Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 131 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sachiva
 2. Saciva
 3. Sahasa
 4. Sahasra
 5. Sahaya
 6. Sahodhaja
 7. Sakatavyuha
 8. Samashraya
 9. Samayasyanapakarma
 10. Sambandhi
 11. Sambhuyasamutthana
 12. Samgha
 13. Samidheni
 14. Samnayya
 15. Sampaka
 16. Sampresha
 17. Samsaragamana
 18. Samskara
 19. Samuparjana
 20. Samvada
 21. Samvatsari
 22. Samvidvyatikrama
 23. Samyama
 24. Samyava
 25. Sandhi
 26. Sandhini
 27. Sangrama
 28. Sankrama
 29. Sankranti
 30. Santosa
 31. Sapinda
 32. Sapindikarana
 33. Saptadvara
 34. Saptanga
 35. Saptaparṇa
 36. Sarala
 37. Sarasa
 38. Sarpabali
 39. Sarpis
 40. Sashalka
 41. Sattva
 42. Satya
 43. Sauna
 44. Sautramani
 45. Savana
 46. Sayamhoma
 47. Senapati
 48. Shada
 49. Shadgunya
 50. Shailusha
 51. Shaka
 52. Shakha
 53. Shakti
 54. Shakunika
 55. Shala
 56. Shallaki
 57. Shalmali
 58. Shami
 59. Shandaka
 60. Sharkara
 61. Shashkuli
 62. Shastra
 63. Shasya
 64. Shatamana
 65. Shatru
 66. Shatrubala
 67. Shauca
 68. Shaucha
 69. Shaudra
 70. Shaundika
 71. Shikhavriddhi
 72. Shiksha
 73. Shilpashastra
 74. Shimshapa
 75. Shodashi
 76. Shraddha
 77. Shravana
 78. Shravanakarma
 79. Shravani
 80. Shrenibala
 81. Shreyortha
 82. Shuddha
 83. Shuddhi
 84. Shudrabhuyishtha
 85. Shuka
 86. Shukta
 87. Shula
 88. Shvahpurita
 89. Shvavan
 90. Shvavidh
 91. Shvitri
 92. Shvoyukta
 93. Shyena
 94. Shyonaka
 95. Siddhi
 96. Sima
 97. Simasandhi
 98. Simavivada
 99. Simhatunda
 100. Sinivali
 101. Smriti
 102. Soma
 103. Somasamstha
 104. Somayajna
 105. Sruva
 106. Stena
 107. Steya
 108. Sthala
 109. Sthalipaka
 110. Sthana
 111. Stri
 112. Stripumdharma
 113. Stripumsamyoga
 114. Strisamgrahana
 115. Suchivyuha
 116. Sucivyuha
 117. Sudhanvan
 118. Suhridbala
 119. Suna
 120. Supa
 121. Suparakrodin
 122. Suvarnakarta
 123. Svadhyaya
 124. Svami
 125. Svamin
 126. Svamipalavivada
 127. Svara
 128. Svastyayana
 129. Svayamdatta
 130. Svayamupagata
 131. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: