Pancaratra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Pancaratra glossary, starting with the letter “s”, contains 115 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sahasi
 2. Sahasin
 3. Saktu
 4. Samadhi
 5. Samayachyuta
 6. Samayacyuta
 7. Samhriti
 8. Samkaraja
 9. Sammukhya
 10. Sammukhyamudra
 11. Samvarta
 12. Samvartasamhita
 13. Samyama
 14. Sanaka
 15. Sanakasamhita
 16. Sanatkumara
 17. Sanatkumarasamhita
 18. Sankarshana
 19. Sannidhi
 20. Sannidhimudra
 21. Santanalakshmi
 22. Saptishirsha
 23. Saraka
 24. Sarakasamhita
 25. Sarasamuccaya
 26. Sarasamuccayasamhita
 27. Sarasamuchchaya
 28. Sarasamuchchayasamhita
 29. Sarasvati
 30. Sarvanetra
 31. Sarvasamhita
 32. Sashuka
 33. Satatapasamhita
 34. Satvata
 35. Satya
 36. Satyanarasimha
 37. Satyanrisimha
 38. Satyasamhita
 39. Saubhagyalakshmi
 40. Saumya
 41. Saumyasamhita
 42. Saunakiya
 43. Saunakiyasamhita
 44. Saura
 45. Sevaka
 46. Shadguna
 47. Shaiva
 48. Shakti
 49. Shaktimudra
 50. Shaktisha
 51. Shaktyatman
 52. Shali
 53. Shandilya
 54. Shandilyasamhita
 55. Shankha
 56. Shankhakara
 57. Shankhakunda
 58. Shankhamudra
 59. Shankukarna
 60. Shanti
 61. Sharnga
 62. Sharva
 63. Shastravatara
 64. Shastravatarana
 65. Shatadhara
 66. Shatatapa
 67. Shikha
 68. Shikhamudra
 69. Shiras
 70. Shiromudra
 71. Shraddha
 72. Shridhara
 73. Shrikara
 74. Shrikarasamhita
 75. Shripati
 76. Shrirama
 77. Shrivatsa
 78. Shrivatsamudra
 79. Shuddhanna
 80. Shuddhasrishti
 81. Shuddhi
 82. Shvetamudga
 83. Shvetashali
 84. Shvetatila
 85. Shvitri
 86. Shvitrin
 87. Shyamaka
 88. Shyavadanta
 89. Siddha
 90. Siddhamudra
 91. Siddhi
 92. Smriti
 93. Sphatikopala
 94. Stambha
 95. Stambhanarasimha
 96. Stambhanrisimha
 97. Sthiti
 98. Sthula
 99. Subhadra
 100. Sudarshana
 101. Suhrit
 102. Sukaprashna
 103. Sukaprashnasamhita
 104. Sukshma
 105. Sukshmashali
 106. Sukumara
 107. Sumantu
 108. Sumantusamhita
 109. Sumukha
 110. Surabhi
 111. Surabhimudra
 112. Suri
 113. Suvarcala
 114. Suvarchala
 115. Svayambhu
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: