Buddha-Carita [sanskrit]

by E. B. Cowell | 2003 | 11,474 words | ISBN-10: 8187418788 | ISBN-13: 9788187418788

The Buddha Carita (Saddharma-pundarika) by Asvaghosa a famous Sanskrit text revolving around the live and exploits of the Buddha. The Buddha Carita (Buddhacarita) is written in the style of a Kavya (or Mahakavya, epic poetry) and extant original Sanskrit text consists of roughly 1,000 metrical verses.

Chapter 1

śriyaṃ parārdhyāṃ vidadhadvidhātṛjit tamo nirasyannabhibhūtabhānubhṛt |
nudannidāghaṃ jitacārucandramāḥ sa vandyate 'rhanniha yasya nopamā || 1 ||
[Analyze grammar]

āsīdviśālonnatasānulakṣmyā payodapaṅktyeva parītapārśvam |
udagradhiṣṇyaṃ gagaṇe 'vagāḍhaṃ puraṃ maharṣeḥ kapilasya vastu || 2 ||
[Analyze grammar]

sitonnateneva nayena hṛtvā kailāsaśailasya yadabhraśobhām |
bhramādupetān vahadambuvāhān sambhāvanāṃ vā saphalīcakāra || 3 ||
[Analyze grammar]

ratnaprabhodbhāsini yatra lebhe tamo na dāridryamivāvakāśam |
parārdhyapauraiḥ sahavāsatoṣāt kṛtasmitevātirarāja lakṣmīḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

yadvedikātoraṇasiṃhakarṇairatnairdadhānaṃ prativeśama śobhām |
jagatyadṛṣṭveva samānamanyatspardhāṃ svagehairmitha eva cakre || 5 ||
[Analyze grammar]

rāmāmukhendūn paribhūtapadmān yatrāpayāto 'pyavimanya bhānuḥ |
santāpayogādiva vāri veṣṭuṃ paścātsamudrābhimukhaḥ pratasthe || 6 ||
[Analyze grammar]

śakyārjitānāṃ yaśasāṃ janena dṛṣṭvāntabhāvaṃ gamito 'yamindraḥ |
iti dhvajaiścārucalatpatākairyanmārṣṭumasyāṅkamivodayacchat || 7 ||
[Analyze grammar]

kṛtvāpi rātrau kumudaprahāsamindoḥ karairyadrajatālayasthaiḥ |
sauvarṇaharmyeṣu gatārkapādairdivā sarojadyutimālalambe || 8 ||
[Analyze grammar]

mahībṛtāṃ mūrdhni kṛtābhiṣekaḥ śuddhodano nāma nṛpo 'rkabandhuḥ |
adhyāśayo vā sphuṭapudarīkaṃ purādhirājaṃ tadalañcakāra || 9 ||
[Analyze grammar]

bhūbhṛtparārdhyo 'pi sapakṣa eva pravṛttadāno 'pi madānupetaḥ |
īśo 'pi nityaṃ samaḍṛṣṭipātaḥ saumyasvabhāvo 'pi pṛthupratāpaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

bhujena yasyābhihatāḥ patanto dviṣaddvipendrāḥ samarāṅgaṇeṣu |
udvāntamuktāprakaraiḥ śirobhirbhaktyeva puṣpāñjalibhiḥ praṇemuḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

atipratāpādavadhūya śatrūnmahoparāgāniva tigmabhānuḥ |
udyotayāmāsa janaṃ samantātpradarśayannāśrayaṇīyamārgān || 12 ||
[Analyze grammar]

dharmārthakāmā viṣayaṃ mitho 'nyaṃ na veśamācakramurasya nītyā |
vispardhamānā iva tūgrasiddheḥ sugocare dīptatarā babhūvuḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

udārasaṅkhyaiḥ sacivāirasaṅkhyaiḥ kṛtāgrabhāvaḥ sa udagrabhāvaḥ |
śaśī yathā bhairakṛtānyathābhaiḥ śakyendrarājaḥ sutarāṃ rarāja || 14 ||
[Analyze grammar]

tasyātiśobhāvisṛtātiśobhā raviprabhevāstatamaḥ prabhāvā |
samagradevīnivahāgradevī babhūva māyāpagateva māyā || 15 ||
[Analyze grammar]

prajāsu māteva hitapravṛttā gurau jane bhaktirivānuvṛttā |
lakṣmīrivādhīśakule kṛtābhā jagatyabhūduttamadevatā yā || 16 ||
[Analyze grammar]

kāmaṃ sadā strīcaritaṃ tamisraṃ tathāpi tāṃ prapya bhṛśaṃ vireje |
na hīndulekhāmupagamya śubhāṃ naktaṃ tathā santamasatvameti || 17 ||
[Analyze grammar]

atīndriyenātmani duṣkuho 'yaṃ mayā jano yojayituṃ na śakyaḥ |
itīva sūkṣmāṃ prakṛtiṃ vihāya dharmeṇa sākṣādvihitā svamūrtiḥ || 18 ||
[Analyze grammar]

cyuto 'tha kāyāttuṣitāt trilokīmudyotayannuttamabodhisattvaḥ |
viveśa tasyāḥ smṛta eva kukṣau nandāguhāyāmiva nāgarājaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

dhṛtvā himādridhavalaṃ guru ṣaḍviṣāṇāṃ dānādhivāsitamukhaṃ dviradasya rūpam |
śuddhodanasya vasudhādhipatermahiṣyāḥ kukṣiṃ viveśa sa jagadvyasanakṣayāya || 20 ||
[Analyze grammar]

rakṣāvidhānaṃ prati lokapālā lokaikanāthasya divo 'bhijagmuḥ |
sarvatra bhānto 'pi hi candrapādā bhajanti kailāsagirau viśeṣam || 21 ||
[Analyze grammar]

mayāpi taṃ kukṣigataṃ dadhānā vidyudvilāsaṃ jaladāvalīva |
dānābhivarṣaiḥ parito janānāṃ dāridryatāpaṃ śamayāñcakāra || 22 ||
[Analyze grammar]

sātaḥ purajanā devī kadācidatha lumbinīm |
jagāmānumate rājñaḥ sambhūtottamadohadā || 23 ||
[Analyze grammar]

śākhāmālambamānāyāḥ puṣpabhārāvalambinīm |
devyāḥ kukṣiṃ vibhidyāśu bodhisattvo viniryayau || 24 ||
[Analyze grammar]

tataḥ prasannaśca babhūva puṣyastasyāśca devyā vratasaṃskṛtāyāḥ |
pārśvātsuto lokahitāya jajñe nirvedanaṃ caiva nirāmayaṃ ca || 25 ||
[Analyze grammar]

prātaḥ payodādiva tigmabhānuḥ samudbhavanso 'pi ca mātṛkukṣeḥ |
sphuranmayūkhairvihatāndhakāraiścakāra lokaṃ kanakāvadātam || 26 ||
[Analyze grammar]

taṃ jātamātramatha kāñcanayūpagauraṃ prītaḥ sahasranayaṇaḥ śanakairagṛhṇāt |
mandārapuṣpanikaraiḥ saha tasya mūrdhni khānnirmale ca vinipetaturambudhāre || 27 ||
[Analyze grammar]

surapradhānaiḥ paridhāryamāṇo dehāṃśujālairanurañjayaṃstān |
sandhyābhrajāloparisaṃniviṣṭaṃ navoḍurājaṃ vijigāya lakṣmyā || 28 ||
[Analyze grammar]

ūroryathaurvasya pṛthośca hastānmāndhāturindrapratimasya mūrdhnaḥ |
kakṣīvataścaiva bhujāṃsadeśāttathāvidhaṃ tasya babhūva janma || 29 ||
[Analyze grammar]

krameṇa garbhādabhiniḥsṛtaḥ san babhau gataḥ khādiva yonyajātaḥ |
kalpeṣvanekeṣviva bhāvitātmā yaḥ samprajānan suṣuve na mūḍhaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

dīptyā ca dhairyeṇa ca yo rarāja bālo ravirbhūmimivāvatīrṇaḥ |
tathātidīpto 'pi nirīkṣyamāṇo jahāra cakṣūṃṣi yathā śaśāṅkaḥ || 31 ||
[Analyze grammar]

sa hi svagātraprabhayojjvalantyā dīpaprabhāṃ bhāskaravanmumoṣa |
mahārhajāmbūnadacāruvarṇo vidyotayāmāsa diśaśca sarvāḥ || 32 ||
[Analyze grammar]

anākulānyabjasamudgatāni niṣpeṣavantyāyatavikramāṇi |
tathaiva dhīrāṇi padāni sapta saptarṣitārāsadṛśo jagāma || 33 ||
[Analyze grammar]

bodhāya jāto 'smi jagaddhitārthamantyā tathotpattiriyaṃ mameti |
caturdiśaṃ siṃhagatirvilokya vāṇīṃ ca bhavyārthakarīmuvāca || 34 ||
[Analyze grammar]

khātprasrute candramarīciśubhre dve vāridhāre śiśiroṣṇavīrye |
śarīrasaukhyārthamanuttarasya nipetaturmūrdhani tasya saumye || 35 ||
[Analyze grammar]

śrīmadvitāne kanakojjvalāṅge vaiḍūryapāde śayane śayānam |
yadgauravātkāñcanapadmahastā yakṣādhipāḥ samparivārya tasthuḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

māyātanūjasya divaukasaḥ khe yasya prabhāvātpraṇataiḥ śirobhiḥ |
ādhārayan pāṇdaramātapatraṃ bodhāya jepuḥ paramāśiṣaśca || 37 ||
[Analyze grammar]

mahoragā dharmaviśeṣatarṣādbuddheṣvatīteṣu kṛtādhikārāḥ |
yamavyajan bhaktiviśiṣṭanetrā mandārapuṣpaiḥ samavākiraṃśca || 38 ||
[Analyze grammar]

tathāgatotpādaguṇena tuṣṭāḥ śuddhādhivāsāśca viśuddhasattvāḥ |
devā nanandurvigate 'pi rāge magnasya duḥkhe jagato hitāya || 39 ||
[Analyze grammar]

yasmin prasūte girirājakīlā vātāhatā nauriva bhūścacāla |
sacandanā cotpalapadmagarbhā papāta vṛṣṭirgagaṇādanabhrāt || 40 ||
[Analyze grammar]

vātā vavuḥ sparśasukhā manojñā divyāni vāsāṃsyavapātayantaḥ |
sūryaḥ sa evābhyadhikaṃ cakāśe jajvāla saumyārciranīrito 'gniḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

prāguttare cāvasathapradeśe kūpaḥ svayaṃ prādurabhūtsitāmbuḥ |
antaḥ purāṇyāgatavismayāni yasmin kriyāstīrtha iva pracakruḥ || 42 ||
[Analyze grammar]

dharmārthibhirbhūtagaṇaiśca divyaistaddarśanārthaṃ balamāpa pūraḥ |
kautūhalenaiva ca pādapaiśca prapūjayāmāsa sagandhapuṣpaiḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

puṣpadumāḥ svaṃ kusumaṃ pukulluḥ sasīraṇodrāmitadiksugandhi |
susambhramadnṛgavadhūpagītaṃ bhujaṅgaṃvṛdāpihitāttavātam || 44 ||
[Analyze grammar]

kvacit kvaṇattūryamṛdaṅgagītairvīṇāmukundāmurajādibhiśca |
svīṇāṃ calatkuṇḍalabhūṣitānāṃ virājitaṃ cobhayapārścatastat || 45 ||
[Analyze grammar]

yadrājaśāstraṃ bhṛguraṅgirā vā na cakraturvaṃśakarāvṛṣī tau |
tayoḥ sutau tau ca sasarjatustatkālena śukraśca bṛhaspatiśca || 46 ||
[Analyze grammar]

sārasvataścāpi jagāda naṣṭaṃ vedaṃ punaryaṃ dadṛśurna pūrvam |
vyāsastathainaṃ bahudhā cakāra na yaṃ vaśiṣṭhaḥ kṛtavānaśaktiḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

vālmīkinādaśca sasarja padyaṃ jagrantha yanna cyavano mahārṣiḥ |
cikitsitaṃ yacca cakāra nātriḥ paścāttadātreya ṛṣirjagāda || 48 ||
[Analyze grammar]

yacca dvijatvaṃ kuśiko na lebhe tadgādhanaḥ sūnuravāpa rājan |
velāṃ samudre sagaraśca dadhre nekṣvākavo yāṃ prathamaṃ babandhuḥ || 49 ||
[Analyze grammar]

ācāryakaṃ yogavidhau dvijānāmaprāptamanyairjanako jagāma |
khyātāni karmāṇi ca yāni śauraiḥ śūrādayasteṣvabalā babhūvuḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

tasmātpramāṇaṃ na vayo na kālaḥ kaścitkvacicchraiṣṭhyamupaiti loke |
rājñāmṛṣīṇāṃ ca hitāni tāni kṛtāni putrairakṛtāni pūrvaiḥ || 51 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nṛpaḥ pratyayitairdvijaistairāśvāsitaścāpyabhinanditaśca |
śaṅkāmaniṣṭāṃ vijahau manastaḥ praharṣamevādhikamāruroha || 52 ||
[Analyze grammar]

prītaśca tebhyo dvijasattamebhyaḥ satkārapūrvaṃ pradadau dhanāni |
bhūyādayaṃ bhūmipatiryathokto yāyājjarāmetya vanāni ceti || 53 ||
[Analyze grammar]

athau nimittaiśca tapobalācca tajjanma janmāntakarasya buddhvā |
śākyeśvarasyālayamājagāma saddharmatarṣādasito mahārṣiḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

taṃ brahmavidbrahmavidāṃ jvalantaṃ brāhmyā śriyā caiva tapaḥśriyā ca |
rājño gururgauravasatkriyābhyāṃ praveśayāmāsa narendrasadma || 55 ||
[Analyze grammar]

sa pārthivāntaḥpurasaṃnikarṣaṃ kumārajanmāgataharṣavegam |
viveśa dhīro balasañjñayaiva tapaḥprakarṣācca jarāśrayācca || 56 ||
[Analyze grammar]

tato nṛpastaṃ munimāsanasthaṃ pādyārghyapūrvaṃ pratipūjya samyak |
nimantrayāmāsa yathopacāraṃ purā vasiṣṭhaṃ sa ivāntidevaḥ || 57 ||
[Analyze grammar]

dhanyo 'smyanugrāhyamidaṃ kulaṃ me yanmāṃ didṛkṣurbhagavānupetaḥ |
ājñāpyatāṃ kiṃ karavāṇi saumya śiṣyo 'smi viśrambhitumarhasīti || 58 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nṛpeṇopanimantritaḥ sansarveṇa bhāvena muniryathāvat |
savismayotphullaviśāladṛṣṭirgambhīradhīrāṇi vacāṃsyuvāca || 59 ||
[Analyze grammar]

mahātmani tvayyupapannametat priyātithau tyāgini dharmakāme |
sattvānvayajñānavayo 'nurūpā snigdhā yadevaṃ mayi te matiḥ syāt || 60 ||
[Analyze grammar]

etacca tadyena nṛparṣayaste dharmeṇa sūkṣmāṇi dhanānyapāsya |
nityaṃ tyajanto vidhivadbabhūvustapobhirāḍhyā vibhavairdaridrāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

prayojanaṃ yattu mamopayāne tanme śṛṇu prītimupehi ca tvam |
divyā mayā divyapathe śrutā vāgbodhāya jātastanayastaveti || 62 ||
[Analyze grammar]

śrutvā vacastacca manaśca yuktvā jñātvā nimittaiśca tato 'smyupetaḥ |
didṛkṣayā śākyakuladhvajasya śakradhvajasyeva samucchritasya || 63 ||
[Analyze grammar]

ityetadevaṃ vacanaṃ niśamya praharṣasambhrāntagatirnarendraḥ |
ādāya dhātryaṅkagataṃ kumāraṃ sandarśayāmāsa tapodhanāya || 64 ||
[Analyze grammar]

cakrāṅkapādaṃ sa tathā mahārṣirjālāvanaddhāṅgulipāṇipādam |
sorṇabhruvaṃ vāraṇavastikośaṃ savismayaṃ rājasutaṃ dadarśa || 65 ||
[Analyze grammar]

dhātryaṅkasaṃviṣṭamavekṣya cainaṃ devyaṅkasaṃviṣṭamivāgnisūnum |
babhūva pakṣmāntarivāñcitāśrurniśvasya caivaṃ tridivonmukho 'bhūt || 66 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvāsitaṃ tvaśrupariplutākṣaṃ snehāttu putrasya nṛpaścakampe |
sagadgadaṃ bāṣpakaṣāyakaṇṭhaḥ papraccha ca prāñjalirānatāṅgaḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

svalpāntaraṃ yasya vapurmuneḥ syādbahvadbhutaṃ yasya ca janma dīptam |
yasyottamaṃ bhāvinamāttha cārthaṃ taṃ prekṣya kasmāttava dhīra vāṣpaḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

api sthirāyurbhagavan kumāraḥ kaccinna śokāya mama prasūtaḥ |
labdhaḥ kathañcit salilāñjalirme na khalvimaṃ pātumupaiti kālaḥ || 69 ||
[Analyze grammar]

apyakṣayaṃ me yaśaso nidhānaṃ kacciddhruvo me kulahastasāraḥ |
api prayāsyāmi sukhaṃ paratra supte 'pi putre 'nimiṣaikacakṣuḥ || 70 ||
[Analyze grammar]

kaccinna me jātamaphullameva kulaprabālaṃ pariśoṣabhāgi |
kṣipraṃ vibho brūhi na me 'sti śāntiḥ snehaṃ sute vetsi hi bāndhavānām || 71 ||
[Analyze grammar]

ityāgatāvegamaniṣṭabuddhyā buddhvā narendraṃ sa munirbabhāṣe |
mā bhūnmatiste nṛpa kācidanyā niḥsaṃśayaṃ tadyadavocamasmi || 72 ||
[Analyze grammar]

nāsyānyathātvaṃ prati vikriyā me svāṃ vañcanāṃ tu prati viklavo 'smi |
kālo hi me yātumayaṃ ca jāto jātikṣayasyāsulabhasya boddhā || 73 ||
[Analyze grammar]

vihāya rājyaṃ viṣayeṣvanāsthastīvraiḥ prayatnairadhigamya tattvam |
jagatyayaṃ mohatamo nihantuṃ jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ || 74 ||
[Analyze grammar]

duḥkhārṇavādvyādhivikīrṇaphenājjarātaraṅgānmaraṇogravegāt |
uttārayiṣyatyayamuhyamānamārttaṃ jagajjñānamahāplavena || 75 ||
[Analyze grammar]

prajñāmbuvegāṃ sthiraśīlavaprāṃ samādhiśītāṃ vratacakravākām |
asyottamāṃ dharmanadīṃ pravṛttāṃ tṛṣṇārditaḥ pāsyati jīvalokaḥ || 76 ||
[Analyze grammar]

duḥkhārditebhyo viṣayāvṛtebhyaḥ saṃsārakāntārapathasthitebhyaḥ |
ākhyāsyati hyeṣa vimokṣamārgaṃ mārgapranaṣṭebhya ivādhvagebhyaḥ || 77 ||
[Analyze grammar]

vidahyamānāya janāya loke rāgāgnināyaṃ viṣayendhanena |
prahlādamādhāsyati dharmavṛṣṭyā vṛṣṭyā mahāmegha ivātapānte || 78 ||
[Analyze grammar]

tṛṣṇārgalaṃ mohatamaḥkapāṭaṃ dvāraṃ prajānāmapayānahetoḥ |
vipāṭayiṣyatyayamuttamena saddharmatāḍena durāsadena || 79 ||
[Analyze grammar]

svairmohapāśaiḥ pariveṣṭitasya duḥkhābhibhūtasya nirāśrayasya |
lokasya sambudhya ca dharmarājaḥ kariṣyate bandhanamokṣameṣaḥ || 80 ||
[Analyze grammar]

tanmā kṛthāḥ śokamimaṃ prati tvam tatsaumya śocye hi manuṣyaloke |
mohena vā kāmasukhairmadādvā yo naiṣṭhikaṃ śroṣyati nāsya dharmam || 81 ||
[Analyze grammar]

bhraṣṭasya tasmācca guṇādato me dhyānāni labdhvāpyakṛtārthataiva |
dharmasya tasyāśravaṇādahaṃ hi manye vipattiṃ tridive 'pi vāsam || 82 ||
[Analyze grammar]

iti śrutārthaḥ sasuhṛtsadārastyaktvā viṣādaṃ mumude narendraḥ |
evaṃvidho 'yaṃ tanayo mameti mene sa hi svāmapi sāramattām || 83 ||
[Analyze grammar]

āryeṇa mārgeṇa tu yāsyatīti cintāvidheyaṃ hṛdayaṃ cakāra |
na khalvasau na priyadharmapakṣaḥ santānanāśāttu bhayaṃ dadarśa || 84 ||
[Analyze grammar]

atha munirasito nivedya tattvaṃ sutaniyataṃ sutaviklavāya rājñe |
sabahumatamudīkṣyamāṇarūpaḥ pavanapathena yathāgataṃ jagāma || 85 ||
[Analyze grammar]

kṛtamatiranujāsutaṃ ca dṛṣṭvā munivacanaśravaṇe pi tanmatau ca |
bahuvidhamanukampayā sa sādhuḥ priyasutavadviniyojayāñcakāra || 86 ||
[Analyze grammar]

narapatirapi putrajanmatuṣṭo viṣayamatāni vimucya bandhanāni |
kulasadṛśamacīkaradyathāvatpriyatanayaṃ tanayasya jātakarma || 87 ||
[Analyze grammar]

daśasu pariṇateṣvahaḥsu caivaṃ prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ |
akuruta japahomamaṅgalādyāḥ paramatamāḥ sa sutasya devatejyāḥ || 88 ||
[Analyze grammar]

api ca śatasahasrapūrṇasaṅkhyāḥ sthirabalavattanayāḥ sahemaśṛṅgīḥ |
anupagatajarāḥ payasvinīrgāḥ svayamadadātsutavṛddhaye dvijebhyaḥ || 89 ||
[Analyze grammar]

bahuvidhaviṣayāstato yatātmā svahṛdayatoṣakarīḥ kriyā vidhāya |
guṇavati divase śive muhūrte matimakaronmuditaḥ purapraveśe || 90 ||
[Analyze grammar]

dviradaradamayīmatho mahārhāṃ sitasitapuṣpabhṛtāṃ maṇipradīpām |
abhajata śivikāṃ śivāya devī tanayavatī praṇipatya devatābhyaḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

puramatha purataḥ praveśya patnīṃ sthavirajanānugatāmapatyanāthām |
nṛpatirapi jagāma paurasaṅghairdivamamarairmaghavānivārcyamānaḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

bhavanamatha vigāhya śākyarājo bhava iva ṣaṇmukhajanmanā pratītaḥ |
idamidamiti harṣapūrṇavaktro bahuvidhapuṣṭiyaśaskaraṃ vyadhatta || 93 ||
[Analyze grammar]

iti narapatiputrajanmavṛddhyā sajanapadaṃ kapilāhvayaṃ puraṃ tat |
dhanadapuramivāpsaro 'vakīrṇaṃ muditamabhūnnalakūvaraprasūtau || 94 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Buddha-carita Chapter 1

Cover of edition (2003)

The Buddha-Carita By Asvaghosa or Acts of Buddha
by E. B. Cowell (2003)

Buy now!
Cover of edition (2011)

Buddha Carita of Asvaghosa
by Shanti Lal Nagar (2011)

Sanskrit text, English translation, Index of Verse and Photographs of Archaeological Evidence

Buy now!
Cover of edition (2016)

Asvaghosa’s Buddhacarita or Acts of the Buddha
by E. H. Johnston (2016)

Sanskrit text with English Translation

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: