Vedanta glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vedanta glossary, starting with the letter “s”, contains 51 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadananda Yogindra Sarasvati
 2. Sadashivendra Sarasvati
 3. Sadhana
 4. Saguna-brahman
 5. Samadhi
 6. Samashti
 7. Samnyasa
 8. Sampaka
 9. Samprasada
 10. Sancita
 11. Sancitakarma
 12. Saptajihva
 13. Sarvajnatmamuni
 14. Sarvajnatman
 15. Satya-Brahman
 16. Shaddarshana
 17. Shadja
 18. Shadjagita
 19. Shadurmi
 20. Shailacarya
 21. Shaivism
 22. Shamadama
 23. Shamkarananda
 24. Shampakagita
 25. Shankara
 26. Shiksha
 27. Shiva
 28. Shivagita
 29. Shraddha
 30. Shriharsha
 31. Shrirama
 32. Shriramagita
 33. Shrishailacarya
 34. Shrotriya
 35. Shruti
 36. Shrutigita
 37. Shushkatarka
 38. Siddha
 39. Siddhagita
 40. Simhagiri
 41. Soul
 42. Srinka
 43. Sthulasharira
 44. Sukshmasharira
 45. Surya
 46. Suryagita
 47. Sushumna
 48. Suta
 49. Sutagita
 50. Svara
 51. Swami Vivekananda
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: