Skanda Purana [sanskrit]

876,996 words | ISBN-10: 8170800978 | ISBN-13: 9788170800972

The Skanda-purana verse 5.1.45.1 (Sanskrit text), including grammatical analysis, glossary and relevant print editions. The Skandapurana is one of the largest of the eighteen Mahapuranas, covering over 80,000 shlokas (verses). It is divided into seven large section each covering holy regions detailing their background and legends.

Verse 5.1.45.1

। सनत्कुमार उवाच ।
शृणुष्वावहितो व्यास कथां पापहरां पराम् ।
एषा कुमुद्वती जाता यथा पद्मावती पुरी ।
तथाहं संप्रवक्ष्यामि यथा मे लोमशोऽब्रवीत् ॥ १ ॥

| sanatkumāra uvāca |
śṛṇuṣvāvahito vyāsa kathāṃ pāpaharāṃ parām |
eṣā kumudvatī jātā yathā padmāvatī purī |
tathāhaṃ saṃpravakṣyāmi yathā me lomaśo'bravīt || 1 ||

The English translation of Skandapurana Verse 5.1.45.1 is contained in the book The Skanda-Purana by G. V. Tagare. This book is available online or you could buy the latest edition:

Read online Buy now! The English translation by G. V. Tagare (2007)

Glossary of Sanskrit terms

Note: This extracts Sanskrit terms and links to English definitions from the glossary, based on an experimental segmentation of verse (5.1.45.1). Some terms could be superfluous while some might not be mentioned. Click on the word to show English definitions.

Sanatkumara, Shu, Hita, Vyasa, Katha, Papahara, Para, Esha, Kumudvat, Kumudvati, Jata, Yatha, Padmavati, Puri, Tatha, Aha, Asmad, Lomasha,

Analysis of Sanskrit grammar

Note: this is an experimental feature and only shows the first possible analysis of the Sanskrit text (Skandapurana Verse 5.1.45.1). If the system was successful in segmenting the sentence, you will see of which words it is made up of, generally consisting of Nouns, Pronouns, Verbs, Participles and Indeclinables. Click on the link to show all possible derivations of the word.

 • Line 1: “sanatkumāra uvāca
 • sanatkumāra* -
 • sanatkumāra (noun, masculine)
  [nominative single]
 • uvāca -
 • vac (verb class 2)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
  vac (verb class 3)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
 • Line 2: “śṛṇuṣvāvahito vyāsa kathāṃ pāpaharāṃ parām
 • śṛṇu -
 • śru (verb class 5)
  [imperative active second single]
 • ṣvā -
 • ṣu (noun, masculine)
  [compound], [adverb], [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
  ṣū (noun, feminine)
  [compound], [adverb], [vocative single]
 • āva -
 • av (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active second plural], [perfect active third single]
  u (verb class 1)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
  u (verb class 2)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
  u (verb class 5)
  [perfect active first single], [perfect active third single]
 • hito* -
 • hita (noun, masculine)
  [nominative single]
  hi -> hita (participle, masculine)
  [nominative single from √hi class 5 verb]
 • vyāsa -
 • vyāsa (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  vyāsa (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • kathām -
 • kathā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • pāpaharām -
 • pāpaharā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • parām -
 • parā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • Line 3: “eṣā kumudvatī jātā yathā padmāvatī purī
 • eṣā -
 • eṣā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • kumudvatī -
 • kumudvatī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  kumudvat (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • jātā* -
 • jāta (noun, masculine)
  [nominative plural], [vocative plural]
  jātā (noun, feminine)
  [nominative plural], [vocative plural], [accusative plural]
  jan -> jāta (participle, masculine)
  [nominative plural from √jan class 1 verb], [vocative plural from √jan class 1 verb], [nominative plural from √jan class 2 verb], [vocative plural from √jan class 2 verb], [nominative plural from √jan class 3 verb], [vocative plural from √jan class 3 verb], [nominative plural from √jan class 4 verb], [vocative plural from √jan class 4 verb]
  jan -> jātā (participle, feminine)
  [nominative plural from √jan class 1 verb], [vocative plural from √jan class 1 verb], [accusative plural from √jan class 1 verb], [nominative plural from √jan class 2 verb], [vocative plural from √jan class 2 verb], [accusative plural from √jan class 2 verb], [nominative plural from √jan class 3 verb], [vocative plural from √jan class 3 verb], [accusative plural from √jan class 3 verb], [nominative plural from √jan class 4 verb], [vocative plural from √jan class 4 verb], [accusative plural from √jan class 4 verb]
 • yathā -
 • yathā (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  yathā (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  yathā (indeclinable)
  [indeclinable]
 • padmāvatī -
 • padmāvatī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
 • purī -
 • purī (noun, feminine)
  [compound], [nominative single]
  puri (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual]
 • Line 4: “tathāhaṃ saṃpravakṣyāmi yathā me lomaśo'bravīt
 • tathā -
 • tathā (indeclinable correlative)
  [indeclinable correlative]
  tathā (indeclinable)
  [indeclinable]
  tatha (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  tatha (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
  tathā (noun, feminine)
  [nominative single]
 • aham -
 • aha (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  asmad (pronoun, none)
  [nominative single]
 • sampra -
 • sampra (Preverb)
  [Preverb]
 • vakṣyāmi -
 • vac (verb class 2)
  [future active first single]
  vac (verb class 3)
  [future active first single]
  vah (verb class 1)
  [future active first single]
 • yathā -
 • yathā (indeclinable adverb)
  [indeclinable adverb]
  yathā (indeclinable relative)
  [indeclinable relative]
  yathā (indeclinable)
  [indeclinable]
 • me -
 • ma (noun, masculine)
  [locative single]
  ma (noun, neuter)
  [nominative dual], [vocative dual], [accusative dual], [locative single]
  (noun, feminine)
  [nominative dual], [vocative single], [vocative dual], [accusative dual]
  asmad (pronoun, none)
  [dative single], [genitive single]
 • lomaśo' -
 • lomaśa (noun, masculine)
  [nominative single]
 • abravīt -
 • brū (verb class 2)
  [imperfect active third single]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Skandapurana Verse 5.1.45.1

Cover of edition (2016)

Skanda Purana (Hindi Translation)
by S. N. Khandelwal (2016)

(Set of 10 Books) - Chowkhamba Sanskrit Series Office

Buy now!
Cover of Bengali edition

Skanda Purana in Bengali
by Navabharat Publishers, Kolkata (0)

স্কন্ধ পুরাণম: - (Set of 7 Volumes)

Buy now!

Preview of verse 5.1.45.1 in Bengali sript:

সনত্কুমার উবাচ ।
শৃণুষ্বাবহিতো ব্যাস কথাং পাপহরাং পরাম্ ।
এষা কুমুদ্বতী জাতা যথা পদ্মাবতী পুরী ।
তথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথা মে লোমশোঽব্রবীত্ ॥ ১ ॥

Cover of edition (0)

Skanda Purana in Kannada
by Vandana Book House, Bangalore (0)

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಣಂ: (Set of 25 Volumes)

Buy now!

Preview of verse 5.1.45.1 in Kannada sript:

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ವ್ಯಾಸ ಕಥಾಂ ಪಾಪಹರಾಂ ಪರಾಮ್ ।
ಏಷಾ ಕುಮುದ್ವತೀ ಜಾತಾ ಯಥಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಪುರೀ ।
ತಥಾಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಮೇ ಲೋಮಶೋಽಬ್ರವೀತ್ ॥ ೧ ॥

Cover of Gujarati edition

Skanda Mahapurana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Ahemdabad (2017)

સ્કંદ મહાપુરાણ: (Condensed/Summary)

Buy now!

Preview of verse 5.1.45.1 in Gujarati sript:

સનત્કુમાર ઉવાચ ।
શૃણુષ્વાવહિતો વ્યાસ કથાં પાપહરાં પરામ્ ।
એષા કુમુદ્વતી જાતા યથા પદ્માવતી પુરી ।
તથાહં સંપ્રવક્ષ્યામિ યથા મે લોમશોઽબ્રવીત્ ॥ ૧ ॥

Cover of edition (2015)

Shri Skanda purana (Malayalam)
by M.P. Pillai kaniyanthara (2015)

(Condensed/Summary) - Devi Book Stall, Kodungallur

Buy now!

Preview of verse 5.1.45.1 in Malayalam sript:

സനത്കുമാര ഉവാച ।
ശൃണുഷ്വാവഹിതോ വ്യാസ കഥാം പാപഹരാം പരാമ് ।
ഏഷാ കുമുദ്വതീ ജാതാ യഥാ പദ്മാവതീ പുരീ ।
തഥാഹം സംപ്രവക്ഷ്യാമി യഥാ മേ ലോമശോഽബ്രവീത് ॥ ൧ ॥

Like what you read? Consider supporting this website: