Vaishnavism glossary, starting with ‘j’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Vaishnavism glossary, starting with the letter “j”, contains 56 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Jada
 2. Jadavadi
 3. Jadya
 4. Jagadankura
 5. Jagadguru
 6. Jagadisha
 7. Jagadishvara
 8. Jagannath
 9. Jagannatha
 10. Jagatpati
 11. Jahnudvipa
 12. Jaimini
 13. Jainism
 14. Jaladhi
 15. Jalapatra
 16. Jalpa
 17. Jamadagni
 18. Jambavan
 19. Jambudvipa
 20. Janaloka
 21. Janamejaya
 22. Janardana
 23. Janardhana
 24. Janmashaila
 25. Janmashtami
 26. Japa
 27. Japanga
 28. Jarasandha
 29. Jatakarma
 30. Jataratisadhaka
 31. Jatasura
 32. Jatayu
 33. Jati
 34. Jaya
 35. Jayadhvani
 36. Jayantah
 37. Jiva
 38. Jivanmukta
 39. Jivashakti
 40. Jivatattva
 41. Jivatma
 42. Jnana
 43. Jnanabhakti
 44. Jnanakanda
 45. Jnanamishrabhakti
 46. Jnanasannyasa
 47. Jnanashakti
 48. Jnanayajna
 49. Jnanayoga
 50. Jnanendriya
 51. Jnanibhakta
 52. Jnanin
 53. Jneya
 54. Jyaishtha
 55. Jyoshimatha
 56. Jyotiraaditya
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: