Manjusrimulakalpa [sanskrit]

100,900 words | ISBN-10: 8185381194 | ISBN-13: 9788185381190

The Sanskrit edition of the Manjusrimulakalpa: a popular and lengthy text belonging to the Vajrayana Buddhism tradition and classified as a Kriya-tantra class dating to the 6th century A.D. The Manjushrimulakalpa places particular importance to the Bodhisattva Manjushri. It further details various tantric rituals. Original titles: Mañjuśrīmūlakalpa (मञ्जुश्रीमूलकल्प), Aryamañjuśrīmūlakalpa (अर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प, Aryamanjusrimulakalpa, Aryamanjushrimulakalpa)

Chapter 44 - catuścatvāriṃśaḥ paṭalavisaraḥ

Atha catuścatvāriṃśaḥ paṭalavisaraḥ /

atha khalu bhagavāṃ śākyamuniḥ punarapi śuddhāvāsabhavanamavalokya sarvatathāgatadharmavarotvacintyaguṇavyūhālaṅkārabhūtakoṭiniṣṭhāsaṅkhyeyajinamudrāmudritaṃ sarvasattvacihnabhūtaṃ mudrāpaṭalaparamaguhyatamaṃ sarvalaukikalokottaraśreyasamantratantrakalpavikalpitaṃ sarvasattvaiḥ paramārthadarśanapathapravṛttibhūtaṃ sarvamantrasarvasaṃjñāsādhāraṇabhūtamihaiva janmani sarvasattvānāṃ sarvāśāpāripūrakaṃ sarvabuddhabodhisattvānāmārādhanaparasukhahetukabodhisambhāraparipūraṇanimittam āhvānanavisarjanagandhapuṣpadhūpasarvamālyopahārāvidyāvidyāveśanadarśanasarvakāryārthasādhanasarvadevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragayakṣarākṣasapiśācakūṣmāṇḍaraudrasaumyabhāvadamakādhyakṣabhūtādhipatisarvakāryasandarśanajvalanākāśagamanāntarddhānavaśīkaraṇabodhisambhāranimittāścaryādbhutaṃ sarvamantratantrārtthānunītaṃ sarvavidyārājanamaskṛtaṃ sarvavidyāsādhakaṃ sarvabuddhamātrāmantritaṃ yathepsitārtthasattvamanorathāparipūrakaṃ sarvāsāṃ sarvamantrāṇāṃ dṛṣṭadhārmikahetuniṣpādakaṃ saṃkṣepato yathā yathā yujyate, yathā yathā sādhyate tathā tathā sādhayate / eṣā mañjuśrīḥ paramārtthapaṭalasarvabuddhānāṃ paramārtthaguhyatamaṃ bhāṣiṣye / pūrvaṃ bhāṣitavāṃ sarvabuddhaiḥ bhāṣiṣyante'nāgatā buddhā bhagavantaḥ / etarhyahaṃ bhāṣiṣye, tacchrūyatāṃ mahāsattva bhāṣiṣye / tacchrūyatāṃ mahāsattva bhāṣiṣye / sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru mañjurava manojñapratibhānavāṃ vakṣye'haṃ vakṣye'hamiti //

śākyasiṃha naraśreṣṭho sambuddho ṛṣisattamaḥ /
sattvamartthamabhijñāya paramārtthārtthadarśanam // verse 44.1 //
guhyamātrārtthamudrā vai bhāṣase munipuṅgava /
śuddhāvāsapure ramye śuddhasattvasamāśrite // verse 44.2 //
samāparṣadvare śreṣṭhe vītarāgālaye tadā /
bhāṣite kalparāje tu mañjubhāgītatattvite // verse 44.3 //
buddhaputraistadāmātyaiḥ paramārtthavidairvidaiḥ /
śākyasiṃhastadā āha śṛṇudhvaṃ parṣat kathe // verse 44.4 //
buddhaputrastathā jyeṣṭha mahāyānāgradharmiṇaḥ /
nāmnā samantabhadro vai ityuvāca girāṃ varām // verse 44.5 //
bālarūpī mahārūpī kumārastvaṃ varṇyase jinaiḥ /
śākyasya kulajo dakṣaḥ śrīmāṃ buddho nirīkṣyate // verse 44.6 //
tvaṃ hi viśvamahāprājño lokānugrahakāmyayā /
tvadīyaṃ kalpavisaraṃ mudrāmudritaṃ tvidam // verse 44.7 //
adhyeṣaya mahāvīraṃ buddhaputra maharddhika /
sārabhūtaṃ kalpasyāsya ... maharddhikam // verse 44.8 //
(Vaidya 373)
evamuktastu vīreṇa buddhaputreṇa dhīmatā /
mañjumāṃ tvarito jāta bālakrīḍābhinirmita // verse 44.9 //
praṇamya sugataṃ nāthaṃ jagadekāntacakṣuṣam /
uvāca madhurāṃ vāṇīṃ karuṇārdramreḍitena tu // verse 44.10 //
kathayeyu bhagavāṃ buddhaḥ prajñābalatattvavit /
kathaṃ tu sarvamantrā vai siddhyanti japināṃ dhruvam // verse 44.11 //
kathaṃ vai hyavikalpena amoghān gacchanti prāṇinām /
siddhyeyuḥ kṣiptajaptābhiḥ sarvārttheṣu na yojitā // verse 44.12 //
ā bhavāgrācca saṃsārādā vīcyāntāśca nārakāḥ /
eteṣvāśritā ye ca prāṇinordhatridhātukā // verse 44.13 //
āhūyante nigṛhyante āveśyante ca paśyatām /
sarvakarmārtthayukte ca tuṣṭipuṣṭyarthakāraṇaiḥ // verse 44.14 //
daśabhūmyāśritā ye ca saugate vartmani sthitā /
bodhisattvā vibuddhāśca pratyekāṃ bodhimāśritāḥ // verse 44.15 //
vītarāga mahātmana āhūyante supūjitā /
samayairmantribhiryuktā imairmudraiḥ samudritā // verse 44.16 //
kathayanti yathābhūtaṃ svatantrā cāpi darśinam /
pūrvavṛttamavṛttaṃ vartamāne ca yoginaḥ // verse 44.17 //
svargalokakathācintyā paradehāśritāpi /
anāgataṃ ca yathātatthyaṃ nidarśanaṃ cāpi varṇitam // verse 44.18 //
kathayanti yathānyāyaṃ mantramudrasamīritā /
siddhiṃ cāpi tathā kṣipraṃ dadyānmudraiśca pūjitāḥ // verse 44.19 //
mantrijñaiḥ mantribhiryuktaḥ balihomasupūjitāḥ /
kuryāt kṣiprataraṃ siddhiṃ buddhā buddhasutāstathā // verse 44.20 //
arhanto'pi mahātmānaḥ khaḍgiṇaḥ siddhidā sadā /
laukikā ye ca mantrā vai tathā lokottarā pare // verse 44.21 //
ye ca siddhāstathā yakṣā gandharvā matha kinnarā /
asurā surā sadā sattvā sarvasattvā tridhā sthitā // verse 44.22 //
aparyanteṣu dikṣveṣu lokadhātvantareṣu ca /
gatipañcasu ye sattvā yuktāyuktāśca sarvadā // verse 44.23 //
siddhiṃ gaccheyu tat kṣipraṃ imairmudraiḥ sumudritā /
eṣa vikhyātaḥ sugatairmantrajñaistu munibhiḥ vimalam // verse 44.24 //
(Vaidya 374)
viṭakaṃ vidhivad jñeyaṃ visaraṃ paṭalottamam /
sarvabuddhaistathā loke śreyasārthamudāhṛtā // verse 44.25 //
mudrā pañcaśikhetyāhuḥ sarvabuddhaiḥ prakāśitā /
śreyasārthaṃ hi bhūtānāṃ mañjughoṣasya dhīmate // verse 44.26 //
sarvataḥ śirajā jñeyā mūrdhnajāstu tathāgatām /
tu sarvārthadā jñeyā dharmakośaprapūraṇī // verse 44.27 //
pūraṇārthaṃ tu mantrāṇāṃ mudrāṇāṃ ca maharddhikam /
sarveṣāṃ lokottarāṃ śreṣṭhāṃ laukikānāṃ ca sarvadā // verse 44.28 //
mañjughoṣasya tantre tu agrā hyagratamā matā /
prabhāvataḥ sarvakarmāṇi kṣipraṃ kuryārthanāmataḥ // verse 44.29 //
śucirbhūtvā śucau deśe badhnīyānmudravaraṃ prabhum /
ādau hastau tha kṛtvā vai suṣirākārasampuṭau // verse 44.30 //
ākośaviralāṅguṣṭhau nyastāṅguṣṭhau tha sūcitau /
pañcasūcikavinyastau mudrā pañcaśikhā bhavet // verse 44.31 //
śiraḥsthāne sadā nyastā ekasūcyātha aṅgulaiḥ /
mudrā evacīrā tu mūrdhni sthāneṣu yojitā // verse 44.32 //
kanyasāṅgulivinyastā suśliṣṭā madhyamau tathā /
...... aṅguṣṭhau sūcitau ubhau // verse 44.33 //
trisūcyākārasamāyogāt tṛśikhā mudramudāhṛtā /
sarvairaṅgulibhiryuktaiḥ ākośā suṣirasambhavaiḥ /
śiraḥsthāne sadā nyastā mudrā śiravarā bhavet // verse 44.34 //
sa eva ucchritāṅgulyau īṣit saṅkucitāgrakau /
mahāvīrā tu jñeyā mahāmudrā maharddhikā // verse 44.35 //
ete pañca mahāmudrā pūrvaṃ jinavaraistadā /
nirdiṣṭā sarvamudrāṇāṃ kathayanti manīṣiṇau // verse 44.36 //
jyeṣṭhā mudramukhyanāṃ + + + + + + mudritām /
lokottarāṃ tu sarvā vai laukikānāṃ ca sarvataḥ // verse 44.37 //
etā pañca mahāmudrāḥ prayogā siddhihetavaḥ /
susiddhā siddhatamā hyetā agrā jyeṣṭhāśca bhāṣitā /
mañjughoṣasya mūrdhajā prabhāvātyadbhutaceṣṭitā // verse 44.38 //
yāvanti saugatā mudrā sarveṣāṃ siddhihetavaḥ /
mudrā mudreti vikhyātā śrīmantaṃ kisalayodbhavam // verse 44.39 //
(Vaidya 375)
mañjughoṣasya mūrdhajaṃ mahāpuṇyatamaṃ śivam /
yaṃ badhvā mahāsattvā niyataṃ bodhimavāpnuyāt // verse 44.40 //
mahāmukhyāvataṃsaṃ taṃ śrāddham avikalendriyam /
sadā yajñaṃ prājñayuktaṃ ca vidhivat karmamācaret // verse 44.41 //
tādṛśena tu yuktena sattvenaiva suyojitā /
mudreyaṃ kurute hyarthāṃ yatheṣṭā cāpi puṣkalām // verse 44.42 //
upadeśāttu vidvāṃsaḥ matimanto'rthasādhakāḥ /
ācāryasammatā loke śiṣyā grāhyāstu sarvadā // verse 44.43 //
vidhivat karmadṛṣṭena puruṣeṇeha bhaktitaḥ /
mahāyānagatairnityaṃ mudreyaṃ samprayujyate // verse 44.44 //
sarveṣāṃ tu mudrāṇāṃ tridhā mantreṣu yojitām /
agrā hyagratamā loke ete mudrā prabhāvataḥ // verse 44.45 //
siddhyartthaṃ siddhikāmānāṃ tathā mantraiḥ suyojitām /
kṣipramarthakarā hyete sarvasaukhyaphalapradāḥ // verse 44.46 //
mañjughoṣaḥ svayaṃ tiṣṭhenmudrairetaiḥ samāhita /
yasmiṃ sthāne tu vaścaitāḥ svayaṃ mañjuravaḥ sadā // verse 44.47 //
rakṣā hyagrāṃ prakalpīta jinaputro maharddhikaḥ /
bālarūpī mahātmā vai viścarūpī maharddhikaḥ // verse 44.48 //
bahurūpī ca sattvānāṃ mudrārūpī tha dehinām /
bāliśānāṃ tu sattvānāṃ saṃsārārṇavacāriṇām // verse 44.49 //
teṣāmarthakaraḥ kṣipraṃ mudrārūpeṇa tiṣṭhate /
mañjughoṣasya śirajāḥ sarvamūrdhni pratiṣṭhitā // verse 44.50 //
sarvārthasampadā hyete japtamātraistu yojitā /
mūlamantreṇa saṃyuktā hṛdayasyānugatena // verse 44.51 //
sarve saugatibhiśca mantraibhiśca suyojitā /
ye tu abjakule mantrā vajriṇe cāpi kapardine // verse 44.52 //
sarvaiśca laukikaiścāpi mudrairyuktārthaphalapradā /
ete pañca mahāmudrā mantrayuktārthaphalapradā // verse 44.53 //
vikalpyā mantragatāṃ tyajya mudrairvātha phalapradā /
mahārakṣā mahāpuṇyā baddhamātreṇa dehinām // verse 44.54 //
smaritaihyebhirmahāmudrairmahārakṣā vidhīyate /
kaḥ punarjaptamātraistu mantramudrāsamāśritaiḥ // verse 44.55 //
(Vaidya 376)
yāvad jāpinaḥ sarve niyataṃ bodhimāpnuyāt /
apare tu mahāmudrāḥ śūlapaṭṭiśasambhavāḥ // verse 44.56 //
mahāśūlo'tha mudrāṇāṃ ghoradāruṇamucyate /
krodharājena mukhyena yamānteneha yojitā // verse 44.57 //
karoti vividhāṃ karmāṃ dāruṇāṃ prāṇarodhinām /
mahābhayapradāṃ mudrāṃ vipasyasyāpi mahātmane // verse 44.58 //
duṣṭasattvāṃ vināśāya sṛṣṭāstṛbhavālaye /
taireva yojitā mantrā vividhāṃ mudramāśṛtā // verse 44.59 //
teṣāṃ vināśanāyaiva sṛṣṭā jinavaraiḥ sadā /
mantracaryārtthayuktāyāḥ śāsanārthāya kalpitā // verse 44.60 //
vihitā lokanāthaistu mudrā tantrārtthadarśanā /
duṣṭasattvaprayuktānāṃ garakilbiṣarogadām // verse 44.61 //
teṣāṃ nirnāśanārthaiva uktāṃ sarvāthakarmikām /
yamaśāsananāśāya mṛtyupāśāya mokṣaṇāḥ // verse 44.62 //
nityaṃ prāṇaharā mudrā prayuktā mantrayojitā /
yamadūtaharā puṇyā mṛtyurnāśanī smṛtā // verse 44.63 //
yamaśāsananītāmānetā prāṇadā smṛtā /
sarvaroganivāśārthaṃ yamasyāpi bhayapradā // verse 44.64 //
munimukhyaistathā yuktā prāṇasandhāraṇī hitā /
śāsane'smin prasannānāṃ hitā rakṣā vidhīyate // verse 44.65 //
saphalā nāśanī duṣṭāṃ gītā mañjurave hitā /
sarvārthaprāpaṇī devī mahāmudrā pragīyate // verse 44.66 //
mahāpraharaṇe tvāhuḥ aparā mudraparāvarā /
tathaiva hastau saṃnyasya tarjanyau pāśasambhavau // verse 44.67 //
kanyasau sūcayennityaṃ muṣṭiyogena yojitau /
hastau sampuṭitau nityau aṅguṣṭhābucchritāvubhau // verse 44.68 //
eṣa mudrā mahāpuṇyā mahāśūle samāgatā /
vividhā lokanāthaistu vicitrapraharaṇodbhavā // verse 44.69 //
yo yasya cintayejjāpī śatroḥ praharaṇāni vai /
tenaiva cchindayed gātraṃ cittotpādācca tad bhavet // verse 44.70 //
niyataṃ nāśayecchatruṃ mudrā mantrāśca yojitā /
nihanyācchatrugaṇāṃ sarvāṃmantrāścāpi maharddhikām // verse 44.71 //
(Vaidya 377)
yamadūtagaṇāṃ vighnāṃ grahāṃścāpi samātarām /
pūtanāskandarudraśca pretāṃścāpi maharddhikām // verse 44.72 //
japtā vaivasvatāṃ lokāṃ kṛtsnāṃ caiva savāsavām /
yamāntakakrodharājena nānyaṃ mantraṃ prayojayet // verse 44.73 //
mudrairetaiḥ prayuñjīta mahāśūlasamaistadā /
sadyaṃ vaivasvataṃ hanyāt kaḥ punarbhuvi mānuṣām // verse 44.74 //
sarvapraharaṇī mudrāṃ sarvaduṣṭāṃ vināśinīm /
vihitā lokamukhyaistu sambuddhairdvipadottamaiḥ // verse 44.75 //
tathaiva hastau saṃnyasta madhyamāṃ śṛtya kārayet /
tathaiva hastau kṛtveha muṣṭiyogena kārayet // verse 44.76 //
........ aṅguṣṭhāgrau tu pīḍitau /
suṣirāvāṅgulisaṃyuktau madhyāṅgulyasamucchritau // verse 44.77 //
sūcikāgrau tathā nityau tarjanyāṅgulimāśritau /
eṣā mudrā varā ghorā śūletyāhurmunivarāḥ // verse 44.78 //
mahāśūlā bhavet sādhuḥ tarjanyākuñcitāvubhau /
visṛtaiḥ paṭṭiśā jñeyā mahāmudravarā parā // verse 44.79 //
tadeva saṅkucāgrau tu aṅgulyāstribhirucchritā /
eṣa triśūlamudreti pravadanti manīṣiṇaḥ // verse 44.80 //
vicitrapraharaṇā jñeyā aṅguṣṭhāvubhayocchritau /
mahāśūlasamā hyete mahāvīryā bhayānakāḥ // verse 44.81 //
pāpasattvavināśāya tantre'smiṃ mañjurave vare /
durdāntadamitā hyetā mahāmudrādbhutaceṣṭitā // verse 44.82 //
raudraprāṇaharā te vikṛtākārasambhavā /
mahāghoratamā raudrā mahākrūratamāhitā // verse 44.83 //
mahāghoravarā jyeṣṭhā bahurūpiṇyaḥ prakāśitā /
sarvatra jāpino buddhā jarāvyādhivivarjitā // verse 44.84 //
vicaranti imāṃ lokāṃ saṃsiddhā jāpinaḥ sadā /
vihitā mṛtyunāśāya sambuddhairmunipuṅgavaiḥ // verse 44.85 //
jarāvyādhivināśinyaḥ mṛtyunāśāya saṃsṛjet /
yojitā mantribhiḥ kṣipraṃ kṛtāntasyāpi bhayānakā // verse 44.86 //
(Vaidya 378)
sṛjet prabhuvaraḥ śrīmāṃ śuddhāvāsapure vare /
munisattamaje mudrā śākyasiṃhe narottame // verse 44.87 //
na buddhā mantra bhāṣante na mudrā krūrakarmiṇām /
sattvakāraṇavātsalyāt sarvajñārthaprapūraṇā // verse 44.88 //
ṛddhivikrīḍanārtthā bodhisambhārakāraṇā /
upāyasattvavaineyā mahāyānāgraniyojanā // verse 44.89 //
mahāsaṃsārapūraṇā ............. /
adhimukti vasāṃ sattvāṃ mantramudrāmudāhṛtām // verse 44.90 //
ākāśa ceti buddhā na buddhā vācāya kalpitā /
niḥprapañcārthayuktānāṃ kutaḥ saṅkalpagocaram // verse 44.91 //
dharmadhātusamā niṣṭhā bhūtakoṭisamā ca /
mantrayuktānāṃ niṣṭhā mudrā samudritā // verse 44.92 //
kathayanti bhavāṅgānāṃ muktyarthaṃ hetavāṃ sadā /
sarvajñamudramākhyātā sarvajñānārthaprapūraṇā // verse 44.93 //
yuktiyuktārthapūjārthaṃ mudrāmudramudāhṛtā /
buddhaiśca buddhaputraiśca acintyācintyagocaraiḥ // verse 44.94 //
sarvajñadarśino mudrā uṣṇīṣādyāḥ prabhāvitāḥ /
avalokitamudrā tu vajrapāṇe tha laukikāḥ // verse 44.95 //
kathitāḥ kathayiṣyanti śreyasārthaṃ hi dehinām /
yāvad buddhasutairmudrā muniśreṣṭhaiśca bhāṣitāḥ // verse 44.96 //
sarvārthapūraṇā mudrā prabhāvācintacintitā /
vikalpārthaṃ hi bhūtānāṃ tridhā mantrāstu bhāṣitā // verse 44.97 //
eka eva bhavenmantraḥ yo buddhaistu bhāṣitaḥ /
saugatārthaṃ tu mantrāṇāṃ mantro hyekaḥ pragīyate // verse 44.98 //
uṣṇīṣādhipatiḥ śrīmāṃ ekavarṇautha vi sadā /
cakravartī bhavennityaṃ takāro rephasaṃyuta // verse 44.99 //
ūkārasahito nityaṃ yukto'tha pragīyate /
sa bhaveccakriṇaḥ śrīmāṃ buddhānāṃ mūrddhajo varaḥ // verse 44.100 //
bhāparaṃ mantramityāhurbuddhaputrasya dhīmataḥ /
prabhāvāt tatsamo jñeyaḥ makāro'ntyārttha gīyate // verse 44.101 //
(Vaidya 379)
mañjughoṣasya vikhyātaḥ hṛdayo'yaṃ buddhamūrdhnajaḥ /
prabhāvātiśayo jñeyaḥ mahāpuṇya maharddhikaḥ // verse 44.102 //
sarvārthapūraṇo mantraḥ ........... /
mudrā pañcaśikhopetau ubhayārthārthapūraṇau // verse 44.103 //
mudrā pañcaśikhā vāpi makāre cāpi yojitau /
paramārthaṃ bodhayeccārthaṃ ihaivārthaṃ tu bhogadau // verse 44.104 //
aparaṃ mantramityāhuḥ .......... /
jakāraṃ rephasaṃyuktaṃ avoṣmārthapūjitam // verse 44.105 //
eṣa mantravaro hyagraḥ abjaketo'tha mūrdhnajaḥ /
mudre padmavare yukto āryā puṣṭyārthajanminām // verse 44.106 //
jāpināṃ karmasiddhiṃ tu kuryāt sarvārthasampadām /
aparaṃ vajriṇe mantrāṃ hraṃṅkāraṃ bāhumūrdhajam // verse 44.107 //
eṣa mantravaro hyagraḥ caṇḍo'tha gīyate /
prayukto vajrālaye mudre kuryāt prāyārthakarmiṇām // verse 44.108 //
durdāntadamako ghoro mantro'yaṃ nāśahetavaḥ /
uktārthaṃ śāsanārthaṃ ca yathoktaṃ vidhimācaret // verse 44.109 //
na kuryāt pāpakarmāṇi sattvanigrahamādarāt /
na yojayenmantravaraṃ nityaṃ saumyasattveṣu nityaśa // verse 44.110 //
nāparādhye'lpadoṣeṇa sattvanāśayatotsṛjet /
na kuryādādarānmohādalpadoṣeṣu jantuṣu // verse 44.111 //
śāsane duṣṭacittānāṃ aprasannāṃ prasadanām /
vinayārthaṃ tu sattvānāṃ damanārthaṃ piśitāśinām // verse 44.112 //
nigrahārthaṃ tu duṣṭānāṃ saumyasattvaprasādanām /
ukto mantravaro hyagraḥ na kuryāt prāṇāntikaṃ kadā // verse 44.113 //
sarvalaukikamantrāṇāṃ vajriṇe ca maharddhikām /
agro mantravaro hyuktaḥ sarvalaukikadevatām // verse 44.114 //
aparo mantravaro hyeṣa sarvalaukikadevatām /
mantrāṇāṃ mūrdhnajo jñeyaḥ śiva ekākṣaro hyataḥ // verse 44.115 //
īśvaraḥ sarvalokānāṃ mantrāṇāṃ tu laukikāṃ prabhuḥ /
parameśvaramityāhuḥ svakāro vidurbudhāḥ // verse 44.116 //
(Vaidya 380)
sarvamantrāstu gīyante yāvantyo laukikāḥ smṛtāḥ /
sarve te yatra vai mantre nibaddhā sarvatra pūjitā // verse 44.117 //
vihitā munivarai hyetā mudrā sarvatra yojitā /
matā śivatamā śreṣṭhā laukikāgrā samāhitā // verse 44.118 //
īśvarādyāntarbhūtā vai vipaśyagrahamātarām /
kaṭapūtanayakṣādyāṃ rākṣasāṃ piśitāśinām // verse 44.119 //
garuḍadhvajaviṣṇośca brahmaṇaścāpi kīrtitā /
mudrā hyetāḥ samādiṣṭā durdāntadamane hitā // verse 44.120 //
praśastā maṅgalā hyetā mudrā hyuktā manīṣibhiḥ /
vaśyāveṣaṇabhūtānāṃ ākṛṣṭā hetavohitām // verse 44.121 //
vivikte tu sadā deśe śuklapuṣpaiḥ suśobhite /
sumṛṣṭe siddhagandhaistu śvetacandanakuṅkumaiḥ // verse 44.122 //
jātīkusumamālābhiḥ abhyarcya sugataṃ prabhum /
śākyasiṃhaṃ mahāpuṇyaṃ sarvamantreśvaraṃ vibhum // verse 44.123 //
sarvajñaṃ sarvadā bhaktyā praṇipatya tathāgatam /
mantranāthaṃ ca lokeśaṃ vajriṇaṃ cāpi śaktitaḥ // verse 44.124 //
mañjuśriyaṃ mahātmānaṃ dharmadhātveśvaraṃ gurum /
sarvaṃ buddhasutāṃ buddhāṃ anupūrvyā samāhitaḥ // verse 44.125 //
kuśaviṇḍe pallave caiva sakṣīare sārdre suśobhane /
upaviṣṭaḥ prāṅmukhaḥ śuciḥ // verse 44.126 //
udaṅmukhaḥ śāntikarme tu paścādāhvānane na mukhe /
na kuryuḥ sarvakarmāṇi yathādaivatamandirām // verse 44.127 //
pravṛttaḥ sarvabhūteṣu dayāvāṃ mudrakarmaṇi /
sarvatra yojitā mudrā kuryāt sarvasādhanam // verse 44.128 //
pūrvābhimukhe pauṣṭikaṃ karma mantrāṇāmānayane dhruvam /
paścānmukhe tu kurvīta vaśyārthaṃ sarvabhautikam // verse 44.129 //
udaṅmukhe śāntikaṃ vindyāt sarvavyādhipraṇāśane /
dakṣiṇe pāpakarmaṃ tu na kuryāt prāṇāntikaṃ sadā // verse 44.130 //
ūrdhvaṃ vighnanāśaṃ tu uttiṣṭhottamasiddhidaḥ /
asurapure karma pātālādhipate tadā // verse 44.131 //
(Vaidya 381)
aghomukhaśca kurvīta sarvatrāpratipūjitā /
vidikṣu ca sarvatra yathā yathā ca samāsṛtā // verse 44.132 //
teṣu teṣu kurvīta sidhyante sarvadehinām /
kuryāt sarvatra mudrāṇāṃ vidhihomasamā japī // verse 44.133 //
tatrasthāṃ siddhimāyānti tanmukhāścāpi mudritā /
vidhiḥ śreṣṭhaḥ kathyatāṃ tāṃ nibodhatām // verse 44.134 //
śucirvastraśucirbhūtvā sukhaśaucasamāhitaḥ /
imāṃ mudrāṃ prayuñjīta sarvārthāṃ ca susamādhikām // verse 44.135 //
hastāvuddhṛtya gandhaiśca śvetacandanakuṅkumaiḥ /
sudhūpaiḥ prāṇyaṅgarahitaiḥ karpūrāgarucandanaiḥ // verse 44.136 //
yuktikuṅkumamukhyaiśca kuryāddhūmavaraṃ vidā /
nivedya vividhā karmāṃ ācared vidhivat sadā // verse 44.137 //
ācaret pūrvanirdiṣṭaṃ karmaṃ sarvatra kalpabhāṣitam /
prāṅmukho'tha tato bhūtvā ubhau hastau susampuṭau // verse 44.138 //
miśrīkṛtāṃ tato'nyonyāṃ aṅgulyā veṇitaḥ sthitau /
madhyamau kanyasau jyaṣṭhau anāmikāgrau ca yojitau // verse 44.139 //
aṅguṣṭhau niścalau jñeyau samau cāpi pratiṣṭhitau /
śirasthāne tadā kuryā lalāṭadeśe tu bhaktitaḥ // verse 44.140 //
namaskāraṃ tathā mantraṃ ṣaḍvarṇotha yojitām /
om vākyeda namaḥ vākyaṃ svāhākāravarjitam // verse 44.141 //
huṅkārāpagataṃ śreṣṭhaṃ phaṭkārāpagataṃ sadā /
pavitraṃ maṅgalaṃ jyeṣṭhaṃ hṛdayaṃ tu sadā japet // verse 44.142 //
eṣa mañjuvara śreṣṭhaṃ bālarūpisurūpiṇe /
paścānme viśvarūpe tu hṛdayo'yaṃ prakīrtyate // verse 44.143 //
ṣaḍete ṣaḍakṣarā jñeyā mantrā śreṣṭhā hṛdayottamā /
teṣāmagratarā hyeṣā pravṛttaḥ sarvakarmasu // verse 44.144 //
idaṃ mudrottamaṃ mantraṃ kuryāt sarvakarmasu /
mūrdhni sthāne dattvā lalāṭoddeśe tu yuktitaḥ // verse 44.145 //
madhyamāṅgulyaṃ tu cāled vaśyārthaṃ sārvabhautikam /
aṅguṣṭhāgrāvubhau nāmyau ākṛṣṭārthaṃ ca devatām // verse 44.146 //
(Vaidya 382)
taireva visṛtau nityaṃ visarjyaṃ mantradevatām /
madhyajyeṣṭhau tathā śrāvakāṃśca munivaram // verse 44.147 //
tarjanyau kuñcitau nityau bodhisattvāṃ kuliśodbhavām /
daśabhūmyeśvarā ye ca āhvayante na saṃśayam // verse 44.148 //
kanyasāṅgulisaṃyuktā ākuñcyāt sarāhvaye /
yakṣarākṣasapretāṃśca kūṣmāṇḍā kaṭapūtanām // verse 44.149 //
daityadānavasaṅghāṃśca yakṣiṇyāśca dhanadapriyā /
mātṛvat kurute hyetāṃ mudreyaṃ samprapūjitā // verse 44.150 //
arthānarthāṃ tathā nityamiṣṭāniṣṭā phalapradām /
mahāmudreti vikhyātā gīyate tṛbhavālaye // verse 44.151 //
eṣa mudramahāmudrā baddhā mūrdhasu paṇḍitaḥ /
adhṛṣyaḥ sarvabhūtānāṃ bhavate nātra saṃśayaḥ // verse 44.152 //
dūrād dūraṃ namasyanti sarvavighnavināyakā /
mahābrahmasamaṃ puṇyaṃ niyataṃ bodhimavāpnuyāditi // verse 44.153 //

bodhisattvapiṭakāvataṃsakānmahāyānavaipulyasūtrāt āryamañjuśriyamūlakalpāt dvicatvāriṃśatimaḥ mahāmudrāpaṭalavisaraḥ parisamāpta iti //


__________________________________________________________(Vaidya 383)
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: