Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter VII

śrīvasiṣṭha uvāca |
yanmuktāvalitā ratnabhūṣitā bhānti yoṣitaḥ |
madendāvudite kṣubdhakāmakṣīrārṇavormayaḥ || 1 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇāmbhojakośasthalolālipaṭalaśriyam |
dhārayanti dṛśaḥ strīṇāṃ kapolataladolitāḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

udyānavanakhaṇḍeṣu bhūmau kṛtamadā madhau |
hṛdyāḥ sumanaso bhānti dāsā iva manobhuvaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

kravyādagṛdhragomāyukauleyakavalāṅgikāḥ |
striyaḥ samupamīyante candracandanapaṅkajaiḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

sauvarṇakalaśāmbhojakalikāmātuluṅgavat |
dṛśyate strīstanaśreṇī raktapūtisugandhikā || 5 ||
[Analyze grammar]

rasāyanendunisyandamadhubimbāsavadravaiḥ |
oṣṭhābhidho māṃsalavo lālākta upamīyate || 5 ||
[Analyze grammar]

alpālpāṣṭhīvadākārā bhujākrūrāsthiśaṅkavaḥ |
mahābāhulatāśabdairvarṇyante kavibhiḥ śubhaiḥ || 7 ||
[Analyze grammar]

kadalīstambhasambhārasundarībhistathā bhṛtā |
kucaśobhocitānandā toraṇālirvirājate || 8 ||
[Analyze grammar]

āpātamandamadhurā madhye dvandvānubandhinī |
śīghrāvasānaviralā lakṣmīrapyabhivāñchyate || 9 ||
[Analyze grammar]

samupaiti matirduḥkhaṃ sukhaṃ ca śataśākhatām |
duḥkhaśākhāstu jāyante nānākarmaphalāḥ śriyaḥ || 10 ||
[Analyze grammar]

baddhajālaghanākārāḥ kārārthamiva rajjavaḥ |
dacchadaḥsadṛśā vācaḥ pratānagahane sthitāḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

saṃtatā mohamihikā kāryāsāravisāriṇī |
yamunā prāvṛṣīvaiti timiraśyāmalā ciram || 12 ||
[Analyze grammar]

kaṭūkṛtāntaḥkaraṇo nānāsukhaviśāradaḥ |
vardhate hi gatasnehaṃ janmaprativiṣārasaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

vyādhūtajarjarākīrṇajanatāparṇarājayaḥ |
svakarmapavanā vānti nānāvakarareṇavaḥ || 14 ||
[Analyze grammar]

kālaḥ kavalitānantajagatpakvaphalo'pyayam |
ghasmarācārajaṭharaḥ kalpairapi na tṛpyati || 15 ||
[Analyze grammar]

mohamārutamāpīya tvacā viṣamacāriṇaḥ |
sphurantīhāhayaścitrāḥ śītalācaladīptayaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

cintāpiśācopahatā vivekendūdayaṃ vinā |
tamaseva nirālokā yāti yauvanayāminī || 17 ||
[Analyze grammar]

jihvā jarjaratāmeti prākṛtānunayajvaraiḥ |
padmakoṭarakoṇasthamapi sūtraṃ himairiva || 18 ||
[Analyze grammar]

duḥkhaśokamahāṣṭhīlaḥ kaṣṭakaṇṭakasaṃkaṭaḥ |
sahasraśākhatāṃ yāti dāridryadṛḍhaśālmaliḥ || 19 ||
[Analyze grammar]

antaḥśūnyonnatidhvastacittacaityakṛtālayaḥ |
māyābahulayāminyāṃ lobholūko vivalgati || 20 ||
[Analyze grammar]

pūrvaṃ gṛhītvā karṇābhyāṃ sphurantī pariniścayam |
jarājarjaramārjārī yauvanākhuṃ nikṛntati || 21 ||
[Analyze grammar]

niḥsārā kramaśaḥ krāntadharādharasamunnatiḥ |
ḍiṇḍīrapiṇḍikeveyaṃ sṛṣṭirāyāti puṣṭatām || 22 ||
[Analyze grammar]

ābhāsapuṣpadhavalā jagatpallavaśālinī |
sattālatā vikasitā dharmārthaphaladhāriṇī || 23 ||
[Analyze grammar]

surācalamahāsthūṇaṃ candrasūryagavākṣakam |
gaganācchādanaṃ cāru dhriyate trijagadgṛham || 24 ||
[Analyze grammar]

saṃsārasarasi sphāre caranti ghrāṇaṣaṭpadāḥ |
śarīrapuṣkareṣvantaścidrūparasapāyinaḥ || 25 ||
[Analyze grammar]

nabhomārgamahānīlakuṭṭimaikāntaśālinī |
bhuvanaudararamyāntaḥ sphuratyādityadīpikā || 26 ||
[Analyze grammar]

āśātantunibaddhāṅgī jāgatī jīrṇapakṣiṇī |
svavāsanāśalāke'ntarnibaddhendriyapañjare || 27 ||
[Analyze grammar]

anāratapatajvālabhūtaparṇaparamparā |
spandate marutā''mṛṣṭā saṃsṛtivratatiściram || 28 ||
[Analyze grammar]

sṛṣṭeḥ katipayaṃ kālaṃ prahṛṣṭāḥ kulaśālinaḥ |
adhaḥkṛtogranarakapaṅkāḥ śaṅkojjhitāḥ kṣaṇam || 29 ||
[Analyze grammar]

bhuktendukhaṇḍakaṇikānīlanīradaśaivale |
svargamārgasarasyantaḥ sphuranti surasā rasāḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

nānāphalālimalinā vāsanājālamālitā |
spandāmodamayī sphītā kriyāvikasitābjinī || 31 ||
[Analyze grammar]

varākī sṛṣṭiśapharī sphurantī bhavapalvale |
kṛtāntavṛddhagṛdhreṇa śaṭhena vinigṛhyate || 32 ||
[Analyze grammar]

taraṅgaphenamāleva saivānyeva ca bhaṅgurā |
śvaḥśvo'parendulekheva samudeti vicitratā || 33 ||
[Analyze grammar]

bhūribhūtaśarābāṇi kṣaṇabhaṅgāni kurvatā |
idaṃ kālakulālena cakraṃ saṃparivartyate || 34 ||
[Analyze grammar]

asaṃkhyātāni kalpāni saṃjātānyacale pade |
jagajjaṅgalajālāni dagdhāni yugavahninā || 35 ||
[Analyze grammar]

bhāvābhāvairaparyantaiḥ sukhaduḥkhadaśāśataiḥ |
vaiparītyaṃ prayātyevamajastraṃ jāgatī sthitiḥ || 36 ||
[Analyze grammar]

kṣubdhairyugaparāvartairvāsanāśrṛṃkhalombhitā |
mahāśaninipātaiśca na bhagnā'buddhadhīratā || 37 ||
[Analyze grammar]

śataśo vidrutāridhrairdanuputrairamiṣṭutām |
bhavabhagnatayāmaindrīṃ tanuṃ vahati vāsanā || 38 ||
[Analyze grammar]

viśatyavirataṃ bhūtasargapāṃsuparamparā |
nityaṃ niyativātyeyaṃ kālavyālagalāntaram || 39 ||
[Analyze grammar]

padārthāmbhasi sarvāṇi phalaphenāni sarvataḥ |
patantyaviratāpātamabhāvavaḍavāmukhe || 40 ||
[Analyze grammar]

sphurantyākasmikoddhūtā vicitradravyaśaktayaḥ |
svabhāvamātrasaṃpannāḥ spandaśriya ivāmbhasaḥ || 41 ||
[Analyze grammar]

bhūtamauktikasaṃpūrṇānbṛhataḥ subahūnapi |
jagatkalabhakānatti kṛtāntodriktakesarī || 42 ||
[Analyze grammar]

kulaśailaphalā meghapakṣapuñjāḥ phalāmṛjaḥ |
jāyante ca mriyante ca dhriyante ca jagatkhagāḥ || 43 ||
[Analyze grammar]

cidbhittau spandaśubhrāyāṃ raṅgaiḥ pañcabhirindriyaiḥ |
unmīlayati saṃsāracitrāṇi vidhicitrakṛt || 44 ||
[Analyze grammar]

ajasragatvarīṃ sarvaparivartavidhāyinīm |
nimeṣaśatabhāgāṅgīmasadduḥsādhitāṅkurām || 45 ||
[Analyze grammar]

sūkṣmāṃ kālasya kalanāṃ svasamutthānakāriṇīm |
dhyānenaivānvavekṣyaitāḥ sthitāḥ sthāvarajātayaḥ || 46 ||
[Analyze grammar]

rāgadveṣasamutthena bhāvābhāvamayena ca |
jarāmaraṇarogeṇa jīrṇā jaṅgamajātayaḥ || 47 ||
[Analyze grammar]

suduṣkṛtottamadhyānacāriṇyo dharaṇītale |
niyatyā niyataṃ kālaṃ pīḍyante kīṭapaṅktayaḥ || 48 ||
[Analyze grammar]

kṣaṇenādṛśya evedaṃ nigiratyakhilaṃ sukhī |
sudurlakṣyavilaḥ kālavyālo vipulabhogavān || 49 ||
[Analyze grammar]

kālena kiṃcidālakṣya svaśarīrākulīkṛtāḥ |
śītavātātapaprauḍhāḥ prollasatpuṣpadīptayaḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

phalapradāścarantīha śīlinaḥ śvabhravigrahāḥ |
payaḥpaṭalaviśrāntatrailokyāmbhojakoṭare || 51 ||
[Analyze grammar]

karoti ghuṃghumaṃ bhūri bhūtabhramarapeṭikā |
brahmāṇḍabhaikṣyabhāṇḍeyaṃ kālī bhagavatī kriyā || 52 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ datvaiva datvaiva bhūtabhikṣāṃ jighṛkṣati |
timirālīkakabarī indvarkacapalekṣaṇā || 53 ||
[Analyze grammar]

brahmopendramahendrādidharāgirivarādikā |
brahmatattvaikapiṭakā lambamānapayodharā || 54 ||
[Analyze grammar]

cicchaktimātṛkā sthūlā taralā ghanacāpalā |
tārakājāladaśanā saṃdhyāruṇatarā dharā || 55 ||
[Analyze grammar]

samastapadminīhastā śatakratupurānanā |
saptābdhimuktālatikā nīlāmbaraparīvṛtā || 56 ||
[Analyze grammar]

jambūdvīpamahānābhirvanaśrīromarājikā |
bhūtvā bhūtvā vinaśyantī trilokīvṛddhakāminī || 57 ||
[Analyze grammar]

asakṛjjāyate naṣṭā bhūrivibhramakāriṇī |
magnamanyairathonmagnaṃ bhīme kālamahārṇave || 58 ||
[Analyze grammar]

pratikalpakṣaṇaṃ kṣīṇairbrahmāṇḍasphuṭabudbudaiḥ |
kāle'gādharasasyande sthitvā sthitvā punaḥpunaḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

kalpamātranimeṣeṇoḍḍīnāḥ kāraṇasārasāḥ |
utpattyotpattya nāśinyaḥ saṃtaptāḥ sṛṣṭividyutaḥ || 60 ||
[Analyze grammar]

kālameghe sphurantyetāścitprakāśavanodyamāḥ |
prapatadbhūtavihagāḥ patantyaviratabhramāḥ || 61 ||
[Analyze grammar]

kālatālātkilottālādbrahmāṇḍaphalapālayaḥ |
unmeṣakṛtavairiñcasṛṣṭayo devanāyakāḥ || 62 ||
[Analyze grammar]

nimeṣakṛtasaṃhārāḥ santi kecana kutracit |
nimeṣonmeṣasaṃkṣīṇakalpajālāḥ sahasraśaḥ || 63 ||
[Analyze grammar]

rudrāḥ kecana vidyante tasmiṃścitparame punaḥ |
te'pi yasya nimeṣeṇa bhavanti na bhavanti ca || 64 ||
[Analyze grammar]

tādṛśo'pyasti deveśo hyananteyaṃ kriyāsthitiḥ |
anantasaṃkalpamaye śūnye ca brahmaṇaḥ pade || 65 ||
[Analyze grammar]

na saṃbhavanti kā nāma śaktayaścitrapūrakāḥ |
evamakṣīṇasaṃkalpalabdhārthabharabhāsurā |
jāgatī kalpanā yeyaṃ tadajñānavijṛmbhitam || 65 ||
[Analyze grammar]

yāḥ saṃpado yaduta saṃtatamāpadaśca yadbālyayauvanajarāmaraṇopatāpāḥ |
yanmajjanaṃ ca sukhaduḥkhaparamparābhirajñānatīvratimirasya vibhūtayastāḥ || 67 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter VII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: