Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 157 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saciva
 2. Sahasa
 3. Sahasra
 4. Sahaya
 5. Sahodhaja
 6. Sakatavyuha
 7. Samashraya
 8. Samavartana
 9. Samayasyanapakarma
 10. Sambandhi
 11. Sambhuyasamutthana
 12. Samgha
 13. Samidheni
 14. Samnayya
 15. Samnyasa
 16. Sampaka
 17. Sampresha
 18. Samsaragamana
 19. Samskara
 20. Samtosha
 21. Samuparjana
 22. Samvada
 23. Samvatsari
 24. Samvidvyatikrama
 25. Samyama
 26. Samyava
 27. Sandhi
 28. Sandhini
 29. Sangava
 30. Sangrama
 31. Sankrama
 32. Sankranti
 33. Sannyasin
 34. Santapana
 35. Sapinda
 36. Sapindikarana
 37. Saptadvara
 38. Saptanga
 39. Saptaparṇa
 40. Sarala
 41. Sarasa
 42. Sarpabali
 43. Sarpis
 44. Sashalka
 45. Sattva
 46. Satya
 47. Sauna
 48. Sautramani
 49. Savana
 50. Saya
 51. Sayahna
 52. Sayamhoma
 53. Senapati
 54. Shada
 55. Shadgunya
 56. Shailusha
 57. Shaka
 58. Shakha
 59. Shakti
 60. Shakula
 61. Shakunika
 62. Shala
 63. Shallaki
 64. Shalmali
 65. Shalyaka
 66. Shami
 67. Shandaka
 68. Shaphara
 69. Shari
 70. Sharkara
 71. Shasha
 72. Shashkuli
 73. Shastra
 74. Shasya
 75. Shatamana
 76. Shatru
 77. Shatrubala
 78. Shauca
 79. Shaudra
 80. Shaundika
 81. Shayyadana
 82. Shikhavriddhi
 83. Shikhi
 84. Shiksha
 85. Shilpashastra
 86. Shimshapa
 87. Shishya
 88. Shodashi
 89. Shodashin
 90. Shraddha
 91. Shraddhavidhi
 92. Shravana
 93. Shravanakarma
 94. Shravani
 95. Shrenibala
 96. Shreyortha
 97. Shrigala
 98. Shuddha
 99. Shuddhi
 100. Shudra
 101. Shudrabhuyishtha
 102. Shuka
 103. Shukta
 104. Shula
 105. Shvahpurita
 106. Shvana
 107. Shvavan
 108. Shvavid
 109. Shvavidh
 110. Shvitri
 111. Shvoyukta
 112. Shyena
 113. Shyonaka
 114. Siddhantasarapaddhati
 115. Siddhi
 116. Sima
 117. Simanta
 118. Simantonnayana
 119. Simasandhi
 120. Simavivada
 121. Simha
 122. Simhatunda
 123. Simhatundaka
 124. Sinivali
 125. Skandapurana
 126. Smriti
 127. Soma
 128. Somasamstha
 129. Somayajna
 130. Sruva
 131. Stena
 132. Steya
 133. Sthala
 134. Sthalipaka
 135. Sthana
 136. Stri
 137. Stripumdharma
 138. Stripumsamyoga
 139. Strisamgrahana
 140. Sucivyuha
 141. Sudhanvan
 142. Suhridbala
 143. Sukara
 144. Suna
 145. Supa
 146. Suparakrodin
 147. Sura
 148. Suvarnakarta
 149. Svadhyaya
 150. Svami
 151. Svamin
 152. Svamipalavivada
 153. Svara
 154. Svastyayana
 155. Svayamdatta
 156. Svayamupagata
 157. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: