Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 153 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Saciva
 2. Sahasa
 3. Sahasra
 4. Sahaya
 5. Sahodhaja
 6. Sakatavyuha
 7. Samashraya
 8. Samavartana
 9. Samayasyanapakarma
 10. Sambandhi
 11. Sambhuyasamutthana
 12. Samgha
 13. Samidheni
 14. Samnayya
 15. Samnyasa
 16. Sampaka
 17. Sampresha
 18. Samsaragamana
 19. Samskara
 20. Samuparjana
 21. Samvada
 22. Samvatsari
 23. Samvidvyatikrama
 24. Samyama
 25. Samyava
 26. Sandhi
 27. Sandhini
 28. Sangrama
 29. Sankrama
 30. Sankranti
 31. Sannyasin
 32. Santapana
 33. Santosa
 34. Sapinda
 35. Sapindikarana
 36. Saptadvara
 37. Saptanga
 38. Saptaparṇa
 39. Sarala
 40. Sarasa
 41. Sarpabali
 42. Sarpis
 43. Sashalka
 44. Sattva
 45. Satya
 46. Sauna
 47. Sautramani
 48. Savana
 49. Sayamhoma
 50. Senapati
 51. Shada
 52. Shadgunya
 53. Shailusha
 54. Shaka
 55. Shakha
 56. Shakti
 57. Shakula
 58. Shakunika
 59. Shala
 60. Shallaki
 61. Shalmali
 62. Shalyaka
 63. Shami
 64. Shandaka
 65. Shaphara
 66. Shari
 67. Sharkara
 68. Shasha
 69. Shashkuli
 70. Shastra
 71. Shasya
 72. Shatamana
 73. Shatru
 74. Shatrubala
 75. Shauca
 76. Shaudra
 77. Shaundika
 78. Shayyadana
 79. Shikhavriddhi
 80. Shikhi
 81. Shiksha
 82. Shilpashastra
 83. Shimshapa
 84. Shishya
 85. Shodashi
 86. Shodashin
 87. Shraddha
 88. Shraddhavidhi
 89. Shravana
 90. Shravanakarma
 91. Shravani
 92. Shrenibala
 93. Shreyortha
 94. Shrigala
 95. Shuddha
 96. Shuddhi
 97. Shudra
 98. Shudrabhuyishtha
 99. Shuka
 100. Shukta
 101. Shula
 102. Shvahpurita
 103. Shvana
 104. Shvavan
 105. Shvavid
 106. Shvavidh
 107. Shvitri
 108. Shvoyukta
 109. Shyena
 110. Shyonaka
 111. Siddhi
 112. Sima
 113. Simanta
 114. Simantonnayana
 115. Simasandhi
 116. Simavivada
 117. Simha
 118. Simhatunda
 119. Simhatundaka
 120. Sinivali
 121. Skandapurana
 122. Smriti
 123. Soma
 124. Somasamstha
 125. Somayajna
 126. Sruva
 127. Stena
 128. Steya
 129. Sthala
 130. Sthalipaka
 131. Sthana
 132. Stri
 133. Stripumdharma
 134. Stripumsamyoga
 135. Strisamgrahana
 136. Sucivyuha
 137. Sudhanvan
 138. Suhridbala
 139. Sukara
 140. Suna
 141. Supa
 142. Suparakrodin
 143. Sura
 144. Suvarnakarta
 145. Svadhyaya
 146. Svami
 147. Svamin
 148. Svamipalavivada
 149. Svara
 150. Svastyayana
 151. Svayamdatta
 152. Svayamupagata
 153. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: