyatana
 46. Saubhagya-ganapati
 47. Saumyakanta
 48. Saumyakapitha
 49. Saurabheya
 50. Sauvira
 51. Sauviramurchana
 52. Sauviramurchhana
 53. Savyasachi
 54. Savyasaci
 55. Sayana
 56. Senai-mudalvar
 57. Senani
 58. Senapati
 59. Sengalu-nir
 60. Sengol
 61. Sentamarai
 62. Sentilantavar
 63. Seval
 64. Shadja
 65. Shadjasvara
 66. Shaivadhikalinga
 67. Shaivagama
 68. Shaiveshtyalinga
 69. Shakala
 70. Shakatasura
 71. Shakti
 72. Shaktidhara
 73. Shaktivel
 74. Shaktivela
 75. Shala
 76. Shalagrama
 77. Shalipallava
 78. Shanaishcara
 79. Shanaishchara
 80. Shani
 81. Shanishvar
 82. Shanishvara
 83. Shankara
 84. Shankaranarayana
 85. Shankha
 86. Shankhakundala
 87. Shankhanidhi
 88. Shankita
 89. Shanmukha
 90. Shantishakti
 91. Shantyatitashakti
 92. Sharabha
 93. Sharavanabhava
 94. Sharirapalaka
 95. Sharva
 96. Shashibhushana
 97. Shatcakra
 98. Shatchakra
 99. Shattala
 100. Shayanabera
 101. Shayanasana
 102. Shikhandi
 103. Shikhara
 104. Shikharahasta
 105. Shikhivahana
 106. Shilpa
 107. Shilpashastra
 108. Shilpin
 109. Shirashcakra
 110. Shirashchakra
 111. Shirashu
 112. Shirastraka
 113. Shirovartana
 114. Shishya-bhava-murti
 115. Shiva
 116. Shivabhaga
 117. Shivamurti
 118. Shivasadakhya
 119. Shivatandava
 120. Shivottama
 121. Shrenibandha
 122. Shribandha
 123. Shribhoga
 124. Shridhara
 125. Shrikamyapitha
 126. Shrikanta
 127. Shrikantabandha
 128. Shrikantha
 129. Shrikara
 130. Shrikarapitha
 131. Shrinivasa
 132. Shrinivasa-sundaraja
 133. Shrirama
 134. Shrisaundarya
 135. Shrivatsa
 136. Shuchi
 137. Shuci
 138. Shuka
 139. Shukra
 140. Shula
 141. Shurpanakha
 142. Shveta
 143. Shvetatana
 144. Shyamalai
 145. Siddhar
 146. Silambu
 147. Simha
 148. Simhakarna
 149. Simhakarnahasta
 150. Simhanatha
 151. Simhasana
 152. Sinuvasan
 153. Sisaka
 154. Sita
 155. Skanda
 156. Skandakanta
 157. Skandomasahita
 158. Skandomasahitamurti
 159. Snapanabera
 160. Solaimalai Naciyar
 161. Somadhari
 162. Somadharimurti
 163. Somardhashekhara
 164. Somardhashekharamurti
 165. Somaskanda
 166. Somaskandamurti
 167. Someshvara
 168. Someshvaramurti
 169. Sphatika
 170. Sphatikamala
 171. Sruk
 172. Sruva
 173. Stanabandha
 174. Stanahara
 175. Stanottariya
 176. Sthalavriksha
 177. Sthanaka
 178. Sthanakamurti
 179. Sthanasana
 180. Sthanu
 181. Sthapana
 182. Sthapati
 183. Sthira
 184. Sthiratana
 185. Stupi
 186. Subhadra
 187. Subhaga
 188. Subhagatana
 189. Subrahmaṇya
 190. Suchihasta
 191. Sucihasta
 192. Sudarshana
 193. Sudeha
 194. Sudha
 195. Sukha
 196. Sukhasana
 197. Sukhasanamurti
 198. Sukhatana
 199. Sukhavaha
 200. Sukhavahamurti
 201. Sukhavahatana
 202. Sukshma
 203. Sukshmatana
 204. Sumitra
 205. Sumukha
 206. Sumukhi
 207. Sumukhimurchana
 208. Sumukhimurchhana
 209. Sunda
 210. Sundarabja
 211. Sundaraja
 212. Sundareshvara
 213. Surambudhi
 214. Suranna
 215. Surannatana
 216. Surasamhara
 217. Suredhyalinga
 218. Sureshvara
 219. Surikai
 220. Surupa
 221. Surupatana
 222. Surya
 223. Suryakanta
 224. Suryanarayana
 225. Sutikagriha
 226. Suvarcala
 227. Suvarchala
 228. Suvarna
 229. Suvarnalinga
 230. Suvarnatana
 231. Svacchanda
 232. Svachchhanda
 233. Svaha
 234. Svara
 235. Svarna-Bhairava
 236. Svastikalinga
 237. Svastikapasrita
 238. Svastikasana
 239. Svayambhuvalinga
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: