Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 180 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saciva
 2. Saguna
 3. Sahasa
 4. Sahasra
 5. Sahaya
 6. Sahodhaja
 7. Sakatavyuha
 8. Samashraya
 9. Samavartana
 10. Samayasyanapakarma
 11. Sambandhin
 12. Sambhuyasamutthana
 13. Sambodhana
 14. Samdhya
 15. Samgha
 16. Samgraha
 17. Samidheni
 18. Samikshana
 19. Samkalpa
 20. Samkalpamula
 21. Samkhyahuti
 22. Samkranti
 23. Sammukhikarana
 24. Samnayya
 25. Samnyasa
 26. Sampadana
 27. Sampaka
 28. Sampresha
 29. Samsaragamana
 30. Samskara
 31. Samtosha
 32. Samuparjana
 33. Samvada
 34. Samvatsari
 35. Samvidvyatikrama
 36. Samyama
 37. Samyava
 38. Sandhi
 39. Sandhini
 40. Sangava
 41. Sangrama
 42. Sankrama
 43. Sannyasin
 44. Santapana
 45. Sapinda
 46. Sapindikarana
 47. Saptadvara
 48. Saptagriha
 49. Saptanga
 50. Saptapadi
 51. Saptaparṇa
 52. Sarala
 53. Sarasa
 54. Sarpabali
 55. Sarpis
 56. Sashalka
 57. Sattva
 58. Satya
 59. Satyashadha
 60. Sauna
 61. Sautramani
 62. Savana
 63. Saya
 64. Sayahna
 65. Sayamhoma
 66. Senapati
 67. Shada
 68. Shadgunya
 69. Shailusha
 70. Shaka
 71. Shakha
 72. Shakti
 73. Shakula
 74. Shakunika
 75. Shala
 76. Shallaki
 77. Shalmali
 78. Shalyaka
 79. Shami
 80. Shandaka
 81. Shaphara
 82. Shari
 83. Sharkara
 84. Shasha
 85. Shashkuli
 86. Shastra
 87. Shasya
 88. Shatamana
 89. Shatru
 90. Shatrubala
 91. Shauca
 92. Shaudra
 93. Shaundika
 94. Shayya
 95. Shayyadana
 96. Shikhavriddhi
 97. Shikhi
 98. Shiksha
 99. Shilpashastra
 100. Shimshapa
 101. Shishya
 102. Shivahridaya
 103. Shodashin
 104. Shraddha
 105. Shraddhavidhi
 106. Shravana
 107. Shravanakarma
 108. Shravani
 109. Shrenibala
 110. Shreyortha
 111. Shrigala
 112. Shuddha
 113. Shuddhi
 114. Shudra
 115. Shudrabhuyishtha
 116. Shuka
 117. Shukta
 118. Shula
 119. Shvahpurita
 120. Shvana
 121. Shvavan
 122. Shvavid
 123. Shvavidh
 124. Shvitri
 125. Shvoyukta
 126. Shyena
 127. Shyonaka
 128. Siddhantasarapaddhati
 129. Siddhi
 130. Sima
 131. Simanta
 132. Simantonnayana
 133. Simasandhi
 134. Simavivada
 135. Simha
 136. Simhatunda
 137. Simhatundaka
 138. Sindura
 139. Sindurarpana
 140. Sinivali
 141. Skandapurana
 142. Smriti
 143. Soma
 144. Somasamstha
 145. Somayajna
 146. Srishta
 147. Srishtabhojya
 148. Sruva
 149. Stena
 150. Steya
 151. Sthala
 152. Sthalipaka
 153. Sthana
 154. Sthapana
 155. Stri
 156. Stripumdharma
 157. Stripumsamyoga
 158. Strisamgrahana
 159. Sucivyuha
 160. Sudhanvan
 161. Suhridbala
 162. Sukara
 163. Suna
 164. Supa
 165. Suparakrodin
 166. Sura
 167. Suryadarshana
 168. Suryodikshana
 169. Suvarnakarta
 170. Svadhyaya
 171. Svamin
 172. Svamipalavivada
 173. Svara
 174. Svastivakya
 175. Svastyayana
 176. Svayamdatta
 177. Svayamupagata
 178. Svayamvara
 179. Svishtakriddhoma
 180. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: