Arthashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Arthashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 51 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sabha
 2. Sahasadhipati
 3. Sama
 4. Samanta
 5. Samavartana
 6. Samaya
 7. Samayakipatra
 8. Sambharadhipati
 9. Sammatipatra
 10. Samnyasa
 11. Samshaya
 12. Samskara
 13. Samuccaya
 14. Samudrita
 15. Samvitpatra
 16. Sancitadhana
 17. Sandhi
 18. Sandhivigrahi
 19. Sarabhanga
 20. Sarvadhikari
 21. Sarvadhikarin
 22. Sarvasamskara
 23. Sasita
 24. Sattradhipati
 25. Senadhipati
 26. Senapati
 27. Shakunika
 28. Shasanapatra
 29. Shastrajna
 30. Shaucika
 31. Shaulkaka
 32. Shaulkika
 33. Shilacedaka
 34. Shilachettri
 35. Shreshthin
 36. Shrikarana
 37. Shrutajna
 38. Shuddhipatra
 39. Shukracarya
 40. Shukraniti
 41. Shukranitisara
 42. Simantonnayana
 43. Simavivada
 44. Sthaladurga
 45. Sthanadhikrita
 46. Suda
 47. Sunkadhikari
 48. Surashtra
 49. Suta
 50. Svarnakara
 51. Svasamjna
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: