Arts glossary, starting with ‘d’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Arts glossary, starting with the letter “d”, contains 55 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Daksha
 2. Dampati
 3. Damshamashaka
 4. Damshana
 5. Dana
 6. Danapratipatti
 7. Dandaparushya
 8. Dandavat
 9. Dandavatpatana
 10. Dantacarvita
 11. Dantadanti
 12. Dardhya
 13. Dardura
 14. Datavya
 15. Datta
 16. Dattekshana
 17. Datyuha
 18. Davagni
 19. Deya
 20. Dhanus
 21. Dhanvin
 22. Dharmadruma
 23. Dharmajna
 24. Dharmapavarga
 25. Dharmarjana
 26. Dharmatmaja
 27. Dhavalita
 28. Dhavana
 29. Dhuli
 30. Dhulijala
 31. Dhuma
 32. Dhuti
 33. Dhutika
 34. Dhvana
 35. Digdha
 36. Dipika
 37. Dipita
 38. Divasvapna
 39. Doshaparampara
 40. Dosharopa
 41. Dripta
 42. Drishti
 43. Droni
 44. Duhsaha
 45. Duhsparsha
 46. Dundubhi
 47. Dura
 48. Durahvana
 49. Durapata
 50. Durdhara
 51. Dushcikitsya
 52. Dushta
 53. Dvandva
 54. Dvandvasamcarin
 55. Dviratti
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: