Ganitashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Ganitashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 68 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Ka
 2. Kakubh
 3. Kala
 4. Kaladhara
 5. Kalaka
 6. Kalasavarna
 7. Kalatra
 8. Kama
 9. Kamika
 10. Kanishtha
 11. Kanishthamula
 12. Kanishthapada
 13. Kapatasandhi
 14. Kapila
 15. Kapilaka
 16. Kara
 17. Karaka
 18. Karani
 19. Karaniya
 20. Karman
 21. Karna
 22. Kashaya
 23. Katapayadi
 24. Kaya
 25. Kendra
 26. Kesava
 27. Kha
 28. Khacheda
 29. Khaguna
 30. Khahara
 31. Khara
 32. Kharva
 33. Konashanku
 34. Koshtha
 35. Koti
 36. Krama
 37. Krishanu
 38. Krita
 39. Kriti
 40. Kritiprakriti
 41. Kriyakramakari
 42. Ksha
 43. Kshapakara
 44. Kshaya
 45. Kshepa
 46. Kshepaka
 47. Kshetra
 48. Kshetraganita
 49. Kshetraganitashastra
 50. Kshetragata
 51. Kshipti
 52. Kshiti
 53. Kshma
 54. Kshobha
 55. Kshoni
 56. Ku
 57. Kuca
 58. Kumaravadana
 59. Kunjara
 60. Kushtha
 61. Kutta
 62. Kuttaka
 63. Kuttakaganita
 64. Kuttakara
 65. Kuttakarashiromani
 66. Kuttana
 67. Kuttikara
 68. Kutumba
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: