Shiksha glossary, starting with ‘a’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Shiksha glossary, starting with the letter “a”, contains 9 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

  1. Abhyantaraprayatna
  2. Adhoshta
  3. Alpaprana
  4. Amoghanandini Shiksha
  5. Apishali Shiksha
  6. Aranya Shiksha
  7. Atharvavediya Dantyoshthavidhi
  8. Atreya Shiksha
  9. Avasananirnaya Shiksha
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: