Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 141 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saciva
 2. Sahasa
 3. Sahasra
 4. Sahaya
 5. Sahodhaja
 6. Sakatavyuha
 7. Samashraya
 8. Samayasyanapakarma
 9. Sambandhi
 10. Sambhuyasamutthana
 11. Samgha
 12. Samidheni
 13. Samnayya
 14. Sampaka
 15. Sampresha
 16. Samsaragamana
 17. Samskara
 18. Samuparjana
 19. Samvada
 20. Samvatsari
 21. Samvidvyatikrama
 22. Samyama
 23. Samyava
 24. Sandhi
 25. Sandhini
 26. Sangrama
 27. Sankrama
 28. Sankranti
 29. Santosa
 30. Sapinda
 31. Sapindikarana
 32. Saptadvara
 33. Saptanga
 34. Saptaparṇa
 35. Sarala
 36. Sarasa
 37. Sarpabali
 38. Sarpis
 39. Sashalka
 40. Sattva
 41. Satya
 42. Sauna
 43. Sautramani
 44. Savana
 45. Sayamhoma
 46. Senapati
 47. Shada
 48. Shadgunya
 49. Shailusha
 50. Shaka
 51. Shakha
 52. Shakti
 53. Shakula
 54. Shakunika
 55. Shala
 56. Shallaki
 57. Shalmali
 58. Shalyaka
 59. Shami
 60. Shandaka
 61. Shaphara
 62. Shari
 63. Sharkara
 64. Shasha
 65. Shashkuli
 66. Shastra
 67. Shasya
 68. Shatamana
 69. Shatru
 70. Shatrubala
 71. Shauca
 72. Shaudra
 73. Shaundika
 74. Shikhavriddhi
 75. Shikhi
 76. Shiksha
 77. Shilpashastra
 78. Shimshapa
 79. Shishya
 80. Shodashi
 81. Shraddha
 82. Shravana
 83. Shravanakarma
 84. Shravani
 85. Shrenibala
 86. Shreyortha
 87. Shrigala
 88. Shuddha
 89. Shuddhi
 90. Shudrabhuyishtha
 91. Shuka
 92. Shukta
 93. Shula
 94. Shvahpurita
 95. Shvana
 96. Shvavan
 97. Shvavid
 98. Shvavidh
 99. Shvitri
 100. Shvoyukta
 101. Shyena
 102. Shyonaka
 103. Siddhi
 104. Sima
 105. Simasandhi
 106. Simavivada
 107. Simha
 108. Simhatunda
 109. Simhatundaka
 110. Sinivali
 111. Smriti
 112. Soma
 113. Somasamstha
 114. Somayajna
 115. Sruva
 116. Stena
 117. Steya
 118. Sthala
 119. Sthalipaka
 120. Sthana
 121. Stri
 122. Stripumdharma
 123. Stripumsamyoga
 124. Strisamgrahana
 125. Sucivyuha
 126. Sudhanvan
 127. Suhridbala
 128. Sukara
 129. Suna
 130. Supa
 131. Suparakrodin
 132. Suvarnakarta
 133. Svadhyaya
 134. Svami
 135. Svamin
 136. Svamipalavivada
 137. Svara
 138. Svastyayana
 139. Svayamdatta
 140. Svayamupagata
 141. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: