Chandas glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Chandas glossary, starting with the letter “s”, contains 124 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadvrittamuktavali
 2. Sagana
 3. Sahila
 4. Sahityasukshmasarani
 5. Saitava
 6. Sajaghana
 7. Salura
 8. Samani
 9. Samanika
 10. Samavrittisara
 11. Samkhyana
 12. Sammoha
 13. Samriddhi
 14. Samskriti
 15. Samudraka
 16. Samyuta
 17. Sandrapada
 18. Saprakarataravali
 19. Sarabindu
 20. Saranga
 21. Sarasvati
 22. Sarasvaticchanda
 23. Sarpa
 24. Saru
 25. Satta
 26. Saumya
 27. Saurabha
 28. Savasaka
 29. Senika
 30. Shailashikha
 31. Shalini
 32. Shambhu
 33. Shambhunatha
 34. Shambhurama
 35. Shanadhya
 36. Shankaradayalu
 37. Shankha
 38. Shankhyayanasutra
 39. Shapharika
 40. Sharabha
 41. Sharadatilaka
 42. Sharangi
 43. Sharavati
 44. Shardula
 45. Shardulalalita
 46. Shardulavikridita
 47. Sharkari
 48. Shashi
 49. Shashikala
 50. Shashilekha
 51. Shashivadana
 52. Shati
 53. Shatpratyaya
 54. Shesha
 55. Sheshabindu
 56. Sheshapratita
 57. Shikha
 58. Shikharini
 59. Shirsha
 60. Shishusrita
 61. Shiva
 62. Shlishtabindu
 63. Shobha
 64. Shraddhakarika
 65. Shragvini
 66. Shri
 67. Shricakra
 68. Shricandrasuri
 69. Shridhari
 70. Shriharshadeva
 71. Shrinivasa
 72. Shrinivasacampu
 73. Shripura
 74. Shrutabodha
 75. Shuddhabindu
 76. Shuddhavirad
 77. Shuddhaviradarshabha
 78. Shukadeva
 79. Shukracarya
 80. Shunaka
 81. Shyena
 82. Shyeni
 83. Siddheshvara
 84. Siddhi
 85. Simhavikrantadandaka
 86. Simhavilokita
 87. Simhini
 88. Simhonnata
 89. Sindhu
 90. Sitarama
 91. Skhalattala
 92. Skhalita
 93. Sloka
 94. Somacandra
 95. Somadaka
 96. Somapriya
 97. Somaraji
 98. Somendra
 99. Sopana
 100. Soraththa
 101. Sragdhara
 102. Sragvini
 103. Srak
 104. Stabaka
 105. Stri
 106. Sudhakalasha
 107. Sumalati
 108. Sumangali
 109. Sumanoranjanakavya
 110. Sumati
 111. Sumukhi
 112. Sundara
 113. Sundari
 114. Sundarika
 115. Suprama
 116. Supratishtha
 117. Surabhi
 118. Suraguru
 119. Sushama
 120. Suvadana
 121. Suvaktra
 122. Suvrittatilaka
 123. Svagata
 124. Svayambhuchandas
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: