Dharmashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 130 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sachiva
 2. Saciva
 3. Sahasa
 4. Sahasra
 5. Sahaya
 6. Sahodhaja
 7. Sakatavyuha
 8. Samashraya
 9. Samayasyanapakarma
 10. Sambandhi
 11. Sambhuyasamutthana
 12. Samgha
 13. Samidheni
 14. Samnayya
 15. Sampaka
 16. Sampresha
 17. Samsaragamana
 18. Samskara
 19. Samuparjana
 20. Samvada
 21. Samvatsari
 22. Samvidvyatikrama
 23. Samyama
 24. Samyava
 25. Sandhi
 26. Sandhini
 27. Sangrama
 28. Sankrama
 29. Sankranti
 30. Santosa
 31. Sapinda
 32. Sapindikarana
 33. Saptadvara
 34. Saptanga
 35. Saptaparṇa
 36. Sarala
 37. Sarasa
 38. Sarpabali
 39. Sarpis
 40. Sashalka
 41. Sattva
 42. Satya
 43. Sauna
 44. Sautramani
 45. Savana
 46. Sayamhoma
 47. Senapati
 48. Shada
 49. Shadgunya
 50. Shailusha
 51. Shaka
 52. Shakha
 53. Shakti
 54. Shakunika
 55. Shala
 56. Shallaki
 57. Shalmali
 58. Shami
 59. Shandaka
 60. Sharkara
 61. Shashkuli
 62. Shastra
 63. Shasya
 64. Shatamana
 65. Shatru
 66. Shatrubala
 67. Shauca
 68. Shaucha
 69. Shaudra
 70. Shaundika
 71. Shikhavriddhi
 72. Shiksha
 73. Shilpashastra
 74. Shimshapa
 75. Shodashi
 76. Shraddha
 77. Shravana
 78. Shravanakarma
 79. Shravani
 80. Shrenibala
 81. Shreyortha
 82. Shuddha
 83. Shuddhi
 84. Shudrabhuyishtha
 85. Shuka
 86. Shukta
 87. Shula
 88. Shvahpurita
 89. Shvavan
 90. Shvitri
 91. Shvoyukta
 92. Shyena
 93. Shyonaka
 94. Siddhi
 95. Sima
 96. Simasandhi
 97. Simavivada
 98. Simhatunda
 99. Sinivali
 100. Smriti
 101. Soma
 102. Somasamstha
 103. Somayajna
 104. Sruva
 105. Stena
 106. Steya
 107. Sthala
 108. Sthalipaka
 109. Sthana
 110. Stri
 111. Stripumdharma
 112. Stripumsamyoga
 113. Strisamgrahana
 114. Suchivyuha
 115. Sucivyuha
 116. Sudhanvan
 117. Suhridbala
 118. Suna
 119. Supa
 120. Suparakrodin
 121. Suvarnakarta
 122. Svadhyaya
 123. Svami
 124. Svamin
 125. Svamipalavivada
 126. Svara
 127. Svastyayana
 128. Svayamdatta
 129. Svayamupagata
 130. Svishtakrit
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: