Yoga Vasistha [sanskrit]

223,437 words | ISBN-10: 8171101519

The Sanskrit edition of the Yoga-vasistha including English translation and grammatical analysis. The Yogavasistha is a Hindu spiritual text written by Valmiki (who also authored the Ramayana) dealing with the philosophical topics from the Advaita-vedanta school. Chronologically it precedes the Ramayana.

Chapter CXXVII

bharadvāja uvāca |
iti varamuninoktaṃ jñānasāraṃ purāṇaṃ sakalamanuniśamya śrīraghūṇāṃ kulāgryaḥ |
vimalamatirapṛcchatkiṃcidanyatsvayaṃ vā samasukhaparipūrṇaḥ pūrṇabodhasthito'sau || 1 ||
[Analyze grammar]

sa khalu paramayogī viśvavandyaḥ sureśo jananamaraṇahīnaḥ śuddhabodhasvabhāvaḥ |
sakalaguṇanidhānaṃ saṃnidhānaṃ ramāyāstrijagadudayarakṣānugrahāṇāmadhīśaḥ || 2 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
iti śrutvā vasiṣṭhasya vākyaṃ vedāntasaṃgraham |
viditākhilavijñāno rāmaḥ kamalalocanaḥ || 3 ||
[Analyze grammar]

śaktipātavaśonmeṣaprakaṭāmalaciddhanaḥ |
muhūrtamāsīdudbuddhaścaitanyānandasāgaraḥ || 4 ||
[Analyze grammar]

praśnottaravibhāgādiparipāṭīvivarjitaḥ |
ānandāmṛtapūrṇāsū romakaṇṭakitāṅgakaḥ || 5 ||
[Analyze grammar]

mahāsāmānyarūpatvāccidvyāpakatayā sthitaḥ |
nityamaṣṭaguṇaiśvaryatṛṇaprāyamanorathaḥ || 6 ||
[Analyze grammar]

na kiṃcidūce saṃpannaḥ śive pariṇataḥ pade |
bharadvāja uvāca |
aho khalu mamāścaryaṃ rāmaḥ prāpto mahatpadam || 7 ||
[Analyze grammar]

kathametādṛśī prāptirasmākaṃ munināyaka |
mūrkhāḥ stabdhāśca kiṃcijjñā mādṛśāḥ kva ca pāpinaḥ |
kva ca brahmādibhiḥ prārthyā durlabhā rāmasaṃsthitiḥ || 8 ||
[Analyze grammar]

aho munīśvaraguro kathaṃ viśrāmyate mayā |
duṣpārasya bhavāmbhodhestīryate tadvadāśu me || 9 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
śrīrāmavṛttāntamaśeṣamādito vasiṣṭhavākyānugataṃ nirūpitam |
dhiyā vicāryānu parāmṛśa prabho mayāpi tādṛkkathanīyamatra te || 10 ||
[Analyze grammar]

avidyāyāḥ prapañco'yaṃ nāsti satyamihāṇvapi |
vivecayanti vibudhā vivadantyavivekinaḥ || 11 ||
[Analyze grammar]

nāsti bhinnaṃ citaḥ kiṃcitkiṃ prapañcena rudhyase |
abhyāsena rahasyānāṃ vayasya viśado bhava || 12 ||
[Analyze grammar]

prapañcaviṣayā vṛttirjāgrannidreti kīrtitā |
saṃprabuddhastu yasyāntaścitpradīpo nirañjanaḥ || 13 ||
[Analyze grammar]

śūnyamūlaḥ prapañco'yaṃ śūnyatāśikharaḥ sakhe |
sāraśūnyatayā madhye'pyanāsthā sanmanīṣiṇām || 14 ||
[Analyze grammar]

anādivāsanādoṣādasannevāyamīkṣyate |
gandharvanagarākāraḥ saṃsāro bahuvibhramaḥ || 15 ||
[Analyze grammar]

tvamanabhyasya kalyāṇīṃ caitanyāmṛtakandalīm |
saṃmuhyasi kimadhyāsya vāsanāviṣavīrudhaḥ || 16 ||
[Analyze grammar]

jāgradetanna patitaṃ jñānālambagrahādadhaḥ |
na santyupari sarveṣāṃ ye nirālambasaṃvidaḥ || 17 ||
[Analyze grammar]

tāvadrūḍhā sudhākārarasā saṃvinmahānadī |
na yāvadātmarūpeṇa nipuṇairavagāhyate || 18 ||
[Analyze grammar]

prāṅnāsti carame nāsti vastu sarvamidaṃ sakhe |
viddhi madhye'pi tannāsti svapnavṛttamidaṃ jagat || 19 ||
[Analyze grammar]

avidyāyonayo bhedāḥ sarve'mī budbudā iva |
kṣaṇamudbhūya gacchanti jñānaikajaladhau layam || 20 ||
[Analyze grammar]

suśītalodakanadīṃ viditvātha vigāhya tām |
bahirbhrāntinidāghāste niryāntu kalitāsukham || 21 ||
[Analyze grammar]

ekaścājñānajaladhirjagadāplāvya tiṣṭhati |
jyeṣṭho'yamahamityūrmiravidyāvātasaṃbhavaḥ || 22 ||
[Analyze grammar]

cittaskhalanabhedālī rāgādyāśca prakalpitāḥ |
mamatotkalitāvartaḥ svataḥ svairaṃ pravartate || 23 ||
[Analyze grammar]

rāgadveṣāvatigrāhau gṛhītasamanantaraḥ |
tataścānarthapātālapraveśaḥ kena vāryate || 24 ||
[Analyze grammar]

praśāntāmṛtakallole kevalāmṛtavāridhau |
majja majjasi kiṃ dvaitagrahakṣārābdhivīciṣu || 25 ||
[Analyze grammar]

kastiṣṭhati gataḥ ko vā kasya kena kimāgatam |
kiṃ nu majjasi māyāyāṃ pata mā tvamatandritaḥ || 26 ||
[Analyze grammar]

tattvamekaṃ yadātmeti jagadetatpracakṣate |
tato'nyaḥ kastavātīto yastāta viṣayaḥ śucām || 27 ||
[Analyze grammar]

bālānprati vivarto'yaṃ brahmaṇaḥ sakalaṃ jagat |
avivartitamānandamāsthitāḥ kṛtinaḥ sadā || 28 ||
[Analyze grammar]

avivikto janaḥ śocatyakasmācca prahṛṣyati |
tattvavittu hasannāste tasya moho viḍambanam || 29 ||
[Analyze grammar]

tacca sūkṣmamidaṃ tattvaṃ tirohitamavidyayā |
yathā sthaleṣu lokānāṃ jaleṣvātmasu saṃśayaḥ || 30 ||
[Analyze grammar]

pṛthivyādimahābhūtaparamāṇumayaṃ jagat |
sthitaṃ yadā tadāpīha ko gato yo'nuśocyate || 31 ||
[Analyze grammar]

asataḥ saṃbhavo nāsti nāstvabhāvaḥ sataḥ sakhe |
āvirbhāvatirobhāvāḥ saṃsthānānāmamī param || 32 ||
[Analyze grammar]

kiṃtvanekapurotsāhādviṣatāmupagacchati |
bhaja saṃbharitābhogaṃ parameśaṃ jagadgurum || 33 ||
[Analyze grammar]

duritāni samastāni pacyante'dyāpi na dhruvam |
kṛtamevāsya devasya pāśā viśravatāṃ gatāḥ || 34 ||
[Analyze grammar]

sākāraṃ bhaja tāvattvaṃ yāvatsattvaṃ prasīdati |
nirākāre pare tattve tataḥ sthitirakṛtrimā || 35 ||
[Analyze grammar]

imāmuddāmatamaso jitvā sattvabalāddhruvam |
yamasyānusarādhvānaṃ viśvastenāntarātmanā || 36 ||
[Analyze grammar]

samādhāya kṣaṇaṃ paśya pratyagātmānamātmanā |
iyaṃ vibhātu sā vyaktaṃ prāgbuddhirajanī tava || 37 ||
[Analyze grammar]

kṛtaṃ puruṣakāreṇa kevalena ca karmaṇā |
maheśānugrahādeva prāptavyaṃ prāpyate naraiḥ || 38 ||
[Analyze grammar]

nābhijātyaṃ na cāritryaṃ na nayo na ca vikramaḥ |
balavanti purāṇāni sakhe karmāṇi kevalam || 39 ||
[Analyze grammar]

apratarkyātpratīkārātkimevamavasīdasi |
na lumpati lalāṭasthāmīśvaro'pyakṣarāvalim || 40 ||
[Analyze grammar]

kva cidvaktā kva vaidagdhyaṃ kva ceyaṃ mohavallarī |
acintanīyā niyatiryadiyaṃ dvandvamāhitā || 41 ||
[Analyze grammar]

he bharadvāja mohaṃ tvaṃ vivekena jahi sphuṭam |
asāmānyamidānīṃ tvaṃ jñānaṃ prāpsyasyasaṃśayam || 42 ||
[Analyze grammar]

dūramutsahate rājā mahāsattvo mahāpadi |
alpasattvo janaḥ śocatyalpe'pi hi parikṣate || 43 ||
[Analyze grammar]

bodhaḥ puṇyaparādhīnaḥ prathate bahujanmabhiḥ |
anumīyeta dhīreṣu jīvanmukteṣu kāryataḥ || 44 ||
[Analyze grammar]

dviṣadbhūtena yenaiva karmaṇā bandha īdṛśaḥ |
suhṛdbhūtena tenaiva mokṣamāpsyasi putraka || 45 ||
[Analyze grammar]

satāṃ satkarmasaṃvegaḥ purāṇaṃ praṇudannayam |
varṣaugha iva bhūtānāṃ davānalamasecayat || 46 ||
[Analyze grammar]

sakhe saṃnyasya karmāṇi brahmaṇaḥ praṇayī bhava |
neṣyase yadi saṃsāracakrāvartabhramaḥ śamam || 47 ||
[Analyze grammar]

tāvadetadvikalpotthamidaṃ yāvadbahirgrahaḥ |
pratikūlo'bdhirullole kevalaṃ niścale jale || 48 ||
[Analyze grammar]

ayaṃ kimandhakaraṇastvayā śoko'valambyate |
nirvāhayatu saiva tvāṃ prajñāyaṣṭirabhaṅgurā || 49 ||
[Analyze grammar]

na jātu te vigaṇyante gaṇanāsu garīyasām |
ye taraṅgaistṛṇānīva hriyante harṣaśokayoḥ || 50 ||
[Analyze grammar]

samārūḍhaṃ daśādolāmahorātramidaṃ jagat |
krīḍyate ṣaḍvidhaiḥ preṅkhaiḥ sakhe kimiti khidyate || 51 ||
[Analyze grammar]

sūte saṃharati kṣipraṃ punaḥ sṛjati hanti ca |
jaganti bahuparyāyaiḥ kāla eva kutūhalī || 52 ||
[Analyze grammar]

na viśeṣagrahaḥ kaścinna ca kaścinna kaścana |
jantuṣvabhyavahāryeṣu prākramya kālabhoginaḥ || 53 ||
[Analyze grammar]

kā kathā martyapiṇḍānāṃ nimeṣāntaravāsinām |
api devanikāyā ye te'pi duṣkālagocarāḥ || 54 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ nṛtyasi kiṃ prīto vipattau vikalendriyaḥ |
kṣaṇaṃ niścalamāsīnaḥ paśya saṃsāranāṭakam || 55 ||
[Analyze grammar]

asyānekataraṅgasya jagataḥ kṣaṇabhaṅginaḥ |
na viṣīdati manasvī bharadvāja manāgapi || 56 ||
[Analyze grammar]

tyaja śokamamaṅgalyaṃ maṅgalāni vicintaya |
cidānandaghanaṃ svacchamātmānaṃ ca vibhāvaya || 57 ||
[Analyze grammar]

devadvijaguruśraddhābharabandhuracetasām |
sadāgamapramāṇānāṃ maheśānugraho bhavet || 58 ||
[Analyze grammar]

bharadvāja uvāca |
jñātaṃ tava prasādena sarvametadaśeṣataḥ |
na vairāgyātparo bandhurna saṃsārātparo ripuḥ || 59 ||
[Analyze grammar]

idānīṃ śrotumicchāmi vasiṣṭhenopapāditam |
jñānasāramaśeṣeṇa granthenoktaṃ padātmanā || 60 ||
[Analyze grammar]

śrīvālmīkiruvāca |
bharadvāja śrṛṇuṣvedaṃ mahājñānaṃ vimuktidam |
yasya śravaṇamātreṇa bhavābdhau na nimajjasi || 61 ||
[Analyze grammar]

saṃhṛtisthitisaṃbhūtibhedairyo'nekadhā sthitaḥ |
eko'pi sannamastasmai saccidānandamūrtaye || 62 ||
[Analyze grammar]

kṛte prapañcavilaye yathā tattvaṃ prakāśate |
tavopāyaṃ pravakṣyāmi saṃkṣepācchrutiśāsanāt || 63 ||
[Analyze grammar]

pūrvāparavicārārhā kathaṃ naṣṭā tava smṛtiḥ |
tayaiva jñāyate sarvaṃ karāmalakavatsvayam || 64 ||
[Analyze grammar]

svayaṃ vicāryaṃ svayameva cetasā tatprāpyate yena na śocate punaḥ |
satsaṃgasacchāstravivekataḥ punarvairāgyayuktena vibhāvyametat || 65 ||
[Analyze grammar]

Other print editions:

Also see the following print editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Yoga Vasistha Chapter CXXVII

Cover of edition (1891)

Yoga Vasistha English (four volumes)
by Vihari-Lala Mitra (1891)

Buy now!
Cover of Gujarati edition

Yoga Vasistha Maha Ramayana (Gujarati)
by Sahitya Sangam, Allahabad (0)

[યોગ વસિષ્ઠએ] 9788192776460.

Buy now!
Cover of edition (2019)

Vasishtha Rama Samvadam (Telugu)
by Ramakrishna Math, Hyderabad (2019)

Set of 4 Volumes; 9789383972142.

Buy now!
Cover of edition (2009)

The Yogavasistha (Hindi translation)
by Khemraj Shrikrishnadass (2009)

Set of 2 Volumes; Khemraj Edition.

Buy now!
Like what you read? Consider supporting this website: