Mahabharata [sanskrit]

699,462 words | ISBN-10: 812150094X | ISBN-13: 9788121500944

The Sanskrit edition of the Mahabharata, one of the largest epic poems ever written, consisting of 100,000 metrical verses. Consisting of 18 books, the Mahabharata details the history and legends concerning ancient India (Bharata), including a major battle campaign involving the Kauravas and the Pandavas, also known as the Kurukshetra War. This portion also contains the Bhagavad-Gita. Alternative titles: Mahābhārata (महाभारत).

Verse 3.186.95

नदीं ताम्रां च वेण्णां च पुण्यतोयां शुभावहाम् ।
सुवेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम् ।
शोणं च पुरुषव्याघ्र विशल्यां कम्पुनामपि ॥ ९५ ॥

nadīṃ tāmrāṃ ca veṇṇāṃ ca puṇyatoyāṃ śubhāvahām |
suveṇāṃ kṛṣṇaveṇāṃ ca irāmāṃ ca mahānadīm |
śoṇaṃ ca puruṣavyāghra viśalyāṃ kampunāmapi || 95 ||

Note! The following is not a translation of the above verse, but merely an arbitrary extract of the English text.

...fatigued and spent, the king beheld a bower of Madhavi creepers{GL_NOTE:28435:} and entering that bower with his dear one, the king beheld a tank full of water that was transparent and...

English translation by Kisari Mohan Ganguly (2013) Read online Buy now!

Glossary of Sanskrit terms

Note: This extracts Sanskrit terms and links to English definitions from the glossary, based on an experimental segmentation of verse (3.186.95). Some terms could be superfluous while some might not be mentioned. Click on the word to show English definitions.

Nadi, Tamra, Venna, Punyatoya, Shubhavaha, Suvena, Krishnavena, Irama, Mahanadi, Shona, Purushavyaghra, Vishalya, Kah, Puna, Api,

Analysis of Sanskrit grammar

Note: this is an experimental feature and only shows the first possible analysis of the Sanskrit text (Mahabharata Verse 3.186.95). If the system was successful in segmenting the sentence, you will see of which words it is made up of, generally consisting of Nouns, Pronouns, Verbs, Participles and Indeclinables. Click on the link to show all possible derivations of the word.

 • Line 1: “nadīṃ tāmrāṃ ca veṇṇāṃ ca puṇyatoyāṃ śubhāvahām
 • nadīm -
 • nadī (noun, feminine)
  [accusative single]
 • tāmrām -
 • tāmrā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • veṇṇām -
 • veṇṇā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • puṇyatoyām -
 • puṇyatoyā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • śubhāvahām -
 • śubhāvahā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • Line 2: “suveṇāṃ kṛṣṇaveṇāṃ ca irāmāṃ ca mahānadīm
 • suveṇām -
 • suveṇā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • kṛṣṇaveṇām -
 • kṛṣṇaveṇā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ca* -
 • ca (noun, masculine)
  [nominative single]
 • irāmām -
 • irāmā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • mahānadīm -
 • mahānadī (noun, feminine)
  [accusative single]
 • Line 3: “śoṇaṃ ca puruṣavyāghra viśalyāṃ kampunāmapi
 • śoṇam -
 • śoṇa (noun, masculine)
  [adverb], [accusative single]
  śoṇa (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  śoṇā (noun, feminine)
  [adverb]
 • ca -
 • ca (indeclinable conjunction)
  [indeclinable conjunction]
  ca (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
  ca (noun, neuter)
  [compound], [vocative single]
 • puruṣavyāghra -
 • puruṣavyāghra (noun, masculine)
  [compound], [vocative single]
 • viśalyām -
 • viśalyā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • kam -
 • ka (noun, neuter)
  [adverb], [nominative single], [accusative single]
  ka (noun, masculine)
  [accusative single]
  kaḥ (pronoun, masculine)
  [accusative single]
 • punām -
 • punā (noun, feminine)
  [accusative single]
 • api -
 • api (indeclinable preposition)
  [indeclinable preposition]
  ap (noun, neuter)
  [locative single]
  api (Preverb)
  [Preverb]

Other editions:

Also see the following editions of the Sanskrit text or (alternative) English translations of the Mahabharata Verse 3.186.95

Cover of edition (2013)

The complete Mahabharata (12 Volumes)
by Kisari Mohan Ganguly (2013)

4900 pages; [Publisher: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.] ISBN: ‎ 812150094X or 9788121500944;

Buy now!
Cover of edition (2003)

The Mahabharata in Kannada (Set of 32 Volumes)
by Bharatha Darshana Bangalore (2003)

ಶ್ರೇಮಹಭಾರತ [ಮಹಾಭಾರತ]; 13907 pages;

Buy now!

Preview of verse 3.186.95 in Kannada sript:
ನದೀಂ ತಾಮ್ರಾಂ ಚ ವೇಣ್ಣಾಂ ಚ ಪುಣ್ಯತೋಯಾಂ ಶುಭಾವಹಾಮ್ ।
ಸುವೇಣಾಂ ಕೃಷ್ಣವೇಣಾಂ ಚ ಇರಾಮಾಂ ಚ ಮಹಾನದೀಮ್ ।
ಶೋಣಂ ಚ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ವಿಶಲ್ಯಾಂ ಕಮ್ಪುನಾಮಪಿ ॥ ೯೫ ॥

Cover of edition (2008)

The Complete Mahabharata (9 volumes)
by M. N. Dutt (2008)

6415 pages; Sanskrit Text with English Translation; [Edited By: Dr. Ishwar Chandra Sharma & Dr. O.N. Bimali] [Publisher: Parimal Publication Pvt. Ltd.]

Buy now!
Cover of edition (2017)

Mahabharata (Hindi Translation, Six Volumes)
by Sahityacharya Pandit Ramnarayandutt Shastri Pandey "Ram" (2017)

7350 pages; [महाभारत] [Publisher: Gita Press, Gorakhpur] 44 Color and Black/white illustrations.

Buy now!
Cover of Bengali edition

The Mahabharata in Bengali (Two Volumes)
by Akshay Library, Kolkata (2019)

3049 pages; [মহাভারত] [মহার্ষী বদভ্যাস (Maharishi Vedvyas)]

Buy now!

Preview of verse 3.186.95 in Bengali sript:
নদীং তাম্রাং চ বেণ্ণাং চ পুণ্যতোযাং শুভাবহাম্ ।
সুবেণাং কৃষ্ণবেণাং চ ইরামাং চ মহানদীম্ ।
শোণং চ পুরুষব্যাঘ্র বিশল্যাং কম্পুনামপি ॥ ৯৫ ॥

Cover of Gujarati edition

Mahabharat in Gujarati (20 Volumes)
by Dinkar Joshi (દિનકર જોશી) (2010)

14252 pages; [મહાભારત] [Publisher: Pravin Prakashan Pvt. Ltd, Rajkot]

Buy now!

Preview of verse 3.186.95 in Gujarati sript:
નદીં તામ્રાં ચ વેણ્ણાં ચ પુણ્યતોયાં શુભાવહામ્ ।
સુવેણાં કૃષ્ણવેણાં ચ ઇરામાં ચ મહાનદીમ્ ।
શોણં ચ પુરુષવ્યાઘ્ર વિશલ્યાં કમ્પુનામપિ ॥ ૯૫ ॥

Cover of edition (2018)

Shri Mahabharatam in Malayalam (2 volumes)
by Swami Mridananda (2018)

1681 pages; [Publisher: Ramakrishna Math, Thrissur]

Buy now!

Preview of verse 3.186.95 in Malayalam sript:
നദീം താമ്രാം ച വേണ്ണാം ച പുണ്യതോയാം ശുഭാവഹാമ് ।
സുവേണാം കൃഷ്ണവേണാം ച ഇരാമാം ച മഹാനദീമ് ।
ശോണം ച പുരുഷവ്യാഘ്ര വിശല്യാം കമ്പുനാമപി ॥ ൯൫ ॥

Cover of edition (2018)

Mahabharata in Telugu (7 Volumes)
by Gita Press, Gorakhpur (2018)

7248pages

Buy now!

Preview of verse 3.186.95 in Telugu sript:
నదీం తామ్రాం చ వేణ్ణాం చ పుణ్యతోయాం శుభావహామ్ ।
సువేణాం కృష్ణవేణాం చ ఇరామాం చ మహానదీమ్ ।
శోణం చ పురుషవ్యాఘ్ర విశల్యాం కమ్పునామపి ॥ ౯౫ ॥

Like what you read? Consider supporting this website: