Vedanta glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vedanta glossary, starting with the letter “s”, contains 55 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadananda Yogindra Sarasvati
 2. Sadashivendra Sarasvati
 3. Sadhana
 4. Saguna-brahman
 5. Samadhi
 6. Samashti
 7. Samnyasa
 8. Sampaka
 9. Samprasada
 10. Sancita
 11. Sancitakarma
 12. Saptajihva
 13. Sara
 14. Sarvajnatmamuni
 15. Sarvajnatman
 16. Satya-Brahman
 17. Shaddarshana
 18. Shadja
 19. Shadjagita
 20. Shadurmi
 21. Shailacarya
 22. Shaivism
 23. Shamadama
 24. Shamkarananda
 25. Shampakagita
 26. Shankara
 27. Shiksha
 28. Shiva
 29. Shivagita
 30. Shraddha
 31. Shriharsha
 32. Shrirama
 33. Shriramagita
 34. Shrishailacarya
 35. Shrotriya
 36. Shruti
 37. Shrutigita
 38. Shushkatarka
 39. Siddha
 40. Siddhagita
 41. Simhagiri
 42. Soul
 43. Spanda
 44. Spandamatra
 45. Srinka
 46. Sthiti
 47. Sthulasharira
 48. Sukshmasharira
 49. Surya
 50. Suryagita
 51. Sushumna
 52. Suta
 53. Sutagita
 54. Svara
 55. Swami Vivekananda
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: