Rasashastra glossary, starting with ‘s’

Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

The Rasashastra glossary, starting with the letter “s”, contains 148 definitions, select a phrase below for the definitions and references.

 1. Sadashiva
 2. Sadashivarasa
 3. Sadharana
 4. Sadharanadosha
 5. Sadharanarasa
 6. Sahadeva
 7. Sahaja
 8. Saindhava
 9. Samanga
 10. Samanya
 11. Samanyamusha
 12. Sambira
 13. Samdhibandhana
 14. Samgrahanihara
 15. Samgrahanikapata
 16. Samnipatabhairava
 17. Samnipatagajankusha
 18. Samnipatakuthara
 19. Samnipatamartanda
 20. Samnipatamrityunjaya
 21. Samnipatasudana
 22. Samnipatasurya
 23. Samnyasa
 24. Samskara
 25. Sandipana
 26. Sankramana
 27. Saptapatra
 28. Sara
 29. Sariva
 30. Sarpadamshta
 31. Sarpakshi
 32. Sarpini
 33. Sarvajvarahara
 34. Sarvajvarankusha
 35. Sarvajvarari
 36. Sarvangasundaracintamani
 37. Sarvarogya
 38. Sasyaka
 39. Satala
 40. Satvagandha
 41. Saubhagyadi
 42. Saurashtra
 43. Saurashtri
 44. Sauviranjana
 45. Sevana
 46. Shadanana
 47. Shadnishka
 48. Shailasambhuta
 49. Shali
 50. Shallaki
 51. Shalmali
 52. Shambhuprasada
 53. Shami
 54. Shana
 55. Shankhapushpi
 56. Sharana
 57. Sharapunkhika
 58. Sharapushpika
 59. Sharavasamputa
 60. Sharirayoga
 61. Sharvarivallabha
 62. Shashtika
 63. Shatapushpa
 64. Shatavari
 65. Shathika
 66. Shesha
 67. Shiddheshvari
 68. Shighraprabhava
 69. Shigruvalli
 70. Shikhipada
 71. Shilabhanda
 72. Shilajatu
 73. Shimshi
 74. Shimshika
 75. Shitabhanjin
 76. Shitaghna
 77. Shitapitta
 78. Shitari
 79. Shivadurga
 80. Shivaprasadana
 81. Shleshmakalanala
 82. Shleshmashailendra
 83. Shodhana
 84. Shoshajvara
 85. Shoshini
 86. Shravani
 87. Shringaritika
 88. Shringi
 89. Shrinkhala
 90. Shrirama
 91. Shuddhaloha
 92. Shukanasika
 93. Shukapiccha
 94. Shukatunda
 95. Shushkamusha
 96. Shvetagandhaka
 97. Shyamika
 98. Siddhapraneshvara
 99. Siddhaushadhi
 100. Simhanada
 101. Simhika
 102. Sindhuttha
 103. Sindura
 104. Sinduvara
 105. Sisaka
 106. Sitagandhika
 107. Sivatika
 108. Snehana
 109. Snigdha
 110. Somakala-lata
 111. Somala
 112. Somarajika
 113. Somavalli
 114. Somavriksha
 115. Sphatika
 116. Sphatikari
 117. Sphota
 118. Srotonjana
 119. Sthalasarini
 120. Sthali
 121. Sthalipaka
 122. Strivajra
 123. Sucikabharana
 124. Sucikakshepana
 125. Sucimukha
 126. Sudhamshushekhara
 127. Sudhasara
 128. Sudhasindhu
 129. Sukhasanjivani
 130. Suta
 131. Sutendra
 132. Sutika
 133. Suvarna
 134. Suvarnadi
 135. Suvarnasundara
 136. Svacchandabhairava
 137. Svacchandanayaka
 138. Svarasa
 139. Svarji
 140. Svarna
 141. Svarnabimala
 142. Svarnagairika
 143. Svarnakshiri
 144. Svarnamakshika
 145. Svarnavimala
 146. Svedana
 147. Svedaniyantra
 148. Svedashaityari
Glossary:  |  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Like what you read? Consider supporting this website: