Road inscription

Image title: Road inscription

Description of the photo

Sinhala Transcription (not proofread):

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු ශ්‍රීමත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ නායකත්වය හා ආශිර්වාදයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන්, නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ මගපෙන්වීම හා අධීක්‍ෂණය යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක "සැමට සහන" වැඩසටහනට සමගාමීව මාතර කන්දබඩපත්තුව ඇතුළු හම්බන්තර දෙපළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක, තිස්සමහාරාම සඳගිරි උභය රාජමහා විහාරාධිපති කාවන්තිස්ස පිරිවෙන් අධ්‍යක්‍ෂ, කාවන්තිස්ස වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යක්‍ෂ ශ්‍රී ධර්මකීර්ති ශ්‍රී ධම්මදින්න පඤ්ඤාලෝකාභිධාන ආචාර්ය දේවාලේගම ධම්මසේන නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම පරිදි පන්සියයක් රහතුන් වහන්සේලා හා බුදුරජාණන් වහන්සේට සමවත් සුවයෙන් වැඩසිටීමට ඉඩහසර සලසාදුන්, සරවඥ ධාතූන් වහන්සේලා හා ලලාට ධාතූන් වහන්සේලා වැඩහිඳුවා වදාරන, කාවන්තිස්ස රජ දවස රුහුණු පුරවරය ඒකාලෝක කරමින් සසුනට පූජා කරන ලද තිස්සමහාරාම රාජමහා විහාරස්ථානයෙහි පෞඪ සංස්කෘතික උරුමය සුරැකීම වෙනුවෙන්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් ලක්‍ෂ 382 ක මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යොදවමින් සඳගිරි ස්ථුප මාර්ගය පුළුල් කිරීම සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දිලිප් වෙදආරච්චි මැතිතුමන් ඇතුළු මැති ඇමතිතුමන්ලාගේ සහභාගිත්වයෙන්, නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය. ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන්ගේ සුරතින්. වර්ෂ 2019 ක් වු ජුනි මස 16 වන දිනට යෙදුන පොසොන් පුන් පොහෝ දින සඟසතු කරන ලද වග මතු පරපුරේ දැන ගැන

Transcription:

śrī laṅkā prajātāntarika samājavādi janarajayē janādhipati atigaru śrīmat maĩtrīpāla sirisēna mætitumangē nāyakatvaya hā āśirvādayen śrī laṅkā prajātāntrika samājavādi janarajayē agrāmātya garu ranil vikramasiṅha mætitumangē mārgōpadēśakatvayen, nivāsa idikirīm hā saṅskrutika kaṭayutu amātya garu sajit prēmadāsa mætitumangē magapenvīma hā adhīkṣaṇaya yaṭatē hambantoṭa distrikkayē kriyātmaka "sæmaṭa sahana" væḍasaṭahanaṭa samagāmīva mātara kandabaḍapattuva ætuḷu hambantara depaḷātē pradhāna saṅghanāyaka, tissamahārāma sandagiri ubhaya rājamahā vihārādhipati kāvantissa piriven adhyakṣa, kāvantissa vruttīya puhuṇu adhyakṣa śrī dharmakīrti śrī dhammadinna paññālōkābhidhāna āchārya dēvālēgama dhammasēna nāhimipāṇan vahansēgē illīma paridi pansiyayak rahatun vahansēlā hā budurajāṇan vahansēṭa samavat suvayen væḍasiṭīmaṭa iḍahasara salasādun, saravagna dhātūn vahansēlā hā lalāṭa dhātūn vahansēlā væḍahinduvā vadārana, kāvantissa raja davasa ruhuṇu puravaraya ēkālōka karamin sasunaṭa pūjā karana lada tissamahārāma rājamahā vihārasthānayehi pauḍha saṅskrutika urumaya surækīma venuven, madhyama saṅskrutika aramudalē rupiyal lakṣa 382 ka mulya pratipādana yodavamin sandagiri sthupa mārgaya puḷul kirīma sandahā dhīvarajalaja sampat saṅvardhana rājya amātya garu dilip vedaārachchi mætituman ætuḷu mæti æmatitumanlāgē sahabhāgitvayen, nivāsa idikirīm hā saṅskrutika kaṭayutu amātya. garu sajit prēmadāsa mætitumangē suratin. varṣa 2019 k vu juni masa 16 vana dinaṭa yeduna poson pun pohō dina saṅgasatu karana lada vaga matu parapurē dæna gæna

Transcription

shri lanka prajatantarika samajavadi janarajaye janadhipati atigaru shrimat maitripala sirisena matitumange nayakatvaya ha ashirvadayen shri lanka prajatantrika samajavadi janarajaye agramatya garu ranil vikramasinha matitumange margopadeshakatvayen, nivasa idikirim ha sanskrutika katayutu amatya garu sajit premadasa matitumange magapenvima ha adhikshanaya yatate hambantota distrikkaye kriyatmaka "samata sahana" vadasatahanata samagamiva matara kandabadapattuva atulu hambantara depalate pradhana sanghanayaka, tissamaharama sandagiri ubhaya rajamaha viharadhipati kavantissa piriven adhyaksha, kavantissa vruttiya puhunu adhyaksha shri dharmakirti shri dhammadinna paññalokabhidhana acharya devalegama dhammasena nahimipanan vahansege illima paridi pansiyayak rahatun vahansela ha budurajanan vahanseta samavat suvayen vadasitimata idahasara salasadun, saravagna dhatun vahansela ha lalata dhatun vahansela vadahinduva vadarana, kavantissa raja davasa ruhunu puravaraya ekaloka karamin sasunata puja karana lada tissamaharama rajamaha viharasthanayehi paudha sanskrutika urumaya surakima venuven, madhyama sanskrutika aramudale rupiyal laksha 382 ka mulya pratipadana yodavamin sandagiri sthupa margaya pulul kirima sandaha dhivara ha jalaja sampat sanvardhana rajya amatya garu dilip vedaarachchi matituman atulu mati amatitumanlage sahabhagitvayen, nivasa idikirim ha sanskrutika katayutu amatya. garu sajit premadasa matitumange suratin. varsha 2019 k vu juni masa 16 vana dinata yeduna poson pun poho dina sangasatu karana lada vaga matu parapure dana gana

Automated translation:

Under the leadership and blessings of the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, His Excellency Mr. Maithripala Sirisena, under the guidance of the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Mr. Ranil Wickramasinghe, under the guidance and supervision of the Minister of Housing Construction and Cultural Affairs, Mr. Sajith Premadasa, Hambantota District. Matara in conjunction with Ricky's "Relief for All" program Chief Sanghanayaka of Hambantara Province including Kandabadapattu, Tissamaharama Sandagiri Ubhaya Rajamaha Temple Director Kavantissa Piriven, Director of Kavantissa Vocational Training Sri Dharmakirthi Sri Dhammadinna Panjnalokabhidhana Dr. Devalegama Dhammasena Nahimi at the request of five hundred monks and the Lord Buddha. Those who made it possible to stay, Saravajna relics and Lala relics Honorable Dilip Vedaarachchi, State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development, for the preservation of the ancient cultural heritage of the Tissamaharama Rajamaha Temple, which was dedicated to Sasuna on the day of King Kavantissa, when the monks were working, to widen the Sandagiri Stupa road by using the financial allocation of 382 lakhs from the Central Cultural Fund. Minister of Housing Construction and Cultural Affairs with the participation of Ministers including Mr. From the letter of Mr. Sajith Premadasa. For future generations to know about Poson Pun Poho Day, 16th June 2019

Gallery information:

These photos were taken at the Sandagiri Stupa which forms part of an ancient Buddhist Monastic complex in Tissamaharama (Southern Sri Lanka). It is believed that the Sandagiri Stupa was built in the 3rd century BCE by king Mahanaga. The archaeological site includes various other structures such as the Uposatha-Ghara, Bodhi-Ghara, and Jantha-Ghara. The Stupa also finds mention in the Mahamvasa chronicles.

Photo details:
Date: 2023-09-12
Camera: SONY ILCE-6400
Exposure: 1/100
Aperture: f/8
ISO: 100
Focal length: 26mm

High resolution:
Download file
Size: 4.98 MB
Resolution: 2000 x 3000
© Copyright: see gallery source

Goto gallery photo:
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: