Yoga glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Yoga glossary, starting with the letter “s”, contains 143 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadhana
 2. Sadhanavidhi
 3. Sagara
 4. Sagaragandha
 5. Sahajamayurasana
 6. Sahajoli
 7. Sahasrara
 8. Sajai
 9. Salambasarvangasana
 10. Salambashirshasana
 11. Samadhi
 12. Samadhrita
 13. Samakonasana
 14. Samarthaka
 15. Samasthiti
 16. Samkatasana
 17. Sampurna
 18. Samputitapadmasana
 19. Samsarasara
 20. Samsarika
 21. Sanaka
 22. Sanandana
 23. Sanatana
 24. Sanatkumara
 25. Sandra
 26. Sandrananda
 27. Sangama
 28. Sankatasana
 29. Sankshepa
 30. Sarasvatai
 31. Saratasana
 32. Sarit
 33. Sarpasana
 34. Sarvadhatu
 35. Sarvajnana
 36. Sarvajnatva
 37. Sarvangasana
 38. Sarvasharira
 39. Sarvashariraka
 40. Satatana
 41. Satkarmasamgraha
 42. Sattva
 43. Saubhagyalakshmyupanishad
 44. Savishesha
 45. Savistara
 46. Sayana
 47. Setubandhasana
 48. Setubandhasarvangasana
 49. Shakti-chalana
 50. Shalabhasana
 51. Shandilyopanishad
 52. Shankaracaryapada
 53. Shankvasana
 54. Shanmukhamudra
 55. Shanmukhimudra
 56. Shanti
 57. Sharabhasana
 58. Sharira
 59. Shariraka
 60. Shashasana
 61. Shastri
 62. Shatkarma
 63. Shauri
 64. Shavasana
 65. Shayanasana
 66. Shayitapashcimatanasana
 67. Shila
 68. Shilpasana
 69. Shirsha
 70. Shirshapadasana
 71. Shirshasana
 72. Shivagosvami
 73. Shivananda
 74. Shivanandasarasvati
 75. Shivani
 76. Shodhana
 77. Shoshini
 78. Shravana
 79. Shri
 80. Shringa
 81. Shringaripava
 82. Shringerimatha
 83. Shringi
 84. Shrinivasa
 85. Shriramacandra
 86. Shrisarvopanishat
 87. Shrishaila
 88. Shritattvanidhi
 89. Shriyogacintamani
 90. Shrotra
 91. Shrutismriti
 92. Shubhra
 93. Shubhraravinda
 94. Shuddhapadmasana
 95. Shuddhapakshyasana
 96. Shuddhi
 97. Shukasana
 98. Shuktyasana
 99. Shulasana
 100. Shvottanasana
 101. Shyenasana
 102. Siddhacitta
 103. Siddhantamuktavali
 104. Siddhasana
 105. Siddhimulika
 106. Simhanada
 107. Simhasana
 108. Sivananda Yoga
 109. Skandasana
 110. Sphuta
 111. Srishti
 112. Stambhini
 113. Sthairya
 114. Stri
 115. Sudha
 116. Sudhasarasana
 117. Sukhasana
 118. Sukshma
 119. Sukshmabheda
 120. Sumandrakasana
 121. Suptabaddhakonasana
 122. Suptabhekasana
 123. Suptadandasana
 124. Suptakonasana
 125. Suptakurmasana
 126. Suptapadangushthasana
 127. Suptatrivikramasana
 128. Suptavajrasana
 129. Suptavirasana
 130. Suptordhvapadavajrasana
 131. Suryamandala
 132. Suryamaya
 133. Suryanamaskara
 134. Sutradanda
 135. Suvishuddha
 136. Svadhidaivata
 137. Svadhidaivatayoga
 138. Svadhishthana
 139. Svadhishthanayoga
 140. Svarashmi
 141. Svargasana
 142. Svarupaguna
 143. Svastikasana
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: