Chandas glossary, starting with ‘b’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Chandas glossary, starting with the letter “b”, contains 40 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Balabodhini
 2. Bandhabindu
 3. Bandhakaumudi
 4. Bhadrika
 5. Bhagana
 6. Bhangi
 7. Bharakranta
 8. Bharavi
 9. Bhartrimentha
 10. Bhaskara
 11. Bhaskaracarya
 12. Bhaskaracharya
 13. Bhaskararaya
 14. Bhasuranandanatha
 15. Bhattabana
 16. Bhattabhallata
 17. Bhattanarayana
 18. Bhattashyamala
 19. Bhattenduraja
 20. Bhava
 21. Bhavabhuti
 22. Bhavapradipika
 23. Bhavaprakashini
 24. Bhavipula
 25. Bhishmamishra
 26. Bhogavati
 27. Bhramara
 28. Bhramaravilasita
 29. Bhramari
 30. Bhramarivilasita
 31. Bhringabjalilalaka
 32. Bhujagashishusrita
 33. Bhujangaprayata
 34. Bhujangashishusrita
 35. Bhujangavijrimbhita
 36. Bidala
 37. Bimba
 38. Brihaspati
 39. Brihati
 40. Brihatsamhita
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: