Dharmashastra glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Dharmashastra glossary, starting with the letter “a”, contains 125 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Abdurga
 2. Abhishasta
 3. Abhyupetyashushrusha
 4. Acara
 5. Acarya
 6. Adana
 7. Adhamana
 8. Adhana
 9. Adhi
 10. Adhishrapana
 11. Adhivasa
 12. Adhrigu
 13. Adhvaryu
 14. Adhyadhina
 15. Adhyaksha
 16. Adhyayanavritti
 17. Adrita
 18. Agada
 19. Agnihotra
 20. Agnimantha
 21. Agnipranayana
 22. Agnipurana
 23. Agnishtoma
 24. Agnyadhana
 25. Agnyadheya
 26. Agrahayani
 27. Agrayana
 28. Agrayaneshti
 29. Ahargana
 30. Ahi
 31. Ahimsa
 32. Ahuta
 33. Ahuti
 34. Aikagrya
 35. Aja
 36. Ajagara
 37. Ajnana
 38. Ajya
 39. Ajyabhaga
 40. Akhu
 41. Akritatman
 42. Aksha
 43. Akshota
 44. Alamkarashastra
 45. Amatya
 46. Amavasya
 47. Amra
 48. Amrita
 49. Anadhyaya
 50. Anarcita
 51. Angara
 52. Anna
 53. Annadana
 54. Annaprashana
 55. Anriti
 56. Antara
 57. Antyeshti
 58. Anumana
 59. Anumati
 60. Anuvacana
 61. Anuvata
 62. Anvarambhaniya
 63. Anvikshiki
 64. Aparaga
 65. Apaurusheya
 66. Apaviddha
 67. Aptoryama
 68. Apurva
 69. Arambha
 70. Arimeda
 71. Arjuna
 72. Arka
 73. Arshatirtha
 74. Arshavivaha
 75. Artha
 76. Arthadushana
 77. Arthalopa
 78. Arthashastra
 79. Arthavacana
 80. Arthavada
 81. Artvijya
 82. Aryavarta
 83. Asamshrava
 84. Asana
 85. Ashauca
 86. Ashlika
 87. Ashmanta
 88. Ashoka
 89. Ashrama
 90. Ashramadharma
 91. Ashraya
 92. Ashrotriya
 93. Ashruta
 94. Ashtaka
 95. Ashtakapala
 96. Ashuddha
 97. Ashva
 98. Ashvalayana-grihya-sutra
 99. Ashvalayana-shrauta-sutra
 100. Ashvattha
 101. Ashvayuji
 102. Asrik
 103. Astamitodita
 104. Astu
 105. Asuravivaha
 106. Asuya
 107. Asvamivikraya
 108. Atatayin
 109. Atavikabala
 110. Atikricchra
 111. Atindriya
 112. Atiratra
 113. Atisamvatsari
 114. Atyagnishtoma
 115. Aupanidhika
 116. Aupasana
 117. Aupasanahoma
 118. Aurasa
 119. Avadhi
 120. Avakshuta
 121. Avika
 122. Avira
 123. Avyanga
 124. Ayurveda
 125. Ayuta
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: