Vedanta glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vedanta glossary, starting with the letter “k”, contains 17 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kaivalya
 2. Kapila
 3. Kapilagita
 4. Karanasharira
 5. Karma
 6. Kashtha
 7. Khapushpa
 8. Khapushpavat
 9. Kosha
 10. Krama
 11. Kramamukti
 12. Krishi
 13. Krishigita
 14. Kriyamana
 15. Kriyamanakarma
 16. Kshemapura
 17. Kularnavatantra
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: