Paramesvara-samhita [sanskrit]

67,204 words | ISBN-13: 9788179070383

The Sanskrit text of the Paramesvara-samhita, an ancient Vaishnava Agama, belonging to the Pancaratra tradition. Topics include meditation on mantras, architectural material for buildings, image-worship and philosophy. The rules of Paramesvara-samhita (similar in nature to the Paushkara-samhita) is today followed in the Shrirangam temple. Alternative titles: Parameśvarasaṃhitā (परमेश्वरसंहिता), Parameśvara-saṃhitā (परमेश्वर-संहिता), Parameshvarasamhita, Parameshvara, Paramesvarasamhita.

śrīḥ |
pañcadaśo'dhyāyaḥ |
sanaka |
svayaṃ vyaktavimānasya prādurbhāvaprasaṅgataḥ |
pratiṣṭhā sūcitā brahnan vistareṇādya me vada || 1 ||
[Analyze grammar]

śāṇ‍ḍilya |
śrūyatāmabhidhāsyāmi yadarthaṃ coditastvayā |
pauṣkarākhye mahāśāstre proktā bhagavatā svayam || 2 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhā vāsudevena pauṣkarasya mahātmanā |
suvistareṇa sarvatra prakīrṇā bahudhā sthitā || 3 ||
[Analyze grammar]

sarvatra sāramuddhṛtya tatprasādādvadāmi te |
ādyavedodbhavairdivyaiḥ sākṣāt sadbrahnavācakaiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

mantrairbalādikairyoktā pratiṣṭhā tatpadapradā |
siddhāntoktena mantreṇa sāṅgenaiva balādikaiḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

sthāpanā yā tu sā proktā bhogamokṣaphalapradā |
sāṅgena mūlamantreṇa jñānadhyānānvitena ca || 6 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhā vihitā brahnan mantrasiddhiphalapradā |
ekāyanākhyavedoktairmantrairanyaistrayīmayaiḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

siddhāntoktena mantreṇa sāṅgena kriyate ca yā |
sā sārdhamaihikairbhogai raṇimādiphalapradā || 8 ||
[Analyze grammar]

divyairbalādikairmantraiḥ saha cānyaistrayīmayaiḥ |
sa tu ṣāḍguṇyaphaladā saha sajñaphalairbhavet || 9 ||
[Analyze grammar]

saha ṛksāmapūrvaistu mantraiḥ svavyāptisaṃyutaiḥ |
sāṅgena mūlamantreṇa sthāpanā yā mahāmate || 10 ||
[Analyze grammar]

sā sarvabhogadā cānte tathā mantraphalapradā |
kevalaiḥ śrutimantraistu yathāvasaralakṣaṇaiḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

dhāraṇā bhagavadadhyānamantranyāsena vai saha |
deśikendreṇa yā kāryā bhaktānāṃ parameśvare || 12 ||
[Analyze grammar]

sāmānyā sā parijñeyā yajñavat sarva bhogadā |
kālakramādakāmānāṃ sarvāḥ paraphalapradāḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

iti mantravibhedena saptadhā parikīrtitā |
dvijendro bhagavadyājī tadbhaktastanmanāḥ sadā || 14 ||
[Analyze grammar]

nirdvandvo nityasattvastho dviṣaṭkādhyātmacintakaḥ |
vettā yo vyūhapūrvasya vyaktasya paramātmanaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

balādidivyamantreṣu yasya niṣṭā parā sthitā |
sanyāsaṃ karmaṇāṃ yastu karotyadhyakṣataḥ kramāt || 16 ||
[Analyze grammar]

nityasiddhe tadākāre tatparatve ca sarvadā |
yasyāsti saktirhṛdaye tasyāsau sannidhiṃ bhajet || 17 ||
[Analyze grammar]

mantrarūpī jagannāthaḥ paramātmācyutaḥ prabhuḥ |
atastena pratiṣṭhānaṃ kṛtaṃ mukhyādhikāriṇā || 18 ||
[Analyze grammar]

viddhi tanmukhyakalpaṃ tu pratiṣṭhoktaphalapradam |
prāk trayīdharmaniṣṭho yaḥ prāptadīkṣo jitendriyaḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

mantrajñaḥ karmakuśalaḥ pañcarātrārthatatvavit |
sthāpanaṃ yat kṛtaṃ tena hyanukalpaṃ ca viddhi tat || 20 ||
[Analyze grammar]

parātparasvarūpasya parasya caturātmanaḥ |
śāntoditādivyūhānāṃ keśavādyakhilasya ca || 21 ||
[Analyze grammar]

tathā vibhavamūrtīnāmekākārasvarūpiṇaḥ |
tathā ca sarvajagatāmekabījātmakasya ca || 22 ||
[Analyze grammar]

sadoditasvarūpasya vāsudevasya vai vibhoḥ |
trayāṇāmacyutādīnāṃ tadbhedānāṃ tathaiva ca || 23 ||
[Analyze grammar]

śāntoditasvarūpasya parasya caturātmanaḥ |
yā tu sandhānarūpā sā pratiṣṭheti prakīrtitā || 24 ||
[Analyze grammar]

pīṭhabrahnaśilājñānastambasya caturātmanaḥ |
caturdigvīkṣamāṇasya yā tu sandhānalakṣaṇā || 25 ||
[Analyze grammar]

boddhavyā supratiṣṭhā ca digvyūhaparipūrikā |
dhṛtiśaktiḥ svarūpeṇa tvamūrtenāvyayātmanā || 26 ||
[Analyze grammar]

sthitaye prakriyārthaṃ ca brahnapāṣāṇatāṃ gatā |
sarvabrahnaśilāniṣṭhamākṣiterdvijasattama || 27 ||
[Analyze grammar]

vyāptamāmūlataścaiva tenāmūrtena vai purā |
dravyamūrtiramūrtā ca gṛhītā stambalakṣaṇā || 28 ||
[Analyze grammar]

anugrahārthaṃ varṇānāṃ sthityarthaṃ dikkramasya ca |
adhordhvābhyāṃ vibhāgārthaṃ siddhaye punareva hi || 29 ||
[Analyze grammar]

tātvasya viśavpīṭhasya jaḍatvavinivṛttaye |
samyak saṃvittilābhārthaṃ tatvānāṃ bhinnarūpiṇām || 30 ||
[Analyze grammar]

yuktiḥ parigṛhītā ca cāturātmyaikalakṣaṇā |
ekasyācyutabījasya bhinneṣu prativastuṣu || 31 ||
[Analyze grammar]

saṃsthi sthitiracchinnā sā pratiṣṭhānta eva hi |
jñānastambāvibhaktānāmeteṣāṃ caturātmanām || 32 ||
[Analyze grammar]

caturdigvīkṣamāṇānāṃ sthāpanā yā samīritā |
ekadigvīkṣitānāṃ ca sthāpitānāṃ ca paṅktitaḥ || 33 ||
[Analyze grammar]

sā ca pratiṣṭhā vijñeyā pūrvavaddvijasattama |
bhinnānāṃ vyūhamūrtīnāṃ keśavādyakhilasya ca || 34 ||
[Analyze grammar]

prādurbhāvasamūhasya dvyādikasya ca yaddvija |
ekasmin viśvapīṭhe tu sthitirekasya cecchayā || 35 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhākhyaṃ viśeṣaṃ tu sthāpanaṃ samudāhṛtam |
cicchakteranuviddhaṃ ca avyaktaṃ tatvavigraham || 36 ||
[Analyze grammar]

divyamūrtau calākhye tu nityamekātmatādhiyā |
bimbasaṃskārakāle tu adhivāsābhidhe dvija || 37 ||
[Analyze grammar]

acalatvena sanmantraiścalabhāvena vā punaḥ |
sāṅgaṃ salāñchanaṃ caiva kāmāccābhimatāttu vai || 38 ||
[Analyze grammar]

ārādhanārthaṃ hṛdayānnyastaṃ taddhṛdaye punaḥ |
samāharet kṛtārthatvānnityaṃ kālāntareṇa vā || 39 ||
[Analyze grammar]

subodhapariṇāmena satvenā'nirmalena ca |
kālasattā iyattākhyā paricchedavaśāt smṛtā || 40 ||
[Analyze grammar]

tamā sthāpanasaṃsthaṃ ca viśeṣaṃ samudīritam |
saṃpanne brahnapāṣāṇasaṃskāre paiṭhike'pi ca || 41 ||
[Analyze grammar]

udvartanābhyañjanena mṛdbhūtīrgomayādinā |
śilpidoṣopaśamane snānamātre kṛte sati || 42 ||
[Analyze grammar]

niṣpanne netradāne tu snāne saṃpādite pare |
utthāpya mūrtipādyaistu guruṇā vahubhirbalāt || 43 ||
[Analyze grammar]

niveśanamamantraṃ yadvidhivat sāmprataṃ kṛtam |
tṛtīyaṃ vajralepena nityamekātmatā dvija || 44 ||
[Analyze grammar]

prāpte lagnodaye mantranyāsamāraṇāttu vai |
cicchakteranusandhānāt tat sthitasthāpanaṃ tathā || 45 ||
[Analyze grammar]

prāsādāntarabhittīnāṃ likhitaṃ vāmbarādike |
siddhyarthaṃ sādhakendraistu siddhikālāvadhiṃ tu vai || 46 ||
[Analyze grammar]

carabimbasya yanmantranyāsaṃ vai sāsanasya ca |
nityamārādhanārthaṃ tu karmārcāyāmapi dvija || 47 ||
[Analyze grammar]

tadapi pracalākhyaṃ tu sthitasthāpanameva ca |
kṣmābhaṅgairjalapūrvaistu doṣairyā cātidūṣitā || 48 ||
[Analyze grammar]

uddhṛtya yojitānyatra sthāne tu śubhalakṣaṇe |
samyak saṃsthāpanādbhūyaḥ saṃsthāpana mudāhṛtam || 49 ||
[Analyze grammar]

vidyutprapātapūrvaistu doṣairyā cātidūṣitā |
tadutthāne kṛte śaśvannirdoṣe cāsane sati || 50 ||
[Analyze grammar]

tatsamā lakṣaṇāḍhyā ca pratimādyā mahāmate |
anyasmin vā nave pīṭhe vidhivat pariyojitā || 51 ||
[Analyze grammar]

boddhavyaṃ tadviśeṣaṃ ca sthāpanotthāpanaṃ tu vai |
ādimūrtyādibhedena calācalavibhāgataḥ || 52 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhādiviśeṣāstu aṣṭadhā parikīrtitāḥ |
ādimūrtyādimūrtīnāṃ bhogaparyaṅkaśāyinām || 53 ||
[Analyze grammar]

yā tu pīṭhe muniśreṣṭha vidhivat pariyojanā |
saṃsthāpanā ca vijñeyā tathā cā'sthāpanā || 54 ||
[Analyze grammar]

āsīnānāṃ sthitānāṃ tu sthāpanā samudīritā |bhavet |
prasthāpanā suparṇasthamūrtīnāṃ parikīrtitā || 55 ||
[Analyze grammar]

śayanādivibhedena caturdhā parikīrtitā |
bhūyaśca dvividhaṃ viddhi beraikatvabahutvataḥ || 56 ||
[Analyze grammar]

śilayā maṇinā vāpi lauhairvāpi kṛtā tu yā |
nityādisakalasnānaviṣayā rahitā sadā || 57 ||
[Analyze grammar]

karmārcayāpi devībhiḥ sthitāpyāsīnatāṃ gatā |
sthāpyate kevalā mūrtiḥ ekaberaṃ tu viddhi tat || 58 ||
[Analyze grammar]

mṛddārujaṃ tu yadbimbaṃ karmārcādisamanvitam |
nityādisarvasnānārthaṃ śaktibhiḥ sahitaṃ na vā || 59 ||
[Analyze grammar]

maṇivajrādiśailotthaṃ nimittasnapanakṣamam |
sadā tu nityasnānārthaṃ karmārcāsahitaṃ tu yat || 60 ||
[Analyze grammar]

bṛhadbimbaṃ tu lakṣmyādisahitaṃ rahitaṃ tu vā |
nityanaimittikādyuktasakalasnapanakṣamam || 61 ||
[Analyze grammar]

lakṣmyādibhiḥ samopetaṃ yadbimbaṃ śaktibhiḥ sadā |
tadetattrividhaṃ viddhi bahuberaṃ mahāmate || 62 ||
[Analyze grammar]

yattu citramayaṃ bimbaṃ bhittikāṣṭhāmbarāśrayam |
karmabimbasamopetaṃ nityādisnānakarmaṇi || 63 ||
[Analyze grammar]

yaccāpi mṛṇmayaṃ bimbaṃ trividhaṃ cāpi citrajam |
nityanaimittikasnāne darpaṇādisamanvitam || 64 ||
[Analyze grammar]

karmabimbānvaye yogyaṃ vibhavecchānusārataḥ |
etaccaturvidhaṃ viddhi bahuberaviśeṣakam || 65 ||
[Analyze grammar]

bahuberaṃ yathāyogaṃ sthitamāsīnameva vā |
śayānaṃ yānagaṃ vāpi bhavedicchānurūpataḥ || 66 ||
[Analyze grammar]

bahuberādibhedāstu pañcadhā parikīrtitāḥ |
anyāni karmabimbāni yātrābimbapurassaram || 67 ||
[Analyze grammar]

tattatkarmaviśeṣārthaṃ bahuberaikabairayoḥ |
dvayośca kalpanīyāni vibhavasyānurūpataḥ || 68 ||
[Analyze grammar]

sādhāraṃ sarvamūrtīnāṃ prati ṣṭhānakramaṃ śrṛṇu |
yathoktalakṣaṇopetaṃ prāsāda bimbasaṃyutam || 69 ||
[Analyze grammar]

yathābhimatadigvaktraṃ niścayīkṛtya vai purā |
bhūbhāge sati vai kuryāttadagre yāgamaṇḍapam || 70 ||
[Analyze grammar]

diktraye tadabhāvāttu tadabhāvādvidikṣu vā |
yathābhimatadeśeṣu saumyayāmyadigāyatam || 71 ||
[Analyze grammar]

ānuguṇya'yaśuddhaṃ ca śubhaṃ nirbādhamucchritam |
tripañcāśatkarāyāmaṃ ṣoḍaśāṅgulasaṃmitam || 72 ||
[Analyze grammar]

dvisaptakaravistāraṃ vibhavecchānusārataḥ |
hastadvādaśavistīrṇaṃ ṣaṭcatvāriṃśadāyatam || 73 ||
[Analyze grammar]

dvicatuṣkāṅgulairyuktamaṣṭatriṃśatkarāyatam |
vistṛtaṃ daśabhirhastairathavā dvijasattama || 74 ||
[Analyze grammar]

catustriṃśatkaraṃ sārdhamāyāmaṃ navavistṛtam |
dviraṣṭāṅgulasaṃyuktaṃ triṃśatkarasamāyatam || 75 ||
[Analyze grammar]

vistṛtaṃ cāṣṭabhirhastairevaṃ pañcavidhaṃ bhavet |
saptaṣaṭpañcahastaṃ ca tathā sārdhaṃ catuṣkaram || 76 ||
[Analyze grammar]

caturhastaṃ bhavet pīṭhaṃ kramānmaṇḍapapañcake |
maṇḍape maṇḍape kuryāt pārthivaṃ pīṭhapañcakam || 77 ||
[Analyze grammar]

svavistṛteḥ ṣaṃḍaśena sarveṣāṃ parivarjya ca |
antarālāni viprendra taducchrāyamathācaret || 78 ||
[Analyze grammar]

caturviṃśatimāṃśena svena svena mahāmate |
śiṣṭhaṃ ca parito vīthiḥ syādebāṃ pīṭhakalpanā || 79 ||
[Analyze grammar]

tadvistārocchritāṃstambhān sthāpayet koṇadeśataḥ |
tanmānena samāropyāḥ stambhānāṃ śirasopari || 80 ||
[Analyze grammar]

racanārahitāścānye daṇḍāstiryakprasāritāḥ |
sarvaṃ sthalāṃgaṇaṃ brahnan caturdiktoraṇānvitam || 81 ||
[Analyze grammar]

pīṭhāt tṛtīyabhāgena vistṛtaṃ toraṇaṃ bhavet |
vistārāt triguṇenaiva sarveṣāmunnatiḥ smṛtā || 82 ||
[Analyze grammar]

sacakragaruḍāḥ sarve tricatuḥpañcasaṃkhyayā |
svāntarālapramāṇena sastambhāstoraṇākhilāḥ || 83 ||
[Analyze grammar]

viniveśyāḥ kṣitau khātvā sarve caiva sulakṣaṇāḥ |
caturaśrāstvadhobhāge tvaṣṭāśrā madhyabhāgataḥ || 84 ||
[Analyze grammar]

vartulāścordhvabhāgāśca samāṃśena vibhājitāḥ |
kṛtvaivaṃ bhagavadyāgamaṇḍapaṃ sarvakarmaṇaām || 85 ||
[Analyze grammar]

udagdikpīṭhataścordhve dhiṣṇyaṃ kuryāt kajāṅkitam |
vartulaṃ caturaśraṃ tu prakāśākhyaṃ sulakṣaṇam || 86 ||
[Analyze grammar]

śaṅkhacakragadāpajhairaṅkitaṃ mekhalāvanau |
dravyāṇāmadhivāsārthaṃ tatsamīpasthitaṃ tu yat || 87 ||
[Analyze grammar]

madhyame maṇḍalaṃ pīṭhe mantrāstrakalaśārcanam |
caturthaṃ snānakumbhānāṃ soṣadhīnāṃ niveśane || 88 ||
[Analyze grammar]

tasminnanyatra śayanaṃ pañcamaṃ snapanāsanam |
bhadrapīṭhasamāyuktaṃ snānadravyasamanvitam || 89 ||
[Analyze grammar]

pūritaṃ vālukābhiśca kartavyaṃ tu dvijā'thavā |
sadvāraṃ sagavākṣaṃ ca sakavāṭaṃ hi sārgalam || 90 ||
[Analyze grammar]

kṛtvaivamadhivāsārthaṃ prākāraṃ sālayaṃ mahat |
prāsādakṣetramānaṃ tu santyajya paritastataḥ || 91 ||
[Analyze grammar]

samekhalaṃ sapīṭhaṃ tu dikṣu kuṇḍāṣṭakaṃ likhet |
anukalpe tu vā kuryāt prācyāṃ diṅbhaṇḍapādbahiḥ || 92 ||
[Analyze grammar]

tatpāścātye tu vā bhāge sapīṭhāḥ sahatoraṇāḥ |
sastaṃbhā vā pṛthakpīṭhā viviktāśca parasparam || 93 ||
[Analyze grammar]

cāturātmyādidevānāṃ brahnan sthāpanakarmaṇi |
saṃsthitiṃ śrṛṇu kuṇḍānāṃ vividhāṃ digvidikṣu ca || 94 ||
[Analyze grammar]

mahāvibhavasaubhāgya āyurārogyavṛddhaye |
siddhaye sarvakarmāṇāṃ vighnānāṃ vinivṛttaye || 95 ||
[Analyze grammar]

vyatyayādaphalaṃ viddhi muktaye samatānagha |
gadādvandvadvayopetaṃ prāgdikturyāśrameva vā || 96 ||
[Analyze grammar]

cakraṃ dakṣiṇadigvipra śaṅkhaṃ pratyakpradeśataḥ |
pajhamuttaradigbhāge yathābhimatapallavam || 97 ||
[Analyze grammar]

āgneyyāṃ tu samāpādya kuṇḍamaśvatthapatravat |
vimuktakamalaṃ kuryāt trikoṇaṃ pūrvavattataḥ || 98 ||
[Analyze grammar]

homārthaṃ yā tu dikkuṇḍamaṣṭāśraṃ vāyave pade |
dhiṣṇyaṃ śrīvatsasaṃjñaṃ tat ardhendusadṛśākṛti || 99 ||
[Analyze grammar]

aiśānyāṃ tu samālikhya lakṣaṇenopalakṣitam |
ato'paraṃ sanniveśamekāgramavadhāraya || 100 ||
[Analyze grammar]

dhiṣṇyaṃ pūrvapade vṛttamāgneyyāṃ kaustubhākṛti |
cakraṃ dakṣiṇādigbhāge śārṅgākāraṃ tu yātudik || 101 ||
[Analyze grammar]

āpyāṃ gadākṛtiṃ prāgvanmālākhyaṃ vāyave pade |
udagdikkamalākāraṃ śrīvatsākāramīśadik || 102 ||
[Analyze grammar]

vistāraṃ śama mānaṃ tu sarveṣāṃ vihitaṃ tu vai |
dvādaśāṃśaṃ parityajya oṣṭhārthaṃ ca tato bahiḥ || 103 ||
[Analyze grammar]

susamaṃ mekhalābandhaṃ kuryāt tadvistṛteḥ samam |
śama dvayaṃ bhavet sarvaṃ yathā mekhalayā saha || 104 ||
[Analyze grammar]

madhyadeśe tu vṛttaṃ ca turyāśraṃ vā sulakṣaṇam |
prāsādakṣetrabhūmervai tamevaiśapade bahiḥ || 105 ||
[Analyze grammar]

saṃpādyamānaṃ yuktaṃ vā tarpaṇe sarvakarmaṇām |
vāstvaṅgavibudhānāṃ ca lokeśānāṃ mahāmate || 106 ||
[Analyze grammar]

vighneśadvārapālānāṃ kṣetreśasya tathā kṣiteḥ |
kṛtvaivaṃ bhūṣayet prāgvat sakuṇḍaṃ yāgamaṇḍapam || 107 ||
[Analyze grammar]

caturaśraṃ caturdvāraṃ darbhamālāntarīkṛtam |
anyatra tadalābhe tu yathābhimatadiṅmukham || 108 ||
[Analyze grammar]

caturdaśakarāccaiva yāvattriṃśatkarāvadhi |
ṣaṭkarāntaṃ punastasmādbimbamānavyapekṣayā || 109 ||
[Analyze grammar]

kāryā madhye sthalā teṣāṃ dvisaptāṃśaistato'ṣṭabhiḥ |
samantabhadrā suślakṣṇā citā pkeṣṭakādibhiḥ || 110 ||
[Analyze grammar]

tālonnataiḥ samārabhya sāmānye'smin hi karmaṇi |
unnatāṅgulavṛddhyā tu nīcā taddhrāsataḥ kramāt || 111 ||
[Analyze grammar]

dvitriraṣṭāṃśakairmadhye sarvāsāṃ maṇḍalaṃ bhavet |
caturaśraṃ caturdvāraṃ cakrāmburuhabhūṣitam || 112 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇe śayanaṃ saumye kuṇḍaṃ agnestu pūrvavat |
samekhalaṃ dvihastaṃ ca cakrapajhāṅkitaṃ śubham || 113 ||
[Analyze grammar]

tadadhaścaturaśraṃ prāk gadāmekhalikānvitam |
tathā dakṣiṇadigbhāge kuryādvai cakracihnitam || 114 ||
[Analyze grammar]

vartulaṃ paścime saumye kamalāṅkaṃ manoharam |
śaṅkhāṅkaṃ sarvakoṇeṣu mānameṣāṃ yathordhvage || 115 ||
[Analyze grammar]

sarve daśāntahastānāṃ caturṇāmekamekhalā |
maṇḍapānāṃ tu kintvatra ūrdhvagaṃ sarvamekhalam || 116 ||
[Analyze grammar]

tato'dhaḥ saṃsthitāḥ sarve ekakuṇḍāstu maṇḍapāḥ |
teṣāṃ samekhalaṃ cādye dvāviṃśatyaṅgulaṃ bhavet || 117 ||
[Analyze grammar]

hrāsādaṅgulayugmasya yāvadvai ṣoḍaśāṅgulam |
syāt ṣaṭkare gṛhe kuṇ‍ḍaṃ kuryādvai vā mekhalādhikā || 118 ||
[Analyze grammar]

aṣṭahastocchritaṃ pūrvaṃ tatordhakaravardhitam |
trayodaśakarādīnāṃ caturṇāṃ hrāsayet tataḥ || 119 ||
[Analyze grammar]

aṣṭakaṃ tvaṅgulānāṃ tu saptapañcacatuḥkramāt |
na hrāsaḥ ṣaṭkarāntānāṃ nyūnānāmucchriterbhavet || 120 ||
[Analyze grammar]

evaṃ snānagṛhāṇāṃ tu vistāraśconnataiḥ saha |
kintu vai vālukāpīṭhairmadhyataścopaśobhitaḥ || 121 ||
[Analyze grammar]

dvicaturbhirdvihastāṃśairvistṛtāḥ prāgvadunnatāḥ |
snānīyā agragohādvā diktraye'bhimeta śubhe || 122 ||
[Analyze grammar]

ardhamānasamaṃ mukhyāt supīṭhaṃ śayanānvitam |
dṛgdānabhavanaṃ kuryānmaṅgalyakalaśaiḥ saha || 123 ||
[Analyze grammar]

sarveṣāṃ karmabhūbhāgaṃ koṇastambhairvibhūṣitam |
sunetrairveṣṭitaṃ kuryāccakrādyaiḥ pūrvavadyutam || 124 ||
[Analyze grammar]

susthiraṃ dṛḍhapādaṃ ca snānāmbhograhaṇakṣamam |
ardhena vālukāpīṭhāddīrghamādyakrameṇa tu || 125 ||
[Analyze grammar]

vardhitaṃ cārdhahastena hrāsitaṃ caturaṅgulaiḥ |
svadairghyādardhavistīrṇaṃ kṛtvaivaṃ sapraṇālakam || 126 ||
[Analyze grammar]

tena tadvālukāpīṭhaṃ bhūṣayenmadhyagena tu |
yāgāgārasya vai dikṣu dvārārthaṃ tatra cāntare || 127 ||
[Analyze grammar]

śamārdhaṃ vṛddhiyogena hrāso'nyatra kalādikaḥ |
toraṇāni bahiḥ kuryāddṛḍhaiḥ kāṣṭhaiḥ supūjitaiḥ || 128 ||
[Analyze grammar]

pañcahastāni cārdhena vardhitāni kareṇa tu |
na hrāsamācarettepāmanyatra karaṇe sati || 129 ||
[Analyze grammar]

daśamāt pañcahastānāmṛte bhūmau praveśayet |
śamārdhaṃ vardhitānāṃ ca dve dve saṃvardhayet kale || 130 ||
[Analyze grammar]

dairghyāt praveśaśiṣṭāttu tribhāgena tadantaram |
sarvaṃ cakradhvajaṃ kāryaṃ vastrasraṅbhañjarīyutam || 131 ||
[Analyze grammar]

sudhādyairvarṇakaiḥ pītaiścandanādyaistu lepitam |
bhinnāṅgametadakhilaṃ yathaikasmin hi yujyate || 132 ||
[Analyze grammar]

karma yāgagṛhe śaśvadvibhūtervāvanervinā |
pañcatriṃśatkaraṃ kṣetraṃ svaturyāṃśena vistṛtam || 133 ||
[Analyze grammar]

tanmadhye tu caturhastaṃ cā'pādyaṃ sthalasaptakam |
sthalānāṃ vyavadhānaṃ tu kuryādvai tālasaṃmitam || 134 ||
[Analyze grammar]

ekāpāyena vai kuryādvihastāntasthalāṅgaṇam |
krameṇāṣṭāṅgulānmānādvyaṅgulaṃ dvyaṅgulaṃ vinā || 135 ||
[Analyze grammar]

sthalānāṃ saṃkaṭānāṃ ca vyavadhānaṃ dvigolakam |
evameva samucchrāyaḥ sarvāsāṃ parikīrtitaḥ || 136 ||
[Analyze grammar]

parito vihitaṃ vīthermānamatra svapīṭhajam |
evaṃ vā saṅkaṭe kuryādādyoktānmaṇḍapadvayāt || 137 ||
[Analyze grammar]

madhye maṇḍalapīṭhaṃ tu tasya dakṣiṇadigbhavet |
samīpe śayanaṃ sthānakumbhānāṃ sthāpanāyanam || 138 ||
[Analyze grammar]

evaṃ hi vāmanikaṭe bhogānāṃ mantratarpaṇam |
ṛgyajuḥ sāmapūrvāṇāṃ śrutīnāṃ havanaṃ pare || 139 ||
[Analyze grammar]

dṛgdānaśayanaṃ sthāne hyanyasmin śayane hitam |
vyavasāyārthasampattī deśakālau tu tajjñatām || 140 ||
[Analyze grammar]

jñātvā samācaret sarvaṃ na nyūnaṃ nādhikaṃ tu vā |
yadyuktamaviruddhaṃ ca vyāpakaṃ samprayojanam || 141 ||
[Analyze grammar]

tattadabhyūhya sarvatra kuryāllobhadhiyā vinā |
yato yathoktaṃ devānāṃ niṣpadyati hi vā na vā || 142 ||
[Analyze grammar]

ato yathoktena vinā nāvasīdati buddhimān |
yathoktakaraṇe cchidrapūraṇaṃ paramaṃ smṛtam || 143 ||
[Analyze grammar]

bhāvabhaktisametaṃ ca śraddhāpūtaṃ puroditam |
prāsādasyāṣṭadigvyoma mūrtipānāṃ yathoditam || 144 ||
[Analyze grammar]

sthaṇḍileṣvatha kuṇḍeṣu tādarthyenāthavā svayam |
svakuṇḍe havanaṃ kuryāccaturvedamatho'pare || 145 ||
[Analyze grammar]

samastaṃ mūrtipīyaṃ vā svayameva samācaret |
sāmagrīvirahādyogyamūrtipānāmabhāvataḥ || 146 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tvabhinava kṛtvā yāgārthaṃ maṇḍapaṃ dvija |
pūrvoditairalaṅkārairalaṃkṛtya pṛthagvidhaiḥ || 147 ||
[Analyze grammar]

sitaraktādibhedena prāgādau tu dhvajāṣṭakam |
niveśya madhye vedyāṃ tu punarapyayavattathā || 148 ||
[Analyze grammar]

yāgamaṇḍapanirmāṇe bhūyo vidhyantaraṃ śrṛṇu |
prāgvā hyudagvā prāsādāt triṃśaddhastairdvijāyatam || 149 ||
[Analyze grammar]

dvyadhikairmaṇḍapaṃ kuryādanyad dvādaśabhiḥ karaiḥ |
syāt turyaśrāyataṃ madhye vedīnāṃ tatra pañcakam || 150 ||
[Analyze grammar]

paritaḥ pañcahastaṃ ca haste haste'nrīkṛtam |
pradakṣiṇagaṇopetaṃ vitānādyairvibhūṣitam || 151 ||
[Analyze grammar]

vedyāmuttaradiksthāyāṃ kuryāt kuṇḍaṃ salakṣaṇam |
homopakaraṇaṃ sarvaṃ tatropari niveśya ca || 152 ||
[Analyze grammar]

tatoparāyāṃ vedyāṃ tu netre unmīlayeddvija |
maṇḍalaṃ madhyamāyāṃ tu vedyāmapyekapaṅkajam || 153 ||
[Analyze grammar]

prastārya citraṃ śayanaṃ caturthyāṃ munisattama |
snānakarma tataḥ kuryāt pañcamāyāṃ tu dakṣiṇe || 154 ||
[Analyze grammar]

maṇḍapasya caturdikṣu kuryāt kuṇḍacatuṣṭayam |
prāsādasyāpi paritaḥ kuryāt kuṇḍacatuṣṭayam || 155 ||
[Analyze grammar]

tadarthān sarvasaṃbhārān saṃbhṛtya susamāhitaḥ |
dine karmadināt pūrve saptame pañcabhe'pi vā || 156 ||
[Analyze grammar]

aṅkurānarpayitvā tu tataḥ karma samārabhet |
pradhānadivasāt pūrvadine deśikasattamaḥ || 157 ||
[Analyze grammar]

snātaḥ śuklāmbaraḥ sragvī kṛtanyāsaḥ suśāntadhīḥ |
kṛtāhniko'dhivāsārthaṃ sarvālaṅkārabhūṣitaḥ || 158 ||
[Analyze grammar]

sarvasādhanasaṃyuktaṃ tvarghyapādyasamanvitam |
maṅgalyakumbhamādāya dhyāyamāno'cyutaṃ hṛdi || 159 ||
[Analyze grammar]

saha caikāyanairvipraiḥ sadāgamaparāyaṇaiḥ |
tathā ṛṅbhayapūrvaistu āmūlādbhagavanmayaiḥ || 160 ||
[Analyze grammar]

bherīpaṭahavāditraśaṅkhaśabdādikaiḥ saha |
ṛgyajussāmapūrvaiśca praśastāḥ saṃpaṭhan śrutīḥ || 161 ||
[Analyze grammar]

dvārapālārcanaṃ kṛtvā yāgāgāraṃ praviśya ca |
saṃsmṛtya svāsane vyāptimarcayitvopaviśya ca || 162 ||
[Analyze grammar]

madhyapīṭhasamīpe tu prāṅmukhaḥ paścime pade |
agre maṅgalyakalaśamādhārasyopari nyaset || 163 ||
[Analyze grammar]

viprān ṛṅbhayapūrvāṃśca upaveśya ca pūrvavat |
pūrvoktastvadhikairyukto dravyairdravyagaṇaḥ śubhaḥ || 164 ||
[Analyze grammar]

yaśca yatropayogyastu tatra taṃ saṃpraveśayet |
mantrāṇāmupadeṣṭā cāpyanukūlo mahāmatiḥ || 165 ||
[Analyze grammar]

yoktavyaḥ karmadakṣastu sarveṣvavasareṣu ca |
dakṣiṇe hyātmano vipra ekacittaḥ samāhitaḥ || 166 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ vastvanusandhāya havanārcanakarmaṇām |
āste hyutpattipūrvāṇāṃ nyāsāntānāmananyadhīḥ || 167 ||
[Analyze grammar]

karaśuddhyādi sarvaṃ tu cakrādinyāsapaścimam |
sarvaṃ krameṇa kṛtvā tu puṇyāhaṃ vācayet tataḥ || 168 ||
[Analyze grammar]

oṅkārādyaṃ pavitrāntaṃ mantrāṇāṃ prākcatuṣṭayam |
pāṭhayecca sapuṇyāhaṃ gāyatrītritayānvitam || 169 ||
[Analyze grammar]

tataścātmānuvādaṃ ca ātmavyūhaṃ tathaiva ca |
viṣṇusūktaṃ śākunaṃ ca śivasaṃkalpameva ca || 170 ||
[Analyze grammar]

śrīsūktaṃ cāpi śaṃśūktaṃ bhadrasūktaṃ yathaiva ca |
adbhirityādikaṃ yacca prītimantrāvasānakam || 171 ||
[Analyze grammar]

puṇyāhaṃ svasti ṛddhiṃ ca saṃvācya saha mūrtipaiḥ |
prokṣayecchatadhāreṇa sthānānī tyādikena ca || 172 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sarveṣu yāgeṣu bhavet puṇyāhavācanam |
yāgaṃ puroktavidhinā tristhānasya kramādyajet || 173 ||
[Analyze grammar]

bhagavantaṃ jagadyoniṃ bimbamadhye dvijottama |
kuryāt satoraṇānāṃ ca dhvajānāṃ sthāpanaṃ tataḥ || 174 ||
[Analyze grammar]

satyādikaṃ catuṣkaṃ tu madhye vedyā dhvajāṣṭakam |
prabhavāpyayayogena yajet prāgādiyogataḥ || 175 ||
[Analyze grammar]

uta devā avahitā ṛṅbhayān pāṭhayettataḥ |
prāgādidikcatuṣkeṣu toraṇānāṃ catuṣṭaye || 176 ||
[Analyze grammar]

suśobhanaṃ subhadraṃ ca sugandhaṃ ca yajet kramāt |
suhotraṃ ca tataścakraṃ vihageśvarasaṃyutam || 177 ||
[Analyze grammar]

upariṣṭānmuniśreṣṭha pūjayet pratitoraṇam |
eteṣāmathavā pūrvaṃ bhaved dvārsthaiḥ sahārcanam || 178 ||
[Analyze grammar]

pāṭhayeddvārapālīyaṃ sāma sāmavidastataḥ |
athorghyapuṣpabhṛnmūrtidharairyāyāt sāmavṛtaḥ || 179 ||
[Analyze grammar]

yatra tiṣṭhati viśveśaḥ pīṭhabrahnaśilānvitaḥ |
tatrāvalokanaṃ teṣāṃ kuryāt santāḍanādikam || 180 ||
[Analyze grammar]

cakrāstramantritaiḥ snānakalaśaiḥ snapayettataḥ |
siddhārthakaistathā pañcagavyamṛdabhūtivāriṇā || 181 ||
[Analyze grammar]

valmīkamṛjjalenātha cakrāṅkauṣadhivāriṇā |
saṃkṣobhyābhyarcya codvartya kṣālayedastravāriṇā || 182 ||
[Analyze grammar]

tamarghyeṇārcayitvā ca tatastanmantritān kare |
siddhārthakān dakṣiṇe tu badhvāgre pāṭhayedṛcam || 183 ||
[Analyze grammar]

rakṣohaṇaṃ tathā sarvānnayet pratisare maṇīn |
sarvatra veṣṭitaṃ kṛtvā samāropya rathottame || 184 ||
[Analyze grammar]

karmārambhaṃ ca paṭhataḥ tasya dakṣiṇadiṅnyaset |
ṛksāmapūrvān vāme tu brāhnaṇāṃśca catuścatuḥ || 185 ||
[Analyze grammar]

purato'straṃ smaranaṃ yāyāt svayaṃ vighnāṃstu sūdayan |
sanṛttagītavāditrastutimaṅgalapāṭhakaiḥ || 186 ||
[Analyze grammar]

idaṃ viṣṇurvicakrama iti ṛṅbhayaiḥ saha pāṭhakaiḥ |
ekāyanāṃstadante tu oṃ namo brahnaṇe tu yat || 187 ||
[Analyze grammar]

tathaiva śākunaṃ sūktaṃ śrīsūktena samanvitam |
svarṇādinārthinaḥ śaktyā tarpayaṃstānniveśayet || 188 ||
[Analyze grammar]

yāgabhūmiṃ tato bimbamavaropya rathādikāt |
niṣaṇṇaṃ dṛḍhakāṣṭhotthatoraṇe sanniveśya ca || 189 ||
[Analyze grammar]

snānabhūmau tataḥ kuryādastreṇājyatilāhutīḥ |
yadvā pūrvaṃ samānīya pīṭhaṃ brahnaśilānvitam || 190 ||
[Analyze grammar]

bhūmiṣṭhe bhadrapīṭhe tu vedikāyāṃ niveśya ca |
tato bibhbaṃ samānīya sthāpayet piṇḍikopari || 191 ||
[Analyze grammar]

sthāpyamāne bṛhadbimbe viśeṣaḥ kathyate śrṛṇu |
pūrvavat karmaśālāyāṃ saṃsthāpyākāraśuddhaye || 192 ||
[Analyze grammar]

saṃsnāpya vidhinā kṛtvā nayanonmīlanaṃ tataḥ |
snapanaṃ bṛhādāpādya kevalaṃ vā bahūdakaiḥ || 193 ||
[Analyze grammar]

snānakarmaśilādīnāmīṣat kṛtvā tu sārcanam |
utthāpya mūrtipādyaistu bahubhistu rathasthitam || 194 ||
[Analyze grammar]

samānīya tato yatnāt prāsādābhyantaraṃ tu vai |
yathāvadratnavinyāsapūrvaṃ pīṭhe niveśya ca || 195 ||
[Analyze grammar]

bṛhadbimbaṃ tataḥ kuryāt karma bimbe'khilaṃ tu vai |
sannirodhastu mantrāṇāṃ tatra laghnedaye smṛtaḥ || 196 ||
[Analyze grammar]

ābṛhatsnapanātpūrvaṃ yatkiñcadapi tatra tat |
nirvartanīyaṃ pūrṇāntaṃ budvaivaṃ prāṅbhahāmate || 197 ||
[Analyze grammar]

tathā kāryaṃ śubho yena mūhūrto nāvasīdati |
evaṃ hi citrapūrvāṇāmanyeṣāṃ muni sattama || 198 ||
[Analyze grammar]

saratnabrahnapāṣāṇavarjitānāṃ samāpayet |
snānādyaṃ karmabimbe tu tatsamamīpe'tha darpaṇe || 199 ||
[Analyze grammar]

karmabimbaṃ vinā teṣāṃ prasvāpādyapi viṣṭare |
kuryāt praveśapūrvaṃ tu sarvamutsavapaścimam || 200 ||
[Analyze grammar]

śaktibhiḥ karmabimbaiśca garuḍādyairyadā saha |
samācaret pratiṣṭhānaṃ mūlabimbena vai saha || 201 ||
[Analyze grammar]

tadānīṃ tāni bimbāni yāgabhūmau praveśayet |
evaṃ praveśya tadbimbaṃ deśikaḥ susamāhitaḥ || 202 ||
[Analyze grammar]

maṇḍalāgramathāsādya tatra bimbaṃ nivedayet |
bhagavan bhūtabhavyeśa tvayyevārādhanāya ca || 203 ||
[Analyze grammar]

idaṃ bimbaṃ kariṣyāmi saṃskṛtya rajanīkṣaye |
evaṃ nivedya snānārthaṃ kalaśān sthāpayet pṛthak || 204 ||
[Analyze grammar]

athavā karmadivasāt tṛtīye vāsare purā |
karmabhūmeḥ samānīya brahna pīṭhaśilānvitam || 205 ||
[Analyze grammar]

yāgabhūmau tu saṃsthāpya kalaśe maṇḍalakṣitau |
vahnau ca devadeveśamiṣṭvā pūrvoktavartmanā || 206 ||
[Analyze grammar]

yimbādisarvadravyāṇāmadhivāsaṃ yathāsthitam |
kalpayitvā tu devasya kṛtvā bimbanivedanam || 207 ||
[Analyze grammar]

apare'hani saṃprāpte snapanaṃ prārabhedguruḥ |
yadvā tṛtīyadivase prāgvadiṣṭvā krameṇa tu || 208 ||
[Analyze grammar]

tristhānasthaṃ jagannāthaṃ karmaśālāṃ praviśya ca |
prāpte'parāṅnasamaye bimbamākāraśuddhaye || 209 ||
[Analyze grammar]

saṃsnāpya vidhinā paścādbigvaṃ toye'dhivāsya ca |
aparasmin dine prāpte deśikastu kṛtāhnikaḥ || 210 ||
[Analyze grammar]

jalādutthāpya tadbimbaṃ yāgabhūmau praveśayet |
sanakaḥ |
jalādhivāsanaṃ karma yathāvadvadatāṃvara || 211 ||
[Analyze grammar]

śrotukāmasya me samyak samākhyāhi suvistaram |
śāṇḍilyaḥ |
vakṣye jalādhivāsīyaṃ vidhānamavadhāraya || 212 ||
[Analyze grammar]

prāsādasya viśuddhyarthaṃ bimbaśuddhyarthameva ca |
mānonmāṇapramāṇānāmūnādhikyopaśāntaye || 213 ||
[Analyze grammar]

jagadāpyāyanārthaṃ ca sarvasampūrṇasiddhaye |
pratiṣṭhārthakriyārambhāt pūrvameva śubhe dine || 214 ||
[Analyze grammar]

pañcagavyādinā snānaṃ pūjāhomau tathā japam |
samācaret svamantrasya yatnaivaṃ na kṛtaṃ purā || 215 ||
[Analyze grammar]

hetunā kenacittatra jalavāsaṃ samācaret |
nadīṣu dīrghikāyāṃ vā taṭāke nirjhare hrade || 216 ||
[Analyze grammar]

saṃbhave sati kurvīta jalavāsaṃ yathāvidhi |
asaṃbhave jaladroṇyāṃ kaṭāhe dhātunirmite || 217 ||
[Analyze grammar]

yathāsaṃbhavamanyasmin pātre vā mṛṇmayādike |
alpatoye śmaśānānte lavaṇodapariplute || 218 ||
[Analyze grammar]

kaṭuke ca kaṣāye ca tikte phenaiśca dūṣite |
caityavṛkṣasamīpe ca nīcāvāsasamīpake || 219 ||
[Analyze grammar]

varṇāntare yute svalpe ūṣare śauvalānvite |
evamādiṣu duṣṭeṣu jalavāsaṃ na kārayet || 220 ||
[Analyze grammar]

ekatripañcarātraṃ vā jalamadye'dhivāsayet |
deśakālānurūpeṇa sadyo vā jalavāsanam || 221 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhādivasāt pūrvaṃ tṛtīye pañcasaptame |
dine'parāṅṇasamaye karmaśālāṃ praviśya ca || 222 ||
[Analyze grammar]

astramantreṇa saṃprokṣya bimbaṃ santāḍayettataḥ |
siddhārthakestilairdīrghairastramantrābhimantritaiḥ || 223 ||
[Analyze grammar]

sasnāpyākāraśuddhyarthaṃ ṣaḍibhaḥ siddhārthakādikeḥ |
vastrābharaṇapuṣpādyairalaṃkṛtya ca bhūṣaṇaiḥ || 224 ||
[Analyze grammar]

pūrvavat kautukaṃ baddhvā samāropya rathādike |
pūrvavacchrutighoṣaiśca śaṅkhabheryādikaiḥ saha || 225 ||
[Analyze grammar]

vividhairnṛttageyaiśca tathānyairmaṅgalaiḥ saha |
grāmaṃ vā nagaraṃ vāpi prāsādaṃ ca pradakṣiṇam || 226 ||
[Analyze grammar]

bhrāmayitvā jaloddeśamānayenmūrtipaiḥ saha |
prapāyāṃ tu jalābhyarṇe avaropya rathādikāt || 227 ||
[Analyze grammar]

viṣṭare viniveśyātha prāṅmukhaṃ vāpyudaṅmukham |
maṇḍapaṃ jalamadhye tu vātavṛṣṭikṣamaṃ śubham || 228 ||
[Analyze grammar]

catuḥ stambhasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam |
vitānadhvajasaṃyuktaṃ veṣṭitaṃ darbhamālayā || 229 ||
[Analyze grammar]

vicitraiśca phalairyuktaṃ drumāṅgaiḥ pāvanaistathā |
muktādāmasamāyuktaṃ sragdāmabhiralaṃkṛtam || 230 ||
[Analyze grammar]

koṇapradīpasaṃyuktaṃ cāmarairupaśobhitam |
puraiva kārayitvā tu kuryāt puṇyāhaghoṣaṇam || 231 ||
[Analyze grammar]

prāgvacchuddhimapāṃ kṛtvā tanmadhye vinyasettataḥ |
pratimānuguṇaṃ bhadrapīṭhamāstaraṇānvitam || 232 ||
[Analyze grammar]

sopadhānaṃ tadūrdhve tu kalpayenmāntramāsanam |
anantaṃ kalpayitvordhve arghyagandhādinārcayet || 233 ||
[Analyze grammar]

dviṣaṭkārṇena bimbasya arghyaṃ pādyaṃ tathaiva ca |
ācāmaṃ vāsitaṃ gandhamupavītottarīyake || 234 ||
[Analyze grammar]

bhūṣaṇāni ca mālyāni dīpaṃ dhūpaṃ yathākramam |
datvā kṛtvā ghṛtāropaṃ saṃsmaret saṃhṛtikramam || 235 ||
[Analyze grammar]

saṃhārasya kramaṃ vakṣye samākarṇaya sāṃpratam |
ātmānaṃ sarvagaṃ dhyātvā sarvajñaṃ viṣṇumavyayam || 236 ||
[Analyze grammar]

kuryādbhāvānvito viṣṇoradhivāsanamuttamam |
praṇavena samāropya jīvamarcābhimāninam || 237 ||
[Analyze grammar]

utkramyātmaikatāṃ kṛtvā svasmin sarveśvare harau |
saṃśoṣya marutā pṛthvīṃ dagdhvā bījānvitāgninā || 238 ||
[Analyze grammar]

adbhiḥ saṃplāvya tāṃ vāyuśuṣkāṃ vahnau vilāpya ca |
saṃhṛtya vāyunā vahniṃ vāyumākāśatāṃ nayet || 239 ||
[Analyze grammar]

ādhyātmikādhidevaistu karaṇairviṣayaiḥ saha |
tanmātrāsaṃsthitānyevaṃ kramāt saṃhṛtya deśikaḥ || 240 ||
[Analyze grammar]

nabho manasi saṃhṛtya mano'haṅkati tatpunaḥ |
mahatyātmani taṃ cāpi nayedavyākṛtaikatām || 241 ||
[Analyze grammar]

śāntānante pare vyomni niṣkale jñānavigrahe |
taṃ dhyāyet paramānande saṃsthitaṃ śāntavigraham || 242 ||
[Analyze grammar]

yasminnavyākṛtaṃ līnaṃ svasthaṃ yat svasvarūpakam |
vāsudevo'pi vijñeyaḥ sarvātmā sarvakṛt prabhuḥ || 243 ||
[Analyze grammar]

tasminneva tusaṃhṛtya pṛthivyādīni deśikaḥ |
evaṃ dhyātvā yathānyāyaṃ bimbaṃ vastreṇa veṣṭayet || 244 ||
[Analyze grammar]

sthagayitvāṃśukairdivyairdarbhaiḥ sarvaiḥ sragādibhiḥ |
ācāryo mūrtipairmantrān vyāpakāṃścaturopi ca || 245 ||
[Analyze grammar]

paṭhadbhiḥ śākunaṃ sūktaṃ tathā cānyaistrayīmayaiḥ |
āmnāyoddhoṣaṇaparaiḥ sārdhamādāya tīrataḥ || 246 ||
[Analyze grammar]

tadbimbaṃ jalamadhye tu pīṭhordhve śāyayet svayam |
ambhasyeti ca mantreṇa prāṅmūrdhānamudaṅmukham || 247 ||
[Analyze grammar]

dundubhīrvividhākārā nādayitvā diśo daśa |
jayaśabdaiśca gītādyaiḥ sapuṇyāhapurassaram || 248 ||
[Analyze grammar]

ātmanyāsaṃ kramāt kṛtvā diśostreṇāvabadhniyāt |
avalokya ca netreṇa kavacenāvakuṇṭhayet || 249 ||
[Analyze grammar]

lokapālān bahirdhyātvā sthānādasmāt samantataḥ |
tīradeśamatha prāpya kumbhaṃ sūtreṇa veṣṭayet || 250 ||
[Analyze grammar]

veṣṭitaṃ navavastrābhyāṃ sāpidhānaṃ sapallavam |
saṃsthāpya taddakṣiṇataḥ karakaṃ ca tathaiva hi || 251 ||
[Analyze grammar]

indrādīśānaparyantaṃ kalaśān parito nyaset |
savastrān sāpidhānāṃśca sahiraṇyān sakūrcakān || 252 ||
[Analyze grammar]

kumbhe viśākhayūpaṃ tu karake ca sudarśanam |
āvāhyārghyādinābhyarcya indrādīn kalaśāṣṭake || 253 ||
[Analyze grammar]

bimbasya śirasoddeśe kumbhaṃ ca karakaṃ nyaset |
arcitaṃ paritaścāṣṭau kalaśān vinyaset kramāt || 254 ||
[Analyze grammar]

koṇeṣu pālikā nyastvā anirvāṇaiśca dīpakaiḥ |
darśayeccakramudrāṃ ca rakṣāmudrāṃ tathaiva ca || 255 ||
[Analyze grammar]

ata ūrdhvaṃ na vai kuryādgrāmyadharmaṃ tu tajjale |
dārulohaśilotthānāṃ bimbānāṃ jalavāsanam || 256 ||
[Analyze grammar]

sākṣādbhavettadanyatra bhavecchāyādhivāsanam |
vidhānaṃ tatra vakṣyāmi yathā tadavadhāraya || 257 ||
[Analyze grammar]

snānamākāraśuddhyarthaṃ drpaṇe tu samācaret |
anyacca sakalaṃ vipra prāgvadbimbe samācaret || 258 ||
[Analyze grammar]

agrato devabimbasya chāyādhivasanārthataḥ |
jaladroṇīṃ kaṭāhaṃ vā sthāpayellohanirmitam || 259 ||
[Analyze grammar]

mṛṇmayaṃ dārujaṃ vāpi bhājanaṃ dhānyasañcaye |
pūrayedgandhatoyena śuddhasphaṭikavarcasā || 260 ||
[Analyze grammar]

pūrvavadviṣṭaraṃ kṛtvā darbhamañjarijaṃ śubham |
aṣṭāviṃśatidarbhotthaṃ kūrcaṃ kṛtvā dvijottama || 261 ||
[Analyze grammar]

deśikendro vidhānena tatrāvāhya jagadgurum |
arghyagandhādinābhyarcya smṛtvā vai saṃhṛtikramam || 262 ||
[Analyze grammar]

viṣṭaraṃ jalamadhye tu prāṅmūrdhānaṃ tu śāyayet |
cakramudrāṃ pradarśyātha kumbhādīn pūrvavannyaset || 263 ||
[Analyze grammar]

śaktīnāmapi viprendra pūrvavadviṣṭaraṃ bhavet |
athavā tu tribhirdarbhaiḥ kūrcaṃ kuryādvidhānataḥ || 264 ||
[Analyze grammar]

chāyādhivāsamātraṃ tu tāsāmapi pṛthak pṛthak |
sarbāṅgaṃ navavastreṇa pratimāyāḥ samantataḥ || 265 ||
[Analyze grammar]

jhādayitvā samantācca siddhārthān vikiret kṣitau |
rakṣohaṇeti mantreṇa rakṣāṃ kuryāt samantataḥ || 266 ||
[Analyze grammar]

anuktamatra yat kiñcit prāgvattat sarvamācaret |
mṛṇmaye bhittisaṃsthe ca bimbe chāyādhivāsanam || 267 ||
[Analyze grammar]

antaḥ praviśya prāsāde deśikendraḥ samācaret |
anyeṣāṃ yāgagehasya prāgvat kṛtvā tu maṇṭapam || 268 ||
[Analyze grammar]

kuṭīṃ vā tatra kurvīta chāyādhivasanaṃ guruḥ |
dārulohaśilotthānāṃ bimbānāṃ vibhave tadā || 269 ||
[Analyze grammar]

jaladroṇyādike pātre toyādhivasanaṃ caret |
tadāpi jalavāsaṃ tu ācarenmaṇṭapāntare || 270 ||
[Analyze grammar]

yadvā snānārthakaṃ klṛptamaṇḍape vā samācaret |
athavā yāgasadane snānabhūmau tu tadbhavet || 271 ||
[Analyze grammar]

evaṃ jalavādhivāsaṃ tu kṛtvā vai deśikottamaḥ |
upayogyaṃ pratiṣṭhāyā yadyaddravyamupārjitam || 272 ||
[Analyze grammar]

tat sarvaṃ samupāhṛtya prāsādaṃ śodhayettataḥ |
mārjanālepanādyaiśca tato yāganiketane || 273 ||
[Analyze grammar]

akṛtaṃ yadalaṅkāraṃ kārayet sakalaṃ tu tat |
nāstikān bhinnamaryādān devabrāhnaṇanindakān || 274 ||
[Analyze grammar]

pāparogayutānanyān ninditān piśunāṃstathā |
pāṣaṇḍino hīnavṛttīn pratilomān samatsarān || 275 ||
[Analyze grammar]

lubdhān mūrkhānaviduṣo balānnirvāsayettataḥ |
karmāhādvāsare vipra aparāhṇe guruḥ svayam || 276 ||
[Analyze grammar]

jalādhivāsadeśaṃ tu saṃprāpya saha mūrtipaiḥ |
utthāpya bimbamudakāt kumbhaṃ ca kalaśānapi || 277 ||
[Analyze grammar]

udbāsya devatāstatsthāstadbimbaṃ tīraviṣṭare |
prāṅmukhaṃ samavasthāpya vāribhiḥ kṣālayettataḥ || 278 ||
[Analyze grammar]

lohajaṃ cedviśuddhyarthaṃ titriṇīphalavāriṇā |
prāgvat sṛṣṭikramaṃ kṛtvā vidhānena mahāmate || 279 ||
[Analyze grammar]

vastrābharaṇapuṣpādyairaṅkṛtya manoharaiḥ |
yānamāropya tadbimbaṃ śaṅkhabheryādisaṃyutam || 280 ||
[Analyze grammar]

grāmaṃ pradakṣiṇīkṛtya hyālayaṃ vā samānayet |
yāgagehaṃ tu yānāderavaropya niveśayet || 281 ||
[Analyze grammar]

sthāne pūrvodite paścādārabhet snapanaṃ guruḥ |
lekhyādau saṃpraviśyātha prāsādaṃ mūrtipaiḥ saha || 282 ||
[Analyze grammar]

prāk cādhivāsitaṃ kūrcaṃ jalāttasmāt samuddharet |
bimbācca vastrābharaṇamālyānyapanayet tataḥ || 283 ||
[Analyze grammar]

pīṭhe tu snānakumbhānāṃ sthāpanārthaṃ tu kalpite |
pūrvoditaṃ sthūlaparaṃ snapanaṃ sthāpayeddvija || 284 ||
[Analyze grammar]

pūrvādipaścimāśāntaṃ pṛthak snapanamaṇḍapam |
vihitaṃ yatna tatraiva devadevasya vāmataḥ || 285 ||
[Analyze grammar]

yātudhānapadaṃ yāvadagnikoṇādito nyaset |
snapanaṃ sthūlaparākhyaṃ sthūlasūkṣmaṃ tu pṛṣṭhataḥ || 286 ||
[Analyze grammar]

īśakoṇāt samārabhya yāvadāgneyagocaram |
devasya dakṣiṇe pārśve īśānādvāyupaścimam || 287 ||
[Analyze grammar]

sthūlasthūlābhidhaṃ snānaṃ sthāpayet kramayogataḥ |
adhivāsadine kuryāt snānaṃ sthūlaparābhidham || 288 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhādivase kuryāt snapanaṃ sthūlasūkṣmakam |
caturthe divase snapanaṃ sthūlasthūlābhidhaṃ bhavet || 289 ||
[Analyze grammar]

tadā tattaddine tattat snapanaṃ snāpayedguruḥ |
evaṃ hi snānakalaśān kramāt saṃsthāpya pūrvavat || 290 ||
[Analyze grammar]

tadarpaṇāvasāne'tha śayanaṃ kalyayeddvidhā |
nayanonmīlanārthaṃ tu śayanaṃ kalpayet purā || 291 ||
[Analyze grammar]

dvādaśākṣaramantreṇa pīṭhaṃ saṃprokṣayettataḥ |
prāgagrānudagagrān vā darbhānāstīrya puṣkalān || 292 ||
[Analyze grammar]

pañcabhāramitān śālīnathavā cārdhasaṃmitān |
vṛttaṃ vā caturaśraṃ vā kambalānupari nyaset || 293 ||
[Analyze grammar]

upadhānāni citrāṇi śayanāṅgāni kalpayet |
maṅgalyakumbhān saṃsthāpya digaṣṭakasamāśritān || 294 ||
[Analyze grammar]

tato bimbādhivāsārthaṃ śayanaṃ parikalpayet |
tadardhaṃ vedikaurdhve tu kuryāt svastikamaṇḍalam || 295 ||
[Analyze grammar]

rajasā kusumairvātha caturvarmaairmahojvalaiḥ |
prāgagrānudagagrāṃśca darbhān saṃstīrya tatparam || 296 ||
[Analyze grammar]

pañcabhārapramāṇena śālīṃstatra vinikṣipet |
tadardhaṃ taṇḍulaṃ śuddhaṃ tadardhaṃ tu tilaṃ tathā || 297 ||
[Analyze grammar]

uparyupari nikṣiṣya lājānūrdhve tu vinyaset |
kāṣṭhajaṃ sudṛḍhaṃ snigdhaṃ caturgātrasamanvitam || 298 ||
[Analyze grammar]

catuṣpādasamāyuktaṃ caturaśrāyataṃ tatam |
khaṭvāsaṃjñitapayaṅkaṃ tadūrdhve sthāpayettataḥ || 299 ||
[Analyze grammar]

dukūlaṃ mṛdutalpaṃ ca vinyaset soparicchadam |
kevalaṃ talpamātraṃ vā vinyasedathavā dvija || 300 ||
[Analyze grammar]

khaṭvātūle vivarjyātha lājordhve ratnakambale |
nyasedabhinavaṃ paścādvastraṃ kārpāsajaṃ navam || 301 ||
[Analyze grammar]

kṣaumavastraṃ nyasenmadhye citravastraṃ tatopari |
śiropadhānasaṃyuktaṃ pādagaṇḍūkasaṃyutam || 302 ||
[Analyze grammar]

sarvānabhinavān śubhrān sakapolopadhānakān |
sugandhadhūpitān vastrān kusumāmodasaṃmitān || 303 ||
[Analyze grammar]

indrādīśānaparyantaṃ kalaśān sūtraveṣṭitān |
toyapūrṇān samān snigdhān sāpidhānān savastrakān || 304 ||
[Analyze grammar]

suratnapallavairyuktān dhānyarāśiṣu nikṣipet |
śaṅkhacakragadāpajhadhvajaiścendrādiṣu kramāt || 305 ||
[Analyze grammar]

śrīvatsaṃ garuḍaṃ kūrmaṃ sauvarṇaṃ teṣu nikṣipet |
madhye madhye ca kumbhānāṃ dhānyordhve maṅgalān nyaset || 306 ||
[Analyze grammar]

vastrairācchāditāstadvannyaset koṇeṣu pālikāḥ |
evaṃ śayanayugmaṃ tu prakalpya tadadho yajet || 307 ||
[Analyze grammar]

sarvādhāramanantaṃ tu tadūrghve sarvagaṃ prabhum |
prabhavāpyayayogena yajet prāgādiyogataḥ || 308 ||
[Analyze grammar]

pāṭhayet sarpasāmādisaṃjñāṃ jñānabalātmikām |
hutvā śatāṣṭasaṃkhyaṃ tu mūlaṃ tadanukalpayet || 309 ||
[Analyze grammar]

maṇḍalaṃ pāvanai rāgaiḥ sitādyairmāṅgalīyakaiḥ |
tadūnādhikaśāntyarthaṃ hutvā kuṇḍagaṇaṃ tataḥ || 310 ||
[Analyze grammar]

saṃskuryāt pratikuṇḍasya nikaṭe kumbhamadhyagam |
prabhavāpyayayogena cāturātmyaṃ tu saṃyajet || 311 ||
[Analyze grammar]

hradādi yadvā dikstheṣu vidikstheṣu tadastrapam |
dattvā tadarthaṃ pūrṇāṃ tu pūrṇātpūrṇaṃ ca pāṭhayet || 312 ||
[Analyze grammar]

ekāyanān yajurmayānāśrāvitamanantaram |
evaṃ sarvaṃ samāpādya prayāyādbimbasannidhim || 313 ||
[Analyze grammar]

vimbamarghyādinābhyarcya guruḥ snapanamārabhet |
athāstramantreṇa purā maṅgalyakalaśāmbhasā || 314 ||
[Analyze grammar]

saṃsecya bimbaṃ tadanu snāpayettanmṛdambhasā |
pāṭhayettatra kūśmāṇḍān balamantrānanantaram || 315 ||
[Analyze grammar]

tato gomayakummena iha gāvaḥ prapāṭhayet |
bhūtistamati nantreṇa pāṭhyanānena bhūtinā || 316 ||
[Analyze grammar]

pañcagavyena tadanu pāṭhaye cchāvkaraṃ tataḥ |
pūrvavacca tato'bhyarcya vidhivaccamasāmvunā || 317 ||
[Analyze grammar]

kṣālayitvā jalaiḥ śuddhairabhiṣicya tato'rcayet |
śilpadoṣavināśārthaṃ snānametadudāhṛtam || 318 ||
[Analyze grammar]

paridhāya tato vipra vāsasī adharottare |
nayanonmīlanārthaṃ tu śayanaṃ yat prakalpitam || 319 ||
[Analyze grammar]

tatra pūrvaśiraskaṃ ca bimbaṃ prasvāpayeddvija |
tataḥ samantādbimbaṃ tu chādayet kamvalādibhiḥ || 320 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇaṃ rājanaṃ caiva pātramāḍhakapūraṇam |
dhānyarāśau nidhāyāgre pūrayeta yathākramam || 321 ||
[Analyze grammar]

madhunā sarpiṣā caiva tatastu madhupātrake |
arkamaṇḍalamadhyasthaṃ mārtāṇḍāyutasannibham || 322 ||
[Analyze grammar]

dhyātvā mantreśamabhyarcya tadanyasmin bhahāmate |
candramaṇḍalamadhyasthaṃ dhenumudrāsamanvitam || 323 ||
[Analyze grammar]

mantrai vai saurabhīyaṃ ca sphuradinduśataprabham |
tadantarastha mantreśaṃ himācalanibhaṃ smaret || 324 ||
[Analyze grammar]

tatsrutairamṛtaughaiśca śaśijairdhenujairapi |
subhāvitaṃ smaredbimbaṃ madhuvāteti mantrataḥ || 325 ||
[Analyze grammar]

ghṛtādi mantrayet paścādvastreṇācchādayettu tat |
aṣṭāṅgulā ca sauvarṇī śalākā rājatī tathā || 326 ||
[Analyze grammar]

kevalā vāpi sauvarṇī śalākā syādvijottama |
aṣṭadhānyāni paritaḥ pātreṣu viniveśayet || 327 ||
[Analyze grammar]

gāḥ kanyakāḥ śubhākārā bhūṣaṇaiścāpi bhūṣitāḥ |
ānīya sthāpayet pārśve brahnaghoṣeṇa ghoṣeyet || 328 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ śalākāṃ sauvarṇīṃ kṛtvā netrābhimantritām |
madhvaktāṃ ca tayā netraṃ dakṣiṇaṃ tvīṣadullikhet || 329 ||
[Analyze grammar]

saṃsmaran paramaṃ jyotirnetramantreṇa deśikaḥ |
ājyāktayā tayā vāpi rājatyā vāmamullikhet || 330 ||
[Analyze grammar]

tanmantritena śasstreṇa śilpī snāto'valokitaḥ |
yathāvat prakaṭīkuryādvidhidṛṣṭena vartmanā || 331 ||
[Analyze grammar]

vāruṇaṃ pāṭhayet sāma saha cāndreṇa sāmagān |
pūrayenmadhusarpirbhyāṃ netrayugmaṃ krameṇa tu || 332 ||
[Analyze grammar]

vauṣaḍantena mūlena tenaiva juhuyāttataḥ |
tanmurdhni śaśibimbaṃ tu dhyeya tāpādiśāntaye || 333 ||
[Analyze grammar]

siñcantamamṛtaughaṃ tu hṛdā dyantena secayet |
vyapohyācchādanapaṭaṃ darśayenmadhusarpiṣī || 334 ||
[Analyze grammar]

aṣṭadhānyāni gāścaiva kanyakāḥ purataḥ sthitāḥ |
madhvājye ca śalāke ca pradadyācchilpine dvija || 335 ||
[Analyze grammar]

aṣṭadhānyāni gāścaiva śayyopakaraṇaṃ tathā |
pradadyāddeśikendrāya sādhakaḥ siddhilālasaḥ || 336 ||
[Analyze grammar]

yadvā madhvādisakalamācāryāya nivedayet |
yathāśakti tathānyeṣāṃ mūrtipānāṃ ca dakṣiṇāḥ || 337 ||
[Analyze grammar]

mṛṇmaye mūlabimbe tu bhittisthe'tha praviśya tu |
prāsādaṃ tatra kurvīta nayanonmīlanakriyām || 338 ||
[Analyze grammar]

evaṃ śriyādiśaktīnāṃ nayanonmīlanaṃ bhavet |
evaṃ netre samunmīlya bimbasya tu tataḥ param || 339 ||
[Analyze grammar]

dahanāpyāyane kuryāda streṇa hṛdayena ca |
āmūrdhno dvādaśārṇaṃ tu mūrtyarthaṃ pūrvavannyaset || 340 ||
[Analyze grammar]

snānārthataḥ purā klṛpte pīṭhe bimbaṃ nayettataḥ |
vyāptisattāsamāyukte saṃskṛte prokṣaṇādinā || 341 ||
[Analyze grammar]

ādhārādikramopete samālabdhe supūjite |
pīṭhe'vatārya saṃveṣṭya vāsasī hyadharottare || 342 ||
[Analyze grammar]

atha kramoditaiḥ kumbhaiḥ dviṣaṭkāvartitairhṛdā |
snāpayet pāṭhayedviprāno ṣadhīnāmiti śrutim || 343 ||
[Analyze grammar]

yā oṣadhaya ityādi ṛgvedāṃstadanantaram |
evaṃ daśāvaśiṣṭāntaiḥ secite kalaśaiḥ sati || 344 ||
[Analyze grammar]

tataḥ kumbhacatuṣke tu caturbhirmūrtidhārakaiḥ |
ṛksāmapūrvairvidhivat snapanīyaṃ tu pāṭhayet || 345 ||
[Analyze grammar]

uduttamaṃ hi ṛgvedān pāṭhayedadraviṇaṃ yajuḥ |
tatastu vāruṇaṃ sāma sāmajño'tharvaṇastataḥ || 346 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ te varuṇaśceti pavitraṃ tetato ṛcam |
vasoḥ pavitraṃhi yajuḥ pāṭhayet sumahāṃstataḥ || 347 ||
[Analyze grammar]

pavitraṃ tehi yat sāma saṃyojyaikāyanāṃstataḥ |
mūrtipān samudāyena pāvamānīścatuṣṭayam || 348 ||
[Analyze grammar]

tadante paramaṃ mantraṃ vyūhīyaṃ bhagavāniti |
pavitramantraṃ tadanuidaṃ viṣṇurvicakrame || 349 ||
[Analyze grammar]

tato vibhavamantraistu sarvaiḥ saṃmantritena ca |
kumbhena secayitvā tu vyūhamantraiḥ pareṇa tu || 350 ||
[Analyze grammar]

snāpayitvārcayitvā ca juhuyāt sādhikaṃ śatam |
yathāvat praṇavenātha vyāptiṃ kṛtvā ca pāṭhayet || 351 ||
[Analyze grammar]

māpragāme ti ṛgvedān agne nāyuryajurmayān |
prāṇāpānaṃ hi yat sāma tataḥ prāṇāya bai namaḥ || 352 ||
[Analyze grammar]

yātavyeti paraṃ mantraṃ viprānekāyanāṃstataḥ |
dhyānayukto dhiyā samyak paṭhedārādhakastataḥ || 353 ||
[Analyze grammar]

āvāhayāmyamarabṛndanatāṅghriyugmaṃ |
lakṣmīpatiṃ bhuvanakāraṇamaprameyam |
ādyaṃ sanātanatanuṃ praṇavāsanasthaṃ |
pūrṇendubhāskarahutāśasahasradīptim || 354 ||
[Analyze grammar]

dhyeyaṃ paraṃ sakalatatvavidāṃ ca vedyaṃ |
vārāhakāpilanṛkesarisaumyamūrtim |
śrīvatsakaustubhamahāmaṇibhūṣitāṅgaṃ |
kaumodakīkamalaśaṅkarathāṅgahastam || 355 ||
[Analyze grammar]

sarvatrago'si bhagavan kila yadyapi tvāṃ |
āvāhayāmi hi yathā vyajanena vāyum |
gūḍho yathaiva dahano madhanādupaiti |
āvāhito'pi hi tathā tvamupaiṣi cārcām || 356 ||
[Analyze grammar]

mālādharācyuta vibho paramārthamūrte |
sarvajñanātha parameśvara sarvaśakte |
āgaccha me kuru dayāṃ pratimāṃ bhajasva |
pūjāṃ gṛhāṇa madanugrahakāmyayādya || 357 ||
[Analyze grammar]

tato vimṛjya vastreṇa bhogaiḥ pūrveditairyajet |
arghyādyairdakṣiṇāntaistu pāṭhayedṛṅbhayāṃstataḥ || 358 ||
[Analyze grammar]

arcāmi teti mantraṃ vai sāmagāṃścārcata tviti |
bhagavāniti tajjñāṃstu agnau santarpayettaḥ || 359 ||
[Analyze grammar]

svakuṇḍe deśikendrastu samidhāṃ saptakaṃ hunet |
paścācchatāṣṭasaṃkhyaṃ ca sājyaistu tilataṇḍulaiḥ || 360 ||
[Analyze grammar]

tarpayitvā tu pūrṇāntamuddhṛtyāgnikaṇaṃ tataḥ |
dikkuṇḍeṣu vinikṣipya saṃskṛteṣu puraiva hi || 361 ||
[Analyze grammar]

tathaiva ca vidikstheṣu uddhṛtyābhyarcya vai kramāt |
tataḥ prabhavayogena caturdikṣu niveśayet || 362 ||
[Analyze grammar]

caturo vāsudevādināmnā ekāyanān dvijān |
svābhiḥ svābhirasaṃkhyaṃ ca taiḥ kāryamabhidhādibhiḥ || 363 ||
[Analyze grammar]

samitsaptakapūrvaistu sājyaistu tilataṇḍulaiḥ |
evamapyayayogena vāyvādīśāvasānakam || 364 ||
[Analyze grammar]

ṛgvedādyāṃstu caturaḥ saṃskṛtyādau tathā nyaset |
athavā vinyasettāṃstu īśādvāyupadāvadhi || 365 ||
[Analyze grammar]

tairapyacyutaliṅgaistu svaśākhoktaiśca pāvanaiḥ |
havanaṃ vidhivat kāryaṃ bhaktiyuktena cetasā || 366 ||
[Analyze grammar]

evaṃ krameṇa kuṇḍāṃstu sarvān hutvā tato guruḥ |
dvārsthādīnāṃ puroktānāṃ dikpatīnāṃ samācaret || 367 ||
[Analyze grammar]

havanaṃ vidhivat kuṇḍe tadarthaṃ pūrvanirmite |
stutvā jitaṃtvāmantreṇa sāmajñān pāṭhayet punaḥ || 368 ||
[Analyze grammar]

saha gāyatrisāmnā tu yadrathantarasaṃjñakam |
prajapya dvādaśārṇaṃ tu mudrāṃ badhvā praṇamya ca || 369 ||
[Analyze grammar]

aṣṭāṅgenātha vijñāpyo bhagavān bhūtabhāvanaḥ |
mūrtibhedena rūpeṇa anenaiva hi sāmpratam || 370 ||
[Analyze grammar]

lokānajñātatatvāṃstu samāhrādaya nāgarān |
yenāntaḥ saṃpraviṣṭena īṣatkālavaśāttu vai || 371 ||
[Analyze grammar]

janmāntarasahasrotthānmokṣamāyānti kilbiṣāt |
evamarthyo hi bhagavān lokānugrahakṛt prabhuḥ || 372 ||
[Analyze grammar]

datvārghyagandhasragdhūpadīpanaivedyameva ca |
nivedyācamanaṃ cārghyaṃ kuryānnīrājanaṃ tataḥ || 373 ||
[Analyze grammar]

puṇyāhajayaghoṣeṇa vedadhvaniyutena ca |
śaṅkhavāditranirghoṣapaṭahairgītibhiḥ saha || 374 ||
[Analyze grammar]

karāvaṅghrigatau kṛtvā devadevasya deśikaḥ |
pāṭhayedṛṅbhayaṃ mantraṃ utiṣṭheti tataḥ saha || 375 ||
[Analyze grammar]

yātropakaraṇairmantraṃ kṛtvā brahnarathe sthire |
suyantriteti kṣīrājyadadhyodanasamanvite || 376 ||
[Analyze grammar]

subhikṣakṣemaśāntyarthaṃ paramānnaphalairyute |
pāṭhayedasya vāmīyamṛṅbhayaṃ tadanantaram || 377 ||
[Analyze grammar]

tanmayān valamantraṃ tu daśārdhe ti mahāmate |
svayamādyantasaṃruddhaṃ hṛdā tu kavacaṃ japet || 378 ||
[Analyze grammar]

bhrāmayedbalidānaṃ ca kriyamāṇaṃ tu sarvadik |
pajhakāñcanavajrāṇāṃ pūrvavat kṣepamācaret || 379 ||
[Analyze grammar]

divyādyāyatanānāṃ ca kāryā pūjā yathocitā |
pañcarātravidāṃ caiva yatīnāṃ brahnacāriṇām || 380 ||
[Analyze grammar]

ṣaṭkarmaniratānāṃ ca dānaṃ dīnajaneṣvapi |
rathasthe mantrabimbe tu yāvatpadaśataṃ vrajet || 381 ||
[Analyze grammar]

tadrathaṃ tūryaghoṣeṇa tāvat kratuśataṃ phalam |
āpnotyārādhakaḥ śaśvat sakāmo niyatavrataḥ || 382 ||
[Analyze grammar]

tatastoraṇadeśasthaṃ rathaṃ kṛtvā'rcayet prabhum |
pādyārghyapuṣpadhūpaiśca namaskṛtya ca pāṭhayet || 383 ||
[Analyze grammar]

uttiṣṭheti dviṣaṭkārṇaṃ sajitaṃtaṃtu cākhilam |
saṃpaṭhan pauruṣaṃ sūktaṃ yāgaveśma praveśayet || 384 ||
[Analyze grammar]

śayyāyāṃ prākśirobimbaṃ śāyayeddhṛdayena tu |
deśiko mūrtipaiḥ sārdhaṃ yātrāhomaṃ samā yet || 385 ||
[Analyze grammar]

tatastacchirasoddeśe cakrākārasthite ghaṭe |
pūrvoktalakṣaṇe netramastrasaṃpuṭitaṃ yajet || 386 ||
[Analyze grammar]

pūjayenmaḍgalānyaṣṭau prāgādau tu svanāmabhiḥ |
aṣṭāsu tatra kumbheṣu puraiva sthāpiteṣu ca || 387 ||
[Analyze grammar]

vāsudevādayaḥ pūjyāḥ prabhāvāpyayayogataḥ |
hradādi yadvā dikstheṣu vidikstheṣu tadastrapam || 388 ||
[Analyze grammar]

yadvā prācyāṃ tu vārāho nārasiṃhastu dakṣiṇe |
pratīcyāṃ śrīdharo devo hayavaktrastathottare || 389 ||
[Analyze grammar]

āgneyyāṃ bhārgavo rāmo nairṛte rāma eva ca |
vāyavye vāmanaścāpi viṣṇurīśānagocare || 390 ||
[Analyze grammar]

svanāmnā pūjayitvaitānarghyagandhādibhistataḥ |
pūjayitvārghyapuṣpādyaiḥ śayanasthaṃ vibhuṃ tataḥ || 391 ||
[Analyze grammar]

varmaṇācchādanapaṭaṃ datvā dhūpādhivāsitam |
mūlena śayanasthasya kuryādāpyāyanaṃ tataḥ || 392 ||
[Analyze grammar]

devāṅghrinikaṭoddeśe upaviṣṭastu deśikaḥ |
mantraviddevabimbasya mantranyāsaṃ samācaret || 393 ||
[Analyze grammar]

lekhyādau mantrabimbe tu prāsādasthe dvijottama |
utsavaṃ karmabimbe tu viṣṭare vā prakalpya tu || 394 ||
[Analyze grammar]

prasvāpya śayane prāgvat prāsādaṃ saṃpraviśya ca |
mantranyāsādikaṃ kuryādvakṣyamāṇavidhānataḥ || 395 ||
[Analyze grammar]

suvistṛtaṃ tadvidhānamidānīvadhāraya |
pīṭhe puṣpāñcaliṃ kṛtvā gandhayuktaṃ ca sākṣatam || 396 ||
[Analyze grammar]

āmūrdhnaścaraṇāntaṃ tu dvādaśārṇaṃ tu vinyaset |
aṅgopāhgasthitiṃ kuryāt sthāneṣu hṛdayādiṣu || 397 ||
[Analyze grammar]

hṛdi mūrdhni śikhāyāṃ tu skandhayoḥ karamadhyataḥ |
netrayorudare pṛṣṭhadeśe bāhudvaye tataḥ || 398 ||
[Analyze grammar]

ūrubhyāṃ jānuyugme'tha pādayostadanantaram |
devasya dakṣiṇe haste cakraṃ śaṅkhaṃ tu vāmataḥ || 399 ||
[Analyze grammar]

vāmahaste gadākhaḍagau hyathavā dakṣavāmayoḥ |
kramāllāñchanamantrāṃstu cakrādīn lāñchanān nyaset || 400 ||
[Analyze grammar]

kirīṭaṃ śirasoddeśe śrīvatsaṃ ca galādadhaḥ |
vakṣaso'vāmabhāge tu vinyasettadanantaram || 401 ||
[Analyze grammar]

kaustubhaṃ hṛdaye nyasya vanamālāṃ ca kaṇṭhataḥ |
śriyaṃ dakṣiṇabhāge tu puṣṭimuttarato nyaset || 402 ||
[Analyze grammar]

ūrumūle vainateyamathedānīṃ nibodha me |
Bcaturmujasya devasya cakrāderviniveśanam || 403 ||
[Analyze grammar]

mukhyadakṣiṇahaste'bjaṃ gadāṃ vāmakare nyaset |
apare dakṣiṇe cakraṃ śaṅkhaṃ vāmakare pare || 404 ||
[Analyze grammar]

anyān lāñchanamantrāstu yathāyogaṃ tu vinyaset |
anyeṣu ṣaḍbhujādyeṣu mukhyadakṣāditaḥ kramāt || 405 ||
[Analyze grammar]

sarvān lāñchanamantrāṃstu yathāsthānagatān nyaset |
saṃsthāpya bhagavanmūrtirdhatte cakrādilāñchanam || 406 ||
[Analyze grammar]

haste yena krameṇaiva lāñchanāni nyasettathā |
mantrān kirīṭapūrvāṃśca prāgvat sarvatra vinyaset || 407 ||
[Analyze grammar]

pādādidvādaśāṅgeṣu tato dāmodarādikān |
tacchaktikāṃstathā mantrān prāgvadvyāpakalakṣaṇān || 408 ||
[Analyze grammar]

aiśvareṇātha bījena yathāvasthena bhāvayet |
pādāditanmayenaiva tadvanmantravareṇa tu || 409 ||
[Analyze grammar]

prāgvadapyayayuktyā tu hyāntarjyotirmayātmanā |
vibhunā vāksvarūpeṇa tadevātha paraṃ padam || 410 ||
[Analyze grammar]

suśāntaṃ sarvagaṃ buddhvā nistarahgamivodadhim |
vidyāṅgadāmityādyaṃ yatu pāṭhayet pāñcarātrikān || 411 ||
[Analyze grammar]

dehasānyāsikaṃ mantraṃ dhāraṇākhyamanantaram |
jīmūtasyeti ṛghvedān nāsadāsīti pāṭhayet || 412 ||
[Analyze grammar]

krameṇānena hutvā tu pādārdhaśatasaṃkhyayā |
tilānāṃ ca tathā mantrairājyasyaibhirmahāmate || 413 ||
[Analyze grammar]

datvā pūrṇāhutiṃ prāgvadupasaṃhāralakṣaṇām |
tatastat pararma brahna hyuditaṃ pūrvavat smaret || 414 ||
[Analyze grammar]

sarvaśaktimayenaiva svabhāvena svakena tu |
ojobalātmanā yadvadgandho dravyātmanā tu vai || 415 ||
[Analyze grammar]

bījaṃ tarusvarūpeṇa samudro budbudātmanā |
evamavyapadeśyā yā śaktiḥ sve śaktidarpaṇe || 416 ||
[Analyze grammar]

sthitamādāya viśveśaṃ svātantryācca mahāmate |
mantrarūpāṃ tanuṃ dhatte samyagārādhanāya ca || 417 ||
[Analyze grammar]

nānātvamupayātasya prasaraṃ tasya ca svayam |
niṣprabhatvaṃ prayātasya cidbījanicayasya ca || 418 ||
[Analyze grammar]

āviṣkṛtasya bhedenāpyamūrtena valiyasā |
ajñānagahanenaiva nityānityāmalātmanā || 419 ||
[Analyze grammar]

smṛtvaivaṃ mūlamantraṃ tu bimvahṛtpajhagaṃ smaret |
ṣaṭchaktikiraṇopetaṃ taistaddravyamayīṃ tanum || 420 ||
[Analyze grammar]

saṃsmaret saṃharantaṃ ca prāguktenaiva vartmanā |
svarūpamamalaṃ bhūyaḥ smarenmūrtyātmanā tu tat || 421 ||
[Analyze grammar]

nayantaṃ pūrvavidhināpyevaṃ sa parameśvaraḥ |
mantrātmanā svatantratvamūpayāto yadā tadā || 422 ||
[Analyze grammar]

sahasraśirasaṃ deva miti sarvāṃstu codayet |
pāṭhayedbrāhnaṇāndhātaryadhyakṣeti ca mantrapam || 423 ||
[Analyze grammar]

yo viśvataścakṣuriti yātavyo bhavatīti ca |
dvāsuparṇeti tadanu ato deveti vai tataḥ || 424 ||
[Analyze grammar]

ṛṅbhayān pauruṣaṃ sūkta tataḥ paratamāṃ tviti |
śāśvatā ca tataḥ kālakaleti samudāharet || 425 ||
[Analyze grammar]

eṣā buddhiḥ saptadheti atredānīṃ ca pāṭhayet |
evaṃ mantrānusandhānaṃ kathitaṃ ca parābhidham || 426 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmasaṃjñaṃ muniśreṣṭha vidhyantaramathocyate |
vaibhavaṃ devatācakraṃ vyūhākhyaṃ tadanantaram || 427 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmaṃ cāpi muniśreṣṭha pādayorhṛdi mūrdhani |
prapūjya puṣpadhūpādyairmudrābhiḥ praṇamedatha || 428 ||
[Analyze grammar]

gatvā kuṇḍasamīpaṃ tu vyāpāreṣvakhileṣu ca |
homaṃ kuryādyathāśakti tilādyaiḥ śatapūrvakam || 429 ||
[Analyze grammar]

smṛtvaikaikaṃ tu vai karma kartā mantroditena ca |
hṛnmantreṇa samūlena dattvā pūrṇāhutiṃ tataḥ || 430 ||
[Analyze grammar]

āprabhātācca tat kālaṃ karmaṇāṃ pūraṇāya ca |
tataḥ śāntyudakaṃ mūrghni homānte cātmano dvija || 431 ||
[Analyze grammar]

datvā tu bimbaśirasi mūlenodakameva tat |
japaṃ ca karmamantrāṇāṃ yathāśakti samācaret || 432 ||
[Analyze grammar]

bhūtānāṃ validāne ca kṛte kuṇḍeṣu mūrtipāḥ |
svaiḥ svairmantraiḥ sahasraṃ vā śataṃ vāṣṭa tu homayet || 433 ||
[Analyze grammar]

taiśca śāntyudakaṃ mūrdhni bibhbe vai dāpayedguruḥ |
athādhivāsanaṃ kuryādvidhidṛṣṭena karmaṇā || 434 ||
[Analyze grammar]

dhyānākhyaṃ niṣkalaṃ śuddhaṃ yena sannihitaḥ sadā |
mantro hyarcāgato vipra syāt paṭastho'thavā mune || 435 ||
[Analyze grammar]

na copasaṃhṛto yāvadguruṇā tatvavedinā |
prāksarvamupasaṃhṛtya saṃhārakramayogataḥ || 436 ||
[Analyze grammar]

svarūpe vikṛte śuddhe gururāste dvijottama |
svahṛdraśmimaye pajhe sthitiṃ kṛtvā purātmanaḥ || 437 ||
[Analyze grammar]

evamevāvināśaṃ ca nirastāvayavaṃ yathā |
bodhavijñānadehaṃ ca bimbaṃ saṃbhāvya vai tathā || 438 ||
[Analyze grammar]

dvau suṣumnātmakau mārgau prajvaladbhāskarākṛtī |
hṛtpajhagolakāccaiva ekadeśasamutthitau || 439 ||
[Analyze grammar]

maṇiprabheva cordhvādho vyāpakatvena saṃsthitau |
yathātmani tathā deve tathā'tmani vibhāvya ca || 440 ||
[Analyze grammar]

tato yāyāddakṣiṇena ghrāṇānvayapathā mune |
svadehāddhṛdayaṃ devaṃ vāmamārgeṇa saṃviśet || 441 ||
[Analyze grammar]

yathātmanā'tmā hṛdaye hyanubhūto hyanūpamaḥ |
tathā taddhṛdayāntasthaṃ smaredvijñānagolakam || 442 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā svaraśmikhacitamānandāpūritaṃ mahat |
gamāgamaikaniṣṭhaṃ tu śakto brahnaṇyathātmani || 443 ||
[Analyze grammar]

devadehasthitenaiva vijñānena sahaikatā |
niṣpādyā yāvadaspandakālamānaṃ svadehakam || 444 ||
[Analyze grammar]

paraṃ yadātmanā vipra kevalenānubhūyate |
spandapravartitenātha kālenaikātmanā dvidhā || 445 ||
[Analyze grammar]

yathā'tmani tathā deve niṣkrāmedatha sādhakaḥ |
devaṃ dakṣiṇamārgeṇa viśedvāmena cātmanaḥ || 446 ||
[Analyze grammar]

hṛdayaṃ bhāsurākāra jñānāmṛtapariplutam |
yogo'yaṃ muniśārdūla bimbasya dravyajasya ca || 447 ||
[Analyze grammar]

āpādānmūrdhaparyantaṃ nāḍībṛndasya vyañjakaḥ |
yena sarveśitā vipra bimbasyāsya prajāyate || 448 ||
[Analyze grammar]

taṃ yogamadhunā vacmi ekāgramavadhāraya |
hṛtpuṇḍarīkamadhyasthaḥ sādhako vṛttivarjitaḥ || 449 ||
[Analyze grammar]

mantroccāraprayogeṇa prāgvat padamanāmayam |
yāyādūrdhvapravāheṇa tasmājjñeyaḥ pravartate || 450 ||
[Analyze grammar]

avyucchinno'vyathe'kṣubdho svecchayā kṣobhameti ca |
yathā sannataro dīpo hnakampaḥ kampameti ca || 451 ||
[Analyze grammar]

kośakāro yathā tantuṃ gṛhītvā saṃpravartate |
vijñānaśaktimālambya evambhūto hṛdambujam || 452 ||
[Analyze grammar]

svakīyamāyayā'cāryaḥ pūrvavat saṃviśettataḥ |
devasya hṛdayāmbhojaṃ vilokya saha tena vai || 453 ||
[Analyze grammar]

bhāvayitvātha vijñānaṃ bodhaśaktyā tato vrajet |
taddvādaśāntamāgatya jñeyākhyaṃ na ca nāsikam || 454 ||
[Analyze grammar]

tatpādāt pūrvayuktyā tu daivaṃ hṛdayamāśrayet |
tato vai devahṛdayāt praviśya hṛdayaṃ svakam || 455 ||
[Analyze grammar]

madhyamārgeṇa hṛdayādetya svaṃ netragolakam |
evaṃ deve'nusandhāya nirīkṣya ca parasparam || 456 ||
[Analyze grammar]

devālokena vātmānamanuviddhaṃ ca saṃsmaret |
ātmālokena deveśaṃ bhinnaṃ sarvatra bhāvayet || 457 ||
[Analyze grammar]

etadīśvarasandhānaṃ bhinnamekātmalakṣaṇam |
sarvaiśvaryapradaṃ viddhi sarvadā pratimāsu vai || 458 ||
[Analyze grammar]

atha śabdānusandhānamekekādbhatadarśanam |
vakṣyāmi yena vai mantro bimbenaikātmatāṃ vraṃjet || 459 ||
[Analyze grammar]

niṣkampabodhasāmānyarūpo bhūtvā punaḥ svayam |
ye śabdajanitā bhāvāḥ sūkṣmaiḥ sūkṣmatarā'khilāḥ || 460 ||
[Analyze grammar]

sāmānyabodhaśabdena tān paśyannekatāṃ gatān |
saṅkalpapūrvaṃ sarvotthaśabdamātreṇa varjitān || 461 ||
[Analyze grammar]

sa cābhimukhamāyāti saṅkalpādutthitasya ca |
śabdarūpapadārthasya śabdasya paramaujasaḥ || 462 ||
[Analyze grammar]

saṅkalpapadavīrūḍhaḥ sphuratyantasthitaḥ sphuṭam |
padārthopari yaḥ śabdo madhyamaṃ viddhi tanmune || 463 ||
[Analyze grammar]

hṛtpajhakarṇikāsaṃsthaḥ prayatnapadavīṣu ca |
vidyāsu karaṇotthāsu yaścābhivyaktimeti ca || 464 ||
[Analyze grammar]

vācyavācakarūpeṇa sa śabdaḥ sthūla ucyate |
atisthūlaparatvena sa ca vāgviṣaye punaḥ || 465 ||
[Analyze grammar]

dṛśyādṛśyeṣu bhāveṣu abhivyaktiṃ prayāti ca |
sa hi sthūlataraḥ śabdo vyavahāre'khile sthitaḥ || 466 ||
[Analyze grammar]

tasmācchamdamayo deha iti cetasi vai purā |
niṣkampaṃ sādhakaḥ kṛtvā bimbaṃ bhāvyaṃ tadātmakam || 467 ||
[Analyze grammar]

śabdasaṃhārayogena sabimbaṃ brahnasaṃyutam |
niṣkampayogayuktātmā yo guruḥ saṃpraviśyati || 468 ||
[Analyze grammar]

pūrvoktakramayogena śabdabrahna hyanāgatam |
paśyet pariṇataṃ vipra kramādviśvātmanā tu vai || 469 ||
[Analyze grammar]

tena saṃsthāpitaṃ bimbaṃ bhuktimuktiphalapradam |
evaṃ śabdānusandhānaṃ kṛtvā bimbasya sattama || 470 ||
[Analyze grammar]

tato vai mantrasandhānamārabheta prayatnataḥ |
aśabdadehaḥ śabdātmā nityoditamanāmayam || 471 ||
[Analyze grammar]

svahṛtpajhasthitaṃ mantrairvyāptiṃ tathākhilaiḥ |
mantrātmānaṃ jagannāthaṃ bimbahṛtpajhamadhyagam || 472 ||
[Analyze grammar]

sphurattārakarūpaṃ ca mantrairvyāptiṃ tathākhilaiḥ |
mantrātmānaṃ jagannāthaṃ bimbahṛtpajhamadhyagam || 473 ||
[Analyze grammar]

saṃsmaret sṛṣṭisaṃhārau kurvantaṃ sādhakottamaḥ |
paraḥ sa eva voddhavyaḥ susūkṣmaḥ sa ca niṣkalaḥ || 474 ||
[Analyze grammar]

sakalaṃ caiva boddhavyamubhayātmakamityapi |
vijñānarajanīmadhye jñeyaṃ nidrārasāsthitam || 475 ||
[Analyze grammar]

tatvagrāmaprabhāte'tha saṃbhogamiva sodaye |
prabuddhaṃ saṃsmareddevamavatīrṇaṃ parāt padāt || 476 ||
[Analyze grammar]

sarvādhvabhogapīṭhaṃ tattenākrāntaṃ ca bhāvayet |
bhogabhūsaṃsthitaṃ devaṃ sthitimantaṃ vibhāvya ca || 477 ||
[Analyze grammar]

sthitirādhāraśaktirvai vibhormantrātmakasya ca |
tasmādbrahnaśilāpīṭhaṃ bimbamekīkṛtaṃ smaret || 478 ||
[Analyze grammar]

nānādhivāsayogena pūjayettadanantaram |
mantranyāsaṃ purā kṛtvā tridhā pūrvakrameṇa tu || 479 ||
[Analyze grammar]

hastanyāsaṃ vinā vipra layayuktyānu cākhilam |
kathitaṃ sūkṣmasandhānaṃ sthūlaṃ vidhyantaraṃ śrṛṇu || 480 ||
[Analyze grammar]

saṃskṛtaṃ devadevasya tvarcādehaṃ sulakṣaṇam |
saṃsmarecca susaṃpūrṇaṃ maṇiratnamayairvinā || 481 ||
[Analyze grammar]

svadehavadupādeyairnāḍīvyūhaiḥ savāyavaiḥ |
dhātubhiḥ somasūryāgnisahajñānādikairguṇaiḥ || 482 ||
[Analyze grammar]

guṇakāraṇataḥ kṣmāntaṃ yadanyattatvasaṃgraham |
dravyamāśritya vai bimbaṃ vartate yadasanmahat || 483 ||
[Analyze grammar]

tatra hṛtkamalākāśe mantraṃ ratnaprabhojjvalam |
brahnabhāvanayā nyastaṃ yacchati prātimaṃ phalam || 484 ||
[Analyze grammar]

śraddhāparāṇaāṃ kartṝṇāṃ phalato'bhyeti ca sthirām |
pratipattiṃ parāṃ brāhnīmākāraṃ prati sarvadā || 485 ||
[Analyze grammar]

prāpnoti yadvaśādante jñānamātmaprakāśakam |
uktametattu sakalamākarṇaya suvistṛtam || 486 ||
[Analyze grammar]

pūrvavaddhāraṇābhistu saṃhārakramayogataḥ |
tadvimbamupasaṃhṛtya svarūpe'vikṛte pare || 487 ||
[Analyze grammar]

tataḥ krameṇa vai sṛṣṭvā bimbaṃ jyotirmayaṃ smaret |
evaṃ pūrvoditaṃ dhyātvā nāḍībṛndasya vyañjakam || 488 ||
[Analyze grammar]

tatastāsāṃ tu nāḍīnāṃ dhyāyedvyaktiṃ suvistṛtām |
dvāsaptatisahasraṃ tu nāḍayaḥ parikīrtitāḥ || 489 ||
[Analyze grammar]

daśapradhānāstāsāṃ tu vāyavaśca tathā daśa |
iḍā ca piṅgalā caiva suṣumnā ca tathā parā || 490 ||
[Analyze grammar]

gāndhārī hastijihvā ca pūṣā caiva yaśasvinī |
alambusā kuhūścaiva kauśikī daśamā smṛtā || 491 ||
[Analyze grammar]

prāṇāpānasamānāśca vyānodānau tathaiva ca |
nāgaḥ kūrmaśca kṛkaraḥ devadatto dhanaṃjayaḥ || 492 ||
[Analyze grammar]

ānīya tritayaṃ kuryāddaive pūrakakumbhakau |
pūrake nāḍikāḥ sarvāḥ pūryante nātra saṃśayaḥ || 493 ||
[Analyze grammar]

tato hṛdayapajhaṃ ca vikāsamupayāsyati |
kumbhakena niruddhaṃ tadbhavedūrdhvamukhaṃ dvija || 494 ||
[Analyze grammar]

savāyūnāṃ ca nāḍīnāṃ sthitiṃ smṛtvā tataḥ param |
rasalohitamāṃsānāṃ medomajjāsthināṃ tathā || 495 ||
[Analyze grammar]

dhātūnāṃ śukladhātvantaṃ smṛtvāntaḥ saṃsthiti kramāt |
smṛtvā hṛdayapajhe tu somasūryāgnimaṇḍalān || 496 ||
[Analyze grammar]

āpādāt brahnarandhrāntaṃ sarvibaṃbeṣu sattama |
prakṛtīnāṃ ca tatvānāṃ kuryāt samyaṅniveśanam || 497 ||
[Analyze grammar]

āpādādbrahnarandhrāntamavyaktāntaṃ krameṇa tu |
kṣityādikānāṃ pādāntamavyaktaṃ vā dharāntikam || 498 ||
[Analyze grammar]

mūrdhni bhrūmadhyaparyantaṃ pradhānaṃ bhāvayeddvija |
sindūrapuñjasaṃkāśāṃ tālumadhye dhiyaṃ smaret || 499 ||
[Analyze grammar]

sitenduraśmivarṇābhaṃ khadyotamiva khecaram |
tālumūle tvahaṃkāraṃ kusumbharasasannibham || 500 ||
[Analyze grammar]

saṃsmarenmānasaṃ tatvaṃ tālukaṇṭhāntare dvija |
rājopaladyutimuṣaṃ kadambakusumopamam || 501 ||
[Analyze grammar]

kaṇṭhāddhṛtpajhaparyantaṃ smaret pañcapade same |
śrotrādīnatha vai pañca prasphurattārakojjvalān || 502 ||
[Analyze grammar]

pajhasthānācca nābhyantaṃ prāgvat pañcapadāntare |
vāgādīn vai sthitān pañca krameṇa viniveśayet || 503 ||
[Analyze grammar]

ānābhervastiśīrṣāntaṃ susame padapañcake |
śabdatanmātrapūrvāṇi gandhamātrāvasānataḥ || 504 ||
[Analyze grammar]

svaiḥ svairguṇaiśca yuktāni bhāsvajjyotiḥ prabhāṇi tu |
ūrumūle tathā madhye sandhideśe tatastvadhaḥ || 505 ||
[Analyze grammar]

daṇḍe marmāvasāne tu sarvasmiṃścaraṇe kramāt |
khaṃ vāyvaganyudakakṣmāntaṃ cintayedbhūtapañcakam || 506 ||
[Analyze grammar]

nīrūpāñjanavarṇaṃ tu saṃsmaredvyomagolakam |
vāyavyaṃ nīlapītaṃ ca taijasaṃ madhupiṅgalam || 507 ||
[Analyze grammar]

muktāphalanibhaṃ cāpyaṃ raktapītaṃ tu pārthivam |
athavā tatvavinyāsamevameva samācaret || 508 ||
[Analyze grammar]

prakṛtiṃ hṛdaye nyastvā dhīmanomamatāṃ tathā |
kaṇṭahṛnnābhiṣu nyastvā tanmātraṃ śabdasaṃjñitam || 509 ||
[Analyze grammar]

svabhūtayuktaṃ śirasi tāloḥ kaṇṭhāntakaṃ tathā |
sparśākhyaṃ vāyunā sārdhaṃ rūpākhyaṃ vahninā saṅa || 510 ||
[Analyze grammar]

kaṇṭhāt prabhṛti nābhyantaṃ rasākhyena jalaṃ saha |
nābherjānvantaraṃ yāvajjānoḥ pādāntakaṃ nyaset || 511 ||
[Analyze grammar]

dharāṃ gandhena tatpaścāt sve sve sthāne tu vinyaset |
buddhyakṣāṇi krameṇaiva tathā karmendriyāṇyapi || 512 ||
[Analyze grammar]

yadvā pradhānamāmūrdhno yāvadvakṣaḥsthalaṃ nyaset |
nābhau buddhimahaṅkāraṃ kaṭimūlāśritaṃ smaret || 513 ||
[Analyze grammar]

ūrubhyāṃ śabdatanmātraṃ sparśākhyaṃ sparśākhyaṃ sandhideśagam |
jaṅghābhyāṃ rūpatanmātraṃ gulphayo rasasaṃjñitam || 514 ||
[Analyze grammar]

pādābhyāṃ gandhasaṃjñaṃ tu svabījadhyānasaṃyutam |
athavā saptadhā tatvaklṛptau sthānakramaṃ śraṛṇu || 515 ||
[Analyze grammar]

gulphajānukaṭīvakṣaḥkaṇṭhabhrūkāvaṭāvadhi |
buddhyantānāṃ dharādīnāṃ kramādavanisaptakam || 516 ||
[Analyze grammar]

āpādanābhideśaṃ vā mahābhūtairdharādikaiḥ |
vyāptaṃ caturbhirvāyvantaistadūrdhvaṃ nabhasā punaḥ || 517 ||
[Analyze grammar]

pūritaṃ hṛdayāntaṃ ca taduddeśācchikhāvadhi |
vibhāvyaṃ manasā vyāptaṃ tadūrdhve dvādaśāntakam || 518 ||
[Analyze grammar]

pradhānāparaparyāyaṃ buddhitatvaṃ tu vinyaset |
atha dvedhā tatvaklṛptau vidhānamavadhāraya || 519 ||
[Analyze grammar]

āmūrdhno nābhiparyantaṃ pradhānaṃ paribhāvayet |
ānābheḥ pādaparyantaṃ smarettanmātrakaṃ gaṇam || 520 ||
[Analyze grammar]

yadvā vyaktau pradhānaṃ tu vyāpakaṃ devarūpadhṛk |
sarvatatvamayaṃ mantraṃ tasya vā kevalaṃ hṛdi || 521 ||
[Analyze grammar]

prādhānikaṃ yojanīyamabhinnaṃ tatvakāraṇam |
evamicchānurūpeṇa tatvavinyāsamācaret || 522 ||
[Analyze grammar]

jñānādiguṇaṣaṭkaṃ ca hṛdayādiṣu vinyaset |
prāgvadīśvarasandhānamācarenmunipuṅgava || 523 ||
[Analyze grammar]

tataḥ śabdānusandhānaṃ prāguktaṃ tu samācaret |
tathaiva varṇabhedena sthānabhede ca vinyaset || 524 ||
[Analyze grammar]

kadambakusumākāra makāraṃ vinayseddvija |
śikhāyāṃ śikhāroddeśe ākāraṃ kuṅkamaprabham || 525 ||
[Analyze grammar]

taptacāmīkarākāramikāraṃ mukhamaṇ‍ḍale |
īkāraṃ kaṇṭhadeśe tu kundendusadṛśaprabham || 526 ||
[Analyze grammar]

ukāraṃ jatrubhāge tu śuddhasphaṭikavarcasam |
ūkāraṃ vakṣasi tathā sindūrasadṛśākṛtim || 527 ||
[Analyze grammar]

ṛkāraṃ hṛdaye nyasyecchuklavarṇaṃ mahāprabham |
ṛkāraṃ jāṭhare bhāge lākṣārasasamadyutim || 528 ||
[Analyze grammar]

lṛkāraṃ nābhibhāge tu taptakāñcanasannibham |
lṛkāraṃ liḍgadeśasthaṃ vinyasedasitaprabham || 529 ||
[Analyze grammar]

ekāraṃ drutahemābhamūruyugmaṃ samāśritam |
aikāraṃ jānuyugme tu sandhyājaladasannibham || 530 ||
[Analyze grammar]

okāraṃ jaṅghayostadvacchuklavarṇaṃ dvijottama |
aukāraṃ raktavarṇaṃ ca gulphadvayagataṃ tathā || 531 ||
[Analyze grammar]

aṅgāraṃ pādayorbrahnannayaskāntasamaprabham |
aḥ kāraṃ caraṇāṅguṣṭhe pajharāgasamaprabham || 532 ||
[Analyze grammar]

kakāraṃ tu lalāṭasthaṃ raktavarṇaṃ tu vinyaset |
khakāraṃ pītalanibhaṃ bhruvormadhyamadeśagam || 533 ||
[Analyze grammar]

gakāraṃ nāsikāyāṃ tu tuṣārasadṛśākṛtim |
ghakāraṃ sitavarṇaṃ tu daśanasthānasaṃśritam || 534 ||
[Analyze grammar]

ṅakāraṃ cibukoddeśe śaradgaganasannibham |
cakāraṃ raktavarṇaṃ ca kṛkāṭīgocare nyaset || 535 ||
[Analyze grammar]

chakāraṃ pṛṣṭhabhāge tu jvalitānalasannibham |
jakāraṃ kaṭideśasthaṃ kāñcanādrisamaprabham || 536 ||
[Analyze grammar]

jhakāramūrumūle tu śuddhasphaṭikasannibham |
ñakāraṃ pādagulphāgre pajharāgasamaprabham || 537 ||
[Analyze grammar]

ṭakāraṃ bhrūyugagataṃ tuṣārasadṛśākṛtim |
ṭhakāraṃ netrayorbrahnan raktavarṇaṃ mahāpramam || 538 ||
[Analyze grammar]

ḍakāraṃ gaṇḍayoścaiva pītavarṇaṃ mahādyutim |
ḍhakāraṃ hanuyugmasthamindranīlasamaprabham || 539 ||
[Analyze grammar]

ṇakāraṃ kucayugme tu haritālasamadyutim |
takāraṃ śravasoryugme pravālopalasannibham || 540 ||
[Analyze grammar]

thakāraṃ skandhayugale campakaprasavākṛtim |
dakāraṃ bhujayormadhye jvalitānalasannibham || 541 ||
[Analyze grammar]

dhakāraṃ tu prakoṣṭasthaṃ khadyotacayadīdhitim |
nakāraṃ karayornyasya pajhapatrasamadyutim || 542 ||
[Analyze grammar]

pakāraṃ romakūpasthaṃ palājñadalasannibham |
phakāraṃ kakṣabhāgasthaṃ sandhyābhrasadṛśaprabham || 543 ||
[Analyze grammar]

bakāraṃ pārśvayugme tu pūrṇacandrasamaprabham |
bhakāraṃ sakthideśasthaṃ nīlāñjanacayopamam || 544 ||
[Analyze grammar]

makāraṃ piṇḍikāsaṃśthaṃ śaradghaganasannibham |
yakāraṃ pāñcajanye tu dhūmravarṇaṃ ca vinyaset || 545 ||
[Analyze grammar]

rakāraṃ ca sahasrāre raktapaṅkajasannibham |
lakāraṃ ca gadāyāṃ vai saudāminisamaprabham || 546 ||
[Analyze grammar]

vakāramaravinde tu śāradābhrasamaprabham |
śakāraṃ śoṇite nyasya amṛtābhāsavigraham || 547 ||
[Analyze grammar]

ṣakāramasthinicaye śaśaśoṇitasannibham |
sakāraṃ māṃsadeśe tu himakundasamaprabham || 548 ||
[Analyze grammar]

hakāraṃ prāṇadeśasthaṃ śuddhasphaṭikavigraham |
kṣakāraṃ sarvatovyāptaṃ sūryavaiśvānaraprabham || 549 ||
[Analyze grammar]

athavā mātṛkānyāsamevameva samācaret |
akāraṃ tālau vinyasya mukhe cākārameva ca || 550 ||
[Analyze grammar]

iṅa locanayornyasya uū śravaṇayostathā |
ṛṛ nāsāpuṭe caiva lṛlṛ gaṇḍadvaye tathā || 551 ||
[Analyze grammar]

eai daśanapaṅktau ca o au oṣṭhagatau smaret |
aṃ ityeva lalāṭe tu visargaṃ rasane tathā || 552 ||
[Analyze grammar]

yakāraṃ tvaggataṃ nyasya rephaṃ cakṣuṣi vinyaset |
lakāraṃ nāsikāyāṃ tu vakāraṃ daśanāgrataḥ || 553 ||
[Analyze grammar]

śrotre śakāraṃ vinyasya ṣakāramudare tathā |
sakāraṃ kaṭideśe tu hakāraṃ hṛdaye tathā || 554 ||
[Analyze grammar]

kṣakāraṃ nābhideśe tu vinyasedadvijasattama |
pavargo bāhurekastu tavargastu dvitīyakaḥ || 555 ||
[Analyze grammar]

ṭavargaśca cavargaśca jaṅghādvayamudāhṛtam |
kavargoṅgulayaḥ sarvā vijñātavyā dvijottama || 556 ||
[Analyze grammar]

evaṃ hi varṇasandhānaṃ kṛtvā caiva tataḥ param |
āmūrdhnaścaraṇāntaṃ ca vinyaseddvādaśākṣaram || 557 ||
[Analyze grammar]

aṅgopāṅgasthitiṃ kuryāt sthāneṣu hṛdayādiṣu |
cakrādivainateyāntaṃ prāgvannyastvā krameṇa tu || 558 ||
[Analyze grammar]

sarvān lāñchanamantrāṃstu tato dāmodarādikān |
tacchaktikāṃstathā mantrān pūrvavadviniveśayet || 559 ||
[Analyze grammar]

upasaṃhṛtipūrvāntaṃ sarvaṃ kṛtvā krameṇa tu |
tatastatparamaṃ brahna hṛdisthaṃ pūrvavat smaret || 560 ||
[Analyze grammar]

tatastu mantrasandhānaṃ kṛtvā pūrvoktavartmanā |
sahasraśirasaṃ daivamityādīn pāṭhayet kramāt || 561 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sthūlānusandhānametatte kathitaṃ mayā |
eṣu prokteṣu viprendra sandhāneṣu parādiṣu || 562 ||
[Analyze grammar]

sandhānamekaṃ kṛtvā tu gururicchānurūpataḥ |
tato'rcayitvā deveśaṃ śayane bimbavṛttikam || 563 ||
[Analyze grammar]

sāṃsparśikairāsanādyairvividhairaupacārikaiḥ |
hṛdayaṅgamasaṃjñaiśca madhuparkādibhirdvija || 564 ||
[Analyze grammar]

paramānnādibhiścānnaiḥ pavitraiḥ pānakaistathā |
anyaiśca vividhairbhogairyathā cānukrameṇa tu || 565 ||
[Analyze grammar]

sarvaṃ tu saṃpradānāntaṃ kṛtvā paścāttu maṇḍale |
sannidhīkṛtya saṃpūjya mahatā vibhavena tu || 566 ||
[Analyze grammar]

agnau santarpayet sāṅgaṃ samitsaptakapūrvakam |
juhuyurmūrtipāścāpi sve sve kuṇ‍ḍe yathākramam || 567 ||
[Analyze grammar]

prāgādidikṣu kuṇḍeṣu krameṇa samidhaḥ smṛtāḥ |
palāśavakṣakhadirabimvodumbarabhūruhām || 568 ||
[Analyze grammar]

āgneyādividikṣu syuḥ pippalaplakṣasaṃbhavāḥ |
nyagrodhaprabhavāścaiva kāśmaryaprabhavāstathā || 569 ||
[Analyze grammar]

palāśasamidho'nyatra bhūyasāṃ parikalpane |
uktābhāve tu sarvatra pālāśyaḥ samidho matāḥ || 570 ||
[Analyze grammar]

catasro dhenavaḥ sthāpyā dakṣiṇasyāmudaṅmukhāḥ |
gaṅgāsarasvatīgodāyamunārūpadhāriṇī || 571 ||
[Analyze grammar]

dugdhaistadīyaiḥ śrapaṇaṃ carūṇāmāhutīstathā |
śrapayet payasā pūrve śālitaṇḍulamāḍhakam || 572 ||
[Analyze grammar]

kṛsarairdakṣiṇāgnau tu pāścātye gulamiśritam |
udīcyāgnau haridrānnaṃ śuddhānnamitarāgniṣu || 573 ||
[Analyze grammar]

pratyekaṃ śatamaṣṭau ca homāḥ syuḥ samidādibhiḥ |
tadardhaṃ vātha pādaṃ vā deśakālānurūpataḥ || 574 ||
[Analyze grammar]

tilaśāliyavāveṇurhomavījānyanukramāt |
tilairitarakuṇḍeṣu tairvā sarvatra kalpayet || 575 ||
[Analyze grammar]

svamūrtikumbhānmantreṇa jalamuddhṛtya bhājane |
bimbamūrdhni kramāddeyaṃ sarvairekāyanādikaiḥ || 576 ||
[Analyze grammar]

caturdarbhakṛtanaiva kūrcena tu tato dvija |
palāśakhadirāśvatthabilvaśākhābhirambubhiḥ || 577 ||
[Analyze grammar]

siñceyurmūrtipāḥ samyagvedikākalaśaiḥ sthitaiḥ |
ācāryaḥ koṇadeśasthaistoyairvetasaśākhayā || 578 ||
[Analyze grammar]

santarpayitvā tadanu mantraṃ saparivārakam |
ājyādinā prabhūtena datvā pūrṇāhutiṃ tataḥ || 579 ||
[Analyze grammar]

dīkṣāvidhikrameṇaivaṃ sakalāṃ tatvapaddhatim |
saṃśodhya parabhāgasthastvācāryaḥ susamāhitaḥ || 580 ||
[Analyze grammar]

bhagavantaṃ kṛte tvevaṃ bimbasthaṃ śrāvayet kramāt |
manasā suviśuddhena idaṃ mantramupasthitaḥ || 581 ||
[Analyze grammar]

tvayā sannihitenātra bhavitavyamadhokṣaja |
matpūrvāṇāṃ hi bhaktānāṃ siddhihetornirañjana || 582 ||
[Analyze grammar]

tataḥ sa bhagavānmantraḥ prabuddhaḥ kamalekṣaṇaḥ |
bimbamutthāpayan dhyāyedācāryeṇa tu saṃmukham || 583 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā tu pādapatanaṃ aṣṭāṅgena tu sādhakaḥ |
bimbātmanā prayātānāṃ kṣmādīnāmaṅgarūpiṇām || 584 ||
[Analyze grammar]

āpādane'pi pūrṇārthaṃ piṇḍībhūtārthameva ca |
ārambhādeva jātānāṃ chidrāṇāṃ śamane tu vai || 585 ||
[Analyze grammar]

āpyāyanārthaṃ mantrāṇāṃ dravyairhomaṃ samācaret |
dviṣaṭkenāhutīnāṃ ca ekaikena caturhṛdā || 586 ||
[Analyze grammar]

ācāṅghrerjānuparyantaṃ spṛṣṭvājyaṃ homayet purā |
ānābhijānudeśācca tathaiva juhuyāddadhi || 587 ||
[Analyze grammar]

nābherākaṇṭhataḥ kṣīrāmāmūrdhnaḥ kaṇṭhato madhu |
saṃmiśraya juhuyāt sarvaṃ spṛṣṭvā dehaṃ tu cākhilam || 588 ||
[Analyze grammar]

datvā ghṛtena vai paścāt pūrṇāṃ mūlena tatparam |
saṃskṛtya bimbavat pīṭhaṃ bhinnaṃ brahnaśilāṃ tathā || 589 ||
[Analyze grammar]

prāṇābhimānadevaṃ vā yasya yo vihitastu vai |
veṣṭhayitvāmbaraiścitraiscakramantreṇa vai tataḥ || 590 ||
[Analyze grammar]

kāryo brahnaśilāhomaḥ śatāṣṭādhikasaṃkhyayā |
gāyatrībhistadardhaṃ ca bahvṛcādyaiḥ pṛthak pṛthak || 591 ||
[Analyze grammar]

ajasya nābhāvityādimantrairekāyanaistataḥ |
adhvādi bhūtamūrtiṃ tu bhogyaṃ vāpyapṛthak sthitam || 592 ||
[Analyze grammar]

devatānāṃ tvadhiṣṭhānaṃ pīṭhaṃ kṛtvā tu buddhigam |
hotavyaṃ praṇavenaiva svayaṃ vyāhṛtibhistataḥ || 593 ||
[Analyze grammar]

aparairbalamantreṇa praṇavāntena lāṅgalin |
tato havanamantreṇa tarpaṇīyaṃ tadeva hi || 594 ||
[Analyze grammar]

svanāmnā praṇavenaiva svāhāntenāparaistathā |
saṃrodhastarpitānāṃ ca kāryaḥ pūrṇāntameva hi || 595 ||
[Analyze grammar]

sāmmasā viṣṭareṇaiva bhāvena sajapena tu |
sarvaiḥ svakasya devasya svakīyāsu ca mūrtiṣu || 596 ||
[Analyze grammar]

śabdātmikāsu mūrtāsu tadvacchutimayasya ca |
prāsādasyātha paritaḥ kuṇḍeṣvaṣṭāsu ca kramāt || 597 ||
[Analyze grammar]

kuṇḍasaṃskārapūrvaṃ tu sarvaṃ kṛtvā tu mūrtipaiḥ |
havanaṃ vidhivat kuryāddravyaiḥ pūrvoditaiḥ kramāt || 598 ||
[Analyze grammar]

kṛtvaivaṃ ca tadā dikṣu mūrtipān viniveśya ca |
pārśvadeśe tu kuṇḍānāṃ tarpayet pāyasena tu || 599 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇāṃ ca yathāśakti dadyāddhemādikīṃ tataḥ |
gṛhītvā dakṣiṇāṃ mantraḥ prīṇanīyastu taistataḥ || 600 ||
[Analyze grammar]

bimvasya nikaṭe sthitvā imaṃ mantramudīrayet |
prāpte lagnodaye vipra sanniroddhya jagadgurum || 601 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇaṃ kṣamasva bhagavan sarvajña karuṇātmaka |
niveśayāmi te yāvat prāsāde brahnapīṭhikām || 602 ||
[Analyze grammar]

atha nidrāyamāṇaṃ tu devaṃ stutvāvakuṇṭhya ca |
arcayitvā namaskṛtya tatra sarvān praveśayet || 603 ||
[Analyze grammar]

viprānekāyanān vāpi tathā vai bhavṛcādikān |
svasvaśākhotthitān mantrān pāṭhayet kramayogataḥ || 604 ||
[Analyze grammar]

stutipāṭhakapūrvāṃśca nṛttagītaparāyaṇān |
vīṇāveṇumṛdaṅgādīnitarāṃśca praveśayet || 605 ||
[Analyze grammar]

vidiksthān praṇave jāpe mūrtipāṃstu nivedayet |
diksthitān mūrtipān vipra dvādaśārṇe nivedayet || 606 ||
[Analyze grammar]

rakṣāmudrāṃ tataḥ kṛtvā darśayet sarvadikṣvatha |
śāyayeddarbhaśayyāyāṃ yajamānamupoṣitam || 607 ||
[Analyze grammar]

sthaṇḍile svapnasiddhyarthaṃ prākaśiraskaṃ tato dvija |
evaṃ kṛtvādhivāsaṃ tu jāgareṇa nayedguruḥ || 608 ||
[Analyze grammar]

prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ kṛtvā snānādikāḥ kriyāḥ |
pratiṣṭhāmārabhet paścāddeśikaḥ śāstravittamaḥ || 609 ||
[Analyze grammar]

prabuddhaṃ yajamānaṃ tu svapnaṃ pṛcchecchubhāśubham |
tatrāśubhopaśāntyarthaṃ tadānīṃ juhuyādguruḥ || 610 ||
[Analyze grammar]

śataṃ sahasraṃ sāṣṭaṃ vā yathāśaktyathavā dvija |
madhvājyakṣīrasaṃmiśrān saphalāṃśca tilānapi || 611 ||
[Analyze grammar]

astrasaṃpuṭitenaiva nāmnā svāhānvitena ca |
doṣaṃ jahi jahītyeva padaṃ nāmānasānakam || 612 ||
[Analyze grammar]

kevalenāthavājyena siṃhamantreṇa homayet |
evaṃ duḥsvapnaśāntiṃ tu kṛtvā sthāpanamācaret || 613 ||
[Analyze grammar]

prāsādaṃ darbhaśākhābhirbahirantaśca mārjayet |
vikīrya sākṣataṃ puṣpaṃ gugguluṃ dhūpayet punaḥ || 614 ||
[Analyze grammar]

sahamūrtidharairvipra śilpibhiścātha deśikaḥ |
sārghyapuṣpākṣatakaraḥ prāsādāntaṃ vrajettataḥ || 615 ||
[Analyze grammar]

hanyāt siddhāryakaistatsthān vighnānastrābhimantritaiḥ |
prāṅbhadhye vidhinānena śvabhraṃ vā sāmprataṃ khanet || 616 ||
[Analyze grammar]

tadarthaṃ garbhagehaṃ tu sūtrapātairvibhājayet |
tadvidhānaṃ muniśreṣṭha yathāvadavadhāraya || 617 ||
[Analyze grammar]

prāsāda ekadvāre tu garbhamānaṃ viniścitam |
dvārāt paścimabhittyaṃtaṃ dakṣiṇottaramāyatam || 618 ||
[Analyze grammar]

saptadhā vibhajet samyak paiśācaḥ prathamaḥ smṛtaḥ |
dvitīyo mānuṣo bhāgastṛtīyo devasaṃjñitaḥ || 619 ||
[Analyze grammar]

vrāhnaścaturtho vijñeyaḥ kramādanye trayastathā |
devamānuṣapaiśācā vijñeyā dvijasattama || 620 ||
[Analyze grammar]

athavā navadhā kuryāddakṣiṇottaramāyatam |
paiśācaḥ prathamo bhāgo dvitīyo mānuṣaḥ smṛtaḥ || 621 ||
[Analyze grammar]

tṛtīyaśca caturthaśca bhāgau daivikasaṃjñakau |
brāhnastu pañcamo bhāgo veditavyastataḥ param || 622 ||
[Analyze grammar]

daivamānuṣapaiśācāścatvāro'nye krameṇa tu |
prāsāde tu caturdvāre caturdikṣu samaiḥ padaiḥ || 623 ||
[Analyze grammar]

vibhajet saptadhā madhye bhāgaḥ syādbrāhnasaṃjñitaḥ |
divyamānuṣapaiśācāḥ kramāt paṅktikrameṇa tu || 624 ||
[Analyze grammar]

athavā cāṣṭadhā kṛtvā madhye brāhnaṃ catuṣpadam |
divyādisaṃjñitaṃ vipra kramāt paṅtitrayaṃ bhavet || 625 ||
[Analyze grammar]

athavā navadhā garbhaṃ vibhajet sarvadikpadaiḥ |
madhyamaṃ tu bhavedbrāhnaṃ divyaṃ paṅaktidvayena vā || 626 ||
[Analyze grammar]

divyabrāhnaṃ bhavet paṅktyā paṅktyā daivikasaṃjñitam |
mānuṣaṃ tadbahiḥ paṅktyā paiśācaṃ tadbahirbhavet || 627 ||
[Analyze grammar]

yadvā dviraṣṭadhā bhaṅktvā brāhnamadhye catuṣpadam |
divyabrāhnaṃ bahiḥ paṅaktyā divyaṃ paṅktitrayeṇa ca || 628 ||
[Analyze grammar]

paṅktidvayaṃ mānuṣaṃ syāt paiśācaṃ paṅktijaṃ bhavet |
ekadvāre'pi bhavane evaṃ vā parito srajet || 629 ||
[Analyze grammar]

caturdvīre'pi bhavane brāhnākhye madhyame pade |
caturdigvīkṣamāṇasya sthāpanaṃ caturātmanaḥ || 630 ||
[Analyze grammar]

prāsāda ekadvāre tu ekaberaṃ dvijottama |
brāhnadaivikabhāgābhyāṃ daivamānuṣayostu vā || 631 ||
[Analyze grammar]

brāhne vā daivike vātha tasmin divyāśrite tu vā |
mānuṣāśritadaive vā sthāpayet phalabhedataḥ || 632 ||
[Analyze grammar]

caturdvāre tu bhavane bahuberaṃ niveśayet |
vibudhabrahnabhāgābhyāṃ divyamānuṣayostu vā || 633 ||
[Analyze grammar]

brāhnādimānuṣānteṣu triṣu bhāgeṣu vā dvija |
brāhnāśrite tu divye vā tasmin vā mānuṣāśrite || 634 ||
[Analyze grammar]

sapīṭhabimbamānānāṃ bṛhatvasyānurūpataḥ |
caturdvāre tu bhavane brāhna eva bhavet sadā || 635 ||
[Analyze grammar]

brāhnādimānuṣānteṣu triṣu bhāgeṣu cottamam |
śayanaṃ brāhnadivyābyāṃ madhyamaṃ tvadhamaṃ smṛtam || 636 ||
[Analyze grammar]

divyamānuṣabhāgābhyāmevaṃ viddhi tridhā sthitam |
brāhne vā brāhnadivye vā divye vā brahnasaṃśrite || 637 ||
[Analyze grammar]

divyamānuṣayorvāpi divye vā mānuṣāśrite |
āsanaṃ vihitaṃ vipra sthāne'pyevaṃ vidhīyate || 638 ||
[Analyze grammar]

yānagaṃ sthāpayedbrāhne divyamānuṣayostu vā |
ekaberavidhāne tu tadagre bhāgayordvayoḥ || 639 ||
[Analyze grammar]

ārādhanārthato vediṃ sthāpayenmunipuṅgava |
yadā cotsavabimbādibimbānāṃ saṃsthitistadā || 640 ||
[Analyze grammar]

agrapīṭhopagaṃ bhāgaṃ tṛtīyaṃ vā samaiḥ padaiḥ |
saptāṣṭanabadhā vāpi bhajedbhittidvayāntare || 641 ||
[Analyze grammar]

dviraṣṭadhā vā madhye tu kramādbhāgatrayaṃ tyajet |
catuṣkaṃ tritayaṃ ṣaṭkaṃ tataḥ śeṣeṣu dakṣiṇe || 642 ||
[Analyze grammar]

sthāpayedautsavaṃ bimbaṃ devīyuktaṃ tu vāmataḥ |
bhāgeṣu kramaśo vipra tīrthabimbasamanvitam || 643 ||
[Analyze grammar]

bimbaṃ nityotsavārthaṃ ca tathā śayanakautukam |
nimittasnapanārthaṃ ca bimba taṃruṇakautukam || 644 ||
[Analyze grammar]

ārādhanārthaṃ devasya madhye bhāgadvayorapi |
snapane mūlabimbasya kriyamāṇe bahūdakaiḥ || 645 ||
[Analyze grammar]

yathā cautsavabimvādyāḥ snānīyajalabindubhiḥ |
na spṛśyate tathā teṣāṃ sthāpanaṃ tu samācaret || 646 ||
[Analyze grammar]

saṃkaṭe sati taddeśe bāhye tu mukhamaṇḍape |
sthāpayet sarvabimbāni tatrāpi sati saṃkaṭe || 647 ||
[Analyze grammar]

prathamāvaraṇe vāpi dvitīyāvaraṇe'pi vā |
sthānaṃ suvistṛtaṃ kṛtvā prāsādāgraṃ ca varjyadik || 648 ||
[Analyze grammar]

diktraye'bhimate kuryād vidikṣvabhimateṣu vā |
khalūrikāpradeśe vā sudeśe suparīkṣite || 649 ||
[Analyze grammar]

sthāpayedvidhinā yātrābimbaṃ devīsamanvitam |
anyāni sarvabimbāni bahi rna sthāpayet vkacit || 650 ||
[Analyze grammar]

śāstrajño deśikendrastu bahuberavidhāvapi |
nimittasnapanādau tu yogye bṛhati sattama || 651 ||
[Analyze grammar]

sthāpite mūlabimbe tu evameva samācaret |
vinā vai karmabimbaṃ ca bimbaṃ nityotsavārthataḥ || 652 ||
[Analyze grammar]

ubhayaṃ sthāpayennityaṃ prāsādābhyantare vkacit |
ayogye mūlabimbe tu sadā snapanakarmaṇi || 653 ||
[Analyze grammar]

yātrābimbādibimbāni sadā garbhagṛhāntare |
sarvāṇi sthāpanīyāni na bāhye tu kadācana || 654 ||
[Analyze grammar]

bahuberavidhau bhāge tadagre saptabhājite |
bhāgamekaṃ parityajya dakṣiṇe'tha padadvaye || 655 ||
[Analyze grammar]

sthāpayedautsavaṃ bimbaṃ caturthe snapanāspadam |
karmabimbaṃ ca tadvāme tīrthabimbādiyojanam || 656 ||
[Analyze grammar]

vediḥ sthāpyā tadanyasmin bhāge bhāgadvayo'pi vā |
paiśācamathavāpyagre tyaktvā bhāgadvayorapi || 657 ||
[Analyze grammar]

sthāpya bimbaṃ tadūrdhve tu karmabimbasya cāspadam |
tasya dakṣiṇapārśve tu yātrāmūrtiṃ tu vinyaset || 658 ||
[Analyze grammar]

vāmapārśve tato'nyeṣāṃ sthāpanaṃ vihitaṃ bhavet |
aṣṭadhā navadhā bhākte sthāpayetaṃ pañcame pade || 659 ||
[Analyze grammar]

karmabimbaṃ tu navame pade ṣoḍaśabhājite |
anyeṣāṃ sarvabimbānāṃ prāgvat sthāpanamācaret || 660 ||
[Analyze grammar]

mūlabimbe śayāne tu viśeṣaḥ kathyate śrṛṇu |
saptabhākte'grabhabhāge tu prāgvadbhittidvayāntare || 661 ||
[Analyze grammar]

dattvā dakṣiṇabhāge tu bhāgānāṃ tu catuṣṭayam |
sthāpayet pañcame vāpi caturthe karmakautukam || 662 ||
[Analyze grammar]

aṣṭhadhā navadhā bhākte ṣaṣṭhe vā pañcame'pi vā |
agre dviraṣṭadhā bhākte dvādaśaikādaśe tu vā || 663 ||
[Analyze grammar]

daśame navame vāpi sthāpayet karmakautukam |
dakṣiṇottarayoḥ prāgvadanyeṣāṃ nyasanaṃ bhavet || 664 ||
[Analyze grammar]

ārādhanārthato vediḥ sthāpanīyā tu pūrvavat |
paritaḥ saptadhā bhakte navadhāṣṭadviraṣṭadhā || 665 ||
[Analyze grammar]

mūlabimbāgrataḥ paṅktyā dvitīyāyāmathāpi vā |
sarveṣāṃ karmabimbānāṃ prāgvat sthāpanamācaret || 666 ||
[Analyze grammar]

sthāpanīyā ca viprendra prāgvadarcanavedikā |
pīṭhoparyapi vā devaṃ yaṃ tvārādhayate sadā || 667 ||
[Analyze grammar]

madhye ratnopalaṃ pīṭhe nyastvordhve sthāpayettu tām |
devīsamanvitaṃ yatra sathāpanaṃ bhavati dvija || 668 ||
[Analyze grammar]

mūlabimbasya pārśve tu pīṭhadeśaṃ visṛjya ca |
sapīṭhānāṃ tu devīnāṃ sthāpanaṃ tu samācaret || 669 ||
[Analyze grammar]

ekā savye dakṣiṇe vā sthāpyā dve dakṣavāmayoḥ |
catasrastu krameṇaiva sthāpyā dakṣiṇavāmayoḥ || 670 ||
[Analyze grammar]

prāsāde calabimbaṃ tu sthāpyate yatra sattama |
madhye vediṃ tu saṃsthāpya tadūrdhve sthāpayettu tat || 671 ||
[Analyze grammar]

yadvā divye mānuṣe vā pīṭhaṃ sthāpya tadūrdhvataḥ |
sanniveśya ca tadbimbaṃ pūjākāle hyupasthite || 672 ||
[Analyze grammar]

madhye bhadrāsanaṃ nyastvā tadūrdhve viniveśya ca |
tat pūjayitvānudinaṃ bhūyaḥ pīṭhopari nyaset || 673 ||
[Analyze grammar]

svayaṃvyakte vimānādau sthāne siddhapratiṣṭhite |
munimukhyaistu tatraivaṃ viśeṣaṃ śrṛṇu sattama || 674 ||
[Analyze grammar]

sapīṭhaṃ bhagavadbimbaṃ mūlākhyaṃ sthāpitaṃ purā |
deśe yāvati taddeśadvārayorantaraṃ tu yat || 675 ||
[Analyze grammar]

tat tridhā susamaṃ kṛtvā ārabhya dvārapārśvataḥ |
paiśācaṃ mānuṣaṃ divyaṃ kramādbhāgatrayaṃ bhavet || 676 ||
[Analyze grammar]

dakṣabhitteḥ samārabhya divyabhāgaṃ bhajet samam |
saptadhā vāmabhittyantaṃ tato vai dakṣiṇāditaḥ || 677 ||
[Analyze grammar]

pañcame vā caturthe vā sthāpayet karmakautukam |
tasya dakṣiṇapārśve tu lakṣamīpuṣṭisamanvitam || 678 ||
[Analyze grammar]

sthāpayedautsavaṃ bimbaṃ vāmapārśve niyojayet |
anyāni sarvabimbāni yathāvat kramayogataḥ || 679 ||
[Analyze grammar]

dvārāt paścimabhityantaṃ yadvā kṛtvā tu saptadhā |
santyajya dvārapārśve tu bhājayed dvitayaṃ punaḥ || 680 ||
[Analyze grammar]

tṛtīyaṃ daivikaṃ sapta kṛtvā bhittidvayāntare |
karmabimbādibimbānāṃ pūrvavat sthāpanāspadam || 681 ||
[Analyze grammar]

tatrāpi śayane vipra vidhānamavadhāraya |
pañcame ṣaṣṭhabhāge vā karmabimbaṃ niyojayet || 682 ||
[Analyze grammar]

anyeṣāṃ sarvabimbānāṃ pūrvavat sthāpanaṃ bhavet |
svayaṃvyakte caturdvāre paritaḥ saptadhā bhaje t || 683 ||
[Analyze grammar]

paiśācaṃ mānuṣaṃ tyaktvā tṛtīye daivike pade |
agrabhāge tu saumye vā īśvaraprāgvaśena tu || 684 ||
[Analyze grammar]

īśānadivyabhāge vā karmabimbaṃ niyojayet |
yatra prāsādagarbhe tu ekasmin nyasya pīṭhake || 685 ||
[Analyze grammar]

caturo vāsudevādyānathavā keśavādikān |
prādurbhāvasamūhaṃ vā paṅktirūpeṇa yojayet || 686 ||
[Analyze grammar]

divyakrameṇa tatrāyaṃ viśeṣaḥ kathyate śrṛṇu |
dvārādibhittiparyantaṃ dakṣiṇottaramāyate || 687 ||
[Analyze grammar]

vibhakte saptadhā garbhe brāhnādiṣu padeṣu ca |
sthāpayet paṅktirūpeṇa pūrvoktenaiva vartmanā || 688 ||
[Analyze grammar]

tatrāpi dakṣiṇāśādisthāpayeduttarāntimam |
yatra cāvṛtirūpeṇa sthāpayettatra saptadhā || 689 ||
[Analyze grammar]

vibhakte parito garbhe madhye brāhne niyojayet |
pradhānamūrtiṃ parito divye vā mānuṣe dvayoḥ || 690 ||
[Analyze grammar]

anyāśca sakalā mūrtīḥ sthāpayedāvṛtikramāt |
caturvyūhapratiṣṭhāyāṃ vāsudevaṃ tu madhyame || 691 ||
[Analyze grammar]

tadbahirdivyapaṅktau tu saṃkarṣaṇaṃ tu dakṣiṇe |
pradyumnaṃ paścime bhāge aniruddhaṃ tathottare || 692 ||
[Analyze grammar]

svasvakāraṇasaṃyuktaṃ mūrtyantaragatasya ca |
cāturātmyacatuṣkasya evameva niyojayet || 693 ||
[Analyze grammar]

cāturātmyeṣu navasu navamūrtimayeṣu ca |
ādye madhye vāsudevaṃ prāgādye dikcatuṣṭaye || 694 ||
[Analyze grammar]

vāsudevādicatvāraḥ sthāpanīyāḥ krameṇa tu |
pañcamūrtipratiṣṭhākhye dvitaye madhyame pade || 695 ||
[Analyze grammar]

vāsudevaṃ tato divye saṃsthāpyā dikcatuṣṭaye |
nārāyaṇāntāścatvāraḥ saṃkarṣaṇapurassarāḥ || 696 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kramāt pratiṣṭhānamācaret saptake'pi ca |
navamūrtipratiṣṭhāyāṃ vāsudevaṃ tu madhyame || 697 ||
[Analyze grammar]

tadvahirdivyabhāgasthapadeṣvaṣṭāsu ca kramāt |
aṣṭau saṃkarṣaṇādyāśca varāhāntāśca mūrtayaḥ || 698 ||
[Analyze grammar]

keśavādipratiṣṭhāyāṃ bāsudevaṃ tu madhyame |
vibhajya divyabhāgaṃ tu dvādaśāroktavartmanā || 699 ||
[Analyze grammar]

prāgādi sthāpayeddevān keśavādyāṃstu dvādaśa |
yadvā mānuṣapaṅktau tu koṇabhāgacatuṣṭayam || 700 ||
[Analyze grammar]

saṃtyaktvā'nyeṣu bhāgeṣu prāgādi sthāpayet kramāt |
saṃkaṭe sati vai kuryāddivyamānuṣayorapi || 701 ||
[Analyze grammar]

ekabere samuditasthānabhedāt phalaṃ śrṛṇu |
brāhnabhāge tu mokṣaḥ syāddivye sthānābhivṛddhikṛta || 702 ||
[Analyze grammar]

bhogamokṣaphalāvāptirvrāhne divyasamāśrite |
divyabhāgaphalāvāptirmānuṣāśritadaivike || 703 ||
[Analyze grammar]

daivamānuṣabhāgācca tvaihikāmuṣmikaṃ phalam |
vibudhabrahnabhāgācca saihikaṃ tu guṇāṣṭakam || 704 ||
[Analyze grammar]

bahuberavidhāne tu phalabhedaṃ śrṛṇu dvija |
jñānādiguṇaṣaṭkasya prāptirbrahnapade bhavet || 705 ||
[Analyze grammar]

sarvakāmaphalaprāptirdaivike brahnasaṃśrite |
vibudhabrahnabhāge ca divyamānuṣayorapi || 706 ||
[Analyze grammar]

mānuṣāśritadivye ca pūrvamevoditaṃ phalam |
brāhnādimānuṣānteṣu bhāgeṣu sthāpane sati || 707 ||
[Analyze grammar]

sthānasya yajamānasya vṛddhiḥ syādrājarāṣṭrayoḥ |
karmārcāsthāpane vipra phalabhedastu kathyate || 708 ||
[Analyze grammar]

brāhne saptavibhakte tu caturthe sthāpanaṃ bhavet |
mokṣadaṃ pañcame bhāge tatsāmīpyaphalapradam || 709 ||
[Analyze grammar]

aṣṭadhā pravibhakte tu pañcame tu guṇāṣṭakam |
sthāpanaṃ ṣaṣṭhabhāge tu tatsālokyaphalapradam || 710 ||
[Analyze grammar]

navadhā pravibhakte tu evameva bhavet phalam |
tasmin ṣoḍaśadhā bhakte navame guṇaṣaṭkadam || 711 ||
[Analyze grammar]

daśame sthāpanaṃ vipra dvādaśaikādaśepi ca |
viṇṇulokapadāvāsamacirāt saṃprayacchati || 712 ||
[Analyze grammar]

daivike saptabhakte tu caturthe sthāpanaṃ dvija |
sadvivekaṃ ca dharmaṃ ca saumanasyaṃ prayacchati || 713 ||
[Analyze grammar]

sthāpanaṃ ṣaṣṭhabhāge tu puṣṭisaubhāgyavardhanam |
apamṛtyujayaṃ dadyādbalotsāhasamṛddhikṛt || 714 ||
[Analyze grammar]

vibhakte navadhā ta sminnevameva bhavet phalam |
dviraṣṭadhā vibhakte tu nabame sthāpanaṃ dvija || 715 ||
[Analyze grammar]

divyabhogaphalāvāptiṃ prayacchatyacireṇa tu |
daśamaikādaśe bhāge dvādaśe ca niyojanam || 716 ||
[Analyze grammar]

dhanadhānyasamṛddhiṃ ca bhūmiprāptiṃ dadāti ca |
evaṃ tu parito bhakte brāhnabhāge niyojanam || 717 ||
[Analyze grammar]

śaśvat kaivalyaphaladaṃ agradivyapade tu tat |
bhogapradaṃ tathā caiva valotsāhasamṛddhikṛt || 718 ||
[Analyze grammar]

īśānadivyabhāge tu sthāpanaṃ saṃprayacchati |
āyurārogyamaiśvaryaṃ rājñāṃ vijayameva ca || 719 ||
[Analyze grammar]

sthānasya mahatīṃ vṛddhiṃ tathā janapadasya ca |
sthāpanaṃ saumyadivye tu bhogamokṣaphalapradam || 720 ||
[Analyze grammar]

divyabrahnākhyapaṅktau tu divyavat sthāpanaṃ bhavet |
yatra yatra pade proktaṃ bimbānāṃ sanniveśanam || 721 ||
[Analyze grammar]

tattatsamaṃ dvidhākṛtvā sthāpane hyamṛtāṃśake |
phalānyuktāni sidhyanti āgneye viparītakṛt || 722 ||
[Analyze grammar]

prāsādasyāntare vipra yātrābimbasya yojanam |
sthānasya yajamānasya rājño janapadasya ca || 723 ||
[Analyze grammar]

dadāti mahatīṃ lakṣmīṃ tejaścāpi dine dine |
etadeva phalaṃ vipra madhyamaṃ mukhamaṇḍape || 724 ||
[Analyze grammar]

prathamāvaraṇādau ca sthāne mandaphalaṃ bhavet |
evameva phalaṃ vipra anyeṣāṃ sthāpane'pi ca || 725 ||
[Analyze grammar]

mūlabimbādibimbānāṃ sarveṣāṃ ca mahāmate |
pramādādbuddhipūrvādvā svaṃ svaṃ sthānaṃ yathoditam || 726 ||
[Analyze grammar]

parityajya tadanyasmin sthāne saṃsthāpite sati |
sthānaṃ ca yajamānaśca rājā rāṣṭraṃ vinaśyati || 727 ||
[Analyze grammar]

taddeśavāsinaḥ sarve janā vyādhyādipīḍitāḥ |
bhaveyuḥ syādanāvṛṣṭirdurbhikṣaṃ śatrupīḍanum || 728 ||
[Analyze grammar]

tasmāddhitaiṣī rāṣṭrasya svasya rājñastathaiva ca |
tathā yathoditasthānavyatyayaṃ na samācaret || 729 ||
[Analyze grammar]

pramādālasyapūrveṇa doṣeṇa sthāpane'pi ca |
vyatyayādacalaṃ bimbaṃ varjayitvā tu jaṅgamam || 730 ||
[Analyze grammar]

sve sve yathodite sthāne saṃsthāpya pariṃpūjayet |
viśeṣeṇa svayaṃvyakte siddhādyaiśca pratiṣṭhite || 731 ||
[Analyze grammar]

prāsāde calabimbaṃ tu sve sve sthāne niveśayet |
bhinne prekṣāvaśānmadhye sati bhūyaḥ samācaret || 732 ||
[Analyze grammar]

kṣālite'strāmbunā lipte hṛdā vai candanādinā |
śvabre'dhoghaṭaruddhānāṃ mantrāṇāṃ ca nirodhanam || 733 ||
[Analyze grammar]

pūrvoktena vidhānena dhiyā sve sve'yane tathā |
kṛtvārcanaṃ yathoddiṣṭaṃ pūrṇāntaṃ tatra vinayset || 734 ||
[Analyze grammar]

bāhulyena tu ṣaṭpañcacaturgolakasaṃmitām |
pīṭhādvinirgatāṃ kiñcidbhūtale susthirāṃ śilām || 735 ||
[Analyze grammar]

grastāṃ pīṭhena muktyarthaṃ navarandhrakṛtāṃ purā |
svamantreṇa tu tatrāpi pratiṣṭhāsīti pāṭhayet || 736 ||
[Analyze grammar]

prāgādau prābhavenātha pañcakaṃ pañcakaṃ nyaset |
śilāvaṭeṣu dravyāṇāṃ tatra vajraṃ ca hāṭakam || 737 ||
[Analyze grammar]

haritālamuśīraṃ ca brīhayo dakṣiṇe tvatha |
indranīlamayaścaiva kāsīsaṃ candanaṃ tilāḥ || 738 ||
[Analyze grammar]

muktāphalaṃ ca rajataṃ pāradaṃ cāpyadik tathā |
sahośīrāśca vai mudgāḥ pajharāgamathottare || 739 ||
[Analyze grammar]

kāṃsyaṃ ca rājapāṣāṇa rājendraṃ caṇakaiḥ saha |
viṃśakaṃ vinaysenmadhye pūrvameva tato bahiḥ || 740 ||
[Analyze grammar]

vidikṣvapyayayogena tvevamanyat pṛthak pṛthak |
lohaṃ vaiḍūryapūrvaṃ tu cakrāṅkaṃ cābhrakaṃ tathā || 741 ||
[Analyze grammar]

ṣāṣṭikaṃ tvīśadigvāyoḥ puṣyarāgo harītakā |
gairikaṃ śārikātraiva masūrāṇyatha yātudik || 742 ||
[Analyze grammar]

mahānīlaṃ ca vaṅgaṃ ca tathā pāṣāṇamākṣikam |
yabāḥ sāgarukāścaiva āgneyyāṃ sphaṭikaṃ tathā || 743 ||
[Analyze grammar]

tāmraṃ manaśśilā caiva godhūmāḥ śaṅkhapuṣpikāḥ |
madhye sarvāṇi tadanu tato gartagaṇaṃ tu tat || 744 ||
[Analyze grammar]

lepairācchāditaṃ kṛtvā sāṅgaṃ mantraṃ pade pade |
pūjayitvā yajurvedāṃścamaṣaṭkāṃśca pāṭhayet || 745 ||
[Analyze grammar]

tadūrdhve vinyaset pīṭhaṃ tacchvabhre viniveśya ca |
aṣṭalohamayaṃ cakraṃ tadūrdhve tu mahāmate || 746 ||
[Analyze grammar]

dvādaśākhyāviśeṣokta ādhāro yasya yaḥ svakaḥ |
haimaṃ tadūrdhve kamalaṃ tajjaṃ vā tāmrarameva vā || 747 ||
[Analyze grammar]

yathākramasthitaṃ hyetat pañcakaṃ caturātmani |
nyasedanantaṃ cakrasya mīnakūrmau tu tasya vai || 748 ||
[Analyze grammar]

kūrmānantau tu mīnasya mīnānantau tu tasya ca |
sarvasya vihitaṃ pajhaṃ tasyānantaṃ tu vinyaset || 749 ||
[Analyze grammar]

lakṣmyādīnāṃ ca śaktīnāṃ cakraṃ sthāpanakarmaṇi |
nyasya pūrṇāntikaṃ kṛtvā karmaṇyatra ca tarpaṇam || 750 ||
[Analyze grammar]

Bmaṇ‍ḍape tu khageśasya evameva samācaret |
saha mūrtidharaiḥ prāgvat kāryā darbhodakakriyā || 751 ||
[Analyze grammar]

atha vidhyantaraṃ vakṣye samākarṇaya sāmpratam |
puraiva saṃskṛtāṃ vipra nyasedbrahnaśilāṃ tataḥ || 752 ||
[Analyze grammar]

kiñcitpīṭhatalānnyūnāṃ samāṃ ślakṣṇāṃ dṛḍhāṃ dvija |
kṛtvā navapadāṃ pūrvaṃ pajhaṃ tasyāḥ pade pade || 753 ||
[Analyze grammar]

vilikhya rekhayā samyak khanet sarveṣu karṇikām |
garbhamadhye śilāmānabāhuvyāyāmayoḥ khanet || 754 ||
[Analyze grammar]

tatpūrvasūtramārgeṇa saṃcālyottaradiṅnayet |
śvabhraṃ tatrāpi madye tu śubhaṃ kuryāt ṣaḍaṅgulam || 755 ||
[Analyze grammar]

tasmiṃstu ratnasaṃpūrṇaṃ hemajaṃ vātha tābhrajam |
caturaṅgulamātraṃ tu kalaśaṃ kamburūpiṇam || 756 ||
[Analyze grammar]

hṛnmantreṇa tu saṃmantrya gāyatryā viniveśya ca |
sāpidhānaṃ tu taṃ kṛtvā sudhālepaṃ tathopari || 757 ||
[Analyze grammar]

datvā brahnaśilāṃ nyasyet prāṅnantraparibhāvitām |
vyāpakatvaṃ samālambya svayameva tathā guruḥ || 758 ||
[Analyze grammar]

tāṃ śilāṃ vyāpikāṃ dhyāyedādhārādheyavigrahām |
tatra sarvādhvaganyāsaṃ mūlamantreṇa bhāvayet || 759 ||
[Analyze grammar]

evaṃ tatsannidhiṃ kṛtvā paścāttadupari dvija |
nyāsaṃ ratnādikaṃ kuryādyathā tadavadhāraya || 760 ||
[Analyze grammar]

haimamagniṃ tathānantaṃ rājataṃ hemajāṃ dharām |
aṣṭalohamayaṃ pajhaṃ madhye brahnaśilopari || 761 ||
[Analyze grammar]

prācyādau pajhagarbheṣu kramādīśānagocaram |
vajraṃ ca sūryakāntaṃ ca indranīlaṃ tathaiva ca || 762 ||
[Analyze grammar]

mahānīlaṃ muniśreṣṭha muktāphalamataḥ param |
puṣyarāgaṃ tataścaiva pajharāgamataḥ param || 763 ||
[Analyze grammar]

aiśānye nyasya vaiḍūryaṃ madhyataḥ sphaṭikam nyaset |
prāgādau rajataṃ tāmraṃ trapu vaṅkaṃ ca rītikam || 764 ||
[Analyze grammar]

lohaṃ tathāyasaṃ kāṃsyaṃ madhye hemaṃ niveśya ca |
tālaṃ manaśśilāṃ chinnapiṣṭakaṃ kuṣṭhameva ca || 765 ||
[Analyze grammar]

srotoñjanaṃ tu daradaṃ saurāṣṭrī hemagairike |
madye tu rājapāṣāṇaṃ pāradaṃ cāpi sarvataḥ || 766 ||
[Analyze grammar]

godhūmāṃśca yavān vanyān mudgamāṣāṃstathaiva ca |
caṇakān muniśārdūla kulutthaṃ ca masūrakam || 767 ||
[Analyze grammar]

kramādaṣṭāsu vinyasya madhye siddhārthakāṃstilān |
hrīberaṃ rajanīṃ māṃsīṃ sahadevīṃ vacāṃ tathā || 768 ||
[Analyze grammar]

viṇṇukrāntāṃ balāṃ moṭāṃ śyāmākaṃ śaṅkhapuṣpikām |
prāgādau madyaparyantaṃ vinaysenmūlasantatim || 769 ||
[Analyze grammar]

ratnānāmapyalābhe tu śastaṃ muktāphalaṃ bhavet |
lohānāmapyabhāve tu suvarṇaṃ śasyate param || 770 ||
[Analyze grammar]

dhātūnāmapyalābhe tu haritālaṃ viśiṣyate |
alābhe sarvabījānāṃ śālibījaṃ praśaśyate || 771 ||
[Analyze grammar]

alābhe sarvavastūnāṃ hemaṃ sarvatra vinyaset |
tadabhāve tu rajataṃ nyasenmuktāphalāni vā || 772 ||
[Analyze grammar]

ghṛtena payasā cātha bhāvitena puraiva tu |
pradadyāllepanaṃ vipra sarvagarteṣu caiva hi || 773 ||
[Analyze grammar]

ahataṃ susitaṃ paścāttatropari dukūlakam |
antaḥ ślakṣṇaṃ sudhālepaṃ datvā pīṭhaṃ tu vinyaset || 774 ||
[Analyze grammar]

sandhāya pūrvavattacca śilayā brahnasattama |
pīṭhaśvabhre'tha vinyasya sauvarṇaṃ gāruḍaṃ mahat || 775 ||
[Analyze grammar]

kṣīraṃ dadhighṛtaṃ lājānmadhupuṣpaphalāni ca |
sarvagandhāni viprendra sarvauṣadhiyutāni ca || 776 ||
[Analyze grammar]

bhāvayet pūrvavat pīṭhaṃ dharmādyairakhilairyutam |
cidāsanamayīṃ vyāptiṃ punastatropari nyaset || 777 ||
[Analyze grammar]

hṛdā tu viṣṇugāyatryā ekaikamabhimantrya ca |
vinaysya kuryāddhavanaṃ yasmin yasmiṃstu karmaṇi || 778 ||
[Analyze grammar]

pīṭhanyāsāvadhiṃ yāvattataḥ pūrṇāṃ juhedguruḥ |
caturguṇitasūtreṇa veṣṭayeddevamandiram || 779 ||
[Analyze grammar]

cchādayennavavastreṇa tathā vai darbhamālayā |
tatastu mūrtipaiḥ sārdhaṃ praviśedyāgamaṇḍapam || 780 ||
[Analyze grammar]

pratīkṣellagnakālaṃ tu yāvat kālaṃ na yāti ca |
tāvadvinodairhomaiśca hāsyaiḥ pāṭhaiśca saṃkṣipet || 781 ||
[Analyze grammar]

prāpte lagnodaye vipra śayanasthaṃ prabodhayet |
arghyālabhanamālyādyairarcayitvā tvimaṃ paṭhet || 782 ||
[Analyze grammar]

mantrātman rūpamātmīyamāgneyamupasaṃhara |
samāśrayasva saumyatvaṃ sthityarthaṃ parameśvara || 783 ||
[Analyze grammar]

namastestu hṛṣīkeśa uttiṣṭha parameśvara |
madanugrahahetvarthaṃ pīṭhabhūmiṃ samākrama || 784 ||
[Analyze grammar]

uddhṛtya hṛdayenātha tyaktanidraṃ ca mantrapam |
utthāpya mūrtimantreṇa sahamūrtidharairbalāt || 785 ||
[Analyze grammar]

kumbhaṃ samuddharet sāstraṃ svakuṇḍanikaṭe sthitam |
uddhareyurdiśāhomakartāro maḍgalaiḥ saha || 786 ||
[Analyze grammar]

aṣṭau vidyeśvarān kumbhānācāryaḥ purato vrajet |
śalākāmātrayā'cchinnadhārayā kumbhamudvahan || 787 ||
[Analyze grammar]

yadvā prakṣipamāṇastu ratnāṃśca vividhān bahūn |
nānāvidhaistu kusumairlājādyān miśritān bahūn || 788 ||
[Analyze grammar]

pratimāmudvahanto ye mūrtidhārāstvanantaram |
anye yathā na gaccheyurantarācāryabimbayoḥ || 789 ||
[Analyze grammar]

aṣṭakumbhadharāścānye ye ca maṅgaladhārakāḥ |
paritaste'pi gaccheyuḥ paṭhantaḥ śākunaṃ tathā || 790 ||
[Analyze grammar]

vāgyato yajamānastu kuśapāṇiḥ praṇāmavān |
teṣāṃ vai pṛṣṭhatastvanye gaccheyuḥ paricārakāḥ || 791 ||
[Analyze grammar]

toraṇena ca niṣkramya pradakṣiṇacatuṣṭayam |
kuryāt prāsādapīṭhasya dvārāgre sannirodhya ca || 792 ||
[Analyze grammar]

pādyārghyācamanaṃ datvā hṛnmantreṇa praveśayet |
śākhādyamaspṛśantaṃ ca pāṭhayettadvidastataḥ || 793 ||
[Analyze grammar]

catuścakreti tadanu puramekādaśeti yat |
varmābhimantritenātha dukūlena sitena ca || 794 ||
[Analyze grammar]

pādāmburuhanālaṃ prāk śikhāmantreṇa veṣṭayet |
agnīṣomaau samīkṛtya praṇavādyantakena nu || 795 ||
[Analyze grammar]

mūlamantreṇa pīṭhordhve bimbaṃ saṃsthāpayet sthiram |
dvāramadhyaṃ na santyājyaṃ devasthāpanakarmaṇi || 796 ||
[Analyze grammar]

na tataścāgrataḥ sthāpyaṃ na pārśve na ca pṛṣṭhataḥ |
vāmato mārutaṃ paścāt santyajeddeśikottamaḥ || 797 ||
[Analyze grammar]

pratiṣṭhāliṅgaśabdau ca dvau mantrau pāṭhayet kramāt |
śāntaṃ brahnamayaṃ rūpaṃ svakaṃ samavalambya ca || 798 ||
[Analyze grammar]

yatrāpi kevale brāhne sthāpanaṃ samudīritam |
tatrāpi vāmataḥ kiñciddivyabhāgaṃ samāśrayet || 799 ||
[Analyze grammar]

yato hitārthaṃ sarveṣāṃ nirgataḥ ṣaḍguṇātmanā |
ato brahnapadādīṣat devabhāge samānayet || 800 ||
[Analyze grammar]

mokṣādiphalasiddhīnāṃ prāptaye hyavicārataḥ |
karasthamatha moktavyaṃ kautukaṃ hṛdayena tuṃ || 801 ||
[Analyze grammar]

sarvāṅgamarghyaṃ mantreṇa datvā mūlamanusmaret |
hṛdāstraparijaptena vajrālepena vai tataḥ || 802 ||
[Analyze grammar]

bimbapīṭhaśilānāṃ cāpyekatvenā'caret sthitim |
oṅkāraṃ pūrvamuccārya guruḥ praṇatamastakaḥ || 803 ||
[Analyze grammar]

ārādhito'si bhagavan sādhakānāṃ hitāya ca |
tvayāpyanugrahārthaṃ ca vastavyamiha sarvadā || 804 ||
[Analyze grammar]

tvaṃ tiṣṭhasi prabho yatra tatra siddhirna dūrataḥ |
bhavedvai sādhakendrāṇāmityuktaṃ purā tvayā || 805 ||
[Analyze grammar]

tasmāddhruvaḥ sadā tuṣṭaḥ sānukampaḥ paro mahān |
sadāpyanugrahaparastiṣṭhasvācandratārakam || 806 ||
[Analyze grammar]

evamuktā tato dadyādarghyaṃ śirasi pādayoḥ |
mūlabimbe muniśreṣṭha mṛdādidravyanirmite || 807 ||
[Analyze grammar]

karmārcāyāṃ viṣṭare vā darbhamañjarije dvija |
pravodhanaṃ ca vai karma tathā prādakṣiṇakriyām || 808 ||
[Analyze grammar]

prāsāde sampraveśaṃ ca kṛtvānyat sarvamācaret |
mūlamimbe krameṇaiva deśikendraḥ samāhitaḥ || 809 ||
[Analyze grammar]

kuryāttato'nuvedhaṃ ca ādhārācca śikhāvadhi |
sāmarthyaśaktisūtreṇa aiśvareṇa krameṇa tu || 810 ||
[Analyze grammar]

sati yena vilupte'pi bimbādyairayanasya ca |
na jahāti ca mantraughastasya kālāntareṇa ca || 811 ||
[Analyze grammar]

aprabuddhaḥ prabuddho vā tasminnāyatane pumān |
niveśayati yo bimbamaparadravyajaṃ tu vai || 812 ||
[Analyze grammar]

tadvijñānānuviddhaṃ ca jāyate samanantaram |
evaṃ vidhasya sthānasya trailokye'smin sahāmate || 813 ||
[Analyze grammar]

pratītyāyatanatvena bhavatyācandratārakī |
mūlamantraṃ tu vai dhyātvā saṃśāntabrahnalakṣaṇam || 814 ||
[Analyze grammar]

ādhārādidhvajāgrāntaṃ vyāptaṃ tenākhilaṃ smaret |
iti sāmānyasandhānaṃ kṛtvā'dhvavyāptimācaret || 815 ||
[Analyze grammar]

bhuvanādhvamayīṃ vyāptiṃ kuryāt prāsādapīṭhagām |
anuviddhāṃ padādhvādyairanyaiḥ sattāsvarūpakaiḥ || 816 ||
[Analyze grammar]

parasparaṃ hi sarvatra vyāpakaiḥ paralakṣaṇaiḥ |
bhūlokāṃśaṃ vinā brahnan tathānyairujjhitaṃ hi tat || 817 ||
[Analyze grammar]

rajastamomahatvācca īṣat satvaguṇāttu vai |
satvaikaguṇarūpāṇāmanyeṣāmata eva hi || 818 ||
[Analyze grammar]

bhūrlokaśca pṛthaksaṃsthaḥ padādyadhvagaṇasya ca |
kūrme brahnādisaṃjñāyāṃ śilāyāṃ ca padatrayam || 819 ||
[Analyze grammar]

nyastavyaṃ jāgradādyanyadratnanyāse kṛte sati |
turyabrahnasamopetaṃ mantrādhvā pratimāsane || 820 ||
[Analyze grammar]

nābhyantaṃ pādato nyasya tatvādhvā dvijasattama |
ānābhermūrdhaparyantaṃ kalādhvā bhāvayettataḥ || 821 ||
[Analyze grammar]

tadbrahnarandhrakamale varṇabrahnapadakṣitau |
karṇikāyāṃ paraṃ brahna sāmānyaṃ śāśvataṃ vibhum || 822 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kṛtvādhvakīṃ vyāptiṃ mūlamantraṃ tu bhāvayet |
sthūlasūkṣmaparatvena sthūlaṃ ṣoḍhā śilāntagam || 823 ||
[Analyze grammar]

piṃṇḍikāyāṃtathā sūkṣmaṃ tatparaṃ biṃbavigrahe |
vinyāsaṃ pīṭhamūle'tha devatānāṃ samācaret || 824 ||
[Analyze grammar]

bhavopakaraṇīyānāṃ etāsāṃ tu mahāmate |
vinyāsaṃ mantrabimbe tu na kadācit samācaret || 825 ||
[Analyze grammar]

pīṭhordhve tu muniśreṣṭha pratiṣṭheyaṃ vinaiva tu |
nyasedvibhavadevāṃstu hyuparyupari pūrvavat || 826 ||
[Analyze grammar]

ghaṭoddeśāt samārabya paramarcāgataṃ tataḥ |
evaṃ hi sarvadevānāṃ viniveśavaśāttu vai || 827 ||
[Analyze grammar]

cintāmaṇimayo nyāsaḥ kṛto bhavati siddhidaḥ |
tatvasaṃsthāpanaṃ kuryāt prakṛtisthāpanādanu || 828 ||
[Analyze grammar]

vijñānānandakallolairjñeyabhāsā yathā raveḥ |
anekāhlādajanitairādhārāttacchirovadhi || 829 ||
[Analyze grammar]

paśyenmantramayaṃ bimbamanekādbhutavigraham |
evaṃ sarvasamutpattisthānaṃ saṃkalpasiddhidam || 830 ||
[Analyze grammar]

bimbaṃ mantramayaṃ vṛkṣaṃ pratiṣṭhāpyāmalātmanā |
tadvijñānamayīṃ śākhāṃ pravarā yatinonnatām || 831 ||
[Analyze grammar]

anantagaganākrāntāṃ bhāvayet sādhako dvija |
prasṛtena tu vai tasmādanaupamyāmṛtena tu || 832 ||
[Analyze grammar]

mantrabimbamayaṃ vṛkṣaṃ sarasaṃ bhāvayet sadā |
yathā bhaumena toyena gaganotthena nārada || 833 ||
[Analyze grammar]

mandārapuṣpaviṭapastadvadeva hi nānyathā |
mantranyāsaṃ tataḥ kuryādbimbasya ca yathāvidhi || 834 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭisaṃsthitisaṃhāranyāsaṃ kuryāt trayaṃ vibhoḥ |
sthitepi ca tathāsīne śayāne yānage'pi ca || 835 ||
[Analyze grammar]

eteṣvapi ca sarveṣu kuryānnayāsatrayaṃ dvija |
yadvā sthite sthitinyāsamāsīne sṛṣṭisaṃjñitam || 836 ||
[Analyze grammar]

śayāne saṃhṛtinyāsamācared dvijasattama |
aṅgopāṅgasthitiṃ kuryāt sthāneṣu hṛdayādiṣu || 837 ||
[Analyze grammar]

anyāni lāñchanādīni saṃsthāpyā garuḍāntimam |
tataḥ saṃpūjayettatra layayāgena cākhilam || 838 ||
[Analyze grammar]

pīṭhasthaṃ bhogayāgena mantracakraṃ yajet punaḥ |
pīṭhīyaṃ mantrasaṃghaṃ ca vilomenātha pūjayet || 839 ||
[Analyze grammar]

ādhāraśaktiparyantaṃ sṛṣṭinyāsena sattama |
svanāmni svāmiśabdaṃ tu samāropya paraṃ tu vā || 840 ||
[Analyze grammar]

harikeśavapūrvaṃ tu tatastārasamanvitam |
prabrūyurmurtipādyā vaiḥ supratiṣṭhitamastviti || 841 ||
[Analyze grammar]

puṣpākṣatāñjaliṃ pūrṇaṃ kṣipamāṇāśca sarvataḥ |
sarve vadeyustatrasthāḥ supratiṣṭhitamastviti || 842 ||
[Analyze grammar]

ātbā hārṣe ti sahavai pratiṣṭhāsīti pāṭhayet |
viśvasya mitramityādi mantramekāyanān dvija || 843 ||
[Analyze grammar]

oṃ namo'stu namaścāto ṛgvedādyaistu taiḥ saha |
oṃ namo brahnaṇe'bhīkṣṇaṃ jitaṃ te tyevameva hi || 844 ||
[Analyze grammar]

jayaśabdasamopetaṃ stotraṃ śrotramanoharam |
deśikaḥ saha sarvaistu vāgbhiruccābhiruccaret || 845 ||
[Analyze grammar]

jīvabhūtena caitena vibhunā mantramūrtinā |
pratiṣṭhitena viprendra viddhi sarvaṃ pratiṣṭhitam || 846 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ kṛtvādhivāsādi mūlabimbena vai saha |
sthāpayet karmabimbādīn sve sve sthāne yathodite || 847 ||
[Analyze grammar]

lakṣmyādīśca tathā śaktīḥ sthāpayettu vidhānataḥ |
prāsāde'pi ca pūrvokta lokādyaṃ sthāpayet kramāt || 848 ||
[Analyze grammar]

sthitepi tanmuhūrtāṃśe sthāpanīyaśca pakṣirāṭ |
snāto'nulipto mantreṇa svena yaḥ saṃskṛtaḥ purā || 849 ||
[Analyze grammar]

jñaśaktyā saha bimbena yasmādbhinneṣu vastuṣu |
bimbasannikaṭastheṣu athavānyatra sattama || 850 ||
[Analyze grammar]

tatkālamaḍgabhāvatvaṃ vrajamāneṣu sarvadā |
havanāntaṃ ca niḥśeṣaṃ dhyānārcanapurassaram || 851 ||
[Analyze grammar]

svayamevānurūpeṇa karmasāmānyatāṃ vrajet |
tasmāttadyāgabhavanādutthāpyādāya bimbabat || 852 ||
[Analyze grammar]

devaṃ pradakṣiṇīkṛtya prāgvat saṃsthāpanāpade |
ekasmin madyarandhre tu vajrādyaṃ pañcakaṃ nyaset || 853 ||
[Analyze grammar]

ekameva tadūrdhve'thāpyādhāro ya udīritaḥ |
prāgvanniveśanīyaśca tatpīṭhe'dhvā ca bhauvanaḥ || 854 ||
[Analyze grammar]

bhāvanīyaṃ śarīre ca viśeṣaṃ vijñaptilakṣaṇam |
pāṭhayedbrāhnaṇāṃstadvat suparṇosītimantrarāṭ || 855 ||
[Analyze grammar]

tamevāstrārcitaṃ kṛtvā tvatha prāk śāṅkare tataḥ |
someśānāntare vāpi aṅkaṇe vāpi tatpade || 856 ||
[Analyze grammar]

athavā mūrtipīṭhasthaṃ bhavanābhyantarepi ca |
khagoktena vidhānena viṣvaksenaṃ niveśya ca || 857 ||
[Analyze grammar]

dvārasthānakhilān devāṃstathā cāvaraṇasthitān |
pūrvoditān krameṇaiva sthāpayeddeśikottamaḥ || 858 ||
[Analyze grammar]

saṃprokṣya kumbhatoyena yāyāddevaniketanam |
kalaśaiḥ pṛṣṭhabhāgasthaiḥ snāpanīyastato vibhuḥ || 859 ||
[Analyze grammar]

sahamūrtidharaiḥ sarvairyathā cānukrameṇa tu |
sahāghamarṣaṇenaiva gāyatryāvartitena tu || 860 ||
[Analyze grammar]

prāgṛṅbhayastu tadanu caturdhāvartitaiḥ svayam |
hṛdādyāvartitaiḥ ṣaḍbhiḥ yajurjñastena secayet || 861 ||
[Analyze grammar]

bhūyaḥ svayaṃ tathā kumbhaiḥ sāmavit snapayettataḥ |
ṣaḍbhiranyaiḥ svayaṃ paścāttenaivātharvaṇastataḥ || 862 ||
[Analyze grammar]

pavitrāvartitairevaṃ kalaśairantarāntarā |
saha vaikāyanīyaistu snapanīyamanantaram || 863 ||
[Analyze grammar]

caturmūrtimayairmantrairbahuśaḥ parimabhāvitaiḥ |
strāpayet kalaśenātha śeṣamādāya vai ghaṭam || 864 ||
[Analyze grammar]

tacchatāvartitaṃ kṛtvā samūlenādya mūrtinā |
sārghyaṃ vai devadevasya mūrdhni cotkīrya pāṭhayet || 865 ||
[Analyze grammar]

jitanta iti vai sarvāṃstataścāstrodakena tu |
prāsādaṃ śodhayitvā tu gatvā vai kumbhasannidhim || 866 ||
[Analyze grammar]

tatra saṃpūjya deveśaṃ pūrvoktena krameṇa tu |
maṇḍale pūjayitvātha prayāyādbimbasannidhim || 867 ||
[Analyze grammar]

tatra saṃpūjyeddevaṃ snānavarjaṃ viśeṣataḥ |
sāṃsparśikairāsanādyairvividhairaupacārikaiḥ || 868 ||
[Analyze grammar]

hṛdayaṅgamasaṃjñaiśca pāyasādyaiścaturvidhaiḥ |
annaiḥ prabūtairanyaistu bhakṣyabhojyādibhistathā || 869 ||
[Analyze grammar]

sampradānāvasānāntaṃ kramāt kṛtvā dvijottama |
sadakṣiṇaṃ viśeṣeṇa gurau mūrtidhareṣu ca || 870 ||
[Analyze grammar]

samitsaptakapūrvaṃ tu vahnau santarpya vai kramāt |
devaṃ praṇamya vijñāpya karmaṇā manasā girā || 871 ||
[Analyze grammar]

tvamarcāntargato deva mayā yaccānalādiṣu |
nīto'si cābhimukhyaṃ tu kṣantavyaṃ tanmamācyuta || 872 ||
[Analyze grammar]

evaṃ praṇamya vijñāpya kṣāntvā niṣkramya saṃmukham |
āmūlād dhvajaparyantaṃ prāsādo yaḥ purā kṛtaḥ || 873 ||
[Analyze grammar]

devaṃ pradakṣiṇīkṛtya aṣṭāṅgena praṇamya ca |
gṛhītvā cārghyapātraṃ tu yāyāddevagṛhādbahiḥ || 874 ||
[Analyze grammar]

snānādinā samabhyarcya vāhanaṃ bhagavanmayam |
pūrvoditānāṃ dvārsthānāṃ dikpatīnāṃ tathaiva ca || 875 ||
[Analyze grammar]

pūrvavattu baliṃ dadyāt krameṇa ca tataḥ param |
prabhūtānāṃ ca bhūtānāṃ balidānaṃ samā rabhet || 876 ||
[Analyze grammar]

gṛhṇantu bhagavadbhaktā bhūtāḥ prāsādabāhyagāḥ |
balīratra pavitrāśca teṣāmanucarāśca ye || 877 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kramādbaliṃ dattvā sarveṣāṃ pāṭhayettataḥ |
ṛgviddhiraṇyagarbheti yādevāstviti vai kramāt || 878 ||
[Analyze grammar]

sāmajñaścānnasāmāni saha dhenumayena ca |
sarveṣvāvaraṇeṣvevaṃ balyarthaṃ tu pradakṣiṇam || 879 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā tu deśikaḥ paścādācamya bhavanaṃ viśet |
nyūnātiriktaśāntyarthaṃ pūrṇāntaṃ juhuyācchatam || 880 ||
[Analyze grammar]

hṛnmantreṇa tu sāstreṇa dattvā pūrṇāhutiṃ tataḥ |
japedādyantasaṃruddhaṃ cakramantreṇa tadbahiḥ || 881 ||
[Analyze grammar]

maṇḍale cāgratorcāyāḥ sarvacchidraprapūraṇe |
tataḥ saṃśrāvayeddevaṃ kṛtāñjalipuṭaḥ sthitaḥ || 882 ||
[Analyze grammar]

prāsādadvāradeśastho bhūmau kṛtvā tu jānunī |
tvacchaktyā preritenādya yadidaṃ vai mayā kṛtam || 883 ||
[Analyze grammar]

tena caivābhiṣektavyaḥ kartā kalaśavāriṇā |
dadyāddinacatuṣkaṃ tu homadānapurassaram || 884 ||
[Analyze grammar]

prārambhadinadānena havanenārcitena tu |
lokatrayaṃ tu bhūrādyaṃ tṛptimabhyeti cākhilam || 885 ||
[Analyze grammar]

caturbhirmahadādyaṃ tu ato dinacatuṣṭayam |
kalaśe maṇḍale'gnau ca prāgvat kuryāt samarcanam || 886 ||
[Analyze grammar]

bhūrādyaṃ satyalokāntaṃ saptakaṃ tṛptimeti ca |
saptakena dinānāṃ tu dānahomārcanādinā || 887 ||
[Analyze grammar]

prāpte'hani caturthe tu apanīya sragādikam |
kalaśānmaṇḍalādbimbāt tato yāgagṛhe'rcanam || 888 ||
[Analyze grammar]

homāvasānaṃ mantrasya kṛtvā pūrvaṃ yathā purā |
ācamya ca baliṃ datvā yāyāddevagṛhaṃ tataḥ || 889 ||
[Analyze grammar]

tatrāsanādikairiṣṭvā snānāntaiḥ pūrvavat prabhum |
apanītāmbaraiḥ kumbhairdhānyapīṭhopari sthitaiḥ || 890 ||
[Analyze grammar]

hṛnmantrapūjitairbhūyaḥ salilena prapūritaiḥ |
sahamūrtidharaiḥ prāgvadantarāntarayogataḥ || 891 ||
[Analyze grammar]

kāryaṃ vai snānakarmādi vidhidṛṣṭena karmaṇā |
nirodake'tha prāsāde punarārādhya pūrvavat || 892 ||
[Analyze grammar]

bhogairāsanapūrvaistu saṃpradānāntamacyutam |
mudrāṃ badhvā japenmantraṃ stutvā kṣāntvā bahirbrajet || 893 ||
[Analyze grammar]

śataṃ sahasraṃ sāṣṭaṃ vā juhuyānmantrarāṭ svayam |
sāṅgaṃ saparivāraṃ ca saṃhitoccārayuktitaḥ || 894 ||
[Analyze grammar]

mūrtipaiḥ praṇavādyābhirgāyatrībhiḥ śataṃ śatam |
ekāyanairabhijñābhiḥ svakīyābhiśca tatsamam || 895 ||
[Analyze grammar]

pradāpayettataḥ pūrṇāmṛgvedādyāṃstu mūrtipān |
ekāyanāṃstadante tu kramāttān pāṭhayettataḥ || 896 ||
[Analyze grammar]

pūrṇātpūrṇeti vā mantramādyāt pūrṇamasīti yat |
sanamaskena mantreṇa svayaṃ sāṅgena nikṣipet || 897 ||
[Analyze grammar]

balibhistu tataḥsarvān bhūtapūrvāṃ tu tarpayet |
praviśyācamya tadanu kṣāntvā devaṃ tu kumbhagam || 898 ||
[Analyze grammar]

pūrvavanmaṇḍalasthaṃ tu kuṇḍasthaṃ tadanantaram |
viṣvaksenaṃ yajet prāgvadiṣṭaśiṣṭaiḥ krameṇa tu || 899 ||
[Analyze grammar]

bhūṣayedgurupūrvāṃstu mūrtiṃpān kaṭakādikaiḥ |
gurorvā guruputrasya yāgadravyaṃ nivedayet || 900 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ vātha pratiṣṭhānamācāryastvācared dvija |
tato vibhajanīyaṃ tanmūrtipādiṣvanukramāt || 901 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sarveṣu yāgeṣu kartavyaṃ deśikena tu |
siddherabhīpsitārthaṃ ca snāyādavabhṛthena ca || 902 ||
[Analyze grammar]

ityetat sādhakasyoktaṃ mantrārādhanakāṅkṣiṇaḥ |
mantramūrtipratiṣṭhānaṃ yatrasthaḥ siddhimāpnuyāt || 903 ||
[Analyze grammar]

sthāpane yajamānasya phalaṃ vakṣye samāsataḥ |
ādevālayabhūbhāgād dhvajāntāccāpi maṇḍapāt || 904 ||
[Analyze grammar]

sarvopakaraṇopetām sarveṣvāvaraṇeṣu ca |
samantāt paramāṇūnāṃ sarveṣāṃ dvijasattama || 905 ||
[Analyze grammar]

yāvatī jāyate saṃkhyā tāvat kartā smāvaset |
bhogabhugviṣṇuloke ca yātyante paramaṃ padam || 906 ||
[Analyze grammar]

kartā vai brāhnaṇo vipra sarvavidyādhipo bhavet |
kṣatriyo yajamānastu sarvadeśādhipo bhavet || 907 ||
[Analyze grammar]

vaiśyastu yajamānaḥ syāddhanadhānyasamṛddhimān |
śūdrastu yajamānaḥ syānmodate bandhubhiḥ saha || 908 ||
[Analyze grammar]

sa janmanā ca jñānena evameva bhavet striyaḥ |
putrārthī putramāpnoti rājyārthī rājyamāpnuyāt || 909 ||
[Analyze grammar]

yadyat kāmayate kartā tattat sarvaṃ samāpnuyāt |
akāmānāṃ tu bhaktānāṃ bhaktiravyabhicāriṇī || 910 ||
[Analyze grammar]

yaccāpi śāśvataṃ jñānaṃ bhavettaddharmaṇā saha |
svayaṃ kṛtānāṃ bimbānāṃ sthāpanaṃ saṃprakīrtitam || 911 ||
[Analyze grammar]

evaṃ bimbaṃ pratiṣṭhāpya prāsāde svagṛhe tu vā |
tataḥ prabhṛti tāmarcāṃ pūjayet prativāsaram || 912 ||
[Analyze grammar]

jīrṇoddhārāvadhiryāvattāvatkālaṃ vidhānataḥ |
pramādādbuddhipūrvādvā pūjālopaṃ na kārayet || 913 ||
[Analyze grammar]

tattadbimbasya vihitaṃ karma vāpi na lopayet |
karmaṇāṃ snapanādīnāṃ yat karma vihitaṃ dvija || 914 ||
[Analyze grammar]

yasmin vai karmabimbe tu tatraiva tu samācaret |
tattatkarmārthabimbe tu vibhave sahite sati || 915 ||
[Analyze grammar]

tattatkarmaviśeṣāṇāṃ vyatyayaṃ na samācaret |
asannidhāne teṣāṃ tu rāṣṭrabhaṅgādidoṣataḥ || 916 ||
[Analyze grammar]

taddeśakālānuguṇaṃ tatra sannihitaṃ bhavet |
yadyatkarmārthabimbaṃ tu tatra sarvaṃ samācaret || 917 ||
[Analyze grammar]

snapanadvitayaṃ caiva nityanaimittikātmakam |
nityotsavavidhānaṃ ca tathā naimittikotsavam || 918 ||
[Analyze grammar]

tīrthayātrāvidhānaṃ ca evaṃ karmāṇi pañca vai |
śayanotthāpanaṃ karma tadā kūrce samācaret || 919 ||
[Analyze grammar]

yadvā śobhārthabimbe tu pūjyamāne pratiṣṭhite |
evaṃ kathitamekasmin bimbe sannihite sati || 920 ||
[Analyze grammar]

bimbadvaye sannihite tattatkarmavibhedataḥ |
kṛtvā tadanyat sakalaṃ yathāyogaṃ samācaret || 921 ||
[Analyze grammar]

evamabhyūhya kartavyaṃ tattadvimbe prakāśite |
sarveṣu karmabimbeṣu tatra sannihiteṣu vai || 922 ||
[Analyze grammar]

tadā teṣāṃ tu bimbānāṃ vyatyayaṃ na samācaret |
tadā śobhārthabimbe tu prāpta utkṛṣṭalohaje || 923 ||
[Analyze grammar]

varṇaairmṛtsthāpite tatra khakuloddhāraṇāya ca |
aḍgabimboditaṃ karma na kadācit samācaret || 924 ||
[Analyze grammar]

yadyācaret pramādena rājā rāṣṭraṃ vinaśyati |
viśeṣeṇa svayaṃvyakte divye saiddhe'pi cārṣake || 925 ||
[Analyze grammar]

sthāne tu karmabimbānāṃ vyatyayaṃ na samācaret |
tāni bimbāni viprendra yādṛśāni bhavanti hi || 926 ||
[Analyze grammar]

lakṣaṇaiśca pramāṇaiśca yuktāni rahitāni vā |
utkṛṣṭalohajātāni apakṛṣṭotthitāni vā || 927 ||
[Analyze grammar]

tādṛśāni bhavantyeva na kuryādanyathā budhaḥ |
na lakṣaṇāntaraṃ kuryānna pramāṇāntaraṃ tathā || 928 ||
[Analyze grammar]

na tu dravyāntaraṃ caiva na tu kuryāt kriyāntaram |
mantrāntaraṃ na yuñjīta sarvaṃ kuryādyathāpuram || 929 ||
[Analyze grammar]

kuryāccellakṣaṇādīnāṃ viparyāsaṃ mahāmate |
rājño rāṣṭrasya nāśaḥ syāt tatrāpi sahasantateḥ || 930 ||
[Analyze grammar]

na kuryānmūlabimbe'pi lakṣaṇādiviparyayam |
tasmāt paurāṇike sthāne na viparyāsamācaret || 931 ||
[Analyze grammar]

evaṃ sthāne mānuṣe'pi lakṣaṇādiviparyayam |
jīrṇākhyasya vidheḥ pūrvaṃ na kadācit samācaret || 932 ||
[Analyze grammar]

svayaṃvyaktādike vāpi sthāne manujanirmite |
ajīrṇe nāṅgahīne vā dhāmni bimbe'thavā dvija || 933 ||
[Analyze grammar]

prākasthitasyopamardena kuryāddhāmāntaraṃ na ca |
na tu bimbāntaraṃ kuryādvyāmohādyadi kalpayet || 934 ||
[Analyze grammar]

ātmahīno bhavet kartā rājā ca sahasantatiḥ |
mahadbhayaṃ bhavettasya rāṣṭrasya sanṛpasya ca || 935 ||
[Analyze grammar]

atha jīrṇavidhānaṃ tu samāsāt kathyate'dhunā |
manuṣyanirmite sthāne tāvajjīrṇavidhiṃ śrṛṇu || 936 ||
[Analyze grammar]

dhātumṛcchailadārūttho vastrādiṣvavatāritaḥ |
yo yo bhagavadākārastasya tasya mahāmune || 937 ||
[Analyze grammar]

jīrṇatve vāṅgabhaṅge vā kṣate vā tatra tatra ca |
sandhānayogyaṃ sandheyamayogyaṃ tu parityajet || 938 ||
[Analyze grammar]

parityaktaṃ tu tadvimbaṃ dhātudravyodbhavaṃ vinā |
jalāśaye hyagādhe vā samudre vidhinā kṣipet || 939 ||
[Analyze grammar]

bhūmau vā nikhanedvipra deśakālānurūpataḥ |
vidhivat pratipattau tu jātāyāmāditontyataḥ || 940 ||
[Analyze grammar]

aṅgabhaṅgādidoṣeṣu samyagbhūteṣu satsvapi |
sati sandhānayogyatve na kadācit parityajet || 941 ||
[Analyze grammar]

tasya tyāgo vināśaśca hyuparyupari bādhakṛt |
bimbādīnāṃ tu bṛhatāṃ parityāgo na yujyate || 942 ||
[Analyze grammar]

utkṛṣṭānāṃ hema tāratāmrajānāṃ viśeṣataḥ |
nocitaḥ syāt parityāgastasmāt sandhānamācaret || 943 ||
[Analyze grammar]

prayatnenāpyayogyatve parityāgaṃ samācaret |
dravyeṇa tajjātīyena kuryādbimbāntaraṃ tataḥ || 944 ||
[Analyze grammar]

dhātudravyamayodbhūtaiḥ pūrvalohairdvijottama |
taistairamūrtatāṃ nītaistattajjātīyalohajaiḥ || 945 ||
[Analyze grammar]

tattajjātīyalohairvā samutkṛṣṭairmahāmate |
athavā rājataṃ bimbaṃ haimaṃ cotkṛṣṭatāmrajam || 946 ||
[Analyze grammar]

saṃdadhyāttu prayatnena na kadācit parityajet |
hīnatāmramayaṃ yattadārakūṭamayaṃ tu tat || 947 ||
[Analyze grammar]

sandhānakaraṇāyogyaṃ taddvayaṃ tu parityajet |
parityaktaṃ tu tadbimbaṃ kṣipet pūrveṇa vartmanā || 948 ||
[Analyze grammar]

tato bimbāntaraṃ kuryādrājataṃ vā suvarṇajam |
utkṛṣṭatattajjātīyadravyajaṃ vā mahāmate || 949 ||
[Analyze grammar]

karmabimbeṣu sarveṣu hyevameva tu kārayet |
mṛtkāṣṭhopalaje bimbe tathā ratnamaye'pi ca || 950 ||
[Analyze grammar]

kenāpi hetunā bhagne kṛtvā bālagṛhādi tat |
tyaktvā tadanyat saṃpādya bimbasaṃsthāpanaṃ caret || 951 ||
[Analyze grammar]

divyasiddhādike sthāne viśeṣamavadhāraya |
mṛṇmaye mūlabimbe tu jīrṇe vātha jalādibhiḥ || 952 ||
[Analyze grammar]

hīnāṅge vā tadā kuryāt saṃdhānaṃ tu prayatnataḥ |
evaṃ varṇavihīnepi sandhānaṃ tu samācaret || 953 ||
[Analyze grammar]

mṛttikāśūlarajjvādīnna kadācit parityajet |
bimbe dhātumaye jīrṇe sandadhyāt svarṇapūrvakaiḥ || 954 ||
[Analyze grammar]

jīrṇe lohamaye bimbe sandadhyāt kāñcanena tu |
evaṃ ratnamaye bimbe sandhānaṃ ca samācaret || 955 ||
[Analyze grammar]

jīrṇaṃ tu yadyat tyājyaṃ syāt tattat tyaktvā tataḥ param |
sandadhyāttu tato vipra na kuryādanyathā punaḥ || 956 ||
[Analyze grammar]

na bālagehaṃ tadbimbaṃ tat karmāpi samācaret |
nityanaimittikādyeṣu vartamāneṣu karmasu || 957 ||
[Analyze grammar]

prāguktaṃ sakalaṃ kuryādyathāvittānusārataḥ |
lakṣaṇādiṣvapi tathā na kuryādanyathā punaḥ || 958 ||
[Analyze grammar]

yeṣu vyakteṣu cihnāni nābhivyaktāni sattama |
tānyapi svāni cihnāni lalāṭe vāṃsapaṭṭake || 959 ||
[Analyze grammar]

pṛṣṭhe vāpyaṅgapaṭṭe vā pāṇipādataleṣu vā |
mūrghni vā dadhate tasmāt tatra tatra nirīkṣayet || 960 ||
[Analyze grammar]

tasmādalakṣaṇā vyaktirvidyate na kadācana |
evaṃ tadīyā viprāśca kṣatriyā vaiśyajātayaḥ || 961 ||
[Analyze grammar]

maudgalyādyāstathānye ca na taccihnavivarjitāḥ |
bhaveyuḥ sarvathā tasmāccakraśaṅkhagadāmbujaiḥ || 962 ||
[Analyze grammar]

lohairanalasantaptaistattanmantrādhivāsitaiḥ |
pūjitairarghyagandhādyairaṅkitavyāḥ kṣaṇena tu || 963 ||
[Analyze grammar]

traividyā jñānasampannā yathoktācāraniṣṭhitāḥ |
viprādyāste'pi śūdrāśca yadaivaṃ kṛtalakṣaṇāḥ || 964 ||
[Analyze grammar]

tadā tu yogyā vijñeyāḥ samayaśravaṇādiṣu |
śāstroditāsu sarvāsu sāmagrīṣu mahāmate || 965 ||
[Analyze grammar]

yāgopakaraṇānyevamarghyapātrādikānyapi |
saṃyojyāni yathāyogaṃ śaṅkhacakrādilakṣaṇaiḥ || 966 ||
[Analyze grammar]

tathā yānāsanādīni vibhoḥ sarvāṇi yatnataḥ |
svātmopakaraṇaṃ sarvamāsanādivivarjitam || 967 ||
[Analyze grammar]

aṅgulīyakaparyantaṃ bhūṣaṇaṃ kaṭakādikam |
uttamāṅgasamuddhāryaṃ sarvamuṣṇīṣapūrvakam || 968 ||
[Analyze grammar]

cakrādilāñchitaṃ kuryāt tadīyāśca gavādayaḥ |
viprādivallāñchitavyāstadīyā bhūruhādayaḥ || 969 ||
[Analyze grammar]

lāñchitavyā yathāyogaṃ cakraśaṅkhādilakṣaṇaiḥ |
ārādhakādyāḥ karmaṇyā evaṃ cakrādilāñchitāḥ || 970 ||
[Analyze grammar]

devatāntaracihnaistairakarmaṇyāstu lāñchitāḥ |
yatra vā bhagavanmūrtau lāñchanaṃ na pradṛśyate || 971 ||
[Analyze grammar]

tatrāpi lakṣaṇanyāsaṃ na kuryāt svecchayā dvija |
yathāsthitaiva sā vyaktiḥ pūjyā vyāpakamantrataḥ || 972 ||
[Analyze grammar]

tadanye lāñchitavyāḥ syuḥ sarve pūrvamalāñchitāḥ |
iti samyak pratiṣṭhānaṃ devasya parikīrtitam || 973 ||
[Analyze grammar]

sthānasaṃrakṣaṇārthaṃ tu tasmin kāle'nyadā tu vā |
prāsādāgre'thavā vipra prāṅkaṇe yatra kutracit || 974 ||
[Analyze grammar]

cakraṃ saṃsthāpayettatra amūrtaṃ śikharopari |
mūrtamaṅkaṇadeśe tu ṣoḍaśāṣṭabhujaṃ tu vā || 975 ||
[Analyze grammar]

amūrtaṃ dvādaśāraṃ tu aṣṭāraṃ ṣaḍaraṃ tu vā |
śaṅkhādīnyāyudhānyevaṃ vidadhyādaṅkaṇādike || 976 ||
[Analyze grammar]

dvitīyāvaraṇe vāpi tṛtīyāvaraṇe'pi vā |
cakrādibimbanirmāṇamuttaratra pravakṣyate || 977 ||
[Analyze grammar]

saha saṃsthāpane prāgvat karmabhedo na vidyate |
pṛthak saṃsthāpane kuryāt sarvakarma yathāvidhi || 978 ||
[Analyze grammar]

tattatsthāpanakāle tu tattatsaṃjñāmanuṃ japet |
vidyāṃ gadāmityādyaṃ yat pāṭhayettadvido janān || 979 ||
[Analyze grammar]

camūṣacchayena iti ca pnaviṣṇo iti tvṛcau |
pāṭhayedbahavṛcān paścācchākunaṃ sūktameva ca || 980 ||
[Analyze grammar]

dhṛtordhvapuṇḍraḥ kṛtacakre iti mantraṃ kaṭhān param |
pavitraṃ te vitatamityetān mantrān yajurmayān || 981 ||
[Analyze grammar]

āroheti ca sāmajñān pavitraṃ te agnirityapi |
ebhirvayamurukramasyetyātharvaṇān dvijān || 982 ||
[Analyze grammar]

ebhiḥ saṃsthāpya vidhivannavabhiḥ kalaśaistataḥ |
snapayedbrahnasūktasthairmantrairaṣṭābhireva ca || 983 ||
[Analyze grammar]

sarvasya vaśinaṃ devamiti prāk sthāpitena tu |
bahirāvaraṇe nāstī tyagnidiksaṃsthitena tu || 984 ||
[Analyze grammar]

yannābhipajhādabhavaditi yāmyasthitena tu |
dhṛtordhvapuṇḍra iti ca yātudhānagatena tu || 985 ||
[Analyze grammar]

dakṣiṇe tu bhuje vipra iti paścimagena tu |
viṣṇunāktamaśrantīti vāyudiksaṃsthitena ca || 986 ||
[Analyze grammar]

puṃpradhāneśvaro viṣṇuriti somagatena vai |
imaṃ mahopaniṣadamitīśānagatena tu || 987 ||
[Analyze grammar]

mantrairetaiḥ samastaistu madhyakumbhena secayet |
prāsādāgrasthite cakre prokṣaṇaṃ tu samācaret || 988 ||
[Analyze grammar]

mahopaniṣadantasthānaṣṭau mantrān puroditān |
yadvā puruṣasūktaṃ tu sarvaśāntyai tato japet || 989 ||
[Analyze grammar]

atrānuktaṃ tu sakalaṃ pūrvoktaṃ tu samācaret |
samyaguktaṃ pratiṣṭhānaṃ kimanyacchrotumicchasi || 990 ||
[Analyze grammar]

sanakaḥ |
kathitaṃ nityapūjādau tvayā nīrājanaṃ purā |
tadvidhānaṃ muniśreṣṭha prabrūhi mama vistarāt || 991 ||
[Analyze grammar]

śāṇḍilyaḥ |
nīrājanavidhānaṃ tu samākarṇaya sāmpratam |
nitye naimittike vipra tathā kāmye'pi pūjane || 992 ||
[Analyze grammar]

antataḥ snānabhogānāṃ kuryānnīrājanaṃ vibhoḥ |
sarvadoṣapraśāntyarthaṃ sarvarakṣārthameva hi || 993 ||
[Analyze grammar]

alaṃkārāsanoktānāṃ bhogānāmantato'pi vā |
ubhayatrāpi vā kuryādvibhavecchānusārataḥ || 994 ||
[Analyze grammar]

yadvā pradoṣavelāyāṃ tat kuryāt prativāsaram |
sāyaṃ pūjāsamārambhāt pūrvameva dvijottama || 995 ||
[Analyze grammar]

athavā pūjane kuryāddīpadānāt puraiva tu |
yadvā naivedyaparyante pūjāyāṃ tat samācaret || 996 ||
[Analyze grammar]

tadapi trividhaṃ proktaṃ sātvikādivibhedataḥ |
snānānte bhogayajñānte dvitayaṃ sātvikaṃ bhavet || 997 ||
[Analyze grammar]

sāyaṃkāle pratidinaṃ kuryādrājasasaṃjñitam |
pūjāyāṃ dīpadānāgre naivedyāntepi tāmasam || 998 ||
[Analyze grammar]

kuryāt prāsāda ekasmiṃsteṣāmekaṃ na tu trayam |
svayaṃvyakte tathānyaistu vibudhaisca pratiṣṭhite || 999 ||
[Analyze grammar]

prāsāde munimukhyaiśca sātvikāśyaṃ samācaret |
brāhnaṇaiḥ kṣatriyairvaiśyaiḥ sthāpite rājasaṃ bhavet || 1000 ||
[Analyze grammar]

śūdraistu sthāpite strībhistāmasākhyaṃ samācaret |
eteṣāṃ sātvikādīnāṃ śrṛṇu samyag vidhiṃ kramāt || 1001 ||
[Analyze grammar]

snanānāvaśiṣṭatoyena saṃpūrṇaṃ kalaśaṃ dvija |
sauvarṇaṃ rājataṃ vāpi tāmrajaṃ mṛṇmayaṃ tu vā || 1002 ||
[Analyze grammar]

supiṣṭai rūrdhvato liptaṃ haridrāśālitaṇḍulaiḥ |
srajā cāśvatthapatreṇa yutaṃ vā kaṇṭhadeśataḥ || 1003 ||
[Analyze grammar]

taṃ kṛtvā vāmapāṇau tu aparasmiṃstu mallakam |
puṣpaprakarasaṃpūrṇaṃ dhūpapātrāgninā yutam || 1004 ||
[Analyze grammar]

dhūmāyamānaṃ siddhārthairdhūpadravyeṇa vā saha |
ekadhā devadevasya bhrāmayitvā tu mūrddhani || 1005 ||
[Analyze grammar]

dīkṣitena janenaiva paricaryāpareṇa tu |
śuddhayā yoṣitā vā tad dvārabāhye visarjayet || 1006 ||
[Analyze grammar]

kalpayet snānanabhogānte etannīrājanaṃ sadā |
kṛtaṃ pūvoditairdravyaiḥ kumbhamāpūrya vāribhiḥ || 1007 ||
[Analyze grammar]

arghyapātroddhṛtairyadvā kevalairgālitaiḥ punaḥ |
antaḥ siddhārthakān kṣiptvā kaṇṭhe kuryādalaṃkṛtim || 1008 ||
[Analyze grammar]

aśvatthapallavaiḥ sragbhiścandanenākṣatairapi |
anyatra rajanīpiṣṭairlepayet sarvato dvija || 1009 ||
[Analyze grammar]

tadāsye mallakaṃ puṣpasaṃpūrṇaṃ tu niyojayet |
saṃskṛtāgnisamudbhūtān purā dīpān pradīpya tu || 1010 ||
[Analyze grammar]

vibhavecchānurūpeṇa caturviṃśādikān dvija |
pākasthānāttu vai dīpāducchritāṃ caturaṅgulaiḥ || 1011 ||
[Analyze grammar]

pradīpaṃ mallake kṛtvā sakumbhaṃ viniveśayet |
agrato devadevasya sadādhāroparisthitam || 1012 ||
[Analyze grammar]

tamarghyagandhasragdhūpairhṛnmantreṇa tu pūjayet |
kevalaṃ sārghyapuṣpeṇa sādhakastadanantaram || 1013 ||
[Analyze grammar]

dadyādācamanānte'rghyaṃ mantreśasyāthavā dvija |
arghyālabhanamālyāni dhūpaṃ cāpyarghyameva vā || 1014 ||
[Analyze grammar]

dīpakumbhaṃ tu pāṇibhyāmuddhṛtaṃ paricāriṇā |
devasya dakṣiṇaṃ pādamārabhyetarapaścimam || 1015 ||
[Analyze grammar]

bhrāmayet sarvato'ṅgāni ekadhā vā dvidhā tridhā |
japan vai netramantraṃ tu hṛnmantraṃ vā yathāruci || 1016 ||
[Analyze grammar]

evaṃ kumbhaṃ paribhrāmya pūrvavattu visarjayet |
tatastu devadevasya dadyādarghyaṃ tu mūrddhani || 1017 ||
[Analyze grammar]

pākasthānāttadarthaṃ tu dīpa anīyate yadā |
tadānīṃ tadvidhānaṃ tu samākarṇaya sāmpratam || 1018 ||
[Analyze grammar]

dīkṣitāḥ suvinītāśca sustrātāḥ paricārakāḥ |
vadanaṃ nāsikārandhre sthagayitvāmbareṇa tu || 1019 ||
[Analyze grammar]

sitoṣṇīṣadharāḥ sarve sitacandanarūṣitāḥ |
sauvarṇāni ca pātrāṇi vitatāni yathāruci || 1020 ||
[Analyze grammar]

rājatānyatha tāmrāṇi ārakūṭamayāni vā |
kāṃsyāni vāpi saṃpādya yathā vittānusārataḥ || 1021 ||
[Analyze grammar]

ekatripañcasaptāpi navaikādaśa vā tathā |
dvi ṣaṭ ṣoḍaśa vā yadvā caturviṃśatisaṃkhyayā || 1022 ||
[Analyze grammar]

pākālayaṃ samāsādya tatrāgneḥ saṃskṛtāt purā |
teṣāṃ madhye vartidīpān pātrāṇāṃ tu mahāmune || 1023 ||
[Analyze grammar]

caturaṅgulikotsedhān saghṛtān dīpayet punaḥ |
addhṛtya tāni pātrāṇi karaistu paricārakāḥ || 1024 ||
[Analyze grammar]

vaheyuḥ paṅktibandhena tadagre gaṇikājanāḥ |
gaccheyurbhagavadbhaktāḥ kurvanto nṛttagītake || 1025 ||
[Analyze grammar]

tadagre śaṅkhabheryādisamuddhoṣaṇatatparāḥ |
tadagre vetriṇo'spṛśyajanotsāraṇatatparāḥ || 1026 ||
[Analyze grammar]

gaccheyuḥ paritasteṣāṃ dīpikādhāriṇo janāḥ |
evaṃ kramāt samāsādya tiṣṭheyurdevasannidhau || 1027 ||
[Analyze grammar]

athānyo dīkṣito vipraḥ kumbhamāpādya pūrvavat |
samallakaṃ tadūrdhve tu teṣvekasmāt pradīpya tu || 1028 ||
[Analyze grammar]

pākasthānādāhṛteṣu pradīpaṃ viniveśya ca |
sadādhārasthitaṃ kuryāt tataḥ sādhakasattamaḥ || 1029 ||
[Analyze grammar]

kumbhaṃ prāgvat samabhyarcya deveśaṃ ca tataḥ param |
bhrāmayet pūrvavat kumbhaṃ tasmin kāle dvijottama || 1030 ||
[Analyze grammar]

ṛgādyadhyayanaṃ kuryāddvijāḥ prāgādidikasthitāḥ |
sannidhau devadevasya nṛtyaṃ tu gaṇikāstadā || 1031 ||
[Analyze grammar]

maṅgalāni ca gītāni sarve gāyantu gāyakāḥ |
svareṇoccatareṇaiva stuvantu stotrapāṭhakāḥ || 1032 ||
[Analyze grammar]

bherīmṛdaṅgaśaṅkhādīn ghoṣayeṣuḥ samantataḥ |
evaṃ sarvatra vai kuryādṛgādyadhyayanādikam || 1033 ||
[Analyze grammar]

kumbhamevaṃ paribhrāmya datvā taṃ paricāriṇaḥ |
haste'tha dīpapātrāṇi darśayeditarāṇi ca || 1034 ||
[Analyze grammar]

dṛṣṭvā samyak tato dadyādarghyaṃ devasya mūrdhani |
kumbhapūrvāṇi pātrāṇi vahantaḥ paricārakāḥ || 1035 ||
[Analyze grammar]

pradakṣiṇakramāt sārdhaṃ pūrvavadgaṇikādibhiḥ |
kṣipeyurdvārabāhye vā bāhyadvārasya bāhyataḥ || 1036 ||
[Analyze grammar]

athavā viniyuktāni tāni saṃgṛhya yoṣitaḥ |
susnātā dhautavasanā dvijātibhāvitātmanaḥ || 1037 ||
[Analyze grammar]

lalāṭe tilakaṃ datvā sarvālaṃkārabhūṣitāḥ |
kṣipeyuruditenaiva vartmanā dvijasattama || 1038 ||
[Analyze grammar]

athavā viniyogāttu pūrvaṃ pākālayādapi |
yoṣito dīpapātrāṇi gṛhītvā proktavartmanā || 1039 ||
[Analyze grammar]

ānayeyurvibhoragre karturicchānurūpataḥ |
evaṃ nīrājanaṃ kuryādalaṃkārāsanāntataḥ || 1040 ||
[Analyze grammar]

athavā bhrāmayet kumbhaṃ dīpāṣṭakasamanvitam |
yadvā tatrāpi vai kumbhaṃ sāgnimallakasaṃyutam || 1041 ||
[Analyze grammar]

dhūmāyamānaṃ siddhārthairbrāmayeddīpavarjitam |
evaṃ nīrājanaṃ proktamekamūrterdvijottama || 1042 ||
[Analyze grammar]

anekamūrtipūjāyāṃ mukhyamūrtyāditaḥ kramāt |
sarvāsāmapi mūrtīnāṃ datvārghyādyaṃ pṛthak pṛthak || 1043 ||
[Analyze grammar]

ekaikena tu kummena pratyekaṃ athavā dvija |
sarvāsāmapi kumbhena prāgvannīrājanaṃ caret || 1044 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nīrājanaṃ yena kṛtaṃ bhagavato vibhoḥ |
anutiṣṭhanti sāhāyyaṃ tasmin karmaṇi ye janāḥ || 1045 ||
[Analyze grammar]

rajastamovinirmuktā bhaveyuste na saṃśayaḥ |
ayogyajanasaṃspṛṣṭe kumbhe taṃ parihāya tu || 1046 ||
[Analyze grammar]

kumbhāntaraṃ samāpādya tena tattu samācaret |
dīpenaṣvekatamo dīpo yāyāduparatiṃ yadi || 1047 ||
[Analyze grammar]

pramādādvātavegādyaiḥ purastādvinivedanāt |
śrībhaṅgo jāyate paścādyadi vyādhyādipīḍanam || 1048 ||
[Analyze grammar]

tasmāt pradīpya sahasā mūlamaṣṭottaraṃ japet |
śaṅkhādyairnṛttagītābhyāṃ vinā nīrājanaṃ kṛtam || 1049 ||
[Analyze grammar]

yadi syānniṣphalaṃ tat syāt tasmāttaiḥ sārdhamācaret |
evaṃ nīrājanaṃ proktaṃ sātvikaṃ nāma nāmataḥ || 1050 ||
[Analyze grammar]

rājasaṃ nāma viprendra nīrājanamathocyate |
prāgvat pātrāṇi sampādya yoṣitaḥ suvibhūṣitāḥ || 1051 ||
[Analyze grammar]

kacchabandhena saṃyuktāḥ paricārakapūrvakāḥ |
pākasthānaṃ samāsādya teṣu dīpān pradīpya tu || 1052 ||
[Analyze grammar]

karairuddhṛtya pātrāṇi nirgatāśca mahānasāt |
śreṇībandhāḥ samāsādya prāgvadgītādibhiḥ saha || 1053 ||
[Analyze grammar]

agrato devadevasya vinyaseyurmahītale |
ādhāreṣu tato'rghyādyaistāni pātrāṇi pūjayet || 1054 ||
[Analyze grammar]

mūlabimbādibimbānāṃ nyāsaṃ katvā vidhānataḥ |
arghyālabhanapuṣpādyairarghyapādyādibhistu vā || 1055 ||
[Analyze grammar]

sādhako devadevasya pūjāṃ kṛtvā krameṇa tu |
uddhṛtya dīpapātrāṇi pūjakaḥ susamāhitaḥ || 1056 ||
[Analyze grammar]

mūlamūrtestu vai pūrvamāpādānmūrdhapaścimam |
tridhā saṃbhrāmayetteṣāmekaikaṃ vā trayaṃ trayam || 1057 ||
[Analyze grammar]

anyāsāmapi mūrtīnāmevameva samācaret |
evaṃ nīrājanaṃ devyorlakṣmīpuṣṭyoḥ pṛthak pṛthak || 1058 ||
[Analyze grammar]

ṛgādyadhyayanādyaṃ tu pūrvavattu samācaret |
niveditāni viprendra bhūyaḥ saṃgṛhya yoṣitaḥ || 1059 ||
[Analyze grammar]

kṣipeyuḥ prāgvidhānena balipīṭheṣu vā dvija |
evaṃ nīrājanaṃ vipra sāyaṃkāle samācaret || 1060 ||
[Analyze grammar]

yadvā pūrvoditaṃ kumbhaṃ vartidīpasamanvitam |
samatsyamāṃsabalibhiranvitaṃ bhrāmayet tadā || 1061 ||
[Analyze grammar]

yadvā kumbhaṃ paribhrāmya dīpamallakasaṃyutam |
tat paścādannapiṇḍānāṃ pañcānāṃ bhramaṇaṃ caret || 1062 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nīrājanaṃ proktaṃ trividhaṃ rājasābhidham |
nīrājanaṃ tāmasākyamidānīmavadhāraya || 1063 ||
[Analyze grammar]

pākasthānaṃ samāsādya yoṣidvā paricārakaḥ |
pātramekaṃ samādāya pūrvoktadravyanirmitam || 1064 ||
[Analyze grammar]

annapiṇḍāni catvāri dūrvāmuṣṭicatuṣṭayam |
tasmin pātre caturdikṣu viniveśyāthavā dvija || 1065 ||
[Analyze grammar]

pṛthak caturṣu pātreṣu tāni catvāri vinyaset |
prāguktavartmanāsādya devadevasya sannidhim || 1066 ||
[Analyze grammar]

ādhāropari vai pātraṃ vinyasettatra tatparam |
tat pātramarghyapuṣpeṇa hṛdā saṃpūjya sādhakaḥ || 1067 ||
[Analyze grammar]

arghyaṃ pādyaṃ tathā'cāmaṃ devasya vinivedya ca |
tatonnapiṇḍamaindrasthaṃ dūrvāmuṣṭiṃ tathaiva ca || 1068 ||
[Analyze grammar]

cakramantreṇa saṃbhrāmya devasya śirasopari |
tatpunardevadevasya prācyāṃ diśi vinikṣipet || 1069 ||
[Analyze grammar]

evaṃ dakṣiṇadiksaṃsthaṃ bhrāmya dakṣiṇataḥ kṣipet |
pascimasthaṃ paribhrāmya paścimasyāṃ diśi kṣipet || 1070 ||
[Analyze grammar]

uttarasthaṃ paribrāmya uttarasyāṃ diśi kṣipet |
devasya tilakaṃ kuryāddīpapātrotthabhasmanā || 1071 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nīrājanaṃ kuryāddīpadānāt puraiva tu |
hemādi dravyajaṃ pātraṃ ṣaḍviṃśāṅgulavistṛtam || 1072 ||
[Analyze grammar]

kṛtvā suvṛttaṃ tanmadhye pajhaṃ kuryāt sakarṇikam |
patrāṣṭake karṇikāyāṃ dīpagartaṃ prakalpayet || 1073 ||
[Analyze grammar]

dīpān prajvālayettatra ṣaḍaṅgulasamucchritān |
Bsiddhārthadadhidūrvādibījaiśca paripūritam || 1074 ||
[Analyze grammar]

pūjitaṃ gandhapuṣpādyaiḥ pātramādāya sādhakaḥ |
triḥ pradakṣiṇamāvartyaṃ pāṇibhyāṃ devamūrdhani || 1075 ||
[Analyze grammar]

prākārāvaraṇādbāhya divā somadiśi kṣipet |
prāgannapiṇḍabhramaṇādante dhūpotthabhasmanā || 1076 ||
[Analyze grammar]

rakṣayā saṃpuṭīkuryādevaṃ nīrājanaṃ dvija |
evaṃ nīrājanaṃ kuryānnivedyānte vibhoḥ sadā || 1077 ||
[Analyze grammar]

evaṃ nīrājanaṃ proktaṃ dvividhaṃ tāmasāhvayam |
gītanṛttādikaṃ sarvaṃ prāgvadatra samācaret || 1078 ||
[Analyze grammar]

kuryāt snānāvasāne'pi ṛgādyadhyayanādikam |
arghyādibhogairyajanaṃ varjayet tatra sarvadā || 1079 ||
[Analyze grammar]

sāyaṃkālaṃ vinānyatra nīrājanavidhau dvija |
na kuryāddevadevasya mantranyāsaṃ kadācana || 1080 ||
[Analyze grammar]

nīrājanaṃ sātvikākhyaṃ pravṛttaṃ yatra tatra tu |
rājasaṃ tāmasaṃ vāpi na kadācit samācaret || 1081 ||
[Analyze grammar]

rājasaṃ tāmasaṃ vāpi pravṛttaṃ yatra tatra vai |
nīrājanaṃ sātvikākhyaṃ kuryādicchānurūpataḥ || 1082 ||
[Analyze grammar]

saṃpūrṇaṃ bhagavadyāgāt phalamicchan mahāmate |
uktamārgaviparyāsaṃ na kadācit samācaret || 1083 ||
[Analyze grammar]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Parameshara-samhita Chapter 15

Cover of edition (2002)

The Pancaratra Agamas (an Introduction)
by Swami Harshananda (2002)

[Publisher: Ramakrishna Math, Bangalore]

Buy now!
Let's grow together!

I humbly request your help to keep doing what I do best: provide the world with unbiased sources, definitions and images. Your donation direclty influences the quality and quantity of knowledge, wisdom and spiritual insight the world is exposed to.

Let's make the world a better place together!

Like what you read? Consider supporting this website: