Lakshmi-tantra [sanskrit]

44,377 words | ISBN-10: 8120817354 | ISBN-13: 9788120817357

The Sanskrit text of the Lakshmi Tantra, an ancient text belonging to the Pancaratra tradition possibly dating to the 9th century A.D. The Lakshmitantra is devoted to the worship of Goddess Lakshmi (the Shakti of Vishnu-Narayana) although it also glorifies all women in general. Alternative titles: Lakṣmītantra (लक्ष्मीतन्त्र), Lakṣmī-tantra (लक्ष्मी-तन्त्र), Laksmitantra.

aṣṭatriṃśo'dhyāyaḥ - 38
śrīḥ---
eko nārāyaṇo devaḥ pūrṇaṣāḍguṇyavigrahaḥ|
tasyāhaṃ paramā śaktirekāhaṃtā sanātanī || 1 ||
1. - - - - - - - - - - - -
sādhakānugrahārthāya sāhaṃ sākāratāṃ gatā|
aṅkasthā devadevasya yathā pūjye{1} tathā śṛṇu || 2 ||
2. - - - - - - - - - - - - - - -
{1. pūjyā F. }
prāpyānujñāṃ gaṇeśāderhṛtsthāmāvāhayettataḥ|
bhāvayet paramātmānamantaryāgābhipūjitam{2} || 3 ||
3. - - - - - - - - - - - - -
{2. yāgādipūjitam B. C. }
pūrṇastimitaṣāḍguṇyaṃ mayā {3}śaktyābhipūritam|
tārakaṃ {4}tat triruccārya tārikāṃ tu triruccaret || 4 ||
4. - - - - - - - - - - - - - - - -
{3. śaktyādipūjitam B. C. }
{4. tu F. }
āvāhayet tato mantraṃ puṃliṅgaṃ samudīrayan|
puruṣaṃ puṇḍarīkākṣaṃ pīnodāracaturbhujam || 5 ||
5. puṃliṅgaṃ mantramiti| praṇavamityarthaḥ|
{5}uccaran paramaṃ mantraṃ recakena śanaiḥ śanaiḥ|
agnīṣomadvayāntaḥ sthavartmanā nāsikodarāt || 6 ||
6. - - - - - - - - - - - - -
{5. uccaret A. B. G. }
divyaśaktisamāvāsaṃ lakṣmīśamavatārayet|
anāhatāt padādyadvā sarvataḥ samatāṃ gatam || 7 ||
7. anāhataṃ hṛdayasthaṃ dvādaśadalaṃ padmam|
nirgataṃ tu smareddevaṃ vidyutpuñcamivāmbudāt|
sapuṣpāñjalimadhyasthaṃ bhāvāsanagataṃ nyaset || 8 ||
8. - - - - - - - - - - - -
saṃnidhiṃ saṃnirodhaṃ ca saṃstambhaṃ sthāpanaṃ tathā|
kurvan mudrācatuṣkaṃ tu manasā samyagācaret || 9 ||
9. saṃnidhyādīnāṃ mudrā anantarameva vakṣyante|
uttānau saṃhatau pāṇī kṛtvāṅguṣṭhadvayena tu|
svāṃ svāṃ kaniṣṭhikāṃ mṛjyāt saṃnidhīkaraṇaṃ tu tat || 10 ||
10. - - - - - - - - - - - - - - - -
anāmayormadhyamayoḥ kuryādunmārjanaṃ tathā{6}|
saṃstambhasaṃnirodhau ca dvau kṛtau bhavatastadā || 11 ||
11. - - - - - - - - - - - - -
{6. tadā C.; tataḥ F. }
kṛtvā catasṛbhirmuṣṭimaṅgulībhiḥ karadvaye|
tiryak ca saṃmukhīkṛtya nyasenmuṣṭidvayopari || 12 ||
12. - - - - - - - - - - - - -
aṅguṣṭhadvitayaṃ śakra saṃsthāpanamidaṃ bhavet|
evaṃbhūto bhavatyevaṃ tārādiṃ mantramuccaran || 13 ||
13. - - - - - - - - - - - -
kālaṃ pādyārghyadānāntamutthitaṃ bhāvayeddharim|
snānābharaṇavasrasragdāne'laṃkaraṇe tathā || 14 ||
14. kālamiti| kāle ityarthaḥ| atyantasaṃyoge dvitīyā|
anyatra bhogayāgeṣu tattadbhogānukūlataḥ|
smarecchāsrīyasaṃsthānaṃ sānukampaṃ susaṃmukham || 15 ||
15. sānukampaṃ susaṃmukhamiti ca hariviśeṣaṇam|
klṛpte tu vigrahe pūrvaṃ tathārūpo'vatiṣṭhate|
bhogeṣu dīyamāneṣu śaktiryā manmayī parā || 16 ||
16. - - - - - - - - - - - -
tatrasthāṃ tāṃ smaret sākṣādādadāno hariryathā|
{7}āhūtasya tataḥ sārghyaṃ puṣpāṇāṃ pūrṇamañjalim || 17 ||
17. āhūtasyeti| sāṃnidhyaṃ prāpitasyetyarthaḥ|
{7. abhūtasya F. }
vikṣipyādhomukhainaiva pāṇiyugmena mūrdhani|
tāreṇa tārayā dvābhyāṃ {8}namasā cārcayet kramāt || 18 ||
18. - - - - - - - - - - - - - - -
{8. manasā B. }
puṣpārghyadhūpalepaistu{9} mūlamantrādibhiḥ kramāt|
saṃkṣepaṃ vistaraṃ cāpi yathākālaṃ samācaret || 19 ||
19. lepaḥ candanādyanulepaḥ|
{9. lepadhūpaistu B. C. }
śaktiṃ tadaṅgasaṃpūrṇāṃ nirākārāmanūpamām|
tārayā pūjayet pascāttattadaṅgeṣu devatāḥ || 20 ||
20. anūpamām; anupamāmityarthaḥ|
asrabhūṣaṇaśaktyādyāḥ svaiḥ svairmantraiḥ samarcayet|
ayaṃ yāgo layo nāma mahān sarvārthasiddhidaḥ || 21 ||
21. - - - - - - - - - - - - -
tato bhagavato viṣṇoḥ śaktisaṃpūrṇavigrahāt|
sarvaśaktimayīṃ divyāmekāṃ paramabhāsvarām || 22 ||
22. - - - - - - - - - - - -
ṣāḍguṇyavigrahāṃ devīmanirdeśyāmanūpamām|
sarvatra sarvadā viṣṇoḥ sarvathaivānapāyinīm || 23 ||
23. - - - - - - - - - - - -
kṛpayā sādhakārthāya svayaṃ sākāratāṃ gatām|
avihāyaiva{10} taṃ devamākāraṃ pṛthageyuṣīm || 24 ||
24. - - - - - - - - - - - -
{10. avibhāntyeva C. }
uktakrameṇa māṃ pūrvaṃ mantreṇāvāhayet sudhīḥ|
āvāhanavidhau proktaṃ kramaṃ sarvaṃ samācaret || 25 ||
25. - - - - - - - - - - - -
vāmotsaṅge niṣaṇṇāṃ ca viṣṇormāṃ bhāvayet priyām|
bhāvanīyaṃ ca madrūpaṃ pūrvameva nidarśitam || 26 ||
26. - - - - - - - - - - - -
{11}tasyāṃ layaprakāreṇa mayi sarvaṃ yajet kramāt|
tato viniḥsṛtaṃ mattaḥ smarecchaktyādikaṃ kramāt || 27 ||
27. - - - - - - - - - - - - - -
{11. asyāṃ B. }
jvālāyāḥ supradīptāyāḥ sphuliṅganicayaṃ yathā|
bhogasthāne yathaikaikaṃ vinyasettattathā śṛṇu || 28 ||
28. - - - - - - - - - - - -
madhyābjakarṇikāmadhye bhāvāsanagatau smaret|
puruṣaṃ puṇḍarīkākṣaṃ tadaṅkasthāṃ ca paṅkajām || 29 ||
29. - - - - - - - - - - - - - -
prācyābjakarṇikāmadhye lakṣmīdehādvinirgatām|
dvibhujāṃ bhāvayellakṣmīṃ dvinetrāṃ cārukuṇḍalām || 30 ||
30. - - - - - - - - - - - - -
śvetamālyāmbaradharāṃ hārakeyūrabhūṣitām|
sarvalakṣaṇasaṃpannāṃ pīnonnatapayodharām || 31 ||
31. - - - - - - - - - -
prabuddhotpalavistīrṇalocanāṃ susmitānanām|
caladvirephapaṭalaramaṇīyālakāvalim{12} || 32 ||
32. - - - - - - - - - - - -
{12. valīm B. }
lasallalāṭatilakāmāraktādharapallavām|
kṛṣṇakuñcitakeśāṃ ca vaṃśamuktāphaladvijām || 33 ||
33. - - - - - - - - - - - -
padmāsanopaviṣṭāṃ ca pāśāhkuśakaradvayīm|
padmagarbhopamākārāṃ saṃmukhīmāvayoḥ smaret || 34 ||
34. - - - - - - - - - - - -
smareddakṣiṇabhāgābjakarṇikodaramadhyagām|
veṣabhūṣādibhistulyāṃ lakṣmyāḥ kundanibhāṃ tu || 35 ||
35. - - - - - - - - - - - - - -
kīrtiṃ madrūpaniṣkrāntāṃ sarvakīrtimayīṃ parām|
āvayoḥ paścimābjasthakarṇikāsanasaṃsthitām || 36 ||
36. - - - - - - - - - - - - -
madrūpaniḥsṛtāṃ dhyāyettādṛśīmaruṇāṃ jayām|
smareduttarapadmasthakarṇikodaramadhyagām || 37 ||
37. - - - - - - - - - - - -
māyāṃ madrūpaniṣkrāntāṃ tādṛśīmaruṇāṃ tu |
āgneye hṛdayaṃ padme śiro yātusaroruhe || 38 ||
38. - - - - - - - - - - - -
śikhāṃ tu vāyavīyābje varma ceśānapaṅkaje|
madhyapadmapuraḥpatre netramasraṃ tu koṇake || 39 ||
39. - - - - - - - - - - - -
netrasya purato devaṃ vāsudevaṃ vicintayet|
madhyadakṣiṇadikpatre smaret saṃkarṣaṇaṃ prabum || 40 ||
40. - - - - - - - - - - - -
smarenmadhyasarojasya pradyumnaṃ paścime dale|
aniruddhamudaksaṃsthe koṇapatrayugadvaye || 41 ||
41. - - - - - - - - - - -
asrasya pṛṣṭhato nāgān smaret pīyūṣavarṣmaṇaḥ{13}|
{14}gulguluṃ ca guruṇyaṃ ca madanaṃ {15}śalalaṃ tathā || 42 ||
42. gulgulvādayaḥ nāgānāṃ saṃjñāḥ|
{13. varṣiṇaḥ A. }
{14. gugguluṃ C. }
{15. galalaṃ B. C. F. }
{16}sudhākumbhakarān śaṅkhakundagaurāṃścatūradān|
lakṣmīkamalapatreṣu sarvataḥ saustubhaṃ nyaset || 43 ||
43. - - - - - - - - - - - -
{16. B and C. omit three lines from here. }
hṛtpaṅkajadaleṣvevaṃ vanamālāṃ niveśayet|
kīrtipaṅkajapatreṣu bhūṣāpadmaṃ niveśayet || 44 ||
44. - - - - - - - - - - - -
jayāpaṅkajapatreṣu {17}varma padmadaleṣu ca|
padmeṣu vinyasedevaṃ padmapatracatuṣṭaye || 45 ||
45. - - - - - - - - - - - -
{17. patra B. }
śiraḥpaṅkajapatreṣu {18}nyasedaṅkuśamuttamam|
nyased dvāracatuṣkāgre garuḍaṃ patatāṃ varam || 46 ||
46. - - - - - - - - - - - -
{18. vinyasetpāśamuttamam A. B. C. }
nāgān tata ātmīyadvārāgreṣu niyojayet|
pūrvadvārabhuvi nyasyet padmahastāṃ balākikām || 47 ||
47. - - - - - - - - - - - - - -
śvetāṃ kamalapatrākṣīṃ prasannāṃ vāmanākṛtim|
dakṣiṇadvāratastadvannīlāṃ tu vanamālikām || 48 ||
48. - - - - - - - - - - - -
paścimadvāramadhye tu raktavarṇāṃ vibhīṣikām|
udīcyadvāramadye tu śaṃkarīṃ madhudīdhitim || 49 ||
49. - - - - - - - - - - - - -
prāgādīśānaparyante bahirdvārapradeśataḥ{19}|
indrādīn saṃsmaredaṣṭau lokapālān savāhanān || 50 ||
50. - - - - - - - - - - - - - -
{19. praveśataḥ B. }
ata ūrdhvaṃ ca nāgeśaṃ brahmāṇaṃ ca vicintayet|
tadbahiśca tadasrāṇi vajrādīni vicintayet || 51 ||
51. - - - - - - - - - - - -
somaśaṃkaradiṅmadhye khasthitaṃ saṃsmaret prabum|
viṣvaksenamudārāṅgamāyāntaṃ gaganāntarāt || 52 ||
52. - - - - - - - - - - - -
anuktānāmidānīṃ me dhyānaṃ śṛṇu puraṃdara|
amṛtātmānamabhrāṅgaṃ puṇḍarīkāyatekṣaṇam || 53 ||
53. - - - - - - - - - - - -
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ śrīvatsavakṣasam|
pītāmbaraṃ caturbāhuṃ vāsudevaṃ vicintayet || 54 ||
54. - - - - - - - - - - - -
tuṣāranicayākāraṃ nīlavasraṃ caturbhujam|
smaret saṃkarṣaṇaṃ sīrasaunandakadharaṃ param || 55 ||
55. saunandakaḥ kāmapālasya gadā|
varadābhayahastaṃ ca nimagnoddharaṇakṣamam|
pradyumnaṃ saṃsmaredraktaṃ raktavāsasamīśvaram || 56 ||
56. - - - - - - - - - - -
śārṅgaṃ śarāṃśca bibrāṇaṃ varadaṃ cābhayapradam|
saṃsmaredaniruddhaṃ ca pītaṃ viśadavāsasam || 57 ||
57. - - - - - - - - - - - -
khaḍgakheṭakahastaṃ ca varābhayakaraṃ param|
āsīnāḥ sarva evaite puruṣāḥ puṣkarekṣaṇāḥ || 58 ||
58. - - - - - - - - - - - -
paśyanto diśamīśānāṃ māṃ ca viṣṇuṃ ca śāśvatam|
siñcanto'mṛtakumbhairnau himaśailanibhā gajāḥ || 59 ||
59. - - - - - - - - - - - -
sitaśoṇitavarṇāṅgaṃ śuklavasraṃ caturbhujam|
padmāsanopaviṣṭaṃ ca padmaśaṅkhakarāṅkitam || 60 ||
60. - - - - - - - - - - - - -
hṛnmudrālaṃkṛtakaraṃ vāmenābhayadaṃ sadā|
sitābharaṇavasrāḍhyaṃ karpūrāliptavigraham || 61 ||
61. - - - - - - - - - - - -
āvayoḥ saṃmukhāsīnaṃ hṛnmantraṃ saṃsmared budhaḥ|
vandhujīvopamaṃ raktaṃ padmacakradharaṃ param || 62 ||
62. - - - - - - - - - - - -
kākālikajjalaśyāmaṃ padmakaumodakīdharam|
dakṣiṇenātmamudrāḍhyaṃ pareṇābhayadāyinam || 63 ||
63. kāka iva, aliriva, kajjalamiva ca śyāmaḥ ; tamityarthaḥ| athavā kākāliḥ atyantakṛṣṇavarṇaḥ kākaviśeṣaḥ|
liptaṃ mṛgamadenaiva puṣpādyairasitairyutam|
āvayoḥ saṃmukhāsīnaṃ kavacaṃ saṃsmaret prabhum || 64 ||
64. - - - - - - - - - - - - -
haridrāruṇasaṃkāśaṃ gadāpadmadharaṃ kramāt|
svamudrākaraṇavyagrapūrvabhāgakaradvayam || 65 ||
65. - - - - - - - - - -
{20}sauvarṇāmbarabhūṣāḍhyaṃ pralayānalavikramam|
āvayoḥ saṃmukhāsīnaṃ smaredasraṃ mahodyamam || 66 ||
66. - - - - - - - - - - - -
{20. suvarṇā A. B. F. }
nārīrvā saṃsmaredetān hṛdādīn sādhakottamaḥ|
uktabhūṣaṇaveṣāḍhyāḥ svānurūpānulepanāḥ || 67 ||
67. - - - - - - - - - - - -
ityuktaṃ dhyānamaṅgānāṃ sarvapāpaharaṃ śubham|
kaustubhaṃ dvibhujaṃ dhyāyet sahasrārkasamaprabham || 68 ||
68. - - - - - - - - - - - - -
pradīptaveṣabhūṣāḍhyaṃ svamudrāṃ dadhataṃ hṛdi|
pañcavarṇakṛtāṃ kāntāṃ vanamālāṃ śubhekṣaṇām || 69 ||
69. vanamālāmiti| dhyāyediti śeṣaḥ|
prauḍhasrīsadṛśīṃ mudrāṃ dadhatīṃ hastayordvayoḥ|
padmaṃ padmamukhaṃ dhyāyet prasannaṃ candrasaṃnibham || 70 ||
70. - - - - - - - - - - - - -
dvibhujaṃ cārusarvāṅgaṃ karābhyāṃ mudrikāṃ dadhat|
navadūrvāṅkuraśyāmaṃ pāśeśaṃ pannagānanam{21} || 71 ||
71. - - - - - - - - - - - - -
{21. pannagāśanam A. G. }
dvibhujaṃ yāmyahastena svāṃ mudrāṃ dadhataṃ param|
tathā varadahastaṃ ca bhīmarūpaṃ bhayāvaham{22} || 72 ||
72. yāmyahastena| dakṣiṇahastenetyarthaḥ|
{22. bhayānakam A. }
saṃsmaredaṅkuśaṃ tīkṣṇaṃ dīrghanāsaṃ bhayānakam|
yāmyena dadhataṃ mudrāṃ pāṇinā savyato varam || 73 ||
73. - - - - - - - - - - - -
prasiddhā lokapālāste veṣākṛtivibhūṣaṇaiḥ|
narākṛtīni śasrāṇi cihnayuktāni mūrdhani || 74 ||
74. dvārapālikāḥ balākikādayaḥ pūrvaṃ 47,48,49 ślokeṣūktāḥ|
śaṅkhacakradharo dhyeyo viṣvaksenaścaturbhujaḥ|
sākṣādviṣṇusamo mudrāvyāpṛto'nyakaradvaye || 75 ||
75. - - - - - - - - - - - -
dvārāgrasthaṃ tato dhyāyedgaruḍaṃ bīmalocanam|
raktatuṇḍaṃ mahāghoṇaṃ taptacāmīkaraprabham || 76 ||
76. - - - - - - - - - - - -
pṛthudaṃṣṭraṃ gṛdhravaktraṃ pakṣamaṇḍalamaṇḍitam|
iti te parivārāṇāṃ dhyānamuktaṃ samāsataḥ || 77 ||
77. - - - - - - - - - - - -
āvayoḥ sthūlayorūrdhve smaret sūkṣmāṃ tu tārikām|
dāṃpatyaṃ bibhratīṃ sūkṣmāṃ lakṣyālakṣyāmivānaghām || 78 ||
78. - - - - - - - - - - - - - -
tadūrdhve tu parāṃ tārāṃ pūrṇaṣāḍguṇyacinmayīm|
dāṃpatyamāvayordivyaṃ tatparaṃ pārameśvaram || 79 ||
79. - - - - - - - - - - - -
sarvataḥpāṇipādaṃ tat sarvato'kṣiśiromukham|
śabdārthau bhāsayat svena tejasā nityamudyatā || 80 ||
80. - - - - - - - - - - - - -
pratibimbamivaitasmin mantracakramaśeṣataḥ|
evaṃ kramotkramākāraistārikāṃ vitatāṃ parām || 81 ||
81. - - - - - - - - - - - - -
bhāvena tattvato buddhvā yathānyāsaṃ {23}samarcayet|
āditaḥ sakalāvāsāvarcayennau dhiyānaghau || 82 ||
82. - - - - - - - - - - - -
{23. samācaret B. C. }
arghyādiprāpaṇāntena bhogajālena mantravit|
śaktyādiviṣvaksenāntaṃ parivāraṃ tato'rcayet || 83 ||
83. - - - - - - - - - - - - -
sarvādau garuḍaṃ devīścatasro dvārapālikāḥ|
bhogayāgakrameṇāyaṃ{24} nyāsaste śakra darśitaḥ|
yāvanto yādṛśā ye ca bhogāstāṃstvaṃ nibodha me || 84 ||
84. - - - - - - - - - - - - - -
{24. kramaḥ so'yaṃ B. F. }
iti {25}śrīpāñcarātrasāre lakṣmītantre bahiryāgaprakāśo nāmāṣṭatriṃśo'dhyāyaḥ
{25. śrīpañcarātra A; śrīpāñcarātre B. }
********ityaṣṭatriṃśo'dhyāyaḥ********

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Lakshmi-tantra Chapter 38

Cover of edition (2016)

Lakshmi Tantra (Hindi translation)
by Shri Kapildev Narayan (2016)

728 pages; [Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan]

Buy now!
Help me keep this site Ad-Free

For over a decade, this site has never bothered you with ads. I want to keep it that way. But I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased truth, wisdom and knowledge.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: