Chandas glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Chandas glossary, starting with the letter “s”, contains 131 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadvrittamuktavali
 2. Sagana
 3. Sahila
 4. Sahityasukshmasarani
 5. Saitava
 6. Sajaghana
 7. Salura
 8. Samani
 9. Samanika
 10. Samavrittisara
 11. Samkhyana
 12. Sammoha
 13. Samriddhi
 14. Samskriti
 15. Samudraka
 16. Samyuta
 17. Sandrapada
 18. Saprakarataravali
 19. Sarabindu
 20. Saranga
 21. Sarasvati
 22. Sarasvaticchanda
 23. Sarasvatichchhanda
 24. Sarpa
 25. Saru
 26. Satta
 27. Saumya
 28. Saurabha
 29. Savasaka
 30. Senika
 31. Shailashikha
 32. Shalini
 33. Shambhu
 34. Shambhunatha
 35. Shambhurama
 36. Shanadhya
 37. Shankaradayalu
 38. Shankha
 39. Shankhyayanasutra
 40. Shapharika
 41. Sharabha
 42. Sharadatilaka
 43. Sharangi
 44. Sharavati
 45. Shardula
 46. Shardulalalita
 47. Shardulavikridita
 48. Sharkari
 49. Shashi
 50. Shashikala
 51. Shashilekha
 52. Shashivadana
 53. Shati
 54. Shatpratyaya
 55. Shesha
 56. Sheshabindu
 57. Sheshapratita
 58. Shikha
 59. Shikharini
 60. Shirsha
 61. Shishusrita
 62. Shiva
 63. Shlishtabindu
 64. Shobha
 65. Shraddhakarika
 66. Shragvini
 67. Shri
 68. Shricakra
 69. Shricandrasuri
 70. Shrichakra
 71. Shrichandrasuri
 72. Shridhari
 73. Shriharshadeva
 74. Shrinivasa
 75. Shrinivasacampu
 76. Shrinivasachampu
 77. Shripura
 78. Shrutabodha
 79. Shuddhabindu
 80. Shuddhavirad
 81. Shuddhaviradarshabha
 82. Shukadeva
 83. Shukracarya
 84. Shukracharya
 85. Shunaka
 86. Shyena
 87. Shyeni
 88. Siddheshvara
 89. Siddhi
 90. Simhavikrantadandaka
 91. Simhavilokita
 92. Simhini
 93. Simhonnata
 94. Sindhu
 95. Sitarama
 96. Skhalattala
 97. Skhalita
 98. Sloka
 99. Somacandra
 100. Somachandra
 101. Somadaka
 102. Somapriya
 103. Somaraji
 104. Somendra
 105. Sopana
 106. Soraththa
 107. Sragdhara
 108. Sragvini
 109. Srak
 110. Stabaka
 111. Stri
 112. Sudhakalasha
 113. Sumalati
 114. Sumangali
 115. Sumanoranjanakavya
 116. Sumati
 117. Sumukhi
 118. Sundara
 119. Sundari
 120. Sundarika
 121. Suprama
 122. Supratishtha
 123. Surabhi
 124. Suraguru
 125. Sushama
 126. Suvadana
 127. Suvaktra
 128. Suvrittatilaka
 129. Svagata
 130. Svayambhuchandas
 131. Svayambhuchhandas
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: