Arthashastra glossary, starting with ‘k’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Arthashastra glossary, starting with the letter “k”, contains 23 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Kalacika
 2. Kamandakiyanitisara
 3. Kamsyakaraka
 4. Kancuka
 5. Kapatika
 6. Karadipikakara
 7. Karasarika
 8. Karnavedha
 9. Katharika
 10. Kavyajna
 11. Khadgika
 12. Khandaraksha
 13. Koshadhyaksha
 14. Kotapala
 15. Kottapala
 16. Kottaruvu
 17. Krayanalekhya
 18. Kshemapatra
 19. Kshetrajavivada
 20. Kshetrapala
 21. Kshuraka
 22. Kumaramatya
 23. Kumbhakara
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: